Městské noviny. prosinec Červená Řečice T: F:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské noviny. prosinec 2011. 394 46 Červená Řečice T: +420 565 398 151 +420 565 398 101 F: +420 565 398 309"

Transkript

1 Městské noviny Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice T: F: Ročník Číslo 5 / 6 prosinec 2011 w w w. c e r v e n a r e c i c e. i n f o Úřední hodiny: Pondělí h h Úterý Čtvrtek h h Pátek h h Městské noviny Červená Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ IČ Editor: D. Obranec, M. Paclová Grafická úprava: J. Marvanová Tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 x ročně, č. 6/2011 vychází xx/12/2011 Uzávěrka: 30/10/2011. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme. Předvánoční zamyšlení Ani jsme se nenadáli, rok zase utekl jako voda a opět se ocitáme v čase adventním a na prahu nového roku Na dveře už nám klepou svátky vánoční, svátky klidu, míru a pohody. Je to již tradičně i období zamyšlení a hodnocení a mnohdy možná také nových předsevzetí. Po dalším uplynulém roce se v mých pocitech derou myšlenky jakéhosi uspokojení z vnímání života u nás ve městě. Tyto pocity nastupují především zásluhou vás, občanů města. Vy všichni, kteří máte naše město rádi, přispíváte svou prací, účastí na veřejném životě a postoji k jeho prosperitě, rozvoji, kráse a bezpečnosti, vytváříte jeho dobrou pověst a přitažlivost. Za to za všechno vám patří moje poděkování. Na konci roku se nevyhneme již zmíněnému hodnocení a zamyšlení, přemítáme, co nás čeká. Také v uplynulém roce jsme se snažili naše město pozvednout a vytvářet lepší podmínky pro život nás, občanů. Ne vše se podařilo zrealizovat, plánů je mnoho a hospodářská situace v zemi dopadá i do financování veřejné správy. Přesto si myslím, že se řada věcí podařila a zase jsme postoupili o kousek dál. Věřím, že všechny zrealizované akce a vylepšení jsou a budou ku prospěchu občanů. Ani příští rok zajisté nebude snadný. Vývoj nasvědčuje pokračování hospodářské krize a vláda provádí mnohé kroky, které omezují také příjmy do rozpočtů obcí. I s tím se musí počítat. Ale protože jsem optimisticky založený člověk, věřím, že se s aktuálními okolnostmi dokážeme vyrovnat. Chce to reálný pohled na situaci a zodpovědný přístup. Některé akce máme rozpracované, realizace dalších, již připravených, nás čeká v příštím roce. Uděláme maximum, aby se vše podařilo zdárně zvládnout. Přestože nás a naše rodiny současná situace ve společnosti staví před nemalé problémy, které musíme každodenně řešit, nebuďme lhostejní ke svému okolí, važme si života, přírody, dobrých vztahů a vytvořených hodnot. Také náš život v klidném a spokojeném prostředí pak bude odrážet tyto hodnoty. Na závěr bych vám všem ráda popřála krásné prožití Vánoc, dobré zdraví, spokojenost, hodně radosti a také kapku toho obyčejného lidského štěstí. Do nového roku přeji především zdraví, štěstí, pohodu a naplnění všech vašich plánů, tužeb a přání. Zdeňka Bečková

