HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5 Popis částí a ovládacích prvků...6 Zadní panel...6 Čelní panel...7 Dálkový IR ovladač...8 Ovládání rekordéru pomocí myši...9 Systémové spuštění a vypnutí přístroje...9 Spuštění přístroje...9 Systémové vypnutí přístroje...10 Volba děleného displeje...10 Živé sledování...11 Nahrávání...11 Přehrávání záznamu...11 Ovládání PTZ kamer...13 Ovládání alarmových vstupů a výstupů (pouze u některých modelů)...15 Nastavení video parametrů...15 Konfigurace rekordéru...17 Podmenu RECORDING SETUP...17 Záložka RECORDING SETUP...17 Záložka CHANNEL OVERLAY...18 Záložka RECORDING SCHEDULE...18 Podmenu CAMERA...19 Záložka PTZ SETUP...19 Záložka VIDEO SETUP...20 Záložka MOTION DETECTION...20 Podmenu NETWORK SETUP...21 Záložka ETHERNET SETUP...21 Záložka PPPOE & 3G...22 Záložka DDNS SETUP...22 Záložka Záložka P2P SETUP...24 Záložka ACCESS CONTROL...26 Podmenu SYSTEM SETUP...26 Záložka TIME...26 Záložka HDD MANAGEMENT...27 Záložka USER MANAGEMENT...28 Záložka ALARM SETUP...29 Záložka OUTPUT SCHEDULE...30 Podmenu SYSTEM MANAGEMENT...30 Záložka SYSTEM UPGRADE...30 Záložka LOG SEARCH...31 Záložka ONLINE USERS...31 Záložka DEFAULT...32 Vzdálený přístup k rekordéru...32 Vzdálený přístup pomocí IE...32 Vzdálený přístup z mobilních zařízení...34 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér podporuje připojení až 2 pevných disků SATA HDD (3.5, max. 2x3TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). -5-

6 3. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel SDI-IN CH1-CH4: HD-SDI vstupy pro připojení video výstupů z HD-SDI kamer (BNC konektory). AUDIO-IN CH1-CH4: Audio vstupy (RCA konektor) pro připojení audio výstupů z kamer. HD-OUT: HDMI výstup pro připojení monitoru. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). USB konektory: USB porty pro zálohování záznamu na USB flash disk nebo pro upgrade FW z USB flash disku apod. 7. Svorky ALARM IN 1-4, : Alarmové vstupy. Jeden vodič poplachového čidla připojte ke zvolené svorce 1-4, druhý vodič čidla připojte ke svorce. 8. ALARM OUT: Alarmový výstup. C: Společný kontakt, O: Alarmový výstup NO (normálně otevřený), : zemnění. 9. RS485 A,B: Sériové rozhraní RS-485 pro připojení PTZ kamery. 10.DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 11. ON/OFF: Hlavní vypínač. -6-

7 Čelní panel 1. Kontrolky: PLAY: Přehrávání. HDD: Činnost disku. REC: Nahrávání. NET: Síťový provoz. POWER: Napájení. 2. IR: IR čidlo pro dálkový ovladač. 3. / : Spuštění přehrávání / pauza. 4. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x. 5. : Zrychlené přehrávání dopředu 2x, 4x, 8x. 6. FN: Funkční tlačítko (klávesová zkratka). 7. PTZ/ESC: Ovládání PTZ kamer / vystoupení z menu. 8. : Směrová tlačítka pro ovládání menu nebo ovládání PTZ kamer. 9. : Potvrzení položky (ENTER). 10. : USB konektor pro připojení USB myši. -7-

