Plán péče VRBINA U NOVÉ VSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče VRBINA U NOVÉ VSI"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku VRBINA U NOVÉ VSI na období návrh

2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: zatím nepřiděleno kategorie ochrany: přírodní památka název území: Vrbina u Nové Vsi údaje o vyhlášení: přírodní památka bude vyhlášena Nařízením Ústeckého kraje 1.2 Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec: katastrální území: Ústecký kraj Louny Podbořany Nepomyšl Nová Ves u Podbořan 1.3 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park:... chráněná krajinná oblast:... jiný typ chráněného území:... Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: CZ Doupovské hory CZ Doupovské hory Příloha M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území: Nová Ves u Podbořan (723215) Číslo parcely podle KN Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnict ví Výměra parcely celková dle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 188/1 trvalý travní porost zemědělský půdní fond /2 ostatní plocha jiná plocha /3 vodní plocha zamokřená plocha /6 trvalý travní porost zemědělský půdní fond /7 vodní plocha zamokřená plocha ostatní plocha jiná plocha /1 trvalý travní porost zemědělský půdní fond /2 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa Celkem

3 Ochranné pásmo: Ochranné pásmo je vyhlášeno podél severní hranice přírodní památky. Katastrální území: Nová Ves u Podbořan (723215) Číslo parcely podle KN Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnict ví Výměra parcely celková dle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 176/2 zemědělský půdní trvalý travní porost fond /3 zemědělský půdní trvalý travní porost fond /1 koryto vodního toku přirozené nebo vodní plocha upravené 186/5 ostatní plocha jiná plocha /5 ostatní plocha jiná plocha Celkem 9501 Příloha M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1.5 Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.6 Předmět ochrany ZCHÚ Předmětem ochrany jsou populace a stanoviště obojživelníků kuňky obecné (Bombina bombina) a čolka velkého (Triturus cristatus), pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita (EVL) Doupovské hory (CZ ), jejich biotopy zahrnující zachovalá přírodní stanoviště bylinných porostů mezofilního až podmáčeného charakteru zejména Vlhké pcháčové louky (T1.5) a lesní společenstvo s dominujícím biotopem Mokřadních olšin (L1) a vzácné druhy rostlin: prstnatec májový (Datylorhiza majalis) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). Pro oba druhy obojživelníků, jakožto pro většinu dalších ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů, jsou klíčové všechny vodní, podmáčené a vlhké biotopy. 1.7 Cíl ochrany Cílem ochrany je zachování a zlepšení stavu všech přirozených a přírodě blízkých biotopů a na ně vázaných vzácných druhů, které jsou předmětem ochrany přírodní památky.

4 2. Charakteristika zvláště chráněného území, přírodní poměry 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Navrhované ZCHÚ se nachází cca 800 m jižně od obce Nová Ves ve správním obvodu městyse Nepomyšl v okrese Louny. Nadmořská výška je cca 520 m. Jde o terénní depresi s mělkým, částečně zazemněným rybníkem, na který navazuje mokřadní olšina a různě vlhké, lokálně i podmáčené, louky. V území se nachází i rozptýlená dřevinná vegetace ve formě keřů a ovocných stromů, většinou jako liniový doprovod vodotečí, struh s periodickou vodou a polních cest. Zdrojem vody je voda srážková a pravděpodobně i voda podzemní (prameniště). Míra zavodnění je odvislá hlavně od klimatických podmínek, v sušších letech mokřad vysychá. Voda je částečně odváděna drobnou vodotečí, odtékající severním směrem do rybníka Velký Rohozec. Téměř všechny ochranářsky významné druhy, včetně druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany, jsou vázány na biotopy mokřadního ekosystému. Kromě samotné vodní plochy mokřadu a jeho litorálu jde zejména o kvalitní mokřadní olšinu a vlhké pcháčové a bezkolencové louky. Geologie Podle geologické mapy 1: (on line: tvoří podklad většiny území kvartérní organické sedimenty slatiny (oblast: kvartér extraglaciálních oblastí), v okrajový částech jsou pak zastoupeny paleogenní analcimické, nefelinické bazanity a tefrity (oblast: podkrušnohorská pánev a přilehlé vulkanické hornatiny). Geomorfologie: Podle geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006) je území řazeno následovně: Provincie: I. Česká vysočina Subprovincie (soustava): III. Krušnohorská subprovincie (soustava) Oblast (podsoustava): B - Podkrušnohorská hornatina (podsoustava) Celek: 4 - Doupovské hory Okrsek: 3 - Rohozecká vrchovina Pedologie Podle půdní mapy 1: (on line: se v území vyskytují eutrofní kambizemě a fluvické gleje. Klimatické poměry Klimaticky (Quitt in Tolazs et al. 2007) je území řazeno do oblasti MT3 (mírně teplá, vlhká, nížinná). Vybrané klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny v tabulce: Klimatické charakteristiky Hodnota Počet letních dnů Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více Počet mrazových dnů Počet ledových dnů Průměrná teplota v lednu Průměrná teplota v červenci Průměrná teplota v dubnu 6 7

