Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.)

2 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 škola 1.2 zřizovatel 1.3 součásti školy 1.4 základní údaje o součástech školy 1.5 údaje o školské radě 1.6 údaje o Sdružení rodičů 1.7 materiálně technické podmínky školy 2. Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 základní údaje o pracovnících školy 3.2 údaje o pedagogických pracovnících 3.3 pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4 údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 zápis k povinné školní docházce 4.2 výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 přehled o prospěchu 5.2 přehled o chování 5.3 údaje o zameškaných hodinách 5.4 údaje o integrovaných žácích 6. Státní informační politika ve vzdělání SIPVZ, ICT 7. Program enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO 8. Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání 9. Prevence sociálně patologických jevů 10.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 10.1 BOZP, PO 10.2 Úrazovost 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP 12. Další aktivity školy 12.1 Zájmová činnost organizovaná školou 12.2 Exkurze 12.3 Návštěva kulturních představení 12.4 Účast žáků v soutěžích 12.5 Účast v celostátních testech 12.6 Další akce doplňující výuku 13. Prezentace školy na veřejnosti 14. Součásti školy (doplnění 1.3, 1.4) 14.1 Školní družina 14.2 Školní knihovna 14.3 Mateřská škola 14.4 Školní jídelna 15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 16. Výsledky kontrol na škole 17. Hospodaření školy 18. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov adresa školy Osek nad Bečvou 78 právní forma příspěvková organizace IČO IZO ředitel školy Mgr. Marie Pospíšilíková zástupce ředitele Mgr. Dagmar Musilová vedoucí učitelka MŠ Pavla Marková kontakt tel.: , fax: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Osek nad Bečvou adresa zřizovatele Osek nad Bečvou 65 kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Výdejna stravy MŠ Komentář: Kapacita všech součástí školy zůstala beze změn. 38 dětí 300 žáků 60 žáků 450 jídel 42 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí /žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,2 2. stupeň ZŠ ,6 Školní družina Výdejna stravy MŠ x 42 x Školní jídelna ZŠ x 37/141 x Komentář: Ve školní jídelně se průměrně za celý školní rok stravovalo 37 dětí v mateřské škole a 141 žáků v základní škole. 3

4 1.5 údaje o školské radě Počet členů školské rady 3 Předsedkyně: Členové: Eva Bouchalová /zástupce rodičů/ Mgr. Lada Macháčová /zástupce obce/ Mgr. Milena Malá /zástupce pedagogů/ Komentář: Školská komise v tomto složení pracuje třetím rokem (ustanovující schůze školské rady proběhla ). V tomto školním roce se školská rada sešla dvakrát, z každé schůzky je pořízen zápis, který je uložen v ředitelně. 1.6 údaje o občanském sdružení při škole Název Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Oseku nad Bečvou, o.s. Registrace Předsedkyně Pavla Svačinová Komentář: Sdružení rodičů ze svých finančních prostředků hradí autobusy na divadelní představení, exkurze, přispívá žákům na školu v přírodě, lyžařský kurz. 1.7 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné učebny, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 5 kmenových tříd na 1. stupni 4 kmenové třídy na 2. stupni Počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, jazyková učebna, cvičná kuchyně, učebna výtvarné výchovy pro 1.st., učebna výtvarné výchovy pro 2. stupeň. Škola nemá svou vlastní zahradu ani hřiště. Školní družina využívá pouze travnatou plochu za školou. Máme k dispozici hřiště v obci. Tělocvična Školní dílna. Pozemek není k dispozici. Nové židle a lavice v učebnách Inventář učebních pomůcek je na dobré úrovni, pomůcky pro tělesnou výchovu jsou doplňovány. Učebnice jsou pravidelně obměňovány a jsou vytvářeny posloupné řady. Navíc jsou žákům kopírovány pracovní listy. Vybavení učeben pomůckami je dobré. V učebně FY-CH v červnu začala rekonstrukce (viz komentář). Do počítačové učebny byly zakoupeny další počítače, aby každý žák mohl pracovat samostatně (viz komentář). V této učebně je také zabudován dataprojektor s příslušenstvím. Další učebna byla vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím a vizualizérem. Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie. 4