8 Dálkový IR ovladač POWER: Zapnutí / vypnutí rekordéru. MENU: Vstup do menu. ESC: Zavření softwarové klávesnice. / Zavření aktuálně otevřeného okna. / Vystoupení z aktuálního ovládání. / Návrat do předchozího menu. / Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. : Zpomalené přehrávání 1/2x, 1/4x, 1/8x, přehrávání po jednotlivých snímcích. : Zrychlené přehrávání 2x, 4x, 8x. : Zastavení přehrávání. / : Vyhledávání záznamu / spuštění přehrávání / pauza. : Směrová tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo pro ovládání menu nebo pro natáčení PTZ kamer. REC: Spuštění nahrávání. SEARCH: Vyhledávání záznamu. OK: Potvrzení položky (ENTER). PTZ: Režim ovládání PTZ kamer. +/-: Zvýšení / snížení hlasitosti nebo hodnoty. Výběr položky ze seznamu. ZOOM IN/OUT: Ovládání zoomu. 0 9, 10+: Numerická tlačítka pro volbu kamery / vložení znaku. FN: Funkční tlačítko (zkratka). : Přepínání náhledových obrazovek 1/4/8/9.. ALARM: Reset alarmu. CLEAR: Zrušení alarmu. DEV: Volba rekordéru pro ovládání. -8-

9 Ovládání rekordéru pomocí myši Rekordér podporuje počítačovou myš (USB). K USB konektoru MOUSE připojte přiloženou počítačovou myš. Pomocí myši můžete ovládat menu rekordéru. Funkce myši je obdobná jako např. v systému Windows. Když kliknete do obrazu pravým tlačítkem myši, zobrazí se zkrácené menu: 1. Maim Menu = Hlavní menu. 2. Wizard = Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). 3. Multi channel = Volba děleného displeje. 4. Recording Control = Ovládání nahrávání. 5. Playback & Backup = Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 6. PTZ Control = Ovládání PTZ kamer. 7. Alarm Control = Ovládání alarmu. 8. Displey Setup = Nastavení displeje. 9. Hide Toolbar = Skrytí panelu nástrojů. Systémové spuštění a vypnutí přístroje Spuštění přístroje Pokud indikátor POWER nesvítí, postupujte následovně: Připojte k rekordéru napájecí zdroj, přístroj by se měl zapnout. Pokud se přístroj nezapne, zapněte napájení rekordéru kolébkovým vypínačem na zadní straně rekordéru. Pokud kontrolka POWER svítí červeně, stiskněte tlačítko POWER. Po spuštění se na obrazovce zobrazí dělený displej. Pokud aktuální čas odpovídá období, kdy se má podle časovače nahrávat, automaticky se spustí nahrávání. Pokud v rekordéru není nainstalován pevný disk (HDD), zobrazí se zpráva SYSTEM DIDNT DETECT ANY HARD DISK CONNECTION!. Význam ikon (zleva doprava): 1. Hlavní menu. 2. Wizard: Průvodce nastavením (vč. nastavení jazyka). 3. Multi channel: Volba děleného displeje. 4. Ovládání nahrávání. 5. Přehrávání záznamu / zálohování záznamu. 6. Ovládání PTZ kamer. 7. Ovládání alarmu. 8. Nastavení displeje. 9. Vystoupení. Pozn.: V tomto dialogu můžete rychle nastavít jazyk a základní parametry. -9-

10 Systémové vypnutí přístroje Zvolte položku EXIT ( Vystoupení ) a pak POWER DOWN. Upozornění: Zabraňte níže uvedeným nesystémovým způsobům vypnutí přístroje: Vypnutí vypínačem POWER na zadní straně přístroje. Nevypínejte přístroj přímo vypínačem POWER na zadním panelu, když rekordér pracuje, zejména pokud nahrává. Přímé odpojení napájecího zdroje. Zabraňte přímému odpojení napájecího zdroje, když přístroj pracuje, zejména pokud nahrává. Upozornění: K napájení přístroje používejte pouze přiložený stabilizovaný napájecí zdroj. V případě nesprávného napájení hrozí nenormální chování případně poškození HDD a/nebo rekordéru. Volba děleného displeje Zvolte položku MULTI CHANNEL a pak vyberte požadovaný typ displeje

