VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013"

Transkript

1 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva schválena radou školy dne Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI... 3 ŠKOLSKÁ RADA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČSI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL... 6 MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA... 6 MATEŘSKÁ ŠKOLA... 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA... 7 GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA... 7 KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ... 8 PEDAGOGICKÁ ASISTENCE... 8 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ... 8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 8 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE... 8 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI A PROFESNÍMI ORGANIZACEMI... 9 ZPRÁVA O UČEBNÍ PRAXI 1. ROČNÍKU SOŠ - IS KULTURNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZŠ A SŠ INTERNÁT MATEŘSKÁ ŠKOLA MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN SPORTOVNÍ ČINNOST PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKACE PODLE DRUHU (MŠ, ZŠ, SŠ) VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( MŠ, ZŠ, SŠ) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2012/ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

3 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Ředitel: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka: PhDr. Olga Maierová od PaedDr. Martin Moučka Mgr. Eva Přibylová Ivona Dittrichová Hospodářka školy: Hana Benešová Rozpočtář - ekonom: Yvona Veselá Telefon: Fax: www stránka: Datum vydání posledního rozhodnutí zařazení do sítě: Datum poslední změny zřizovací listiny: Zřizovatel Počet právních subjektů v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Kraj

4 ŠKOLSKÁ RADA Vznik: červen 2005 za učitele: za rodiče za zřizovatele Mgr. Ludmila Sidejová Mgr. Eva Přibylová Ivana Fuchsová Ing. Ivana Černá Albert Kubišta Kontaktní osoba: Ing. Ivana Černá, tel CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola je zřízena Hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Součástí školy jsou: Základní škola pro sluchově postižené Gymnázium pro sluchově postiženou mládež Mateřská škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna Rozdělení školy, podle typu zdravotního postižení k : Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ ZŠ SŠ třídy děti/žáci třídy děti třídy žáci třídy žáci zrakové sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus vývojové poruchy učení vývojové poruch chování K bylo vzděláváno celkem 146 žáků. 4

5 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) MŠ, ZŠ a G K r a j Počty dojíždějících žáků Celkem Z toho: nově přijatí Orální způsob vyučování na naší škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (1. a 2. třídy). Tento trend, i když jsou na školu stále více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova. Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který byl na náklady Nadačního fondu TÓN upraven tak, aby se na něm mohly hrát míčové hry a sportovat v omezené míře. Školní dvůr je využíván v hodinách tělesné výchovy, při sportovních hrách a také internátem a školní družinou. Pro mateřskou školu bylo zřízeno pískoviště s herními prvky. V případě potřeby si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy lze konstatovat, že škola je dobře vybavena. Budova je majetkem církve výše nájmu v současné době činí celkem 2, ,-- ročně, pravidelně se zvyšuje o míru roční inflace. 5

6 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Všechny třídy, s výjimkou 6. A, se vzdělávaly podle programu ZŠ Ječná Třída 6. A se vzdělávala podle programu ZŠ Ječná 2007/II. Někteří žáci s kombinovanými vadami se vzdělávali podle IVP. Učební plán gymnázia: Učební plán SOŠ Mateřská škola: Gymnázium Ječná Informační služby Ječná Sovička ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČSI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL Česká školní inspekce Termín konání: a března 2013 Předmět kontroly: inspekční kontrola kontrolované období 2010/2011 až 2012/2013 k termínu inspekce Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitelky školy. Tomuto rozhodnutí předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MŠ a v prvních třídách se jedná o děti se sluchovou vadou, a stále více o děti s přidruženými vadami, v některých případech s vadami řeči. Není-li možné učinit jednoznačné rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv. diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP). 6

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou, ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku. Tato metodika je zakomponována do ŠVP MŠ Sovička. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. stupeň ZŠ děti jsou hodnoceny kombinací slovního a klasického známkování. Páté a deváté ročníky se zúčastnily nepovinného testování ČŠI. Testy nebyly upraveny vzhledem k druhům postižení. Žáci dosáhli průměrných výsledků v matematice i českém jazyce. Žáci 5. ročníku se neúčastnili testování v anglickém jazyce, protože výuka angličtiny byla u těchto žáků zahájena později. GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Přijímání žáků na naši střední školu se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních středních školách (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně z českého jazyka a matematiky. Žáci se zúčastnili Ulitoolympiády, kterou pořádala škola pro sluchově postižené v Radlicích, kde dosáhli mimořádných úspěchů. Ve 4. ročníku gymnázia v tomto školním roce studovalo 5 žáků. Studium ukončili maturitou 3 žáci. Statistické údaje viz MŠ, ZŠ, G. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků ZŠ I.a II. stupeň anglický 79 německý 7 Gymnázium, SOŠ anglický 26 německý 26 7

