AQ-Service, s.r.o., Lidická 25/27, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AQ-Service, s.r.o., Lidická 25/27, Brno"

Transkript

1 AQ-Service, s.r.o., Lidická 25/27, Brno RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle 45i zák.č.114/1992 Sb., (Autorizační osvědčení vydané Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím č.j.778/630/06 ze dne ) Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna hodnocení vlivů záměru dle 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Brno, březen 2010

2 OBSAH 1. ÚVOD Zadání Metodika Cíl hodnocení 3 2. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU 4 3. DOTČENÉ EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ 6 OBLASTI A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY Eropsky významná lokalita Hodonínská doubrava Ostatní území soustavy Natura HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU Úplnost podkladů Pravděpodobné vlivy záměru Vlivy na území, předměty ochrany a celistvost EVL Vliv výstavby VFE Vliv výstavby kabelové přípojky Vliv provozu Vliv na celistvost EVL Hodonínská doubrava Posouzení variant Kumulativní vlivy ZÁVĚR Vliv na předmět ochrany EVL Vliv výstavby VFE Vliv výstavby kabelové přípojky Vliv provozu Vliv na celistvost EVL Hodonínská doubrava PODKLADY Legislativní a metodické podklady Technická dokumentace záměru Internetové informační zdroje 15 2

3 1. ÚVOD Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna 1.1. Zadání Předložené hodnocení vlivů záměru akce Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna dle 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění bylo zpracováno na základě objednávky společnosti Amun.Re a.s., se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, IČO (dále jen zadavatel), ze dne Hodnocení bylo zpracováno RNDr. Jiřím Zahrádkou CSc., autorizovanou osobou k provádění posouzení podle 45i zák.č.114/1992 Sb., (autorizační osvědčení vydané Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím č.j.778/630/06 ze dne ) Metodika Hodnocení bylo zpracováno dle z metodických pokynů MŽP a EK: - Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Věstník vlády, 4/2/2006, str Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP, XVII/11/ Metodické příručky k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92\43\EHS Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000 (Planeta 1\2004) - Study to provide gudelines for the application of compensatory measures under Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (2005) 1.3. Cíl hodnocení Cílem předloženého elaborátu je hodnocení vlivů záměru Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna na dotčená území soustavy NATURA V blízkosti zájmové lokality se nachází celkem pět území soustavy Natura 2000 a to: - EVL Hodonínská doubrava (CZ ). - EVL Kapánsko (CZ ) - EVL Hovoranský hájek (CZ ) - EVL Čejkovické Špidláky (CZ ) - PO Hovoransko Čejkovicko (CZ ) Posouzení bylo vypracováno na základě stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OŽP, ke změně územního plánu 2b obce Mutěnice. které požaduje respektovat zájmy ochrany přírody ve vztahu k území soustavy Natura Hodnocení bude předloženo jako příloha oznámení záměru orgánu ochrany přírody Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 3

4 2. STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU Záměr se předkládá v jedné variantě, která předpokládá využití pozemku p.č v k.ú. Mutěnice v současnosti nevyužívaná půda orná Poloha: Zájmové území se nachází cca 1,5 km východně od obce Mutěnice v nadm. výšce cca m. Jde o plochu zemědělského půdního fondu orná půda, která je v současnosti využívaná pouze extenzivně. Pozemek má protáhlý tvar cca 230 x 700 m s podélnou osou v severojižním směru. Západní hranici tvoří železnice Mutěnice Hodonín, východní pak polní cesta podél jednoho z náhonů tzv. Zbrodské rybniční soustavy. Východní okraj pozemku přiléhá k hranici Evropsky významné lokality Hodonínská doubrava (CZ ). Ekotop: Předmětnou plochu tvoří extenzivně, resp. krátkodobě nevyužívaná orná půda, postupně podléhající ruderální sukcesi, místy jsou zamokřená místa. Fytogeografické členění: Podle regionálně fytogeografického členění (Skalický 1988) je území součástí termofytika a leží ve fytogeografickém podokresu 18b Dolnomoravský úval. Biotop, fytocenóza: Původně intenzivně obhospodařovaný zemědělský pozemek, který by dle Katalogu biotopů ČR (Chytrý & spol., 2001) bylo možno zařadit do skupiny biotopů řady X2 intenzivně obhospodařovaná pole. V současnosti sukcesně směřuje k charakteru biotopu X7 ruderální bylinná vegetace mimo sídla. Vlastní areál zamýšlené fotovoltaické elektrárny leží mimo území Natura 2000, tedy mimo výše uvedené EVL a PO, nejbližší EVL je Hodonínská doubrava (CZ ), se kterou parcela č přímo sousedí Na uvedené ploše hodlá zadavatel vybudovat fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Záměrem je nová výstavba energetického zařízení s charakterem dočasné stavby, předpokládaná životnost je cca 30 let. Jedná se o lehkou nosnou konstrukci smontovanou z ocelových nosníků, které nesou fotovoltaické panely. Sklon panelů je 30 stupňů, výška stavby nad terénem 4 m. Konstrukce je upevněna v terénu prostřednictvím závrtného systému, event. betonových patek. Stavbu lze po skončení životnosti jednoduchým způsobem demontovat. Areál FVE bude oplocen drátěným pletivem. Získaný výkon bude z FVE vyveden kabelovou přípojkou společně s kabelovou přípojkou z FVE Dubňany Gigant. Na území EVL Hodonínská doubrava bude kabelová přípojka budována řízeným protlakem pod povrchem terénu. 4