11 Živé sledování Po zapnutí přejde rekordér do režimu živého sledování. Do živého obrazu jsou vloženy údaje o datumu a čase a některé ikony. Význam ikon je uveden níže. Zelené kolečko: Na daném kanále je normální video. Žluté kolečko: Na daném kanále probíhá dynamický test. Červené kolečko: Zakrytí alarmových obrázků. Symbol reproduktoru: Na daném kanále je povolen zvuk. Nahrávání Nahrávání jednotlivých kanálů Pozn.: Aby uživatel mohl konfigurovat nahrávání, musí mít odpovídající přístupová práva. Dříve než spustíte nahrávání, ujistěte se, že je řádně nainstalován pevný disk (HDD). Vstup do menu pro konfiguraci nahrávání V režimu sledování klikněte pravým tlačítkem myší a v zobrazeném menu zvolte RECORDING CONTROL (ovládání nahrávání). Nebo v režimu sledování stiskněte tlačítko REC na čelním panelu rekordéru nebo na dálkovém ovladači. AUTOMATICALLY: Nahrávání je ovládáno automaticky dle časového rozvrhu, nebo v závislosti na výskytu pohybu v obraze nebo výskytu alarmu na alarmovém vstupu rekordéru. MANUAL REC: Manuální spuštění nahrávání tlačítkem REC v jakémkoliv provozním režimu. Tento režim nahrávání má nejvyšší prioritu. STOP REC: Zastavení nahrávání všech kanálů. ALL: Zvolení všech kanálů. OK: Potvrdit. CANCEL: Zrušit. Přehrávání záznamu Ke vstupu do režimu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY nebo klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazením menu zvolte položku PLAYBACK & BACKUP

12 Význam ikon pro ovládání přehrávání Ikona Ikona Výnam Synchronní / asynchronní přehrávání Přehrávání po jednotlivých snímcích Zpomalené přehrávání Výnam Nastavení hlasitosti Režim zobrazení 1/4/8/9/16/24/32 Zobrazení / skrytí seznamu Čas nahrávání Normální přehrávání Zrychlené přehrávání Přehrávání / pauza / stop Zvuk vypnutý / zvuk zapnutý Převinutí Pozn.: 1. Přehrávací rychlost, kanál, čas, průběh a další informace o aktuálním záznamovém souboru jsou zobrazeny na přehrávacím panelu. 2. Nelze zvolit zrychledné přehrávání pro více kanálů najednou. 3. Taháním myší za jezdec indikující průběh přehrávání lze přímo skákat do požadovaného úseku záznamu. 4. V níže uvedeném dialogu můžete volit čas pro přehrávání s přesností na sekundy

13 Ovládání PTZ kamer Připojení PTZ kamer k rekordéru Datové rozhraní PTZ kamery (speed-dome) připojte k sériovému rozhraní RS-485 rekordéru. Dodržte správnou polaritu datové linky +/- (resp. A/B). Příprava Nastavte na PTZ kameře požadovanou ID adresu a zvolte odpovídající ovládací protokol. Přepněte na monitor odpovídající kameru. Provoz V režimu sledování klikněte pravým tlačítkem myši k zobrazení zkráceného menu a pak zvolte PTZ CONTROL (OVLÁDÁNÍ PTZ) nebo stiskněte přímo tlačítko PTZ pro zobrazení PTZ ovládacího panelu. Natáčení kamery: Najeďte kurzorem myši do horní, spodní, levé nebo pravé části obrazu. Objeví se šipky v odpovídajícím směru. Přidržte stisknuté tlačítko myši nyní lze navést kameru do odpovídající pozice a ovládat jí pomocí panelu. Nebo můžete s kamerou natáčet pomocí směrových tlačítek,, a na dálkovém ovladači