8 KURZY NA DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ NEBO ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ Škola v roce 2012/2013 tyto kurzy nepořádala. PEDAGOGICKÁ ASISTENCE Od ledna 2007 působí na škole 4 asistentky pedagoga noční vychovatelky internátu (přepočtený počet 3). Dále bylo zaměstnáno ve šk. roce 2012/13 šest asistentek pedagoga (přepočtený počet 3,6). Jejich činnost se zaměřila na pomoc učitelům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s kombinovanými vadami. Osobní asistenty ve škole nemáme. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Škola má ve svém vzdělávacím programu zařazeny metody a postupy práce s nadanými žáky. Sama škola se profiluje individuálním přístupem ke všem žákům. S nadanými žáky se sluchovým postižením pracuje škola podle svého ŠVP. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Studijní pobyt Velká Británie Partnerská škola Berlín Velká Británie říjen 2012 Německo poznávání krás a památek jižní Anglie účastníci: 9. tř a studenti obou SŠ poznávání pamětihodností a sportovní den, návštěva ZOO účastníci: 9. tř. a studenti obou SŠ 8

9 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI A PROFESNÍMI ORGANIZACEMI V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod. V rámci již páté spolupráce se ZŠ Benecko jsme ve dnech až přivítali v naší škole 20 dětí a 2 učitelky z místní školy. Žáci a pedagogové byli ubytováni v naší škole, kde jim byla zajištěna strava. Pro návštěvníky byl připraven i hodnotný program. Návštěva Národního divadla, letiště Václava Havla a Technického muzea. Na oplátku nám obec Benecko poskytuje nadstandardní slevy na týdenní permanentky během našeho lyžařského výcviku. Jednou z hlavních činností byla spolupráce s paní Jitkou Záhumenskou při projektu nazvaném Zvládneme to sami. Byl to projekt pro studenty gymnázia s informačních služeb. Projekt byl financován z Evropských sociálních fondů a Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt byl realizován formou workshopů. Témata jsou uvedena v přiložené tabulce. Téma 1. Sebepoznávání 2. Hledám práci 3. Komunikace se zaměstnavatelem 4. Vystupování u zaměstnavatele 5. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele 6. Zaměstnání a podnikání 7. Pracovní morálka 8. a 9. Finanční gramotnost I. a II. 10. Finanční gramotnost III. 11. Finanční gramotnost IV. 12. Ochrana osobních údajů, nezaměstnanost, typografie jako nástroj při hledání zaměstnání 13. Komunikace a sebepoznání jako nástroj při hledání zaměstnání 9