5 Klimatické charakteristiky Hodnota Průměrná teplota v říjnu 6-7 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více Srážkový úhrn ve vegetačním období Srážkový úhrn v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet dnů zamračených Počet dnů jasných Biogeografie V biogegografických klasifikacích ČR je území řazeno následovně: Bioregion: 1.13 Doupovský (Culek et al. 2005) Fytogeografické členění: oblast: Termofytikum, obvod: České termofytikum, okres: 1 - Doupovská pahorkatina (Slavík 1987) Přírodní lesní oblast: 4 - Doupovské hory (on line: Potenciální přirozená vegetace území Potenciální přirozená vegetace představuje rostlinný pokryv, který by se vytvořil v určitém území bez jakékoliv činnosti člověka. Podle Neuhäuslové et al. (1998) by v dané oblasti převládala černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi Carpinetum). Přírodní biotopy Dle aktuální nálezové databáze biotopů AOPK ČR (on line: stav ke konci roku 2014) jsou v navrženém ZCHÚ zastoupeny následující přírodní biotopy. Charakteristika a navržená ochrana vychází z vlastních dat a z Chytrého et al. (2001, 2010). Název biotopu Podíl plochy v ZCHÚ (%) Popis biotopu L1 Mokřadní olšiny 39 Podmáčený olšový porost s příměsí nebo enklávami dalších dřevin (vrba, dub, jasan, bříza, jilm, habr, javor, smrk) navazující na severu a západě na vodní plochu mokřadu. Dominantní biotop zaujímající centrální část ZCHÚ, který plní významnou funkci refugia a zimoviště pro většinu zjištěných obojživelníků (včetně kuňky obecné a čolka velkého). Pro zachování je nutné zabránit odvodňování území a neměnit přirozenou druhovou skladbu dřevin. T1.5 Vlhké pcháčové louky 20 V ZCHÚ dominantní typ lučních porostů vyskytující se v místech s trvale vysokou hladinou podzemní vody. Nesnáší dlouhotrvající zaplavení ani periodické vysychání. V ZCHÚ se vyskytují ve východní, jihovýchodní, jižní a severozápadní části území. Z ochranářsky významných druhů zde roste např. upolín nejvyšší (Trollius altissimus) nebo prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Také jde o významné refugium a zimoviště většiny zjištěných druhů obojživelníků (včetně kuňky obecné a čolka velkého). Pro zachování je nutná pravidelná seč 1-2x ročně a zabránit odvodňování.

6 Název biotopu T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky T1.1 Mezofilní ovsíkové louky M1.7 Vegetace vysokých ostřic K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod Podíl plochy Popis biotopu v ZCHÚ (%) 11 Vzácnější typ lučních porostů vázaných na místa s kolísavou hladinou podzemní vody na chudších až středně bohatých oglejených půdách. V ZCHÚ se vyskytuje v západní a jihozápadní části. Z ochranářsky významných druhů zde roste např. upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Pro zachování je nutné extenzivní hospodaření (seč 1x ročně, nepřihnojovat) a zabránit odvodňování. 10 Poměrně běžný typ luční porostů vyskytující se na sušších místech. V okolí ZCHÚ jde o dominující typ luk, v ZCHÚ se vyskytuje plošně omezeně v severní a jižní části. Pro zachování je vhodná pravidelná seč (2xročně), možné je příležitostné přepásání. Hnojení a vápnění omezit. 6 Vegetace příbřežních mělčin a silně podmáčených míst, často s kolísavou výškou vodního sloupce (vysychání v letních měsících). V ZCHÚ se vyskytuje v litorálním pásmu na východním a jihovýchodním břehu vodní plochy mokřadu. Z ochranářsky významných druhů zde roste např. suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), biotop může být rozmnožištěm nebo refugiem pro obojživelníky -zejména pro kuňku obecnou (Bombina bombina) a také pro většinu druhů vážek. Pro zachování je nutné zabránit dlouhodobému snižování vodní hladiny, omezit obhospodařování (seč 1x2-3 roky, nehnojit, nepoužívat herbicidy, nevyhrnovat a nehnojit vodní plochu mokřadu) a zabránit zarůstání dřevinami. 6 Běžný typ dřevinné vegetace tvořené zejména hustými často trnitými keři vyššího vzrůstu, často velkoplošně nebo v liniích. V okolí ZCHÚ jde o běžný typ vegetace především v okolí vodotečí, struh a polních cest. V rámci ZCHÚ se vyskytuje v severní části (v ochranném pásmu) a na jižním okraji (okolí strouhy). Je tvořena především šípkem a trnkou a doprovází ji často staré ovocné stromy. 3 Vegetace mělkých stojatých nebo pomalu tekoucích vod s kolísavou vodní hladinou a většinou s bahnitým dnem. Spolu s vegetací V1C tvoří významnou složku biotopu samotné vodní plochy mokřadu, který je klíčový pro rozmnožování všech druhů obojživelníků, včetně kuňky obecné a čolka velkého a pro většinu druhů vážek. Pro zachování je nutné zejména zabránit trvalému snižování vodní hladiny, vyloučit chov ryb a drůbeže, vyloučit použití herbicidů, omezit eutrofizaci. 2 Vegetace vodních rostlin ponořených nebo plovoucích na hladině. Spolu s vegetací M1.3 tvoří významnou složku biotopu samotné vodní plochy mokřadu, který je klíčový pro rozmnožování všech druhů obojživelníků, včetně kuňky obecné a čolka velkého a pro většinu druhů vážek. Z méně běžných druhů rostlin je její součástí např. okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) nebo bublinatka jižní (Utricularia australis). Pro zachování je nutné zejména zabránit trvalému snižování vodní hladiny, vyloučit chov ryb a drůbeže, vyloučit použití herbicidů, omezit eutrofizaci.

