Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Praha, 11. října 2012 Zpracovala: Mgr. at Bc. Radislava Jiřičková ředitelka školy

2 Obsah Základní údaje o škole... 4 Údaje o přijímacím řízení... 6 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 Školní vzdělávací programy zaměření a zhodnocení... 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Ověřování výsledků vzdělávání... 8 Vzdělávání nadaných žáků... 9 Pedagogická asistence... 9 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI... 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 9 Aktivity školy... 9 Prezentace školy na veřejnosti Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o úspěšnosti v soutěžích Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Hodnocení minimálního preventivního programu Environmentální výchova, popř. výchova k udržitelnému rozvoji Multikulturní výchova Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Jazykové vzdělávání a jeho podpora Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Základní údaje o hospodaření školy Přílohy Souhrnná zpráva o mateřské škole Výsledky dotazníku pro rodiče Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Doložka školské rady Obrazová příloha... 31

3 Základní údaje o škole Název organizace: od 1. února 2012 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 původní název Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 Sídlo: Budínova 2/67, Praha 8 - Libeň IČ: Údaje z výpisu rejstříku škol a školských zařízení ze dne : organizační IZO kapacita datum zápisu do rejstříku datum zahájení činnosti složka Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní klub Identifikátor právnické osoby: Obor vzdělávání: Základní škola C/01 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání organizace z důvodu svého specifického zaměření nenabízí. Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka školy, statutární orgán právnické osoby tel.: Mgr. Dana Pumprová, zástupkyně ředitelky školy tel.: Adresa pro dálkový přístup:

4 Údaje o školské radě: Zástupci zřizovatele: PhDr. Milan Pešák (do ) Ing. Karel Jech (do ) MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. (od ) Mgr. Václav Štěpán (od ) Zástupci pedagogů: Mgr. Zuzana Beranová předsedkyně školské rady (do ) Mgr. Iveta Kovářová (do ) Mgr. Ivana Vaňková předsedkyně školské rady (od ) Mgr. Iveta Kovářová (od ) Zástupci zákonných zástupců žáků: Mgr. Soňa Mendlová (do ) prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (do ) Mgr. Soňa Mendlová (od ) prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (od ) Charakteristika školy: Organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní klub. Poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a konzultace studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ve všeobecně vzdělávacích předmětech po dobu jejich hospitalizace v Nemocnici Na Bulovce (dále jen žáci). Organizace zajišťuje téměř celoroční provoz v pracovních dnech od 8, 00 do 16, 00 hod. podle požadavků lékařů. Vzdělávání je přerušeno pouze v době vánočních prázdnin a v době, kdy jsou z technických důvodů uzavřena dětská lůžková oddělení (tzn. 3-4 týdny během hlavních prázdnin). Výchovně vzdělávací proces probíhá na specializovaných dětských lůžkových odděleních několika klinik (ortopedie, chirurgie, pediatrie, plastická chirurgie, infekce, kožní, otorhinolaryngologie a rehabilitační oddělení ortopedie). Pro pedagogickou činnost jsou využívány 2 učebny pro žáky a studenty a 2 herny pro předškolní děti (oddělení ortopedie a pediatrie), na ostatních odděleních pak společné prostory na chodbách, které jsou přizpůsobeny potřebám školy. Značná část vzdělávání probíhá individuální formou přímo u lůžka pacienta. Prostorové podmínky jsou limitovány stavební dispozicí budov a aktuální obsazeností lůžek. Materiální podmínky odpovídají velkému věkovému rozpětí žáků i odlišnému zdravotnímu stavu. Pokračujícím trendem z roku 2010 je postupné vybavování pracovišť pojízdnými polohovacími stolky, které přispívají ke zkvalitnění práce žáka upoutaného na lůžko.

5 Údaje o přijímacím řízení Ve škole se mohou vzdělávat zdravotně oslabení a dlouhodobě nemocní žáci pouze po dobu jejich umístění ve zdravotnickém zařízení. Žáci nepřestávají být žáky své spádové školy (dále kmenové školy). Přijímání dětí, žáků a studentů (dále jen žáci) proto neprobíhá ve správním řízení. K zařazení do školy se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Ve školním roce 2011/2012 bylo ve škole zařazeno celkem žáků, z toho: v mateřské škole dětí v základní škole žáků (z toho 629 na 1. stupni) ve školní družině 671 žáků ve školním klubu 888 žáků a studentů Konzultace ve všeobecných předmětech byly poskytnuty 144 studentům středních škol. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Školní rok 2010/2011 zabezpečovalo celkem 21 pedagogických pracovníků a 1 nepedagogický pracovník (hospodář). MŠ ZŠ ŠD a ŠK Pedagogů celkem ženy s odbornou kvalifikací (speciální pedagogika) z toho s pedagogickou kvalifikací vysokoškolské vzdělání Věkový průměr Školní vzdělávací programy zaměření a zhodnocení Organizace realizuje výchovně vzdělávací proces podle čtyř školních vzdělávacích programů (dále ŠVP): ŠVP pro předškolní vzdělávání, ŠVP pro základní vzdělávání, ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině a ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školním klubu. Všechny části školních vzdělávacích programů spojuje jeden hlavní prvek, kterým je provázení žáka v náročné životní situaci. Proto je prvořadým úkolem všech pedagogů maximální podpora dítěte ve všech směrech. Většina práce je založena na individuálním přístupu ke každému žákovi.

