VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013"

Transkript

1 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva schválena radou školy dne Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI... 3 ŠKOLSKÁ RADA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČSI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL... 6 MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA... 6 MATEŘSKÁ ŠKOLA... 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA... 7 GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA... 7 KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ... 8 PEDAGOGICKÁ ASISTENCE... 8 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ... 8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 8 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE... 8 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI A PROFESNÍMI ORGANIZACEMI... 9 ZPRÁVA O UČEBNÍ PRAXI 1. ROČNÍKU SOŠ - IS KULTURNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZŠ A SŠ INTERNÁT MATEŘSKÁ ŠKOLA MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN SPORTOVNÍ ČINNOST PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKACE PODLE DRUHU (MŠ, ZŠ, SŠ) VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( MŠ, ZŠ, SŠ) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2012/ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

3 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Ředitel: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka: PhDr. Olga Maierová od PaedDr. Martin Moučka Mgr. Eva Přibylová Ivona Dittrichová Hospodářka školy: Hana Benešová Rozpočtář - ekonom: Yvona Veselá Telefon: Fax: www stránka: Datum vydání posledního rozhodnutí zařazení do sítě: Datum poslední změny zřizovací listiny: Zřizovatel Počet právních subjektů v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Kraj

4 ŠKOLSKÁ RADA Vznik: červen 2005 za učitele: za rodiče za zřizovatele Mgr. Ludmila Sidejová Mgr. Eva Přibylová Ivana Fuchsová Ing. Ivana Černá Albert Kubišta Kontaktní osoba: Ing. Ivana Černá, tel CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola je zřízena Hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Součástí školy jsou: Základní škola pro sluchově postižené Gymnázium pro sluchově postiženou mládež Mateřská škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna Rozdělení školy, podle typu zdravotního postižení k : Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ ZŠ SŠ třídy děti/žáci třídy děti třídy žáci třídy žáci zrakové sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus vývojové poruchy učení vývojové poruch chování K bylo vzděláváno celkem 146 žáků. 4

5 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) MŠ, ZŠ a G K r a j Počty dojíždějících žáků Celkem Z toho: nově přijatí Orální způsob vyučování na naší škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (1. a 2. třídy). Tento trend, i když jsou na školu stále více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova. Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který byl na náklady Nadačního fondu TÓN upraven tak, aby se na něm mohly hrát míčové hry a sportovat v omezené míře. Školní dvůr je využíván v hodinách tělesné výchovy, při sportovních hrách a také internátem a školní družinou. Pro mateřskou školu bylo zřízeno pískoviště s herními prvky. V případě potřeby si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy lze konstatovat, že škola je dobře vybavena. Budova je majetkem církve výše nájmu v současné době činí celkem 2, ,-- ročně, pravidelně se zvyšuje o míru roční inflace. 5

6 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Všechny třídy, s výjimkou 6. A, se vzdělávaly podle programu ZŠ Ječná Třída 6. A se vzdělávala podle programu ZŠ Ječná 2007/II. Někteří žáci s kombinovanými vadami se vzdělávali podle IVP. Učební plán gymnázia: Učební plán SOŠ Mateřská škola: Gymnázium Ječná Informační služby Ječná Sovička ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČSI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL Česká školní inspekce Termín konání: a března 2013 Předmět kontroly: inspekční kontrola kontrolované období 2010/2011 až 2012/2013 k termínu inspekce Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitelky školy. Tomuto rozhodnutí předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MŠ a v prvních třídách se jedná o děti se sluchovou vadou, a stále více o děti s přidruženými vadami, v některých případech s vadami řeči. Není-li možné učinit jednoznačné rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv. diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP). 6

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou, ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku. Tato metodika je zakomponována do ŠVP MŠ Sovička. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. stupeň ZŠ děti jsou hodnoceny kombinací slovního a klasického známkování. Páté a deváté ročníky se zúčastnily nepovinného testování ČŠI. Testy nebyly upraveny vzhledem k druhům postižení. Žáci dosáhli průměrných výsledků v matematice i českém jazyce. Žáci 5. ročníku se neúčastnili testování v anglickém jazyce, protože výuka angličtiny byla u těchto žáků zahájena později. GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Přijímání žáků na naši střední školu se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních středních školách (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně z českého jazyka a matematiky. Žáci se zúčastnili Ulitoolympiády, kterou pořádala škola pro sluchově postižené v Radlicích, kde dosáhli mimořádných úspěchů. Ve 4. ročníku gymnázia v tomto školním roce studovalo 5 žáků. Studium ukončili maturitou 3 žáci. Statistické údaje viz MŠ, ZŠ, G. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků ZŠ I.a II. stupeň anglický 79 německý 7 Gymnázium, SOŠ anglický 26 německý 26 7

