Metodika přechodu na Open Source. Příručka pro management organizací a správce ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika přechodu na Open Source. Příručka pro management organizací a správce ICT"

Transkript

1 Metodika přechodu na Open Source Příručka pro management organizací a správce ICT Poradenské centrum pro podporu implementace opensource software Praha 2008 v. 1.1

2 Informace obsažené v tomto materiálů zohledňují názory a zkušenosti tvůrců. Vzhledem k rychlému vývoji informačních technologií se nedá zaručit nadčasovost uvedených informací. V případě, že v textu jsou jmenovány produkty, firmy nebo značky to neznamená, že jsou doporučovány nebo protěžovány. Konkrétní nasazení vždy záleží na uživateli, jeho možnostech a dispozicích. Institut pro informační společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené instalací, testováním nebo jiným užíváním uvedených produktů a návodů. Obchodní známky užité v tomto dokumentu jsou vlastnictvím příslušných organizací. Institut pro informační společnost není ve spojení s uvedenými organizacemi. Institut pro informační společnost, o.s., je neziskovou organizací, která v České republice působí od roku Mezi hlavní cíle Institutu pro informační společnost patří iniciování a podpora vzájemné spolupráce mezi oborovými subjekty, tvarování a zlepšování podmínek pro rozvoj informační společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám a boj za ochranu duševního vlastnictví a proti počítačovému pirátství. IPIS upřednostňuje osvětovou a vzdělávací činnost před represí. Institut pro informační společnost, o.s. Poradenské centrum opensource Freyova Praha 9 Tato metodika vznikla pro účely projektu, který je spolufinancován prostředky Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. 2

3 Obsah 1. Úvod Zkratky a použitá terminologie Typografické konvence Cílová skupina Cíl dokumentu 5 2. Stručný přehled 7 3. Metodika 9 4. Manažerská příručka Přehled migrace Lidské zdroje Užitečné postřehy Technická příručka Referenční architektura Generická architektura Základní referenční architektura Funkční skupiny Primární skupiny Podvojné skupiny Resumé referenčního modelu Pracovní stanice Servery Aplikace pro primární skupinu Kancelářské balíky Poštovní aplikace Kalendář a groupware Webové služby Správa dokumentů Databáze Aplikace podskupiny Operační systém Uživatelská rozhraní Bezpečnost Virtuální osobní sítě Řízení Backup a recovery Jiné služby 48 3

4 6. Migrace aplikací přehled Scénář č. 1 Windows Plánování migrace Oblasti působnosti Obecné požadavky Migrace prostředí operačního systému Migrace aplikací na straně serveru Image maps na straně serveru Migrace pracovní stanice na OSS Scénář č. 2 Unix Scénář č. 3 Mainframe Scénář č. 4 Tenký klient Přílohy Užitečné odkazy a literatura 92 4

5 1. Úvod 1.1. Zkratky a použitá terminologie Ve většině případů je zkratka uvedena v plném znění při prvním použití. Seznam všech použitých zkratek je pak uveden v příloze tohoto dokumentu. Termíny Opensource software a Free Software mají svá specifika a zastánce. V tomto dokumentu je při použití termínu Open Source Software nebo zkratky OSS myšleno užití software dle vlastností, které jsou zahrnuty jak v OSS, tak Free Software. Pro detailní rozbor těchto termínů je možné navštívit stránky a nebo Administrátorem je pro účely tohoto dokumentu myšlen jedinec nebo skupina osob Typografické konvence Názvy produktů jsou uvedeny kurzívou: Název produktu Ukázky programového kódu jsou uvedeny také kurzívou: Nějaký kód 1.3. Cílová skupina Tento dokumentu byl vytvořen především pro manažery a řídící pracovníky firem, neziskových organizací nebo státních institucí Cíl dokumentu Účelem této metodiky je poskytnout návod administrátorům, jak postupovat při rozhodování o možném přechodu na technologie postavené na OSS. Zároveň popisuje v širších souvislostech, jak by takový přechod měl být realizován. Záměrem bylo připravit materiál praktický pro administrátory s důrazem na srozumitelnost. V žádném případě se nejedná o učebnici nebo referenční příručku k určitému výrobku. Důraz byl kladen na strukturu dokumentu, která se dá snadno přepracovat tak, aby budoucí aktualizace v důsledku změn a přirozenému vývoji v uvedených produktech byly snazší. Pokud má tento dokument plnit svůj cíl i v budoucnu je zcela nevyhnutelné jej udržovat v aktuálním stavu. Jakékoliv připomínky, návrhy a vlastní zkušenosti nám můžete posílat prostřednictvím ové adresy 5

