HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5 Popis částí a ovládacích prvků...6 Zadní panel...6 Čelní panel...7 Dálkový IR ovladač...8 Ovládání rekordéru pomocí myši...9 Systémové spuštění a vypnutí přístroje...9 Spuštění přístroje...9 Systémové vypnutí přístroje...10 Volba děleného displeje...10 Živé sledování...11 Nahrávání...11 Přehrávání záznamu...11 Ovládání PTZ kamer...13 Ovládání alarmových vstupů a výstupů (pouze u některých modelů)...15 Nastavení video parametrů...15 Konfigurace rekordéru...17 Podmenu RECORDING SETUP...17 Záložka RECORDING SETUP...17 Záložka CHANNEL OVERLAY...18 Záložka RECORDING SCHEDULE...18 Podmenu CAMERA...19 Záložka PTZ SETUP...19 Záložka VIDEO SETUP...20 Záložka MOTION DETECTION...20 Podmenu NETWORK SETUP...21 Záložka ETHERNET SETUP...21 Záložka PPPOE & 3G...22 Záložka DDNS SETUP...22 Záložka Záložka P2P SETUP...24 Záložka ACCESS CONTROL...26 Podmenu SYSTEM SETUP...26 Záložka TIME...26 Záložka HDD MANAGEMENT...27 Záložka USER MANAGEMENT...28 Záložka ALARM SETUP...29 Záložka OUTPUT SCHEDULE...30 Podmenu SYSTEM MANAGEMENT...30 Záložka SYSTEM UPGRADE...30 Záložka LOG SEARCH...31 Záložka ONLINE USERS...31 Záložka DEFAULT...32 Vzdálený přístup k rekordéru...32 Vzdálený přístup pomocí IE...32 Vzdálený přístup z mobilních zařízení...34 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér podporuje připojení až 2 pevných disků SATA HDD (3.5, max. 2x3TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). -5-

6 3. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel SDI-IN CH1-CH4: HD-SDI vstupy pro připojení video výstupů z HD-SDI kamer (BNC konektory). AUDIO-IN CH1-CH4: Audio vstupy (RCA konektor) pro připojení audio výstupů z kamer. HD-OUT: HDMI výstup pro připojení monitoru. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). USB konektory: USB porty pro zálohování záznamu na USB flash disk nebo pro upgrade FW z USB flash disku apod. 7. Svorky ALARM IN 1-4, : Alarmové vstupy. Jeden vodič poplachového čidla připojte ke zvolené svorce 1-4, druhý vodič čidla připojte ke svorce. 8. ALARM OUT: Alarmový výstup. C: Společný kontakt, O: Alarmový výstup NO (normálně otevřený), : zemnění. 9. RS485 A,B: Sériové rozhraní RS-485 pro připojení PTZ kamery. 10.DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 11. ON/OFF: Hlavní vypínač. -6-

7 Čelní panel 1. Kontrolky: PLAY: Přehrávání. HDD: Činnost disku. REC: Nahrávání. NET: Síťový provoz. POWER: Napájení. 2. IR: IR čidlo pro dálkový ovladač. 3. / : Spuštění přehrávání / pauza. 4. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x. 5. : Zrychlené přehrávání dopředu 2x, 4x, 8x. 6. FN: Funkční tlačítko (klávesová zkratka). 7. PTZ/ESC: Ovládání PTZ kamer / vystoupení z menu. 8. : Směrová tlačítka pro ovládání menu nebo ovládání PTZ kamer. 9. : Potvrzení položky (ENTER). 10. : USB konektor pro připojení USB myši. -7-

8 Dálkový IR ovladač POWER: Zapnutí / vypnutí rekordéru. MENU: Vstup do menu. ESC: Zavření softwarové klávesnice. / Zavření aktuálně otevřeného okna. / Vystoupení z aktuálního ovládání. / Návrat do předchozího menu. / Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x, přehrávání po jednotlivých snímcích. : Zrychlené přehrávání 2x, 4x, 8x. : Zastavení přehrávání. / : Vyhledávání záznamu / spuštění přehrávání / pauza. : Směrová tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo pro ovládání menu nebo pro natáčení PTZ kamer. REC: Spuštění nahrávání. SEARCH: Vyhledávání záznamu. OK: Potvrzení položky (ENTER). PTZ: Režim ovládání PTZ kamer. +/-: Zvýšení / snížení hlasitosti nebo hodnoty. Výběr položky ze seznamu. ZOOM IN/OUT: Ovládání zoomu. 0 9, 10+: Numerická tlačítka pro volbu kamery / vložení znaku. FN: Funkční tlačítko (zkratka). : Přepínání náhledových obrazovek 1/4/8/9.. ALARM: Reset alarmu. CLEAR: Zrušení alarmu. DEV: Volba rekordéru pro ovládání. -8-

