DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí a ovládacích prvků...5 Zadní panel rekordéru...5 Čelní panel...6 Ovládání pomocí myši...6 Dálkový IR ovladač...6 Instalace...8 Instalace HDD do rekordéru...8 Spuštění přístroje...9 Přihlášení do systému...9 Zkrácené menu ("Shortcut menu")...9 Hlavní menu rekordéru (MAIN MENU)...11 Podmenu RECORD...11 Podmenu PLAYBACK (SEARCH)...13 Vyhledávání podle data a času...13 Vyhledání požadovaného druhu záznamu...13 Vyhledávání v seznamu záznamů (souborů)...13 Zálohování záznamu...14 Podmenu HDD MANAGEMENT...15 Formátování disku...16 Formátování externího USB media...16 Podmenu BASIC SETUP...16 Podmenu SYSTEM LANGUAGE...16 Podmenu TIME SETUP...16 Podmenu SECURITY...17 Podmenu DISPLAY SETUP...17 Podmenu VIDEO/AUDIO SETUP...17 Podmenu ADVANCED SETUP...18 Podmenu ALARM SETUP...18 Podmenu SYSTEM INFO...19 Podmenu MOTION DETECT...19 Podmenu MOBILE...20 Podmenu SYSTEM PROTECT...20 Podmenu PTZ SETUP...21 Podmenu NETWORK SETUP...21 Síťový přístup k rekordéru...28 Instalace komponenty ActiveX...28 Připojení pomocí webového prohlížeče Internet Explorer (IE)...28 Popis ovládacích prvků...29 Záložka PLAYBACK...30 Záložka SETUP...31 Klientský program...31 Přehrávání zálohovaných záznamových souborů...31 Vzdálený přístup z mobílního zařízení...31 Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. -3-

4 Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk se během provozu opotřebovává. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS. -4-

5 Vlastnosti triplexní digitální videorekordér s připojení k LAN/Internetu 4/8 videovstupů, videovýstup, VGA výstup, USB pro zálohování videokomprese H.264, rozlišení max. 704x576, real-time záznam mupliplexní operace: současné nahrávání, přehrávání, živé sledování, vzdálený přístup přes LAN/Internet/WAP, ovládání PTZ kamer a zálohování záznamu na USB podpora stahování obrazu na mobilní telefon (WAP protokol) ovládání myší, dálkovým ovladačem nebo z PC (rekordér nemá ovládací tlačítka) Popis částí a ovládacích prvků Zadní panel rekordéru Model EN-6704V Model EN-6708V 1. VIDEO IN CH1 až CH4 (model EN-6704V) / VIDEO IN CH1 až CH8 (model EN-6708V): Video vstupy pro připojení video výstupů z analogových kamer (BNC konektory). 2. VIDEO OUT: Video výstup pro připojení video vstupu video monitoru nebo televizoru. 3. VGA: Výstup pro připojení počítačového VGA monitoru. 4. USB porty pro připojení myši a externího zálohovacího média (USB flash disk apod.). 5. Hlavní vypínač napájení. 6. NETWORK: Konektor RJ-45 pro připojení rekordéru k počítačové síti (LAN). 7. Mechanická svorkovnice RS485 A, B, G: Sériové rozhraní RS-485 pro ovládání PTZ kamer. K těmto svorkám připojte sériové rozhraní PTZ kamery (viz též návod ke kameře). 8. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího zdroje (12VDC). Upozornění: Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. 9. Zemnící kontakt. -5-

6 Čelní panel PWR: Kontrolka napájení. LINK: Kontrolka síťového provozu. HDD: Kontrolka provozu pevného disku. REC: Kontrolka nahrávání. Ovládání pomocí myši Přístroj je vybaven konektorem USB1.1 pro připojení myši pro ovládání rekordéru (menu). Způsob ovládání je podobný jako v systému Windows. Dálkový IR ovladač -6-