6 Cílem tohoto materiálu není informovat čtenáře v obecné rovině o přínosech OSS, licenční politice atp. Tyto informace mohou být nalezeny na stránkách Poradenského centra pro podporu implementace opensource software (www.vasemoznosti.cz) a po dohodě konzultovány v rámci poradenské činnosti Institutu pro informační společnost. 6

7 2. Stručný přehled Tato metodika je určena IT manažerům, managementu, ale i řadovým uživatelům, kteří uvažují o přechodu na Open Source software (OSS). Materiál obsahuje návod postavený na znalostech a zkušenostech tvůrců a jsou v něm zohledněny připomínky a výsledky testování různých subjektů, které mají konkrétní zkušenost s přechodem na otevřenou platformu. Postupy byly ověřeny v rámci fungování Poradenského centra pro podporu implementace opensource software, které provozuje Institut pro informační společnost. Existuje mnoho důvodů, proč přejít na OSS řešení. Mezi hlavními jsou například otevřenost vůči dalším úpravám software v případě růstu nároků organizace, vysoká úroveň bezpečnosti a zabezpečení, eliminace nucených změn z důvodu politiky komerčního dodavatele řešení, pořizovací náklady na software. Všechny tyto výhody je možné vyčíslit do podoby úspor, kterou implementace a provoz open source technologií představuje. Tento dokument doporučuje: před začátkem přechodu mít zcela jasno v důvodech, proč migrovat na nové řešení mít zajištěnou aktivní podporu ze strany správy IT, případně uživatelů pracovník odpovědný za změnu by měl být s přechodem plně ztotožněn mít vypracovanou expertízu a tým pro přechod na OSS začít přechod na systémech, které nekontrolují kritické funkce organizace ujistit se, že každý krok při přechodu je možné řídit a hodnotit Jakákoliv změna v ITC systémech představuje příležitost upravit vnitroorganizační procesy a pracovní toky. Je nutné mít pře započetím migrace mít ujasněno: jak bude zajištěna vzájemná součinnost jednotlivých částí systému jak bude zajištěna podpora pro mobilní uživatele jak bude zajištěna podpora a bezpečnost pro vzdálené uživatele jak vybudovat sytém, který je udržitelný a řízený (v souladu s např. ISO atp.) Zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení bezpečnostních pravidel již na začátku procesu plánování migrace. Nasazení OSS v oblasti serverů je obecně velmi rozvinuté i zdokumentované. Migrace serverů na OSS může být obecně provedena bez jakýkoliv dalších dopadů na uživatele a obyčejně je to prvním krokem, ke kterému se organizace uchylují. 7

8 Umístění OSS na pracovní stanice představuje pro většinu organizací výrazné úspory. V případě přechodu na OSS na pracovní stanicíce je potřeba věnovat pozornost funkčnosti propojení se stávajícími aplikacemi a tzv. groupware. V situacích, kdy dochází k nahrazování proprietárního software, který má na starosti automatizaci v rámci kancelářských operací, je nutné zajistit, aby šablony a funkce produkovaly požadované úkony a výstupy. Problematika maker v takových případech musí být obyčejně řešena skripty. Aplikace, které nemají OSS alternativu, mohou být spouštěny prostřednictvím tenkých klientů. S postupem času je nabídka OSS aplikací pro pracovní stanice stále širší a kvalitnější.. Tento dokument souží jako metodika pro kompletní přechod na OSS, avšak v situacích, kdy jsou užívány tisíce pracovních stanic, je nutné počítat s delší prodlevou v realizaci. Kombinace nasazení OSS a komerčních aplikací bývá v takových případech nezbytná. Některé procesy je možné svědomitě svěřit OSS aplikacím. Rozhodnutí by měla být dělána s vědomím nadčasovosti, aby v budoucnu nemohlo dojít k závislosti na konkrétní technologii nebo proprietárním formátu. OSS technologie jsou revoluční, protože z marketingového hlediska mění produktově orientované organizace na sektor služeb. OSS software je možné instalovat bez nákladů na pořízení. Důležité je však vzít v potaz otázku podpory. Přestože dnes existuje řada organizací, které se věnují poskytování podpory, je důležité znát odpověď na otázku podpory. Spoléhat se v této záležitosti na komunitu by bylo velmi nezodpovědné a pro fungování organizace svazující. Naopak sdílení know how a technologií v rámci skupiny organizací může výrazně snížit náklady na implementaci a správu IT. 8