14 Záložka Normal ZOOM (ZOOM +/-): Přiblížení / oddálení sledovaného objektu (resp. zmenšení / zvětšení zorného úhlu). OSTŘENÍ (FOCUS +/-): Ostření na blízko / na dálku. CLONA (IRIS +/-): Otvírání / zavírání clony objektivu PTZ kamery. Jezdec RYCHLOST (SPEED): Nastavení rychlosti natáčení PTZ kamery. PRESET: Číslo předvolené pozice (preset) PTZ kamery. Uložení prepozice do paměti: Do okna PRESET zadejte požadované číslo předvolby. Najeďte kamerou do požadované pozice a nastavte objektiv, potom tuto pozici uložte do paměti pomocí tlačítka NASTAVENÍ (SETUP). Vyvolání prepozice: Do okna PRESET zadejte číslo prepozice, kterou chcete vyvolat a pak klikněte na VOLAT (TRANSFER). Záložka Set V této záložce můžete naprogramovat automatickou trasu PTZ kamery. Nastavení automatické obchůzky předvolených pozic Do okna SET zadejte číslo trasy. Do okna PRESET zadejte číslo předvolené pozice, kterou chcete přidat do trasy. Do okna DWELL TIME zadejte dobu zdržení v předvolené pozici. Potom klikněte na ADD PRESET pro přidání prepozice do trasy. Takto postupně přidejte do trasy všechny požadované prepozice. K odstranění prepozice z trasy klikněte na DELETE PRESET. K ukončení programování obchůzky klikněte na END TOUR. Nastavení automatické trasy cruise ( patter ) Do okna SET zadejte číslo trasy. Nyní pohybujte kamerou po požadované trase. K ukončení programování trasy klikněte na END TOUR. Pokd chcete odstranit již existující trasu klikněte na CLEAR TOUR. Záložka Control V této záložce můžete spustit (vyvolat) naprogramovanou automatickou trasu PTZ kamery, případně ovládat další přídavné funkce

15 Vyvolání automatické obchůzky prepozic Do okna CONTROL zadejte číslo obchůzky, kterou chcete vyvolat a pak klikněte na TOUR SCAN. Vyvolání automatické trasy cruise ( pattern ) Do okna CONTROL zadejte číslo obchůzky, kterou chcete vyvolat a pak klikněte na PATTERN SCAN. Ovládání alarmových vstupů a výstupů (pouze u některých modelů) Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu a v zobrazeném menu zvolte položku ALARM CONTROL. SET ALARM: Zvolte alarmové vstupy, které mají být aktivní (povoleny). Když je aktivováno čidlo, připojené k odpovídajícímu alarmovému vstupu, spustí se alarm. CLEAR ALARM: Zvolte alarmové vstupy, které mají být neaktivní (zakázané). Když je aktivováno čidlo, připojené k odpovídajícímu alarmovému vstupu, alarm se nespustí. ALARM OUTPUT: Kliknutím do odpovídajícího okénka ALARM OUTPUT můžete sepnout / rozepnout alarmový výstup rekordéru. Takto můžete ovládat nějaké externí zařízení (např. reflektor), připojené k alarmovému výstupu rekordéru. Nastavení video parametrů Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu a v zobrazeném menu zvolte položku DISPLAY SETUP. Záložka Video

16 SVĚTELNOST (BRIGHTNESS): Jas. CHROMA (CHROMA): Barevný odstín (teplota). KONTRAST (CONTRAST): Kontrast. SATURACE (SATURATION): Barevná sytost. Záložka Monitor Nastavení obrazových parametrů připojeného monitoru. DEVICE: Zvolte monitor, jehož parametry chcete nastavit. Záložka Setup Nastavte další parametry zvoleného monitoru

17 Konfigurace rekordéru Klikněte pravým tlačítkem myši do obrazu a v zobrazeném menu zvolte položku MAIN MENU. Podmenu RECORDING SETUP Záložka RECORDING SETUP CHANNEL: Zvolte video kanál, jehož parametry chcete nastavovat. ENCODING TYPE: Nastavte požadované rozlišení záznamu. FRAME RATE: Záznamová rychlost (fps - počet snímků za vteřinu). K dispozici je nastavení 1 25 fps (PAL). ENCODING MODE: Zvolte konstantní datový tok (CBR) nebo dynamický datový tok (VBR). IMAGE QUALITY: Zvolte požadovanou záznamovou kvalitu. K dispozici MINIMUM (minimální) / LOW (nízká) / GENERAL (střední) / HIGH (vysoká) / HIGHEST (nejvyšší). DIGITAL WATERMARK: Digitální vodoznak. CLOSE vypnuto, OPEN zapnuto. PRE-ALARM REC: Před-alarmový záznam. CLOSE vypnuto, OPEN zapnuto. AUDIO: Záznam audia. CLOSE vypnuto, OPEN zapnuto