6 ŠVP jsou sestaveny tak, aby mohla být všem žákům poskytována taková péče, která jim co nejvíce usnadní adaptaci v neznámém prostředí a následně opětovné zařazení do kmenové školy a běžné školní práce. Žáci jsou také průběžně vedeni k odpovídající komunikaci s pedagogy a zdravotnickým personálem, k soužití ve věkově heterogenních skupinách a zdravotní osvětě. ŠVP jsou zpracovány dostatečně flexibilně tak, aby bylo možné zahrnout a obsáhnout základ školních vzdělávacích programů kmenových škol, ze kterých naši žáci přicházejí. Jsou funkční a v případě potřeby je lze obohatit o další potřebné prvky. Plně vyhovuje potřebám školy při nemocnici. Ve školním roce 2011/2012 byly inovovány a upraveny dva školní vzdělávací programy (ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině a ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školním klubu). Důraz byl kladen zejména na smysluplné využívání volného času hospitalizovaných dětí, podporu jejich zájmů a poskytnutí dostatečného prostoru pedagogickým pracovníkům pro naplňování cílů ŠVP. Zákonní zástupci především dlouhodobě hospitalizovaných žáků kladně hodnotí odpovědný přístup pedagogů v diagnostice vzdělávacích potřeb žáků, rychlé rozhodování a návaznost na výuku kmenové školy. Ukazuje se, že zameškání učiva je minimální a žák tak nemá větší problémy s doplňováním učiva. Cíle stanovené ve školních vzdělávacích programech naplňujeme prostřednictvím úvodní pedagogické diagnostiky vzdělávacích potřeb žáků, plánování a vlastního průběhu pedagogického procesu včetně jeho zhodnocení na konci každé vyučovací jednotky. Speciálně pedagogický rozměr přístupu k žákům pacientům je postaven na konkrétních postupech (následující výčet je ilustrativní, není vyčerpávající): - od počátku navázání kontaktu oslovujeme dítě jménem - hledáme různé cesty k navázání kontaktu (pomocí rozhovoru, společenských her atd.) - empaticky přistupujeme k jeho zdravotnímu stavu (se zájmem o jeho problémy) - respektujeme konkrétní negativní projevy nemoci (nechuť k práci, roztěkanost, strach, ) - vedeme děti ke vzájemné komunikaci mezi sebou (např. prostřednictvím hraní společenských her) a vytváření přátelského klimatu přináší efekt hlavně v době, kdy denní služba školy již není k dispozici - podle možností pracujeme s každým dítětem individuálně na pokoji u lůžka, což může zvyšovat jeho pocit bezpečí - využíváme pomůcky odpovídající možnostem žáka - vyrobené výrobky a výtvarná díla vystavujeme dětem na pokoji nebo si jej mohou odnést domů (mnohdy je posíláme i do regionálních a celostátních soutěží)

7 - hovoříme s rodiči o konkrétních problémech jejich i dětí, snažíme se zmírňovat jejich stres a obavy z nastalé situace (např. při zhoršení zdravotního stavu dítěte, před vyšetřením apod.) - speciálně pedagogickou podporu poskytujeme také rodičům - vstřícně se stavíme k požadavkům zdravotníků a společně hledáme cesty k naplňování cílů školy I v tomto školním roce se plně osvědčila délka vyučovací jednotky stanovená na 20 minut s možností jejího zkrácení či prodloužení podle aktuálního zdravotního stavu žáka. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání a průběžném hodnocení jsou zaznamenávány v třídních knihách pro základní vzdělávání v části pobytové listy žáků a v třídních knihách pro zájmové a předškolní vzdělávání v části obsah vzdělávání. Při vzdělávání žáka delším než 10 pracovních dní se souhrnná informace o těchto údajích odesílá kmenové škole. V době ukončení klasifikačního období pedagog zasílá podrobnou zprávu kmenové škole, která většinou slouží jako podklad pro vydání vysvědčení. Ve školním roce 2011/2012 nebylo naší školou vydáno žádné vysvědčení. Při dlouhodobém nebo opakovaném pobytu v nemocnici pomáháme žákům s přípravou k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Z důvodů různé délky zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení jsou v ŠVP pro základní vzdělávání uvedeny dvě varianty učebního plánu. Toto opatření zajišťuje optimální průběh vzdělávacího procesu a minimalizuje potíže při návratu do kmenové školy. Využití variant učebního plánu: varianta A - krátkodobý pobyt (do 10 pracovních dní) nebo značné zdravotní omezení varianta B - dlouhodobý pobyt nebo menší zdravotní omezení Ověřování výsledků vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání žáků probíhá v rámci spolupráce s kmenovou školou žáka, která nám zasílá témata jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a zejména u dlouhodobě hospitalizovaných žáků poskytuje i příslušné výukové materiály pro žáky (například testy, písemné práce, zadání učiva v učebnici apod.). Na tyto učební materiály navazujeme a z pravidla prostřednictvím žáků posíláme zpět kmenové škole.