9 3. Metodika Testování nebo zkoušení přechodu by mělo obsahovat následující: Fáze sběru dat a definice projektu Popis výchozí situace Architektura systémů Popis záměru Aplikace a asociované datové zdroje Použité protokoly a standardy Hardware Fyzické prostředí (rozmístění sítí, propustnost) Lidské zdroje (požadavky na znalosti) o Architektura systémů Aplikace a asociované datové zdroje Použité protokoly a standardy Hardware Fyzické prostředí (rozmístění sítí, propustnost) Lidské zdroje (požadavky na znalosti) Popis plánu, jak se dostat od výchozího stavu k záměru Zhodnocení nákladů a klíčových faktorů nutných k úspěšné migraci na OSS Návrh testovací fáze, která má ověřit funkčnost záměru, testování Úprava realizačního plánu podle výsledků testování Realizace Monitoring odchylek oproti plánu a zapracování provozních zkušeností Obsah prvního bodu výše uvedeného postupu je popsán dále v tomto materiálu v kapitole Scénář popsán detailněji s návodem jak přejít na OSS za určitých okolností. Tento návod pochopitelně nemůže být vyčerpávající, protože nemohou být pokryty veškeré možné modelové situace, které mohou v praxi nastat. Vybrána byla různá cílová prostředí (1.2) a zjednodušeny byly příklady výchozího stavu (1.1). Cílové prostředí je diskutováno v třetím oddíle tohoto dokumentu. Definované cílové prostředí umožnilo připravit scénář přechodu od zjednodušeného výchozího stavu. 9

10 V případě potřeby může být metodika v budoucnu doplněna o nové kapitoly, které by popisovaly jiné modelové situace podle aktuálních dispozic. Nové kapitoly tak mohou být napsány na základě konkrétních úspěšných případů migrace. Rozhodování o přechodu na OSS se neobejde bez systematického posouzení (2. bod) nákladů a přínosů. Z tohoto důvodu tato metodika obsahuje také tabulku nákladů, která ukazuje, jak jednotlivé scénáře mohou být nákladné a co obnáší přechod na OSS. Protože jsou úspěšné případové studie o nasazení OSS málo publikované, je součástí přílohy několik studií o nasazení OSS. Tato metodika se tak stala sborníkem úspěšných příkladů a zkušeností celé řady subjektů, které se přechodem na OSS intenzivně zabývají. Velké množství vstupních situací a cílových záměrů představuje obrovské množství kombinací řešení, které mohou být na organizaci aplikovány. Metodika je kvůli přínosu pro praxi napsána v duchu toho co se dělalo a jak, než aby popisovala, co by mohlo být uděláno. Prostor, který vzniká pro případné dotazy, by měl být vyplněn například poradenstvím buď IPIS nebo libovolného subjektu, který se otázkou migrace seriózně zabývá. Ve specifických případech pochopitelně může být žádoucí zachování určitých proprietárních systémů, to však záleží již na rozhodnutí realizátora. 10

11 4. Manažerská příručka 4.1. Přehled migrace Většina činností a úkonů, které musí být v rámci přechodu na OSS provedeny, jsou v podstatě totožné s těmi, které se týkají přechodu na jakýkoliv jiný proprietární software. I v případě nákupu tzv. krabicového software je třeba zajistit propojení a provést určité úkony, které zajistí správné zavedení nového software nejen po stránce technické, ale především organizační, aby investované prostředky byly efektivně využívány a přirozeně vedly ke zlepšení chodu organizace. Jakékoliv změny tak musí být nadčasově promyšleny a naplánovány bez ohledu na licenční politiku, kterou se dané řešení řídí. Tato příručka není návodem ani vyčerpávajícím seznamem úkonů pro projektového manažera. Vycházíme z předpokladu, že odpovědný administrátor disponuje potřebnými zkušenostmi vést projektově řízený přechod na jiná technologická řešení. Níže uvedené body jsou sumářem kroků, které musí být vzaty v potaz, aby přechod proběhl hladce. Některé aktivity mohou samozřejmě probíhat paralelně, avšak to již záleží na konkrétní volbě přístupu, který pro migraci zvolí projektový manažer. Také je nutné vzít v potaz, že skutečný realizační plán se sestavuje samozřejmě na základě konkrétního výchozího a cílového stavu a dispozic, které organizace zrovna má. řada administrátorů se tak může rozhodnout, že problematiku OSS budou pouze sledovat jako příležitost, kterou mohou za určitých okolností využít (např. jakmile organizace expanduje atp.) Více o nadčasovém přístupu administrátorů je napsáno níže v kapitole Nadčasový přístup Vytvoření týmu s odpovídajícími znalostmi a manažerskou podporou. Manažerská podpora je v tomto bodě klíčová, protože všechny organizace mají sklony k rezistenci ke změnám bez ohledu na řešení. Tato podpora musí být dostatečně silná, aby bylo možno realizovat pilotní odzkoušení na reprezentativním vzorku systémových operací. Následně se dá vytvořit kompletní plán, který bude zohledňovat netechnické atributy, které změna v organizaci vyvolá. Počet pozitivních by měl pochopitelně převažovat nad negativními Pochopení cílového prostředí bez ohledu na platformu a znalost možností, které existují a jsou k dispozici. Tento bod může zahrnovat nejen odborné konzultace, ale také nábor nových lidí nebo zvyšování kvalifikace a znalostí stávajících pracovníků. Tento bod již 11

