Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení"

Transkript

1 Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Červen 2012

2 Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízením Dokument vytvořený v březnu 2012 týmem expertů ve složení: Mgr. Jindřiška Karásková, Ing. Kamila Fojtíková, Mgr. Zdeněk Karásek, Mgr. Lucie Zacharová, Ing. Jiří Balcar PhD., Mgr. Petra Juřicová, Ing. Marek Šnapka upravil v květnu 2012 tým KA 02 ve složení: Mgr. Pavel Brabenec, Ing. Denisa Urbanová a Mgr. Jiří Veverka 1

3 Specifické kompetence zpracoval tým ve složení: Pavel Brabenec, Denisa Urbanová, Jiří Veverka KOMPETENČNÍ MODEL MANAŽERA nestátní neziskové organizace, který zodpovídá za řízení organizace s jednostupňovou strukturou řízení, kde existuje kumulace funkcí pro řízení organizace, pedagogické a ekonomické činnosti. Hlavní úkoly a zodpovědnosti manažerů: řízení organizace nebo oddílu, skupin odpovědnost za ekonomické řízení a zájmově-vzdělávací činnost analyzování potřeb organizace, definování strategie a tvorba plánů tvorba finančních plánů a rozpočtů získávání projektových dotací a následné řízení projektů včetně dotačního managementu vyhledávání nových příležitostí a finančních zdrojů provádění hodnocení činnosti a reporting zřizovateli odpovědnost za kvalitu vykonávaných činností a řízení systémů jakosti řízení týmu dobrovolníků nebo externistů (strategické plánování lidských zdrojů, výběr a hodnocení zaměstnanců, motivace a jejich rozvoj, vedení porad) přímá pedagogická práce reprezentace a propagace organizace na veřejnosti jednání s úřady a institucemi veřejné správy a samosprávy, s donátory, se sponzory a s dalšími partnery jednání s klienty správa svěřeného majetku Příklady konkrétních činností: výběr zaměstnanců, dobrovolníků nebo externích spolupracovníků hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců nebo externích spolupracovníků zajištění pracovních podmínek klubovny, energie, pomůcky atd. hodnocení zájmově-vzdělávací činnosti z hlediska kvality a výsledků kontrola rozpočtů a vyhodnocování finančních výsledků řešení operativních problémů s klienty nebo zaměstnanci administrativní činnost (příprava smluv, statistik, reportů, výkazů atd.) účast na společenských akcích a reprezentace organizace vedení porad 2

4 Navrhovaný kompetenční model tj. popis, co manažer musí umět a znát, aby mohl dobře vykonávat svou manažerskou práci, obsahuje části: 1) Obecné odborné kompetence 2) Specifické odborné kompetence ) Měkké kompetence Obecné odborné kompetence Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce a nesouvisejících přímo se specializací. Mají průřezový charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné. Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice 1 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vychází z metodiky Národní soustavy povolání (dále jen NSP) a Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní práci. Jedná se o dovednost pracovat s HW, s běžným SW (MS Office), s elektronickou poštou a s IS (informačními systémy). 2 Ovládá programy pro běžné kancelářské práce (zejména texty, tabulky, elektronická pošta, internet) a manipulaci se soubory (vyhledávání, kopírování, ukládání, přesun, mazání). Ekonomické povědomí Znalost a schopnost používat obecné ekonomické principy a pojmy (příjem, výdaj,..). Orientace v ekonomickém a finančním řízení včetně přehledu ve finančních službách a produktech. Zná mikroekonomické a makroekonomické ukazatele a je schopen s nimi v praxi pracovat. Orientuje se v ekonomické legislativě. Dokáže se orientovat v ekonomickém a finančním řízení a rozumí základním pojmům (rozvaha, odpisy, výsledovka, zisk). Provádí kalkulace a rozpočty. Zná a umí využít i složitější metody financování (záruky, úvěry, investice).