5 Komentář: Materiálně technické zajištění školy je díky těsné spolupráci s Obecním úřadem Osek nad Bečvou na dobré úrovni. Dotace zřizovatele umožňuje provoz školy bez výrazných obtíží. Investiční akce jsou předem se zřizovatelem projednány a v rámci možností rozpočtu obce i realizovány. Na konci června byla provedena rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody elektřiny a vody, výměnu osvětlení, novou podlahu, lavice, židle, katedru a umývací kout. Rozvody plynu byly zrušeny a nahrazeny bezpečnějšími plynovými kahany. V učebně jsou zavedeny i vývody na pozdější instalaci interaktivní tabule, PC či dataprojektoru. V rámci projektu EU peníze školám obdržela i naše škola první část finančních prostředků, ze kterých jsem v tomto školním roce zakoupili: 10 nových počítačů, aby každý žák mohl v počítačové učebně pracovat samostatně. interaktivní tabule s PC, vizualizér kopírovací stroj V počítačové učebně je nyní 24 počítačů pro žáky s programovým vybavením pro předměty přírodovědné i jazykovědné a 1 PC pro vyučujícího. U všech je zajištěno připojení k internetu. V učebně je instalován dataprojektor s promítacím plátnem. Nově byly pořízeny tmavé žaluzie. Na doplnění učiva jsou využívány televizní programy, videonahrávky, DVD přehrávač. Zařízení je umístěno v jazykové učebně. Do této učebny byla instalována interaktivní tabule s příslušenstvím a pro názornější práci i vizualizér. Také tato učebna má od letošního roku nové žaluzie. Velmi dobrá úroveň výtvarné výchovy je zabezpečena také keramickou pecí, umístěnou v odborné učebně výtvarné výchovy pro 2. stupeň. Učebna výtvarné výchovy na 1. stupni má nové police a tabuli, v obou učebnách jsou sušičky výkresů. Pedagogové využívají pro svou práci počítač ve sborovně školy, v počítačové učebně, ve školní knihovně a v kabinetě 1. stupně. Všechny jsou připojeny k internetu. V budoucnu bude třeba zkvalitnit vybavení kabinetů odpovídajícím nábytkem, aby byly učební pomůcky přehledněji uspořádány. Každá učebna má okna opatřená žaluziemi, které chrání před nadměrným oslněním. Třídy jsou vybaveny ergonometrickým školním nábytkem. Staré klasické tabule byly vyměněny za keramické. Moderní obrazy a mapy slouží nejen jako pomůcka v konkrétní hodině, ale jsou umísťovány na chodbách školy, aby byly k dispozici žákům i v době mimo výuku. Důraz klademe na zeleň ve škole, aby nejen dotvářela interiér, ale sloužila i výuce přírodovědných předmětů. Na sociálních zařízeních jsou bezdotykové baterie a zásobníky na papírové ubrousky. Byl zpracován projekt na nové sociální zařízení v původní budově. K pohybovým aktivitám využívají žáci především tělocvičnu a venkovní prostory v areálu místního zájmového spolku Sokol, kde má škola k dispozici rekonstruované hřiště. Po vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu. Dvě oddělení pracují ve vlastních učebnách, které jsou umístěny v přístavbě školy v 1. patře. Ke kladům patří dobře přístupná školní jídelna a mateřská škola. Všechna zařízení tak tvoří organizační celek, který se podílí na komplexní výchově žáků. Přínosem je činnost zájmových kroužků, které mohou využívat prostory školy. 5