10 ZPRÁVA O UČEBNÍ PRAXI 1. ROČNÍKU SOŠ - IS Žáci 1. ročníku IS absolvovali ve druhém pololetí šk. roku 2012/13 učební praxináslech v kanceláři školy. Praxi v rozsahu 1 hodiny vedla V. Drábová a seznámila žáky s chodem v kanceláři, uvedla je do problematiky spisové služby v menší instituci a informovala je o archívu, skartačním řádu a vedení pokladny. Hlavní ročníková učební praxe proběhla dne na Úřadě práce hl. m. Prahy, na pobočce pro Prahu 1 a 2 v Šafaříkově, resp. Bělehradské ulici. Celodenní 6 hodinovou praxi vedla ředitelka pobočky Aneta Helešicová, která žákům představila jednotlivá pracoviště a pracovníky. Ti poté prakticky předvedli, co je náplní jejich práce (spisová služba ve velké firmě, elektronická spisová služba, komunikace s klientem, skenování a zpracování dokumentů - žádostí, vysvětlili principy státní podpory). Na závěr praxe ředitelka Helešicová sjednala přednášku o profesní orientaci a hledání zaměstnání. Žáci byli informováni o službách integrovaného internetového portálu a o možnostech konzultací ve středisku. Praxe se zúčastnili všichni žáci ročníku a po jejím absolvování vypracovali vlastní zprávu s hodnocením. Osobně letošní obě praxe hodnotím jako velmi zdařilé a přínosné. KULTURNĚ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZŠ A SŠ 1) Výstava Ferdinand V. Dobrotivý ( ) Belveder a Konírna na Pražském Hradě Poslední korunovaný český král a umění jeho doby. 8. A a 8. B Výstava se konala v Konírně Pražského Hradu a v Belvederu v Královské zahradě. V Belvederu jsme viděli ukázky dobových interiérů barokních a empírových, které používal a dle svého vkusu doplňoval Ferdinand se svou chotí Marií Annou (mnoho obrazů s romantickými náměty, krajiny, portréty, mramorové busty Habsburských předků, obraz Ferdinandovy korunovace, alabastrové nádoby, mince a repliku svatováclavské koruny a kočár, ve kterém Ferdinand cestoval ) V Konírně byly vystaveny předměty a cennosti, které tento vzdělaný, mírumilovný a technikou nadšený panovník s velkým vkusem shromáždil do svých sbírek. Cestou jsme prošli Pražský Hrad a ve škole viděné opakovali nad mapou Prahy a P. Hradu a shlédli klip o výstavě na internetu. 10

11 2) Výstava Jakub Schikaneder ( Valdštejnská jízdárna) I. G, II. G a I. IS Výstava studenty obeznámila se známými i doposud nevystavenými díly tohoto známého českého malíře soumraků v pražských uličkách a procházek na mořském pobřeží s melancholickým podtónem mlhavých podzimních dnů. 3) Výstava World Press Photo v Karolinu celé G + I. IS Putovní výstava nejlepších dokumentárních fotografií, které zachycují alarmující jevy ve světě. 4) Výstava Jízdárna Pražského Hradu Jiný svět sochy Stanislava Kolíbala. I. G a II. G Výstava představila sochařské dílo Stanislava Kolíbala. Zhlédli jsme převážně geometrické, abstraktní tvary z papíru, betonu, dřeva, sádry, železa, které dosud žijící autor tvořil jako doplňky moderní architektury. Kolíbal je jeden z mála současných umělců, jenž je znám i v zahraničí. 5) Vycházka Orloj 7. B Vycházka k orloji přinesla žákům seznámení se s názvy uliček, které vedou od metra Národní třída až k orloji, a dále názvy nejvýznamnějších staveb na Staroměstském náměstí, včetně zmínky o Pražském poledníku a bývalém Mariánském sloupu. 6) Vycházka Kostel sv. Štěpána a Emauzský klášter 7. A Vycházka si kladla za cíl žákům v reálu ukázat gotické stavební a ozdobné prvky. 7) Vycházka Anežský klášter 7. A a 7. B Vycházka do Anežského kláštera v čase povánočním přinesla žákům kromě práce s mapou Prahy a porovnání jednotlivých částí klášterního komplexu s Emauzským klášterem i zážitek z děl našich úžasných středověkých Mistrů malířů jako byli: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře a také dvorní malíř Karla IV. - Mistr Theodorik. 11

12 8) Výstava Městem posedlí-mezinárodní výstava street artu I.G, II.G + I. IS Výstava s sebou přinesla seznámení se s uměním graffiti na mezinárodní úrovni. Vyvolala debatu o pozitivech a negativech sprayerské tvorby, o materiálech, postupech a technikách, které streeartoví umělci používají, jakož i o šifrách a touze šokovat i za cenu nebezpečí ohrožení života. 9)Vycházka Renesanční a barokní Praha 8. A Vycházka si kladla za cíl rozeznat, podle jednoduchého poučení, barokní a renesanční stavby po cestě z naší školy na Pohořelec a dále na Hradčanské náměstí. Nafocená renesanční sgrafita posloužila jako náměty pro školní výtvarnou tvorbu. 10) Vycházka konec dubna 2013 Sedmikostelí na Novém Městě 7. A a 7. B Vycházka za gotickými kostely v okolí naší školy v Praze 2 na Novém Městě, které v pol. 14.století se zcela konkrétním urbanistickým záměrem nechal postavit Karel IV. Opakovali jsme gotické stavební prvky, připomněli legendu o kostele Ke Karlovu, ukazovali jsme umístění kostelů na mapě a odhadovali části s barokní přestavbousv. Kateřina a u kostela sv. Apolináře si ukázali i novogotickou porodnici stejného jména. DALŠÍ AKCE: 1) Výtvarná příprava stánku pro 17. ročník přehlídky a nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol, který se uskutečnil ve dnech v Kongresovém centru Praha. 2) Výstava v galerii naší školy Řecká mytologie dnes, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo Na výstavě se svými pracemi podíleli žáci od 5. třídy do 2. ročníku gymnázia, své samostatné i společné práce opatřily popiskami, paspartou i rámem, pomáhali též při realizaci výstavy. 12

