Městské noviny. prosinec Červená Řečice T: F:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské noviny. prosinec 2011. 394 46 Červená Řečice T: +420 565 398 151 +420 565 398 101 F: +420 565 398 309"

Transkript

1 Městské noviny Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice T: F: Ročník Číslo 5 / 6 prosinec 2011 w w w. c e r v e n a r e c i c e. i n f o Úřední hodiny: Pondělí h h Úterý Čtvrtek h h Pátek h h Městské noviny Červená Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ IČ Editor: D. Obranec, M. Paclová Grafická úprava: J. Marvanová Tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 x ročně, č. 6/2011 vychází xx/12/2011 Uzávěrka: 30/10/2011. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme. Předvánoční zamyšlení Ani jsme se nenadáli, rok zase utekl jako voda a opět se ocitáme v čase adventním a na prahu nového roku Na dveře už nám klepou svátky vánoční, svátky klidu, míru a pohody. Je to již tradičně i období zamyšlení a hodnocení a mnohdy možná také nových předsevzetí. Po dalším uplynulém roce se v mých pocitech derou myšlenky jakéhosi uspokojení z vnímání života u nás ve městě. Tyto pocity nastupují především zásluhou vás, občanů města. Vy všichni, kteří máte naše město rádi, přispíváte svou prací, účastí na veřejném životě a postoji k jeho prosperitě, rozvoji, kráse a bezpečnosti, vytváříte jeho dobrou pověst a přitažlivost. Za to za všechno vám patří moje poděkování. Na konci roku se nevyhneme již zmíněnému hodnocení a zamyšlení, přemítáme, co nás čeká. Také v uplynulém roce jsme se snažili naše město pozvednout a vytvářet lepší podmínky pro život nás, občanů. Ne vše se podařilo zrealizovat, plánů je mnoho a hospodářská situace v zemi dopadá i do financování veřejné správy. Přesto si myslím, že se řada věcí podařila a zase jsme postoupili o kousek dál. Věřím, že všechny zrealizované akce a vylepšení jsou a budou ku prospěchu občanů. Ani příští rok zajisté nebude snadný. Vývoj nasvědčuje pokračování hospodářské krize a vláda provádí mnohé kroky, které omezují také příjmy do rozpočtů obcí. I s tím se musí počítat. Ale protože jsem optimisticky založený člověk, věřím, že se s aktuálními okolnostmi dokážeme vyrovnat. Chce to reálný pohled na situaci a zodpovědný přístup. Některé akce máme rozpracované, realizace dalších, již připravených, nás čeká v příštím roce. Uděláme maximum, aby se vše podařilo zdárně zvládnout. Přestože nás a naše rodiny současná situace ve společnosti staví před nemalé problémy, které musíme každodenně řešit, nebuďme lhostejní ke svému okolí, važme si života, přírody, dobrých vztahů a vytvořených hodnot. Také náš život v klidném a spokojeném prostředí pak bude odrážet tyto hodnoty. Na závěr bych vám všem ráda popřála krásné prožití Vánoc, dobré zdraví, spokojenost, hodně radosti a také kapku toho obyčejného lidského štěstí. Do nového roku přeji především zdraví, štěstí, pohodu a naplnění všech vašich plánů, tužeb a přání. Zdeňka Bečková