8 KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ Škola v roce 2012/2013 tyto kurzy nepořádala. PEDAGOGICKÁ ASISTENCE Od ledna 2007 působí na škole 4 asistentky pedagoga noční vychovatelky internátu (přepočtený počet 3). Dále bylo zaměstnáno ve šk. roce 2012/13 šest asistentek pedagoga (přepočtený počet 3,6). Jejich činnost se zaměřila na pomoc učitelům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s kombinovanými vadami. Osobní asistenty ve škole nemáme. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Škola má ve svém vzdělávacím programu zařazeny metody a postupy práce s nadanými žáky. Sama škola se profiluje individuálním přístupem ke všem žákům. S nadanými žáky se sluchovým postižením pracuje škola podle svého ŠVP. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Studijní pobyt Velká Británie Partnerská škola Berlín Velká Británie říjen 2012 Německo poznávání krás a památek jižní Anglie účastníci: 9. tř a studenti obou SŠ poznávání pamětihodností a sportovní den, návštěva ZOO účastníci: 9. tř. a studenti obou SŠ 8

9 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI A PROFESNÍMI ORGANIZACEMI V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod. V rámci již páté spolupráce se ZŠ Benecko jsme ve dnech až přivítali v naší škole 20 dětí a 2 učitelky z místní školy. Žáci a pedagogové byli ubytováni v naší škole, kde jim byla zajištěna strava. Pro návštěvníky byl připraven i hodnotný program. Návštěva Národního divadla, letiště Václava Havla a Technického muzea. Na oplátku nám obec Benecko poskytuje nadstandardní slevy na týdenní permanentky během našeho lyžařského výcviku. Jednou z hlavních činností byla spolupráce s paní Jitkou Záhumenskou při projektu nazvaném Zvládneme to sami. Byl to projekt pro studenty gymnázia s informačních služeb. Projekt byl financován z Evropských sociálních fondů a Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt byl realizován formou workshopů. Témata jsou uvedena v přiložené tabulce. Téma 1. Sebepoznávání 2. Hledám práci 3. Komunikace se zaměstnavatelem 4. Vystupování u zaměstnavatele 5. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele 6. Zaměstnání a podnikání 7. Pracovní morálka 8. a 9. Finanční gramotnost I. a II. 10. Finanční gramotnost III. 11. Finanční gramotnost IV. 12. Ochrana osobních údajů, nezaměstnanost, typografie jako nástroj při hledání zaměstnání 13. Komunikace a sebepoznání jako nástroj při hledání zaměstnání 9

10 ZPRÁVA O UČEBNÍ PRAXI 1. ROČNÍKU SOŠ - IS Žáci 1. ročníku IS absolvovali ve druhém pololetí šk. roku 2012/13 učební praxináslech v kanceláři školy. Praxi v rozsahu 1 hodiny vedla V. Drábová a seznámila žáky s chodem v kanceláři, uvedla je do problematiky spisové služby v menší instituci a informovala je o archívu, skartačním řádu a vedení pokladny. Hlavní ročníková učební praxe proběhla dne na Úřadě práce hl. m. Prahy, na pobočce pro Prahu 1 a 2 v Šafaříkově, resp. Bělehradské ulici. Celodenní 6 hodinovou praxi vedla ředitelka pobočky Aneta Helešicová, která žákům představila jednotlivá pracoviště a pracovníky. Ti poté prakticky předvedli, co je náplní jejich práce (spisová služba ve velké firmě, elektronická spisová služba, komunikace s klientem, skenování a zpracování dokumentů - žádostí, vysvětlili principy státní podpory). Na závěr praxe ředitelka Helešicová sjednala přednášku o profesní orientaci a hledání zaměstnání. Žáci byli informováni o službách integrovaného internetového portálu a o možnostech konzultací ve středisku. Praxe se zúčastnili všichni žáci ročníku a po jejím absolvování vypracovali vlastní zprávu s hodnocením. Osobně letošní obě praxe hodnotím jako velmi zdařilé a přínosné. KULTURNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZŠ A SŠ 1) Výstava Ferdinand V. Dobrotivý ( ) Belveder a Konírna na Pražském Hradě Poslední korunovaný český král a umění jeho doby. 8. A a 8. B Výstava se konala v Konírně Pražského Hradu a v Belvederu v Královské zahradě. V Belvederu jsme viděli ukázky dobových interiérů barokních a empírových, které používal a dle svého vkusu doplňoval Ferdinand se svou chotí Marií Annou (mnoho obrazů s romantickými náměty, krajiny, portréty, mramorové busty Habsburských předků, obraz Ferdinandovy korunovace, alabastrové nádoby, mince a repliku svatováclavské koruny a kočár, ve kterém Ferdinand cestoval ) V Konírně byly vystaveny předměty a cennosti, které tento vzdělaný, mírumilovný a technikou nadšený panovník s velkým vkusem shromáždil do svých sbírek. Cestou jsme prošli Pražský Hrad a ve škole viděné opakovali nad mapou Prahy a P. Hradu a shlédli klip o výstavě na internetu. 10