5 Právní povědomí Orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a možnostech, kam se obrátit o pomoc. Právní povědomí, aplikace znalostí právních předpisů běžně využívaných ve firemní praxi (obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce ). Znalost právních úkonů, dokumentů i subjektů právní praxe. Aktivní právní jednání. Jazyková způsobilost v češtině Schopnost číst a rozumět psanému textu, psát a vyjadřovat se gramaticky správně a v mluvené formě být schopen se vyjadřovat, rozumět a odpovídat na otázky. Důkladná orientace a porozumění i náročným odborným textům, které se dané pracovní oblasti přímo nedotýkají, schopnost rozlišit styl písemného projevu. Schopnost plynulé a spontánní reakce, včetně komunikace s rodilými mluvčími, schopnost využívat jazykové prostředky pružně a efektivně pro nejrůznější účely (společenské, profesní). Schopnost přesně formulovat své názory a vyjadřovat se i ke složitějším tématům. Schopnost porozumět rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím. Schopnost sestavit dodře strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, schopnost formálně a stylisticky přizpůsobit tyto texty danému účelu. Jazyková způsobilost v angličtině* Schopnost číst a rozumět psanému textu, psát a vyjadřovat se gramaticky správně a v mluvené formě být schopen se vyjadřovat, rozumět a odpovídat na otázky. 2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností (odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

6 Specifické odborné kompetence Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s konkrétní specializací. Specifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. Škála 0 5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vychází z metodiky NSP a NSK, která definuje 8 kvalifikačních úrovní. Pro účely kompetenčního modelu je osmiškálová stupnice zjednodušena na pětiškálovou a je v ní zvýrazněn podíl teoretických znalostí a praktických dovedností. Projektové řízení Schopnost přistupovat k aktivitám organizace jako k jednotlivým projektům, tj. rozplánovat činnosti organizace do jednotlivých akcí a tyto pak realizovat s ohledem na termín, kvalitu, náklady a dosažení cílů. Zná a využívá základní principy projektového řízení. Svoji činnost si plánuje do jednotlivých akcí a ty pak realizuje s ohledem na termín, finanční náročnost, kvalitu a dosažení stanovených cílů. Je schopen koordinovat a řídit menší projektový tým. Zvládá řízení menšího projektu ve všech jeho fázích (inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření). Při řízení projektu nebo jeho dílčích částí občas využívá dostupných nástrojů softwarové podpory. Zná náležitosti projektové dokumentace a požadavky na její vedení. Umí řídit změny v dílčích oblastech projektu. Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů Schopnost provádět systematickou činnost, která povede k vyhledání a získání finančních prostředků či jiných zdrojů na činnost organizace. Dobře se orientuje v oblasti vyhledávání a získávání finančních prostředků či jiných zdrojů na činnost organizace. Zná a běžně využívá dostupné techniky fundraisingu. Umí sestavit fundraisingovou strategii organizace s využitím dotací, darů a sponzoringu, převážně však plánuje aktivity vyhledávání a získávání finančních prostředků na místní úrovni a v krátkodobém až střednědobém horizontu. Dobře se orientuje v právních aspektech fundraisingu. Snaží se zpracovávat žádosti o granty a dotace z veřejných a evropských programů. 5

7 Strategické řízení Dovednosti vedoucí k definování vize a strategie rozvoje organizace v různých oblastech, vypracování plánů rozvoje, jejich naplňování a kontrola. Systematicky pracuje s vizí, hodnotami a posláním organizace, zajišťuje a průběžně kontroluje jejich sdílení a naplňování v rámci organizace. Běžně využívá některé obecně používané nástroje a metody strategické analýzy (např. PEST Analýza, Porterův model pěti sil aj.), pomocí nichž se snaží průběžně získávat informace nezbytné pro formování a naplňování dlouhodobých záměrů organizace. Ke zdokonalení činnosti organizace využívá benchmarking, pravidelně analyzuje potřeby zákazníků. Snaží se aktivně vyhledávat nové příležitosti k optimalizaci procesů v organizaci. Marketing PR Dovednosti v oblasti identifikace potřeb relevantních cílových skupin, využití vhodných komunikačních kanálů a prostředků komunikace, sledování trendů a konkurence v oblasti činnosti organizace, vytváření dobrého jména organizace a šíření povědomí o aktivitách organizace ve společnosti. Zná a využívá základní principy marketingového řízení a základní nástroje PR komunikace. Běžně provádí komplexní marketingovou činnost. Marketingové a PR aktivity organizace plánuje v krátkodobém až střednědobém horizontu. Dokáže používat veškeré nástroje marketingového mixu. Snaží se efektivně řídit vztahy s veřejností, občas organizuje informační a propagační akce pro veřejnost a cílové skupiny. Řízení lidských zdrojů, personalistika Znalost klíčových procesů v oblasti řízení lidských zdrojů jako jsou strategické plánování, výběr zaměstnanců, jejich hodnocení a vzdělávání, znalost příslušné legislativy a schopnost vykonávat operativní personální agendu (smlouvy, platové třídy, mzdové výměry, výpovědi, docházka, dovolená apod.) Dobře se orientuje v oblasti řízení lidských zdrojů a v pracovně právních předpisech. Personální činnosti plánuje s ohledem na strategické cíle organizace. Běžně provádí komplexní personální činnost (výběr, uvolňování, adaptace, hodnocení, odměňování, benefity a kolektivní smlouvy aj.) včetně zajištění operativní personální agendy. Snaží se systematicky pracovat s nástroji motivace a stimulace pracovníků. Zná běžně používané metody řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků a umí je aplikovat v praxi. Při své práci se snaží využívat moderní přístupy k rozvoji lidských zdrojů (např. koučing, mentoring aj.). 6