7 Náhradní tlačítka. Ztlumení zvuku. Volba kanálu / numerická tlačítka. Ovládání PTZ kamer. Celá obrazovka / dělená obrazovka. Rychlé zkrácené menu. Zkrácené menu. Směrová tlačítka. Potvrzení (OK). Vystoupení / návrat do předchozího menu. Vstup do hlavního menu. Spuštění nahrávání. Zastavení nahrávání. Vyhledávání záznamu / přehrávání. Zastavení přehrávání. Zrychlené přehrávání pozpátku. Zrychlené přehrávání dopředu. Přehrávání po jednotlivých snímcích. Náhradní tlačítka. -7-

8 Instalace Instalace HDD do rekordéru Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér podporuje připojení jednoho pevného disku SATA HDD. 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru (viz obr. níže). 3. Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů (viz obr. níže). 4. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Datový konektor Napájecí konektor Pozn.: Na obrázku výše je zobrazen model EN-6704V Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat v odpovídajícím menu rekordéru. -8-

9 Spuštění přístroje Když jste provedli všechna zapojení, připojte na konec ke konektoru DC12V přiložený napájecí zdroj. Potom zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače na zadním panelu přístroje. Když je přístroj zapnutý, svítí kontrolka PWR na čelním panelu přístroje. Potom se zobrazí dělený displej se všemi připojenými kamerami. Pokud byl do přístroje nainstalován nový HDD, je zobrazena informace o formátování. Pokud je v menu nastaveno automatické spuštění po zapnutí, nebo pokud je aktuální čas uvnitř záznamového období (dle časovače), automaticky se spustí nahrávání a svítí kontrolka REC. Přihlášení do systému Z výroby jsou nastaveny tyto přihlašovací údaje: Jméno (DEVICE ID): Heslo (PASSWORD): žádné heslo Z bezpečnostních dvodů se doporučuje přihlašovací údaje co nejdříve změnit. To se provádí v menu MAIN MENU BASIC PASSWORD (viz v návodu dále). K dispozici jsou 2 úrovně přístupových práv: administrátor může provádět všechny operace, obyčejný uživatel může pouze sledovat živý obraz a přehrávat a vyhledávat záznam. Zkrácené menu ("Shortcut menu") Po spuštění systému klikněte pravým tlačítkem myši - zobrazí se pop-up okno, pomocí kterého můžete provádět různé operace včetně konfigurace menu. Zkrácené menu obsahuje tyto položky: MAIN MENU: Hlavní menu ke konfiguraci rekordéru (viz v návodu dále). -9-

10 KEYLOCK: Zamčení systému proti nepovolané obsluze. Pokud je zapnuta funkce hesla, klikněte pravým tlačítkem myši a pak zvolte položku KEYLOCK. Systém je nyní zamčen a pro operace v menu je vyžadování heslo. CHN SWITCH: Přepínání kanálů (kamer) na obrazovce. 8-kanálový rekordér umožňuje zobrazit 8 kamer na dělené obrazovce (ALL CHN), první čtveřici kamer (PRE 4CH) a druhou čtveřici kamer (NXT 4CH). VIDEO SEARCH: Vyhledávání požadovaného záznamu (viz v návodu dále). START SEQUENCE: Spuštění automatického přepínání kamer. START CRUISE: Spuštění automatické obchůzky PTZ kamery. PTZ: Když zvolíte tuto položku, zobrazí se okno pro ovládání připojených PTZ kamer. SLOW FAST: Nastavení rychlosti PTZ kamery. Směrová růžice: ovládání pozice kamery ZOMM +/-: Zoomování. FOCUS +/-: Ostření. IRIS +/-: Clona. CRUISE SETTING: Nastavení automatické obchůzky prepozic. MANUAL REC: Manuální spuštění / zastavení nahrávání. Tato funkce je dostupná, pokud aktuální čas není uvnitř nastaveného časového programu pro záznam ("timing record" - viz v návodu dále). Tato funkce není k dispozici, pokud je zapnuté automatické spuštění nahrávání po zapnutí rekordéru. STOP REC: Zastavení nahrávání. PIP MODE: Obraz v obraze (PIP)