9 Ovládání rekordéru pomocí myši Rekordér podporuje počítačovou myš (USB). K USB konektoru MOUSE připojte přiloženou počítačovou myš. Pomocí myši můžete ovládat menu rekordéru. Funkce myši je obdobná jako např. v systému Windows. Když kliknete do obrazu pravým tlačítkem myši, zobrazí se zkrácené menu: 1. Maim Menu = Hlavní menu. 2. Wizard = Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). 3. Multi channel = Volba děleného displeje. 4. Recording Control = Ovládání nahrávání. 5. Playback & Backup = Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 6. PTZ Control = Ovládání PTZ kamer. 7. Alarm Control = Ovládání alarmu. 8. Displey Setup = Nastavení displeje. 9. Hide Toolbar = Skrytí panelu nástrojů. Systémové spuštění a vypnutí přístroje Spuštění přístroje Pokud indikátor POWER nesvítí, postupujte následovně: Připojte k rekordéru napájecí zdroj, přístroj by se měl zapnout. Pokud se přístroj nezapne, zapněte napájení rekordéru kolébkovým vypínačem na zadní straně rekordéru. Pokud kontrolka POWER svítí červeně, stiskněte tlačítko POWER. Po spuštění se na obrazovce zobrazí dělený displej. Pokud aktuální čas odpovídá období, kdy se má podle časovače nahrávat, automaticky se spustí nahrávání. Pokud v rekordéru není nainstalován pevný disk (HDD), zobrazí se zpráva SYSTEM DIDNT DETECT ANY HARD DISK CONNECTION!. Význam ikon (zleva doprava): 1. Hlavní menu. 2. Wizard: Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). 3. Multi channel: Volba děleného displeje. 4. Ovládání nahrávání. 5. Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 6. Ovládání PTZ kamer. 7. Ovládání alarmu. 8. Nastavení displeje. 9. Vystoupení. Pozn.: V tomto dialogu můžete rychle nastavít jazyk a základní parametry. -9-

10 Systémové vypnutí přístroje Zvolte položku EXIT ( Vystoupení ) a pak POWER DOWN. Upozornění: Zabraňte níže uvedeným nesystémovým způsobům vypnutí přístroje: Vypnutí vypínačem POWER na zadní straně přístroje. Nevypínejte přístroj přímo vypínačem POWER na zadním panelu, když rekordér pracuje, zejména pokud nahrává. Přímé odpojení napájecího zdroje. Zabraňte přímému odpojení napájecího zdroje, když přístroj pracuje, zejména pokud nahrává. Upozornění: K napájení přístroje používejte pouze přiložený stabilizovaný napájecí zdroj. V případě nesprávného napájení hrozí nenormální chování případně poškození HDD a/nebo rekordéru. Volba děleného displeje Zvolte položku MULTI CHANNEL a pak vyberte požadovaný typ displeje

11 Živé sledování Po zapnutí přejde rekordér do režimu živého sledování. Do živého obrazu jsou vloženy údaje o datumu a čase a některé ikony. Význam ikon je uveden níže. Zelené kolečko: Na daném kanále je normální video. Žluté kolečko: Na daném kanále probíhá dynamický test. Červené kolečko: Zakrytí alarmových obrázků. Symbol reproduktoru: Na daném kanále je povolen zvuk. Nahrávání Nahrávání jednotlivých kanálů Pozn.: Aby uživatel mohl konfigurovat nahrávání, musí mít odpovídající přístupová práva. Dříve než spustíte nahrávání, ujistěte se, že je řádně nainstalován pevný disk (HDD). Vstup do menu pro konfiguraci nahrávání V režimu sledování klikněte pravým tlačítkem myší a v zobrazeném menu zvolte RECORDING CONTROL (ovládání nahrávání). Nebo v režimu sledování stiskněte tlačítko REC na čelním panelu rekordéru nebo na dálkovém ovladači. AUTOMATICALLY: Nahrávání je ovládáno automaticky dle časového rozvrhu, nebo v závislosti na výskytu pohybu v obraze nebo výskytu alarmu na alarmovém vstupu rekordéru. MANUAL REC: Manuální spuštění nahrávání tlačítkem REC v jakémkoliv provozním režimu. Tento režim nahrávání má nejvyšší prioritu. STOP REC: Zastavení nahrávání všech kanálů. ALL: Zvolení všech kanálů. OK: Potvrdit. CANCEL: Zrušit. Přehrávání záznamu Ke vstupu do režimu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY nebo klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazením menu zvolte položku PLAYBACK & BACKUP