13 KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Návštěva ZOO Praha Divadlo Neklid Divadlo Minor Divadlo S + H Divadlo GONG Ekologický projekt sběrný dvůr Ekologický projekt koloběh vody Školní výlet Krkonoše 4.tř., 5.tř. Školní výlet Olomouc 6.B KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2. STUPEŇ Výlet Liblice nad Cidlinou, Poděbrady Den české státnosti Návštěva ZOO Praha Výstava v Betlémské kapli Betlémy Planetárium Toulky sluneční soustavou Návštěva muzea Škola malých archeologů Národní muzeum Řekové a Keltové Národní dům na Vinohradech výchovný koncert Blue Efect Kino tématika Greenpeace promítnut film Jeden svět a diskuse Školní výlet - Třebošovice 7. A a 7.B Školní výlet Ostrava 8.A a 8.B INTERNÁT CELOROČNÍ AKTIVITY Pondělí - plavání v krytém bazénu v Radlicích 19:00 20:00 Úterý - pohybové hry - malá tělocvična nebo školní dvůr 18:45 19:30 I. sk. vybíjená a jiné míčové hry - velká tělocvična 19:30 20:15 II. a III. sk. Středa - míčové hry, badminton - velká tělocvična Čtvrtek - fotbal, pozemní hokej a posilování - velká tělocvična III. a IV. sk. Neděle - míčové hry - školní dvůr (příjezd dětí) Zimní období - bruslení na Zimním stadionu Luka 1x týdně 13

14 Pondělí - 2. pololetí Komiksový kroužek na téma Vnímání společnosti okolo nás, Svobodné malování pro vybrané děti s talentem s cílem uspořádání výstavy Komiksy a fota v kavárně v Praze. Návštěvy Městské knihovny besedy o knihách, půjčování knih 1 x měsíčně II.-III. a IV. skupina. Rekreace, sportování a relaxace v těchto areálech: Dětský ostrov, Rokytka Vysočany, hřiště Folimanka, Apolinářská a Lipová zahrada, nové rekreační centrum ve Vršovicích a nové relaxační centrum v Braníku. Celý školní rok průběžně využíváno. PODZIM: KULTURA A SPORT Odpolední výlet do Lanového centra Braník II., III. a IV. sk. Koloběžky v Braníku cykl.dráha I. a II. sk. Stodůlecký jarmark pirátské soutěže, opékání buřtů, divadlo I. IV. sk. Interaktivní výstava Igráček na Petříně I. III. sk. Park u Vinohradské vodárny skoky na velké trampolíně I. a II. sk. Celoodpolední výlet parníkem po Vltavě I. III. skupina Svatováclavská pouť na Výstavišti v Praze 7, Holešovicích Výlet na dětské hřiště Autovka koloběžky, kolečkové brusle I. III. sk. celoodpolední program v areálu. Haloween kostýmový večer v budově školy a internátu I. IV. sk. Výlet do botanické zahrady v Tróji, výstava dýní a exotických rostlin I. a II. sk. Tematické vycházky večerní Prahou III. a IV. sk. ZIMA: KULTURA A SPORT Orientační závody v lesoparku Hostivař celointernátně. Zahájení kroužku bruslení na zimním stadionu Luka II. IV. sk. Vycházky do předvánoční Prahy spojeny s návštěvami trhů: Staroměstské nám., Václavské nám., nám. sv. Ludmily I. IV. sk. Výstava lidových betlémů tradičně v Betlémské kapli I. IV. sk. Výtvarná výstava lidových tradic a zvyků ve Františkánské zahradě I. - IV. sk. Mikulášská nadílka večer v maskách s příchodem Mikuláše, anděla a čerta. Mikulášská nadílka podpořena finančně Nadačním fondem TÓN. Tradiční výroba dárečků rodičům k Vánocům I. IV. sk. Vycházka k Pražskému Jezulátku na Malé Straně I. a II. sk. ZŠ Hůrka účast na koncertu dětí s lidovými písněmi a tanci a zhlédnutí výstavky s vánoční tematikou I. III. sk. 14

