DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí a ovládacích prvků...5 Zadní panel rekordéru...5 Čelní panel...6 Ovládání pomocí myši...6 Dálkový IR ovladač...6 Instalace...8 Instalace HDD do rekordéru...8 Spuštění přístroje...9 Přihlášení do systému...9 Zkrácené menu ("Shortcut menu")...9 Hlavní menu rekordéru (MAIN MENU)...11 Podmenu RECORD...11 Podmenu PLAYBACK (SEARCH)...13 Vyhledávání podle data a času...13 Vyhledání požadovaného druhu záznamu...13 Vyhledávání v seznamu záznamů (souborů)...13 Zálohování záznamu...14 Podmenu HDD MANAGEMENT...15 Formátování disku...16 Formátování externího USB media...16 Podmenu BASIC SETUP...16 Podmenu SYSTEM LANGUAGE...16 Podmenu TIME SETUP...16 Podmenu SECURITY...17 Podmenu DISPLAY SETUP...17 Podmenu VIDEO/AUDIO SETUP...17 Podmenu ADVANCED SETUP...18 Podmenu ALARM SETUP...18 Podmenu SYSTEM INFO...19 Podmenu MOTION DETECT...19 Podmenu MOBILE...20 Podmenu SYSTEM PROTECT...20 Podmenu PTZ SETUP...21 Podmenu NETWORK SETUP...21 Síťový přístup k rekordéru...28 Instalace komponenty ActiveX...28 Připojení pomocí webového prohlížeče Internet Explorer (IE)...28 Popis ovládacích prvků...29 Záložka PLAYBACK...30 Záložka SETUP...31 Klientský program...31 Přehrávání zálohovaných záznamových souborů...31 Vzdálený přístup z mobílního zařízení...31 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk se během provozu opotřebovává. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Vlastnosti triplexní digitální videorekordér s připojení k LAN/Internetu 4/8 videovstupů, videovýstup, VGA výstup, USB pro zálohování videokomprese H.264, rozlišení max. 704x576, real-time záznam mupliplexní operace: současné nahrávání, přehrávání, živé sledování, vzdálený přístup přes LAN/Internet/WAP, ovládání PTZ kamer a zálohování záznamu na USB podpora stahování obrazu na mobilní telefon (WAP protokol) ovládání myší, dálkovým ovladačem nebo z PC (rekordér nemá ovládací tlačítka) Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel rekordéru Model EN-6704V Model EN-6708V 1. VIDEO IN CH1 až CH4 (model EN-6704V) / VIDEO IN CH1 až CH8 (model EN-6708V): Video vstupy pro připojení video výstupů z analogových kamer (BNC konektory). 2. VIDEO OUT: Video výstup pro připojení video vstupu video monitoru nebo televizoru. 3. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. 4. USB porty pro připojení myši a externího zálohovacího média (USB flash disk apod.). 5. Hlavní vypínač napájení. 6. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). 7. Mechanická svorkovnice RS485 A, B, G: Sériové rozhraní RS-485 pro ovládání PTZ kamer. K těmto svorkám připojte sériové rozhraní PTZ kamery (viz též návod ke kameře). 8. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 9. Zemnící kontakt. -5-

6 Čelní panel PWR: Kontrolka napájení. LINK: Kontrolka síťového provozu. HDD: Kontrolka provozu pevného disku. REC: Kontrolka nahrávání. Ovládání pomocí myši Přístroj je vybaven konektorem USB1.1 pro připojení myši pro ovládání rekordéru (menu). Způsob ovládání je podobný jako v systému Windows. Dálkový IR ovladač -6-

7 Náhradní tlačítka. Ztlumení zvuku. Volba kanálu / numerická tlačítka. Ovládání PTZ kamer. Celá obrazovka / dělená obrazovka. Rychlé zkrácené menu. Zkrácené menu. Směrová tlačítka. Potvrzení (OK). Vystoupení / návrat do předchozího menu. Vstup do hlavního menu. Spuštění nahrávání. Zastavení nahrávání. Vyhledávání záznamu / přehrávání. Zastavení přehrávání. Zrychlené přehrávání pozpátku. Zrychlené přehrávání dopředu. Přehrávání po jednotlivých snímcích. Náhradní tlačítka. -7-

8 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér podporuje připojení jednoho pevného disku SATA HDD. 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). 3. Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). 4. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Datový konektor Napájecí konektor Pozn.: Na obrázku výše je zobrazen model EN-6704V Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. -8-