7 Název biotopu T3.3D Úzkolisté suché trávníky K1 Mokřadní vrbiny Podíl plochy Popis biotopu v ZCHÚ (%) 2 Vzácnější typ bylinné vegetace výslunných svahů různého sklonu. V ZCHÚ se vyskytuje v plošně omezeném fragmentu při severní hranici, většina plochy spadá do ochranného pásma ZCHÚ. Z méně běžných druhů se zde vyskytuje např. pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) nebo hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia). Pro zachování je nutné bránit zarůstání dřevinami, neprovádět zalesňování, ideální management je pastva ovcí a koz. 1 Vrbové porosty keřových nebo stromových vrb na stabilně vlhkých nebo podmáčených místech. V ZCHÚ převažují keřové formace v plošně omezených fragmentech, zejména v litorální zóně mokřadu (výskyt s vegetací M1.7). Pro zachování je nutné zabránit dlouhodobému snižování vodní hladiny a neměnit přirozenou druhovou skladbu dřevin. Přehled zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů Celkem bylo v navrženém ZCHÚ zjištěno 7 zvláště chráněných druhů živočichů a 2 zvláště chráněné druhy rostlin. V Červených seznamech je zařazeno 6 druhů obojživelníků, 7 druhů vážek a 14 druhů vyšších rostlin. Zde třeba upozornit, že některé skupiny organismů nebyly doposud v území podrobněji zkoumány a údaje o nich buď zcela chybí, nebo jde o náhodné nálezy. To se týká především bezobratlých (s výjimkou vážek) a částečně i ptáků a savců. Následující seznam zahrnuje všechny zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění a některé významnější druhy zařazené v Červených seznamech s vyšším stupněm ohrožení. Název druhu Kuňka obecná (Bombina bombina) Čolek velký (Triturus cristatus) Kategorie ochrany * 2, EN 2, EN Popis biotopu druhu, početnost, další poznámky Rozmnožuje se a větší část vegetační sezóny přežívá ve vodní ploše mokřadu a v mělčinách v litorální zóně. Zimuje v terestrických biotopech v těsné blízkosti mokřadu (olšina, strouhy, louky). V ZCHÚ má dlouhodobě početnou stabilní populaci čítající řádově stovky dospělců (druh monitorován od roku 2002 formou odchytů, vizuálním pozorováním a zaznamenáváním hlasů). Rozmnožuje se a větší část vegetační sezóny přežívá ve vodní ploše mokřadu a v mělčinách v litorální zóně. Zimuje v terestrických biotopech v blízkém i širším okolí mokřadu (část populace může zimovat i v bahně na dně nádrží). V ZCHÚ má dlouhodobě početnou stabilní populaci čítající řádově desítky dospělců (druh monitorován od roku 1998 formou odchytů).

8 Název druhu Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) Skokan zelený (Peleophylax kl. esculentus) Ropucha obecná (Bufo bufo) Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) Upolín nejvyšší (Trollius altissimus) Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) Kategorie ochrany * 2, LC 1, NT 2, NT 3, LC 2, VU 3, C3 3, C3 C2t Popis biotopu druhu, početnost, další poznámky Rozmnožuje se a větší část vegetační sezóny přežívá ve vodní ploše mokřadu a v mělčinách v litorální zóně. Zimuje v terestrických biotopech v blízkém i širším okolí mokřadu (část populace může zimovat i v bahně na dně nádrží). V ZCHÚ má dlouhodobě početnou stabilní populaci čítající řádově desítky dospělců (druh monitorován od roku 1998 formou odchytů). Je úzce vázán na vodní prostředí mokřadu, kde setrvává prakticky po celou dobu svého životního cyklu. Preferuje hlubší vodu, nevadí mu strmé břehy, absence litorálu ani suché prostředí v okolí vody. V ZCHÚ se vyskytuje ve smíšené populaci se skokanem zeleným. Početnost se těžko odhaduje z důvodu obtížného odlišení obou druhů. Smíšená populace čítá řádově desítky ex. Platí o něm téměř totéž co o skokanu skřehotavém viz tam. Rozmnožuje se ve vodní ploše mokřadu a v mělčinách v litorální zóně. Mimo dobu rozmnožování (jaro) se zdržuje v terestrických biotopech v blízkém i širším okolí mokřadu. Akční radius může být i několik km. Na základě sporadických údajů lze populaci v ZCHÚ odhadnout na desítky ex. (druh nebyl cíleně sledován). Larvy i dospělci jsou úzce vázány na vodní prostředí mokřadu a jeho litorál. Larvy žijí na ponořené vegetaci. V ZCHÚ zaznamenal M. Walhauser v období několik desítek larev a 2 dospělce (samci). Roste na vlhkých pcháčových a bezkolencových loukách v okolí mokřadu v jihozápadní a severozápadní části ZCHÚ. Druh zaznamenán v letech 2002 a 2010 (Gutzerová 2002 a 2010). Aktuální průzkum z roku 2013 (Broum 2013) druh neuvádí. Roste na vlhké pcháčové louce v jižní části ZCHÚ. Druh poprvé zaznamenán v roce 2010 (1ex.), aktuálně (2013) zjištěno 13 ex. (Broum 2013), v roce 2015 cca 25 ex. Roste v mělčinách a na podmáčených místech na východním až jižním břehu vodní plochy mokřadu. Stabilní silnou populaci potvrzuje v roce 2002 Gutzerová (2002) ex., i v roce 2013 Broum (2013) - přes 100 ex. * Kategorie ochrany: -podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění: 1 - kriticky ohrožené, 2 - silně ohrožené, 3 - ohrožené -podle Červeného seznamu obratlovců (Plesník et al. 2003) a bezobratlých (Farkač et al. 2005): CR kriticky ohrožené, EN ohrožené, VU zranitelné, NT téměř ohrožené, LC málo dotčené -podle Červeného seznamu rostlin (Grulich 2012): C1 kriticky ohrožené, C2 - silně ohrožené, C3 - ohrožené, C4 vzácnější taxony vyžadující pozornost

