Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. 225/2009 Sb.]

2 OBSAH. Základní údaje o škole. Název školy (2*)).2 Sídlo.3 Zřizovatel školy.4 Vedení školy.5 Adresa pro dálkový přístup.6 Charakteristika školy a) součásti školy b) vybavení školy.7 Školská rada 2. Obory vzdělání 2. Obory vzdělání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu (4) 3. Přehled o pracovnících školy 3. Personální zabezpečení 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (6) 3.3 Věková struktura (7) 3.4 Jazykové vzdělávání (5) 3.5 Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 4. Zápis k povinné školní docházce (9) 5. Výsledky vzdělávání žáků 5. Informace o třídách a počtech žáků a) počet budov, ve kterých se vyučuje b) počet tříd c) počet žáků d) průměrný počet žáků e) žáci učící se cizí jazyk f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou g) počet integrovaných žáků Prospěch žáků Chování žáků 8 8 a) klasifikace chování b) zameškané hodiny Žáci s trvalým pobytem podle krajů (2) Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin (7) 8 9 a) žáci podle státního občanství b) integrace a další začleňování dětí cizinců 5.6 Výsledky přijímacího řízení 0 a) na víceletá gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s mat. zkouškou) c) na soukromé školy d) do učebních oborů *) bod podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy HMP za šk. r. 200/

3 e) do tříd s rozšířenou výukou Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 0 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Přeřazení do speciálního školství Péče o nadané žáky (4) 2 Účast žáků v soutěžích 2 a) účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT b) účast a umístění v ostatních soutěžích c) školní soutěže 5.2 Výjezdy žáků mimo objekt školy 6. Prevence sociálně patologických jevů (20) 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (8) a) průběžné vzdělávání b) vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace c) vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace 8. Zájmové vzdělávání a školské služby 8. Školní družina (0) 8.2 Školní klub (0) 8.3 Školní zájmová činnost (5) 8.4 Školní stravování 8.5 Poradenské služby školy () a) výchovné poradenství b) spolupráce s PPP c) poradenství při volbě povolání 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery (2) 9.2 Aktivity školy a) školní parlament b) akce školy c) projekty, pracovní dílny, soutěže a prezentace školy d) exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. e) modernizace budovy a vnitřního zařízení 9.3 Mezinárodní spolupráce (2) 9.4 Polytechnická výchova (5) 9.5 Výchova k udržitelnému rozvoji a EVVZ (8) 9.6 Multikulturní výchova (9) 9.7 Finanční gramotnost 9.8 Péče o zaměstnance spolupráce s odbory 9.9 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 0. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech (3) 0. Rozvojové programy 0.2 Mezinárodní projekty 0.3 Realizované projekty financované z cizích zdrojů. Výsledky inspekční činnosti ČŠI, případně jiných kontrol 2. Zpráva o hospodaření školy v roce 200 Přílohy (seznam) Přílohy č. č

4 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Název školy: (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ).2 Sídlo: Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská Zřizovatel školy: Městská část Praha 4 se sídlem Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 073; IČO: Vedení školy: ředitelka školy: zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: vedoucí školní jídelny: Mgr., Bc. Eva Hradská (od ) Mgr., Bc. Hana Maláčková (od ) Jitka Synková (od ).5 Adresa pro dálkový přístup: web: Charakteristika školy: Základní škola s I. a II. stupněm (. 9. ročník); právní subjektivita od Škola se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě Hloubětína, 5 minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a 3 minuty od konečné zastávky autobusů MHD. Díky výhodné poloze je proto bezpečně dostupná i žákům ze vzdálenějšího okolí. V blízkosti budovy je plavecký bazén a hloubětínský lesík. Jde o plně organizovanou základní školu rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Pro žáky vytváříme bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Filozofie otevřené školy umožňuje také lépe budovat korektní vztahy s rodiči našich žáků. Ve školním roce 200/20 má škola cca 350 žáků v 6ti třídách, kromě 8. a 9. ročníku vždy po dvou paralelních třídách v ročníku; 45 % žáků je z mimospádové oblasti. Pro školu jsou charakteristické školní projekty, které se každoročně opakují a které tvoří tradici školy. Patří mezi ně Barevný den, Škola nanečisto, Slavnosti slabikáře, Adopce na dálku, Adopce v pražské zoo, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, Den otevřených 3

