Postupy p i sledování výkonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy p i sledování výkonu"

Transkript

1 kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu 44 4 Obsah kapitoly: 4.1 Jaké íta e protokolovat Postupy denního sledování server Práce s repozitá em SQL Serveru Plánování kapacity a trendy Scéná e protokolování íta ešení potíží se sb rem íta Obnovení poškozených výkonnostních íta

2 300 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu Pravidelné postupy sledování výkonu, které budete implementovat, musí sloužit více ú el m, mezi n ž pat í následující: Detekování a diagnostika výkonnostních potíží, ov ení napl ování odsouhlasených úrovní služeb, podpora aktivních iniciativ plánování kapacity, které o ekávají a eší hrozící nedostatky prost edk, ješt než ovlivní úrove služeb. V této kapitole jsou popsány ukázkové procedury sledování výkonu, jež vám pomohou s dosažením t chto d ležitých cíl. Ukázkové postupy, které se zam ují na snadno implementovatelný proces denního sb ru výkonnostních údaj, jsou zevšeobecn ny a vyhoví tak podnikovým konfiguracím malého i v tšího rozsahu. Do ur- ité míry si je ale budete muset p izp sobit, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu prost edí. Ukázkové procedury vám rovn ž pomohou za ít s diagnostikou b žných výkonnostních problém server. Další doporu ení se budou týkat výkonnostních výstrah, hlášení pro správu a plánování kapacity. Poslední oddíl této kapitoly dokumentuje postupy, které byste m li využít, když máte n jaký problém se shromaž ováním ur itých výkonnostních statistik pomocí nástroje Sledování výkonu. Kup íkladu aplikace, které instalují a odistalovávají výkonnostní íta e, ob as postupují nesprávn v takovém p ípad m žete k obnovení infrastruktury výkonnostních íta využít zde popisované postupy. Tím zajistíte, že Sledování výkonu bude správn hlásit výkonnostní statistiky. Ukázkové procedury v této kapitole jsou vytvo eny tak, abyste mohli p edvídat r zné obvyklé výkonnostní potíže. Využívají automatizované nástroje p íkazového ádku Log Manager a Relog popisované v kapitole 2, Nástroje sledování výkonu. Log Manager a Relog vám pomohou protokolovat íta e z lokálního po íta e na místní disk a zjiš ovat nejd ležit jší výkonnostní íta e, jak je zd raznila kapitola 3, M ení výkonu serveru. Ukázkové automatizované procedury vám umožní detekovat a odhalovat adu problém s výkonností. Využívají na pozadí b žící relace shromaž ování dat data pak m žete bez asového omezení analyzovat po hlášení n jaké potíže. Doporu- ované množství dat získávané nestálým denním monitorováním výkonu však nemusí vždy odpovídat pot ebám ešení každého výkonnostního problému. Ob as budete muset tyto procedury sb ru dat na pozadí rozší it o zam ené monitorování v reálném ase. Sledování v reálném ase používejte, pot ebujete-li získávat detailn jší údaje o konkrétních situacích. DalöÌ informace»asto nenì v bec jednoduchè pokouöet se o diagnostiku nïjakèho komplexnïjöìho v konnostnìho problèmu. JeötÏ obtìûnïjöì je snaûit se odhalit sloûitou potìû s v konem v re lnèm Ëase prost ednictvìm n stroje Sledov nì systèmu. NevÌte-li p esnï, co vlastnï hled te, a nenì-li problèm trvalejöìho r zu, m ûe b t obtìûnï pracovat se Sledov nìm systèmu v re lnèm Ëase a urëovat p ÌËinu danèho problèmu. V relaci monitorov nì v re lnèm Ëase m ûe b t zapot ebì sledovat a analyzovat tolik ËÌtaË a jejich instancì, ûe problèm zmizì d Ìve, neû jej dok ûete identifikovat. Diagnostika problèm je zamï enìm kapitoly 5, ÑÿeöenÌ potìûì s v konemî.

3 Jaké íta e protokolovat Jaké íta e protokolovat Procedura denního monitorování výkonu, která vám má efektivn pomáhat p i detekování, diagnostikování a ešení b žných výkonnostních potíží, musí shromaž ovat velké množství užite ných výkonnostních dat, která pak m žete editovat, sumarizovat a používat v hlášení pro správu a p i plánování kapacity. První rozhodnutí, které budete muset u init, souvisí s volbou pravideln zaznamenávaných výkonnostních íta z t ch mnoha nabízených. Sledování výkonu na pozadí Denní monitorování výkonu, v jehož rámci se vytvá ejí relace protokolování íta na pozadí, jež trvale sbírají výkonnostní data, vám dovoluje zjiš ovat a ešit obvyklé potíže s výkonem, jak se za nou projevovat. Jelikož není možné p edem v d t, jaké klí ové prost edky stroje s výkonnostními potížemi jsou nasycené, budete v reálném sv t shromaž ovat výkonnostní data všech klí ových prost edk, jakými jsou procesor, pam, disk a sí. Nar stající dodate né náklady však na b žném po- íta i se systémem Microsoft Windows Server 2003 neumož ují neustále sbírat všechny dostupné indikátory výkonu všech prost edk p i všech pracovních zatíženích. Proto musíte selektivn vybrat data, jež budete sbírat, a stanovit si, jak asto je budete sbírat. Je d ležité dosáhnout rovnováhy mezi množstvím shromaž ovaných a analyzovaných údaj a náklady souvisejícími s tímto procesem. Abyste dokázali odhalit a stanovit b žné výkonnostní problémy související s p etíženými prost edky, musíte shromaž ovat široký rozsah detailních výkonnostních údaj o využití procesoru, pam ti, disku a sít a také o pracovních zatíženích, jež tyto prost edky konzumují. Takové údaje musí zahrnovat všechny íta e výkonu indikující chybové stavy, zejména chyby vyplývající z nedostatku interních prost edk. Tato kapitola popisuje n které z klí ových indikátor chyb, které byste m li sledovat. Hlášení pro správu Hlášení pro správu na úrovni služeb i v dalších formách obvykle vyžaduje mnohem mén podrobných údaj. Proto je k hlášení pro správu úrove detail, zajiš ovaná postupy denního sledování výkonu vhodnými k detekci a ešení b žných výkonnostních potíží, více než dostate ná. asto platí, že chcete-li sestavit postupy hlášení pro správy efektivn škálovatelné ve velké organizaci, je vhodné sumarizovat nejprve denní protokoly výkonnostních íta a pak teprve sestavit kone nou zprávu. Sumarizace denních protokol íta omezí velikost soubor, které je zapot ebí p enášet p es sí, a zlepší efektivitu postup hlášení. Hlášení na úrovni služeb se zam ují na spot ebu prost edk a m ení zatížení, jako jsou p ihlašování, relace, rychlost transakcí a p ijaté zprávy. Hlášení na úrovni služeb asto zajímají více profesionálních správc systému, z nichž mnozí nemusejí být detailn obeznámeni se zp sobem, jakým funguje systém Windows Server 2003 a jeho hlavní serverové aplikace. Je proto d ležité vyhnout se ve zprávách pro správu, zam ených na širší cílovou skupinu, p íliš mnoha technickým detail m. Hlášení na úrovni služeb se musí místo toho zam it na n kolik klí ových ukazatel využívání prost edk a zatížení, které jsou dob e známé a široce chápané. Postupy p i sledování výkonu