9 Základní údaje o lesích Lesní pozemky zaujímají v navrženém ZCHÚ jen malou část (2,2 ha) a představuje je jedna parcela (p. č. 190/2). Podle lesnické typologické mapy je zde zastoupen lesní typ 3L1 jasanová olšina potoční (on line: Ve skutečnosti lesní biotop olšiny v navrženém ZCHÚ zasahuje i na sousední nelesní pozemky a jeho reálná výměra je více než dvojnásobná (cca 4,7 ha). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Nejsou známy. 2.3 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast Doupovské hory Lesní hospodářský celek / zařizovací LHO Podbořany obvod Výměra LHC (zařizovacího obvodu) 2,2 v ZCHÚ (ha) Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství Soukromí vlastníci Nižší organizační jednotka Soukromí vlastníci Zdroj: Datový sklad LHO (on line: Pro účely plánu péče byl jediný lesní pozemek v navrženém ZCHÚ (p. č. 190/2, rozloha 2,2 ha) zařazen do dílčí plochy č. 1. Dílčí plocha č. 1 (DP 1): Mokřadní olšina Podmáčený až vlhký porost vzrostlých olší s příměsí nebo enklávami dalších dřevin (vrba, dub, jasan, bříza, jilm, habr, javor, smrk) navazující na severu a západě na vodní plochu mokřadu. Jde o významný biotop pro většinu zjištěných druhů obojživelníků, vč. kuňky obecné a čolka velkého, které ho využívají jako refugium a zimoviště v době mimo rozmnožování (v terestrické fázi svého životního cyklu). Díky relativní zachovalosti a přirozené druhové skladbě dřevin bude biotop pravděpodobně významný i z entomologického hlediska. Pro tuto skupinu organismů však chybí relevantní informace. V rámci navržené ZCHÚ jde o dominantní biotop - rozloha cca 4,7 ha představuje cca 39 % rozlohy navrženého ZCHÚ. Příloha M3: Ortofotomapa s označením dílčích ploch Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Území se nachází v povodí Doláneckého potoka, číslo hydrologického pořadí Vodní plocha mokřadu je evidována v DIBAVOD VÚV TGM (on line: jako bezejmenná povrchová stojatá voda (ID ). Drobná

10 vodoteč odtékající z mokřadu je pak vedena jako součást bezejmenného vodního toku řazeného do kategorie ostatní (ID ). Podle dostupných dat nejsou vodní plocha ani vodoteč v navrženém ZCHÚ rybářsky či jinak hospodářsky využívány a neplní ani jiné funkce. Vodní plocha mokřadu je součástí navržené dílčí plochy č. 2 viz kapitola (Základní údaje o nelesních pozemcích) Základní údaje o útvarech neživé přírody V navrženém ZCHÚ se nenachází Základní údaje o nelesních pozemcích Bezlesí, které tvoří cca 61% navrženého ZCHÚ, bylo podle charakteru biotopů a ochranářského významu rozčleněno do následujících dílčích ploch: Dílčí plocha č. 2 (DP 2): Vodní plocha mokřadu s litorální vegetací (mimo olšinu) Vodní plocha mělkého mokřadu s navazujícím litorálem na silně podmáčených místech, zejména na východním, jihovýchodním a jižním břehu. Vodní plocha má poměrně vysoké zastoupení vodních makrofyt, litorál tvoří převážně vegetace vysokých ostřic a eutrofní vegetace bahnitých substrátů, lokálně i mokřadní vrbiny (většinou v keřových formacích). Jde o klíčový biotop pro většinu ochranářsky významných druhů - spolu s dílčí plochou č. 3 jde o ochranářsky nejcennější biotop v území. Na dílčí ploše č. 2 se rozmnožují všechny druhy obojživelníků, včetně kuňky obecné a čolka velkého a také vážky, včetně zvláště chráněné vážky jasnoskvrnné. Roste zde i několik méně běžných až vzácnějších druhů rostlin např. suchopýr širolistý, okřehek trojbrázdý nebo bublinatka jižní. Dílčí plocha č. 2 zaujímá cca 1,5 ha, tj. cca 12 % z rozlohy navrženého ZCHÚ. Dílčí plocha č. 3 (DP 3): Vlhké pcháčové a bezkolencové louky Extenzivně obhospodařované vlhké louky na místech s trvale vysokou nebo kolísavou hladinou podzemní vody po většině obvodu mokřadu. Významný biotop pro řadu ochranářsky významných druhů. Především jde o významné refugium a zimoviště pro většinu zjištěných druhů obojživelníků, vč. kuňky obecné a čolka velkého, které ho využívají v době mimo rozmnožování (v terestrické fázi svého životního cyklu). Biotop je významný i z botanického hlediska - ze zvláště chráněných druhů zde roste např. upolín nejvyšší nebo prstnatec májový. Také jde o potenciální hnízdiště chřástala polního. V navrženém ZCHÚ do této kategorie spadá většina otevřených lučních ploch o celkové rozloze cca 3,8 ha, což je cca 31 % z rozlohy navrženého ZCHÚ. Dílčí plocha č. 4 (DP 4): Úzkolisté suché trávníky Vzácnější typ bylinné vegetace výslunných svahů, který se v navrženém ZCHÚ v plošně omezeném fragmentu při severní až severovýchodní hranici. Většina plochy spadá do ochranného pásma ZCHÚ. Z méně běžných druhů se zde vyskytuje např. pcháč bělohlavý nebo hrachor trávolistý. Dílčí plocha č. 4 zaujímá cca 0,3 ha, tj. cca 2% rozlohy navrženého ZCHÚ.