5 Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna Obr. 1. Přehledná situace zájmového území červeně ohraničená šrafovaná plocha FVE Mutěnice, žlutě ohraničená šrafovaná plocha FVE Dubňany Gigant, oranžově ohraničená šrafovaná plocha FVE Pánov I, červené, žluté a oranžové linie kabelové přípojky na VN Rozvodnu Pánov 5

6 3. DOTČENÉ EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY V blízkosti zamýšlené FVE Mutěnice se nacházejí tato území soustavy Natura 2000: - EVL Hodonínská doubrava (CZ ). - EVL Kapánsko (CZ ) - EVL Hovoranský hájek (CZ ) - EVL Čejkovické Špidláky (CZ ) - PO Hovoransko Čejkovicko (CZ ) S ohledem na lokalizaci záměru, jeho rozsah a předpokládané činnosti při jeho výstavbě a provozu nelze předpokládat, že by záměrem mohly být dotčeny předměty ochrany uvedených území soustavy Natura 2000 s výjimkou EVL Hodonínská doubrava (CZ ) Evropsky významná lokalita Hodonínská doubrava Kód lokality: CZ Biogeografická oblast: panonská Rozloha lokality: 3029,0835 ha Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: PR/PP Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 6260* - Panonské písčité stepi 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91G0* - Panonské dubohabřiny 91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy Druhy: (symbol * označuje prioritní druhy) netopýr černý (Barbastella barbastellus) kuňka ohnivá (Bombina bombina) přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) mečík bahenní (Gladiolus palustris) roháč obecný (Lucanus cervus) netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) Kraj: Jihomoravský kraj Katastrální území: Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Mutěnice 6

7 Mapa lokality CZ : AOPK ČR; vytvořeno: Jak již bylo uvedeno výše, pozemek p.č v k.ú. Mutěnice leží mimo území EVL Hodonínská doubrava a je tvořen ornou půdou na, na které v současnosti v důsledku zemědělského neobhospodařování probíhá ruderální sukcese. Území EVL Hodonínská doubrava bude dotčeno pouze kabelovou přípojkou, která vyveden získaný výkon na VN rozvodnu Pánov. Ve snaze minimalizovat dopady veškerých činností na území EVL zvolil zadavatel pro budování kabelové přípojky technologii řízeného protlaku kabelu pod povrchem terénu. Na území EVL bude nutno vykopat pouze montážní šachtu, ve které se kabelová přípojka z FVE Mutěnice napojí na kabelovou přípojku z FVE Dubňany Gigant (viz Zahrádka, leden 2010, FVE přípojka VN Dubňany Jarohněvice Pánov rozvodna VVN ). Montážní šachtu pro spojení obou přípojek bude nutno vykopat na 7

