Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. 225/2009 Sb.]

2 OBSAH. Základní údaje o škole. Název školy (2*)).2 Sídlo.3 Zřizovatel školy.4 Vedení školy.5 Adresa pro dálkový přístup.6 Charakteristika školy a) součásti školy b) vybavení školy.7 Školská rada 2. Obory vzdělání 2. Obory vzdělání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu (4) 3. Přehled o pracovnících školy 3. Personální zabezpečení 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (6) 3.3 Věková struktura (7) 3.4 Jazykové vzdělávání (5) 3.5 Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 4. Zápis k povinné školní docházce (9) 5. Výsledky vzdělávání žáků 5. Informace o třídách a počtech žáků a) počet budov, ve kterých se vyučuje b) počet tříd c) počet žáků d) průměrný počet žáků e) žáci učící se cizí jazyk f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou g) počet integrovaných žáků Prospěch žáků Chování žáků 8 8 a) klasifikace chování b) zameškané hodiny Žáci s trvalým pobytem podle krajů (2) Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin (7) 8 9 a) žáci podle státního občanství b) integrace a další začleňování dětí cizinců 5.6 Výsledky přijímacího řízení 0 a) na víceletá gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s mat. zkouškou) c) na soukromé školy d) do učebních oborů *) bod podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy HMP za šk. r. 200/

3 e) do tříd s rozšířenou výukou Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 0 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Přeřazení do speciálního školství Péče o nadané žáky (4) 2 Účast žáků v soutěžích 2 a) účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT b) účast a umístění v ostatních soutěžích c) školní soutěže 5.2 Výjezdy žáků mimo objekt školy 6. Prevence sociálně patologických jevů (20) 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (8) a) průběžné vzdělávání b) vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace c) vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace 8. Zájmové vzdělávání a školské služby 8. Školní družina (0) 8.2 Školní klub (0) 8.3 Školní zájmová činnost (5) 8.4 Školní stravování 8.5 Poradenské služby školy () a) výchovné poradenství b) spolupráce s PPP c) poradenství při volbě povolání 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery (2) 9.2 Aktivity školy a) školní parlament b) akce školy c) projekty, pracovní dílny, soutěže a prezentace školy d) exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. e) modernizace budovy a vnitřního zařízení 9.3 Mezinárodní spolupráce (2) 9.4 Polytechnická výchova (5) 9.5 Výchova k udržitelnému rozvoji a EVVZ (8) 9.6 Multikulturní výchova (9) 9.7 Finanční gramotnost 9.8 Péče o zaměstnance spolupráce s odbory 9.9 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 0. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech (3) 0. Rozvojové programy 0.2 Mezinárodní projekty 0.3 Realizované projekty financované z cizích zdrojů. Výsledky inspekční činnosti ČŠI, případně jiných kontrol 2. Zpráva o hospodaření školy v roce 200 Přílohy (seznam) Přílohy č. č

4 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Název školy: (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ).2 Sídlo: Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská Zřizovatel školy: Městská část Praha 4 se sídlem Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 073; IČO: Vedení školy: ředitelka školy: zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: vedoucí školní jídelny: Mgr., Bc. Eva Hradská (od ) Mgr., Bc. Hana Maláčková (od ) Jitka Synková (od ).5 Adresa pro dálkový přístup: web: Charakteristika školy: Základní škola s I. a II. stupněm (. 9. ročník); právní subjektivita od Škola se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě Hloubětína, 5 minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a 3 minuty od konečné zastávky autobusů MHD. Díky výhodné poloze je proto bezpečně dostupná i žákům ze vzdálenějšího okolí. V blízkosti budovy je plavecký bazén a hloubětínský lesík. Jde o plně organizovanou základní školu rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Pro žáky vytváříme bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Filozofie otevřené školy umožňuje také lépe budovat korektní vztahy s rodiči našich žáků. Ve školním roce 200/20 má škola cca 350 žáků v 6ti třídách, kromě 8. a 9. ročníku vždy po dvou paralelních třídách v ročníku; 45 % žáků je z mimospádové oblasti. Pro školu jsou charakteristické školní projekty, které se každoročně opakují a které tvoří tradici školy. Patří mezi ně Barevný den, Škola nanečisto, Slavnosti slabikáře, Adopce na dálku, Adopce v pražské zoo, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, Den otevřených 3