6 2. Vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / stupeň 5. tř. 2.stupeň ---- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI 1.stupeň 1.,2.,3.,4. tř. 2.stupeň 6.,7.,8.,9. tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ MD Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 3 Počet asist. pedagoga v MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ MD Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících jméno a příjmení zařazení úvazek vzdělání aprobace vyučoval/a/ Mgr. Zdenka Dokoupilová učitelka 2.st. 1,0 VŠ ČJ, VV ČJ, VV, HV Ing. Jiřina Kadlasová učitelka 2.st. 1,0 VŠ M,F M,F, PČ Mgr. Michaela Koblihová učitelka 2.st. 1,0 VŠ PŘ, OV (MD) Mgr. Martina Kutálková učitelka 2.st. 0,91 VŠ NJ, OV NJ,VO,D,AJ Mgr. Šárka Mádrová učitelka.1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Milena Malá učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Jitka Mozolová učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Dagmar Musilová zástupce řed. 1,0 VŠ PŘ, ZZV PŘ,PČ,VV Mgr. Eva Navrátilová učitelka 1.st. 0,68 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Blanka Nakielná učitelka 2.st. 0,45 VŠ Z, TV Z, AJ,TV Mgr. Hana Odstrčilová učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Marie Pospíšilíková ředitelka 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Lenka Pospíšilová učitelka 1. i 2.st. 0,86 stř.odb. TV,PČ, AJ PŘ Mgr. Hilda Vandrovcová učitelka 2.st. 0,41 VŠ M,CH CH, M Mgr. Lenka Vašková učitelka 2.st. 0,64 VŠ INF INF, VZ 6

7 Zita Zachrdlová vychovatelka asist.pedag. 0,66 0,28 stř.odb. vychovatelka, asistent pedag. Lea Zedková vychovatelka 1,0 stř.odb. ved. vychov. Pavla Marková učitelka MŠ 1,0 stř.odb. ved.učitelka MŠ Dagmar Panáková učitelka MŠ 1,0 stř.odb. učitelka MŠ Marie Hluší učitelka MŠ 1,0 stř.odb. učitelka MŠ Komentář: M. Koblihová nadále čerpá mateřskou dovolenou. Vysvětlivky k použitým zkratkám nových předmětů: VO výchova k občanství, VZ výchova ke zdraví, INF - informatika 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve výuce % kvalifikace Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 92 Učitelé 2. stupně 92 Učitelé 2. stupně 76 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ZŠ MŠ Věkový průměr pedagogických pracovníků v ZŠ je 47,4 let. Věkový průměr pedagogických pracovníků v MŠ je 47,3 let. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovníci provozu školy Pracovník Pracovní zařazení Úvazek Jana Hoťková účetní, administ. pracovník 0,9 Ondřej Kliment školník-údržbář 1,0 Anna Gregorová uklízečka 1,0 Koroĺová Eva uklízečka MD Věra Doubravská uklízečka 1,0 Ludmila Krajcarová uklízečka MŠ + výdej stravy v MŠ 0,8 +0,22 Komentář Eva Korolová čerpala rodičovskou dovolenou do Dne nastoupila zpět do zaměstnání. 7

8 Pracovníci školní jídelny Pracovník Pracovní zařazení Úvazek Věra Fišarová vedoucí školní jídelny 0,65 Magdaléna Charamzová vedoucí kuchařka 1,0 Alena Zamazalová kuchařka 1,0 Ivana Buryánková pracovnice provozu 1,0 Miluše Klimentová pracovnice provozu 0,7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí zapsaných do první tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Z šestého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Opravné žáků s vyznam. zkoušky I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. st st Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,2 25 0,01 Celkem ,2 25 0,01 9