12 obnáší citelnější investici, proto je nutný souhlas vedení organizace. Názor, že software, který je zdarma, může být implementován bez nákladů, je naprosto zcestný a nebezpečný! Příprava na migraci je příležitostí k revizi stávající architektury a systému pracovních toků. Návrhem možné architektury s ohledem na efektivní řízení je možné se dočíst dále v tomto dokumentu, kde jsou popsány i výhody, které určitý přístup má, a také náklady/problémy, které nese Pochopení OSS: Problematika licencí by měla být zvládnuta (některé organizace mají ze zákona povinnost evidovat software). Pro účely účetnictví, evidence, ale i nastavení odpovědnosti v organizaci je vhodné mít zavedený Software Management, který eliminuje např. používání nelegálního software z nevědomosti nebo nedbalosti a chrání organizaci před konsekvencemi porušení autorských práv. Znalost produktových možností. V rámci distribuce OSS mohou může existovat i několik programů, které plní určitou funkci. Migrační tým by měl znát pro a proti jednotlivých produktů tak, aby byl schopen vybrat nejvhodnější softwarový nástroj. OSS je šířen v různých distribucích, ve kterých může být podstatný rozdíl. Některé z distribucí mají poradenské zázemí, které poskytují komerční firmy. Také přístup k aktualizacím a úpravám software je různý. Některé distribuce zahrnují pouze řádně otestovaný, ale starší software, jiné obsahují novinky, které však mohou mít chyby, které jsou odstraňovány až s postupem času. Administrátoři musí mít ujasněno, jakou úroveň podpory očekávají. Komerční podporu mohou získat buď od vývojáře aplikace nebo od třetí strany, která se poskytováním podpory živí. Toto je zásadní rozdíl od komerčního software, u kterého se uživatel vázán na podporu pouze u autorizovaných firem, které mají přístup ke zdrojovému kódu. Problémem se tak může stát, pokud proprietární software zastará a výrobce jej už dále nevyvíjí nebo neposkytuje k němu podporu. Administrátoři mohou řešit problémy i v rámci vývojové komunity, avšak tento způsob není zcela nejefektivnější, avšak v případě kvalitního personálního obsazení IT může mít své příznivce Audit stávajícího systému. Tato data jsou užitečná nejen pro účely migrace, ale především odhalí skutečné náklady na provoz stávajícího ICT řešení. Data jsou výchozím 12