5 dveří, projektové dny, velikonoční nebo vánoční dílny, Hloubětínský slavíček, Olympijský den, Letní slavnosti, Klub mladých diváků (dále viz Příloha č. ; 34) a) - Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna b) Vybavení školy: - 4 odborné pracovny cizí jazyky, fyzika, výtvarné činnosti a informační technologie - 3 kmenových učeben - 3 poloodborné učebny (Př, Z, Hv), které jsou zároveň i učebnami kmenovými. Většina tříd je vybavena videem, školní PC jsou propojeny vnitřní počítačovou síti s pevným připojením na internet - 6 interaktivních tabulí (ve třech třídách I. stupně a ve třech II. stupně) - 3 herny školní družiny - Školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér, tělocvična - 2 místnosti pro činnost školního žákovského klubu - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003); je otevřeno i pro veřejnost provoz hřiště: a : každý všední den od 6,00 hod do 9,00 hod : každý všední den od 8,00 hod do 2,00 hod - Škola nemá bezbariérový přístup..7 Školská rada: Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne usnesením rady MČ Praha 4 ze dne (č. 596/RMČ/2005). Ve školním roce 200/20 byly zrealizovány doplňkové volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za odstoupivšího dosavadního předsedu. Vlastní volby se uskutečnily dne při třídních schůzkách rodičů školy. Nový předseda byl zvolen na řádné schůzi rady dne Ve školním roce 200/20 se školská rada sešla na 4 řádných schůzích: byla schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 a byl zvolen přípravný výbor k doplňkovým volbám; byl zvolen nový předseda školské rady a členové byli seznámeni se zákonnými normami, které se týkají činnosti; byly projednány možnosti, jak navázat spolupráci s rodiči, uspořádání webové stránky pro školskou radu, zajištění části nástěnky ve vestibulu školy pro školskou radu a byl sestaven harmonogram práce školské rady; na MČ byla podána písemná žádost na odvolání jednoho člena rady zvoleného za zřizovatele, dále byly opět projednány webové stránky a nástěnka pro školskou radu, jeden člen rady byl pověřen vypracováním zprávy o činnosti rady ve školním roce 200/20. 4

6 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2. Obory vzdělání: kód oboru 79-0-C/ C/00 popis oboru Základní škola Základní škola počet tříd 4 2 počet žáků (k ) Vzdělávací programy: vzdělávací program ŠVP ZV Základní škola (č.j /96-2) počet škol počet tříd 4 2 počet žáků (k ) V 5. třídách: Základní škola, č.j /96-2. V ostatních třídách: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu: Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 (dále ŠVP ZV) se ve školním roce vyučovalo v. 4. třídách (k žáků) a v třídách (34 žáků). ŠVP ZV vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Preferujeme společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporujeme jejich aktivitu a tvořivost, samostatné myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, přičemž klademe důraz na žákovu individualitu. Každý žák má možnost rozvíjet se podle svých schopností a je také tak hodnocen. Kompetence našich žáků prověřujeme každoročně mimo jiné také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků vzdělávání v rámci všech škol účastnících se testování viz také bod 9.2 (Aktivity školy testování vědomostí a dovedností žáků, 20). 3. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. Personální zabezpečení: pracovníci učitelé vychovatelé asistent ped. nepedagogičtí celkem k fyzické osoby k přepoč. pracovníci 22,09 3,25 0,5 9,5 35,34 5 k fyzické osoby k přepoč. pracovníci 22,09 3,25 0,52 9,5 35,36