8 parcele č v k.ú Hodonín, kterou tvoří ostatní plocha (ostatní komunikace) lesní cesta. Uveden lesní cesta protíná hospodářské lesní porosty. Případná realizace záměru, tj. výstavba fotovoltaické elektrárny umístěné mimo území EVL Hodonínská doubrava včetně kabelové přípojky budované řízeným protlakem pod povrchem terénu, nezasahuje plochy, na kterých se vyskytují přírodní stanoviště a biotopy druhů, které jsou předmětem ochrany EVL Hodonínská doubrava Ostatní území soustavy Natura 2000 V blízkosti zájmového území se nacházejí další evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO): - EVL Hodonínská doubrava (CZ ). - EVL Kapánsko (CZ ) - EVL Hovoranský hájek (CZ ) - EVL Čejkovické Špidláky (CZ ) - PO Hovoransko Čejkovicko (CZ ) S ohledem na lokalizaci záměru, jeho rozsah a předpokládané činnosti při jeho výstavbě a provozu nelze předpokládat, že by záměrem mohly být dotčeny území, předměty ochrany a celistvost uvedených území soustavy Natura

9 4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 4.1. Úplnost podkladů Podkladem pro zpracování předloženého elaborátu byly: - odborná literatura - technická dokumentace vztahující se k záměru - autopsie hodnoceného území Uvedené podklady byly shledány za dostatečné, poskytující relevantní informační podklad o přírodovědné hodnotě dotčeného území a o technickém řešení záměru Pravděpodobné vlivy záměru Při posuzování pravděpodobných vlivů záměru je nutno rozlišovat působení a intenzitu těchto vlivů odděleně jak při realizaci záměru, tak při jeho provozu, resp. dlouhodobé existenci a působení vybudovaných zařízení. V zásadě lze předpokládat tyto vlivy: - rušivé vlivy při realizaci terénních a stavebních úprav (hluk, přesun hmot, pohyb lidí a mechanismů) - specifické vlivy na jednotlivé předměty ochrany Území EVL Hodonínská doubrava bude ovlivněno zejména výstavbou FVE, vlastní provoz pak nemá na území EVL a předměty ochrany vliv Vlivy na území, předměty ochrany a celistvost EVL Pro hodnocení vlivu na jednotlivé předměty ochrany a celistvost dotčených území soustavy NATURA 2000 je nutno rozlišovat: - pozitivní vliv - je posuzováno působení, které vede k posílení stability a prosperity chráněných přírodních stanovišť a populací druhů rostlin a živočichů, případně obnovení podmínek pro jejich výskyt (nabídka stanovišť, potravních zdrojů, míst pro reprodukci,...) - negativní vliv - je posuzováno působení, které vede k oslabení nebo ohrožení stability a prosperity chráněných přírodních stanovišť a populací druhů rostlin a živočichů, případně k jejich zániku - indiferentní vliv - je posuzováno působení, které se předmětů ochrany nedotkne nebo neohrozí stabilitu chráněných stanovišť a populací chráněných druhů 9

10 Zásadním problémem při posuzování vlivů na území soustavy NATURA 2000 je hodnocení významnosti negativních vlivů. Pro posouzení významnosti negativních vlivů byla zvolena následující kriteria a bodové hodnoty: Hodnota Termín Popis -2 Významný negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 45i ZOPK Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. -1 Mírně negativní vliv Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními. 0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. +1 Mírně pozitivní vliv Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. +2 Významný pozitivní vliv Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu Vliv výstavby FVE Výstavba fotovoltaické elektrárny je jednoduchý technologický proces spočívající v montáži lehké podpěrné konstrukce ukotvené na závrtném systému, montáží fotovoltaických panelů a kabeláže. Areál FVE je oplocen drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Celá výstavba je realizovatelná zhruba za období tří měsíců. Dotčená plocha parcely č v k.ú. Mutěnice je v současné době využívána řadou živočišných druhů, kteří využívají právě období současného neobhospodařování orné půdy. S ohledem na minimalizaci vlivů na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody lze doporučit termín výstavby FVA v podzimních a zimních měsících. Vzhledem k tomu, že výstavba FVE nezasahuje na žádné z území soustavy Natura 2000, neohrožuje předměty jejich ochrany a jejich celistvost, je vliv výstavby FVE hodnocen jako nulový s bodovou hodnotou 0. 10