13 podkladem pro plán migrace, protože vytváří vztažnou soustavu, vůči které se mohou porovnávat náklady a přínosy s pojené s realizací cílového záměru. Audit by měl zahrnovat: Softwarový audit Název aplikace, číslo verze, zodpovědná osoba Počet instalací / počet licencí / počet uživatelů Operační systém / jiné OS, na kterých může být aplikace provozována Jiné aplikace, které jsou nutné k zajištění chodu této aplikace Hardwarové požadavky / použitý hardware Jaké protokoly jsou použity pro komunikaci s dalšími aplikacemi Jaké formáty souborů jsou podporovány / požadovány Jaké jsou používané jazyky, měny, znakové sady a jiná specifická nastavení Datový audit jaká data jsou požadována, kým jsou užívána, jak je s nim i nakládáno Determinace problémů, které jsou mimo kontrolu administrátora, avšak jsou vytvářeny interními procesy za použití ICT Popis požadavků na uchování dat (zálohy a archivace) o Data, která nemusí být uchovávána a jsou zbytečná o Data, která musí být uchována a již jsou v otevřeném formátu nebo mohou být do něj snadno převedena. Zohledněn musí být čas/náklady převodu. o Data, která musí být uchována, ale jsou v proprietárním formátu, který nemůže být snadno převeden do otevřeného formátu. Tato data mohou požadovat, aby byly zachovány některé proprietární aplikace. V závislosti na požadavek přístupnosti těchto dat by měl být stanoven minimální počet kopií aplikací k otevření, který musí být zachován do budoucna. Popsány musí být také specifické hardware požadavky, je-li to nutné. Bezpečnostní požadavky Jaký je používán stávající systém pro přiřazování loginu a hesla jaká je politika pro aktualizaci hesla Jsou používány jiné systémy autentifikace než pouze uživatelské jméno a heslo Je regulacemi (zákonem nebo interně) omezeno používání konkrétních 13

14 nástrojů (např. internet, ) atp. Jaké bezpečnostní zařízení je používáno, které vyžaduje speciální hardware Vytvoření detailního plánu pro přechod, který je postaven na informacích získaných viz výše. Plán musí obsahovat: Náklady výchozího (stávajícího) prostředí v horizontu cca 5 let s relevantními odhady Náklady alternativních prostředí včetně ceny za migraci za stejné časové období SWOT analýza stávajícího a cílového prostředí, doplnění o alternativy Konzultace s experty. Je nutné zjistit veškeré dopady a důsledky migrace. Dřívější zapojení expertů znamená dřívější odhalení problémů, které stojí úsilí a tedy peníze. Experti by měli testovat i pilotní model. Experti zároveň vnesou vnější pohled na organizaci, což ji posune vpřed po stránce efektivity. Je důležité vytvořit help desk, aby mohly být rozptýleny obavy a fámy, které se mohou během migrace vyskytovat. Intranet je vhodným nástrojem, který poskytne uživatelům nejen informace, ale i prostor pro vzdělávání. Tato sekce zapadá do knowledge managementu firmy Zahájení pilotních projektů začíná ihned po dokončení plánu migrace. Pilotní projekty by měly běžet v reálném prostředí, ale s omezenou skupinou uživatel. Testování v rámci pilotáže by mělo poskytnout: Data pro upřesnění nákladovosti jednotlivých řešení Reakce uživatelů na nová řešení Evaluace a úprava cílové architektury a migračního plánu Určení metody a rychlosti přechodu na nové řešení Je velmi pravděpodobné, že nový a starý systém budou muset po nějakou dobu fungovat současně. Protože výměna posledního PC může být až za dlouhou dobu, nebo se nikdy nestane, je mimořádně důležité zajistit ko-existenci obou systémů tak, aby nebyl narušen chod organizace. Výměna může probíhat následujícími způsoby: Big Bang rychlý přechod, kdy všichni uživatelé mění starý systém za nový ve stejném čase. Prakticky to znamená připravit nové řešení během víkendu nebo v době svátku. Výhoda tohoto přístupu tkví v tom, že administrátor nemusí udržovat duální systém a uživatelé nemusí přepínat mezi novým a 14

15 starým systémem. Nevýhodou je velmi vysoké riziko a požadavky na zdroje v době změny. Tento přístup je použitelný pouze u malých organizací. Tento přístup velmi pravděpodobně bude představovat spoustu problémů, které budou muset být za chodu řešeny. Vzniklé chyby pak nejsou chybou například OSS řešení, ale chybou projektového manažera. Fázový přesun ve skupinách uživatelé přecházejí na nový systém ze starého ve skupinách. Je velmi pravděpodobné, že při přechodu funkční skupiny najednou se minimalizují problémy spojené s sdílením dat a jiné spolupráce ve skupině. Míra rizika a management zdrojů může být ovlivněn volbou správné velikosti skupiny. Je možné provést např. záměnu hardware (pracovních stanic) za nově připravené. Stávající stanice pak budou přeinstalovány, a pak předány další skupině uživatel. Individuální přechod uživatelé přecházejí na nové řešení jednotlivě. Tento přístup je velice zdlouhavý a nevhodný pro větší organizace, avšak je ideálním přístupem pro pilotní fázi Zapojení všech administrátorů. Je samozřejmé, že migrace bude představovat zaškolení personálu i techniků (školitelů) Sledování zpětné vazby ze strany uživ\tel a opravy problémů, které se objevily. Některé požadavky uživatelů mohou být natolik zvláštní, že nemohly být předvídány nebo identifikovány v průběhu pilotního odzkoušení. Je nutné s tímto bodem počítat a vyčlenit pro realizaci dostatek zdrojů. V kterékoliv části realizace může nastat situace, že migrace není proveditelná. Tyto situace mohou nastat, pokud nebylo provedeno otestování a kompletní nahrazení kritických aplikací nebo alternativní řešení by bylo příliš nákladné Lidské zdroje Tato příručka není také příručkou řízení lidských zdrojů, přestože administrátoři a projekt manažer se bude muset s pravidly řízení lidských zdrojů potýkat. Personalisté by měli být zapojeni do projektu již ve fázi příprav, protože je nutné, aby motivovali pracovníky ke změně. Důraz by měl být kladen na přínosy, které zaznamenaly jiné organizace, co přešly na OSS řešení. Stěžejní je dobrá informovanost pracovníků o aktuálních postupech a konzultace jejich 15