9 Spuštění přístroje Když jste provedli všechna zapojení, připojte na konec ke konektoru DC12V přiložený napájecí zdroj. Potom zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače na zadním panelu přístroje. Když je přístroj zapnutý, svítí kontrolka PWR na čelním panelu přístroje. Potom se zobrazí dělený displej se všemi připojenými kamerami. Pokud byl do přístroje nainstalován nový HDD, je zobrazena informace o formátování. Pokud je v menu nastaveno automatické spuštění po zapnutí, nebo pokud je aktuální čas uvnitř záznamového období (dle časovače), automaticky se spustí nahrávání a svítí kontrolka REC. Přihlášení do systému Z výroby jsou nastaveny tyto přihlašovací údaje: Jméno (DEVICE ID): Heslo (PASSWORD): žádné heslo Z bezpečnostních dvodů se doporučuje přihlašovací údaje co nejdříve změnit. To se provádí v menu MAIN MENU BASIC PASSWORD (viz v návodu dále). K dispozici jsou 2 úrovně přístupových práv: administrátor může provádět všechny operace, obyčejný uživatel může pouze sledovat živý obraz a přehrávat a vyhledávat záznam. Zkrácené menu ("Shortcut menu") Po spuštění systému klikněte pravým tlačítkem myši - zobrazí se pop-up okno, pomocí kterého můžete provádět různé operace včetně konfigurace menu. Zkrácené menu obsahuje tyto položky: MAIN MENU: Hlavní menu ke konfiguraci rekordéru (viz v návodu dále). -9-

10 KEYLOCK: Zamčení systému proti nepovolané obsluze. Pokud je zapnuta funkce hesla, klikněte pravým tlačítkem myši a pak zvolte položku KEYLOCK. Systém je nyní zamčen a pro operace v menu je vyžadování heslo. CHN SWITCH: Přepínání kanálů (kamer) na obrazovce. 8-kanálový rekordér umožňuje zobrazit 8 kamer na dělené obrazovce (ALL CHN), první čtveřici kamer (PRE 4CH) a druhou čtveřici kamer (NXT 4CH). VIDEO SEARCH: Vyhledávání požadovaného záznamu (viz v návodu dále). START SEQUENCE: Spuštění automatického přepínání kamer. START CRUISE: Spuštění automatické obchůzky PTZ kamery. PTZ: Když zvolíte tuto položku, zobrazí se okno pro ovládání připojených PTZ kamer. SLOW FAST: Nastavení rychlosti PTZ kamery. Směrová růžice: ovládání pozice kamery ZOMM +/-: Zoomování. FOCUS +/-: Ostření. IRIS +/-: Clona. CRUISE SETTING: Nastavení automatické obchůzky prepozic. MANUAL REC: Manuální spuštění / zastavení nahrávání. Tato funkce je dostupná, pokud aktuální čas není uvnitř nastaveného časového programu pro záznam ("timing record" - viz v návodu dále). Tato funkce není k dispozici, pokud je zapnuté automatické spuštění nahrávání po zapnutí rekordéru. STOP REC: Zastavení nahrávání. PIP MODE: Obraz v obraze (PIP)

11 Hlavní menu rekordéru (MAIN MENU) Když ve zkráceném menu zvolíte položku MAIN MENU, zobrazí se hlavní menu pro konfiguraci rekordéru (viz obr. níže). Najeďte kurzorem na požadovanou položku a k zobrazení odpovídajícího podmenu stiskněte "Enter". Podmenu RECORD Když v hlavním menu zvolíte položku RECORD, zobrazí se podmenu RECORD