11 Hlavní menu rekordéru (MAIN MENU) Když ve zkráceném menu zvolíte položku MAIN MENU, zobrazí se hlavní menu pro konfiguraci rekordéru (viz obr. níže). Najeďte kurzorem na požadovanou položku a k zobrazení odpovídajícího podmenu stiskněte "Enter". Podmenu RECORD Když v hlavním menu zvolíte položku RECORD, zobrazí se podmenu RECORD

12 CHANNEL: Pomocí položek CH1 až CH8 povolte nahrávání jednotlivých kamer. K povolení nahrávání kamery zvolte ON, jinak nastavte OFF. Video Channel: Zvolte kanál, jehož záznamové parametry checte konfigurovat. RESOLUTION: Rozlišení záznamu. D1: 720x576, HD1: 720x288, CIF: 352x288. QUALITY: Nastavení záznamové kvality. BEST nejlepší, FINE dobrá, NORMAL normální. Frame Rate: Záznamová rychlost (počet snímků za sekundu). REC. MODE: Záznamový režim. STARTUP RECORD ( When powered up ): Automatické spuštění nahrávání po zapnutí rekordéru. TIMER RECORD ( BY TIMER ): Nahrávání podle časového rozvrhu. Když zvolíte TIMER RECORD ( BY TIMER ), objeví se tlačítko SCHEDULE ("Record Time Configuration") k nastavení časového rozvrhu pro záznam. Zvolte tuto položku a stiskněte "Enter" - zobrazí se displej s časovým rozvrhem SCHEDULE. CHANNEL: Zvolte kameru, pro kterou chcete nastavovat časový rozvrh. Můžete volit všechny kamery (ALL) nebo jednotlivé kamery. Sloupce 00-23: Jednotlivé hodiny během dne. Řádky SUN- SAT: jednotlivé dny v týdnu. SUN - něděle, MON - pondělí, TUE - úterý, WED středa, THU - čtvrtek, FRI - pátek, SAT - sobota. Jednotlivé obdélníčky reprezentují jednotlivé hodiny daného dne. Pro každou hodinu můžete nastavit požadovaný záznamový režim: ALARM (červený obdélníček) - v danou hodinu se spustí nahrávání pouze v případě výskytu pohybu v obraze. GENERAL (zelený obdélníček) - v danou hodinu se nepřetržitě nahrává NO RECORD (průhledný obdélníček) - v danou hodinu se nenahrává. Položky FROM, TO, COPY (dole): Pomocí těchto položek můžete kopírovat časový rozvrh určitého dne do jiných zvolených dnů. K uložení nastaveného časového rozvrhu klikněte na SAVE. FILE LENGTH (REC. SIZE): Zvolte časový interval pro členění záznamu do jednotlivých souborů. K dispozici jsou tato nastavení: 15min, 30min, 45min a 60min