11 2) Výstava Jakub Schikaneder ( Valdštejnská jízdárna) I. G, II. G a I. IS Výstava studenty obeznámila se známými i doposud nevystavenými díly tohoto známého českého malíře soumraků v pražských uličkách a procházek na mořském pobřeží s melancholickým podtónem mlhavých podzimních dnů. 3) Výstava World Press Photo v Karolinu celé G + I. IS Putovní výstava nejlepších dokumentárních fotografií, které zachycují alarmující jevy ve světě. 4) Výstava Jízdárna Pražského Hradu Jiný svět sochy Stanislava Kolíbala. I. G a II. G Výstava představila sochařské dílo Stanislava Kolíbala. Zhlédli jsme převážně geometrické, abstraktní tvary z papíru, betonu, dřeva, sádry, železa, které dosud žijící autor tvořil jako doplňky moderní architektury. Kolíbal je jeden z mála současných umělců, jenž je znám i v zahraničí. 5) Vycházka Orloj 7. B Vycházka k orloji přinesla žákům seznámení se s názvy uliček, které vedou od metra Národní třída až k orloji, a dále názvy nejvýznamnějších staveb na Staroměstském náměstí, včetně zmínky o Pražském poledníku a bývalém Mariánském sloupu. 6) Vycházka Kostel sv. Štěpána a Emauzský klášter 7. A Vycházka si kladla za cíl žákům v reálu ukázat gotické stavební a ozdobné prvky. 7) Vycházka Anežský klášter 7. A a 7. B Vycházka do Anežského kláštera v čase povánočním přinesla žákům kromě práce s mapou Prahy a porovnání jednotlivých částí klášterního komplexu s Emauzským klášterem i zážitek z děl našich úžasných středověkých Mistrů malířů jako byli: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře a také dvorní malíř Karla IV. - Mistr Theodorik. 11

12 8) Výstava Městem posedlí-mezinárodní výstava street artu I.G, II.G + I. IS Výstava s sebou přinesla seznámení se s uměním graffiti na mezinárodní úrovni. Vyvolala debatu o pozitivech a negativech sprayerské tvorby, o materiálech, postupech a technikách, které streeartoví umělci používají, jakož i o šifrách a touze šokovat i za cenu nebezpečí ohrožení života. 9)Vycházka Renesanční a barokní Praha 8. A Vycházka si kladla za cíl rozeznat, podle jednoduchého poučení, barokní a renesanční stavby po cestě z naší školy na Pohořelec a dále na Hradčanské náměstí. Nafocená renesanční sgrafita posloužila jako náměty pro školní výtvarnou tvorbu. 10) Vycházka konec dubna 2013 Sedmikostelí na Novém Městě 7. A a 7. B Vycházka za gotickými kostely v okolí naší školy v Praze 2 na Novém Městě, které v pol. 14.století se zcela konkrétním urbanistickým záměrem nechal postavit Karel IV. Opakovali jsme gotické stavební prvky, připomněli legendu o kostele Ke Karlovu, ukazovali jsme umístění kostelů na mapě a odhadovali části s barokní přestavbousv. Kateřina a u kostela sv. Apolináře si ukázali i novogotickou porodnici stejného jména. DALŠÍ AKCE: 1) Výtvarná příprava stánku pro 17. ročník přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskutečnil ve dnech v Kongresovém centru Praha. 2) Výstava v galerii naší školy Řecká mytologie dnes, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo Na výstavě se svými pracemi podíleli žáci od 5. třídy do 2. ročníku gymnázia, své samostatné i společné práce opatřily popiskami, paspartou i rámem, pomáhali též při realizaci výstavy. 12