8 Vzdělávání nadaných žáků Při zabezpečování vzdělávání nadaných žáků je pro nás nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci a kmenovými školami, abychom i u krátkodobě zařazených žáků do naší školy dokázali rychle reagovat na jejich speciální vzdělávací potřeby. Množství didaktických materiálů a učebních pomůcek, kterými je škola vybavena, dává pedagogům možnost aktuálně volit náročnější specifické úkoly, zadávat problémové úlohy a respektovat vlastní postupy řešení a podporovat kreativitu při řešení úloh. Nadaní žáci mají možnost prezentovat výsledky své práce ve školním časopisu, na webových stránkách školy, na nástěnkách umístěných na jednotlivých odděleních i ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Pedagogická asistence Vzhledem ke specifickému průběhu vzdělávání v naší organizaci (převážně individuální práce se žákem zajišťovaná speciálními pedagogy) v roce 2011/2012 škola neposkytovala pedagogickou asistenci. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v organizaci žádná inspekční činnost České školní inspekce. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Aktivity školy Výtvarné soutěže Žáci naší školy se během školního roku zúčastňovali výtvarných soutěží. V říjnu a v listopadu 2011 soutěže se Seznamem.cz, kde první místo obsadila jedna z našich žákyň. Její obrázek byl vánočním přáním Seznamu.cz. V březnu 2012 jsme poslali práce žáků do soutěže Hledá se modrý tygr (vyhlášené Českou televizí ), do soutěže Komiks nás baví a Bezpečný Internet (pořádaný linkou bezpečí). V květnu 2012 jsme výtvarné práce na téma Na křídlech fantazie zaslali do slovenské Nitry. Výběr soutěží je naší školou orientován na soutěže jednotlivců, ne kolektivů. Vlastní školní soutěže pořádáme v areálu nemocnice. V letošním školním roce mělo největší ohlas Soutěžní prkno Dinosauři, předchůdci draků. Výsledky zveřejňujeme na informačních nástěnkách školy a vyhodnoceným žákům zasíláme odměny.

9 Kouzelník Ve čtvrtek 15. září 2011 přišel na dětská oddělení chirurgie a pediatrie a 11. října 2011 na dětskou ortopedii předvést svá kouzla kouzelník - pan František Starý. Nejenže zaujal děti kouzelnickými triky, ale i některá ze svých kouzel malým pacientům odhalil. Africký den Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 proběhl na všech velkých dětských odděleních Africký den. Školu navštívily dvě cestovatelky z organizace ShineBean o. s. Tato organizace pomáhá v africké rovníkové Keni s osvětovou činností zaměřenou na pomoc ve vzdělávání, v podnikání, ve zdravotní péči ap. Připravily pro děti spoustu aktivit. Ve své prezentaci jim ukázaly vlastní fotodokumentaci - jak vypadají obyvatelé Keni, jejich vesnice a okolí, škola apod. Děti si osahaly výrobky z mastku, kostí a banánových listů, naučily se některá svahilská slova. Někteří žáci si mohli vyzkoušet tradiční africký oděv a způsob přenášení břemene nebo dítěte. Spřátelená škola Žáci 5. třídy spřátelené školy Litvínovská 600 z Prahy 9 s třídní učitelkou PaedDr. Evou Ptáčkovou předali koncem listopadu 2012 pro děti v nemocnici vlastnoručně vyrobené čítanky a stolní hru. Chtěli tak ulehčit hospitalizovaným dětem jejich nemocniční pobyt, který někteří z nich sami zažili. Mikuláš a Vánoce Tradičně 5. prosince 2011 všechna dětská oddělení navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Trojice potěšila a obdarovala všechny hospitalizované děti a neopomněla ani ty čekající na vyšetření na ambulancích a všechny, které potkali v areálu nemocnice. Kolem vánočních svátků jsme děti mohli potěšit plyšovými hračkami z OD IKEA, se kterou škola již několik let spolupracuje. V prosinci 2011 těsně před Vánocemi si děti pod stromeček odnesly hračku, kterou pro ně zakoupili zákazníci tohoto obchodního domu. Na začátku nového roku 2012 jiné děti dostaly nové plyšáky - tentokrát věnované zaměstnanci tohoto OD. Hračky všechny potěšily a zpříjemnily dětem pobyt v nemocnici. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Prahy 8 Spolupráce s Domem dětí a mládeže Prahy 8 Spirála úspěšně pokračovala i v tomto školním roce. Pod vedením naší spolupracovnice Martiny Ježkové se 25. ledna 2012 na dvou dětských odděleních - ortopedii a chirurgii - konala Pexesáda. Byl to turnaj v karetní hře pexeso. Zápolení probíhalo v různých obtížnostech. Celá soutěž byla vyhodnocena a všichni zúčastnění si odnesli kromě příjemně prožitého odpoledne i drobné odměny.