15 Účast na Tříkrálovém průvodu s bohoslužbou tradičně: Loreta, Pražský hrad, Nerudova ulice, Malostranské nám., - celointernátně Návštěva Národního divadla Louskáček pro vybrané děti. Bodování v Lipové zahradě I. a II. sk. Tradiční odpoledne dětem v Muzeu Policie I. a II. sk. JARO: KULTURA A SPORT Průběžné výlety s koloběžkami do Lanového centra Braník a Gutovka ve Vršovicích. Výlety spojeny s turistikou Krčský les, Areál zdraví Hostivař I.- IV. sk. Večerní procházky historickou Prahou III. a IV. sk. Matějská pouť na Výstavišti v Holešovicích celointernátně Žižkovský masopust účast internátních dětí v maskách I. IV. sk. Průběžně využíváno sportovních areálů a hřišť k rekreaci a relaxaci internátních dětí. Návštěva Bludiště na Petříně I. III. sk. Velikonoční trhy návštěva Staroměstského a Václavského nám. lidová řemesla, malování kraslic I. IV. sk. Výroba velikonočních kraslic a zajíčků Technické muzeum návštěva Botanická zahrada v Tróji výstava exotických rostlin a motýlů I. IV. sk. Výlety parníkem po Vltavě průběžně I. III. sk. Návštěva Dinoparku na Harfě I. III. sk. Lesopark na Hájích návštěva obory se zvířátky I. III. sk. Návštěva interaktivní výstavy Play v Malostranské besedě. Fotbalové utkání s neslyšícími dětmi ze Smíchova na Dětském ostrově. II a III. sk. Dětský den v Radlicích hry, soutěže, atletika, opékání buřtů. Účast na Bambiriádě organizace volného času Praha 6 soutěžení o ceny I. III. sk. v Dejvicích. Večírek v internátě rozloučení se s žáky 9. tříd společenské hry disco MATEŘSKÁ ŠKOLA divadlo Kouzelný semafor dopravní hřiště ZOO Praha 15

16 divadlo O pejskovi a kočičce výstava Drátkování Mikulášská besídka školní vánoční besídka karneval ve školce divadlo Malenka setkání předškolních dětí dopravní hřiště exkurze po škole internát, třídy, herny, tělocvičny, družina, kuchyň divadlo Broučci divadlo Spejbl a Hurvínek Policejní muzeum výstava Hasiči ekologická výchova Koloběh vody dopravní hřiště MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN Datum konání: Účast: 76 žáků z toho 56 žáků ZŠ a 20 žáků SŠ Nejlepší žák školy: Matouš Fuksa 79 bodů Nejlepší žáci dle kategorií: CVRČEK (2.a 3. tř ZŠ) KLOKÁNEK (4.a 5. tř. ZŠ) BENJAMÍN (6. a 7.tř. ZŠ) Veselý 30 bodů Sáblík 48 bodů Fuksa 79 bodů Bočková 27 bodů Draksl 45 bodů Černohorská 63 bodů Kotlář 27 bodů Wirth 45 bodů Červinka 52 bodů KADET(8. a 9.tř. ZŠ) JUNIOR(1. a 2.tř. SŠ) STUDENT(3. a 4.tř. SŠ) Hordosová 40 bodů Otiepkova 40 bodů Čálek 37 bodů Uher 38 bodů Černá 38 bodů Košák 33 bodů Kletečka 37 bodů Pluskal 34 bodů Zárubová 32 bodů 16