12 Význam ikon pro ovládání přehrávání Ikona Ikona Výnam Synchronní / asynchronní přehrávání Přehrávání po jednotlivých snímcích Zpomalené přehrávání Výnam Nastavení hlasitosti Režim zobrazení 1/4/8/9/16/24/32 Zobrazení / skrytí seznamu Čas nahrávání Normální přehrávání Zrychlené přehrávání Přehrávání / pauza / stop Zvuk vypnutý / zvuk zapnutý Převinutí Pozn.: 1. Přehrávací rychlost, kanál, čas, průběh a další informace o aktuálním záznamovém souboru jsou zobrazeny na přehrávacím panelu. 2. Nelze zvolit zrychledné přehrávání pro více kanálů najednou. 3. Taháním myší za jezdec indikující průběh přehrávání lze přímo skákat do požadovaného úseku záznamu. 4. V níže uvedeném dialogu můžete volit čas pro přehrávání s přesností na sekundy

13 Ovládání PTZ kamer Připojení PTZ kamer k rekordéru Datové rozhraní PTZ kamery (speed-dome) připojte k sériovému rozhraní RS-485 rekordéru. Dodržte správnou polaritu datové linky +/- (resp. A/B). Příprava Nastavte na PTZ kameře požadovanou ID adresu a zvolte odpovídající ovládací protokol. Přepněte na monitor odpovídající kameru. Provoz V režimu sledování klikněte pravým tlačítkem myši k zobrazení zkráceného menu a pak zvolte PTZ CONTROL (OVLÁDÁNÍ PTZ) nebo stiskněte přímo tlačítko PTZ pro zobrazení PTZ ovládacího panelu. Natáčení kamery: Najeďte kurzorem myši do horní, spodní, levé nebo pravé části obrazu. Objeví se šipky v odpovídajícím směru. Přidržte stisknuté tlačítko myši nyní lze navést kameru do odpovídající pozice a ovládat jí pomocí panelu. Nebo můžete s kamerou natáčet pomocí směrových tlačítek,, a na dálkovém ovladači

14 Záložka Normal ZOOM (ZOOM +/-): Přiblížení / oddálení sledovaného objektu (resp. zmenšení / zvětšení zorného úhlu). OSTŘENÍ (FOCUS +/-): Ostření na blízko / na dálku. CLONA (IRIS +/-): Otvírání / zavírání clony objektivu PTZ kamery. Jezdec RYCHLOST (SPEED): Nastavení rychlosti natáčení PTZ kamery. PRESET: Číslo předvolené pozice (preset) PTZ kamery. Uložení prepozice do paměti: Do okna PRESET zadejte požadované číslo předvolby. Najeďte kamerou do požadované pozice a nastavte objektiv, potom tuto pozici uložte do paměti pomocí tlačítka NASTAVENÍ (SETUP). Vyvolání prepozice: Do okna PRESET zadejte číslo prepozice, kterou chcete vyvolat a pak klikněte na VOLAT (TRANSFER). Záložka Set V této záložce můžete naprogramovat automatickou trasu PTZ kamery. Nastavení automatické obchůzky předvolených pozic Do okna SET zadejte číslo trasy. Do okna PRESET zadejte číslo předvolené pozice, kterou chcete přidat do trasy. Do okna DWELL TIME zadejte dobu zdržení v předvolené pozici. Potom klikněte na ADD PRESET pro přidání prepozice do trasy. Takto postupně přidejte do trasy všechny požadované prepozice. K odstranění prepozice z trasy klikněte na DELETE PRESET. K ukončení programování obchůzky klikněte na END TOUR. Nastavení automatické trasy cruise ( patter ) Do okna SET zadejte číslo trasy. Nyní pohybujte kamerou po požadované trase. K ukončení programování trasy klikněte na END TOUR. Pokd chcete odstranit již existující trasu klikněte na CLEAR TOUR. Záložka Control V této záložce můžete spustit (vyvolat) naprogramovanou automatickou trasu PTZ kamery, případně ovládat další přídavné funkce