2 ZÁPIS městského zastupitelstva č. 7 ZM schválilo ověřovatele: Miroslav Straka, Ing. Pavel Štekl a schválilo návrh programu jednání ZM Řečice č Ad. 1 Byla provedena kontrola zápisu a usnesení č Úkoly byly splněny. Ad. 2 ZM schválilo podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 400/16 v k. ú Červená Řečice (úsek v rozvojové ploše územního plánu pro výstavbu RD) na Pozemkový fond ČR. ZM souhlasí s nabytím uvedené části pozemku parc. č. 400/16 v k. ú. Červená Řečice do vlastnictví města Červená Řečice. ZM souhlasí s nabytím pozemků v k. ú. Těchoraz parc. č. 175/19, travní porost, o výměře 314 m 2 a parc. č. st. 112/2, zast. plocha o výměře 74 m 2 (oba odděleny GP od pozemku parc. č. 175/3) od Ing. Jana Beneše do vlastnictví města. ZM souhlasí uskutečnit směnu uvedených pozemků parc. č. 175/19 a parc. č. st. 112/2 za pozemky parc. č. 632/3 a popř i parc. č. 632/5 ve vlastnictví města, vše v k. ú. Těchoraz. Na pozemky bude stanovena cena znaleckým posudkem. Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel 0. ZM schválilo zveřejnění záměru na směnu pozemků mezi městem Červená Řečice a p. Ing. Janem Benešem v k. ú. Těchoraz: parc. č. 175/19 a parc. č. st. 112/2 za cenově odpovídající městské pozemky parc. č.632/3 a popř. i 632/5 dle ceny stanovené znaleckým posudkem. ZM projednalo nabídku na možnost získání pozemků v k. ú. Červená Řečice od Státního statku Jeneč odkupem. ZM po projednání a posouzení jednotlivých pozemků schválilo návrh nabídku nevyužít a pozemky zatím neodkupovat. ZM projednalo stav pozemků na zahradě u stavby DPS v Červené Řečici (přestavba ZŠ) a schválilo, aby Město Červená Řečice vstoupilo v jednání s paní Marií Krčilovou v zájmu odkoupení části pozemku parc. č. 146/1, která je v současnosti součástí oplocené zahrady k DPS. ZM navrhlo odkoupit tento pozemek městem Červená Řečice za cenu do částky 10,-Kč/m 2. Město opraví zeď, která tvoří oplocení zahrady k DPS. ZM souhlasí s nabytím části pozemku parc. č. 146/1 do vlastnictví města (po oddělení GP). Ad. 3 ZM projednalo žádost o finanční příspěvek HC Zmišovice na účinkování v Podnikové hokejové lize v Pelhřimově a Humpolci a schválilo poskytnutí částky ve výši 7 500,- Kč. A.d. 4 Starostka informovala o probíhajících dotacích a pracích na investicích. ZM schválilo proinvestování co největší částky v letošním roce na stavbě DPS Červená Řečice a projedná toto s dodavatelskou firmou AGOS Pelhřimov požaduje dle možností provést v letošním roce na stavbě co největší objem prací. Na příští ZM připraví zastupitelé návrhy na dotační titul z Programu obnovy venkova Vysočiny Ad. 5 ZM projednalo a schválilo směrnice: Odepisování dlouhodobého majetku a inventarizace majetku a závazků, jejíž součástí je i plán inventur. Směrnice nabudou účinnosti od Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel 0. Ad. 6 ZM schválilo složení komisí pro provádění inventur majetku k Hlasování: pro: 13, proti 0, zdržel 0. Ad. 7 ZM bylo informováno o sdělení paní Mgr. Květy Krejčové o ukončení práce kronikářky k Na příští ZM připravit návrhy na nového kronikáře města Červená Řečice. Ad. 8 ZM projednalo a schválilo Rozpočtové změny č. 3, 4 a 5 (viz příloha). Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel 0. Ad. 9 ZM schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. st. 105 v k. ú. Červená Řečice, který je ve vlastnictví města Červená Řečice. Ad. 10 ZM bylo informováno o vloupání do objektu školy č. p. 2, kde bylo vylomeno a rozbito 5 ks dveří a vylomeno okno. ZM byla podána informace o prodloužení smlouvy na VPP na 4 osoby, které budou zaměstnány při městském úřadě do ZM bylo ukončeno ve hod.

3 Stručně co se děje Mateřská škola dostane nový kabát V letošním roce město využilo vypsání dotačního titulu z 26. Výzvy operačního programu Životní prostředí se záměrem vyměnit zdroj na vytápění a topnou soustavu v Mateřské škole v Červené Řečici včetně provedení výměny oken a zateplení fasády celého objektu. Současně byla podána žádost o dotaci na tuto akci. V říjnu letošního roku byly na ministerstvu vyhodnoceny podané žádosti a Městu Červená Řečice byla dotace přiznána. Celkové náklady na akci činí Kč, přiznaná dotace představuje Kč. S realizací akce bude dle možností a s ohledem na provoz MŠ započato v roce 2012 co nejdříve. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Uskutečněním této akce bude vytvořeno ještě lepší prostředí pro generaci našich nejmenších občánků. Zdeňka Bečková Oznámení o platbě poplatku za odvoz tuhého domácího odpadu za rok 2011 Pro rok 2011 platí cena 500,- Kč za každého občana přihlášeného k trvalému pobytu a za každý rekreační objekt. Děti do sedmi let věku jsou od poplatku osvobozeny. Cena byla schválena usnesením zastupitelstva města č Platbu je možné provést v hotovosti na Městském úřadě v Červené Řečici nebo bezhotovostním převodem na účet města č /0100. Pro bezhotovostní převody jsou platné následující variabilní symboly: k. ú. Milotičky číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Popelištná číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Těchoraz číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Zmišovice číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Červená Řečice číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti Splatnost poplatku byla do 31. května Občané, kteří neuhradili poplatek, nechť tak neprodleně učiní. Kdo nebude mít zaplaceno, nebude mu vyvážen domovní odpad a poplatek budeme vymáhat exekučně. Děkujeme za pochopení.