4 302 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu Plánování kapacity Abyste mohli implementovat aktivní plánování kapacity, v jehož rámci identifikujete trendy r stu pracovního zatížení, spolehliv p edvídáte nár st pracovního zatížení a odhadujete budoucí požadavky, musíte sledovat a shromaž ovat historické údaje o úrovních využívání a spot eby základních prost edk v ase. To z ejm bude zapot ebí jen u malého po tu klí ových po íta ových komponent, jako je procesor, sí a disk, pop ípad i pro n kolik zásadních aplikací. Data protokol íta, sloužící jako základ proces hlášení pro správu, se znovu budou editovat a sumarizovat, aby je bylo možné využít pro plánování kapacity. V tomto okamžiku se d raz p enáší na sestavení historických záznam dat využívání prost edk po íta. Budoucnost dokážete s rozumnou p esností p edpov d t pouze po zaznamenání zna ného množství historických údaj zachycujících vzory r stu pracovního zatížení. Kup íkladu na každou jednotku asu, u které chcete p edpov d t budoucí r st pracovního zatížení, budete pot ebovat historický záznam roven minimáln dvojnásobku p íslušného asového období. Plánování kapacity tak vyžaduje, abyste zaznamenávali využívání prost edk v delším asovém horizontu. V tšinou platí, že rozumn p esné odhady kapacitních požadavk, které budou podkladem pro každoro ní rozpo et, lze provést až po nashromážd ní dat odpovídajících dv ma nebo t em rok m provozu systému. P i plánování budoucích kapacitních požadavk mají asto zásadní dopad sezónní vzory innosti. K sezónním prom nám dochází v mnoha produk ních pracovních zatíženích b žn v ro ních nebo m sí ních cyklech. Kup íkladu na konci m síce nebo roku dochází asto ke zvýšeným tok m zpracování finan ních transakcí. Budete muset zajistit po íta ovou kapacitu dosta ující ke zvládnutí takových špi ek na konci m síc nebo rok. V maloobchodních organizacích z ejm odhalíte vzory nákup odpovídající r zným svátk m, kdy lze o ekávat mnohem vyšší objem transakcí. Není ani zapot ebí zd raz ovat, že i tyto špi kové rychlosti transakcí je zapot ebí n jakým zp sobem zvládnout. Faktory sezónních prom n v požadavcích na pracovní zatížení budete moci zohlednit až poté, co nashromáždíte dostate ná historická data odrážející více cykl takových sezónních inností. 4.2 Postupy denního sledování server Tento oddíl se detailn zabývá modelem procedury denního monitorování výkonu, který je sou ástí komplexního programu aktivní správy výkonu. Tato procedura zahrnuje následující denní innosti: Automatický sb r hloubkového pohledu na výkon systému prost ednictvím protokol íta, monitorování klí ových indikátor chyb systému a serverových aplikací, nastavení výstrah, jež automaticky spustí sb r detailních, diagnostických protokol íta, vývoj hlášení klí ových výkonnostních metrik, které si mohou prohlédnout p íslušní lidé ve vaší organizaci,