12 CHANNEL: Pomocí položek CH1 až CH8 povolte nahrávání jednotlivých kamer. K povolení nahrávání kamery zvolte ON, jinak nastavte OFF. Video Channel: Zvolte kanál, jehož záznamové parametry checte konfigurovat. RESOLUTION: Rozlišení záznamu. D1: 720x576, HD1: 720x288, CIF: 352x288. QUALITY: Nastavení záznamové kvality. BEST nejlepší, FINE dobrá, NORMAL normální. Frame Rate: Záznamová rychlost (počet snímků za sekundu). REC. MODE: Záznamový režim. STARTUP RECORD ( When powered up ): Automatické spuštění nahrávání po zapnutí rekordéru. TIMER RECORD ( BY TIMER ): Nahrávání podle časového rozvrhu. Když zvolíte TIMER RECORD ( BY TIMER ), objeví se tlačítko SCHEDULE ("Record Time Configuration") k nastavení časového rozvrhu pro záznam. Zvolte tuto položku a stiskněte "Enter" - zobrazí se displej s časovým rozvrhem SCHEDULE. CHANNEL: Zvolte kameru, pro kterou chcete nastavovat časový rozvrh. Můžete volit všechny kamery (ALL) nebo jednotlivé kamery. Sloupce 00-23: Jednotlivé hodiny během dne. Řádky SUN- SAT: jednotlivé dny v týdnu. SUN - něděle, MON - pondělí, TUE - úterý, WED středa, THU - čtvrtek, FRI - pátek, SAT - sobota. Jednotlivé obdélníčky reprezentují jednotlivé hodiny daného dne. Pro každou hodinu můžete nastavit požadovaný záznamový režim: ALARM (červený obdélníček) - v danou hodinu se spustí nahrávání pouze v případě výskytu pohybu v obraze. GENERAL (zelený obdélníček) - v danou hodinu se nepřetržitě nahrává NO RECORD (průhledný obdélníček) - v danou hodinu se nenahrává. Položky FROM, TO, COPY (dole): Pomocí těchto položek můžete kopírovat časový rozvrh určitého dne do jiných zvolených dnů. K uložení nastaveného časového rozvrhu klikněte na SAVE. FILE LENGTH (REC. SIZE): Zvolte časový interval pro členění záznamu do jednotlivých souborů. K dispozici jsou tato nastavení: 15min, 30min, 45min a 60min

13 Podmenu PLAYBACK (SEARCH) Když v hlavním menu zvolíte položku PLAYBACK (SEARCH), zobrazí se podmenu RECORD SEARCH. Jsou k dispozici 3 různé režimy pro vyhledání požadovaného záznamu a jeho přehrání. Vyhledávání podle data a času CHN: Zvolte kameru, jejíž záznam chcete vyhledat (přehrát). ALL - všechny kamery. DATE: Do odpovídajících oken zadejte datum a čas záznamu, který chcete přehrát. K přehrání záznamu ze zvolené kamery a zvoleného období klikněte na PLAY. Vyhledání požadovaného druhu záznamu Do okna DATE zadejte požadované datum a pak klikněte na SEARCH. V sekci RECORD STATE je zobrazen kalendář zvoleného měsíce (JAN - leden, FEB - únor, MAR březen, APR - duben, MAY - květen, JUN - červen, JUL - červenec, AUG - srpen, SEP - září, OCT říjen, NOV - listopad, DEC - prosinec). Jednotlivé dny měsíce jsou různě zbarveny v závislosti na existenci určitého druhu záznamu. Zelený blok: normální záznam, červený blok: alarmový záznam, průhledný blok: žádný záznam. Dále jsou zobrazeny jednotlivé hodiny zvoleného dne. Jednotlivé hodiny jsou různě zbarveny v závislosti na existenci určitého druhu záznamu (segmenty 0,5hod.). Zelený segment: normální záznam, červený segment: alarmový záznam, průhledný segment: žádný záznam. Ke spuštění požadovaného záznamu klikněte přímo do odpovídajícího segmentu. Vyhledávání v seznamu záznamů (souborů) Do okna DATE zadejte požadované datum a pak klikněte na SEARCH. V zobrazeném kalendáři zvoleného měsíce (sekce RECORD STATE) klikněte na požadovaný den a pak klikněte na "Detailed File" (FILE LIST). Zobrazí se okno FILE LIST se seznamem záznamových souborů ze zvoleného dne