5 dveří, projektové dny, velikonoční nebo vánoční dílny, Hloubětínský slavíček, Olympijský den, Letní slavnosti, Klub mladých diváků (dále viz Příloha č. ; 34) a) - Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna b) Vybavení školy: - 4 odborné pracovny cizí jazyky, fyzika, výtvarné činnosti a informační technologie - 3 kmenových učeben - 3 poloodborné učebny (Př, Z, Hv), které jsou zároveň i učebnami kmenovými. Většina tříd je vybavena videem, školní PC jsou propojeny vnitřní počítačovou síti s pevným připojením na internet - 6 interaktivních tabulí (ve třech třídách I. stupně a ve třech II. stupně) - 3 herny školní družiny - Školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér, tělocvična - 2 místnosti pro činnost školního žákovského klubu - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003); je otevřeno i pro veřejnost provoz hřiště: a : každý všední den od 6,00 hod do 9,00 hod : každý všední den od 8,00 hod do 2,00 hod - Škola nemá bezbariérový přístup..7 Školská rada: Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne usnesením rady MČ Praha 4 ze dne (č. 596/RMČ/2005). Ve školním roce 200/20 byly zrealizovány doplňkové volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za odstoupivšího dosavadního předsedu. Vlastní volby se uskutečnily dne při třídních schůzkách rodičů školy. Nový předseda byl zvolen na řádné schůzi rady dne Ve školním roce 200/20 se školská rada sešla na 4 řádných schůzích: byla schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 a byl zvolen přípravný výbor k doplňkovým volbám; byl zvolen nový předseda školské rady a členové byli seznámeni se zákonnými normami, které se týkají činnosti; byly projednány možnosti, jak navázat spolupráci s rodiči, uspořádání webové stránky pro školskou radu, zajištění části nástěnky ve vestibulu školy pro školskou radu a byl sestaven harmonogram práce školské rady; na MČ byla podána písemná žádost na odvolání jednoho člena rady zvoleného za zřizovatele, dále byly opět projednány webové stránky a nástěnka pro školskou radu, jeden člen rady byl pověřen vypracováním zprávy o činnosti rady ve školním roce 200/20. 4

6 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2. Obory vzdělání: kód oboru 79-0-C/ C/00 popis oboru Základní škola Základní škola počet tříd 4 2 počet žáků (k ) Vzdělávací programy: vzdělávací program ŠVP ZV Základní škola (č.j /96-2) počet škol počet tříd 4 2 počet žáků (k ) V 5. třídách: Základní škola, č.j /96-2. V ostatních třídách: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2.3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu: Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 (dále ŠVP ZV) se ve školním roce vyučovalo v. 4. třídách (k žáků) a v třídách (34 žáků). ŠVP ZV vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Preferujeme společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporujeme jejich aktivitu a tvořivost, samostatné myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, přičemž klademe důraz na žákovu individualitu. Každý žák má možnost rozvíjet se podle svých schopností a je také tak hodnocen. Kompetence našich žáků prověřujeme každoročně mimo jiné také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků vzdělávání v rámci všech škol účastnících se testování viz také bod 9.2 (Aktivity školy testování vědomostí a dovedností žáků, 20). 3. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. Personální zabezpečení: pracovníci učitelé vychovatelé asistent ped. nepedagogičtí celkem k fyzické osoby k přepoč. pracovníci 22,09 3,25 0,5 9,5 35,34 5 k fyzické osoby k přepoč. pracovníci 22,09 3,25 0,52 9,5 35,36