5 Postupy denního sledování server 303 zachovávání sumarizovaných výkonnostních statistik v rámci podpory plánování kapacity, správa protokol íta, které se v rámci t chto postup vytvá ejí automaticky. Pamatujte, že zde popisované modelové postupy a procedury sledování výkonu bude na základn požadavk specifických vašemu sídlu zapot ebí upravit pro použití ve vašem prost edí. Každá organizace IT má kup íkladu jiné požadavky na hlášení pro správu, které mají dopad na typ a množství generovaných zpráv a dat v nich zahrnutých. Zde uvedené postupy a procedury p edstavují dobrý po áte ní bod pro za átek tvorby funkcí efektivní správy výkonu ve vaší organizaci IT. Denní protokoly íta Prvním krokem monitorování po íta se systémem Windows Server 2003 je vytvo- ení automatického protokolování dat pomocí nástroje p íkazového ádku Log Manager (logman). P íkaz uvedený ve výpisu 4.1 zavádí proceduru denního protokolování výkonu s využitím souboru nastavení, který definuje sbírané výkonnostní íta e. (Ukázkový soubor nastavení je popsán dále.) P íkaz se také odkazuje na p íkazový soubor vykonávaný p i uzavírání soubor denních protokol íta. (Ukázkový skript zajiš ující typické zpracování je rovn ž ilustrován dále.) VÝPIS 4.1: UstavenÌ dennìho protokolov nì v konu logman create counter automaticky_denniprotokol -cf "c:\perflogs\zakladni-soubor-nastaveni-citacu.txt" -o C:\Perflogs\Dnes\ZakladniDenniProtokol -b :00:00 -cnf 24:00:00 -si 1:00 -f BIN -v mmddhhmm -rc c:\perflogs\nasledne-zpracovani.vbs Po vykonání uvedeného p íkazu bude definovaný protokol íta viditelný a bude se podobat zobrazení uvedenému na obrázku 4.1. Použijete-li grafické uživatelské rozhraní tohoto protokolu íta, m žete si ov it vlastnosti aplikované na zavedení protokolovací relace, jak je tu ukázáno. Postupy p i sledování výkonu OBRÁZEK 4.1: Vlastnosti používané k ustavení protokolovací relace Jak dokumentuje kapitola 2, Nástroje sledování výkonu, utilita Log Manager vám umož uje nakonfigurovat relace sb ru protokolových dat íta na pozadí. Tabulka 4.1 probírá parametry p íkazu Log Manager použité ve výpisu 4.1 a vysv tluje jejich ú el. Parametr -v nástroje Log Manager vám umož uje generovat jedine né názvy soubor denn vytvá ených protokol íta. Dopln k snap-in Performance Logs and Alerts (Výstrahy a protokolování výkonu) podporuje další možnost ozna ování ver-

6 304 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu zí soubor specifikující datum ve formátu yyyymmdd. Chcete-li nechat soubory protokol íta automaticky pojmenovávat ve formátu yyyymmdd, m žete následn využít dopln k Výkon a ru n zm nit vlastnosti protokolu tak, aby se k základnímu názvu souboru p idalo ozna ení roku, m síce a dne. TABULKA 4.1: Parametry p Ìkazu spr vce Log Manager Parametr programu Log Manager -cf "c:\perflogs\zakladnisoubor-nastavenicitacu.txt" -b :00:00 - cnf 24:00:00 -si 1:00 Vysv tlení V souboru nastavení jsou specifikovány íta e, jež se mají protokolovat. P íklad souboru zakladni-soubor-nastaveni-citacu najdete v oddílu Ukázkový soubor nastavení íta této kapitoly. Protokolování iniciuje automaticky protokolovací služba Sledování systému, jakmile je váš po íta restartován. Protokolování b ží trvale po dobu 24 hodin. Vzorky dat se shromaž ují jednou za minutu. -f BIN Protokolování dat probíhá pr b žn do binárního souboru. Binární formát je využit kv li výkonnosti a šet ení množství spot ebovávaného diskového prostoru. -v mmddhhmm K vytvá ení jedine ných soubor denních protokol íta se používá automatické ozna ování verzí. -rc c:\perflogs\naslednezpracovani.vbs Na konci relace protokolování dat se po zav ení protokolového souboru spustí ur itý skript. Tento skript zajistí správu soubor a další následné zpracování. Takové následné zpracování zahrnuje odstran ní starších kopií soubor protokol íta, jež byly vytvo eny d íve, a sumarizaci aktuálního souboru protokolu pro denní hlášení. P íklad skriptu následného zpracování najdete v oddílu Automatizované zpracování protokol íta této kapitoly. Jakmile se p esv d íte o správném specifikování vytvo ené relace protokolování íta-, vydejte p íkaz uvedený ve výpisu 4.2, kterým spustíte vlastní protokolování dat. VÝPIS 4.2: SpuötÏnÌ protokolov nì dat logman start counter automaticky_denniprotokol Protokolování místních íta na lokální disk Zde doporu ovaná procedura denního monitorování výkonu generuje protokoly íta obsahující lokální íta e zapisované v binárním formátu na místní disk. Náš p íklad zapisuje soubory protokol íta na lokální disk do adresá e nazvaného C:\Perflogs\Dnes, vyhoví ale jakákoli jiná rozumná složka na místním disku. Binární formát protokolového souboru se doporu uje kv li své efektivnosti a menším dodate ným náklad m. Protokolování místních íta na místní disk vám dovoluje implementovat jednotnou proceduru sledování výkonu na všech po íta ích v síti, takže lze tyto procedury škálovat i na nejv tších serverových konfiguracích bez ohledu na topologii sít.