13 KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Návštěva ZOO Praha Divadlo Neklid Divadlo Minor Divadlo S + H Divadlo GONG Ekologický projekt sběrný dvůr Ekologický projekt koloběh vody Školní výlet Krkonoše 4.tř., 5.tř. Školní výlet Olomouc 6.B KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2. STUPEŇ Výlet Liblice nad Cidlinou, Poděbrady Den české státnosti Návštěva ZOO Praha Výstava v Betlémské kapli Betlémy Planetárium Toulky sluneční soustavou Návštěva muzea Škola malých archeologů Národní muzeum Řekové a Keltové Národní dům na Vinohradech výchovný koncert Blue Efect Kino tématika Greenpeace promítnut film Jeden svět a diskuse Školní výlet - Třebošovice 7. A a 7.B Školní výlet Ostrava 8.A a 8.B INTERNÁT CELOROČNÍ AKTIVITY Pondělí - plavání v krytém bazénu v Radlicích 19:00 20:00 Úterý - pohybové hry - malá tělocvična nebo školní dvůr 18:45 19:30 I. sk. vybíjená a jiné míčové hry - velká tělocvična 19:30 20:15 II. a III. sk. Středa - míčové hry, badminton - velká tělocvična Čtvrtek - fotbal, pozemní hokej a posilování - velká tělocvična III. a IV. sk. Neděle - míčové hry - školní dvůr (příjezd dětí) Zimní období - bruslení na Zimním stadionu Luka 1x týdně 13

14 Pondělí - 2. pololetí Komiksový kroužek na téma Vnímání společnosti okolo nás, Svobodné malování pro vybrané děti s talentem s cílem uspořádání výstavy Komiksy a fota v kavárně v Praze. Návštěvy Městské knihovny besedy o knihách, půjčování knih 1 x měsíčně II.-III. a IV. skupina. Rekreace, sportování a relaxace v těchto areálech: Dětský ostrov, Rokytka Vysočany, hřiště Folimanka, Apolinářská a Lipová zahrada, nové rekreační centrum ve Vršovicích a nové relaxační centrum v Braníku. Celý školní rok průběžně využíváno. PODZIM: KULTURA A SPORT Odpolední výlet do Lanového centra Braník II., III. a IV. sk. Koloběžky v Braníku cykl.dráha I. a II. sk. Stodůlecký jarmark pirátské soutěže, opékání buřtů, divadlo I. IV. sk. Interaktivní výstava Igráček na Petříně I. III. sk. Park u Vinohradské vodárny skoky na velké trampolíně I. a II. sk. Celoodpolední výlet parníkem po Vltavě I. III. skupina Svatováclavská pouť na Výstavišti v Praze 7, Holešovicích Výlet na dětské hřiště Autovka koloběžky, kolečkové brusle I. III. sk. celoodpolední program v areálu. Haloween kostýmový večer v budově školy a internátu I. IV. sk. Výlet do botanické zahrady v Tróji, výstava dýní a exotických rostlin I. a II. sk. Tematické vycházky večerní Prahou III. a IV. sk. ZIMA: KULTURA A SPORT Orientační závody v lesoparku Hostivař celointernátně. Zahájení kroužku bruslení na zimním stadionu Luka II. IV. sk. Vycházky do předvánoční Prahy spojeny s návštěvami trhů: Staroměstské nám., Václavské nám., nám. sv. Ludmily I. IV. sk. Výstava lidových betlémů tradičně v Betlémské kapli I. IV. sk. Výtvarná výstava lidových tradic a zvyků ve Františkánské zahradě I. - IV. sk. Mikulášská nadílka večer v maskách s příchodem Mikuláše, anděla a čerta. Mikulášská nadílka podpořena finančně Nadačním fondem TÓN. Tradiční výroba dárečků rodičům k Vánocům I. IV. sk. Vycházka k Pražskému Jezulátku na Malé Straně I. a II. sk. ZŠ Hůrka účast na koncertu dětí s lidovými písněmi a tanci a zhlédnutí výstavky s vánoční tematikou I. III. sk. 14