11 4.5. Vliv výstavby kabelové přípojky Kabelová přípojka bude budována metodou řízeného protlaku pod povrchem terénu a bude směřovat od FVE směrem východním do území EVL Hodonínská doubrava, kde se na parcele č v k.ú. Hodonín napojí na trasu kabelové přípojky propojující FVE Dubňany Gigant s VN rozvodnou Pánov. Území EVL hodonínská doubrava bude tedy dotčeno výstavbou kabelové přípojky pouze montážní šachtou umožňující propojení obou přípojek (hodnocení vlivu výstavby přípojky FVE Dubňany Gigant bylo předloženo samostatně Zahrádka, leden 2010). Pro minimalizaci vlivů na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody lze doporučit synchronizovat výstavbu obou kabelových přípojek. S ohledem na způsob budování kabelové přípojky, díky kterému bude minimalizován zásah na území EVL Hodonínská doubrava, hodnotím vliv výstavby kabelové přípojky na hranici nulového až mírně negativního vlivu s bodovou 0 až Vliv provozu Vlastní provoz fotovoltaické elektrárny není zatížen hlukem, pohybem osob, přepravou materiálů a dalšími negativními faktory, jak je to běžné u jiných technických zařízení. Současná ruderalizující plocha bude změněna na trvalý travní porost udržovaný pastvou nebo kosením, jakékoliv použití chemických prostředků je nutno vyloučit. Travní porosty budou následně osídleny entomofaunou a drobnými obratlovci, společenstva rostlin a živočichů tak doznají přirozenějšího stavu, než je tomu na orné půdě. Provoz kabelové přípojky bude bez vlivu na dotčené území a jeho předměty ochrany. Vliv provozu fotovoltaické elektrárny a její kabelové přípojky hodnotím jako nulový s bodovou hodnotou Vliv na celistvost EVL Hodonínská doubrava Celistvost EVL je chápána jako jejich schopnost udržovat kvalitu lokality z hlediska naplňování jejich ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno chápat v širokém smyslu jako integritu nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Realizace záměru na plochách ležících mimo území EVL Hodonínská doubrava, tedy na plochách ruderalizovaných nebo zorněných, celistvost této EVL neovlivní, stejně jako minimální ovlivnění při budování kabelové přípojky. Vliv tedy hodnotím jako nulový s bodovou hodnotou 0. 11

12 4.8. Posouzení variant Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna Záměr je předkládán pouze v jedné variantě, posouzení variant je tedy možné jen srovnáním s nulovou variantou, tj. variantou bez realizace záměru. Tato nulová varianta se nedotkne území, předmětů ochrany a celistvosti EVL Hodonínská doubrava ani ostatních území soustavy Natura 2000 a proto je hodnocena s nulovým vlivem a bodovou hodnotou Kumulativní vlivy V blízkosti EVL Hodonínská doubrava (CZ ) se připravuje výstavba tří fotovoltaických elektráren Dubňany - Gigant, Pánov I a Mutěnice. Elektrárny jsou situovány vesměs mimo území EVL Hodonínská doubrava (pouze FVE Dubňany - Gigant z části využívá pozemky orné půdy na okraji EVL), všechny tři mají být pak napojeny kabelovými přípojkami na VN rozvodnu Pánov. Hodnocení vlivu jednotlivých staveb na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody bylo podáno samostatně (Zahrádka, leden 2009). Z hlediska vlivů ne území, předměty ochrany a celistvost EVL Hodonínská doubrava byly detekovány vlivy nulové až mírně negativní (bodová hodnota 0 až -1), z hlediska ostatních zákonem chráněných zájmů ochrany přírody (biologické hodnocení dle ust. 67, zák.č. 114/1992 Sb.) bylo konstatováno, že záměry nejsou ve významném konfliktu se zákonem chráněnými zájmy ochrany přírody s výjimkou FVE Dubňany, kde pro případnou realizaci bude nezbytné udělení výjimky ze zákazů dle ust. 56, zák. č. 114/1992 Sb., pro kuňku ohnivou (Bombina bombina). Nejvýznamnější činností zasahující na území EVL Hodonínská doubrava bude budování kabelových přípojek. Zvolené trasy kabelových přípojek a technologické postupy pro jejich výstavbu minimalizují vlivy na území a předměty ochrany EVL. Dalšího snížení vlivu by bylo možno dosáhnout časovou synchronizací výstavby přípojek z FVE Dubňany Gigant a FVE Mutěnice. Za těchto okolností významné kumulativní vlivy na EVL Hodonínská doubrava a další okolní území soustavy Natura 2000 nepředpokládám. 12