14 TYPE: Pomocí této položky můžete filtrovat záznamy požadovaného druhu. ALL - všechny záznamy, NORMAL - normální záznam, ALARM - alarmový záznam. Pozn.: 1. Jsou zobrazeny tyto údaje: CH - kanál (kamera), TIME - čas začátku a konce záznamu (resp. souboru), SIZE - velikost záznamového souboru (v MB), TYPE - druh záznamu (NORMAL - normální, ALARM - alarmový). Pokud chcete kopírovat záznam na připojené USB médium (USB flash disk), zatrhněte políčko BAK u příslušného záznamu. K vlastnímu zkopírování takto vybraných záznamů potom klikněte na tlačítko BACKUP vpravo dole. 2. Posunem kurzoru nahoru / dolů zvolte požadované soubory pro přehrání. Ke spuštění přehrávání zvoleného souboru (souborů) stiskněte "Enter". 3. Pokud byla položka RECORD TIME v menu MAIN MENU BASIC DISPLAY nastavena na ON, je v přehrávaném záznamu zobrazen odpovídající čas. 4. Ke zpomalenému přehrávání použijte tlačítko SLOW, ke zrychlenému přehrávání dopředu / pozpátku použijte tlačítka FAST FORWARD / FAST BACKWARD. K pozastavení záznamu použijte tlačítko PAUSE, k přehrávání po jednotlivých snímcích použijte tlačítko FRAME. K vystoupení z režimu přehrávání a k návratu do předchozího menu klikněte na EXIT. 5. Když se přehraje zvolený záznamový soubor, začne se přehrávat následující soubor. Pokud další soubor neexistuje, jednotka se vrátí do displeje FILE LIST. Zálohování záznamu Pomocí displeje FILE LIST můžete zálohovat zvolené záznamy na externí USB médium. Dříve než spustíte zálohování, musíte k odpovídajícímu USB konektoru rekordéru připojit vhodné USB médium (USB flash disk apod.). Záznamové soubory, které chcete kopírovat, označte zatržením okénka ve sloupci BAK v displeji FILE LIST. Potom klikněte na BACKUP. Zobrazí se okno, ve kterém je indikován průběh kopírování zvolených souborů

15 Pozn.: Pokud je kapacita USB média menší než velikost souborů vybraných pro kopírování, zobrazí se zpráva "Not Enough Space". Když je kopírování vybraných souborů ukončeno, můžete USB médium přímo odpojit. Podmenu HDD MANAGEMENT Když v hlavním menu zvolíte položku HDD, zobrazí se podmenu HDD MANAGEMENT. Sloupec STATUS: Je zobrazen stav pevného disku. NORMAL (VALID): Disk byl v pořádku zdetekován a zformátován. UNFORMATTED: Disk není zformátován. Ke zformátování klikněte na FORMAT HDD. NONE: Není nainstalován disk. ALL (TOTAL) / FREE (AVAIL): Celková kapacita disku / volná kapacita disku, která je k dispozici. TIME LEFT: Odhad délky záznamu, který se vejde na zbývající volnou kapacitu disku. Odhad je vypočten z nastavených záznamových parametrů. OVERWRITE: Zvolte požadovanou činnost rekordéru při zaplnění disku. ENABLE ("On"): Po zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. DISABLE ("Off"): Po zaplnění disku se nahrávání zastaví

16 Formátování disku Pokud byl do rekordéru nainstalován nový disk, je nutné jej nejprve zformátovat. Klikněte na tlačítko FORMAT HDD a pak ENTER. Objeví se dotaz, zda chcete disk opravdu zformátovat ("You will lose all data by formatting the harddisk. Will you continue?"). Stiskněte ENTER - objeví se zpráva "Formatting...". Když formátování úspěšně proběhlo, zobrazí se zpráva "Formatting Successful" a rekordér se automaticky zrestartuje. Formátování externího USB media Pokud chcete zálohovat vybraný záznam na připojené externí zařízení, může být vhodné USB médium nejprve zformátovat. Nejprve připojte USB zařízení k rekordéru a pak klikněte na tlačítko USB FORMAT v podmenu HDD MANAGEMENT. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu HDD MANAGEMENT klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu HDD MANAGEMENT zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu HDD MANAGEMENT klikněte na EXIT. Podmenu BASIC SETUP Když v hlavním menu zvolíte položku SETUP, zobrazí se podmenu BASIC SETUP. Menu BASIC SETUP obsahuje tato podmenu: LANGUAGE, DATE/TIME, PASSWORD, CAMERAS (DISPLAY), VIDEO/AUDIO a EXIT. Podmenu SYSTEM LANGUAGE Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku LANGUAGE, zobrazí se podmenu SYSTEM LANGUAGE. Položka LANGUAGE: Zvolte požadovaný jazyk menu. K dispozici je angličtina ("English") a čínština ("Chinese"). K zavedení zvoleného jazyka klikněte na tlačítko APPLY a pak přístroj zrestartujte. K vystoupení z podmenu SYSTEM LANGUAGE klikněte na EXIT. Podmenu TIME SETUP Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku DATE/TIME, zobrazí se podmenu TIME SETUP. DATE: Nastavte aktuální datum. DATE FORMAT: Zvolte požadovaný formát pro zobrazení datumu