7 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle z. č. 563/2004 Sb.: počet (fyz. osoby) k celkem učitelé 23 vychovatelé 4 s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace počet 6 4 počet 7* 0 % 69,57 00 % 30,43 0 * z toho osoba ukončila v červnu 20 studium k doplnění odborné kvalifikace 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk počet z toho žen do 30 let včetně 3 40 let 4 50 let 5 60 let nad 60 let Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 49, Jazykové vzdělávání: Učitelé cizích jazyků k jazyk fyzické osoby přepočtení pracovníci anglický jazyk německý jazyk celkem z toho rodilí mluvčí 2,05 0,8 2, Odborná kvalifikace počet % ,4 0 0 Pro doplnění odborné kvalifikace potřebné k výuce anglického jazyka se dva učitelé účastní projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy JARO II, které realizuje MHMP ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a je určen pro učitele, kteří vykonávají svou činnost na území hl. m. Prahy a jejichž zaměstnavatel má sídlo na území hl. m. Prahy. Testování a rozřazení učitelů do skupin se uskutečnilo v měsíci září 200. Výuka byla zahájena v říjnu 200 a studijní rok byl zakončen v červnu 20. Tento projekt je financován z ESF EU. 3.5 Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce: - během školního roku : na konci školního roku: 4. ZÁPIS K Počet. tříd POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet zapsaných dětí pro šk.r. 20/ počet přijatých dětí 47 (viz Příloha č. 2, 37) 6 počet odkladů škol. docházky 9

8 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5. Informace o třídách a počtech žáků: a) počet budov, ve kterých se vyučuje: b) počet tříd: 6 k k I. stupeň 0 0 II. stupeň 7 6 celkem 7 6 I. stupeň II. stupeň celkem c) počet žáků: k k d) průměrný počet žáků: na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň běžné třídy specializ. třídy běžné třídy 20,90 22,33 II. stupeň specializ. třídy na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy 8,98 4,05 Ø za I. a II. st. běžných tříd 2,44 Ø za I. a II. st. běžných tříd 6,69 e) žáci učící se cizí jazyk k : AJ NJ žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět I. stupeň II. stupeň žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět II. stupeň žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou: - škola nemá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou g) počet integrovaných žáků celkem (pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly SVP zjištěny na základě vyšetření ŠPZ, a jsou integrováni v běžných třídách): 27 z toho postižení: VPU 26 VPCH mentální tělesné zrakové 7 sluchové vady řeči více vad autismus

9 5.2 Prospěch žáků: Prospěch Klasifikováni I. st. II. st. Nehodnoceni I. st. II. st. Prospěli. pololetí počet žáků. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % ,07 98, , ,43, ,75. pololetí počet žáků. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % 99,53 83,89 94,70 37,60 0, 47 5, ,60 98,50 32,06 0,50 I. st. 2 z toho s vyznam. 77 II. st. 25 z toho s vyznam. 47 Neprospěli I. st. II. st. 7 celkový průměr I. stupeň II. stupeň Celkem. pololetí,23,68,47 2. pololetí,28,74, Chování žáků: a) klasifikace chování: chování. pololetí žáci velmi dobré 343 uspokojivé neuspokojivé 0 2. pololetí žáci % 99,7 0,29 0 % 99,7 0,29 0 b) zameškané hodiny: zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2009/200 počet hodin 70 7 I. stupeň II. stupeň celkem šk. rok 2009/200 počet žáků 9 0 šk. rok 200/20 počet hodin šk. rok 200/20 počet žáků Žáci s trvalým pobytem podle krajů: kraj: Praha počet žáků: 326 z toho Praha ze spádové oblasti 72

10 kraj: počet žáků: Jihočeský Středočeský 9 Moravskoslezský 2 Ústecký mimo území ČR 4 Celkem mimo spádovou oblast školy: 7 (tj. 49,9%) 5.5 Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin: a) žáci podle státního občanství k : stát Arménie Bulharsko Česká republika Čína Moldávie Slovensko Ukrajina Vietnam počet žáků b) integrace a další začleňování dětí cizinců: Z celkového počtu žáků měla škola ke jen 5 žáků cizinců (tj. 4,37 %). Jejich začleňování do života třídy a prostředí školy probíhá bez větších problémů. U těchto žáků jsme se zaměřili především na co nejlepší a nejrychlejší ovládnutí češtiny a českých reálií formou individuální doučování českého jazyka. Potvrdilo se nám, že úspěšnost záleží především na tom, s jakým zájmem žák, ale také jeho rodina k doučování přistupovali. Mnohem větší zlepšení nastalo u žáků, kteří svoji budoucnost spojují s Českou republikou, tj. chtějí zde žít a pracovat. Naopak žáci, kterým jde ve škole pouze o prospěch, ale touží se vrátit do své rodné vlasti nebo o návratu reálně uvažují, takové pokroky nevykazovali. Pro tyto žáky je stále prvořadý jejich rodný jazyk a čeština slouží jen jako prostředek k zvládnutí studia na českých školách. Nejvíce problematická práce není se samotnými žáky, ale spíše s jejich rodiči (ostatně tyto zkušenosti máme i s některými rodiči českých žáků), proto na aktivity, které podpoří větší zapojení rodičů do života školy se soustředíme, i když pravděpodobně moc neuspějeme. Na podporu integrace dětí cizinců jsme se již podruhé zapojili do Emergentního projektu MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 4 pro rok 200; (Závěrečná zpráva o realizaci tohoto projektu viz Příloha č. 3, 38) K úspěšné integraci žáků cizinců přispěl i celoškolní projekt Země našich spolužáků. Čeští žáci, kteří získali nové poznatky o zemích svých spolužáků, se nyní na tyto žáky dívají trochu jinak, obdivují, co dokáží, a mnohem lépe je přijímají mezi sebe. To se zpětně odráží na žácích, jejichž rodnou vlastí Česká republika není. 9