13 Podmenu PLAYBACK (SEARCH) Když v hlavním menu zvolíte položku PLAYBACK (SEARCH), zobrazí se podmenu RECORD SEARCH. Jsou k dispozici 3 různé režimy pro vyhledání požadovaného záznamu a jeho přehrání. Vyhledávání podle data a času CHN: Zvolte kameru, jejíž záznam chcete vyhledat (přehrát). ALL - všechny kamery. DATE: Do odpovídajících oken zadejte datum a čas záznamu, který chcete přehrát. K přehrání záznamu ze zvolené kamery a zvoleného období klikněte na PLAY. Vyhledání požadovaného druhu záznamu Do okna DATE zadejte požadované datum a pak klikněte na SEARCH. V sekci RECORD STATE je zobrazen kalendář zvoleného měsíce (JAN - leden, FEB - únor, MAR březen, APR - duben, MAY - květen, JUN - červen, JUL - červenec, AUG - srpen, SEP - září, OCT říjen, NOV - listopad, DEC - prosinec). Jednotlivé dny měsíce jsou různě zbarveny v závislosti na existenci určitého druhu záznamu. Zelený blok: normální záznam, červený blok: alarmový záznam, průhledný blok: žádný záznam. Dále jsou zobrazeny jednotlivé hodiny zvoleného dne. Jednotlivé hodiny jsou různě zbarveny v závislosti na existenci určitého druhu záznamu (segmenty 0,5hod.). Zelený segment: normální záznam, červený segment: alarmový záznam, průhledný segment: žádný záznam. Ke spuštění požadovaného záznamu klikněte přímo do odpovídajícího segmentu. Vyhledávání v seznamu záznamů (souborů) Do okna DATE zadejte požadované datum a pak klikněte na SEARCH. V zobrazeném kalendáři zvoleného měsíce (sekce RECORD STATE) klikněte na požadovaný den a pak klikněte na "Detailed File" (FILE LIST). Zobrazí se okno FILE LIST se seznamem záznamových souborů ze zvoleného dne

14 TYPE: Pomocí této položky můžete filtrovat záznamy požadovaného druhu. ALL - všechny záznamy, NORMAL - normální záznam, ALARM - alarmový záznam. Pozn.: 1. Jsou zobrazeny tyto údaje: CH - kanál (kamera), TIME - čas začátku a konce záznamu (resp. souboru), SIZE - velikost záznamového souboru (v MB), TYPE - druh záznamu (NORMAL - normální, ALARM - alarmový). Pokud chcete kopírovat záznam na připojené USB médium (USB flash disk), zatrhněte políčko BAK u příslušného záznamu. K vlastnímu zkopírování takto vybraných záznamů potom klikněte na tlačítko BACKUP vpravo dole. 2. Posunem kurzoru nahoru / dolů zvolte požadované soubory pro přehrání. Ke spuštění přehrávání zvoleného souboru (souborů) stiskněte "Enter". 3. Pokud byla položka RECORD TIME v menu MAIN MENU BASIC DISPLAY nastavena na ON, je v přehrávaném záznamu zobrazen odpovídající čas. 4. Ke zpomalenému přehrávání použijte tlačítko SLOW, ke zrychlenému přehrávání dopředu / pozpátku použijte tlačítka FAST FORWARD / FAST BACKWARD. K pozastavení záznamu použijte tlačítko PAUSE, k přehrávání po jednotlivých snímcích použijte tlačítko FRAME. K vystoupení z režimu přehrávání a k návratu do předchozího menu klikněte na EXIT. 5. Když se přehraje zvolený záznamový soubor, začne se přehrávat následující soubor. Pokud další soubor neexistuje, jednotka se vrátí do displeje FILE LIST. Zálohování záznamu Pomocí displeje FILE LIST můžete zálohovat zvolené záznamy na externí USB médium. Dříve než spustíte zálohování, musíte k odpovídajícímu USB konektoru rekordéru připojit vhodné USB médium (USB flash disk apod.). Záznamové soubory, které chcete kopírovat, označte zatržením okénka ve sloupci BAK v displeji FILE LIST. Potom klikněte na BACKUP. Zobrazí se okno, ve kterém je indikován průběh kopírování zvolených souborů

15 Pozn.: Pokud je kapacita USB média menší než velikost souborů vybraných pro kopírování, zobrazí se zpráva "Not Enough Space". Když je kopírování vybraných souborů ukončeno, můžete USB médium přímo odpojit. Podmenu HDD MANAGEMENT Když v hlavním menu zvolíte položku HDD, zobrazí se podmenu HDD MANAGEMENT. Sloupec STATUS: Je zobrazen stav pevného disku. NORMAL (VALID): Disk byl v pořádku zdetekován a zformátován. UNFORMATTED: Disk není zformátován. Ke zformátování klikněte na FORMAT HDD. NONE: Není nainstalován disk. ALL (TOTAL) / FREE (AVAIL): Celková kapacita disku / volná kapacita disku, která je k dispozici. TIME LEFT: Odhad délky záznamu, který se vejde na zbývající volnou kapacitu disku. Odhad je vypočten z nastavených záznamových parametrů. OVERWRITE: Zvolte požadovanou činnost rekordéru při zaplnění disku. ENABLE ("On"): Po zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. DISABLE ("Off"): Po zaplnění disku se nahrávání zastaví