11 Dílčí plocha č. 5 (DP 5): Mezofilní ovsíkové louky Běžný a rozšířený typ lučních porostů, které jsou hospodářsky využívané (pravidelná seč). Plošně se vyskytují v blízkém i širším okolí navrženého ZCHÚ. V ZCHÚ se vyskytují omezeně na sušších místech v severní a jižní části. Z hlediska ochranářského nejde o příliš významný biotop vyžadující zvláštní ochranu. Dílčí plocha č. 5 zaujímá cca 1,2 ha, tj. cca 10% rozlohy navrženého ZCHÚ. Dílčí plocha č. 6 (DP 6): Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny Běžný typ dřevinné vegetace, který tvoří rozptýlenou zeleň blízkého i širšího okolí navrženého ZCHÚ - většinou jde o liniové formace v okolí vodotečí, struh a polních cest. V rámci ZCHÚ se vyskytuje v severní části (v ochranném pásmu) a na jižním okraji (okolí strouhy). Druhové spektrum dřevin je pestré, v navrženém ZCHÚ dominuje šípek a trnka. Z hlediska ochranářského nejde o příliš významný biotop vyžadující zvláštní ochranu. Dílčí plocha č. 6 zaujímá cca 0,7 ha, tj. cca 6% rozlohy navrženého ZCHÚ. Příloha M3: Ortofotomapa s označením dílčích ploch 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Podle dostupných informací nebyly v navrženém ZCHÚ realizovány žádné ochranářské zásahy. Stávající obhospodařování spočívá pouze v pravidelném strojovém sečení lučních porostů. Stávající režim se jeví z hlediska předmětu ochrany jako vyhovující. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize V navrženém ZCHÚ se nepředpokládají významnější kolize zájmů.

12 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Péče o lesní porosty Dílčí plocha č. 1 (DP 1) Stávající lesní porost, který je tvořen mokřadní olšinou, ponechat přirozenému vývoji bez zásahu. Zejména je třeba neměnit druhovou skladbu, neodstraňovat z porostu dřevní hmotu (ani odumřelou) a neprovádět zásahy, které by negativně ovlivnily vodní režim (odvodňování, snižování hladiny podzemní vody apod.). Porost je částečně odvodněn melioračními kanály. V případě zhoršení hydrologického stavu lokality (vysychání) je proto možné provést jejich úplné či částečné zahrazení. Dále je třeba vyloučit znečištění prostředí chemickými látkami (biocidy). Příloha T1: Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich 3.2 Péče o plochy bezlesí Dílčí plocha č. 2 (DP 2) Mokřad s přilehlým litorálem ponechat bez zásahů. Vyloučit jakékoliv zásahy negativně ovlivňující vodní režim - odvodňování, snižování hladiny podzemní vody apod. Dále je třeba vyloučit znečištění prostředí chemickými látkami (biocidy) a zabraňovat eutrofizaci vodního prostředí - vyloučit používání hnojiv a přikrmování zvěře, ev. ryb. Pro ochranu obojživelníků je klíčové, aby nebyly do vodní plochy vysazovány ryby a byly zde vyloučeny jakékoliv rybářské aktivity. Jednou za 5 let provést kontrolní odlovy el. agregátem a v případě potřeby provést odstranění rybí obsádky z mokřadu. Dílčí plocha č. 3 (DP 3) Pro ochranu mokřadních a vlhkých luk je třeba především vyloučit jakékoliv zásahy negativně ovlivňující vodní režim - odvodňování, snižování hladiny podzemní vody apod. Klíčové je i pravidelné sečení a to 1x ročně v období od do Seč provádět ručně nebo strojově s vyšší výškou seče (optimálně 15 cm nad povrchem), nejlépe lištovou sekačkou. Použití bubnové sekačky není vhodné, zcela vyloučené je použití mulčovače. Seč neprovádět v deštivých dnech a bezprostředně po dešti. Plochy s výskytem prstnatce májového je možné kosit již před pod podmínkou, že seč bude prováděna pouze ručně (z důvodu ochrany na zemi hnízdících ptáků), po odkvětu a po, eventuelně v průběhu konečné fáze dozrávání semen a na ploše nepřesahující 0,5 ha. Tyto části lze v případě potřeby opakovaně pokosit podruhé v září. Veškerou sečením vzniklou biomasu je třeba z území odstranit. Akceptovatelné je zřízení pouze malé kupky biomasy na podporu výskytu plazů, mimo nejcennější části a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody. Dále je třeba vyloučit jakékoliv přihnojování a používání biocidů. Dílčí plocha č. 4 (DP 4) Pro ochranu fragmentu úzkolistého suchého trávníku je nutné vyloučit přihnojování a používání biocidů. Současný stav je vyhovující a nevyžaduje žádná specielní opatření. Optimálním managementem je pastva ovcí nebo koz, která brání zarůstání dřevinami.