2 ZÁPIS městského zastupitelstva č. 7 ZM schválilo ověřovatele: Miroslav Straka, Ing. Pavel Štekl a schválilo návrh programu jednání ZM Řečice č Ad. 1 Byla provedena kontrola zápisu a usnesení č Úkoly byly splněny. Ad. 2 ZM schválilo podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 400/16 v k. ú Červená Řečice (úsek v rozvojové ploše územního plánu pro výstavbu RD) na Pozemkový fond ČR. ZM souhlasí s nabytím uvedené části pozemku parc. č. 400/16 v k. ú. Červená Řečice do vlastnictví města Červená Řečice. ZM souhlasí s nabytím pozemků v k. ú. Těchoraz parc. č. 175/19, travní porost, o výměře 314 m 2 a parc. č. st. 112/2, zast. plocha o výměře 74 m 2 (oba odděleny GP od pozemku parc. č. 175/3) od Ing. Jana Beneše do vlastnictví města. ZM souhlasí uskutečnit směnu uvedených pozemků parc. č. 175/19 a parc. č. st. 112/2 za pozemky parc. č. 632/3 a popř i parc. č. 632/5 ve vlastnictví města, vše v k. ú. Těchoraz. Na pozemky bude stanovena cena znaleckým posudkem. Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel 0. ZM schválilo zveřejnění záměru na směnu pozemků mezi městem Červená Řečice a p. Ing. Janem Benešem v k. ú. Těchoraz: parc. č. 175/19 a parc. č. st. 112/2 za cenově odpovídající městské pozemky parc. č.632/3 a popř. i 632/5 dle ceny stanovené znaleckým posudkem. ZM projednalo nabídku na možnost získání pozemků v k. ú. Červená Řečice od Státního statku Jeneč odkupem. ZM po projednání a posouzení jednotlivých pozemků schválilo návrh nabídku nevyužít a pozemky zatím neodkupovat. ZM projednalo stav pozemků na zahradě u stavby DPS v Červené Řečici (přestavba ZŠ) a schválilo, aby Město Červená Řečice vstoupilo v jednání s paní Marií Krčilovou v zájmu odkoupení části pozemku parc. č. 146/1, která je v současnosti součástí oplocené zahrady k DPS. ZM navrhlo odkoupit tento pozemek městem Červená Řečice za cenu do částky 10,-Kč/m 2. Město opraví zeď, která tvoří oplocení zahrady k DPS. ZM souhlasí s nabytím části pozemku parc. č. 146/1 do vlastnictví města (po oddělení GP). Ad. 3 ZM projednalo žádost o finanční příspěvek HC Zmišovice na účinkování v Podnikové hokejové lize v Pelhřimově a Humpolci a schválilo poskytnutí částky ve výši 7 500,- Kč. A.d. 4 Starostka informovala o probíhajících dotacích a pracích na investicích. ZM schválilo proinvestování co největší částky v letošním roce na stavbě DPS Červená Řečice a projedná toto s dodavatelskou firmou AGOS Pelhřimov požaduje dle možností provést v letošním roce na stavbě co největší objem prací. Na příští ZM připraví zastupitelé návrhy na dotační titul z Programu obnovy venkova Vysočiny Ad. 5 ZM projednalo a schválilo směrnice: Odepisování dlouhodobého majetku a inventarizace majetku a závazků, jejíž součástí je i plán inventur. Směrnice nabudou účinnosti od Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel 0. Ad. 6 ZM schválilo složení komisí pro provádění inventur majetku k Hlasování: pro: 13, proti 0, zdržel 0. Ad. 7 ZM bylo informováno o sdělení paní Mgr. Květy Krejčové o ukončení práce kronikářky k Na příští ZM připravit návrhy na nového kronikáře města Červená Řečice. Ad. 8 ZM projednalo a schválilo Rozpočtové změny č. 3, 4 a 5 (viz příloha). Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel 0. Ad. 9 ZM schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. st. 105 v k. ú. Červená Řečice, který je ve vlastnictví města Červená Řečice. Ad. 10 ZM bylo informováno o vloupání do objektu školy č. p. 2, kde bylo vylomeno a rozbito 5 ks dveří a vylomeno okno. ZM byla podána informace o prodloužení smlouvy na VPP na 4 osoby, které budou zaměstnány při městském úřadě do ZM bylo ukončeno ve hod.

3 Stručně co se děje Mateřská škola dostane nový kabát V letošním roce město využilo vypsání dotačního titulu z 26. Výzvy operačního programu Životní prostředí se záměrem vyměnit zdroj na vytápění a topnou soustavu v Mateřské škole v Červené Řečici včetně provedení výměny oken a zateplení fasády celého objektu. Současně byla podána žádost o dotaci na tuto akci. V říjnu letošního roku byly na ministerstvu vyhodnoceny podané žádosti a Městu Červená Řečice byla dotace přiznána. Celkové náklady na akci činí Kč, přiznaná dotace představuje Kč. S realizací akce bude dle možností a s ohledem na provoz MŠ započato v roce 2012 co nejdříve. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Uskutečněním této akce bude vytvořeno ještě lepší prostředí pro generaci našich nejmenších občánků. Zdeňka Bečková Oznámení o platbě poplatku za odvoz tuhého domácího odpadu za rok 2011 Pro rok 2011 platí cena 500,- Kč za každého občana přihlášeného k trvalému pobytu a za každý rekreační objekt. Děti do sedmi let věku jsou od poplatku osvobozeny. Cena byla schválena usnesením zastupitelstva města č Platbu je možné provést v hotovosti na Městském úřadě v Červené Řečici nebo bezhotovostním převodem na účet města č /0100. Pro bezhotovostní převody jsou platné následující variabilní symboly: k. ú. Milotičky číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Popelištná číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Těchoraz číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Zmišovice číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti k. ú. Červená Řečice číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti Splatnost poplatku byla do 31. května Občané, kteří neuhradili poplatek, nechť tak neprodleně učiní. Kdo nebude mít zaplaceno, nebude mu vyvážen domovní odpad a poplatek budeme vymáhat exekučně. Děkujeme za pochopení.