15 Účast na Tříkrálovém průvodu s bohoslužbou tradičně: Loreta, Pražský hrad, Nerudova ulice, Malostranské nám., - celointernátně Návštěva Národního divadla Louskáček pro vybrané děti. Bodování v Lipové zahradě I. a II. sk. Tradiční odpoledne dětem v Muzeu Policie I. a II. sk. JARO: KULTURA A SPORT Průběžné výlety s koloběžkami do Lanového centra Braník a Gutovka ve Vršovicích. Výlety spojeny s turistikou Krčský les, Areál zdraví Hostivař I.- IV. sk. Večerní procházky historickou Prahou III. a IV. sk. Matějská pouť na Výstavišti v Holešovicích celointernátně Žižkovský masopust účast internátních dětí v maskách I. IV. sk. Průběžně využíváno sportovních areálů a hřišť k rekreaci a relaxaci internátních dětí. Návštěva Bludiště na Petříně I. III. sk. Velikonoční trhy návštěva Staroměstského a Václavského nám. lidová řemesla, malování kraslic I. IV. sk. Výroba velikonočních kraslic a zajíčků Technické muzeum návštěva Botanická zahrada v Tróji výstava exotických rostlin a motýlů I. IV. sk. Výlety parníkem po Vltavě průběžně I. III. sk. Návštěva Dinoparku na Harfě I. III. sk. Lesopark na Hájích návštěva obory se zvířátky I. III. sk. Návštěva interaktivní výstavy Play v Malostranské besedě. Fotbalové utkání s neslyšícími dětmi ze Smíchova na Dětském ostrově. II a III. sk. Dětský den v Radlicích hry, soutěže, atletika, opékání buřtů. Účast na Bambiriádě organizace volného času Praha 6 soutěžení o ceny I. III. sk. v Dejvicích. Večírek v internátě rozloučení se s žáky 9. tříd společenské hry disco MATEŘSKÁ ŠKOLA divadlo Kouzelný semafor dopravní hřiště ZOO Praha 15

16 divadlo O pejskovi a kočičce výstava Drátkování Mikulášská besídka školní vánoční besídka karneval ve školce divadlo Malenka setkání předškolních dětí dopravní hřiště exkurze po škole internát, třídy, herny, tělocvičny, družina, kuchyň divadlo Broučci divadlo Spejbl a Hurvínek Policejní muzeum výstava Hasiči ekologická výchova Koloběh vody dopravní hřiště MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN Datum konání: Účast: 76 žáků z toho 56 žáků ZŠ a 20 žáků SŠ Nejlepší žák školy: Matouš Fuksa 79 bodů Nejlepší žáci dle kategorií: CVRČEK (2.a 3. tř ZŠ) KLOKÁNEK (4.a 5. tř. ZŠ) BENJAMÍN (6. a 7.tř. ZŠ) Veselý 30 bodů Sáblík 48 bodů Fuksa 79 bodů Bočková 27 bodů Draksl 45 bodů Černohorská 63 bodů Kotlář 27 bodů Wirth 45 bodů Červinka 52 bodů KADET(8. a 9.tř. ZŠ) JUNIOR(1. a 2.tř. SŠ) STUDENT(3. a 4.tř. SŠ) Hordosová 40 bodů Otiepkova 40 bodů Čálek 37 bodů Uher 38 bodů Černá 38 bodů Košák 33 bodů Kletečka 37 bodů Pluskal 34 bodů Zárubová 32 bodů 16

17 SPORTOVNÍ ČINNOST ŠACHOVÝ KROUŽEK Ve školním roce 2012/2013 pracoval při naší škole opět šachový kroužek pod vedením Ing. Petra Herejka. Kroužek pravidelně, 2 hod. týdne, navštěvovalo 14 dětí. Během roku jsme uspořádali 2 šachové turnaje. Činnost kroužku je hrazena Nadačním fondem TÓN. VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU 8. ročník turnaje proběhl dne ve spolupráci s obecně prospěšnou společností FIGURKA a mezinárodní mistryní Martinou Kořenovou. Zúčastnilo se ho 22 žáků. STOLNÍ TENIS Ječná Cup 2013 V 8. ročníku přeboru školy ve stolním tenise 1. místo obsadil Jiří Pachman KROUŽEK ODBÍJENÉ Termín konání: únor až duben 2012 Účastnice: žáci střední školy SPORTOVNÍ DEN V RADLICÍCH Dne připravilo Sportcentrum Radlice pro sluchově postižené školy v Praze (Ječná, Výmolova, Holečkova) sportovní den. Sportovního dne se zúčastnilo cca 70 dětí ze tř. ZŠ. 17