10 Dne 23. dubna 2012 nás navštívila paní Martina Ježková a přinesla nám ukázat desítku nových deskových her. Děti i dospělí měli možnost si je vyzkoušet a pod zkušeným vedením této instruktorky deskových her se některé z nich naučit. Ke dni sv. Patrika se dne 18. března 2012 učitelé angličtiny zúčastnili přímo v Domě dětí Prahy 8 pořadu o Irsku. Byl věnován tomuto irskému patronovi, Irsku, jeho reáliím, irským tancům, hudbě a zvykům. Divadelní představení Ve čtvrtek 16. února 2012 se konalo maňáskové divadelní představení dvou loutkohereček divadelního souboru Div a Dílo. V příběhu Kyklopci navštívil Kyklop zubního lékaře. Děti zjistily, že jít k zubaři nakonec nebylo nic strašného a nemají se vlastně čeho bát. Poslední březnový týden potěšilo děti na dvou dětských odděleních ortopedii a chirurgii - nové loutkové představení souboru Div a Dílo. Volně na motivy Andersenovy pohádky Ošklivé káčátko přenesly děti do pohádkového světa. Velký ohlas u dětí na Bulovce mělo představení Tančící marionety konané dne 13. března Diváci s úžasem sledovali skoro samochodící loutky pana Pavla Vangeliho, které swingovaly na hudbu a dokonce zpívaly. Po představení se povídalo o loutkách, jak vznikají a jak s nimi pan Vangeli procestoval celý svět. Děti si mohly marionety potěžkat a zkusily je i samy vodit. Zájmová činnost na odděleních Celé jaro jsme s dětmi prožívali tradiční zvyky našich vesnic. Děti vyráběly masopustní masky. Před Velikonocemi jsme se na oddělení učili plést pomlázky, vyráběli jsme Moranu a zaháněli s ní zimu. Koncem dubna se děti zabavily čarodějnickou tématikou a v květnu vyrobily a vyvěsily na dětské chirurgii májku. Zdravotní klaun Škola již několik let spolupracuje s organizací Zdravotní klaun. Její členové každé pondělí navštěvují velká dětská oddělení, aby zlepšili náladu dětským pacientům. Mimořádné velké představení proběhlo ve čtvrtek 24. května Po týdenní přípravě se uskutečnilo slavnostní vystoupení Cirkusu Paciento. Zdravotní klauni nacvičili s dětmi různé cirkusové dovednosti kouzlení, žonglování s talíři, karetní triky apod. Děti pak v hodinovém cirkusovém představení vše předvedly rodičům, svým sourozencům, zdravotnímu personálu i pedagogům naší školy.

11 Den dětí Tradičně první červnový den slavíme Den dětí na všech dětských odděleních. Letošek nebyl výjimkou. Hráli jsme hry, sportovali, soutěžili, lámali si hlavy nad hlavolamy a letos vymalovali i ideální doktorský plášť. Držíme krok Podrobný popis v kapitole Údaje o předložených a školou realizovaných projektech. Sport V prázdninovém týdnu od 13. do 17. února 2012 se na dětské chirurgii konala pyžamová olympiáda. Žáci čestně zápolili ve sportovních disciplínách vhodných i pro nemocniční prostředí. Pracovníci školy pomohli před prázdninami zorganizovat návštěvu úřadujících mistrů ČR v americkém fotbalu, kteří navštívili nemocné děti 28. června Hráči Andre Whyte a Ferni Garza z klubu Prague Black Hawks prošli všechny pokoje dětské chirurgie a pediatrie, dětem předali drobné dárky od Aramarku a rozdali autogramy. Dětem zodpověděli dotazy a děti si zase procvičily angličtinu. Prezentace školy na veřejnosti Nové webové stránky školy Škola se prezentuje od června 2012 na nových webových stránkách Stránky obsahují základní informace o škole a všech jejich složkách - základní škole, mateřské škole, školní družině a klubu. Poskytuje informace rodičům, žákům, zdravotníkům i kmenovým školám. Obsahuje fotogalerii z akcí pořádaných školou. Seznamuje zájemce s jednotlivými dětskými odděleními, na kterých škola působí. Představuje vedení a všechny pedagogy školy. Dále stránky obsahují materiály ke stažení, výroční zprávu a také posledních pět ročníků školního časopisu Flastr. Prkno Výtvarné práce žáků vystavujeme na výstavním prkně ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Pravidelně zhruba měsíčně se střídají tematicky zaměřené celky, na kterých pracují žáci ze všech dětských oddělení. Flastr Dvanáct let vychází školní časopis Flastr. Každý třetí měsíc vychází nové číslo. Je složené převážně z prací dětských pacientů, jejich literárních a výtvarných činností. Dále shrnuje aktivity školy za uplynulou dobu. Poskytuje dětem zábavu v podobě zajímavých témat, anket, testů, kvízů, hádanek apod. Letošní čísla byla věnována dorozumění a světovým jazykům, olympijským hrám, výročí tragédie Titaniku, výročí Boženy Němcové a souvislosti Heydrichiády s Nemocnicí Na Bulovce.