13 S ohledem na fragmentární výskyt v navrženém ZCHÚ je dostačující pravidelná seč min. 1 x 2 roky s pečlivým vyhrabáním biomasy v období od 15.8 do Veškerou sečením vzniklou biomasu je třeba z území odstranit. Akceptovatelné je zřízení pouze malé kupky biomasy na podporu výskytu plazů, mimo nejcennější části a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany přírody. Většina dílčí plochy č. 4 se nachází v ochranném pásmu. Dílčí plocha č. 5 (DP 5) Ovsíkové louky nejsou ochranářsky významným biotopem, a proto není nutné pro tuto dílčí plochu navrhovat ochranná opatření či specifické managementové zásahy. Současný způsob obhospodařování (pravidelná strojová seč) je z hlediska ochrany přírody vyhovující. Část dílčí plochy č. 5 leží v ochranném pásmu. Dílčí plocha č. 6 (DP 6) Keřové porosty nejsou ochranářsky významným biotopem, a proto není nutné pro tuto dílčí plochu navrhovat ochranná opatření či specifické managementové zásahy. Současný rozsah a prostorové rozmístění keřových porostů nejsou v konfliktu se zájmy ochrany přírody a není tedy třeba navrhovat jejich redukci. Část dílčí plochy č. 6 leží v ochranném pásmu. Příloha č. T1: Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich 3.3 Péče o rostliny Rostliny nejsou hlavním předmětem ochrany. Při dodržení opatření navržených v rámci kapitol 3.1 a 3.2 bude zajištěna i dostatečná ochrana všech ochranářsky významných druhů, včetně obou druhů zvláště chráněných. 3.4 Péče o živočichy Péče o živočichy spočívá v péči o jejich biotopy. Prakticky všechny ochranářsky významné druhy, včetně předmětu ochrany kuňky obecné a čolka velkého - jsou vázány na mokřadní a vlhké biotopy. Ochranná opatření pro tyto biotopy byla navržena v kapitolách 3.1 a 3.2 (dílčí plochy 1 až 3). Zásadní je: - vyloučit jakékoliv zásahy negativně ovlivňující vodní režim především odvodňování, snižování hladiny podzemní vody apod.. - vyloučit znečištění prostředí chemickými látkami (např. používáním biocidů) - zabraňovat eutrofizaci vodního prostředí zejména vyloučit používání hnojiv a přikrmování zvěře, ev. ryb - nevysazovat ryby, neprovozovat jakékoliv rybářské aktivity - vlhké louky nesekat v deštivých dnech nebo těsně po dešti, seč provádět optimálně 15 cm nad povrchem, vyloučit mulčování - jednou za 5 let provést kontrolní odlovy el. agregátem a v případě potřeby provést odstranění rybí obsádky z mokřadu. Právo myslivosti je omezeno při umísťování mysliveckých zařízení (nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody) a výskytem zvláště chráněných druhů.

14 3.5 Zásady využívání ochranného pásma Součástí ochranného pásma je dílčí plocha č. 4, pro níž byla navržena opatření v kapitole 3.2 (viz tam). 3.6 Zaměření a vyznačení území v terénu Provést standardní značení v terénu, tj. pruhové značení a cedule se státním znakem v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění. 3.7 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Vyloučit sportovní rybolov. 3.8 Návrhy na vzdělávací využití území Na vhodném místě při vstupu na území přírodní památky umístit informační tabuli o chráněném území, význačných druzích, které se zde vyskytují a s vysvětlením prováděného managementu. 3.9 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území - Každý rok monitorovat populace všech druhů obojživelníků zejména kuňky obecné a čolka velkého. - V roce 2015 provést botanický průzkum celého ZCHÚ se zaměřením na ochranářsky významné druhy vyšších rostlin a následně opakovat průzkum v 10 letých intervalech. - V roce 2015 provést entomologický průzkum zaměřený na bioindikačně a ochranářsky významné druhy a skupiny (s výjimkou vážek) a následně opakovat průzkum v 10 letých intervalech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výskytu modráska bahenního/očkovaného. - V roce 2015 provést ornitologický průzkum se zaměřením mokřadní druhy (včetně chřástala polního) a následně opakovat průzkum v 5 letých intervalech. - V roce 2019 provést průzkum vážek (poslední realizován v roce 2014) a následně opakovat průzkum v 5 letých intervalech. - V roce 2015 provést kontrolní odlov ryb v mokřadu (el. agregátem) a v případě potřeby provést odchyt a transfer ryb z mokřadu. Kontrolní odlovy opakovat v 5 letém intervalu. Výsledky všech průzkumů musí umožnit zhodnocení vývoje (trendu) populací ochranářsky významných druhů v čase, zejména v souvislosti se změnami biotopů a prováděnými opatřeními.