4 Žádosti a vydávání osobních dokladů Od počátku roku 2012 bude možno zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas každý pracovní den a to: v pondělí a středu 8:00 17:00 hodin v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 14:00 hodin v budově Městského úřadu Pelhřimov, Pražská 127, 2. patro. Žadatelé o občanský průkaz již nemusí předkládat svou fotografii. Ta bude pořízena digitálně na místě, podobně jako u žádostí o cestovní pas. Tisková zpráva Územního odboru Policie ČR Pelhřimov Vloupání do objektu Na krádež si posvítil Pelhřimovští policisté přijali oznámení o vloupání do rekreačního objektu areálu bývalého pionýrského tábora v k. ú. Červená Řečice. Neznámý pachatel vnikl do objektu během druhé poloviny listopadu. U zrekonstruované chaty poškodil plastové dveře a z vnitřních prostor odcizil dvě lampičky a osm vratných pivních sudů zn. Bernard o objemu 50 litrů. Celková škoda na poškozených dveřích a odcizených věcech byla vyčíslena na téměř korun. Policejní kontrola v barech Mládež si alkohol neodepřela Z pátku na sobotu se pelhřimovští policisté zaměřili na kontrolu podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let. Bohužel, ve třech barech v Humpolci a v jednom pelhřimovském jsme zjistili, že některé mladistvé osoby pily alkoholické nápoje. Osm chlapců a devět děvčat ve věku od 15-ti do 17-ti let se napilo piva nebo tvrdého alkoholu. Hladina alkoholu v dechu se pohybovala v rozmezí od 0,09 do 0,52. Rekordmanem, který nadýchal 2,05 promile alkoholu, byl sedmnáctiletý mladík. Společně s policisty se kontroly zúčastnili i pelhřimovští a humpolečtí zástupci městského úřadu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a přestupkové komise. Mladistvé osoby, které měly v dechu alkohol, byly předány rodičům. Tyto preventivní akce zaměřené na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let, proběhnou na území Pelhřimovska určitě i v měsíci prosinci. Krádež ve vlaku Stačila chvilka spánku Pelhřimovští policisté přijali trestní oznámení o krádeži peněženky. Neznámý kapsář se pohyboval v pondělí 28. listopadu v době mezi až hodin v osobním vlaku na trase Horní Cerekev Pelhřimov. Využil spánku jednoho cestujícího a z pověšené bundy v kupé mu odcizil peněženku. Majitel odcizené peněženky ve stanici v Pelhřimově zjistil, že s peněženkou mu zmizel řidičský průkaz, občanský průkaz, platební karta a finanční hotovost. Neznámý pachatel tak muži způsobil škodu ve výši nejméně korun. Poškozený muž si navíc musí vyřídit nové doklady.

5 Kapesní krádeže se řadí mezi nejběžnější, nejčastější a v historii nejstarší kriminalitu. Nebezpečí v podobě kapesních zlodějů se v této předvánoční době dá očekávat téměř všude. Mezi místa vyhledávaná kapsáři patří obchodní domy, prostředky hromadné dopravy, rušné ulice, ale i čekárny u lékaře. Za prvních jedenáct měsíců roku 2010 jsme na Pelhřimovsku zadokumentovali čtrnáct kapesních krádeží. Od počátku letošního roku se počet případů této majetkové trestné činnosti navýšil o deset případů. V případě odcizení občanského průkazu, nebo jiných osobních dokladů či platební karty je důležité, aby poškození krádež nahlásili co nejdříve na policii. Pachatel by mohl doklady zneužít např. k uzavření smlouvy. Policistům při kapesních krádežích stále činí nemalé problémy to, že si lidé v peněžence u platební karty nechávají lístek s PIN kódem, nebo ho dokonce poznamenávají na platební kartu. Tím zloději otevírají cestu k výběru peněz z účtu. Chybou je rovněž ukládat podobná data do mobilních telefonů, které jsou rovněž častým předmětem kapesních krádeží, dodal npor. Ondřej Fučík, zástupce vedoucího Obvodního oddělení v Pelhřimově. Jak se chránit před okradením? Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na dno, nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše. Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. Vyhýbejte se návalům mnoha lidí. Tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí. Když v autobuse nebo v jiném hromadném dopravním prostředku čtete, mějte své zavazadlo stále na očích. Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.