7 Postupy denního sledování server 305 Zde dokumentované procedury denního sledování výkonu p edpokládají zapisování protokolovacích dat místních íta do n jaké složky na lokálním disku, i když jsou možné i jiné konfigurace. Protokoly íta lze kup íkladu použít ke sb ru dat ze vzdálených po íta. Vzdálený sb r dat je vhodný v situaci, kdy nemáte k danému vzdálenému po íta i fyzický p ístup. Pak je jednodušší zajiš ovat shromaž ování výkonnostních údaj na jednom centrálním po íta i, jehož úkolem je vytahovat data íta z jednoho nebo více vzdálených stroj. Taková procedura ale už z principu není tak robustní jako lokální b h protokolování íta, protože potíže se sb rem dat na kterémkoli ze vzdálených po íta mohou mít dopad na všechny po íta e, k jejichž monitorování je centrální proces vytvo en. Je zapot ebí také chápat dopad vzdáleného sledování po íta na sí. Toto téma je detailn probíráno v oddílu Scéná e protokolování íta. P i protokolování dat íta na lokální disk musíte spravovat pravideln vytvá ené protokolové soubory, aby nespot ebovávaly nerozumné množství lokálního diskového prostoru. Bez ur itého zastarávání soubor a išt ní mohou denn generované protokoly íta zabírat 30 až 100 MB prostoru místního disku vašich server každý den, kdy b ží. V oddílu Automatizované zpracování protokol íta najdete ukázkový skript následného zpracování, který k zajišt ní takové denní správy soubor a išt ní využívá jazyk Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) a komponentu Windows Script Host (WSH). Prost ednictvím utility p íkazového ádku Relog m žete pozd ji p evést soubory z binárního formátu na jakoukoli jinou formu. Máte kup íkladu možnost vytvá et souhrnné soubory, které lze p enášet na konsolida ní server na síti. Také m žete vytvá et textové soubory s hodnotami odd lovanými st edníky (nebo árkami) a ty dále využívat v programech jako Microsoft Excel, jež dokážou generovat užite né a atraktivní grafy. Pomocí nástroje Relog lze také sestavit a udržovat databázi SQL Serveru konsolidovaných dat protokolování íta z ady server, která pak poslouží p i plánování kapacity. Postupy p i sledování výkonu Protokolování na místo sdílené v síti Namísto generování protokol íta v binárním formátu do složky místního disku up ednost uje mnoho lidí zapisování protokol íta do n jaké složky sdílené v síti. Jelikož m že zjednodušit správu soubor, je tento p ístup asto preferován. Zvolíte-li ale tuto metodu, musíte zvážit také dále uvedené v ci, jež mohou ovlivnit škálovatelnost vašich procedur monitorování výkonu na sídlech s v tším po tem server : Dávejte si pozor na p etížení sít. Spot ebovává-li váš denní protokol íta 50 MB diskového prostoru každý den, což je rozd leno na 24hodinová období, p edstavuje tento objem pouze 600 bajt na server za sekundu dodate ného zatížení, které musí vaše sí zvládnout. P ibližné zatížení sít p i vzdáleném protokolování dat zjistíte tím zp sobem, že znásobíte uvedenou hodnotu po tem server zaznamenávajících údaje do téže složky sdílené na síti. Zajist te, aby vaše relace protokolování íta b žela pod identifikátorem uživatele s oprávn ním pro p ístup k dané sdílené sí ové složce. Tento identifikátor uživatele musí být zárove lenem vestav né skupiny Performance Log Users (uživatelé protokol výkonu). Chcete-li do relace nástroje Log Manager doplnit údaje o uživateli, zadejte uživatelské jméno a heslo parametrem -u. Budete-li

8 306 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu využívat Výstrahy a protokolování výkonu v konzole Performance Monitor (Sledování výkonu), musíte nastavit parametr Run As (Spustit jako) na kart General (Obecné) vlastností protokolu íta. Zajist te, aby služba Windows Time Service synchronizovala hodiny na všech serverech, které zapisují soubory protokol íta do sdílené sí ové složky. DalöÌ informace Popis toho, jak pouûìvat Ëasovou sluûbu Windows k synchronizaci hodin na poëìtaëìch v sìti systèmu Windows Server 2003, najdete v dokumentaci nazvanè ÑWindows Time Service Technical Referenceî umìstïnè na sìdle TechNet na adrese microsoft.com/resources/documentation/windowsserv/2003/all/techref/en-us/ W2K3TR_times_intro.asp. Do názv soubor protokol íta zahr te také název po íta e, abyste mohli jednoduše zjistit, od kterého z nich shromážd né údaje pocházejí. Všechny tyto v ci lze snadno zajistit s využitím skriptu WSH. Kup íkladu kód VB- Scriptu z výpisu 4.3 vrací název lokálního po íta e v prom nné nazvané PrihlasovaciServer. VÝPIS 4.3: Identifikace zdrojovèho poëìtaëe Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell") Set objenv = WshShell.Environment("Process") PrihlasovaciServer = objenv("computername") Dále m žete zkonstruovat název souboru s vloženým názvem lokálního po íta e. Sta í kód ve výpisu 4.4. VÝPIS 4.4: SestavenÌ n zvu souboru Const SlozkaPerflogVcera = "Z:\SdilenyPerflog\Vcera" Const TypProtokolu = "blg" Const ParametryProtokolu = " -b :00:00 -cnf 24:00:00 & _ -si 1:00 -f BIN -v mmddhhmm -rc c:\perflogs\nasledne-zpracovani.vbs" NazevDennihoSouboru = SlozkaPerflogVcera & "\" & PrihlasovaciServer & _ "." & "zakladnidenniprotokol" & "." & TypProtokolu NazevRelaceProtokolu = PrihlasovaciServer & "-denni-protokol" Pak m žete vykonat nástroj Logman ze skriptu s využitím metody Exec objektu Shell WSH, jak ukazuje výpis 4.5. VÝPIS 4.5: Vykon nì n stroje Logman Const NazevSouboruNastaveniProtokolu = _ "Z:\SdilenyPerflog\soubor-nastaveni-citacu-protokolu.txt" prikaz = "logman create counter " & NazevRelaceProtokolu & " -o " & _ NazevDennihoSouboru & " -cf " & NazevSouboruNastaveniProtokolu & " " & _ ParametryProtokolu Set WshShell = Wscript.CreateObject("WScript.Shell") Set vykonavanyprikaz = WshShell.Exec(prikaz ) Wscript.Echo vykonavanyprikaz.stdout.readall