18 Záložka CHANNEL OVERLAY CHANNEL: Kanál. CHANNEL NAME: Jméno kanálu (kamerový tutulek). CHANNEL DISPLAY: Umístění kamerového titulku do obrazu. LOWER LEFT vlevo dole, LOWER RIGHT vpravo dole, UPPER LEFT vlevo nahoře, UPPER RIGHT vpravo nahoře. TIME DISPLAY: Umístění data a času do obrazu. LOWER LEFT vlevo dole, LOWER RIGHT vpravo dole, UPPER LEFT vlevo nahoře, UPPER RIGHT vpravo nahoře. Záložka RECORDING SCHEDULE Časový rozvrh pro nahrávání. CHANNEL: Kanál. WEEK: Dny v týdnu. SUN neděle, MON pondělí, TUE úterý, WED středa, THU čtvrtek, FRI pátek, SAT sobota. 0 24: Hodiny během dne. Zelená políčka (NORMAL RECORDING): Normální nahrávání. V danou hodinu se normálně kontinuálně nahrává

19 Červená políčka (ALARM RECORDING): Alarmové nahrávání. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu alarmu na alarmovém vstupu. Žlutá políčka (MOTION RECORDING): Pohybový záznam. V danou hodinu se nahrává pouze při výskytu pohybu v obraze. Modrá políčka (MOTION AND ALARM): V danou hodinu se nahrává při výskytu alarmu na alarmovém vstupu nebo při výskytu pohybu v obraze. SAVE: Uložit. EXIT: Vystoupit. Podmenu CAMERA Záložka PTZ SETUP CHANNEL: Zvolte kanál, jehož PTZ parametry chcete nastavovat. VŠE (ALL) všechny kanály. PTZ PROTOCOL: Ovládací protokol pro ovládání dané PTZ kamery. Tovární nastavení: Pelco D1. PTZ ADDRESS): ID adresa PTZ kamery (speed-dome kamery) připojené k danému kanálu. Rozsah nastavení BIT RATE: Komunikační rychlost (baud rate). Dostupná nastavení: bps. DATA BITS): Počet datových bitů. Rozsah nastavení: 5 8. Tovární nastavení:8. STOP BITS: Stop bity. Rozsah nastavení: 1, 2. Tovární nastavení:1. DATA CHECK: Parita. LICHÁ (ODD) lichá, SUDÁ (EVEN) sudá, WITHOUT žádná. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

20 Záložka VIDEO SETUP VIDEO MODE: Video standard (PAL / NTSC). CHANNEL: Kanál. RESERVED SECTION: Nastavení privátních zón. VIDEO LOSS: Zvolte akci rekordéru při výpadku videosignálu. BUZZER ALAR bzučák, SEND odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmového výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka MOTION DETECTION Nastavení detekce pohybu. CHANNEL: Kanál. SENSITIVITY SETTING: Citlivost detekce. DETECTION AREA: Nastavení detekčních zón. BUZZER ALARM: Při výskytu pohybu se spustí bzučák. SEND Při výskytu pohybu se odešle notifikační . TRIGGER RECORDING: Zvolte kameru, která se má při výskytu pohybu na daném kanále začít nahrávat