7 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle z. č. 563/2004 Sb.: počet (fyz. osoby) k celkem učitelé 23 vychovatelé 4 s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace počet 6 4 počet 7* 0 % 69,57 00 % 30,43 0 * z toho osoba ukončila v červnu 20 studium k doplnění odborné kvalifikace 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk počet z toho žen do 30 let včetně 3 40 let 4 50 let 5 60 let nad 60 let Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 49, Jazykové vzdělávání: Učitelé cizích jazyků k jazyk fyzické osoby přepočtení pracovníci anglický jazyk německý jazyk celkem z toho rodilí mluvčí 2,05 0,8 2, Odborná kvalifikace počet % ,4 0 0 Pro doplnění odborné kvalifikace potřebné k výuce anglického jazyka se dva učitelé účastní projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy JARO II, které realizuje MHMP ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a je určen pro učitele, kteří vykonávají svou činnost na území hl. m. Prahy a jejichž zaměstnavatel má sídlo na území hl. m. Prahy. Testování a rozřazení učitelů do skupin se uskutečnilo v měsíci září 200. Výuka byla zahájena v říjnu 200 a studijní rok byl zakončen v červnu 20. Tento projekt je financován z ESF EU. 3.5 Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce: - během školního roku : na konci školního roku: 4. ZÁPIS K Počet. tříd POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet zapsaných dětí pro šk.r. 20/ počet přijatých dětí 47 (viz Příloha č. 2, 37) 6 počet odkladů škol. docházky 9

8 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5. Informace o třídách a počtech žáků: a) počet budov, ve kterých se vyučuje: b) počet tříd: 6 k k I. stupeň 0 0 II. stupeň 7 6 celkem 7 6 I. stupeň II. stupeň celkem c) počet žáků: k k d) průměrný počet žáků: na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň běžné třídy specializ. třídy běžné třídy 20,90 22,33 II. stupeň specializ. třídy na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy 8,98 4,05 Ø za I. a II. st. běžných tříd 2,44 Ø za I. a II. st. běžných tříd 6,69 e) žáci učící se cizí jazyk k : AJ NJ žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět I. stupeň II. stupeň žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět II. stupeň žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou: - škola nemá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou g) počet integrovaných žáků celkem (pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly SVP zjištěny na základě vyšetření ŠPZ, a jsou integrováni v běžných třídách): 27 z toho postižení: VPU 26 VPCH mentální tělesné zrakové 7 sluchové vady řeči více vad autismus

9 5.2 Prospěch žáků: Prospěch Klasifikováni I. st. II. st. Nehodnoceni I. st. II. st. Prospěli. pololetí počet žáků. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % ,07 98, , ,43, ,75. pololetí počet žáků. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % 99,53 83,89 94,70 37,60 0, 47 5, ,60 98,50 32,06 0,50 I. st. 2 z toho s vyznam. 77 II. st. 25 z toho s vyznam. 47 Neprospěli I. st. II. st. 7 celkový průměr I. stupeň II. stupeň Celkem. pololetí,23,68,47 2. pololetí,28,74, Chování žáků: a) klasifikace chování: chování. pololetí žáci velmi dobré 343 uspokojivé neuspokojivé 0 2. pololetí žáci % 99,7 0,29 0 % 99,7 0,29 0 b) zameškané hodiny: zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2009/200 počet hodin 70 7 I. stupeň II. stupeň celkem šk. rok 2009/200 počet žáků 9 0 šk. rok 200/20 počet hodin šk. rok 200/20 počet žáků Žáci s trvalým pobytem podle krajů: kraj: Praha počet žáků: 326 z toho Praha ze spádové oblasti 72

10 kraj: počet žáků: Jihočeský Středočeský 9 Moravskoslezský 2 Ústecký mimo území ČR 4 Celkem mimo spádovou oblast školy: 7 (tj. 49,9%) 5.5 Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin: a) žáci podle státního občanství k : stát Arménie Bulharsko Česká republika Čína Moldávie Slovensko Ukrajina Vietnam počet žáků b) integrace a další začleňování dětí cizinců: Z celkového počtu žáků měla škola ke jen 5 žáků cizinců (tj. 4,37 %). Jejich začleňování do života třídy a prostředí školy probíhá bez větších problémů. U těchto žáků jsme se zaměřili především na co nejlepší a nejrychlejší ovládnutí češtiny a českých reálií formou individuální doučování českého jazyka. Potvrdilo se nám, že úspěšnost záleží především na tom, s jakým zájmem žák, ale také jeho rodina k doučování přistupovali. Mnohem větší zlepšení nastalo u žáků, kteří svoji budoucnost spojují s Českou republikou, tj. chtějí zde žít a pracovat. Naopak žáci, kterým jde ve škole pouze o prospěch, ale touží se vrátit do své rodné vlasti nebo o návratu reálně uvažují, takové pokroky nevykazovali. Pro tyto žáky je stále prvořadý jejich rodný jazyk a čeština slouží jen jako prostředek k zvládnutí studia na českých školách. Nejvíce problematická práce není se samotnými žáky, ale spíše s jejich rodiči (ostatně tyto zkušenosti máme i s některými rodiči českých žáků), proto na aktivity, které podpoří větší zapojení rodičů do života školy se soustředíme, i když pravděpodobně moc neuspějeme. Na podporu integrace dětí cizinců jsme se již podruhé zapojili do Emergentního projektu MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 4 pro rok 200; (Závěrečná zpráva o realizaci tohoto projektu viz Příloha č. 3, 38) K úspěšné integraci žáků cizinců přispěl i celoškolní projekt Země našich spolužáků. Čeští žáci, kteří získali nové poznatky o zemích svých spolužáků, se nyní na tyto žáky dívají trochu jinak, obdivují, co dokáží, a mnohem lépe je přijímají mezi sebe. To se zpětně odráží na žácích, jejichž rodnou vlastí Česká republika není. 9