11 5.6 Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 4 z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia ze sedmého ročníku b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s maturitní zkouškou) z devátých ročníků přijato: 8 gymnázia obchodní a podnikatelské zaměření zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch střední průmyslové školy a technické školy zdravotnické a sociální zaměření umělecké zaměření pedagogické školy celkem přijato krajské SŠ (64,3%) církevní SŠ 0 c) na soukromé školy přijato: 4 gymnázia obchodní a podnikatelské zaměření zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch střední průmyslové školy a technické školy zdravotnické a sociální zaměření umělecké zaměření pedagogické školy celkem přijato soukromé SŠ 4 (4,3%) d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 8 z devátých ročníků 6 (2,4 %) z nižších ročníků 2 Pozn.: Všichni žáci devátých ročníků byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. e) do tříd s rozšířenou výukou z pátého ročníku přijato: státní škola RV tělesné výchovy 5.7 Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: - v devátém ročníku: v osmém ročníku:

12 5.8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Mezi zdravotně postižené zařazen: Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 26 Mezi žáky s různými typy SVP zařazeno: 43 Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vzděláváno: 8 Podle upraveného vzdělávacího plánu (VP) vzděláváno: 6 žáků Individuální vzdělávací plán se vytváří pravidelně na podkladě odborného posudku a za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Z PPP Praha 3 a 9, jmenovitě Mgr. Irenou Jouve a Mgr. Olgou Sklenářovou. Z hodnocení plnění IVP vyplývá, že ze strany školy bylo individuálně přistupováno ke specifickým potřebám těchto žáků. Základní efektivní nástroj pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte s preferencí prověřování učiva vhodnou odpovídající formou (ústní zkoušení, možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Zohledňovala se v odůvodněných případech kvalita grafického projevu a hyperaktivita dětí. Naše zkušenost ukazuje, že pro žáky naší školy je vhodné zohledňování formy a v případě potřeby i obsahu učiva, což jsme i v letošním roce zapracovali do individuálních plánů dětí. K pravidelnému vyhodnocování IVP za pomoci poradenského psychologa došlo v průběhu února a března 20. Třídní učitelé IVP pravidelně evaluovali a výsledky předávali výchovnému poradci. O slovní hodnocení výsledků studia dle IVP zažádali rodiče dvou žáků, a to z českého a anglického jazyka. Nezbytným předpokladem byla i dobrá spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhali. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích. Celkově však tato péče napomohla k udržení velmi dobrých studijních výsledků. Vzhledem k počtu žáků s SPU na škole pracoval dyslektický kroužek, vedený paní učitelkou Martou Hodošovou, ve dvou skupinách. V první skupině byli žáci druhých a třetích tříd a docházelo do něj 7 žáků. Ve druhé skupině se scházelo 0 žáků 4. a 5. ročníků. V rámci reedukace byly napravovány především specifické chyby v gramatice, žáci věnovali hodně času čtení s porozuměním. Byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s programy vhodnými pro žáky s SPU. Nápravě specifických poruch učení věnuje škola velkou pozornost. V jednom případě žáka 5. třídy byl v rámci integrace přidělen asistent pedagoga po celý školní rok. Zpráva ze schůzek integračního týmu z ,.2.20 a byla (pro MHMP) odeslána v červnu Přeřazení do speciálního školství: žák 2. ročníku přešel na konci školního roku do ZŠ Tolerance v Praze 9, Mochovská.