10 5.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 2 ADHD 2 SPU + ADHD 2 S vývojovými poruchami učení 5 Komentář: Žáci, u kterých se projevuje vývojová porucha učení, jsou se souhlasem rodičů odesíláni do pedagogicko-psychologické poradny. Pokud je diagnostikována SPU, je na žádost zákonných zástupců vypracován individuální vzdělávací plán. 6. Státní informační politika ve vzdělání SIPVZ, ICT Současný stav zůstává nezměněn oproti loňskému školnímu roku, tzn., že úkoly a hlavní směry rozvoje školy v rámci SIPVZ konkretizuje ICT plán školy. Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávání SIPVZ mají školení úrovně Z, tři vyučující školení úrovně P. Žákům je k dispozici počítačová učebna přestěhovaná do větší místnosti s novým nábytkem. V učebně je celkem 24 PC pro žáky a jeden PC pro učitele. Počítače jsou propojené sítí peer to peer. Pro nefunkčnost výpočetní techniky v 1.oddělení školní družiny byly PC vyřazeny, zůstaly jen ve druhém oddělení. Vyučující mají k dispozici počítač ve sborovně, počítačové učebně a v kabinetě 1. stupně. Inovace a nové vybavení školy výpočetní technikou v rámci dotace EU peníze školám právě probíhá a bude se realizovat v příštím školním roce. Na konci června byla dodána interaktivní tabule s příslušenstvím, nové počítače do učebny, vizualizér, kopírka. 7. Program enviromentální vzdělávání,výchova a osvěta - EVVO Realizace Spolupráce a vzdělávání ped.pracovníků Projekty Naučné přednášky pro žáky EVVO ve výuce Ekologie v praxi Ustanoven koordinátor EVVO Rok lesa S lesy ČR Sv. Kopeček tř. Dravci tř. Flora Olomouc 8.-9.tř. Valšovice, lesní pedagogika tř. Začleněna do témat.plánů a vzdělávacích oborů 1. a 2.stupně Beseda o lese s lesníkem tř. VV soutěž Zahrada očima dětí Zachraňte primáty Přírodovědná soutěž Naší přírodou Sběr papíru, baterie, drobná elektronika Přikrmování zvěře a ptactva v zimních měsících /výroba ptačích budek a krmítek Komentář: EVVO se prolíná mnoha předměty. Klademe důraz na třídní a celoškolní akce, kterými se přirozeně do podvědomí dětí tato problematika dostává. 10

11 8. Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání Koncepce výchovného poradenství je léty prověřená a úspěšná. Zakládá se především na informovanosti žáků a rodičů. Výchova k volbě povolání je zařazena v předmětech: občanská výchova, rodinná výchova, informatika, pracovní činnosti. Témata jsou začleněna do tématických plánů jednotlivých předmětů. Aktuální informace jsou předávány žákům i rodičům. Každoročně se koná schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní se v Přerově setkali rodiče a žáci se zástupci středních škol olomouckého kraje. Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v Přerově se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili v Hranicích akce Projekt strojírenství. Výchovná poradkyně se zúčastnila semináře: Uplatnění absolventů na trhu práce. 9. Prevence sociálně patologických jevů Na základě znalostí problémů zpracovává školní metodik prevence Minimální preventivní program školy. Program je postaven na těchto základních bodech: a) školní řád b) začlenění do výuky a informovanost žáků c) spolupráce s rodiči d) spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, policií e) široká a všestranná nabídka mimoškolních aktivit f) podpora aktivit žáků a třídních kolektivů, které příznivě ovlivňují chod školy Realizace ročník Začlenění do výuky 1.stupeň ČJ, PRV,PŘ, VV, TV 2.stupeň ČJ, RV, OV, VOZ, CH, PŘ, VV, TV Městská policie /přednášky, 2.a3.ročník Bezpečné chování ukázky práce/ Národní síť podpory zdraví 6.a 7. ročník Kouření vznik závislosti a její důsledky Národní síť podpory zdraví 8.a 9. ročník Kouření, alkohol, drogy prevence Národní síť podpory zdraví 6. ročník Výchova dětí v oblasti požární ochrany KHS Olomouc 8. a 9.ročník Hrou proti AIDS ročník První pomoc Zájmová činnost Viz seznam zájmových kroužků Sportovní akce 6. 9.ročník Soutěž Mladý zdravotník Viz seznam Zdravý životní styl a pohyb ročník soubor přednášek a cvičení 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 10.1 BOZP, PO Poučení žáků o BOZ a PO bylo prováděno průběžně a zapsáno v třídních knihách. Proškolení všech zaměstnanců bylo provedeno v přípravném týdnu Školení provedl externí pracovník školy bezpečnostní technik Blažena Voldánová. 11