16 potřeb. Jednou z možností, jak efektivně komunikovat změnu a získávat zpětnou vazbu je sdílený intranet, který je možné snadno aktualizovat. Přístup ke školení je velmi důležitý. Zatímco některé organizace ponechávají rozhodnutí o nutnosti zaškolení na pracovnících, jiné účast na školení vyžadují. Je nutné si uvědomit, že při přechodu na jakékoliv nové řešení nejde o jen o znalost nové technologie nebo její intuitivní znalost, ale především o nová pravidla administrace, sdílení dat nebo jiné spolupráce. V případě nových technologií je třeba počítat s faktem, že dokumentace k většině opensourcových technologií je v angličtině, což může znamenat překážku u některých uživatelů. Náklady na překlady a lokalizaci software spolu s tvorbou nebo překladem nutných dokumentací a příruček k proškolení pracovníků jsou součástí nákladů na migraci na open source řešení. Vyřešit je nutné také problém s aktualizací, aby se software nebo dokumentace nemusel po každé aktualizaci znova upravovat, což by zvyšovalo náklady na správu systému a snižovalo výhodu, kterou by měl open source software přestavovat. Moderní uživatelská prostředí Gnome a KDE poskytují výběr řady jazyků a významnější aplikace jsou obyčejně lokalizovány, avšak nápověda bývá obvykle pouze v angličtině. Přechod na nové řešení představuje klasické reakce lidí na změnu v pracovních procesech, se kterými je třeba počítat: Strach z neznámého Nová OSS platforma bude pro většinu lidí zcela novou zkušeností, proto se budou proti této změně bránit, jelikož strach z neznámého je přirozený a OSS je pro ně něco nového. Na druhé straně existuje skupina osob, pro kterou bude změna novou výzvou zkusit si něco nového a právě této skupině by mělo být OSS řešení představeno jako prvním. Schopní lidé s nadšením poskytnou nejen zpětnou vazbu v době příprav, ale také budou vytvářet pozitivní prostředí pro změnu působením na ostatní. První skupina uživatelů je zaškolena v průběhu pilotního testování. Jakmile si osvojí nové procesy mohou být nápomocni při motivaci a zaškolení svých kolegů. V každém případě je nutné mít připravené školící materiály a stálý přístup k intranetu pro pomaleji se učící personál. Tentýž proces je možná aplikovat na systémové pracovníky s rozdílem, že rozsah znalostí musí být mnohem širší. Strach z neznámého u systémových pracovníků by měl být překonán již v úvodní fázi příprav. Systémoví pracovníci budou plnit funkci podpory, u které budou jiní uživatelé později hledat odpovědi na své dotazy. Pokud by systémoví pracovníci nebyli zcela ztotožnění s funkčností navrženého řešení, pak by nemohli přesvědčivě radit s přechodem a chodem OSS. 16