11 5.6 Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 4 z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia ze sedmého ročníku b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s maturitní zkouškou) z devátých ročníků přijato: 8 gymnázia obchodní a podnikatelské zaměření zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch střední průmyslové školy a technické školy zdravotnické a sociální zaměření umělecké zaměření pedagogické školy celkem přijato krajské SŠ (64,3%) církevní SŠ 0 c) na soukromé školy přijato: 4 gymnázia obchodní a podnikatelské zaměření zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch střední průmyslové školy a technické školy zdravotnické a sociální zaměření umělecké zaměření pedagogické školy celkem přijato soukromé SŠ 4 (4,3%) d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 8 z devátých ročníků 6 (2,4 %) z nižších ročníků 2 Pozn.: Všichni žáci devátých ročníků byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. e) do tříd s rozšířenou výukou z pátého ročníku přijato: státní škola RV tělesné výchovy 5.7 Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: - v devátém ročníku: v osmém ročníku:

12 5.8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Mezi zdravotně postižené zařazen: Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 26 Mezi žáky s různými typy SVP zařazeno: 43 Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vzděláváno: 8 Podle upraveného vzdělávacího plánu (VP) vzděláváno: 6 žáků Individuální vzdělávací plán se vytváří pravidelně na podkladě odborného posudku a za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Z PPP Praha 3 a 9, jmenovitě Mgr. Irenou Jouve a Mgr. Olgou Sklenářovou. Z hodnocení plnění IVP vyplývá, že ze strany školy bylo individuálně přistupováno ke specifickým potřebám těchto žáků. Základní efektivní nástroj pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte s preferencí prověřování učiva vhodnou odpovídající formou (ústní zkoušení, možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Zohledňovala se v odůvodněných případech kvalita grafického projevu a hyperaktivita dětí. Naše zkušenost ukazuje, že pro žáky naší školy je vhodné zohledňování formy a v případě potřeby i obsahu učiva, což jsme i v letošním roce zapracovali do individuálních plánů dětí. K pravidelnému vyhodnocování IVP za pomoci poradenského psychologa došlo v průběhu února a března 20. Třídní učitelé IVP pravidelně evaluovali a výsledky předávali výchovnému poradci. O slovní hodnocení výsledků studia dle IVP zažádali rodiče dvou žáků, a to z českého a anglického jazyka. Nezbytným předpokladem byla i dobrá spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhali. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích. Celkově však tato péče napomohla k udržení velmi dobrých studijních výsledků. Vzhledem k počtu žáků s SPU na škole pracoval dyslektický kroužek, vedený paní učitelkou Martou Hodošovou, ve dvou skupinách. V první skupině byli žáci druhých a třetích tříd a docházelo do něj 7 žáků. Ve druhé skupině se scházelo 0 žáků 4. a 5. ročníků. V rámci reedukace byly napravovány především specifické chyby v gramatice, žáci věnovali hodně času čtení s porozuměním. Byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s programy vhodnými pro žáky s SPU. Nápravě specifických poruch učení věnuje škola velkou pozornost. V jednom případě žáka 5. třídy byl v rámci integrace přidělen asistent pedagoga po celý školní rok. Zpráva ze schůzek integračního týmu z ,.2.20 a byla (pro MHMP) odeslána v červnu Přeřazení do speciálního školství: žák 2. ročníku přešel na konci školního roku do ZŠ Tolerance v Praze 9, Mochovská.