12 V březnu 2011 za přítomnosti požárního technika Michala Langera, bezpečnostního technika Blaženy Voldánové, ředitelky školy a školníka proběhla bezpečnostní kontrola celého objektu. Zjištěné závady byly zapsány a jsou postupně odstraňovány. Revize plynu, elektrospotřebičů, tělovýchovného nářadí, zařízení ve školních jídelně a další byly splněny v termínu. Všechny záznamy o školeních, prověrkách, revizích jsou uloženy v ředitelně školy Úrazovost V tomto školním roce došlo k poklesu školních úrazů. Letos je v knize úrazů zaznamenáno celkem 29 úrazů (loni 41). Jedná se převážně o drobná zranění při sportu. Hlášení o čtyřech úrazech bylo zasláno zřizovateli, zdravotní pojišťovně a ČŠI. Tři úrazy byly odškodněny celkovou částkou 6 470,- Kč. Při rozboru byla znovu zdůrazněna prevence. Před každou rizikovou činností vyučující musí provést a zapsat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví. 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) téma semináře 1. stupeň Seminář anglického jazyka Papírový scrapbooking Slunovrat, Vánoce Twinning Balíme dárky DUM EU Peníze školám Drátování Les ve škole Seminář enviromentální výchovy Využití hedvábí Technika filcování Využití pryskyřice Košíky od píky Studium - Koordinátor ŠVP Instruktor lyžování doškolovací kurz Pergamano Klenotník Malba na porcelán Zdravé zuby Pergamano a embosing Fimo Světlo I slunovrat, Vánoce, chanuka Světlo II slunovrat, Vánoce, chanuka Čarování s barvou - enkanstika Organizační řád školy a jeho součásti Odměňování pracovníků školství v roce 2011 Platové předpisy ve veřejných službách a správě Pracovněprávní problematika ve školství Rozpočet na rok 2011 pracovník 2 pedagogové 2 pedagogové 2 pedagogové 2 pedagogové ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy 12

13 2. stupeň Pergamo Drátování Hedvábné inspirace Rozkvetlá škola Malování na sklo Škola proti šikaně Košíky od píky Filcování Pryskyřice Šité korálky 4 kurzy Enkaustika Vizovické pečivo Kouzlení s CD Balíme dárky DUM EU Peníze školám 2 pedagogové 3 pedagogové ové Komentář: Priority DVPP zůstaly téměř stejné: výchovný poradce, jazykové vzdělávání, informační gramotnost, vzdělávání vedoucích pracovníků, nové metody v práci učitelů. Plán DVPP se pro nedostatek finančních prostředků daří plnit jen částečně. Pedagogové využívají především nabídku neplacených seminářů. Tři pedagogové si studiem doplňovali kvalifikační předpoklady. škola - obor ročník pracovník Pedag. fakulta Ostrava - ICT 5. 2.stupně - studium ukončeno viz komentář Pedag. fakulta Olomouc spec.pedagogika pro výchovné pracovníky 3. 2.stupně Koordinátor ŠVP - Olomouc stupeň studium ukončeno viz komentář Komentář: Bylo ukončeno magisterské studium v oboru Informační technologie ve vzdělávání. Rovněž bylo úspěšně skončeno studium Koordinátor školního vzdělávacího programu studium k výkonu specializovaných činností. 13