9 Postupy denního sledování server 307 Poslední ádek skriptu p ejímá vlastnost ReadAll proudu StdOut, která obsahuje všechny zprávy vygenerované nástrojem Logman v metod Exec objektu Shell. To vám umož uje stanovit, zda se tato utilita vykonala úsp šn. Další souvislosti vykonávání vzdáleného protokolování a zapisování protokol íta- na vzdálený disk najdete v oddílu Scéná e protokolování íta. M ení základ Data m ení základ jsou vlastn detailním výkonnostním profilem vašeho po íta- e, který si uložíte pro budoucnost, až budete chtít zjistit, co se ve vašem prost edí zm nilo. P edchozí sadu dat m ení základu m žete porovnat s aktuálními údaji a odhalit tak všechny významn jší zm ny v pracovním zatížení. Ob as se malé postupné zm ny, k nimž dochází pozvolna, najednou v ase projeví jako významná zm na. Budete-li používat jen asov úzce zam ené výkonnostní hlášení, m žete snadno p ehlédnout rozsah a m ítko takových postupných zm n. Jednu z dobrých možností ocen ní rozsahu podobných zm n v ase p edstavuje porovnání detail aktuálního prost edí s jednou z nov jších sad m ení základních údaj. Zde doporu ovaná procedura denního monitorování výkonu je vhodná pro zajišt ní sady základních m ení vašeho po íta e. Každých p ibližn šest m síc si tento soubor protokol íta zkopírujte a uložte. P i kopírování protokolu íta využijte n jaké bezpe né místo umož ující dlouhodobé skladování. Je rovn ž vhodné uložit si protokol íta základu p ed každou zásadn jší zm nou konfigurace hardwaru nebo softwaru systému. Aby byla shromážd ná data íta užite ná jako sada základních m ení, musíte je zachovávat v p vodním binárním formátu. M že být vhodné uložit si tyto sady m - ení základ na n jaké archivní úložišt v režimu offline, aby mohly s minimálními náklady z stat zachovány n kolik let. Postupy p i sledování výkonu Použití souboru nastavení íta Když ke specifikaci íta, které chcete shromaž ovat, využijete soubor nastavení íta, budete moci snadno vytvá et a udržovat jednotné postupy sledování výkonu na všech svých po íta ích s podobnými požadavky. M žete tak kup íkladu vytvo it soubor nastavení íta využívaný na strojích provozujících Microsoft SQL Server. Podobn budou vaše po íta e webových server s aplikacemi Internet Information Services (IIS) a.net Framework vyžadovat k dosažení nejlepších výsledk jiný soubor nastavení íta. Každý vámi vytvá ený soubor nastavení íta bude z ejm zahrnovat základní množinu íta hlásících využití principiálních prost edk po íta e procesor, pam tí, disk a sí ových rozhraní. Jednoduchý soubor nastavení íta, který bude tvo it jádro tém každého souboru nastavení íta vytvá eného pro specifické aplikace, m že vypadat jako ve výpisu 4.6. VÝPIS 4.6: Soubor nastavenì ËÌtaË podle jejich origin lnìho, anglickèho oznaëenì \LogicalDisk(*)\% Free Space \LogicalDisk(*)\Free Megabytes \PhysicalDisk(*)\* \Cache\*

10 308 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Processor(*)\* \Memory\* \System\* \Network Interface(*)\* \IPv4\* \TCPv4\* LokalizaËnÌ pozn mka Cesty ËÌtaË lze v souboru nastavenì ËÌtaË specifikovat rovnïû podle ËeskÈho oznaëenì. V tomto p ÌpadÏ se tedy jedn o n sledujìcì zad nì: \Logický disk(*)\% volného místa \Logický disk(*)\volné megabajty \Fyzický disk(*)\* \Mezipam \* \Procesor(*)\* \Pam \* \Systém\* \Rozhraní sít (*)\* \IPv4\* \TCPv4\* GrafickÈ uûivatelskè rozhranì modulu V kon uv dì ËeskÈ ekvivalenty cest a n zv ËÌtaË. Výpis 4.6 shromaž uje statistiku volného prostoru logických disk a všechny íta e objekt Mezipam, Pam, Rozhraní sít, Fyzický disk, Procesor a Systém. M ení volného prostoru na logickém disku vám dovoluje stanovit, kdy vašemu systému soubor dochází kapacita. Dopln ní íta specifických aplikací Soubor nastavení íta z výpisu 4.6 postrádá všechna aplika n specifická výkonnostní data. Tento jednoduchý soubor nastavení íta lze výrazn vylepšit dopln ním íta p idružených aplikacím, které na daném serveru b ží (viz tabulka 4.2). V zájmu snížení velikosti denn generovaných soubor protokol íta nevytvá ejte jediný soubor nastavení obsahující všechny íta e specifické aplikacím podle tabulky 4.2 a jim p i azená data na úrovni proces. Místo toho vytvo te adu soubor nastavení specifických jednotlivým aplikacím. Tip Pokud nevìte, jakè serverovè aplikace jsou na urëitèm poëìtaëi instalovanè a aktivnì, pouûijte n stroj p ÌkazovÈho dku Typeperf popisovan v kapitole 2, ÑN stroje sledov nì v konuî. Ten generuje soubor nastavenì uv dïjìcì kompletnì v pis rozöì en ch aplikaënìch ËÌtaË, kterè lze na danèm poëìtaëi sledovat. TABULKA 4.2: DoplnÏnÌ ËÌtaË Role vašeho po íta e se systémem Windows Server 2003 Zaznamenávejte íta e z t chto objekt Zaznamenávejte íta e z t chto proces adi domény NTDS lsass, smss Server vzdáleného p ístupu RAS Total, RAS Port svchost