17 SPORTOVNÍ ČINNOST ŠACHOVÝ KROUŽEK Ve školním roce 2012/2013 pracoval při naší škole opět šachový kroužek pod vedením Ing. Petra Herejka. Kroužek pravidelně, 2 hod. týdne, navštěvovalo 14 dětí. Během roku jsme uspořádali 2 šachové turnaje. Činnost kroužku je hrazena Nadačním fondem TÓN. VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU 8. ročník turnaje proběhl dne ve spolupráci s obecně prospěšnou společností FIGURKA a mezinárodní mistryní Martinou Kořenovou. Zúčastnilo se ho 22 žáků. STOLNÍ TENIS Ječná Cup 2013 V 8. ročníku přeboru školy ve stolním tenise 1. místo obsadil Jiří Pachman KROUŽEK ODBÍJENÉ Termín konání: únor až duben 2012 Účastnice: žáci střední školy SPORTOVNÍ DEN V RADLICÍCH Dne připravilo Sportcentrum Radlice pro sluchově postižené školy v Praze (Ječná, Výmolova, Holečkova) sportovní den. Sportovního dne se zúčastnilo cca 70 dětí ze tř. ZŠ. 17

18 ŠKOLNÍ VOLEJBALOVÝ ZÁPAS studenti Gymnázia a IS versus učitelé školy výsledek 0 : 3 Odveta se uskutečnila výsledek 0 : 3 CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Místo konání: Praha 5, Holečkova Termín konání: Počet účastníků: 16 žáků Doprovod: 3 učitelé Umístění žáků: Atletika: 2. místo Plavání: 5. místo Basketbal: 4. místo (dívky) Malá kopaná 3..místo (chlapci) V celkovém hodnocení se škola umístila na třetím místě. 32. CELOSTÁTNÍ SPORTOVNÍ HRY SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Místo konání: Praha, Ječná Termín konání: Počet účastníků: 11žáků + 2 učitelé Účast v disciplínách: atletika dívky 7. místo, chlapci 6. místo volejbal 4. místo dívky stolní tenis 3. místo futsal 6.místo chlapci CYKLOTURISTICKÝ POBYT V OSEČNÉ Termín konání: Počet účastníků: 27 žáků ZŠ, G a SOŠ + 8 učitelů Náplní byly cyklistické výlety, poznávání pamětihodností v okolí Osečné, sběr biologických materiálů a jejich výzkum. 18

19 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Termín konání: Počet účastníků: 27 žáků ZŠ, G a SOŠ + 5 učitelů 8 žáků z partnerské školy z Berlína + 2 učitelé Škola využila tradičně nabídku sportovního centra Benecko. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Beseda s městskou policií Prevence sociálně patologických jevů Filmové představení v rámci projektu Jeden svět na školách (film a beseda) Filmové představení v rámci projektu Jeden svět na školách (film a beseda) duben 2013 Přednáška Česká koalice proti tabáku Krabička cigaret Přednáška Problémy dospívání, bezpečný internet, sexuální obtěžování VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Výchovná poradkyně Mgr. Alena Fridrichová se během školního roku scházela s vycházejícími žáky i jejich rodiči a poskytovala jim informace o možnostech dalšího studia. Spolupracovala s třídními učiteli a podílela se na pohovorech s problematickými žáky a jejich rodiči. Řešila se docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti žáků. Během roku se uskutečnilo několik výchovných komisí v ředitelně školy za přítomnosti ředitele, psycholožky, třídního učitele a rodičů problémových žáků. V převážné většině pohovorů šlo sjednocení postoje rodiny a školy ve prospěch žáka. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Součástí ŠVP jsou projekty zaměřené na environmentální výchovu. Žáci navštívili sběrný dvůr a také se zúčastnili projektu Koloběh vody. 1.stupeň ZŠ celoroční projekt Třídění odpadů (třídí se přímo ve třídách papír, plasty, směsný odpad). 19

20 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V rámci výuky VkO a Z SV byla probírána témata týkající se multikulturní výchovy. Žáci II. stupně a střední školy se zúčastnili v kině Světozor projektu Jeden svět na školách. V hodinách EV se žáci seznámili s životem ve třetím světě. Každý rok navštěvují výstavu Word Press Foto. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Škola ve školním roce 2012/2013 neměla žádné žáky cizí státní příslušníky JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA Žáky vyučovali čtyři učitelé s odbornou kvalifikací a tři bez odborné kvalifikace. Rodilého mluvčího nezaměstnáváme. Jedna učitelka navštěvuje intenzivní celoroční kurz anglického jazyka. 11 pracovníků se vzdělává v odpoledních jazykových kurzech. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKACE PODLE DRUHU (MŠ, ZŠ, SŠ) počet ped. prac. celkem (ve fyz. osobách) k kvalifikovaní * MŠ 2 2 v tom nekvalifikovaní ZŠ SŠ 9 9 celkem