16 Formátování disku Pokud byl do rekordéru nainstalován nový disk, je nutné jej nejprve zformátovat. Klikněte na tlačítko FORMAT HDD a pak ENTER. Objeví se dotaz, zda chcete disk opravdu zformátovat ("You will lose all data by formatting the harddisk. Will you continue?"). Stiskněte ENTER - objeví se zpráva "Formatting...". Když formátování úspěšně proběhlo, zobrazí se zpráva "Formatting Successful" a rekordér se automaticky zrestartuje. Formátování externího USB media Pokud chcete zálohovat vybraný záznam na připojené externí zařízení, může být vhodné USB médium nejprve zformátovat. Nejprve připojte USB zařízení k rekordéru a pak klikněte na tlačítko USB FORMAT v podmenu HDD MANAGEMENT. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu HDD MANAGEMENT klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu HDD MANAGEMENT zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu HDD MANAGEMENT klikněte na EXIT. Podmenu BASIC SETUP Když v hlavním menu zvolíte položku SETUP, zobrazí se podmenu BASIC SETUP. Menu BASIC SETUP obsahuje tato podmenu: LANGUAGE, DATE/TIME, PASSWORD, CAMERAS (DISPLAY), VIDEO/AUDIO a EXIT. Podmenu SYSTEM LANGUAGE Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku LANGUAGE, zobrazí se podmenu SYSTEM LANGUAGE. Položka LANGUAGE: Zvolte požadovaný jazyk menu. K dispozici je angličtina ("English") a čínština ("Chinese"). K zavedení zvoleného jazyka klikněte na tlačítko APPLY a pak přístroj zrestartujte. K vystoupení z podmenu SYSTEM LANGUAGE klikněte na EXIT. Podmenu TIME SETUP Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku DATE/TIME, zobrazí se podmenu TIME SETUP. DATE: Nastavte aktuální datum. DATE FORMAT: Zvolte požadovaný formát pro zobrazení datumu