4 Žádosti a vydávání osobních dokladů Od počátku roku 2012 bude možno zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas každý pracovní den a to: v pondělí a středu 8:00 17:00 hodin v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 14:00 hodin v budově Městského úřadu Pelhřimov, Pražská 127, 2. patro. Žadatelé o občanský průkaz již nemusí předkládat svou fotografii. Ta bude pořízena digitálně na místě, podobně jako u žádostí o cestovní pas. Tisková zpráva Územního odboru Policie ČR Pelhřimov Vloupání do objektu Na krádež si posvítil Pelhřimovští policisté přijali oznámení o vloupání do rekreačního objektu areálu bývalého pionýrského tábora v k. ú. Červená Řečice. Neznámý pachatel vnikl do objektu během druhé poloviny listopadu. U zrekonstruované chaty poškodil plastové dveře a z vnitřních prostor odcizil dvě lampičky a osm vratných pivních sudů zn. Bernard o objemu 50 litrů. Celková škoda na poškozených dveřích a odcizených věcech byla vyčíslena na téměř korun. Policejní kontrola v barech Mládež si alkohol neodepřela Z pátku na sobotu se pelhřimovští policisté zaměřili na kontrolu podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let. Bohužel, ve třech barech v Humpolci a v jednom pelhřimovském jsme zjistili, že některé mladistvé osoby pily alkoholické nápoje. Osm chlapců a devět děvčat ve věku od 15-ti do 17-ti let se napilo piva nebo tvrdého alkoholu. Hladina alkoholu v dechu se pohybovala v rozmezí od 0,09 do 0,52. Rekordmanem, který nadýchal 2,05 promile alkoholu, byl sedmnáctiletý mladík. Společně s policisty se kontroly zúčastnili i pelhřimovští a humpolečtí zástupci městského úřadu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a přestupkové komise. Mladistvé osoby, které měly v dechu alkohol, byly předány rodičům. Tyto preventivní akce zaměřené na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let, proběhnou na území Pelhřimovska určitě i v měsíci prosinci. Krádež ve vlaku Stačila chvilka spánku Pelhřimovští policisté přijali trestní oznámení o krádeži peněženky. Neznámý kapsář se pohyboval v pondělí 28. listopadu v době mezi až hodin v osobním vlaku na trase Horní Cerekev Pelhřimov. Využil spánku jednoho cestujícího a z pověšené bundy v kupé mu odcizil peněženku. Majitel odcizené peněženky ve stanici v Pelhřimově zjistil, že s peněženkou mu zmizel řidičský průkaz, občanský průkaz, platební karta a finanční hotovost. Neznámý pachatel tak muži způsobil škodu ve výši nejméně korun. Poškozený muž si navíc musí vyřídit nové doklady.

5 Kapesní krádeže se řadí mezi nejběžnější, nejčastější a v historii nejstarší kriminalitu. Nebezpečí v podobě kapesních zlodějů se v této předvánoční době dá očekávat téměř všude. Mezi místa vyhledávaná kapsáři patří obchodní domy, prostředky hromadné dopravy, rušné ulice, ale i čekárny u lékaře. Za prvních jedenáct měsíců roku 2010 jsme na Pelhřimovsku zadokumentovali čtrnáct kapesních krádeží. Od počátku letošního roku se počet případů této majetkové trestné činnosti navýšil o deset případů. V případě odcizení občanského průkazu, nebo jiných osobních dokladů či platební karty je důležité, aby poškození krádež nahlásili co nejdříve na policii. Pachatel by mohl doklady zneužít např. k uzavření smlouvy. Policistům při kapesních krádežích stále činí nemalé problémy to, že si lidé v peněžence u platební karty nechávají lístek s PIN kódem, nebo ho dokonce poznamenávají na platební kartu. Tím zloději otevírají cestu k výběru peněz z účtu. Chybou je rovněž ukládat podobná data do mobilních telefonů, které jsou rovněž častým předmětem kapesních krádeží, dodal npor. Ondřej Fučík, zástupce vedoucího Obvodního oddělení v Pelhřimově. Jak se chránit před okradením? Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na dno, nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše. Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. Vyhýbejte se návalům mnoha lidí. Tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí. Když v autobuse nebo v jiném hromadném dopravním prostředku čtete, mějte své zavazadlo stále na očích. Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.