21 Situaci v personální oblasti ve školním roce 2012/2013 můžeme považovat za stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost, na druhém stupni 96%. Na střední škole je aprobovanost téměř 100%, považujeme-li odbornost pro daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie, etopedie) je u učitelů, kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována interním školením výuky sluchově postižených žáků, které vedou zkušení odborníci. Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a učiteli, částečně ovládá na škole 6 pracovníků. Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjeli činnosti, které přesahují i rámec školy. L. Kučerová - sekce učitelů německého jazyka, která se podílí na tvorbě nových učebnic A. Fridrichová, D. Kratochvílová sekce matematiků a fyziků K. Svobodová logopedická společnost Z. Šedivá psychologická společnost VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( MŠ, ZŠ, SŠ) počet celkem ve fyz. osobách k do 20 let v tom podle věkových kategorií let let let let MŠ a více let ZŠ SŠ celkem Na škole ve školním roce 2012/2013 pracovalo 9 vychovatelů, 6 asistentů pedagoga, 2 pedagogičtí pracovníci SPC, 4 noční vychovatelky, 1 vychovatelka školní družiny. 21

22 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2012/2013 Typ studia Semináře: Jednodenní Počet akcí 1 Smartboard Zaměření akcí Jméno 1 Vzdělávací instituce AZ Media 1 50.léta v ČSR 1 ÚSTR Dvou a vícedenní 2 denní písmo Comenia Script 3 NIVD-Praha Kurzy: Jednodenní Dvou a vícedenní 1 Angličtina celoroční kurz 1 Masarykův ústav při ČVUT Školský management Rozšiř. aprob. 1 ČŽV TV 3 roky studiu + praxe 1 PF UK 1 ČŽV učitelský VVP 1 PF UK Jiné /uvést jaké/ 2 Školení hodnotitel mat. zk. Čj.L (písemná + ústní) 1 NIDV Cermat 1 Školení zadavatel mat.zk.. 1 BI 22

23 2. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Přípravný stupeň základní školy speciální - nemáme Školní jídelna je součástí školy. Poskytuje školní a závodní stravování pro žáky a zaměstnance školy. Jako doplňkovou činnost poskytuje stravování cizím strávníkům z Církevních zdravotních škol v Ječné ulici. ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SPC je součástí školy. Pečuje o sluchově postižené děti a mládež a děti s poruchami komunikace. Spolupráce s dalšími zařízeními: mateřskými, základními a středními školami (integrace); výjezd do škol v průměru 1 2 x v měsíci s ostatními SPC pro sluchově postižené (doporučená péče) se SPC pro augmentativní a alternativní komunikaci Praha 2 s Centrem kochleárních implantací FN Motol s ORL kl. FN Motol (testování kochleárně implantovaných) další vzdělávání v oboru (IPP, ÚVDZP, logopedická společnost, psychologická společnost) foniatrická klinika FN Praha 2 Další odborná činnost: Vývoj řeči sluchově postiženého dítěte (Kurs pro rodiče sluchově postižených dětí Praha) Rozvojový projekt: Logopedická podpora vývoje mluvené řeči dětí s postižením sluchu a dětí s těžkou poruchou dorozumívání. Vzdělávání: Kurs alternativní a augmentativní komunikace Vyšetření a jiná činnost: Logopedické a speciálně pedagogické vyšetření: 97 Doporučení integrace, návrh IVP atd. 103 Zprávy pro vlastní školu 6 23

24 ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ INTERNÁT Internát je v provozu od pondělí do pátku pouze ve školním roce; příjezd dětí na internát v neděli odpoledne nebo v pondělí ráno, odjezd pátek odpoledne. Kapacita: 56 lůžek Naplněnost k : 37 dětí Naplněnost k : 40 dětí Činnost internátu: viz předchozí text ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina je součástí školy. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. až 4. ročníku základní školy v odpoledních hodinách. Družina je standardně vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami přiměřenými věku dětí. Družina využívá ke své činnosti tělocvičnu školy a přilehlý dvůr s pískovištěm a hracími prvky PhDr. Olga Maierová ředitelka školy 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více