14 12. Další aktivity školy 12.1 Zájmová činnost organizovaná školou název kroužku Dyslexie 9. třída Vyšívání Dyslexie 4. třída Dyslexie 5. třída Jazykový kroužek 6. a 7. třída Jazykový kroužek 8. třída Keramický kroužek Logopedie Sborový zpěv SPU Technický kroužek Výtvarný kroužek Flétna pro mírně pokročilé Flétna pro pokročilé vedoucí Z. Dokoupilová Z. Zachrdlová Š. Mádrová Š. Mádrová Z. Dokoupilová Z. Dokoupilová L. Zedková M. Malá Z. Dokoupilová M. Malá J. Kadlasová H. Odstrčilová J. Mozolová J. Mozolová 12.2 Exkurze název ročník předmět místo 1.stupeň Škola v přírodě TV, Prv, Př, Vl, Václavov Valšovice exkurze v lese PRV, Vl, PŘ Valšovice Exkurze do zámku PRV, PŘ, Vl Náměšť na Hané Návštěva OÚ 2., 3. Prv, Vl Osek n. B. Návštěva kostela - betlém Prv, Vl, Př Osek nad Bečvou 2. stupeň Valšovice exkurze v lese Př, Z Valšovice Exkurze Olomouc (zdravá výživa) Př, VZ Olomouc Lyžařský výcvikový kurz TV Janoušov Naučný pořad v přírodě Naši draví Př Osek n. B. ptáci Exkurze Ostrava- důlní muzeum 6. D Ostrava Exkurze Arboretum Štramberk 7. Př, Z Štramberk Historie chemické výroby v Přerově CH Přerov Exkurze Meopta Přerov 9. F, Z Přerov Komentář: Exkurze volíme jako doplnění výuky. S touto formou máme dobré zkušenosti. Žáci na exkurzích plní tématické úkoly, zaznamenávají je a ze získaných poznatků vytvářejí ve škole své projekty, které pak vystavují na nástěnkách a informují tak i ostatní spolužáky. V letošním roce se náplň exkurzí často vztahovala k celoškolnímu a celoročnímu projektu Rok lesa. 14

15 12.3 Návštěva kulturních představení název ročník místo 1.stupeň Koncert P.Nováka tř. Kino Hvězda Přerov div. představení O pejskovi a kočičce tř. MŠ Osek div. představení O Kašpárkovi a Tydlince tř. Divadlo Zlín div. představení Čučudejské pohádky tř. Divadlo Zlín 2.stupeň Louskáček-balet ( P.I.Čajkovský ) tř. Divadlo Olomouc Okresní pěvecká soutěž-slavíci tř. Přerov Mikulášování 9.tř. ZŠ Osek n. B. Soutěž ve zpěvu - Pěvecký slavík tř. Přerov Sborový zpěv-vystoupení v Sokolovně pro seniory 1.-6.tř. Osek n.b. Výchovný koncert Travelles-Easy Riders -Lipník 6.-9.tř. Kino-Lipník 12.4 Účast žáků školy v soutěžích 1.stupeň soutěž školní kolo okrskové kolo okresní kolo Výtvarná soutěž Twister škola Výtvarná soutěž Albatrosu vytváříme postavičku Šmouly Výtvarná soutěž Zachraňte 80 žáků velké primáty Výtvarná soutěž Květiny 70 žáků očima dětí Turnaj ve vybíjené 34 žáků 15 žáků Matematický KLOKAN 64 žáků Recitační soutěž 25 žáků Soutěž Mladých zdravotníků 7 žáků Soutěžní dopoledne s Policií 30 žáků ČR Čtenářský maratón 64 žáků Horolezecká soutěž Lipník nad Bečvou 2.stupeň Florbalový turnaj Lipník 14 žáků Osecká škola Přírodovědný klokan 31 žáků Astronomická olympiáda 24 žáků 18 žáků 14 žáků 3 žáci 15

16 Chemická olympiáda 7 žáků Pythagoriáda 6.-8.tř. Matematický KLOKAN 80žáků Olympiáda z českého jazyka 11 žáků 2 žáci Malá chemická olympiáda 3 žáci Jadran cup 14žáků Matematická olympiáda 16 žáků Soutěž mladých zdravotníků 4 žáků 14 žáků Soutěž ve zpěvu-přer. slavík 5 žáků Dějepisná olympiáda 10 žáků Přírodovědná soutěž Naší př. 79 žáků přírodou Slavíci z Přerova-pěv. soutěž 4 žákyně 12.5 Účast v celostátních testech test termín třída náplň SCIO OSP SCIO M SCIO Čj SCIO OSP SCIO Čj SCIO M SCIO Klíčové kompetence SCIO Klíčové kompetence SCIO Klíčové kompetence SCIO Klíčové kompetence SCIO OSP SCIO M SCIO M SCIO OSP SCIO Čj SCIO Čj SCIO Čj SCIO OSP SCIO M Komentář: Výsledky testů jsou vždy rozebírány s vyučujícími a rovněž se žáky. Slouží také jako podklady k autoevaluaci. Vysvětlivky: OSP obecné studijní předpoklady 16