11 Postupy denního sledování server 309 Role vašeho po íta e se systémem Windows Server 2003 Databázový server Webový server Souborový a tiskový server Terminálový server Server Exchange Aplika ní server Zaznamenávejte íta e z t chto objekt SQL Server:General Statistics, SQL Server:Databases, SQL Server:Buffer Manager, SQL Server:Cache Manager, SQL Server:SQL Statistics, SQL Server:Lock Internet Information Services Global, FTP Service, Web Service, Web Service Cache Server, Server Work Queues, Print Queue, NBT Connection Terminal Services, Terminal Services Session MSExchangeAL, MSExchangeDSAccess Caches, MSExchangeDSAccess Contexts, MSExchangeDSAccess Processes, Epoxy, MSExchangeIS Mailbox, Database ==> Instances, MSExchange Transport Store Driver, MSExchangeIS Transport Driver, MSExchangeSRS, MSExchange Web Mail, MSExchangeIMAP4, MSExchangePOP3, MSExchangeMTA, MSExchangeMTA Connections, SMTP Server, SMTP NTFS Store Driver MSMQ Session, MSMQ Service, MSMQ Queue Zaznamenávejte íta e z t chto proces sqlserver, sqlagent inetinfo, svchost svchost, spoolsv svchost; tssdis store, dsamain dllhost Ukázkový soubor nastavení íta Na základ princip uvedených v p edchozím oddílu lze pro souborový a tiskový server vytvo it soubor nastavení íta, který m že vypadat jako ukázka ve výpisu 4.7. Postupy p i sledování výkonu VÝPIS 4.7: P Ìklad souboru nastavenì ËÌtaË pro souborov a tiskov server a) produkt v angli tin : \LogicalDisk(*)\% Free Space \LogicalDisk(*)\Free Megabytes \LogicalDisk(*)\Current Disk Queue Length \PhysicalDisk(*)\Current Disk Queue Length \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/transfer \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/read \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/write \PhysicalDisk(*)\Disk Transfers/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Reads/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Writes/sec

12 310 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \PhysicalDisk(*)\Disk Bytes/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Read Bytes/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Write Bytes/sec \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Bytes/Transfer \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Bytes/Read \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Bytes/Write \PhysicalDisk(*)\% Idle Time \PhysicalDisk(*)\Split IO/Sec \Server\Bytes Total/sec \Server\Bytes Received/sec \Server\Bytes Transmitted/sec \Server\Sessions Timed Out \Server\Sessions Errored Out \Server\Sessions Logged Off \Server\Sessions Forced Off \Server\Errors Logon \Server\Errors Access Permissions \Server\Errors Granted Access \Server\Errors System \Server\Blocking Requests Rejected \Server\Work Item Shortages \Server\Pool Nonpaged Bytes \Server\Pool Nonpaged Failures \Server\Pool Nonpaged Peak \Server\Pool Paged Bytes \Server\Pool Paged Failures \Server Work Queues(*)\Queue Length \Server Work Queues(*)\Active Threads \Server Work Queues(*)\Available Threads \Server Work Queues(*)\Available Work Items \Server Work Queues(*)\Borrowed Work Items \Server Work Queues(*)\Work Item Shortages \Server Work Queues(*)\Current Clients \Server Work Queues(*)\Bytes Transferred/sec \Server Work Queues(*)\Total Operations/sec \Server Work Queues(*)\Context Blocks Queued/sec \Cache\Data Maps/sec \Cache\Data Map Hits % \Cache\Data Map Pins/sec \Cache\Pin Reads/sec \Cache\Pin Read Hits % \Cache\Copy Reads/sec \Cache\Copy Read Hits % \Cache\MDL Reads/sec \Cache\MDL Read Hits % \Cache\Read Aheads/sec \Cache\Lazy Write Flushes/sec \Cache\Lazy Write Pages/sec \Cache\Data Flushes/sec \Cache\Data Flush Pages/sec \Processor(*)\% Processor Time \Processor(*)\% User Time

13 Postupy denního sledování server 311 \Processor(*)\% Privileged Time \Processor(*)\Interrupts/sec \Processor(*)\% DPC Time \Processor(*)\% Interrupt Time \Memory\Page Faults/sec \Memory\Available Bytes \Memory\Committed Bytes \Memory\Commit Limit \Memory\Write Copies/sec \Memory\Transition Faults/sec \Memory\Cache Faults/sec \Memory\Demand Zero Faults/sec \Memory\Pages/sec \Memory\Pages Input/sec \Memory\Page Reads/sec \Memory\Pages Output/sec \Memory\Pool Paged Bytes \Memory\Pool Nonpaged Bytes \Memory\Page Writes/sec \Memory\Pool Paged Allocs \Memory\Pool Nonpaged Allocs \Memory\Free System Page Table Entries \Memory\Cache Bytes \Memory\Cache Bytes Peak \Memory\Pool Paged Resident Bytes \Memory\System Code Total Bytes \Memory\System Code Resident Bytes \Memory\System Driver Total Bytes \Memory\System Driver Resident Bytes \Memory\System Cache Resident Bytes \Memory\% Committed Bytes In Use \Memory\Available KBytes \Memory\Available MBytes \Memory\Transition Pages RePurposed/sec \Paging File(*)\% Usage \Paging File(*)\% Usage Peak \System\Context Switches/sec \System\System Up Time \System\Processor Queue Length \System\Processes \System\Threads \Process( svchost,*)\% Processor Time \Process(svchost,*)\% User Time \Process(svchost,*)\% Privileged Time \Process(svchost,*)\Virtual Bytes Peak \Process(svchost,*)\Virtual Bytes \Process(svchost,*)\Page Faults/sec \Process(svchost,*)\Working Set Peak \Process(svchost,*)\Working Set \Process(svchost,*)\Page File Bytes Peak \Process(svchost,*)\Page File Bytes \Process(svchost,*)\Private Bytes Postupy p i sledování výkonu