15 Vyvolání automatické obchůzky prepozic Do okna CONTROL zadejte číslo obchůzky, kterou chcete vyvolat a pak klikněte na TOUR SCAN. Vyvolání automatické trasy cruise ( pattern ) Do okna CONTROL zadejte číslo obchůzky, kterou chcete vyvolat a pak klikněte na PATTERN SCAN. Ovládání alarmových vstupů a výstupů (pouze u některých modelů) Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu a v zobrazeném menu zvolte položku ALARM CONTROL. SET ALARM: Zvolte alarmové vstupy, které mají být aktivní (povoleny). Když je aktivováno čidlo, připojené k odpovídajícímu alarmovému vstupu, spustí se alarm. CLEAR ALARM: Zvolte alarmové vstupy, které mají být neaktivní (zakázané). Když je aktivováno čidlo, připojené k odpovídajícímu alarmovému vstupu, alarm se nespustí. ALARM OUTPUT: Kliknutím do odpovídajícího okénka ALARM OUTPUT můžete sepnout / rozepnout alarmový výstup rekordéru. Takto můžete ovládat nějaké externí zařízení (např. reflektor), připojené k alarmovému výstupu rekordéru. Nastavení video parametrů Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu a v zobrazeném menu zvolte položku DISPLAY SETUP. Záložka Video

16 SVĚTELNOST (BRIGHTNESS): Jas. CHROMA (CHROMA): Barevný odstín (teplota). KONTRAST (CONTRAST): Kontrast. SATURACE (SATURATION): Barevná sytost. Záložka Monitor Nastavení obrazových parametrů připojeného monitoru. DEVICE: Zvolte monitor, jehož parametry chcete nastavit. Záložka Setup Nastavte další parametry zvoleného monitoru

17 Konfigurace rekordéru Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu a v zobrazeném menu zvolte položku MAIN MENU. Podmenu RECORDING SETUP Záložka RECORDING SETUP CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). IMAGE QUALITY: Zvolte požadovanou záznamovou kvalitu. K dispozici MINIMUM (minimální) / LOW (nízká) / GENERAL (střední) / HIGH (vysoká) / HIGHEST (nejvyšší). DIGITAL WATERMARK: Digitální vodoznak. CLOSE vypnuto, OPEN zapnuto. PRE-ALARM REC: Před-alarmový záznam. CLOSE vypnuto, OPEN zapnuto. AUDIO: Záznam audia. CLOSE vypnuto, OPEN zapnuto

18 Záložka CHANNEL OVERLAY CHANNEL: Kanál. CHANNEL NAME: Jméno kanálu (kamerový tutulek). CHANNEL DISPLAY: Umístění kamerového titulku do obrazu. LOWER LEFT vlevo dole, LOWER RIGHT vpravo dole, UPPER LEFT vlevo nahoře, UPPER RIGHT vpravo nahoře. TIME DISPLAY: Umístění data a času do obrazu. LOWER LEFT vlevo dole, LOWER RIGHT vpravo dole, UPPER LEFT vlevo nahoře, UPPER RIGHT vpravo nahoře. Záložka RECORDING SCHEDULE Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. WEEK: Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. 0 24: Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává

19 Červená políčka (ALARM RECORDING): Alarmové nahrávání. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu alarmu na alarmovém vstupu. Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. Modrá políčka (MOTION AND ALARM): V danou hodinu se nahrává při výskytu alarmu na alarmovém vstupu nebo při výskytu pohybu v obraze. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupit. Podmenu CAMERA Záložka PTZ SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož PTZ parametry chcete nastavovat. VŠE (ALL) všechny kanály. PTZ PROTOCOL: Ovládací protokol pro ovládání dané PTZ kamery. Tovární nastavení: Pelco D1. PTZ ADDRESS): ID adresa PTZ kamery (speed-dome kamery) připojené k danému kanálu. Rozsah nastavení BIT RATE: Komunikační rychlost (baud rate). Dostupná nastavení: bps. DATA BITS): Počet datových bitů. Rozsah nastavení: 5 8. Tovární nastavení:8. STOP BITS: Stop bity. Rozsah nastavení: 1, 2. Tovární nastavení:1. DATA CHECK: Parita. LICHÁ (ODD) lichá, SUDÁ (EVEN) sudá, WITHOUT žádná. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

20 Záložka VIDEO SETUP VIDEO MODE: Video standard (PAL / NTSC). CHANNEL: Kanál. RESERVED SECTION: Nastavení privátních zón. VIDEO LOSS: Zvolte akci rekordéru při výpadku videosignálu. BUZZER ALAR bzučák, SEND odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmového výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka MOTION DETECTION Nastavení detekce pohybu. CHANNEL: Kanál. SENSITIVITY SETTING: Citlivost detekce. DETECTION AREA: Nastavení detekčních zón. BUZZER ALARM: Při výskytu pohybu se spustí bzučák. SEND Při výskytu pohybu se odešle notifikační . TRIGGER RECORDING: Zvolte kameru, která se má při výskytu pohybu na daném kanále začít nahrávat

21 ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být při výskytu pohybu na daném kanále aktivován. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu NETWORK SETUP Záložka ETHERNET SETUP DHCP: IP adresa je rekordéru přiřazována automaticky DHCP serverem ve vaší síti. Toto nastavení je možné využít pouze v případě, že ve vaší síti je funkční DHCP server. UPNP: Povolení UPNP. UPnP protokol umožňuje jednoduché připojení rekordéru do vaší sítě a automatickou konfiguraci síťových parametrů. Abyste mohli toto nastavení využít, musíte mít ve vaší síti router, který tuto službu podporuje. IP ADDRESS: Pokud jste nezatrhli položku DHCP nebo UPNP, nastavte manuálně požadovanou pevnou IP adresu rekordéru. SUBNET MASK: Maska sítě. DEFAULT GATEWAY: IP adresa brány (router apod.). DNS SERVER: IP adresa DNS serveru. SERVER PORT: Číslo portu pro odesílání obrazu. Tovární nastavení: Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. HTTP PORT: Číslo webového portu. Tovární nastavení: 80. Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Pokud změníte toto číslo portu, musíte pro přístup k rekordéru zadat toto číslo za IP adresu rekordéru (oddělené dvojtečkou). Příklad: :1234 (kde 1234 je číslo portu). Stejné číslo portu musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. HANDSET PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilním telefonu. Tovární nastavení: MAC (MAC): MAC adresa rekordéru. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

22 Záložka PPPOE & 3G AUTO START: Automatické připojení v PPPoE módu. DIAL UP: Když jste zadali PPPoE jméno a heslo, klikněte na DIAL UP. Rekordér automaticky naváže připojení v PPPoE módu a PPPOE IP adresa se nastaví na přidělenou dynamickou WAN IP adresu. Rekordér je potom přístupný pomocí této IP adresy. DIAL TYPE: Typ vytáčeného připojení. ACCOUNT: Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka DDNS SETUP

23 DDNS SERVICE: Pokud internetová přípojka na straně rekordéru nemá přidělenu pevnou veřejnou IP adresu, můžete k rekordéru přistupovat přes Internet pomocí tzv. DDNS služby (serveru). Pokud chcete využít DDNS server, nastavte USED (jinak NOT USED). Pozn.: Nejprve musíte rekordér zaregistrovat u zvolené DDNS služby. Zdarma je k dispozici např. tento DDNS server: SODDNS, ANYVISION, PANSIM, DYNDNS.ORG. DDNS DOMAIN: Zadejte adresu DDNS serveru. USER: Zadejte jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován u zvoleného DDNS serveru. PASSWORD: Zadejte heslo pro přístup k DDNS serveru. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka

24 Nastavení poštovního serveru pro odesílání notifikačních ů. SSL: Zabezpečený přenosový protokol. ADDRESS 1: Zadejte první ovou adresu příjemce. ADDRESS 2: Zadejte druhou ovou adresu příjemce. SEND Zadejte jméno poštovního účtu odesílatele. SMTP SERVER: Server odchozí pošty. SMTP PORT: Číslo portu pro odchozí poštu. ACCOUNT: Uživatelské jméno. PASSWORD: Heslo. TEST Test odesílání ů. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka P2P SETUP Nastavení cloudové služby P2P. Pomocí této služby můžete přistupovat k rekordéru přes server v Internetu, bez pracného nastavování síťových parametrů, mapování portů atd. Stačí zaregistrovat váš rekordér u příslušného serveru, který mu přidělí identifikační číslo, pomocí kterého se pak k rekordéru připojujete

25 Pozn.: Při použití služby P2P se doporučuje nevyužívat DHCP pro automatické přidělení IP adresy rekordéru. Vzdálený přístup k rekordéru pomocí cloudové služby P2P je popsáno v návodu dále

26 Záložka ACCESS CONTROL Nastavení pravidel pro vzdálený přístup. Můžete nastavit rozsah IP adres, které mají mít povolený resp. zakázaný vzdálený přístup k rekordéru. LIST RULE: Pravidlo pro přístup. NOT USED nepoužito, ALLOW ACCESS povolit přístup, REFUSED TO VISIT zakázat přístup. STARTING IP: Začáteční adresa. ENDING IP: Koncová adresa. ADD: Přidat. DELETE: Vymazat. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM SETUP Záložka TIME

27 REMOTE CONTROLER: Číslo dálkového ovladače. DEVICE NAME: Jméno rekordéru. DATE MODE: Formát datumu. TIME MODE: Formát času. SYSTEM DATE: Systémové datum. SYSTEM TIME: Systémový čas. DST: Letní čas. NTP SETUP: Nastavení NTP serveru pro synchronizaci času. SET TIME: Potvrzení modifikace času. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka HDD MANAGEMENT Správa pevných disků (HDD). DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE - přepis nejstarších dat novým záznamem, STOP zastavení nahrávání. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku záznamu v jednom souboru. HARD DISK: Nainstalované HDD. TOTAL SIZE: Celková kapacita. FREE SIZE: Volná kapacita. FORMATTING: Zformátování HDD. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

28 Záložka USER MANAGEMENT Správa uživatelů PERMISSION TYPE: Druh povolení. USER: Uživatel. SYSTEM PRIVILEGES: Uživatelská systémová práva. ADD USER: Přidat uživatele. EDIT USER: Editovat uživatele. DELETE USER: Vymazat uživatele. EDIT PASSWORD: Změna hesla. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

29 Záložka ALARM SETUP ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož parametry chcete nastavovat. ALL všechny alarmové kanály. INPUT TYPE: Zadejte typ alarmového vstupu. N/O norrmálně otevřený ( normally open ), N/C normálně zavřený ( normally closed ). CLEAR ALARM: Doba po aktivaci alarmového vstupu, po které se automaticky zruší alarmový stav rekordéru. PTZ RELATE: Akce PTZ kamery při výskytu alarmu. SEND Pokud chcete, aby rekordér při výskytu alarmu odeslal notifikační , zatrhněte toto okénko. TRIGGER RECORDING: Zvolte kamery, které se mají začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být aktivován při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

30 Záložka OUTPUT SCHEDULE Časový rozvrh pro akce rekordéru při výskytu alarmu. 0-24: Hodiny během dne. BUZZER OUTPUT: Bzučák. SEND Odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmovéh výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM MANAGEMENT Záložka SYSTEM UPGRADE Aktualizace firmware erkordéru

31 HARDWARE VERSION: Verze hardware. SOFTWARE VERSION: Verze software. SERIAL NUMBER: Výrobní číslo. RELEASE DATE: Datum vydání software. Když chcete aktualizovat firmware rekordéru, klikněte na tlačítko SOFTWARE UPGRADE. Jsou podporovány tyto způsoby upgrade: lokálně z připojeného USB flash disku, pomocí IE, pomocí klientského software. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka LOG SEARCH Provozní deník rekordéru (seznam událostí a operací). DATE SEARCH: Zadejte datum pro vyhledávání událostí. LOG TYPE: Zadejte druh událostí, které chcete vyhledat. START SEARCH: Spustit vyhledávání. ORDER: Pořadové číslo události (operace). OPERATE: Operace. TIME: Čas výskytu. INFORMATION: Informace. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ONLINE USERS Jsou zobrazeny informace o připojených vzdálených síťových uživatelích včetně uživatelského účtu a IP adresy