13 5.0 Péče o nadané žáky: Na základě doporučení jednotlivých pedagogů jsme vytipovali 29 studijně nadprůměrných žáků (z toho na prvním stupni 5 žáků) a 9 nadaných (z toho 3 na prvním stupni) v oborech sport, tanec, zpěv a matematika. Těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost a výraznou podporu, aby i v běžné výuce mohli rozvíjet své nadání. Naše úsilí je poté korunováno úspěchy těchto žáků v řadě soutěží a olympiádách. 5. Účast žáků v soutěžích: a) účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník Olympiáda Bi Olympiáda Z Olympiáda M 6., Kategorie Z 5 Kategorie Z 6 Kategorie Z 7 Kategorie Z 8 Kategorie Z roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč roč. Cvrček (2.,3.roč) Klokánek (4.,5.roč.) Benjamin (6.,7.roč.) Kadet (8.,9.roč.) Logická olympiáda Pythagoriáda Klokan Mensa ČR počet žáků školní kolo obvodní kolo umístění v obvodním kole 3. a 4. místo 6.,7.,9.,.,2.,25.místo 5 úspěšných řešitelů 2 úspěšní řešitelé 2 úspěšní řešitelé 6 úspěšných řešitelů úspěšný řešitel úspěšný řešitel b) účast a umístění v ostatních soutěžích: SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Organizátor soutěže POPRASK Název počet žáků ročník obvodní kolo umístění v obvodním kole Přespolní běh Stolní tenis Florbal Cup Florbal Cup Volejbal dívky Malá kopaná , 9. 6., 7. 8., 9. 8., 9. 6., místo jednotlivci 2. místo (dívky) 6. místo 5. místo 3. místo 7. místo 2

14 Organizátor soutěže R TEAM Pohár starosty počet žáků ročník Název Plaveckoběžecký pohár Dětské plavecké závody Stolní tenis AŠSK Preventan Cup vybíjená Fotbal UMĚLECKÉ SOUTĚŽE MČ Praha 4 Já a můj obvod obvodní kolo umístění v obvodním kole 6., místo jednotlivci 2. místo družstvo ZŠ 4 x. místo, 3 x 2. místo jednotlivci 7. místo. místo obvodní kolo 7. místo krajské kolo 2. místo čestné uznání 8 6 c) školní soutěže Sportovní soutěže Sportovní dopoledne k MDD (II. stupeň) Volejbal smíšených šestek; ŠSK (II. stupeň) Volejbal (II. stupeň) žáci versus Přehazovaná učitelé Bumbácbol Šplh (I. stupeň) Umělecké soutěže Hloubětínský slavíček Poetické setkání recitace (I. stupeň) Život se zvířaty 5.2 Výjezdy žáků mimo objekt školy: lyžařské kurzy školy v přírodě poznávací pobyty relaxačně poznávací pobyty počet výjezdů 3 2 Lyžařský výcvikový kurz: třída termín roč Školy v přírodě: I.stupeň II.stupeň I.A počet žáků penzion Verner, Deštné v Orlických horách (viz Příloha č. 4, 43) 26 žáků 3 dospělí RS Poslův mlýn u Máchova jezera RS Star Line Svor (viz Příloha č. 5, 44) chata U Myšáka Krompach 5 žáků 7 dospělých 9 žáků 6 dospělých 3 22 žáků 3 dospělí