21 ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být při výskytu pohybu na daném kanále aktivován. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu NETWORK SETUP Záložka ETHERNET SETUP DHCP: IP adresa je rekordéru přiřazována automaticky DHCP serverem ve vaší síti. Toto nastavení je možné využít pouze v případě, že ve vaší síti je funkční DHCP server. UPNP: Povolení UPNP. UPnP protokol umožňuje jednoduché připojení rekordéru do vaší sítě a automatickou konfiguraci síťových parametrů. Abyste mohli toto nastavení využít, musíte mít ve vaší síti router, který tuto službu podporuje. IP ADDRESS: Pokud jste nezatrhli položku DHCP nebo UPNP, nastavte manuálně požadovanou pevnou IP adresu rekordéru. SUBNET MASK: Maska sítě. DEFAULT GATEWAY: IP adresa brány (router apod.). DNS SERVER: IP adresa DNS serveru. SERVER PORT: Číslo portu pro odesílání obrazu. Tovární nastavení: Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. HTTP PORT: Číslo webového portu. Tovární nastavení: 80. Změna nastavení tohoto parametru je účinná až po restartu rekordéru. Pokud změníte toto číslo portu, musíte pro přístup k rekordéru zadat toto číslo za IP adresu rekordéru (oddělené dvojtečkou). Příklad: :1234 (kde 1234 je číslo portu). Stejné číslo portu musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. HANDSET PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilním telefonu. Tovární nastavení: MAC (MAC): MAC adresa rekordéru. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

22 Záložka PPPOE & 3G AUTO START: Automatické připojení v PPPoE módu. DIAL UP: Když jste zadali PPPoE jméno a heslo, klikněte na DIAL UP. Rekordér automaticky naváže připojení v PPPoE módu a PPPOE IP adresa se nastaví na přidělenou dynamickou WAN IP adresu. Rekordér je potom přístupný pomocí této IP adresy. DIAL TYPE: Typ vytáčeného připojení. ACCOUNT: Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka DDNS SETUP

23 DDNS SERVICE: Pokud internetová přípojka na straně rekordéru nemá přidělenu pevnou veřejnou IP adresu, můžete k rekordéru přistupovat přes Internet pomocí tzv. DDNS služby (serveru). Pokud chcete využít DDNS server, nastavte USED (jinak NOT USED). Pozn.: Nejprve musíte rekordér zaregistrovat u zvolené DDNS služby. Zdarma je k dispozici např. tento DDNS server: SODDNS, ANYVISION, PANSIM, DYNDNS.ORG. DDNS DOMAIN: Zadejte adresu DDNS serveru. USER: Zadejte jméno, pod kterým je rekordér zaregistrován u zvoleného DDNS serveru. PASSWORD: Zadejte heslo pro přístup k DDNS serveru. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka

24 Nastavení poštovního serveru pro odesílání notifikačních ů. SSL: Zabezpečený přenosový protokol. ADDRESS 1: Zadejte první ovou adresu příjemce. ADDRESS 2: Zadejte druhou ovou adresu příjemce. SEND Zadejte jméno poštovního účtu odesílatele. SMTP SERVER: Server odchozí pošty. SMTP PORT: Číslo portu pro odchozí poštu. ACCOUNT: Uživatelské jméno. PASSWORD: Heslo. TEST Test odesílání ů. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka P2P SETUP Nastavení cloudové služby P2P. Pomocí této služby můžete přistupovat k rekordéru přes server v Internetu, bez pracného nastavování síťových parametrů, mapování portů atd. Stačí zaregistrovat váš rekordér u příslušného serveru, který mu přidělí identifikační číslo, pomocí kterého se pak k rekordéru připojujete

25 Pozn.: Při použití služby P2P se doporučuje nevyužívat DHCP pro automatické přidělení IP adresy rekordéru. Vzdálený přístup k rekordéru pomocí cloudové služby P2P je popsáno v návodu dále

26 Záložka ACCESS CONTROL Nastavení pravidel pro vzdálený přístup. Můžete nastavit rozsah IP adres, které mají mít povolený resp. zakázaný vzdálený přístup k rekordéru. LIST RULE: Pravidlo pro přístup. NOT USED nepoužito, ALLOW ACCESS povolit přístup, REFUSED TO VISIT zakázat přístup. STARTING IP: Začáteční adresa. ENDING IP: Koncová adresa. ADD: Přidat. DELETE: Vymazat. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM SETUP Záložka TIME