15 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za opatření Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy pruhové značení hranic přírodní památky ,- cedule se státním znakem ,- informační panel ,- monitoring fauny obojživelníků 1 x ročně , botanický průzkum vyšších rostlin 1 x 10 let , ,- entomologický průzkum (s výjimkou vážek) 1 x 10 let , ,- entomologický průzkum vážky 2 x 10 let , ,- ornitologický průzkum 2 x 10 let , ,- kontrolní odlov ryb 2 x 10 let 8.000, ,- odstranění ryb (v případě zjištění na lokalitě) 2 x 10 let , ,- Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ,- Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Opakované zásahy ruční nebo strojové kosení luk na DP 3 plochy bez prstnatce májového (cca 3,3 ha) 1 x ročně ruční kosení luk s prstnatcem májovým na DP 3 (cca 0,5 ha) 1-2 x ročně ruční nebo strojové kosení luk na DP 4 (cca 0,3 ha) 1 x 2 roky Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) , , , , , ,- Opakované zásahy celkem (Kč) ,- N á k l a d y c e l k e m (Kč) ,- Náklady jsou vyčísleny pouze orientačně a bez DPH, skutečné náklady závisí na mnoha faktorech, jako je nabídková cena firem, provedení ruční nebo strojové, rychlost narůstání křovin/dřevin v letech po vyřezání, hospodářská činnost vlastníka apod. 4.2 Použité podklady a zdroje informací BROUM, M., Botanický průzkum vybraných nelesních společenstev v rámci evropsky významné lokality Doupovské hory. Ms. depon in Krajský úřad Ústeckého kraje. CULEK, M. et al., Biogeografické členění České republiky: II. díl. Praha: AOPK ČR. DEMEK, J., MACKOVČIN, P. et al., Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. - Brno: AOPK ČR. FARKAČ, J., KRÁL, D., ŠKORPÍK, M., Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. - Praha: AOPK ČR.

16 GRULICH, V., Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: GUTZEROVÁ, J., Doupovské hory - Dětaň (U0068). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. Ms. depon in AOPK ČR Praha. GUTZEROVÁ, N., Aktualizace mapovacího okrsku cz3054. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. Ms. in AOPK ČR Praha. HÁKOVÁ, A., KLAUDISOVÁ, A., SÁDLO, J., Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura část. Planeta, Praha: MŽP, 12(3). CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M., Katalog biotopů ČR. Praha: AOPK ČR. CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M., Katalog biotopů ČR. Praha: AOPK ČR, 2. upravené a rozšířené vydání. NEUHÄUSLOVÁ, Z., Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha: Academia. PLESNÍK, J., HANZAL, V., BREJŠKOVÁ, L., Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. - Příroda, Praha, 22: PROCHÁZKA, F., Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. Planeta. Praha: MŽP, 3/2004. SLAVÍK, B., Regionálně fytogeografické členění ČR. Příloha (mapa). - In: HEJNÝ, S., SLAVÍK, B. Květena ČSR I, Praha: Academia. TOLAYS, R., 2007: Atlas podnebí Česka. Praha: ČHMÚ. ZAVADIL, V., SÁDLO, J., VOJAR, J., Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Metodika AOPK ČR. Praha. Internetové zdroje: - mapový server České geologické služby (geologické a pedologické mapy) - mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (lesní typologická mapa) - mapový server Laboratoře geoinformatiky (prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska) - mapový server Cenia národní inventarizace kontaminovaných míst (historické letecké snímky z poloviny minulého století) - portál veřejné správy České republiky (letecké snímky, geomorfologie, fytogeografie) - oficiální webové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR věnované monitoringu v České republice - oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Plán péče zpracoval Ing. Roman Vlček, Varta č. ev. 104, Velké Březno Ing. Vladimír Čeřovský, Seminářská 85, Telč Přílohy: Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem přírodní památky a ochranného pásma Příloha M3 - Ortofotomapa s označením dílčích ploch Tabulky: Příloha T1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich

17 Příloha M1 Orientační mapa s vyznačením území červeně hranice ZCHÚ zeleně hranice ochranného pásma Příloha M2 Katastrální mapa se zákresem přírodní památky a ochranného pásma červeně hranice ZCHÚ zeleně hranice ochranného pásma

18 Příloha M3 Ortofotomapa s označením dílčích ploch červeně plná čára hranice ZCHÚ červeně přerušovaná čára ochranné pásmo zeleně dílčí plochy DP 1 až DP 6

19 Příloha T1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy výmě ra (ha) DP 1 4,7 DP 2 1,5 stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče Podmáčený až vlhký porost vzrostlých olší s příměsí nebo enklávami dalších dřevin (vrba, dub, jasan, bříza, jilm, habr, javor, smrk) navazující na vodní plochu mokřadu. Jde o významný biotop pro většinu zjištěných druhů obojživelníků, vč. kuňky obecné a čolka velkého, které ho využívají jako refugium a zimoviště v době mimo rozmnožování (v terestrické fázi svého životního cyklu). Biotop pravděpodobně významný i z entomologického hlediska. Vodní plocha mělkého mokřadu s navazujícím litorálem na silně podmáčených místech. Vodní plocha má poměrně vysoké zastoupení vodních makrofyt, litorál tvoří převážně vegetace vysokých ostřic a eutrofní vegetace bahnitých substrátů, lokálně i mokřadní vrbiny (většinou v keřových formacích). Klíčový biotop pro většinu ochranářsky významných druhů. Rozmnožují se zde všechny druhy obojživelníků, včetně kuňky obecné a čolka velkého a také vážky, včetně zvláště chráněné vážky jasnoskvrnné. Roste zde několik méně běžných až vzácnějších druhů rostlin např. suchopýr širolistý, okřehek trojbrázdý nebo bublinatka jižní. doporučený zásah Stav je uspokojivý aktuálně nejsou cílené zásahy nutné. V případě zhoršení hydrologické situace revidovat stav melioračních kanálů a ty případně zrušit. Stav je uspokojivý aktuálně nejsou cílené zásahy nutné. naléhavost termín provedení interval provádění