6 Nehodovost v listopadu Jak jsme jezdili v listopadu V listopadu se méně bouralo Silnice bez sněhu a malý počet dnů se špatným počasím zřejmě ovlivnilo listopadovou nehodovost. S počtem 22 nehod se listopad zařadil spolu s červnem mezi měsíce s nejnižším počtem nehod v letošním roce. Také bilance následků nehod v měsíci je velice příznivá. O život nepřišla žádná osoba, nehody se obešly bez těžkého zranění a pouze tři osoby utrpěly lehká zranění. Vyčíslená hmotná škoda 1,3 miliónu korun se v porovnání s ostatními měsíci také řadí mezi nejnižší. V listopadu v roce 2010 jsme evidovali 28 dopravních nehod, bohužel dvě osoby při nich zemřely, dvě utrpěly těžká zranění a sedm osob bylo zraněno lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 1,3 miliónu korun. Souvislost s počasím mají zřejmě i příčiny dopravních nehod. V jedenácti případech byla nehoda způsobena příliš rychlou jízdou řidiče. V pěti případech nehodě napomohl špatný způsob jízdy řidiče a ve stejném počtu pěti nehod se s vozidlem řidiče střetla lesní zvěř. Jedna nehoda byla zaviněna nedáním přednosti v jízdě. Bohužel, nešvar řízení vozidla pod vlivem alkoholu zaznamenává vzrůstající tendenci. V letošním listopadu, stejně tak jako v říjnu a květnu, způsobili nehodu čtyři řidiči, kteří měli alkohol v krvi. Počátkem listopadu se stala nehoda mezi obcemi Humpolec a Senožaty. Jednadvacetiletý řidič narazil před půlnocí do oplocení zahrady rodinného domu a do transformátoru. Při nehodě utrpěl lehké zranění. Dechovou zkouškou se ukázalo, že mladík je v podnapilém stavu. Nadýchal přes dvě promile alkoholu. Třiašedesátiletý řidič vozidla Škoda Felicia jel od obce Mikulášov směrem na Krasoňov. Při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl řízení svého vozidla, vjel do silničního příkopu, kde s vozidlem zůstal zaklíněn a nepodařilo se mu vyjet. Policisté na místě zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala, že má v dechu přes tři promile alkoholu. Při nehodě neutrpěl zranění. Jednadvacetiletý řidič bez řidičského průkazu jel s vozidlem Ford Fiesta po ulici Humpolecká v Pelhřimově k čerpací stanici Shell. Při průjezdu levotočivé zatáčky nezvládl vlivem opilosti řízení svého vozidla a narazil do zadní části zaparkovaného nákladního návěsu. Dechová zkouška prokázala požití alkoholu 1,49 promile v dechu. Další řidič v nočních hodinách odbočoval od hotelu Rustikal v Horní Cerekvi. V křižovatce nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a narazil do domu. Od nehody odešel. Policisté řidiče po nehodě nalezli. Dvacetiletý řidič nadýchal přes jedno promile alkoholu. Kontrolami řidičů a častými preventivními akcemi se snažíme předcházet dopravním nehodám a nebezpečným situacím, které mohou vyvolat právě tito nezodpovědní řidiči. Bohužel, řidičů pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog v letošním roce přibylo, konstatoval vedoucí Dopravního inspektorátu v Pelhřimově npor. Rostislav Sůva. Dopravní nehodovost leden-listopad 2011 V porovnání nehodovosti s loňským rokem jsme za jedenáct letošních měsíců zaznamenali nárůst o padesát nehod. Letos již evidujeme 319 dopravních nehod, které si vyžádaly šest lidských životů. Třicet dva osob bylo zraněno těžce a sto čtyřicet sedm utrpělo lehké zranění. V loňském roce za stejné období zemřelo devět osob, osmnáct účastníků nehody utrpělo těžké zranění a sto třicet čtyři lehké zranění. Celková hmotná škoda se do konce listopadu 2010 vyšplhala na 22,9 miliónu korun. Od počátku ledna do konce listopadu letošního roku je škoda vyčíslena na 24,7 miliónu korun. por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí, ÚO Policie ČR Pelhřimov