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2011/2012 zapojila do grantu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy (podrobněji viz kapitola Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů). Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Nemocnice Na Bulovce Spolupráce se zdravotníky je na velmi dobré úrovni na všech odděleních. Vzájemná každodenní informovanost funguje velmi dobře již řadu let. Úřad městské části Praha 8 Úřad městské části Praha 8 škole daroval v prosinci 2011 mikulášskou nadílku pro žáky školy (viz obrazová příloha). Kmenové školy Žáky naší školy se stávají žáci ze spádových škol z celé České republiky, ojediněle i ze zahraničí. Pedagogové jsou podle potřeby s těmito školami v kontaktu písemném, elektronickém i hlasovém. Vzdělávací instituce viz kapitola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Občanská sdružení Spolupráce s neziskovými organizacemi (např. Shine Bean), občanskými sdruženími Zdravotní klaun a Loutky v nemocnici. Dům dětí a mládeže Spirála v Praze 8 Organizace příležitostných akcí pro žáky školy podle smlouvy z roku Školy v Praze Základní škola a Mateřská škola Praha 8, U Školské zahrady 4 žáci této školy nabídli pro příští školní rok divadelní představení a další zajímavé aktivity, které si připraví pro naše děti (v tomto roce se svými učiteli vybírali témata a věnovali se nácviku). Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 v listopadu navštívili žáci této školy naše dětská oddělení a předali vlastnoručně vyrobené knihy Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova tematicky se připravilo hudební vystoupení, které se uskuteční v naší škole na podzim 2012.

13 Malostranská základní škola, Praha 1 také žáci této školy připravili vystoupení pro děti hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce a zahájili výrobu dárků (vlastní návštěva proběhne na podzim 2012). Školy při nemocnicích Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové příprava návštěvy našich pedagogů (proběhne v září 2012) a výměna zkušeností mezi vedením obou škol. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Nitra setkání ředitelek škol na téma Možnosti spolupráce v rámci Programu celoživotního učení Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Dne podepsaly níže uvedené organizace smlouvu, která určuje pravidla organizace dvouletého projektu určeného studentům středních škol. Tato spolupráce se prezentuje pod názvem projekt Držíme krok a zahrnuje aktivity, které na podporu vzdělávání studentů realizují jednotliví partneři (e-learningové vzdělávání, badatelské aktivity, konverzace v cizím jazyce, prázdninová škola, spolupráce s kmenovými školami). Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha, Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Motol, Praha, Národní muzeum, Praha, Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha, a Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha Odborová organizace Při škole není založena odborová organizace. Údaje o úspěšnosti v soutěžích (uvedeny zkrácené názvy) Žáci naší školy se účastní převážně výtvarných soutěží celorepublikově vyhlášených. Přestože jsou výsledky zpravidla vyhlašovány v termínu, kdy již žák není žákem naší školy, sledujeme jejich umístění a posíláme jim případná ocenění poštou. Pořádáme i vlastní soutěže v areálu nemocnice, výsledky zveřejňujeme na informačních nástěnkách školy. (Více v kapitole Aktivity školy.) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení (rekvalifikace a odborné kurzy aj.) se v organizaci ve školním roce 2011/2012 nerealizovalo.