32 Záložka EXCEPTION HANDLING Volba událostí pro akustickou signalizaci bzučákem. Záložka DEFAULT Návrat na tovární nastavení. Zvolte podmenu, která chcete vrátit na tovární nastavení a pak klikněte na RESTORE SETTINGS. ALL: Všechna nastavení (podmenu). SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Vzdálený přístup k rekordéru Vzdálený přístup pomocí IE Spusťte IE a zadejte IP adresu rekordéru (tovární nastavení IP adresy: )

33 Vzdálená obsluha a konfigurace rekordéru je obdobná jako lokální provoz (viz v návodu výše)

34 Vzdálený přístup z mobilních zařízení V závislosti na OS vašeho mobilního zařízení vyhledejte na přiloženém CD odpovídající klientskou aplikaci: 1. Android: QMEYE.apk 2. iphone: QMEYE.ipa Pozn:: Podrobné pokyny pro instalaci aplikace a vzdálený přístup z vašeho mobilního zařízení naleznete v originálním anglickém návodu. Český návod Copyright ESCAD Trade s.r.o

35 Technická specifikace Parametr Hodnota Kompresní formát H.264 Operační systém Embedded LINUX CPU Hisilicon Hi3531 Rozlišení live 4x 720p Rozlišení a rychlost záznamu max. 1280x720 / 100 fps (PAL) Video vstupy 4x HD-SDI in 720P (BNC) Video výstupy 1x VGA out (1024x768, 1280x1024, 1440x1280, 1280x720) 1x HDMI out (1920x1080) Audio 4x RCA audio in / 1x audio out Alarm 4x alarm in / 1x alarm out Přehrávání kamera na celou obrazovku 1x1, nebo dělený diplej 2x2 Vyhledávání záznamu podle data/času nebo alarm. události Záznam. režimy kontinuální, podle časovače, při detekci pohybu nebo alarmu (kontaktní alarm. vstupy) Detekce pohybu nastavitelné zóny a citlivost detekce pohybu v obraze Časovač časový harmonogram pro nastavení záznamu Alarmový záznam při detekci pohybu v obraze (Pre-/Post-alarm) nebo sepnutí alarm. vstupu Síťové rozhraní RJ-45 Ethernet konektor (10/100Mbit Ethernet) statická / dynamická IP, podpora DDNS přístup pomocí IE nebo klientského SW Ethernet protokoly TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, DNS Binding, IP filter, PPPoE, SMTP/ , UPNP, 3G Záznamové médium 2x SATA HDD (max. 2x 4TB, HDD není v ceně) USB rozhraní 2x USB port (myš, zálohování) Zálohování na USB Flash disk Podpora PTZ RS485 pro ovládání otočných PTZ kamer (protokoly Pelco) Další funkce podpora vzdáleného přístupu z mobilních zařízení (Android, iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry) Ovládání rekordéru tlačítky na čelním panelu, USB myší, dálkovým ovladačem, ze vzdáleného PC Napájení z napájecího adaptéru 12VDC / 6A (součást dodávky) (spotřeba 30W bez HDD) Provozní teplota 0 C až +55 C Provozní vlhkost 10% až 90% rel. Rozměry 380 x 300 x 55 mm

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Bezpečnostní kamerový systém Model: DVK-7304S-AC H.264 Obsah Uživatelská příručka... 5 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Představení výrobku... 6 Funkce... 6 Obsah balení... 7 Instalace pevného disku...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca 32 5 27cm)

Více

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U DVR xx04le-l návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny a varování 5 1. Vlastnosti a specifikace 6 1.1 Přehled 6 1.2 Vlastnosti 7 1.3 Vlastnosti 8 2. Přehled a ovládání

Více

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití 1. Úvodní seznámení 1.1 Popis základních vlastností kamery 1.2 Obsah balení 1.3 Vyobrazení a popis přístroje 1.4 Popis zadního panelu 1.5 Připojení externích

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více