15 Poznávací pobyty: třída termín 7. a 8. roč Velká Británie žáků dospělý (viz Příloha č. 6, 45) Relaxačně poznávací pobyty: třída termín VIII.A VII. A stmelovací víkend (nově vytvořený kolektiv třídy) táborové chatky Častoboř 20 žáků 2 dospělí 2 žáků dospělý 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Minimální preventivní program pro školní rok 200/20 (viz Příloha č. 7, 46) Plán prevence na školní rok 200/20 (viz Příloha č. 8, 52) Účast v Dlouhodobém programu prevence sociálně patologických jevů MČ Praha 4 realizovaný o.s. PROSPE; (hodnocení spolupráce viz Příloha č. 9, 54) Přednášky pro žáky: Bezpečný internet (pro 6. a 7. roč.), Láska ano, děti ještě ne (pro 8. roč.), Bezpečný sex (pro 8. a 9. roč.) Spolupráce s Úřadem městské části Praha 4 oddělení sociální péče Spolupráce s Úřadem městské části Praha 4 oddělení péče o rodinu a děti Spolupráce s Úřadem městské části Praha 4 oddělení sociální prevence a soc. právní ochrany mládeže Spolupráce s Obvodní pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 87, Praha 9 Spolupráce s Městskou policií oddělení pro mládež Praha 9 Spolupráce s Preventivním oddělením Policie ČR, Kongresová 4, Praha 4 Spolupráce s Policií ČR, oddělení III, Praha 9 -; Všechna uvedená pracoviště pomáhají naplňovat úkoly primární prevence na škole. K veškerým aktivitám s jednotlivými dětmi musejí dát rodiče informovaný souhlas. - Spolupráce s dalšími odborníky: Odborná péče o žáky je komplexní a týmová záležitost. Využíváme proto dalších specializovaných pracovišť a institucí, popř. expertů: KLÍČ a TRIANGL preventivní zařízení, o.s. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ a o.s. AUDENDO, Dětská psychiatrická ambulance, Kytlická ul, Praha 9, MUDr. Fáberová DC Paprsek, Šestajovická ul. Praha 9 SANANIM anonymní telefonická a on-line poradna tel.: Volnočasové aktivity žáků viz bod 8.3 (školní zájmová činnost) Samospráva žáků viz bod 9.2 (školní parlament) 4

16 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Průběžné vzdělávání: 43 Jednodenní kurzy a semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Descartes Descartes SŠ MB Tandem NIDM Descartes Descartes FRAUS MČ Praha 4 Bohemian Ventures HYL, s.r.o. AISIS Kladno Vícedenní semináře Alternativní práce se skupinou Jak vést hodiny angličtiny Aktivizující metody ve vyuč. Pohybové hry s hudbou Přírodovědné činnosti ve ŠD Efektivní učení žáka s SPU Hrajeme si v matematice Začínáme s matematikou Principy udržitelného rozvoje Welcome to Discover English Inovace ve výuce na ZŠ Rozumíme penězům říjen říjen říjen říjen říjen listopad prosinec prosinec únor březen duben duben učitelka 2 učitelky 20 učitelů 2 učitelky vychovatelka učitelka učitelka učitelka 2 učitelé 2 učitelé učitelka 6 učitelů škola (agentura) název semináře termín konání účast Ped F UK Praha FRAUS NIDM Nové vyučovací metody Začínáme s matematikou Celostátní konference ŠD, ŠK září květen učitelka listopad, prosinec učitelka vychovatelka červen b) Vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace: škola (agentura) AISIS Kladno název programu Rozumíme penězům termín konání 4/20 3/202 c) Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace: škola (agentura) Ped F UP Ped F JČU MHMP studijní program Učitelství pro ZŠ Specializace v pedagogice JARO II obor Učitelství pro I. stupeň Výchova ke zdraví AJ 2 účast 2 učitelé 4 rok studia 5 státní zk. 3 státní zk. 2 učitelé 8. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 8. Školní družina: Ve školním roce 200/ pracovala při základní škole čtyři oddělení školní družiny, do kterých bylo přihlášeno 30 žáků z. 4. tříd. Po celý školní rok jsme se snažili zaměřit na výchovu k sebeobslužnosti, na společenskou výchovu a na dodržování zásad bezpečnosti. Základní oblasti výchovného programu byly vhodně doplňovány a obohacovány dalšími činnostmi. Jednalo se např. o akce: - Celodružinové soutěže - Exkurze, výlety 5