13 5. ZÁVĚR Na základě analýzy dostupných podkladů a výsledků terénních šetření lze hodnocení vlivu záměru Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna dle 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sumarizovat následujícím způsobem: 5.1. Vliv na předmět ochrany EVL Realizací záměru jak ve fázi výstavby tak ve fázi provozu nebudou dotčeny předměty ochrany EVL Hodonínská doubrava (CZ ), proto je vliv hodnocen jako nulový s bodovou hodnotou Vliv výstavby FVE Vzhledem k tomu, že výstavba FVE nezasahuje na žádné z území soustavy Natura 2000, neohrožuje předměty jejich ochrany a jejich celistvost, je vliv výstavby FVE hodnocen jako nulový s bodovou hodnotou Vliv výstavby kabelové přípojky S ohledem na způsob budování kabelové přípojky (řízený protlak pod povrchem terénu), díky kterému bude minimalizován zásah na území EVL Hodonínská doubrava, je vliv výstavby kabelové přípojky hodnocen na hranici nulového až mírně negativního vlivu s bodovou 0 až Vliv provozu Vliv provozu fotovoltaické elektrárny a její kabelové přípojky je hodnocen jako nulový s bodovou hodnotou Vliv na celistvost EVL Hodonínská doubrava Realizace záměru na plochách ležících mimo území EVL Hodonínská doubrava, tedy na plochách ruderalizovaných nebo zorněných, celistvost této EVL neovlivní, stejně jako minimální ovlivnění při budování kabelové přípojky. Z tohoto důvodu je vliv na celistvost EVL hodnocen jako nulový s bodovou hodnotou 0. 13

14 Souhrnné hodnocení vlivu záměru Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna na území, předměty ochrany a celistvost EVL Hodonínská doubrava (CZ ) v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, udává následující tabulka: Souhrnné hodnocení záměru ve variantě realizace záměru předmět hodnocení intenzita vlivu bodová hodnota předměty ochrany nulový 0 výstavba FVE nulový 0 výstavba přípojky nulový / mírně negativní 0 až -1 provoz nulový 0 celistvost nulový 0 V Brně RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. 14

15 6. PODKLADY Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna 6.1. Legislativní a metodické podklady - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992Sb., v platném znění - Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s vytvářením soustavy NARURA Nařízení v vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění - Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Věstník vlády, 4/2/2006, str Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP, XVII/11/ Metodické příručky k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000 (Planeta 1/2004) - Study to provide gudelines for the application of compensatory measures under Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (2005) 6.2. Technická dokumentace záměru - Výkresová dokumentace záměru Mutěnice FVE fotovoltaická elektrárna poskytnutá zadavatelem - Losík, J., 2007: Studie optimalizace využití bývalého vojenského cvičiště v lokalitě Pánov k.ú. Hodonín, Město Hodonín - Zahrádka, J., 2010: Dubňany Jarohněvice FVE fotovoltaická elektrárna, včetně posouzení stávajících jímek na kejdu a dále i parcel p.č. 3112/27, 3192/1, 3112/25 b k.ú. Dubňany. (Biologické hodnocení ve smyslu ust. 67, zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: Pánov I Fotovoltaická elektrárna. (Biologické hodnocení ve smyslu ust. 67, zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: FVE přípojka VN Dubňany Jarohněvice Pánov rozvodna VVN. (Biologické hodnocení ve smyslu ust. 67, zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: FVE přípojka VN Pánov I. Pánov rozvodna VVN. (Biologické hodnocení ve smyslu ust. 67, zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: Dubňany Jarohněvice FVE fotovoltaická elektrárna, včetně posouzení stávajících jímek na kejdu a dále i parcel p.č. 3112/27, 3192/1, 3112/25 b k.ú. Dubňany. (Hodnocení vlivů záměru dle 45i zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: Pánov I Fotovoltaická elektrárna. (Hodnocení vlivů záměru dle 45i zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: FVE přípojka VN Dubňany Jarohněvice Pánov rozvodna VVN. (Hodnocení vlivů záměru dle 45i zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ - Zahrádka, J., 2010: FVE přípojka VN Pánov I. Pánov rozvodna VVN. (Hodnocenívlivů záměru dle 45i zák. č. 114/1992 Sb.), JmKÚ 6.3. Internetové informační zdroje

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek na dokumentaci o posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek je přílohou odborného

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 302 Sbírka zákonů č. 33 / 2014 33 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

Posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dílčí část Natura 2000

Posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dílčí část Natura 2000 , o posuzování vlivů na životní prostředí dílčí část Natura 2000 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM PRO VĚTRNOU ELEKTRÁRNU V LOKALITĚ NEKLID NA PARCELE p.č. 1553/8 v k.ú. posouzení vlivů záměru na evropsky významné

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Detailní vyhodnocení vlivu na integritu (celistvost) soustavy lokalit Natura 2000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Změna č. 1 územního plánu Hodonín dílčí změna Z1.02

Změna č. 1 územního plánu Hodonín dílčí změna Z1.02 AQ-Service, s.r.o. RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. Malešovice 105, 664 65 Malešovice tel.: +420 728 887 961, e-mail: zahradka@aq-service.cz Autorizovaná osoba k provádění posouzení podle 45i zák. č. 114/1992

Více

Posudek Přeložka silnice I/13 Děčín D8. Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000.

Posudek Přeložka silnice I/13 Děčín D8. Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000. Posudek Přeložka silnice I/13 Děčín D8. Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000. Hodnocení je zpracováno podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v září 2006 Prof. RNDr. Vladimírem

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5A. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

D U B Ň A N Y. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5A. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. D U B Ň A N Y ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5A ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 951/ENV/16 V Praze dne 20. ledna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 9.4.2014 Senožaty VRT Ochrana krajiny X Povinnosti státu k ochraně krajiny vyplývají z mezinárodních úmluv a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. června 2011 Č. j.: 50109/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. dubna 2014 Č. j.: 25064/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Kontejnerové překladiště Paskov I. etapa

Kontejnerové překladiště Paskov I. etapa Hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000 ( 45i zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění) Kontejnerové překladiště Paskov I. etapa 1. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) dotčené

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ AKTUALIZACE ZPRÁVY PO PŘEDLOŽENÍ PRV EK Datum: 23. 3. 2015 Verze:1.0 Příloha č. 5 Příloha SEA hodnocení Vypořádání vyjádření ke koncepci Příloha

Více

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007

VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová V LIBERCI DNE 16.10.2007 AGENTURA OCHRANY PRíRODY A KRAJINY CESKÉ REPUBLIKY Stredisko Liberec U jezu 10 460 01 Liberec tell fax: 482 428 988 liberec@nature.cz Dle rozdelovníku '. NAŠE C. J. 00574/L1B/2007 VYRIZUJE Ing. Ivana Krpatová

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

Aktuální stav procesu EIA

Aktuální stav procesu EIA Aktuální stav procesu EIA 2005 Předloženo Oznámení EIA záměru 2005-2010 průzkumy území a prověřování variant; předložení Dokumentace EIA 05/2011 Dokumentace EIA vrácena ze strany MŽP k doplnění 05/2012

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Lesní cesta Dinotice Vávrová Pálenice Spálený - Hluboké, k.ú. Halenkov

Lesní cesta Dinotice Vávrová Pálenice Spálený - Hluboké, k.ú. Halenkov Posudek na posuzení vlivu stavby na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění Lesní cesta Dinotice Vávrová Pálenice Spálený - Hluboké, k.ú. Halenkov Posudek je přílohou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 26658/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle 1 Natura 2000 soustava chráněných území ve všech členských zemích EU Směrnice o stanovištích: evropsky významné

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 88555/ENV/15 V Praze dne 15. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 49398/2011 V Olomouci dne 12. 5. 2011 SpZn: KÚOK/40674/2011/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4

Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4 Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mgr. Jakub Stodola oddělení péče o přírodu a krajinu, RP Střední Čechy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.opzp.cz

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Územní plán Janovice

Územní plán Janovice Obec Janovice Návrh územního plánu pro veřejné projednání Územní plán Janovice VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JANOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ DODATEK č. 1 Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA 12.06.2013 1 Postup po ZM Rychvald 03/2013: 6.3.2013 převzetí návrhu ÚP od projektanta 12.3.2013 - oznámení o společném jednání návrhu

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

2.1. Legislativní předpoklady (obecně)

2.1. Legislativní předpoklady (obecně) 2.1. Legislativní předpoklady (obecně) Jako rozhodující podklady z hlediska územního plánování k posouzení vhodnosti realizace VE v daném území je nutno chápat jednak schválené Zásady územního rozvoje

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více