13 5.0 Péče o nadané žáky: Na základě doporučení jednotlivých pedagogů jsme vytipovali 29 studijně nadprůměrných žáků (z toho na prvním stupni 5 žáků) a 9 nadaných (z toho 3 na prvním stupni) v oborech sport, tanec, zpěv a matematika. Těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost a výraznou podporu, aby i v běžné výuce mohli rozvíjet své nadání. Naše úsilí je poté korunováno úspěchy těchto žáků v řadě soutěží a olympiádách. 5. Účast žáků v soutěžích: a) účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník Olympiáda Bi Olympiáda Z Olympiáda M 6., Kategorie Z 5 Kategorie Z 6 Kategorie Z 7 Kategorie Z 8 Kategorie Z roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč roč. Cvrček (2.,3.roč) Klokánek (4.,5.roč.) Benjamin (6.,7.roč.) Kadet (8.,9.roč.) Logická olympiáda Pythagoriáda Klokan Mensa ČR počet žáků školní kolo obvodní kolo umístění v obvodním kole 3. a 4. místo 6.,7.,9.,.,2.,25.místo 5 úspěšných řešitelů 2 úspěšní řešitelé 2 úspěšní řešitelé 6 úspěšných řešitelů úspěšný řešitel úspěšný řešitel b) účast a umístění v ostatních soutěžích: SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Organizátor soutěže POPRASK Název počet žáků ročník obvodní kolo umístění v obvodním kole Přespolní běh Stolní tenis Florbal Cup Florbal Cup Volejbal dívky Malá kopaná , 9. 6., 7. 8., 9. 8., 9. 6., místo jednotlivci 2. místo (dívky) 6. místo 5. místo 3. místo 7. místo 2

14 Organizátor soutěže R TEAM Pohár starosty počet žáků ročník Název Plaveckoběžecký pohár Dětské plavecké závody Stolní tenis AŠSK Preventan Cup vybíjená Fotbal UMĚLECKÉ SOUTĚŽE MČ Praha 4 Já a můj obvod obvodní kolo umístění v obvodním kole 6., místo jednotlivci 2. místo družstvo ZŠ 4 x. místo, 3 x 2. místo jednotlivci 7. místo. místo obvodní kolo 7. místo krajské kolo 2. místo čestné uznání 8 6 c) školní soutěže Sportovní soutěže Sportovní dopoledne k MDD (II. stupeň) Volejbal smíšených šestek; ŠSK (II. stupeň) Volejbal (II. stupeň) žáci versus Přehazovaná učitelé Bumbácbol Šplh (I. stupeň) Umělecké soutěže Hloubětínský slavíček Poetické setkání recitace (I. stupeň) Život se zvířaty 5.2 Výjezdy žáků mimo objekt školy: lyžařské kurzy školy v přírodě poznávací pobyty relaxačně poznávací pobyty počet výjezdů 3 2 Lyžařský výcvikový kurz: třída termín roč Školy v přírodě: I.stupeň II.stupeň I.A počet žáků penzion Verner, Deštné v Orlických horách (viz Příloha č. 4, 43) 26 žáků 3 dospělí RS Poslův mlýn u Máchova jezera RS Star Line Svor (viz Příloha č. 5, 44) chata U Myšáka Krompach 5 žáků 7 dospělých 9 žáků 6 dospělých 3 22 žáků 3 dospělí