18 ŠKOLNÍ VOLEJBALOVÝ ZÁPAS studenti Gymnázia a IS versus učitelé školy výsledek 0 : 3 Odveta se uskutečnila výsledek 0 : 3 CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Místo konání: Praha 5, Holečkova Termín konání: Počet účastníků: 16 žáků Doprovod: 3 učitelé Umístění žáků: Atletika: 2. místo Plavání: 5. místo Basketbal: 4. místo (dívky) Malá kopaná 3..místo (chlapci) V celkovém hodnocení se škola umístila na třetím místě. 32. CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Místo konání: Praha, Ječná Termín konání: Počet účastníků: 11žáků + 2 učitelé Účast v disciplínách: atletika dívky 7. místo, chlapci 6. místo volejbal 4. místo dívky stolní tenis 3. místo futsal 6.místo chlapci CYKLOTURISTICKÝ POBYT V OSEČNÉ Termín konání: Počet účastníků: 27 žáků ZŠ, G a SOŠ + 8 učitelů Náplní byly cyklistické výlety, poznávání pamětihodností v okolí Osečné, sběr biologických materiálů a jejich výzkum. 18

19 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Termín konání: Počet účastníků: 27 žáků ZŠ, G a SOŠ + 5 učitelů 8 žáků z partnerské školy z Berlína + 2 učitelé Škola využila tradičně nabídku sportovního centra Benecko. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Beseda s městskou policií Prevence sociálně patologických jevů Filmové představení v rámci projektu Jeden svět na školách (film a beseda) Filmové představení v rámci projektu Jeden svět na školách (film a beseda) duben 2013 Přednáška Česká koalice proti tabáku Krabička cigaret Přednáška Problémy dospívání, bezpečný internet, sexuální obtěžování VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Výchovná poradkyně Mgr. Alena Fridrichová se během školního roku scházela s vycházejícími žáky i jejich rodiči a poskytovala jim informace o možnostech dalšího studia. Spolupracovala s třídními učiteli a podílela se na pohovorech s problematickými žáky a jejich rodiči. Řešila se docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti žáků. Během roku se uskutečnilo několik výchovných komisí v ředitelně školy za přítomnosti ředitele, psycholožky, třídního učitele a rodičů problémových žáků. V převážné většině pohovorů šlo sjednocení postoje rodiny a školy ve prospěch žáka. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Součástí ŠVP jsou projekty zaměřené na environmentální výchovu. Žáci navštívili sběrný dvůr a také se zúčastnili projektu Koloběh vody. 1.stupeň ZŠ celoroční projekt Třídění odpadů (třídí se přímo ve třídách papír, plasty, směsný odpad). 19

20 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V rámci výuky VkO a Z SV byla probírána témata týkající se multikulturní výchovy. Žáci II. stupně a střední školy se zúčastnili v kině Světozor projektu Jeden svět na školách. V hodinách EV se žáci seznámili s životem ve třetím světě. Každý rok navštěvují výstavu Word Press Foto. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Škola ve školním roce 2012/2013 neměla žádné žáky cizí státní příslušníky JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA Žáky vyučovali čtyři učitelé s odbornou kvalifikací a tři bez odborné kvalifikace. Rodilého mluvčího nezaměstnáváme. Jedna učitelka navštěvuje intenzivní celoroční kurz anglického jazyka. 11 pracovníků se vzdělává v odpoledních jazykových kurzech. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKACE PODLE DRUHU (MŠ, ZŠ, SŠ) počet ped. prac. celkem (ve fyz. osobách) k kvalifikovaní * MŠ 2 2 v tom nekvalifikovaní ZŠ SŠ 9 9 celkem