17 12.6 Další akce doplňující výuku akce zúčastněné ročníky 1. stupeň Návštěva OÚ v Oseku nad Bečvou 2., 3., Třídní kolo recitačních soutěží Školní kolo recitační soutěže Školní akademie Čertovský den l. 5. Besedy v knihovně 1 5. Planeta Země - Čína 4., 5.,. Kouzlo Vánoc Náměšť na Hané Koncert P. Nováka v koně Hvězda Výstava rukodělných prací /Osek nad Bečvou/ Přednáška Zdravá výživa Plavecký výcvik 2.,3. Návštěva pošty v Oseku nad Bečvou 2., 3.,. Dopravní výchova v Lipníku nad Bečvou 4., Divadelní představení ve Zlíně Soutěž mladých zdravotníků, Přerov 3.,5. Projekt Les - Valšovice Projekt Zdravé zuby Turnaj ve vybíjené 4., 5., Ukázková hodina v 1. třídě pro předškoláky 1. Škola v přírodě Václavov - Oskava stupeň Regionál.soutěž v přehazované a vybíjené družstev Přírodovědná soutěž-naší přírodou Soutěž v informační a manuální gramotnosti Florbalový turnaj Planeta Země-Čína Lesní pedagogika-valšovice Pythagoriáda Matematická olympiáda Naučný pořad v přírodě-naši draví ptáci Přírodovědný klokan Exkurze-Meopta 9. Astronomická olympiáda Chemická olympiáda 9. Olympiáda z českého jazyka Dějepisná olympiáda Matematický klokan Muzeum-J.A.Komenského-historie chemické výroby v Přerově Malá chemická olympiáda Školní výlet-ostrava-muzeum,památky 6. Školní výlet-štramberk,kopřivnice 7. Školní výlet-praha-památky Lyžařský kurz Exkurze-Zdravá výživa

18 13. Prezentace školy na veřejnosti akce určeno pro Dýňobraní a pochod masek, výstava děti, rodiče a veřejnost ve spolupráci s obecním úřadem Velikonoční výstava + tvořivé dílny, vynášení děti, rodiče a veřejnost morény, zpívání na schodišti ZŠ v rámci velikonoční výstavy Jarní posezení seniorů (vystoupení školního děti, rodiče a veřejnost pěveckého sboru) Vánoční akademie v sokolovně děti, rodiče a veřejnost Sport pro všechny- turnaj ve vybíjené a děti přehazované Sběr starého papíru v obci děti a veřejnost Zápis do první třídy děti a rodiče Vypouštění nafukovacích balónků Děti, rodiče a veřejnost Přednáška Bezpečný internet rodiče Komentář: Jsme škola na vesnici, proto je pro nás důležitý kontakt s veřejností i subjekty v obci. Mimo akcí vyhlášených školou, na které je veřejnost zvána, spolupracujeme se zájmovými organizacemi. Starší žáci naší školy pomáhají s organizací akcí pořádanými obcí. Školní tělocvična byla k dispozici v odpoledních a večerních hodinách po celý týden zájmové organizaci Sokol Osek nad Bečvou. Spolupráce byla navázána i s místním Sborem dobrovolných hasičů. Školní knihovna slouží nejen žákům, ale také veřejnosti. Školní kuchyně vaří i pro zájemce z řad občanů a místních firem. V letošním školním roce pokračuje na naší škole odloučené pracoviště ZUŠ D-MUSIC se sídlem v Kroměříži. Žáci naší školy mají možnost rozšířit si své hudební vzdělání pod odborným vedením Mgr. Věry Fišarové a dalších dvou vyučujících. 14. Součásti školy 14.1 Školní družina Činnost školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny, který je součástí vzdělávacího programu naší školy Škola pro děti. Školní družina má dvě oddělení, ve kterých je zapsáno celkem 60 dětí. Obě oddělení jsou umístěna v 1. patře přístavby školy. Každé oddělení je vybaveno televizním přijímačem s videorekordérem a DVD, počítači a CD přehrávačem. Dětem jsou k dispozici stavebnice, společenské hry, časopisy, knihy a různý výtvarný materiál. Obě oddělení využívá pro svoji činnost tělocvičnu, zahrádku u školy, hřiště na Chabrově, knihovnu nebo cvičnou kuchyňku. Akce pořádané školní družinou: v letošním školním roce se opět uskutečnily sobotní hrátky pro děti, vánoční nocování a Nocování s Andersenem, beseda s mistrem světa v Xtře do 24 let, ukázky výcviku psů bývalou žákyní naší školy, turnaj ve stolním tenise. Mimo hlavní činnost se ŠD zapojila do všech akcí a projektů vyhlášených školou. Obě vychovatelky po celý školní rok prezentovaly činnosti dětí na nástěnkách ve vestibulu školy a přilehlých chodbách školní družiny. 18