17 TIME: Zadejte aktuální čas. TIME FORMAT: Zvolte požadovaný formát pro zobrazení času. LOCAL TIME ZONE: Zvolte lokální časové pásmo. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu TIME SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu TIME SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu TIME SETUP klikněte na EXIT. Podmenu SECURITY Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku PASSWORD, zobrazí se podmenu SECURITY. DEVICE ID: Zadejte identifikační číslo rekordéru. PASSWORD: Vyžadování přístupového hesla při vstupu do menu. ENABLE - zapnuto, DISABLE vypnuto. USER PASSWORD: Zadejte nové uživatelské heslo. RE-ENTER: K ověření zadejte znovu nové uživatelské heslo. ADMIN PASSWORD: Zadejte nové administrátorské heslo. RE-ENTER: K ověření zadejte znovu nové administrátorské heslo. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu SECURITY klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu SECURITY klikněte na EXIT. Pozn.: Z výroby není zadáno žádné heslo. Pokud zadáváte nové heslo, doporučuje se zadat obě hesla (uživatelské i administrátorské) najednou. Zadaná hesla si dobře zapamatujte. Uživatel USER má k dispozici pouze tyto funkce: bezpečnostní zámek ("lock"), přepínání kanálů, vyhledávání záznamu, zobrazení provozního deníku ("log"), zálohování záznamu, ovládání PTZ kamer, ztlumení zvuku, manuální spuštění a zastavení nahrávání. Podmenu DISPLAY SETUP Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku CAMERAS (DISPLAY), zobrazí se podmenu DISPLAY SETUP. Řádky CH1-CH4: Řádky pro jednotlivé kamery. Sloupec NAME: Kamerový titulek (jméno). Najeďte kurzorem do okénka NAME odpovídající kamery a pak stiskněte ENTER k zobrazení displeje s dostupnými znaky pro vytvoření titulku. Sloupec POSITION: Zvolte požadovanou pozici pro zobrazení kamerového titulku. Sloupec COLOR: Najeďte kurzorem na SETUP ve sloupci COLOR a stiskněte ENTER. Zobrazí se displej pro nastavení obrazových parametrů dané kamery: CHROMATICITY: Barevný odstín. BRIGHTNESS: Jas. CONTRAST: Kontrast. SATURATION: Barevná sytost. Sloupec PREVIEW: Povolení kamery pro sledování. ON - Živý obraz z kamery je normálně zobrazen. OFF - Kamera je skryta pro živé sledování (nahrávání kamery však není tímto nastavením nijak ovlivněno). PREVIEW TIME: Vložení data a času do živého obrazu. RECORD TIME: Zobrazení data a času při přehrávání záznamu. Pro zobrazení další strany podmenu DISPLAY SETUP pro nastavení obrazových parametrů kamer 58 klikněte na NEXT PAGE. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu DISPLAY SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu DISPLAY SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu DISPLAY SETUP klikněte na EXIT. Podmenu VIDEO/AUDIO SETUP Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku VIDEO/AUDIO, zobrazí se podmenu VID/AUD SETUP. Monitor resolution (VGA RESOLUTION): Zadejte rozlišení VGA výstupu. K dispozici jsou tato nastavení: 600x480, 800x600, 768x1024. CAMERA SYSTEM: Zadejte televizní normu připojených kamer (PAL / NTSC). VOLUME SETUP: Kliknete na položku VOLUME SETUP pro zobrazení lišty pro nastavení hlasitosti. Pomocí jezdce na liště nastavte požadovanou hlasitost. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu VIDEO/AUDIO SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu VIDEO/AUDIO SETUP klikněte na EXIT

18 Pokud jste změnili nastavení položky VGA RESOLUTION, rekordér se po vystoupení z menu VIDEO/AUDIO SETUP automaticky zrestartuje. Podmenu ADVANCED SETUP Když v hlavním menu zvolíte položku ADVANCE, zobrazí se podmenu ADVANCED SETUP. Menu ADVANCED SETUP obsahuje tato podmenu: ALARM, INFO, MD, MOBILE, MAINTAIN, PTZ, NETWORK a EXIT. Podmenu ALARM SETUP Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku ALARM, zobrazí se podmenu ALARM SETUP. HDD LOSS: Spuštění alarmu při závadě na HDD. Když nelze zdetekovat disk, spustí se alarm a v obraze z kamery č.1 se zobrazí symbol "H". ON - zapnuto, OFF - vypnuto