6 Nehodovost v listopadu Jak jsme jezdili v listopadu V listopadu se méně bouralo Silnice bez sněhu a malý počet dnů se špatným počasím zřejmě ovlivnilo listopadovou nehodovost. S počtem 22 nehod se listopad zařadil spolu s červnem mezi měsíce s nejnižším počtem nehod v letošním roce. Také bilance následků nehod v měsíci je velice příznivá. O život nepřišla žádná osoba, nehody se obešly bez těžkého zranění a pouze tři osoby utrpěly lehká zranění. Vyčíslená hmotná škoda 1,3 miliónu korun se v porovnání s ostatními měsíci také řadí mezi nejnižší. V listopadu v roce 2010 jsme evidovali 28 dopravních nehod, bohužel dvě osoby při nich zemřely, dvě utrpěly těžká zranění a sedm osob bylo zraněno lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 1,3 miliónu korun. Souvislost s počasím mají zřejmě i příčiny dopravních nehod. V jedenácti případech byla nehoda způsobena příliš rychlou jízdou řidiče. V pěti případech nehodě napomohl špatný způsob jízdy řidiče a ve stejném počtu pěti nehod se s vozidlem řidiče střetla lesní zvěř. Jedna nehoda byla zaviněna nedáním přednosti v jízdě. Bohužel, nešvar řízení vozidla pod vlivem alkoholu zaznamenává vzrůstající tendenci. V letošním listopadu, stejně tak jako v říjnu a květnu, způsobili nehodu čtyři řidiči, kteří měli alkohol v krvi. Počátkem listopadu se stala nehoda mezi obcemi Humpolec a Senožaty. Jednadvacetiletý řidič narazil před půlnocí do oplocení zahrady rodinného domu a do transformátoru. Při nehodě utrpěl lehké zranění. Dechovou zkouškou se ukázalo, že mladík je v podnapilém stavu. Nadýchal přes dvě promile alkoholu. Třiašedesátiletý řidič vozidla Škoda Felicia jel od obce Mikulášov směrem na Krasoňov. Při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl řízení svého vozidla, vjel do silničního příkopu, kde s vozidlem zůstal zaklíněn a nepodařilo se mu vyjet. Policisté na místě zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala, že má v dechu přes tři promile alkoholu. Při nehodě neutrpěl zranění. Jednadvacetiletý řidič bez řidičského průkazu jel s vozidlem Ford Fiesta po ulici Humpolecká v Pelhřimově k čerpací stanici Shell. Při průjezdu levotočivé zatáčky nezvládl vlivem opilosti řízení svého vozidla a narazil do zadní části zaparkovaného nákladního návěsu. Dechová zkouška prokázala požití alkoholu 1,49 promile v dechu. Další řidič v nočních hodinách odbočoval od hotelu Rustikal v Horní Cerekvi. V křižovatce nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a narazil do domu. Od nehody odešel. Policisté řidiče po nehodě nalezli. Dvacetiletý řidič nadýchal přes jedno promile alkoholu. Kontrolami řidičů a častými preventivními akcemi se snažíme předcházet dopravním nehodám a nebezpečným situacím, které mohou vyvolat právě tito nezodpovědní řidiči. Bohužel, řidičů pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog v letošním roce přibylo, konstatoval vedoucí Dopravního inspektorátu v Pelhřimově npor. Rostislav Sůva. Dopravní nehodovost leden-listopad 2011 V porovnání nehodovosti s loňským rokem jsme za jedenáct letošních měsíců zaznamenali nárůst o padesát nehod. Letos již evidujeme 319 dopravních nehod, které si vyžádaly šest lidských životů. Třicet dva osob bylo zraněno těžce a sto čtyřicet sedm utrpělo lehké zranění. V loňském roce za stejné období zemřelo devět osob, osmnáct účastníků nehody utrpělo těžké zranění a sto třicet čtyři lehké zranění. Celková hmotná škoda se do konce listopadu 2010 vyšplhala na 22,9 miliónu korun. Od počátku ledna do konce listopadu letošního roku je škoda vyčíslena na 24,7 miliónu korun. por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí, ÚO Policie ČR Pelhřimov