8 Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých Znalosti v oblasti vzdělávání (pedagogika, andragogika, didaktika apod.) a jejich aplikace při stanovení vzdělávacího cíle, tvorbě a realizaci vzdělávacího programu a jeho následného hodnocení. Má dobré teoretické znalosti z oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Běžně využívá dostupné metody a formy vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Je schopen efektivně řídit a koordinovat vzdělávací a výchovné projekty (od stanovení cílů přes samotnou realizaci jednotlivých aktivit až po následné hodnocení výsledků vzdělávání a evaluaci vzdělávacího procesu). Dobře se orientuje v oblasti zájmového vzdělávání a průřezových témat. Umí vytvořit ŠVP (případně obdobný strategický dokument z oblasti výchovné a vzdělávací činnosti organizace) a je schopen zajistit jeho efektivní naplňování v rámci organizace. Běžně využívá základní metody motivace, podpory a rozvoje dětí, mládeže a dospělých. 7

9 Měkké kompetence Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence nebo kognitivní kompetence. Měkké kompetence jsou popsány formou šestistupňové kombinované stupnice. Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Verbální stupnice obsahuje behaviorální popisy. Co se týče behaviorálních popisů kompetencí, je potřeba zdůraznit, že u vyšších úrovní jednotlivých škál měkkých kompetencí (zpravidla od třetí úrovně výše) nejsou znovu uváděny některé rozvinuté dílčí kompetence, které jsou popisovány v předchozí nižší úrovni. Díky tomu je zachována přehlednost a objemová rovnoměrnost všech úrovní každé měkké kompetence. Kompetence k podnikavosti Charakteristický postoj k novým nápadům a podnikatelským příležitostem spolu se schopností uvádět je do života i přes rizika s tím spojená. Podnikavost je kompetence nezbytná k zahájení a rozvoji vlastního podnikání, ale je důležitá i pro zaměstnance, zejména ty, kteří mají významný vliv na výkonnost a úspěšnost organizací. Soustavně vyhledává nové nápady a podnikatelské příležitosti. Aktivně připravuje a realizuje změny a nové projekty, které posilují pozici jeho či jeho firmy; využívá své zkušenosti a intuici ke správnému výběru nových příležitostí k realizaci. Rizika je schopen přijímat a současně je minimalizovat přijímáním správných preventivních i nápravných opatření. Dokáže bojovat s konkurencí, kterou vnímá stejně ostře jako podnikatelské příležitosti. Dokáže pro realizaci svých záměrů získat potřebnou podporu od svého okolí. V případě problémů spojených s uvedením nových nápadů do praxe je pro ostatní zdrojem jistoty i nalezení odpovídajících řešení. Kompetence ke kooperaci Připravenost a schopnost podílet se aktivně a zodpovědně na skupinové práci. Je opakem nezdravé soutěživosti, stejně tak jako opakem preference pracovat sám. Aktivně působí na atmosféru a potřeby skupiny. Významně přispívá k dosahování skupinových cílů, je schopen přebírat zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti. Sdílí, aktivně vyhledává a nabízí relevantní informace. 8