21 Situaci v personální oblasti ve školním roce 2012/2013 můžeme považovat za stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost, na druhém stupni 96%. Na střední škole je aprobovanost téměř 100%, považujeme-li odbornost pro daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie, etopedie) je u učitelů, kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována interním školením výuky sluchově postižených žáků, které vedou zkušení odborníci. Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a učiteli, částečně ovládá na škole 6 pracovníků. Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjeli činnosti, které přesahují i rámec školy. L. Kučerová - sekce učitelů německého jazyka, která se podílí na tvorbě nových učebnic A. Fridrichová, D. Kratochvílová sekce matematiků a fyziků K. Svobodová logopedická společnost Z. Šedivá psychologická společnost VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( MŠ, ZŠ, SŠ) počet celkem ve fyz. osobách k do 20 let v tom podle věkových kategorií let let let let MŠ a více let ZŠ SŠ celkem Na škole ve školním roce 2012/2013 pracovalo 9 vychovatelů, 6 asistentů pedagoga, 2 pedagogičtí pracovníci SPC, 4 noční vychovatelky, 1 vychovatelka školní družiny. 21

22 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2012/2013 Typ studia Semináře: Jednodenní Počet akcí 1 Smartboard Zaměření akcí Jméno 1 Vzdělávací instituce AZ Media 1 50.léta v ČSR 1 ÚSTR Dvou a vícedenní 2 denní písmo Comenia Script 3 NIVD-Praha Kurzy: Jednodenní Dvou a vícedenní 1 Angličtina celoroční kurz 1 Masarykův ústav při ČVUT Školský management Rozšiř. aprob. 1 ČŽV TV 3 roky studiu + praxe 1 PF UK 1 ČŽV učitelský VVP 1 PF UK Jiné /uvést jaké/ 2 Školení hodnotitel mat. zk. Čj.L (písemná + ústní) 1 NIDV Cermat 1 Školení zadavatel mat.zk.. 1 BI 22

23 2. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Přípravný stupeň základní školy speciální - nemáme Školní jídelna je součástí školy. Poskytuje školní a závodní stravování pro žáky a zaměstnance školy. Jako doplňkovou činnost poskytuje stravování cizím strávníkům z Církevních zdravotních škol v Ječné ulici. ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SPC je součástí školy. Pečuje o sluchově postižené děti a mládež a děti s poruchami komunikace. Spolupráce s dalšími zařízeními: mateřskými, základními a středními školami (integrace); výjezd do škol v průměru 1 2 x v měsíci s ostatními SPC pro sluchově postižené (doporučená péče) se SPC pro augmentativní a alternativní komunikaci Praha 2 s Centrem kochleárních implantací FN Motol s ORL kl. FN Motol (testování kochleárně implantovaných) další vzdělávání v oboru (IPP, ÚVDZP, logopedická společnost, psychologická společnost) foniatrická klinika FN Praha 2 Další odborná činnost: Vývoj řeči sluchově postiženého dítěte (Kurs pro rodiče sluchově postižených dětí Praha) Rozvojový projekt: Logopedická podpora vývoje mluvené řeči dětí s postižením sluchu a dětí s těžkou poruchou dorozumívání. Vzdělávání: Kurs alternativní a augmentativní komunikace Vyšetření a jiná činnost: Logopedické a speciálně pedagogické vyšetření: 97 Doporučení integrace, návrh IVP atd. 103 Zprávy pro vlastní školu 6 23

24 ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ INTERNÁT Internát je v provozu od pondělí do pátku pouze ve školním roce; příjezd dětí na internát v neděli odpoledne nebo v pondělí ráno, odjezd pátek odpoledne. Kapacita: 56 lůžek Naplněnost k : 37 dětí Naplněnost k : 40 dětí Činnost internátu: viz předchozí text ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina je součástí školy. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 4. ročníku základní školy v odpoledních hodinách. Družina je standardně vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami přiměřenými věku dětí. Družina využívá ke své činnosti tělocvičnu školy a přilehlý dvůr s pískovištěm a hracími prvky PhDr. Olga Maierová ředitelka školy 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva schválena radou školy dne 22. 10. 2012 Výroční

Více

Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti

Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Výroční zpráva schválena radou školy dne Výroční zpráva projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 a o hospodaření školy za rok 2010 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 0/03 Výroční zpráva školy 0-03 Č. j. GOA/67/An/03. Obecná část. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více