17 Kariérové obavy U řady ambiciózních zaměstnanců může nastat situace, kdy se budou obávat, že nestandardní řešení, kterým z hlediska zažitého fungování ICT světa OSS bezesporu je, jim bude činit problémy v dalším kariérovém postupu. Tento skrytý problém není radno podceňovat, protože dokud nebude OSS všeobecně akceptován jako standard či výhoda, lidé mohou být vůči učení se něčemu novému rezervovaní. V dnešní době je možné pozorovat nepsaný trend, že open-sourcoví specialisté jsou hodnoceni lépe než jejich kolegové pracující s komerčními produkty. Sebevědomí Lidé, kteří znají současný systém a procesy velmi dobře, mohou ztratit o OSS řešení zájem v případě, že zjistí, že nové řešení je od stávajícího odlišné. Tito lidé jsou přirozenou podporou v organizaci, protože mohou pomáhat řadovým pracovníkům s problémy, do kterých se během plnění pracovních povinností mohou dostat. Tito lidé by však neměli být začleněni do týmu pro pilotní odzkoušení ani mezi první proškolené pracovníky, protože jejich přesvědčení musí být náležitě opečováváno Užitečné postřehy Během přechodu na OSS se objeví řada okolností, které je dobré mít na paměti: Představení nových aplikací ve známém prostředí Spousta OSS aplikací bude funkční i v proprietárním operačním systému, což vytváří pracovníkům možnost plynule se seznámit s novými aplikace ve známém stávajícím prostředí. Jako příklad takových aplikací je možné jmenovat prohlížeč Firefox, software Apache, OpenOffice nebo Thunderbird. Tento přístup může pro uživatele znamenat méně drastický proces bez nutnosti složitého přeškolování a další změny mohou být také snadněji komunikovány v návaznosti na dobrou zkušenost, kterou budou uživatelé s novými aplikacemi mít. Také nesnáze, které mohou vyvstat v souvislosti s novými formáty a potřebou konverze budou daleko lépe řešeny, pokud po přechodnou dobu paralelně poběží stávající aplikace. Problémy s makry a šablonami je také možno řešit v daleko méně hektickém období, kdy změny v souvislosti s přechodem nebudou ještě tak znatelné. Tento přístup znamená, že výběr nových aplikací by měl být podmíněn existencí verze pro stávající operační systém. Přestože existuje např. ový klient s pokročilými funkcemi (Evolution), pro účely přechodu může být vhodnější volbou Thunderbird, který existuje i na komerční platformě. 17

18 Začít změnu se snadnými programy Změny, které jsou dělány na první úrovni, nebudou vyrušovat uživatele. To znamená, že změny na straně serveru nemusí být vůbec pozorovány a přitom vytvoří dobrou komunikační platformu pro představení plánovaných změn na straně pracovních stanic. Řada OSS změn na straně serveru, kterých si uživatel vůbec nevšimne, je zcela kompatibilní s komerčním řešením. Typickými příklady, kdy stávající řešení může být nahrazeno OSS ekvivalentem bez ohrožení kompatibility, jsou DNS servery, DHCP servery, databázové servery atp. Detailněji jsou tato nahrazení popsána dále v tomto dokumentu. Některé aplikace jako např. Samba, které nemohou být požity v OSS prostředí umožňují souběžné fungování proprietární i OSS platformy. Časné nasazení těchto aplikací může být prospěšné, protože zefektivní rozdělení přechodu do snadněji zvládnutelných etap. Nadčasový přístup V případě, že změny spojené s přechodem budou dělány minimalisticky bez ohledu na budoucí vývoj, mohou nastat komplikace při pokročilejších fázích přechodu. Je nutné mít na paměti: Nově připravované webové aplikace se musí správně zobrazovat jak ve starých, tak i nových OSS prohlížečích. K dispozici je spousta nástrojů pro verifikaci webových aplikací, které testují správné zobrazování aplikace. Odpadá tak problém nutnosti používat specifické prohlížeče obsahu. Tento požadavek by měl být dodržován bez ohledu na to, zda jsou aplikace vyvíjeny pracovníky příslušné organizace nebo externím dodavatelem. Makra a skripty v dokumentech by měly být nahrazeny jinými technikami, které by zajistily podobnou funkcionalitu. Tato změna je zároveň změnou k dobré praxi, že eliminací maker se výrazně snižuje riziko infikování souborů jednoduchým virem, který může mít za následek ztrátu, zneužití nebo jiné poškození dat a systému. Používání rozšířených OSS formátů, které se staly standardy (např. pdf). Je zcela zbytečné používat pro dokumenty, které nejsou určeny pro další editaci, proprietární textové formáty, které jsou navíc náchylnější pro šíření virů, obsahují také metadata o chování uživatele, která mohou být snadno čtena jinými. Ani vymazaný text tak není skutečně smazaným, což může vést k úniku některých informací o historii dokumentu atp. Zároveň používáním proprietárního software pro tuto formu dat se zbytečně buduje budoucí závislost na konkrétním nositeli práv k danému formátu. 18