17 TIME: Zadejte aktuální čas. TIME FORMAT: Zvolte požadovaný formát pro zobrazení času. LOCAL TIME ZONE: Zvolte lokální časové pásmo. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu TIME SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu TIME SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu TIME SETUP klikněte na EXIT. Podmenu SECURITY Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku PASSWORD, zobrazí se podmenu SECURITY. DEVICE ID: Zadejte identifikační číslo rekordéru. PASSWORD: Vyžadování přístupového hesla při vstupu do menu. ENABLE - zapnuto, DISABLE vypnuto. USER PASSWORD: Zadejte nové uživatelské heslo. RE-ENTER: K ověření zadejte znovu nové uživatelské heslo. ADMIN PASSWORD: Zadejte nové administrátorské heslo. RE-ENTER: K ověření zadejte znovu nové administrátorské heslo. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu SECURITY klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu SECURITY klikněte na EXIT. Pozn.: Z výroby není zadáno žádné heslo. Pokud zadáváte nové heslo, doporučuje se zadat obě hesla (uživatelské i administrátorské) najednou. Zadaná hesla si dobře zapamatujte. Uživatel USER má k dispozici pouze tyto funkce: bezpečnostní zámek ("lock"), přepínání kanálů, vyhledávání záznamu, zobrazení provozního deníku ("log"), zálohování záznamu, ovládání PTZ kamer, ztlumení zvuku, manuální spuštění a zastavení nahrávání. Podmenu DISPLAY SETUP Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku CAMERAS (DISPLAY), zobrazí se podmenu DISPLAY SETUP. Řádky CH1-CH4: Řádky pro jednotlivé kamery. Sloupec NAME: Kamerový titulek (jméno). Najeďte kurzorem do okénka NAME odpovídající kamery a pak stiskněte ENTER k zobrazení displeje s dostupnými znaky pro vytvoření titulku. Sloupec POSITION: Zvolte požadovanou pozici pro zobrazení kamerového titulku. Sloupec COLOR: Najeďte kurzorem na SETUP ve sloupci COLOR a stiskněte ENTER. Zobrazí se displej pro nastavení obrazových parametrů dané kamery: CHROMATICITY: Barevný odstín. BRIGHTNESS: Jas. CONTRAST: Kontrast. SATURATION: Barevná sytost. Sloupec PREVIEW: Povolení kamery pro sledování. ON - Živý obraz z kamery je normálně zobrazen. OFF - Kamera je skryta pro živé sledování (nahrávání kamery však není tímto nastavením nijak ovlivněno). PREVIEW TIME: Vložení data a času do živého obrazu. RECORD TIME: Zobrazení data a času při přehrávání záznamu. Pro zobrazení další strany podmenu DISPLAY SETUP pro nastavení obrazových parametrů kamer 58 klikněte na NEXT PAGE. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu DISPLAY SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu DISPLAY SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu DISPLAY SETUP klikněte na EXIT. Podmenu VIDEO/AUDIO SETUP Když v menu BASIC SETUP zvolíte položku VIDEO/AUDIO, zobrazí se podmenu VID/AUD SETUP. Monitor resolution (VGA RESOLUTION): Zadejte rozlišení VGA výstupu. K dispozici jsou tato nastavení: 600x480, 800x600, 768x1024. CAMERA SYSTEM: Zadejte televizní normu připojených kamer (PAL / NTSC). VOLUME SETUP: Kliknete na položku VOLUME SETUP pro zobrazení lišty pro nastavení hlasitosti. Pomocí jezdce na liště nastavte požadovanou hlasitost. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu VIDEO/AUDIO SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu VIDEO/AUDIO SETUP klikněte na EXIT

18 Pokud jste změnili nastavení položky VGA RESOLUTION, rekordér se po vystoupení z menu VIDEO/AUDIO SETUP automaticky zrestartuje. Podmenu ADVANCED SETUP Když v hlavním menu zvolíte položku ADVANCE, zobrazí se podmenu ADVANCED SETUP. Menu ADVANCED SETUP obsahuje tato podmenu: ALARM, INFO, MD, MOBILE, MAINTAIN, PTZ, NETWORK a EXIT. Podmenu ALARM SETUP Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku ALARM, zobrazí se podmenu ALARM SETUP. HDD LOSS: Spuštění alarmu při závadě na HDD. Když nelze zdetekovat disk, spustí se alarm a v obraze z kamery č.1 se zobrazí symbol "H". ON - zapnuto, OFF - vypnuto