17 - Návštěvy zoologické zahrady a místní knihovny Muzea, divadlo Minor a kino Solná jeskyně ISIS Sběr starého papíru Víkendové vycházky a pobyty Přehled činnosti školní družiny viz Příloha č. 0, Školní klub: Školní klub jsme realizovali formou nepravidelné docházky žáků II. stupně a žáků pátých tříd během polední přestávky před odpoledním vyučováním (Pro potřeby klubu jsou ve škole vyčleněny dvě místnosti, které jsou přebudovány z bývalého služebního bytu.). Dozor nad žáky vykonávali vyučující dle ročního rozpisu služeb. Žáci měli v klubu k dispozici dva počítače, řadu společenských her, stolní fotbálek i část fondu školní knihovny. Během roku proběhlo v klubu v odpoledních hodinách několik turnajů ve stolním fotbálku. 8.3 Školní zájmová činnost: zájmový útvar Cvičení z ČJ Dramatický kroužek Dyslektický kroužek Keramika Míčové hry Přípravka z matematiky Přípravný kurz z M k přijímacím zkouškám Školní sportovní klub volejbal Zdravotní kroužek počet oddělení 2 2 pro žáky 9. třídy Pro malý zájem jsme neotevřeli: Sborový zpěv Country tance ročník. 5. ročník ročník. 5. třídy ŠD 5. třídy 9. třídy třídy 7. ročník ročník Dalších 2 zájmových kroužků organizovala škola ve spolupráci s jinými subjekty viz Příloha č. ; Školní stravování: - kapacita jídelny: počet míst u stolů: počet jídelen ZŠ: počet výdejen ZŠ: počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): z toho: žáků I. stupně žáků II. stupně počet ostatních pravidelně se stravujících z toho zaměstnanci školy:

18 8.5 Poradenské služby školy: Poradenské služby na škole zajišťuje školní poradenské pracoviště. V letošním školním roce pracovalo ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a zástupce ředitele. Schůzky se pravidelně konaly před pedagogickou radou a průběžně dle aktuálních potřeb. a) výchovné poradenství: Výchovný poradce: - sestavuje Strategii výchovného poradenství (viz Příloha č. 2, 58) - provádí pedagogickou diagnostiku - připravuje podklady pro IVP žáků - je přítomen při výchovných komisích a ostatních závažných jednání s rodiči připravuje podklady, vypracovává zápis - konzultuje s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků - poskytuje individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů - spolupracuje s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole - provádí poradenství při volbě povolání - provádí náslechy ve třídách se žáky se SPU následně konzultuje s vyučujícími - vede školní parlament Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce celkem: (s 2 žáky ročníků) Přehled řešených problémů: - absence, pozdní příchody 3 - neplnění školních povinností 2 - nevhodné chování 3 - prospěch 5 - osobní problémy žáka 4 4 Neomluvená absence projednávána celkem u 2 žáků (celkem 7 hodin) ze sedmého a osmého ročníku. Spolupráce s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů na škole: - celkem zasláno 5 dopisů (ÚMČ Praha 4 a lékaři). b) spolupráce s PPP: - Vyšetření v PPP 8 žáků - Kontrolní vyšetření 0 žáků - Psycholožka PPP navštěvovala školu pravidelně každý měsíc a dále dle potřeby (celkem 0x) a speciální pedagog PPP také dle potřeby. - Depistážní diktát v prvních třídách proběhl Ze 40 dětí vytipováno 5 žáků. - Testy profesní orientace (ve spolupráci s PPP, pro 6 dětí z 28 žáků deváté třídy, tj. 57%). 7