7 LÉČIVÉ ROSTLINY A Z ZEMĚŽLUČ HOŘKÁ Dvouletá, řidčeji jednoletá bylina, cm vysoká. V ČR se nachází na pasekách, suchých stráních a mezích. Léčivá je nať sbíraná na začátku kvetení. Používá se k odstranění střevních poruch a povzbuzení činnosti žlučníku, a to v nálevu nebo v čajových směsích. Je viz tajenka nevyplněná políčka. Š R A V T R E Ž P O T A H J Á A V N I T R O A A D O N A B K E Z E M Ě Ž L U Č T S U I L O N M A O I D U A R P D O P O B T N R L N A T U A D P A Š A D P I K I L O H Ů Ř Z Á V O T E N K A R O T K A L I A T R D C E T N K A K L L A E T T E L A B A L O K K T D S I A M T U E I L Č L E E T L I Í K D E P O M D V Z R U CH K Ř O K U B Í K E J O R K S A Anoda, audio, ažura, balet, balon, Baloun, bouda, démant, deset, důtka, eternit, holič, Idaho, jasan, kalich, karotka, kletr, klika, krůta, kubík, kuplet, Latin, lilek, mezek, mistrák, moped, odnož, Orlík, Oskar, otlak, Pačuli, Pluto, podpor, poměr, potah, raketa, rubáš, říčka, sedlo, silon, skrojek, srdce, štola, tavič, tellur, tílko, troup, vnitro, vzruch, závod, žabař, žertva

8 Fotogalerie Proměna školy v dům s pečovatelskými byty zdárně pokračuje Mírné počasí na sklonku roku umožnilo nejen dokončit demoliční práce, ale také rozšířit stávající budovu o nové podkroví a vztyčit celý nový krov. Právě se pokládají tašky a doufáme, že Silvestra na náměstí již oslavíme s novou střechou. Podvečer druhého prosincového pátku patřil koncertu v kostele. Advent a příchod Mikuláše V neděli 4. prosince se rozzářil na náměstí vánoční strom a nescházela ani nadílka Mikuláše s nebeským i pekelným doprovodem. Spolupráce městského a farního úřadu se stala milou tradicí, kterou pravidelně doplňuje vystoupení dětí ze školky.

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

JEDOVNICKÝ květen/červen 2012

JEDOVNICKÝ květen/červen 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ květen/červen 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...3 Další důležité informace pro občany... 11 Z policejních záznamů...13 Společenská kronika...

Více

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku.

Už proběhly další kontroly vody? Ano. Rozbor vody z 19. září už byl v pořádku. 10/2011 PITNÁ VODA Proč voda z městského vodovodu nebyla, na krátký čas, úplně v pořádku jsem se zeptala jednatele VTS s.r.o. Počátky pana Zdeňka Kopeckého. Je provozovatel vodovodu povinný ze zákona kontrolovat

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a

Více

měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč Nebeský portál, oceněný snímek soutěže Světelsko ve fotografii 2013 (foto: Oldřich Rod) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Zasedání zastupitelstva. str. 3 Z historie...

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007. Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2007, ročník XVII, číslo

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 5 (květen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Martin Ptáček postoupil do celorepublikového kola v Kladně Skvělou zprávu jsme obdrželi od pana učitele ZUŠ pana Štěpána Přibyla. Jeho

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2.

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. vícemiss se stala Anička Kuncová ze 7. B (na fotu vlevo) a

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

nekořský 2 červen Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse Z obsahu

nekořský 2 červen Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse Z obsahu nekořský 2015 2 červen Z obsahu Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse Z jednání zastupitelstva Poděkování Třídění odpadů Inzerce Elektrowin Historie obce konec II.sv. války ZŠ Nekoř hokejbal proti

Více

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva WWW.TREST.CZ LEDEN 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ Oslavili jsme Vánoce Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor,

Více

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD 11/2011 BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD Den 30.10.2011 byl datem ukončení realizace projektu s názvem Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí. Práce na něm započaly

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více