14 Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Prevence rizikového chování byla realizována ve všech složkách organizace. Vzhledem k charakteru naší školy jsme se zaměřili především na zdravý životní styl a multikulturní výchovu. Děti nejprve učíme chápat základní pojem zdraví. Od tohoto pojmu pak odvozujeme i chápání nemocí, úrazů, poškození zdraví a stejně tak i jeho podporu a rozvíjení. Mateřská škola pracuje na základě Metodiky drogové prevence pro MŠ Panenka Jablenka a Kluk Viktor (Institut Filia). V základní škole metodiku rozšiřují pracovní listy, knihy, videokazety, besedy, soutěžní dny (viz kapitola Aktivity a prezentace školy na veřejnosti). Spolupracujeme s organizací Loutky v nemocnici, která má svůj divadelní program založený na pohádce se zdravotní tématikou. Za realizaci zodpovídají školní metodici prevence (pro ZŠ a MŠ). Ve školním roce 2011/2012 byla realizace Minimálního preventivního programu vzhledem ke specifiku naší školy zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku, dodržování společenských pravidel a toleranci k odlišnostem, budování a upevňování dobrých vztahů mezi dětmi a žáky. Při realizaci aktivit spolupracovali všichni pedagogové a témata spoluvytvářely především složky školy - MŠ, ŠD a ŠK. Aktivity byly úspěšné a na většinu z nich škola získala finanční prostředky z grantu hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011 ( Dětský úsměv) a od Nadačního fondu Slunce pro všechny. Hodnocení minimálního preventivního programu Bc. Ida Ronovská metodička prevence pro ZŠ Květa Šteflová metodička prevence pro MŠ Minimální preventivní program připravený pro období září 2010 červen 2012 se podařilo naplnit zejména v oblasti zdravého životního stylu, smysluplného trávení volného času, tolerance k odlišnostem a v nabídce rozmanitých aktivit, které přispívají k rozvoji osobnosti dětí a žáků od nejútlejšího věku. Během realizace programu se děti a žáci zapojovali do projektů školy, jejichž cílem bylo mimo získávání nových poznatků a dovedností hlavně podporování zdravého životního stylu, dodržování určitých společenských pravidel, vytváření společensky žádoucí hodnotové orientace a osvojování pozitivního sociálního chování. Všechny školní akce a kvalitní zájmová činnost sloužily jako prostředek prevence.

15 Prevence drogových závislostí zvláště v předškolním věku byla založena na širším kontextu podpory zdraví. V rámci každodenních činností byly budovány a upevňovány dobré vztahy mezi dětmi a žáky a probíhala spolupráce s rodiči. Program byl uskutečňován pestrou nabídkou výchovně vzdělávacích aktivit v rámci všech složek školy. Uskutečněné akce byly úspěšné a podařilo se zvýšit jejich počet. Jako aktivity vhodné k naplňování programu jsme využívali: výtvarné a pracovní dílny, promítání DVD věnující se dané problematice, vyhledávání informací a diskuzi, výtvarné a vědomostní soutěže, předčítání tematické literatury a vlastní četbu, tvorbu školního časopisu, individuální konzultace, divadelní představení, besedy. Každý týden proběhla návštěva klaunů z občanského sdružení Zdravotní klaun, s kterými se mají děti a žáci možnost spojit prostřednictvím služby Skype a jednou měsíčně zde hráli a zpívali herci z občanského sdružení Loutky v nemocnici. Pedagogové využívali ke své práci odbornou literaturu a portfolio materiálů ( zpracované informace, pracovní listy, DVD, informační letáky a brožury), které mají k dispozici ve sborovně školy. MPP MŠ byl naplňován pomocí pracovních listů, knih, tematických omalovánek, divadelních vystoupení se zdravotní tematikou. Tyto všechny aktivity rozšiřují Metodiku drogové prevence Panenka Jablenka a kluk Viktor, která je součástí ŠVP. Září výzdoba oddělení aktualizace nástěnek výtvarné Prkno Střípky z prázdnin Realizované akce: výtvarná soutěž firmy Seznam.cz PF se psem Seznamem (účast na soutěži prostřednictvím organizace Zdravotní Klaun), 1.místo kouzelnické představení Říjen soutěžní výtvarné Prkno Dinosauři, předchůdci draků kouzelnické představení Listopad projekt Afrika (Shine Bean s.r.o.) Flastr Cestovatelský speciál, předvánoční číslo školního časopisu hudební vystoupení studentky JAMU hra na violu a zpěv ( L. Janáček, lidové motivy, sv. Martin, hudební hádanky )