19 HDD SPACE: Spuštění alarmu při zaplnění disku. Když zbývající volná kapacita disku klesne pod 500MB, spustí se alarm a na displeji se zobrazí zpráva "The space of the harddisk is not enough. Please change the disk after shutdown" (= Volné místo na disku není dostačující. Po vypnutí vyměňte disk). ON - zapnuto, OFF - vypnuto. VIDEO LOSS: Spuštění alarmu při výpadku (ztrátě) videosignálu. Když dojde k výpadku videosignálu, spustí se alarm a na displeji se zobrazí zpráva "VIDEO Loss". ON - zapnuto, OFF - vypnuto. ALARM MANAGE BUZZER: Doba, po kterou má znít bzučák při výskytu alarmu. K dispozici jsou tato nastavení: 0sec, 10sec, 20sec, 30sec, 40sec a 60sec. Post Alarm Recording: Doba, po kterou se má ještě nahrávat po skončení alarmové události. SETUP: Když kliknete na tuto položku, zobrazí se okno SETUP. Když se v obraze z některé kamery vyskytne pohyb, rekordér může zadanému příjemci odeslat s přiloženým obrázkem. V okně SETUP můžete provést potřebná nastavení pro odesílání tohoto notifikačního u. Zapnutí (ON) / vypnutí (OFF) odesílání u při detekci pohybu. SSL: Zabezpečený přenosový protokol. ON - zapnuto, OFF - vypnuto. SMTP PORT: Zadejte číslo SMTP portu. Obvykle se využívá číslo SMTP portu 25. SMTP: Zadejte adresu SMTP serveru. SEND Zadejte ovou adresu odesílatele. SEND PW: Zadejte heslo poštovního účtu odesílatele. RECV Zadejte ovou adresu příjemce. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu ALARM SETUP klikněte na tlačítko APPLY. K nastavení všech položek v podmenu ALARM SETUP zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K vystoupení z podmenu ALARM SETUP klikněte na EXIT. Podmenu SYSTEM INFO Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku INFO, zobrazí se podmenu SYSTEM INFO. SOFT VERSION: Verze software rekordéru. UI VERSION: Verze hardware rekordéru. MAC ADDRESS: MAC adresa rekordéru. SERIAL NO.: Výrobní číslo rekordéru. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu SYSTEM INFO klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu SYSTEM INFO klikněte na EXIT. Podmenu MOTION DETECT Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MD, zobrazí se podmenu MOTION DETECT. MD CHANNEL: Číslo kamery pro nastavení detekce pohybu. STATUS: ON - detekce pohybu pro danou kameru je zapnutá. OFF - detekce pohybu pro danou kameru je vypnutá. SENSITIVITY: Citlivost detekce pohybu pro danou kameru. K dispozici jsou nastavení 1, 2, 3, 4, přičemž 4 představuje nejvyšší citlivost. MD AREA: Nastavení detekčních zón pro danou kameru. Pro zobrazení displeje pro nastavení detekčních zón klikněte na položku SETUP pro příslušnou kameru v řádce MD AREA. Displej obsahuje síť detekčních buněk. Jednotlivé buňky můžete zapnout nebo vypnout pro detekci pohybu. Zapnutá buňka je zbarvena červeně, vypnutá buňka je transparentní

20 Pro zobrazení další strany podmenu MOTION DETECT pro nastavení detekce pohybu pro kamery 5-8 klikněte na NEXT PAGE. K nastavení všech položek v podmenu MOTION DETECT zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu MOTION DETECT klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu MOTION DETECT klikněte na EXIT. Podmenu MOBILE Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MOBILE, zobrazí se podmenu MOBILE. Rekordér podporuje vzdálené sledování na PDA nebo mobilních telefonech. MOBILE USERNAME, MOBILE PASSWORD: Zadejte přihlašovací údaje pro váš mobilní telefon (standardně prázdné). SERVICE PORT: Číslo portu pro vzdálené sledování na mobilu. Nastavte číslo tohoto portu v rozsahu Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. K nastavení všech položek v podmenu MOBILE zpět na tovární hodnoty klikněte na DEFAULT. K zavedení všech nastavení provedených v podmenu MOBILE klikněte na tlačítko APPLY. K vystoupení z podmenu MOBILE klikněte na EXIT. Pozn.: Podrobné pokyny a potřebné aplikace pro vzdálený přístup k rekordéru z vašeho mobilního zařízení naleznete na přiloženém CD. Podmenu SYSTEM PROTECT Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku MAINTAIN, zobrazí se podmenu SYSTEM PROTECT. AUTO RESET: Automatický restart rekordéru ke zvýšení stability. ON - zapnuto, OFF - vypnuto. SETTINGS: Zadejte jak často, a v kolik hodin se má automatický restart provádět. SYSTEM UPDATE: Pomocí této položky můžete provést aktualizaci firmware rekordéru. Nejprve do kořenového adresáře USB flash disku zkopírujte aktualizační soubor. Potom připojte flash disk k odpovídajícímu USB konektoru rekordéru. Potom zvolte položku SYSTEM UPDATE. Na obrazovce je indikován průběh aktualizace. Upozornění: Během aktualizace nesmí dojít k výpadku napájení rekordéru! DEFAULT SETTINGS: Nastavení všech parametrů na tovární (výchozí) hodnoty. RESTART: Restart rekordéru