27 REMOTE CONTROLER: Číslo dálkového ovladače. DEVICE NAME: Jméno rekordéru. DATE MODE: Formát datumu. TIME MODE: Formát času. SYSTEM DATE: Systémové datum. SYSTEM TIME: Systémový čas. DST: Letní čas. NTP SETUP: Nastavení NTP serveru pro synchronizaci času. SET TIME: Potvrzení modifikace času. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka HDD MANAGEMENT Správa pevných disků (HDD). DISK FULL: Činnost rekordéru při zaplnění disku. RECYCLE - přepis nejstarších dat novým záznamem, STOP zastavení nahrávání. FILE TIME: Členění záznamu do záznamových souborů. Zadejte délku záznamu v jednom souboru. HARD DISK: Nainstalované HDD. TOTAL SIZE: Celková kapacita. FREE SIZE: Volná kapacita. FORMATTING: Zformátování HDD. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

28 Záložka USER MANAGEMENT Správa uživatelů PERMISSION TYPE: Druh povolení. USER: Uživatel. SYSTEM PRIVILEGES: Uživatelská systémová práva. ADD USER: Přidat uživatele. EDIT USER: Editovat uživatele. DELETE USER: Vymazat uživatele. EDIT PASSWORD: Změna hesla. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

29 Záložka ALARM SETUP ALARM INPUT: Zvolte alarmový vstup, jehož parametry chcete nastavovat. ALL všechny alarmové kanály. INPUT TYPE: Zadejte typ alarmového vstupu. N/O norrmálně otevřený ( normally open ), N/C normálně zavřený ( normally closed ). CLEAR ALARM: Doba po aktivaci alarmového vstupu, po které se automaticky zruší alarmový stav rekordéru. PTZ RELATE: Akce PTZ kamery při výskytu alarmu. SEND Pokud chcete, aby rekordér při výskytu alarmu odeslal notifikační , zatrhněte toto okénko. TRIGGER RECORDING: Zvolte kamery, které se mají začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. ALARM OUTPUT: Zvolte alarmový výstup, který má být aktivován při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu

30 Záložka OUTPUT SCHEDULE Časový rozvrh pro akce rekordéru při výskytu alarmu. 0-24: Hodiny během dne. BUZZER OUTPUT: Bzučák. SEND Odeslání notifikačního u. ALARM OUTPUT: Aktivace alarmovéh výstupu. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Podmenu SYSTEM MANAGEMENT Záložka SYSTEM UPGRADE Aktualizace firmware erkordéru

31 HARDWARE VERSION: Verze hardware. SOFTWARE VERSION: Verze software. SERIAL NUMBER: Výrobní číslo. RELEASE DATE: Datum vydání software. Když chcete aktualizovat firmware rekordéru, klikněte na tlačítko SOFTWARE UPGRADE. Jsou podporovány tyto způsoby upgrade: lokálně z připojeného USB flash disku, pomocí IE, pomocí klientského software. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka LOG SEARCH Provozní deník rekordéru (seznam událostí a operací). DATE SEARCH: Zadejte datum pro vyhledávání událostí. LOG TYPE: Zadejte druh událostí, které chcete vyhledat. START SEARCH: Spustit vyhledávání. ORDER: Pořadové číslo události (operace). OPERATE: Operace. TIME: Čas výskytu. INFORMATION: Informace. SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Záložka ONLINE USERS Jsou zobrazeny informace o připojených vzdálených síťových uživatelích včetně uživatelského účtu a IP adresy

32 Záložka EXCEPTION HANDLING Volba událostí pro akustickou signalizaci bzučákem. Záložka DEFAULT Návrat na tovární nastavení. Zvolte podmenu, která chcete vrátit na tovární nastavení a pak klikněte na RESTORE SETTINGS. ALL: Všechna nastavení (podmenu). SAVE: Uložení provedených nastavení. EXIT: Vystoupení z menu. Vzdálený přístup k rekordéru Vzdálený přístup pomocí IE Spusťte IE a zadejte IP adresu rekordéru (tovární nastavení IP adresy: )