19 - Plánovaná beseda s psychologem Jak uspět u přijímacích zkoušek a pohovorů se (stejně jako v loňském roce) nekonala z důvodu malého procenta žáků, kteří měli zkoušky absolvovat. Tento fakt svědčí o současném trendu, kdy jsou žáci přijímáni na SŠ bez přijímacích zkoušek či pohovorů c) poradenství při volbě povolání: - Výuka k volbě povolání realizována v předmětu Pč (8. ročník) - Testy profesní orientace absolvovalo 6 žáků z devátých tříd - Výstava Schola Pragensis (KC Praha 4) ročníky - Informativní třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. ročníků ( ) - Na naší škole proběhla prezentace zástupců některých středních škol. - V listopadu 200 jsme byli požádáni MHMP o spolupráci při průzkumu veřejného mínění, který byl součástí kampaně Řemeslo žije!. - Návštěva IPS Domažlická, Praha 3 VIII. A (6.6.20) se vzhledem ke stávce v dopravě neuskutečnila. Náhradní termín domluven na září AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy: Spolupráce s rodiči - školská rada (viz bod.7) - Informace rodičů o prospěchu a chování prostřednictvím třídních schůzek, konzultací a žákovských knížek - třídní schůzky a konzultace (celoškolní: , , 2..20, , v červnu 20 dle potřeby třídy) - pomoc rodičů při doprovodu na školní akce nebo při realizaci některých školních akcí - otevřená škola (rodiče mohou kdykoliv navštívit vyučování i ostatní aktivity školy) - poradenské služby školy (viz bod 8.5) Spolupráce se zřizovatelem a ÚMČ Praha 4 - Spolupráce s odborem školství a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví - Účast ředitelky školy na poradách ředitelů základních škol Prahy 4 - Příspěvky do Listů Prahy 4 Spoluúčast na Dlouhodobém (pětiletém) grantovém programu prevence sociálně patologických jevů; realizátor o.s. Prospe (viz také bod 6) - Účast žáků na Dni Země ( ) - Účast žáků při pietním aktu kladení věnců u památníku II. odboje v sadu na Novém náměstí v Hloubětíně k 66. výročí Pražského povstání a ukončení druhé světové války (4.5.20) a na Dni Země ( ) Spolupráce s Obvodní pedagogicko psychologickou poradnou - Odborná pomoc při prevenci sociálně patologických jevů, při výchovném 8

20 - poradenství a poradenství k volbě povolání (viz také bod 8.5) Úzce spolupracujeme s obvodním metodikem prevence; metodik prevence nabídl služby také rodičům žáků. Je možná návštěva v poradně a individuálně se poradit Jsme pravidelně informováni o veškerém dění v oblasti prevence, včetně aktualit z tisku, dodání podpůrných materiálů, pořádaných přednášek a dalších akcí Na škole přímo působí psycholožka z PPP, která navštívila jednotlivé třídy, seznámila se s dětmi i s eventuálními problémy. V případě potřeby ji mohou kontaktovat rodiče a domluvit si s ní poradu nebo i dlouhodobější působení. Spolupráce s MŠ Štolmířská a MŠ Šestajovická - návštěva dětí z mateřské školy shlédnutí programu Slavnosti slabikáře - návštěva žáků. tříd v mateřské škole shlédnutí programu vánoční besídky - informace o škole pro rodiče žáků budoucích. tříd - informační letáky a pozvánky k zápisu do. tříd - žáci z prvních tříd připravili pro předškoláky pohádkovou cestu na lesním hřišti - návštěva dětí předškolního věku v prvních třídách - konzultace učitelek MŠ s učitelkami ZŠ ohledně přípravy dětí pro. třídu Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Spolupráce s policií je velmi dobrá. Kladně hodnotíme aktivní a přátelský přístup policistů k dětem, ty už místní policisty dobře znají, mají na ně kontakty a vědí, že se na ně mohou s problémem obrátit. - Přednášky Městské policie ve všech ročnících; přednášky byly vhodně voleny, byly přiměřené věku a žáky zaujaly - Kriminalita mládeže přednáška PČR pro 7. třídy - Ajaxův zápisník pro 2. třídy (listopad, prosinec, únor, březen, duben, květen) - Návštěva Muzea policie ČR 2. třídy - Pomoc při zajišťování bezpečné cesty do školy - Napojení školy na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy Charitativní akce Již několik let spolupracuje školní parlament s o.s. Život dětem. Celostátní veřejné sbírky Srdíčkový den proběhly u nás v září 200 a dubnu 20. Výtěžky sbírek jsou určeny na pomoc nemocným dětem, dětem handicapovaným a opuštěným. Ve spolupráci s o.s. Adra jsme se účastnili celostátní veřejné sbírky Pomoc Japonsku. Přispěli jsme částkou 3 27,- Kč ( ). Školní parlament také vyslyšel žádost o.s. Píšťalka a uskutečnil sbírku na pomoc mladým lidem se získaným handicapem. Iniciativa Veselé zoubky Škola se zapojila do iniciativy společnosti dm drogerie markt s.r.o. na podporu osvěty v oblasti správné péče o zuby. Aktivita byla zaměřena na žáky. a 2. tříd, kteří zhlédli edukační film a vyslechli si přednášku. Každý žák obdržel brožuru a preventivní balíček zaměřený na péči o dětský chrup. 9

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více