19 14.2 Školní knihovna Knihovna je v prostorách přízemí přístavby. Je zde přihlášen 107 žáků. Žáci mohou navštěvovat knihovnu každý den v době od 9.30 hod. do 9.50 hod. a každé pondělí od do hod. V letošním školním roce byly uskutečňovány po celý školní rok 1x za měsíc besedy pro žáky 1. stupně a dále jsme se zapojili do celostátní akce Březen měsíc čtenáře. V letošním školním roce se uskutečnilo opět Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovna slouží jednak žákům a zaměstnancům školy, ale také na základě dohody se zřizovatelem poskytuje služby i občanské veřejnosti Mateřská škola Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2010/2011 byla vypracována samostatně a je přílohou této výroční zprávy Školní jídelna Školní jídelna má kapacitu 450 jídel. V letošním školním roce poklesl počet žáků ve škole, což se projevilo i v menším počtu dětských strávníků. V tomto školním roce bylo přihlášeno v průměru 38 dětí z MŠ, 138 žáků základní školy, 30 zaměstnanců, cizích strávníků. Kapacita školní jídelny není stále naplněna. Proto snahou vedení školy i zaměstnanců kuchyně musí být stále získávat další strávníky z řad občanů nebo místních firem. 15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena kontrola ČŠI. 16. Výsledky kontrol na škole Obecní úřad provedl 10. února 2011 kontrolu účelného hospodaření s finančními prostředky poskytovanými zřizovatelem na činnost základní a mateřské školy. Kontrola neshledala nedostatky. Všeobecná zdravotní pojišťovna v Přerově uskutečnila dne kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly v nahlášených a skutečných údajích. 17. Hospodaření školy Hospodaření školy se řídí kalendářním rokem. Proto v následujícím přehledu vykazujeme údaje za 2. pololetí 2010 a 1. pololetí Výdaje ze státního rozpočtu Účel 2. pololetí pololetí 2011 Platy , ,- Učebnice , ,- Učební pomůcky 1 340,- 448,- Výuka plavání ,- Školení 400,- 19

20 Výdaje z dotace obce 2. pololetí roku 2010 Žaluzie v jazykové a počítačové učebně ,- Nábytek do MŠ ,- Nádobí do MŠ 4 000,- Nábytek do kuchyně ,- Regály do skladu ,- Televizor do MŠ Televizor do ŠK ,- Učebnice ,- Oprava kopírky ,- Výměna osvětlení v MŠ ,- Opava fasády na dvoře ,- Nátěry dveří, zárubní a zábradlí Rozšíření licencí antivir. programu 7 500,- Nádobí do ŠJ a cvič.kuch ,- Revize ,- Rozvod teplé vody v učebně Vv ,- Čistící prostředky ,- Energie /celé zařízení/ Elektřina ,- Plyn ,- Voda + stočné ,- 1.pololetí roku 2011 Učebna Chemie a Fyziky ,- Mrazící pult do ŠJ ,- Opava myčky ,- Vstup na bazén ,- Revize ,- Rozvod teplé vody v ŠD ,- Malování ,- Čistící prostředky ,- 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více