33 Vzdálená obsluha a konfigurace rekordéru je obdobná jako lokální provoz (viz v návodu výše)

34 Vzdálený přístup z mobilních zařízení V závislosti na OS vašeho mobilního zařízení vyhledejte na přiloženém CD odpovídající klientskou aplikaci: 1. Android: QMEYE.apk 2. iphone: QMEYE.ipa Pozn:: Podrobné pokyny pro instalaci aplikace a vzdálený přístup z vašeho mobilního zařízení naleznete v originálním anglickém návodu. Český návod Copyright ESCAD Trade s.r.o

35 Technická specifikace Parametr Hodnota Kompresní formát H.264 Operační systém Embedded LINUX CPU Hisilicon Hi3531 Rozlišení live 4x 720p Rozlišení a rychlost záznamu max. 1280x720 / 100 fps (PAL) Video vstupy 4x HD-SDI in 720P (BNC) Video výstupy 1x VGA out (1024x768, 1280x1024, 1440x1280, 1280x720) 1x HDMI out (1920x1080) Audio 4x RCA audio in / 1x audio out Alarm 4x alarm in / 1x alarm out Přehrávání kamera na celou obrazovku 1x1, nebo dělený diplej 2x2 Vyhledávání záznamu podle data/času nebo alarm. události Záznam. režimy kontinuální, podle časovače, při detekci pohybu nebo alarmu (kontaktní alarm. vstupy) Detekce pohybu nastavitelné zóny a citlivost detekce pohybu v obraze Časovač časový harmonogram pro nastavení záznamu Alarmový záznam při detekci pohybu v obraze (Pre-/Post-alarm) nebo sepnutí alarm. vstupu Síťové rozhraní RJ-45 Ethernet konektor (10/100Mbit Ethernet) statická / dynamická IP, podpora DDNS přístup pomocí IE nebo klientského SW Ethernet protokoly TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, DNS Binding, IP filter, PPPoE, SMTP/ , UPNP, 3G Záznamové médium 2x SATA HDD (max. 2x 4TB, HDD není v ceně) USB rozhraní 2x USB port (myš, zálohování) Zálohování na USB Flash disk Podpora PTZ RS485 pro ovládání otočných PTZ kamer (protokoly Pelco) Další funkce podpora vzdáleného přístupu z mobilních zařízení (Android, iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry) Ovládání rekordéru tlačítky na čelním panelu, USB myší, dálkovým ovladačem, ze vzdáleného PC Napájení z napájecího adaptéru 12VDC / 6A (součást dodávky) (spotřeba 30W bez HDD) Provozní teplota 0 C až +55 C Provozní vlhkost 10% až 90% rel. Rozměry 380 x 300 x 55 mm

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis částí a ovládacích prvků... 4 Vnitřní stanice

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Úvod 1.1 Prohlášení. IP Kamera. 1.2 Technické termíny

Úvod 1.1 Prohlášení. IP Kamera. 1.2 Technické termíny IP Kamera. Úvod 1.1 Prohlášení Tato uživatelská příručka je určena pro správce a uživatele IP Kamery (Hisilicon Solution a TI Solution). Příručka vysvětluje vlastnosti kamery a poskytuje instrukce na instalaci

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF VENKOVNÍ CCD KAMERA S IR PŘISVĚTLENÍM RYK-2W49L4VF/2W83L4VF PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál DVR-461 H.264 digitální videorekordér Uživatelský manuál Obsah 1. 2. 3. OVLÁDÁNÍ... 4 1.1. Přední panel... 4 1.2. Zadní panel... 6 1.3. Dálkové ovládání... 7 INSTALACE... 10 2.1. Systémová konfigurace...

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Obsah dodávky... 5 Vlastnosti...

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

DVR SA-4100HDE. Instalační manuál Návod k použití

DVR SA-4100HDE. Instalační manuál Návod k použití DVR SA-4100HDE Návod k použití . Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně prostudujte všechny sekce instalačního manuálu 2. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více