15 Poznávací pobyty: třída termín 7. a 8. roč Velká Británie žáků dospělý (viz Příloha č. 6, 45) Relaxačně poznávací pobyty: třída termín VIII.A VII. A stmelovací víkend (nově vytvořený kolektiv třídy) táborové chatky Častoboř 20 žáků 2 dospělí 2 žáků dospělý 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Minimální preventivní program pro školní rok 200/20 (viz Příloha č. 7, 46) Plán prevence na školní rok 200/20 (viz Příloha č. 8, 52) Účast v Dlouhodobém programu prevence sociálně patologických jevů MČ Praha 4 realizovaný o.s. PROSPE; (hodnocení spolupráce viz Příloha č. 9, 54) Přednášky pro žáky: Bezpečný internet (pro 6. a 7. roč.), Láska ano, děti ještě ne (pro 8. roč.), Bezpečný sex (pro 8. a 9. roč.) Spolupráce s Úřadem městské části Praha 4 oddělení sociální péče Spolupráce s Úřadem městské části Praha 4 oddělení péče o rodinu a děti Spolupráce s Úřadem městské části Praha 4 oddělení sociální prevence a soc. právní ochrany mládeže Spolupráce s Obvodní pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 87, Praha 9 Spolupráce s Městskou policií oddělení pro mládež Praha 9 Spolupráce s Preventivním oddělením Policie ČR, Kongresová 4, Praha 4 Spolupráce s Policií ČR, oddělení III, Praha 9 -; Všechna uvedená pracoviště pomáhají naplňovat úkoly primární prevence na škole. K veškerým aktivitám s jednotlivými dětmi musejí dát rodiče informovaný souhlas. - Spolupráce s dalšími odborníky: Odborná péče o žáky je komplexní a týmová záležitost. Využíváme proto dalších specializovaných pracovišť a institucí, popř. expertů: KLÍČ a TRIANGL preventivní zařízení, o.s. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ a o.s. AUDENDO, Dětská psychiatrická ambulance, Kytlická ul, Praha 9, MUDr. Fáberová DC Paprsek, Šestajovická ul. Praha 9 SANANIM anonymní telefonická a on-line poradna tel.: Volnočasové aktivity žáků viz bod 8.3 (školní zájmová činnost) Samospráva žáků viz bod 9.2 (školní parlament) 4

16 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Průběžné vzdělávání: 43 Jednodenní kurzy a semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Descartes Descartes SŠ MB Tandem NIDM Descartes Descartes FRAUS MČ Praha 4 Bohemian Ventures HYL, s.r.o. AISIS Kladno Vícedenní semináře Alternativní práce se skupinou Jak vést hodiny angličtiny Aktivizující metody ve vyuč. Pohybové hry s hudbou Přírodovědné činnosti ve ŠD Efektivní učení žáka s SPU Hrajeme si v matematice Začínáme s matematikou Principy udržitelného rozvoje Welcome to Discover English Inovace ve výuce na ZŠ Rozumíme penězům říjen říjen říjen říjen říjen listopad prosinec prosinec únor březen duben duben učitelka 2 učitelky 20 učitelů 2 učitelky vychovatelka učitelka učitelka učitelka 2 učitelé 2 učitelé učitelka 6 učitelů škola (agentura) název semináře termín konání účast Ped F UK Praha FRAUS NIDM Nové vyučovací metody Začínáme s matematikou Celostátní konference ŠD, ŠK září květen učitelka listopad, prosinec učitelka vychovatelka červen b) Vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace: škola (agentura) AISIS Kladno název programu Rozumíme penězům termín konání 4/20 3/202 c) Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace: škola (agentura) Ped F UP Ped F JČU MHMP studijní program Učitelství pro ZŠ Specializace v pedagogice JARO II obor Učitelství pro I. stupeň Výchova ke zdraví AJ 2 účast 2 učitelé 4 rok studia 5 státní zk. 3 státní zk. 2 učitelé 8. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 8. Školní družina: Ve školním roce 200/ pracovala při základní škole čtyři oddělení školní družiny, do kterých bylo přihlášeno 30 žáků z. 4. tříd. Po celý školní rok jsme se snažili zaměřit na výchovu k sebeobslužnosti, na společenskou výchovu a na dodržování zásad bezpečnosti. Základní oblasti výchovného programu byly vhodně doplňovány a obohacovány dalšími činnostmi. Jednalo se např. o akce: - Celodružinové soutěže - Exkurze, výlety 5