19 V případě psaní dokumentu ve spolupráci s dalšími osobami je vhodné používat ten nejnižší obecný formát, ve kterém se dá pracovat, protože se tak sníží závislost na pořízení nového software v rámci pracovní skupiny. Navíc se zjednoduší přechod na OSS řešení díky lepší kompatibilitě se staršími verzemi. Je vhodné používat tzv. open standard protocols, za které jsou považovány protokoly bez patentové ochrany, a které jsou šířeny s OSS. Existují různé sady těchto protokolů, které jsou rozšířeny v závislosti na geografickém území a mohou obsahovat drobné odlišnosti (např. OSOSS nebo SAGA). Nově vyvíjené systémy by měly být na tzv. 3-tier architektuře detailněji viz další kapitola. Aplikační kód by měl být nezávislý na lidských zásazích a metodách přístupu k datům. Aplikace by měly být budovány modulárně, aby např. webové rozhraní podporovalo OSS webové prohlížeče atp., což umožní přechod ve fázích a také sníží riziko kolapsu v době přechodu. Tradiční monolitické aplikace jsou z hlediska budoucího vývoje nepraktické. Všechny nové aplikace by měly být přenositelné (multiplatformní), což představuje využívání standardizovaných jazyků jako Java, Python nebo Perl, a také multiplatformních knihoven a GUI nástrojů jako wxwindows nebo FOXtoolkit. Nové aplikace by neměly vyžadovat přítomnost dalších proprietárních aplikací nebo specifických jazyků a APIs. Proprietární čtečky pošty, které užívají proprietární formáty na úschovu pošty nebo komunikují se servery prostřednictvím proprietárních protokolů, by měly být nahrazeny dostupnými alternativami pro uchovávání adresáře nebo kalendáře. 19

20 5. Technická příručka 5.1. Referenční architektura Generická architektura Jednou z cest jak popsat schéma architektury je tzv. 3-tier model. Tento model se sestává ze tří hlavních funkcí, které plní aplikace, když jsou používány člověkem. Nejedná se tedy o funkce vyvolané čistě serverovou či batch aplikací. Obr. č. 1 ukazuje jak jsou předávány informace mezi třemi částmi modelu. Toky informací by v ideálním případě používaly otevřené standardy. Jednotlivé části fungují nezávisle, což znamená, že aplikace se stará pouze o svou vlastní logiku, zatímco další funkce jsou ponechány standardním komponentům. Díky tomuto přístupu může být aplikační kód jednodušší a také může mnohem snadněji fungovat v jiném prostředí. Přístup k datům Kód aplikace Lidské rozhraní Souborové systémy Logická struktura Periférie Obr. č. 1 Tento 3-tier model může být dále rozvíjen jako n-tier, protože komponenty mohou být dále členěny, a tak je realizován za pomocí objektové nebo komponentní technologie. Spousta klient-server aplikací v minulosti používala 2-tier model, kdy aplikační kód a lidské rozhraní byly spojeny v jedno. V případě migrace to přináší více problémů něž u modelu 3- tier. Důvodem jsou požadavky na určitá uživatelská rozhraní, která vyžadují změny, avšak 2-tier aplikace mají lidská rozhraní zakomponována do logické struktury aplikace. Komunikace mezi třemi částmi 3-tier modelu se obvykle realizuje prostřednictvím protokolů, což umožňuje, aby jednotlivé části byly provozovány na zcela odlišných počítačích. Protože některé části mohou být rozděleny, vniká prostor pro skutečně variabilní architekturu, podle požadavků organizace. Z pohledu pracovní stanice, na které musí obvykle běžet alespoň minimální kód 20

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

3 roky Open Source Software. Ing. Michal Miklenda stek generálního inspektora ní inspekce

3 roky Open Source Software. Ing. Michal Miklenda stek generálního inspektora ní inspekce 3 roky Open Source Software na Drá ž ní inspekci Č R Ing. Michal Miklenda nám ě stek generálního inspektora Drá ž ní inspekce Drá ž ní inspekce Č R orgán státní správy vznik 1. 1. 2003 podle modelu EU

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

MXI řešení nabízí tyto výhody

MXI řešení nabízí tyto výhody MXI řešení nabízí tyto výhody Přenositelnost Zero-Footprint technologie Nezanechává žádnou stopu (klíče nebo software) v zařízeních, na kterých je používáno, což je důležité z bezpečnostních důvodů a dovoluje

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.2.1 Linux seznámení UBUNTU Obor: Elektromechanik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více