19 HDD SPACE: Spuštění alarmu při zaplnění disku. Když zbývající volná kapacita disku klesne pod 500MB, spustí se alarm a na displeji se zobrazí zpráva "The space of the harddisk is not enough. Please change the disk after shutdown" (= Volné místo na disku není dostačující. Po vypnutí vyměňte disk). ON - zapnuto, OFF - vypnuto. VIDEO LOSS: Spuštění alarmu při výpadku (ztrátě) videosignálu. Když dojde k výpadku videosignálu, spustí se alarm a na displeji se zobrazí zpráva "VIDEO Loss". ON - zapnuto, OFF - vypnuto. ALARM MANAGE BUZZER: Doba, po kterou má znít bzučák při výskytu alarmu. K dispozici jsou tato nastavení: 0sec, 10sec, 20sec, 30sec, 40sec a 60sec. Post Alarm Recording: Doba, po kterou se má ještě nahrávat po skončení alarmové události. SETUP: Když kliknete na tuto položku, zobrazí se okno SETUP. Když se v obraze z některé kamery vyskytne pohyb, rekordér může zadanému příjemci odeslat s přiloženým obrázkem. V okně SETUP můžete provést potřebná nastavení pro odesílání tohoto notifikačního u. Zapnutí (ON) / vypnutí (OFF) odesílání u při detekci pohybu. SSL: Zabezpečený přenosový protokol. ON - zapnuto, OFF - vypnuto. SMTP PORT: Zadejte číslo SMTP portu. Obvykle se využívá číslo SMTP portu 25. SMTP: Zadejte adresu SMTP serveru. SEND Zadejte ovou adresu odesílatele. SEND PW: Zadejte heslo poštovního účtu odesílatele. RECV Zadejte ovou adresu příjemce. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu ALARM SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu ALARM SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu ALARM SETUP klikněte na EXIT. Podmenu SYSTEM INFO Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku INFO, zobrazí se podmenu SYSTEM INFO. SOFT VERSION: Verze software rekordéru. UI VERSION: Verze hardware rekordéru. MAC ADDRESS: MAC adresa rekordéru. SERIAL NO.: Výrobní číslo rekordéru. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu SYSTEM INFO klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu SYSTEM INFO klikněte na EXIT. Podmenu MOTION DETECT Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MD, zobrazí se podmenu MOTION DETECT. MD CHANNEL: Číslo kamery pro nastavení detekce pohybu. STATUS: ON - detekce pohybu pro danou kameru je zapnutá. OFF - detekce pohybu pro danou kameru je vypnutá. SENSITIVITY: Citlivost detekce pohybu pro danou kameru. K dispozici jsou nastavení 1, 2, 3, 4, přičemž 4 představuje nejvyšší citlivost. MD AREA: Nastavení detekčních zón pro danou kameru. Pro zobrazení displeje pro nastavení detekčních zón klikněte na položku SETUP pro příslušnou kameru v řádce MD AREA. Displej obsahuje síť detekčních buněk. Jednotlivé buňky můžete zapnout nebo vypnout pro detekci pohybu. Zapnutá buňka je zbarvena červeně, vypnutá buňka je transparentní