17 - Návštěvy zoologické zahrady a místní knihovny Muzea, divadlo Minor a kino Solná jeskyně ISIS Sběr starého papíru Víkendové vycházky a pobyty Přehled činnosti školní družiny viz Příloha č. 0, Školní klub: Školní klub jsme realizovali formou nepravidelné docházky žáků II. stupně a žáků pátých tříd během polední přestávky před odpoledním vyučováním (Pro potřeby klubu jsou ve škole vyčleněny dvě místnosti, které jsou přebudovány z bývalého služebního bytu.). Dozor nad žáky vykonávali vyučující dle ročního rozpisu služeb. Žáci měli v klubu k dispozici dva počítače, řadu společenských her, stolní fotbálek i část fondu školní knihovny. Během roku proběhlo v klubu v odpoledních hodinách několik turnajů ve stolním fotbálku. 8.3 Školní zájmová činnost: zájmový útvar Cvičení z ČJ Dramatický kroužek Dyslektický kroužek Keramika Míčové hry Přípravka z matematiky Přípravný kurz z M k přijímacím zkouškám Školní sportovní klub volejbal Zdravotní kroužek počet oddělení 2 2 pro žáky 9. třídy Pro malý zájem jsme neotevřeli: Sborový zpěv Country tance ročník. 5. ročník ročník. 5. třídy ŠD 5. třídy 9. třídy třídy 7. ročník ročník Dalších 2 zájmových kroužků organizovala škola ve spolupráci s jinými subjekty viz Příloha č. ; Školní stravování: - kapacita jídelny: počet míst u stolů: počet jídelen ZŠ: počet výdejen ZŠ: počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): z toho: žáků I. stupně žáků II. stupně počet ostatních pravidelně se stravujících z toho zaměstnanci školy:

18 8.5 Poradenské služby školy: Poradenské služby na škole zajišťuje školní poradenské pracoviště. V letošním školním roce pracovalo ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a zástupce ředitele. Schůzky se pravidelně konaly před pedagogickou radou a průběžně dle aktuálních potřeb. a) výchovné poradenství: Výchovný poradce: - sestavuje Strategii výchovného poradenství (viz Příloha č. 2, 58) - provádí pedagogickou diagnostiku - připravuje podklady pro IVP žáků - je přítomen při výchovných komisích a ostatních závažných jednání s rodiči připravuje podklady, vypracovává zápis - konzultuje s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků - poskytuje individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů - spolupracuje s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole - provádí poradenství při volbě povolání - provádí náslechy ve třídách se žáky se SPU následně konzultuje s vyučujícími - vede školní parlament Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce celkem: (s 2 žáky ročníků) Přehled řešených problémů: - absence, pozdní příchody 3 - neplnění školních povinností 2 - nevhodné chování 3 - prospěch 5 - osobní problémy žáka 4 4 Neomluvená absence projednávána celkem u 2 žáků (celkem 7 hodin) ze sedmého a osmého ročníku. Spolupráce s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů na škole: - celkem zasláno 5 dopisů (ÚMČ Praha 4 a lékaři). b) spolupráce s PPP: - Vyšetření v PPP 8 žáků - Kontrolní vyšetření 0 žáků - Psycholožka PPP navštěvovala školu pravidelně každý měsíc a dále dle potřeby (celkem 0x) a speciální pedagog PPP také dle potřeby. - Depistážní diktát v prvních třídách proběhl Ze 40 dětí vytipováno 5 žáků. - Testy profesní orientace (ve spolupráci s PPP, pro 6 dětí z 28 žáků deváté třídy, tj. 57%). 7