10 Kompetence k vedení lidí Záměr a vůle se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority. Je vynikajícím příkladem pro druhé tj. vzorem. Chová se jako vůdce nezalekne se obtíží, nevyhýbá se komplikovaným situacím, ostatní se na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce. Zapojuje jednotlivé členy do vedení porad a řízení, školí a trénuje své podřízené, dokáže jim připravit studijní materiály. Dokáže podřízeným dát prostor a možnost převzít zodpovědnost za dílčí úkoly skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci. Jednoznačně přebírá zodpovědnost za skupinový výkon i v případě neúspěchu, analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření. Snaží se, aby všichni členové týmu pochopili a ztotožnili se se skupinovým cílem, s jeho posláním a programem organizuje strategické mítinky. Hodnotí kompetence podřízených a navrhuje možnosti a příležitosti k osvojování dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje. Kompetence ke zvládání zátěže Připravenost a schopnost zvládat stresové zátěže, překážky, neúspěchy a frustrace. Podává velmi dobrý výkon i v zátěžových situacích a je vytrvalý. Neúspěch chápe jako příležitost udělat to příště lépe. Změny vnímá jako samozřejmost, vítá je. Při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení. Nenechá se odradit. Rutinní úkoly dokáže vykonávat po dlouhou dobu, má silnou vůli. Ovládá své emoce a otevřeně vyjadřuje pocity. Ví, co zvládne a důvěřuje svým schopnostem. Kompetence k ovlivňování ostatních Záměr a schopnost přesvědčovat, usměrňovat, ovlivňovat, zapůsobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro realizaci potřebných aktivit nebo je významně ovlivnit. Své jednání a prezentaci plánuje a připravuje tak, aby se přizpůsobil danému posluchači s cílem jej ovlivnit nebo přesvědčit. Předvídá a připravuje se na reakce druhých. Vytváří koalice, využívá třetích stran nebo poradců k ovlivňování druhých. Záměrně poskytuje nebo neposkytuje informace, aby získal specifický vliv. Jeho verbální prezentace v mateřském jazyce je vynikající, rovněž neverbální projev dokáže výrazně zaujmout posluchače, tréma nemá vliv na jeho dovednost zaujmout a přesvědčit ostatní. Využívá různých forem a metod ovlivňování a přesvědčování. 9

11 Kompetence k plánování a organizování práce Dovednost systematicky a objektivně plánovat a organizovat práci svou i ostatních, a to s přihlédnutím k cíli, prioritám, prostředkům, zdrojům a k času. 5 Vytváří vize, navrhuje strategie a efektivně plánuje, rozvíjí potenciál k výkonnosti sebe a druhých, stanovuje cíle a priority. Motivuje okolí k jejich dosažení. Předvídá rizika. Plánuje potřebné zdroje, jejich efektivní využití a čas. Sleduje a hodnotí naplňování cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná, deleguje. Kompetence k řešení problémů Schopnost dokázat problém včas rozpoznat i správně pojmenovat, posoudit ho, podívat se na problém z různých úhlů, zvolit správnou cestu, svůj záměr realizovat a dotáhnout jej do konce, následně zhodnotit výsledek. Dokáže definovat příčiny a následky problému. Využívá jak analytické, tak kreativní myšlení a dokáže posoudit, kdy si problém žádá individuální přístup a kdy týmovou spolupráci. Podporuje motivující prostředí pro řešení problémů, umí pracovat s prioritami. Je schopen podílet se na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů. Kompetence k uspokojování klientských potřeb Zájem a úsilí zaměřené na zjišťování a uspokojování potřeb osob, ke kterým směřují výstupy aktivit organizace. 5 Je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči zákazníkům. Systematicky buduje a udržuje vztahy, má snahu o jejich neustálé zlepšování. Zastává roli důvěryhodného poradce, umí zákazníka přesvědčit a ovlivnit. 10

12 Obecné odborné kompetence Počítačová způsobilost 2 Jazyková způsobilost v angličtině 1 Ekonomické povědomí 0 Jazyková způsobilost v češtině Právní povědomí 11

13 Specifické odborné kompetence Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých Marketing, PR Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů Řízení lidských zdrojů, personalistika Strategické řízení Projektové řízení 12

14 Měkké kompetence 1

15 Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízením Červen 2012

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více