21 Podmenu PTZ SETUP Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku PTZ, zobrazí se podmenu PTZ SETUP. CHANNEL CH1 - CH4: Sloupce pro jednotlivé kanály (kamery). PROTOCOL: Zvolte ovládací protokol připojené PTZ kamery. Výchozí nastavení: PELCO-D. BAUD RATE: Zvolte přenosovou rychlost pro obládání kamer. K dispozici jsou tato nastavení: 1200, 2400, 4800, DATA BIT: Počet datových bitů. STOP BIT: Počet stop bitů. VERIFY: Ověřování (parita). K dispozici jsou tato nastavení: NONE / ODD / EVEN / MARK / SPACE. ADDRESS: ID adresa PTZ kamery pro ovládání po sériové lince. NEXT PAGE: Zobrazení další stránky menu pro nastavení PTZ parametrů kamer 5-8. DEFAULT: Nastavení položek menu PTZ SETUP zpět na výchozí hodnoty. APPLY: Zavedení nastavení provedených v menu PTZ SETUP. EXIT: Vystoupení z menu PTZ SETUP. Podmenu NETWORK SETUP Když v menu ADVANCED SETUP zvolíte položku NETWORK, zobrazí se podmenu NETWORK SETUP. TYPE: Zvolte způsob připojení k síti. K dispozici jsou tato nastavení: STATIC: Manuálně zadaná pevná IP adresa. DHCP: IP adresa je rekordéru automaticky přidělována DHCP serverem v síti. Pokud zvolíte tento režim, klikněte na APPLY a potom rekordér zrestartujte. Rekordér se spojí s DHCP serverem, který mu automaticky přidělí IP adresu. PPPOE: Širokopásmový přístupový protokol. Zvolte tento mód např. v případě, že rekordér je přímo připojen k Internetu pomocí ADSL modemu. MEDIA PORT: Číslo portu pro přenos obrazu. Tento port využívá privátní protokol pro komunikaci mezi rekordérem a PC. Obvykle se jako výchozí číslo tohoto portu využívá Pokud toto číslo portu již využívá jiná služba, použijte jiný nevyužitý port. Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. WEB PORT: Číslo webového portu (výchozí nastavení: 80). Pokud administrátor změní číslo webového portu (např. na 88), je pro přístup k rekordéru potřeba zadat tato číslo za IP adresu rekordéru (tj. např. "http:// :88). Stejné číslo musíte namapovat i v routeru, pomocí kterého je rekordér připojen k Internetu. PPPOE NAME: Tato položka je zobrazena pouze v případě, že položka TYPE je nastavena na PPPOE. Zadejte PPPoE jméno přidělené poskytovatelem připojení k Internetu. PASSWORD: Tato položka je zobrazena pouze v případě, že položka TYPE je nastavena na PPPOE. Zadejte PPPoE heslo přidělené poskytovatelem připojení k Internetu

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní kamerový systém Model: DVK-7304S-AC H.264 Obsah Uživatelská příručka... 5 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Představení výrobku... 6 Funkce... 6 Obsah balení... 7 Instalace pevného disku...

Více

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca 32 5 27cm)

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U DVR xx04le-l návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny a varování 5 1. Vlastnosti a specifikace 6 1.1 Přehled 6 1.2 Vlastnosti 7 1.3 Vlastnosti 8 2. Přehled a ovládání

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více