20 Pro zobrazení další strany podmenu MOTION DETECT pro nastavení detekce pohybu pro kamery 5-8 klikněte na NEXT PAGE. K nastavení všech položek v podmenu MOTION DETECT zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu MOTION DETECT klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu MOTION DETECT klikněte na EXIT. Podmenu MOBILE Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MOBILE, zobrazí se podmenu MOBILE. Rekordér podporuje vzdálené sledování na PDA nebo mobilních telefonech. MOBILE USERNAME, MOBILE PASSWORD: Zadejte přihlašovací údaje pro váš mobilní telefon (standardně prázdné). SERVICE PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilu. Nastavte číslo tohoto portu v rozsahu Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. K nastavení všech položek v podmenu MOBILE zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu MOBILE klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu MOBILE klikněte na EXIT. Pozn.: Podrobné pokyny a potřebné aplikace pro vzdálený přístup k rekordéru z vašeho mobilního zařízení naleznete na přiloženém CD. Podmenu SYSTEM PROTECT Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MAINTAIN, zobrazí se podmenu SYSTEM PROTECT. AUTO RESET: Automatický restart rekordéru ke zvýšení stability. ON - zapnuto, OFF - vypnuto. SETTINGS: Zadejte jak často, a v kolik hodin se má automatický restart provádět. SYSTEM UPDATE: Pomocí této položky můžete provést aktualizaci firmware rekordéru. Nejprve do kořenového adresáře USB flash disku zkopírujte aktualizační soubor. Potom připojte flash disk k odpovídajícímu USB konektoru rekordéru. Potom zvolte položku SYSTEM UPDATE. Na obrazovce je indikován průběh aktualizace. Upozornění: Během aktualizace nesmí dojít k výpadku napájení rekordéru! DEFAULT SETTINGS: Nastavení všech parametrů na tovární (výchozí) hodnoty. RESTART: Restart rekordéru

21 Podmenu PTZ SETUP Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku PTZ, zobrazí se podmenu PTZ SETUP. CHANNEL CH1 - CH4: Sloupce pro jednotlivé kanály (kamery). PROTOCOL: Zvolte ovládací protokol připojené PTZ kamery. Výchozí nastavení: PELCO-D. BAUD RATE: Zvolte přenosovou rychlost pro obládání kamer. K dispozici jsou tato nastavení: 1200, 2400, 4800, DATA BIT: Počet datových bitů. STOP BIT: Počet stop bitů. VERIFY: Ověřování (parita). K dispozici jsou tato nastavení: NONE / ODD / EVEN / MARK / SPACE. ADDRESS: ID adresa PTZ kamery pro ovládání po sériové lince. NEXT PAGE: Zobrazení další stránky menu pro nastavení PTZ parametrů kamer 5-8. DEFAULT: Nastavení položek menu PTZ SETUP zpět na výchozí hodnoty. APPLY: Zavedení nastavení provedených v menu PTZ SETUP. EXIT: Vystoupení z menu PTZ SETUP. Podmenu NETWORK SETUP Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku NETWORK, zobrazí se podmenu NETWORK SETUP. TYPE: Zvolte způsob připojení k síti. K dispozici jsou tato nastavení: STATIC: Manuálně zadaná pevná IP adresa. DHCP: IP adresa je rekordéru automaticky přidělována DHCP serverem v síti. Pokud zvolíte tento režim, klikněte na APPLY a potom rekordér zrestartujte. Rekordér se spojí s DHCP serverem, který mu automaticky přidělí IP adresu. PPPOE: Širokopásmový přístupový protokol. Zvolte tento mód např. v případě, že rekordér je přímo připojen k Internetu pomocí ADSL modemu. MEDIA PORT: Číslo portu pro přenos obrazu. Tento port využívá privátní protokol pro komunikaci mezi rekordérem a PC. Obvykle se jako výchozí číslo tohoto portu využívá Pokud toto číslo portu již využívá jiná služba, použijte jiný nevyužitý port. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. WEB PORT: Číslo webového portu (výchozí nastavení: 80). Pokud administrátor změní číslo webového portu (např. na 88), je pro přístup k rekordéru potřeba zadat tato číslo za IP adresu rekordéru (tj. např. "http:// :88). Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. PPPOE NAME: Tato položka je zobrazena pouze v případě, že položka TYPE je nastavena na PPPOE. Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Tato položka je zobrazena pouze v případě, že položka TYPE je nastavena na PPPOE. Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Obsah dodávky... 5 Vlastnosti...

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Kamerový systém pro PC GV804 (CARD-4CH) Příručka pro instalaci a provoz

Kamerový systém pro PC GV804 (CARD-4CH) Příručka pro instalaci a provoz Kamerový systém pro PC GV804 (CARD-4CH) PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsah Schema zapojení... 3 Instalace hardware... 3 Systémové požadavky... 3 Instalace

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál DVR-461 H.264 digitální videorekordér Uživatelský manuál Obsah 1. 2. 3. OVLÁDÁNÍ... 4 1.1. Přední panel... 4 1.2. Zadní panel... 6 1.3. Dálkové ovládání... 7 INSTALACE... 10 2.1. Systémová konfigurace...

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1.OPATŘENÍ 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více