19 - Plánovaná beseda s psychologem Jak uspět u přijímacích zkoušek a pohovorů se (stejně jako v loňském roce) nekonala z důvodu malého procenta žáků, kteří měli zkoušky absolvovat. Tento fakt svědčí o současném trendu, kdy jsou žáci přijímáni na SŠ bez přijímacích zkoušek či pohovorů c) poradenství při volbě povolání: - Výuka k volbě povolání realizována v předmětu Pč (8. ročník) - Testy profesní orientace absolvovalo 6 žáků z devátých tříd - Výstava Schola Pragensis (KC Praha 4) ročníky - Informativní třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. ročníků ( ) - Na naší škole proběhla prezentace zástupců některých středních škol. - V listopadu 200 jsme byli požádáni MHMP o spolupráci při průzkumu veřejného mínění, který byl součástí kampaně Řemeslo žije!. - Návštěva IPS Domažlická, Praha 3 VIII. A (6.6.20) se vzhledem ke stávce v dopravě neuskutečnila. Náhradní termín domluven na září AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy: Spolupráce s rodiči - školská rada (viz bod.7) - Informace rodičů o prospěchu a chování prostřednictvím třídních schůzek, konzultací a žákovských knížek - třídní schůzky a konzultace (celoškolní: , , 2..20, , v červnu 20 dle potřeby třídy) - pomoc rodičů při doprovodu na školní akce nebo při realizaci některých školních akcí - otevřená škola (rodiče mohou kdykoliv navštívit vyučování i ostatní aktivity školy) - poradenské služby školy (viz bod 8.5) Spolupráce se zřizovatelem a ÚMČ Praha 4 - Spolupráce s odborem školství a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví - Účast ředitelky školy na poradách ředitelů základních škol Prahy 4 - Příspěvky do Listů Prahy 4 Spoluúčast na Dlouhodobém (pětiletém) grantovém programu prevence sociálně patologických jevů; realizátor o.s. Prospe (viz také bod 6) - Účast žáků na Dni Země ( ) - Účast žáků při pietním aktu kladení věnců u památníku II. odboje v sadu na Novém náměstí v Hloubětíně k 66. výročí Pražského povstání a ukončení druhé světové války (4.5.20) a na Dni Země ( ) Spolupráce s Obvodní pedagogicko psychologickou poradnou - Odborná pomoc při prevenci sociálně patologických jevů, při výchovném 8

20 - poradenství a poradenství k volbě povolání (viz také bod 8.5) Úzce spolupracujeme s obvodním metodikem prevence; metodik prevence nabídl služby také rodičům žáků. Je možná návštěva v poradně a individuálně se poradit Jsme pravidelně informováni o veškerém dění v oblasti prevence, včetně aktualit z tisku, dodání podpůrných materiálů, pořádaných přednášek a dalších akcí Na škole přímo působí psycholožka z PPP, která navštívila jednotlivé třídy, seznámila se s dětmi i s eventuálními problémy. V případě potřeby ji mohou kontaktovat rodiče a domluvit si s ní poradu nebo i dlouhodobější působení. Spolupráce s MŠ Štolmířská a MŠ Šestajovická - návštěva dětí z mateřské školy shlédnutí programu Slavnosti slabikáře - návštěva žáků. tříd v mateřské škole shlédnutí programu vánoční besídky - informace o škole pro rodiče žáků budoucích. tříd - informační letáky a pozvánky k zápisu do. tříd - žáci z prvních tříd připravili pro předškoláky pohádkovou cestu na lesním hřišti - návštěva dětí předškolního věku v prvních třídách - konzultace učitelek MŠ s učitelkami ZŠ ohledně přípravy dětí pro. třídu Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Spolupráce s policií je velmi dobrá. Kladně hodnotíme aktivní a přátelský přístup policistů k dětem, ty už místní policisty dobře znají, mají na ně kontakty a vědí, že se na ně mohou s problémem obrátit. - Přednášky Městské policie ve všech ročnících; přednášky byly vhodně voleny, byly přiměřené věku a žáky zaujaly - Kriminalita mládeže přednáška PČR pro 7. třídy - Ajaxův zápisník pro 2. třídy (listopad, prosinec, únor, březen, duben, květen) - Návštěva Muzea policie ČR 2. třídy - Pomoc při zajišťování bezpečné cesty do školy - Napojení školy na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy Charitativní akce Již několik let spolupracuje školní parlament s o.s. Život dětem. Celostátní veřejné sbírky Srdíčkový den proběhly u nás v září 200 a dubnu 20. Výtěžky sbírek jsou určeny na pomoc nemocným dětem, dětem handicapovaným a opuštěným. Ve spolupráci s o.s. Adra jsme se účastnili celostátní veřejné sbírky Pomoc Japonsku. Přispěli jsme částkou 3 27,- Kč ( ). Školní parlament také vyslyšel žádost o.s. Píšťalka a uskutečnil sbírku na pomoc mladým lidem se získaným handicapem. Iniciativa Veselé zoubky Škola se zapojila do iniciativy společnosti dm drogerie markt s.r.o. na podporu osvěty v oblasti správné péče o zuby. Aktivita byla zaměřena na žáky. a 2. tříd, kteří zhlédli edukační film a vyslechli si přednášku. Každý žák obdržel brožuru a preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup. 9

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1. Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 6. 6. 2007 2. Zřizovatel

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více