16 až připomenutí Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí (19.11.), informování o kontaktních centrech Fond ohrožených dětí, Linka Bezpečí, Dětské krizové centrum (informační letáky, informace z webových stránek) návštěva dětí ze Základní školy Litvínovská 600, Praha 9 a předáním vlastnoručně vyrobené knihy a hry Prosinec Mikuláš akce pedagogů s nadílkou, přednes básní a zpěv písní s vánoční tematikou výtvarné Prkno Adventní věnce a zvyky sv.barbora a Lucie vánoční dílny v rámci MŠ, ŠD a ŠK na výrobu drobných hodnotných dárků - svícny, obrázky v dřevěném rámu, Fimo šperky, přání a jmenovky, ozdoby na stromeček, korálkové šperky slavení Adventu historie, zvyky, poslech a zpěv koled výroba vánočních přání pro školy a spřátelené organizace Leden výtvarné Prkno téma Vesmír Pexesáda soutěže DDM Spirála, Praha Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti seznámení s knihou J. Hanibala S pečetí viny a diskuze nad závažným tématem; předčítání vybraných prací ze sborníku Literární a historické soutěže Daniel (Národní institut dětí a mládeže). Únor studentské divadlo Div a Dílo Kyklopci (loutkoherecké představení) výtvarná soutěž Hledá se modrý tygr výtvarné zpracování vymyšleného příběhu (komiks) do daného pracovního listu zaslání prací do 5.3. ( Česká televize) Březen výtvarné Prkno Moje město Tančící marionety loutkové vystoupení studentské divadlo Div a Dílo Ošklivé káčátko Duben výtvarné Prkno Velikonoční nálada divadelní představení O pejskovi a kočičce ( Divadelní studio Bubec) deskové hry DDM Spirála, Praha 8 Květen výtvarné Prkno Motýlí křídla 2. květnová neděle - Den matek vyrábění přání příprava dětí na vystoupení Cirkusu Paciento, nácvik kouzelnických čísel, společné vystoupení dětí a Zdravotních klaunů ve volně přístupném prostoru ortopedické kliniky Červen výtvarné Prkno Olympiáda, Londýn Mezinárodní den dětí oslava formou soutěží

17 2. sobota v měsíci Den otců vyrábění přání kouzelnické představení Flastr předprázdninové číslo školního časopisu Heydrichiáda připomenutí 70. výročí, zvláště ve vztahu k Nemocnici Na Bulovce Environmentální výchova, popř. výchova k udržitelnému rozvoji Environmentální výchova na naší škole je zaměřena především na tematický okruh Vztah člověka k přírodnímu prostředí. Žáci jsou v návaznosti na znalosti ze svých kmenových škol vedeni k rozvoji ekologického myšlení. Dovednosti a zkušenosti, které žák získá, mu umožní porozumět životnímu prostředí, jeho ochraně, přírodním faktorům, současným technologiím zlepšujícím naše prostředí a tím se lépe orientovat v běžném životě. Cílem je získání takových vědomostí, které dětem umožní aktivně poznávat přírodu, člověka i prostředí, uvědomit si závislost člověka na přírodě. Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, kde jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou mohou necitlivé zásahy člověka snadno narušit. Tato problematika přispívá k rozvoji schopnosti naučit se vyhledávat a řešit problémy související s praktickým životem. Ekologickým tématům je věnována pozornost převážně ve výuce přírodopisu a chemie. Konkrétně bychom mohli uvést příklady z výuky přírodopisu. Provázanost organismů a jejich vzájemné ovlivňování a utváření očekávané biologické rovnováhy poznávají žáci konkrétně na známých a jim blízkých příkladech vztahů v ekosystémech (např. lesa, rybníka, pole atd.). Současně propojujeme látku i s učivem devátého ročníku, kde jsou probírány geologické jevy. Učíme se komunikovat o problémech životního prostředí, posuzovat přírodní katastrofy a vyvozovat důsledky pro společnost. Zajímavé podněty k diskusi dávají i programy v televizi, včetně mezi dětmi populárních katastrofických filmů. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou žáci motivováni k odpovědnému jednání s ohledem na kvalitu životního prostředí i vlastního zdraví. Jsou vedeni k pochopení provázanosti životního prostředí se zdravím obyvatelstva a současně také k potřebě pečovat o vlastní zdraví, i v návaznosti na celospolečenské změny a prognózy vývoje populace. Konkrétním příkladem může být téma trávicí soustava, kde si děti sestavují zdravý jídelníček v závislosti na kalorickém výdeji. Ve výuce chemie využíváme regionální souvislosti podle místa bydliště žáků a aplikujeme pravidla zachování udržitelného rozvoje společnosti ve vazbě na lokální chemickou výrobu. Průběžně se věnujeme tématům voda a vzduch, rovněž ve vazbě na aktuální události v přírodě a společnosti. Pravidelně každý týden probíhají besedy pro žáky 9. ročníků a studenty SŠ na téma geologie vznik a vývoj Země. Besedy připravují studenti Přírodovědecké fakulty UK.