14 312 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Process(svchost,*)\Thread Count \Process(svchost,*)\Priority Base \Process(svchost,*)\Elapsed Time \Process(svchost,*)\ID Process \Process(svchost,*)\Pool Paged Bytes \Process(svchost,*)\Pool Nonpaged Bytes \Print Queue(*)\Total Jobs Printed \Print Queue(*)\Bytes Printed/sec \Print Queue(*)\Total Pages Printed \Print Queue(*)\Jobs \Print Queue(*)\References \Print Queue(*)\Max References \Print Queue(*)\Jobs Spooling \Print Queue(*)\Max Jobs Spooling \Print Queue(*)\Out of Paper Errors \Print Queue(*)\Not Ready Errors \Print Queue(*)\Job Errors \Print Queue(*)\Enumerate Network Printer Calls \Print Queue(*)\Add Network Printer Calls \Network Interface(*)\Bytes Total/sec \Network Interface(*)\Packets/sec \Network Interface(*)\Packets Received/sec \Network Interface(*)\Packets Sent/sec \Network Interface(*)\Current Bandwidth \Network Interface(*)\Bytes Received/sec \Network Interface(*)\Packets Received Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Received Non-Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Received Discarded \Network Interface(*)\Packets Received Errors \Network Interface(*)\Packets Received Unknown \Network Interface(*)\Bytes Sent/sec \Network Interface(*)\Packets Sent Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Sent Non-Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Outbound Discarded \Network Interface(*)\Packets Outbound Errors \Network Interface(*)\Output Queue Length \IPv4\Datagrams/sec \IPV4\Datagrams Received/sec \IPV4\Datagrams Received Header Errors \IPV4\Datagrams Received Address Errors \IPV4\Datagrams Forwarded/sec \IPV4\Datagrams Received Unknown Protocol \IPV4\Datagrams Received Discarded \IPV4\Datagrams Received Delivered/sec \IPV4\Datagrams Sent/sec \IPV4\Datagrams Outbound Discarded \IPV4\Datagrams Outbound No Route \IPV4\Fragments Received/sec \IPV4\Fragments Re-assembled/sec \IPV4\Fragment Re-assembly Failures \IPV4\Fragmented Datagrams/sec \IPV4\Fragmentation Failures

15 Postupy denního sledování server 313 \IPV4\Fragments Created/sec \TCPV4\Segments/sec \TCPV4\Connections Established \TCPV4\Connections Active \TCPV4\Connections Passive \TCPV4\Connection Failures \TCPV4\Connections Reset \TCPV4\Segments Received/sec \TCPV4\Segments Sent/sec \TCPV4\Segments Retransmitted/sec b) produkt s eskou lokalizací \Logický disk(*)\% volného místa \Logický disk(*)\volné megabajty \Logický disk(*)\aktuální délka fronty disku \Fyzický disk(*)\aktuální délka fronty disku \Fyzický disk(*)\st ední délka fronty disku \Fyzický disk(*)\st ední doba disku/p enos \Fyzický disk(*)\st ední doba disku/ tení \Fyzický disk(*)\st ední doba disku/zápis \Fyzický disk(*)\p enosy disku/s \Fyzický disk(*)\ tení z disku/s \Fyzický disk(*)\zápisy na disk/s \Fyzický disk(*)\bajt disku/s \Fyzický disk(*)\bajty tení z disku/s \Fyzický disk(*)\bajty zapisování na disk/s \Fyzický disk(*)\st ední po et bajt disku/p enos \Fyzický disk(*)\st ední po et bajt disku/ tení \Fyzický disk(*)\st ední po et bajt disku/zápis \Fyzický disk(*)\% asu ne innosti \Fyzický disk(*)\d lení vstupn -výstupních operací/s \Server\Bajty celkem/s \Server\P ijaté bajty/s \Server\Odeslané bajty/s \Server\Vypršelé relace \Server\Chybné relace \Server\Odhlášené relace \Server\Odpojené relace \Server\Chyby p ihlášení \Server\Chyby p ístupových práv \Server\Chyby ud lených práv \Server\Chyby systému \Server\Zamítnuté žádosti zablokování \Server\Nedostatky pracovních položek \Server\Bajty nestránkovaného fondu \Server\Chyby nestránkovaného fondu \Server\Vrchol nestránkovaného fondu \Server\Bajty stránkovaného fondu \Server\Chyby stránkovaného fondu \Pracovní fronty serveru(*)\délka fronty \Pracovní fronty serveru(*)\aktivní podprocesy \Pracovní fronty serveru(*)\dostupné podprocesy Postupy p i sledování výkonu

16 314 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Pracovní fronty serveru(*)\dostupné pracovní položky \Pracovní fronty serveru(*)\vyp j ené pracovní položky \Pracovní fronty serveru(*)\nedostatky pracovních položek \Pracovní fronty serveru(*)\aktuální po et klient \Pracovní fronty serveru(*)\bajty p enesené/s \Pracovní fronty serveru(*)\celkem operací/s \Pracovní fronty serveru(*)\bloky kontextu ve front /s \Mezipam \Mapování dat/s \Mezipam \Zásahy mapování dat % \Mezipam \Držení mapování dat/s \Mezipam \ tení držení/s \Mezipam \Zásahy tení držení % \Mezipam \ tení kopií/s \Mezipam \Zásahy tení kopií % \Mezipam \ tení MDL/s \Mezipam \Zásahy tení MDL % \Mezipam \Dop edná tení/s \Mezipam \Dopsání opožd ných zápis /s \Mezipam \Stránky opožd ných zápis /s \Mezipam \Dopsání dat/s \Mezipam \Dopsání dat stránek/s \Procesor(*)\% asu procesoru \Procesor(*)\% uživatelského asu \Procesor(*)\% privilegovaného asu \Procesor(*)\P erušení/s \Procesor(*)\% asu DPC \Procesor(*)\% asu p erušení \Pam \Chyby stránek/s \Pam \Bajty k dispozici \Pam \Sv ené bajty \Pam \Mez sv ení \Pam \Zápisy kopií/s \Pam \Chyby p evodu stavu/s \Pam \Chyby mezipam ti/s \Pam \Chyby nulových požadavk /s \Pam \Stránky/s \Pam \Vstup stránek/s \Pam \ tení stránek/s \Pam \Výstup stránek/s \Pam \Bajty stránkovaného fondu \Pam \Bajty nestránkovaného fondu \Pam \Zápisy stránek/s \Pam \Vyhrazení stránkovaného fondu \Pam \Vyhrazení nestránkovaného fondu \Memory\Free System Page Tabulka Entries \Pam \Bajty mezipam ti \Pam \Vrchol bajt mezipam ti \Pam \Rezidentní bajty stránkovaného fondu \Pam \Celkem bajt kódu systému \Pam \Rezidentní bajty kódu systému \Pam \Celkem bajt systémových ovlada \Pam \Rezidentní bajty systémových ovlada