20 označení plochy výmě ra (ha) DP 3 3,8 DP 4 0,3 DP 5 1,2 DP 6 0,7 stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče Extenzivně obhospodařované vlhké louky na místech s trvale vysokou nebo kolísavou hladinou podzemní vody. Významný biotop pro řadu ochranářsky významných druhů. Významné refugium a zimoviště pro většinu zjištěných druhů obojživelníků, vč. kuňky obecné a čolka velkého, které ho využívají v době mimo rozmnožování (v terestrické fázi svého životního cyklu). Biotop významný i z botanického hlediska - ze zvláště chráněných druhů zde roste např. upolín nejvyšší nebo vstavač májový. Potenciální hnízdiště chřástala polního. Vzácnější typ bylinné vegetace výslunných svahů, který se v navrženém ZCHÚ v plošně omezeném fragmentu. Z méně běžných druhů se zde vyskytuje např. pcháč bělohlavý nebo hrachor trávolistý. Většina plochy spadá do ochranného pásma ZCHÚ. Běžný a rozšířený typ lučních porostů, plošně se vyskytující v blízkém i širším okolí ZCHÚ. V ZCHÚ se vyskytují omezeně na sušších místech. Z hlediska ochranářského nejde o příliš významný biotop. Část plochy spadá do ochranného pásma. Běžný typ dřevinné vegetace, který tvoří rozptýlenou zeleň blízkého i širšího okolí ZCHÚ. V ZCHÚ se vyskytuje v plošně omezeném rozsahu (dominuje šípek a trnka). Z hlediska ochranářského nejde o příliš významný biotop vyžadující zvláštní ochranu. Část plochy spadá do ochranného pásma. doporučený zásah Stav je uspokojivý. Pro zachování je i nadále nutné provádět pravidelnou ruční nebo strojovou seč (výška seče 15 cm nad povrchem, bez mulčování). Stav je uspokojivý. Pro zachování je i nadále nutné provádět pravidelnou seč. Vhodnější alternativou může být extenzivní pastva ovcí a koz. Stav je uspokojivý aktuálně nejsou cílené zásahy nutné. Stav je uspokojivý aktuálně nejsou cílené zásahy nutné. naléhavost termín provedení interval provádění x ročně (místa s prstnatcem májovým i 2 x ročně) x 2 roky naléhavost: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný. Upřesňující podmínky pro doporučené zásahy jsou uvedeny v kapitolách 3.1 a 3.2

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií)

Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií) Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období 2011-2019 39 tabulí 252 fotografií) Josef Martiško ZO ČSOP 54/14 Brněnsko 01 Jihozápadní komplex 5 02 Severozápadní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

1. Základní identifikační údaje

1. Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Salesiova výšina pro období 2013 2022 1. Základní identifikační údaje 1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní památka Salesiova výšina, kód 1005. 1.2. Platný právní předpis

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Pod Rýzmburkem

Více

Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov)

Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov) Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov) na období 2012 2021 Jiří Schneider Alice Kozumplíková Újezd u Tišnova, 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

FG metody výzkumu malé oblasti

FG metody výzkumu malé oblasti FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 81325/2015 SpZn: KÚOK/81325/2015/OŽPZ/7498 vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: 585 508 389 e-mail: t.berka@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 412 01 Litoměřice tel.: +420 416 574 611 e-mail: cstred@nature.cz www.nature.cz DS: 6npdyiv Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2385/CS/2016-3

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka SZ NPS 00253/2017/1-NPS 00253/ Ing. Šmíd / 248

váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka SZ NPS 00253/2017/1-NPS 00253/ Ing. Šmíd / 248 SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA Odbor státní správy CHKO Šumava Dle rozdělovníku váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka SZ NPS 00253/2017/1-NPS 00253/2017 27.1.2017 Ing. Šmíd / 248

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:5 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 13. března 2014 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Javorův kopec 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky

Více

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. Částka 8 Sbírka zákonů č. 20 / 2016 Strana 169 20 VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Plán péče o přírodní památku Na Želechovických pasekách. na období

Plán péče o přírodní památku Na Želechovických pasekách. na období Plán péče o přírodní památku Na Želechovických pasekách na období 2016-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 269 kategorie ochrany: přírodní

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 16. prosince 2013 O B S A H 2.

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

Plán péče o přírodní památku Stráň u Trusnova. na období

Plán péče o přírodní památku Stráň u Trusnova. na období Plán péče o přírodní památku Stráň u Trusnova na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo - kód ÚSOP: 728 Kategorie ochrany: přírodní

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic na období 2010-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo : kategorie ochrany : název území : druh právního

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020 ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více