18 Environmentální výchova v zájmovém vzdělávání je začleněna v náplni výchovně vzdělávací práce v týdenních plánech činnosti. Náměty jsou motivem pro výtvarné a pracovní činnosti dětí (např. při práci s recyklovaným papírem, kartonovými krabicemi atd.). Ve školní družině a školním klubu vychovatelky s dětmi uskutečnily následující témata: Den ochrany ozonové vrstvy (září 2011), Den ochrany proti přírodním katastrofám (říjen 2011), Světový Den vody a Masopustní oslavy s výrobou figurek střapatých z PET lahví (březen 2012), Den Země Happening na Modré planetě (duben 2012) a Den Slunce (květen 2012). Také mateřská škola se zapojuje do environmentální výchovy. Je to jedna z oblastí každodenní vzdělávací činnosti. V oblasti Dítě a svět se snažíme vytvářet kladný vztah k místu, ve kterém dítě žije. K realizaci používáme velké množství didaktických pomůcek (hra Chráníme přírodu, Logico V parku a u vody), pracovní listy (Nikdy neházej odpadky do vody, Každá pláž musí zůstat čistá, Myslete na zvířata), výukové karty Neplechovi, knihy a encyklopedie. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škola běžnou součástí každodenního života, neboť nemocnice je místem, kde se stále častěji setkávají lidé různých národností, avšak se stejným problémem nemocí nebo úrazem, které v danou chvíli působí jako sjednocující prvek. Žáci jako spolupacienti jsou tedy nuceni spolu vycházet a navzájem si pomáhat. Lze tedy konstatovat, že multikulturní výchova je významnou výchovnou oblastí uskutečňovanou praktickým způsobem u většiny žáků naší školy. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V organizaci se vzdělávají také žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného. Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se stále zvyšuje. Hlavním problémem při vzdělávání těchto žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka (českého jazyka). Navíc jsou tito žáci zdravotně znevýhodněni. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je nejdůležitějším činitelem učitel, který svým přístupem vytváří příznivé společenské klima. Musí plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí.

19 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka jazyků probíhá v návaznosti na výběr cizího jazyka žákem v kmenové škole a možnostech naší školy. Ve školním roce 2011/2012 jsme zajišťovali výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Žáci se mohli učit i více jazykům současně. Jazykové vzdělávání studentů středních škol podporujeme prostřednictvím projektu Držíme krok. Dvakrát týdně mají možnost využít aktivitu Konverzace v anglickém jazyce. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název školního projektu Dětský úsměv V roce 2011 byl zahájen dlouhodobý školní projekt, který je financován Magistrátem hlavního města Prahy v rámci podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy. Ze získané dotace 57 tisíc Kč se zrealizovalo: Vzdělávání pedagogických pracovníků Seminář na téma Syndrom vyhoření, dvě výtvarné dílny (korálkování a pedig) a prezentace projektového dne Afrika, Shine Bean s.r.o., který byl následně určen žákům školy. Rozšíření odborné pedagogické literatury Nákup odborné pedagogické literatury. Volnočasové odpolední aktivity pro hospitalizované děti v Nemocnice Na Bulovce Návštěva paralympionika Jiřího Boušky beseda, březen Pozorování Slunce v areálu nemocnice, následná beseda a kvíz ČAS-Praha, květen Divadelní představení Marionety, Pražské legendy, červen Kouzelnická představení, říjen, listopad Projektový den Afrika, listopad Nákup spotřebního materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti hospitalizovaných dětí Výtvarný materiál - dřevěné šablony, korálky a jiné výtvarné komponenty. Spolupráce se školami Žáci Základní školy Litvínovská 600, Praha 9 připravily dětem dárky knížky, hry, omalovánky, kvízy. V červnu 2012 bylo zastupitelstvem Magistrátu hlavního města Prahy schváleno pokračování projektu Dětský úsměv (dotace ve výši 97 tisíc Kč). Jeho realizace bude zahájena v září ve školním roce 2012/2013.

20 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkům (dále DVPP) na školní rok 2011/2012 vycházel z Koncepce rozvoje školy ze strategické oblasti č. 3 Rozvoj lidských zdrojů a požadavků pedagogických pracovníků na svůj profesní rozvoj. Organizací DVPP byla pověřena zástupkyně ředitelky školy. Témata individuálního DVPP, která zaměstnanci studovali v rámci SAMOSTUDIA: školská legislativa literatura s pedagogickým zaměřením literatura s psychologickým zaměřením studium cizích jazyků prevence rizikového chování netradiční metody výuky výtvarné techniky Externí DVPP konaná pro pedagogický sbor: Dvoudenní výjezdní semináře zaměstnanců s tématy: Team building, a Jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy konané ve školícím středisku Nesuchyně v září 2012, pořádající vzdělávací instituce VISK. Školení RUCE A NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY, které pro pedagogy pořádala Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Praktická dílna KORÁLKOVÁNÍ v rámci školního projektu Dětský úsměv Shine Bean, o.s. v rámci školního projektu Dětský úsměv Interní DVPP konaná pro zaměstnance školy: Moderní rukodělné techniky pro děti (prezentovala učitelka ze sboru) Hráči, hravci, hermani pořádal Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Externí DVPP individuální - účast na odborných konferencích, veletrzích a výstavách: konference Somatopedické společnosti v Hradci Králové a v Praze, Systém péče o ohrožené děti v hlavním městě Prahy, Proměny výchovy aneb obecná porada o nápravě věcí lidských (dvoudenní konference), konference a výstava Dyskorunka, knižní veletrhy, výstavy hraček a didaktických pomůcek.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více