7 LÉČIVÉ ROSTLINY A Z ZEMĚŽLUČ HOŘKÁ Dvouletá, řidčeji jednoletá bylina, cm vysoká. V ČR se nachází na pasekách, suchých stráních a mezích. Léčivá je nať sbíraná na začátku kvetení. Používá se k odstranění střevních poruch a povzbuzení činnosti žlučníku, a to v nálevu nebo v čajových směsích. Je viz tajenka nevyplněná políčka. Š R A V T R E Ž P O T A H J Á A V N I T R O A A D O N A B K E Z E M Ě Ž L U Č T S U I L O N M A O I D U A R P D O P O B T N R L N A T U A D P A Š A D P I K I L O H Ů Ř Z Á V O T E N K A R O T K A L I A T R D C E T N K A K L L A E T T E L A B A L O K K T D S I A M T U E I L Č L E E T L I Í K D E P O M D V Z R U CH K Ř O K U B Í K E J O R K S A Anoda, audio, ažura, balet, balon, Baloun, bouda, démant, deset, důtka, eternit, holič, Idaho, jasan, kalich, karotka, kletr, klika, krůta, kubík, kuplet, Latin, lilek, mezek, mistrák, moped, odnož, Orlík, Oskar, otlak, Pačuli, Pluto, podpor, poměr, potah, raketa, rubáš, říčka, sedlo, silon, skrojek, srdce, štola, tavič, tellur, tílko, troup, vnitro, vzruch, závod, žabař, žertva

8 Fotogalerie Proměna školy v dům s pečovatelskými byty zdárně pokračuje Mírné počasí na sklonku roku umožnilo nejen dokončit demoliční práce, ale také rozšířit stávající budovu o nové podkroví a vztyčit celý nový krov. Právě se pokládají tašky a doufáme, že Silvestra na náměstí již oslavíme s novou střechou. Podvečer druhého prosincového pátku patřil koncertu v kostele. Advent a příchod Mikuláše V neděli 4. prosince se rozzářil na náměstí vánoční strom a nescházela ani nadílka Mikuláše s nebeským i pekelným doprovodem. Spolupráce městského a farního úřadu se stala milou tradicí, kterou pravidelně doplňuje vystoupení dětí ze školky.

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů

JAK SE CHRÁNIT PŘED. Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů JAK SE CHRÁNIT PŘED Rady pro zvýšení bezpečnosti seniorů Jak se chránit před okradením Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Dopravních nehod je letos více

Dopravních nehod je letos více Dopravních nehod je letos více Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 193 dopravních nehod. V loňském roce došlo k 177 dopravním nehodám. Z tohoto důvodu

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Znovu na téma Rainer Maria Rilke a Kamenice nad Lipou

Znovu na téma Rainer Maria Rilke a Kamenice nad Lipou Znovu na téma Rainer Maria Rilke a Kamenice nad Lipou Když bychom sbírali svědectví o vztahu německy píšícího básníka Rainera Marii Rilkeho (jinak pražského rodáka) ke Kamenici nad Lipou, přišli bychom

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

{jathumbnail off} Změnu počasí zřejmě řidiči neregistrovali. Během tří dnů se na Broumovsku staly tři dopravní nehody - Br

{jathumbnail off} Změnu počasí zřejmě řidiči neregistrovali. Během tří dnů se na Broumovsku staly tři dopravní nehody - Br Hned ke třem dopravním nehodám na Broumovsku vyjížděli během tří dnů policisté, hasiči a záchranná služba. Řidiči zřejmě ještě nezaregistrovali změnu povětrnostních podmínek a zhoršený stav silnic. {jathumbnail

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-31/2016 Datum jednání: 27.01.2016 Program jednání (USN-R3-709/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Zápis č. 7/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod.

Zápis č. 7/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod. Zápis č. 7/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 10. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Neomluveni: Bc. Josef Nešněra Občané:

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno:7 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.12.2016 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO

BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO BEZPEČÍ PRO SENIORY DESATERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si vždy tolik peněz, kolik potřebujete. Peněženku uložte vždy

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 10/2012 z 10. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 16. května 2012 V Horních Bludovicích dne 16.

Více