17 Postupy denního sledování server 315 \Pam \Rezidentní bajty systémové mezipam ti \Pam \% využití sv ených bajt \Pam \Po et kb k dispozici \Pam \Po et MB k dispozici \Pam \Zm n ú elu stran p enosu/s \Stránkovací soubor(*)\% využití \Stránkovací soubor(*)\% vrchol využití \Systém\P epnutí kontextu/s \Systém\Doba provozu systému \Systém\Délka fronty procesoru \Systém\Procesy \Systém\Podprocesy \Proces(svchost,*)\% asu procesoru \Proces(svchost,*)\% uživatelského asu \Proces(svchost,*)\% privilegovaného asu \Proces(svchost,*)\Vrchol virtuálních bajt \Proces(svchost,*)\Virtuální bajty \Proces(svchost,*)\Chyby stránek/s \Proces(svchost,*)\Vrchol pracovní sady \Proces(svchost,*)\Pracovní sada \Proces(svchost,*)\Vrchol bajt stránkovacího souboru \Proces(svchost,*)\Bajty stránkovacích soubor \Proces(svchost,*)\Nesdílené bajty \Proces(svchost,*)\Po et podproces \Proces(svchost,*)\Základní priorita \Proces(svchost,*)\Uplynulý as \Proces(svchost,*)\ID procesu \Proces(svchost,*)\Bajty stránkovaného fondu \Proces(svchost,*)\Bajty nestránkovaného fondu \Tisková fronta(*)\celkový po et vytisknutých úloh \Tisková fronta(*)\po et bajt vytisknutých za sekundu \Tisková fronta(*)\celkový po et vytisknutých stránek \Tisková fronta(*)\po et úloh \Tisková fronta(*)\po et odkaz \Tisková fronta(*)\maximální po et odkaz \Tisková fronta(*)\po et za azovaných úloh \Tisková fronta(*)\maximální po et za azovaných úloh \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Došel papír \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Tiskárna není p ipravena \Tisková fronta(*)\po et chyb úloh \Tisková fronta(*)\po et volání na vý et sí ových tiskáren \Tisková fronta(*)\po et volání na p idání sí ové tiskárny \Rozhraní sít (*)\Bajty celkem/s \Rozhraní sít (*)\Pakety/s \Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety/s \Rozhraní sít (*)\Odeslané pakety/s \Rozhraní sít (*)\Aktuální ší ka pásma \Rozhraní sít (*)\P ijaté bajty/s \Rozhraní sít (*)\P ijaté jednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\P ijaté nejednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\Vy azené p ijaté pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby p ijatých paket Postupy p i sledování výkonu

18 316 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety neznámé \Rozhraní sít (*)\Odeslané bajty/s \Rozhraní sít (*)\Odeslané jednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\Odeslané nejednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\Vy azené odchozí pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby odchozích paket \Rozhraní sít (*)\Délka fronty výstupu \IPv4\Datagramy/s \IPv4\P ijaté datagramy/s \IPv4\Chyby hlavi ek p ijatých datagram \IPv4\Chyby adres p ijatých datagram \IPv4\P edané datagramy/s \IPv4\Neznámý protokol p ijatých datagram \IPv4\Vy azené p ijaté datagramy \IPv4\Doru ené p ijaté datagramy/s \IPv4\Odeslané datagramy/s \IPv4\Vy azené odchozí datagramy \IPv4\Odchozí datagramy bez sm rování \IPv4\P ijaté fragmenty/s \IPv4\Fragmenty zp tn složené/s \IPv4\Chyby zp tného skládání fragment \IPv4\Fragmentování datagram /s \IPv4\Chyby fragmentování \IPv4\Fragmenty vytvo ené/s \TCPv4\Segmenty/s \TCPv4\Navázaná p ipojení \TCPv4\Aktivní p ipojení \TCPv4\Pasivní p ipojení \TCPv4\Chyby p ipojení \TCPv4\Resetovaná p ipojení \TCPv4\P ijaté segmenty/s \TCPv4\Odeslané segmenty/s \TCPv4\Segmenty odeslané znovu/s Podle takových faktor, jako je po et instalovaných fyzických procesor, p ipojených fyzických disk, definovaných logických disk a po et adaptér sí ového rozhraní, bude celý objem íta uvedených ve výpisu 4.7 souboru nastavení íta generovat data o objemu dosahujícím 30 MB denn na malém po íta i a až 100 MB nebo i více denn na velkém stroji. Sledování indikátor chyb ada íta, zahrnutých v ukázkovém souboru nastavení íta ve výpisu 4.7, p edstavuje indikátory ur itého chybového stavu. Takové chybové podmínky se neomezují jen na nedostatek prost edk n které odrážejí nap. nesprávn nakonfigurované služby systému a sít. Jiné mohou indikovat innost související s pokusy o narušení zabezpe ení po íta e ze strany neoprávn ných uživatel. Význam zahrnutí t chto íta do denních monitorovacích procedur spo ívá v tom, že máte možnost p esn stanovit dobu, kdy k takovým chybovým stav m v systémových službách dochází. Výpis 4.8 ukazuje íta e obsažené již v souboru nastavení íta podle výpisu 4.7, jež slouží p edevším jako indikátory chyb na souborovém a tiskovém serveru. Tato

19 Postupy denního sledování server 317 množina íta zahrnuje chybové indikátory relací souborového serveru, chybové stavy tiskáren a obecné chyby sít. VÝPIS 4.8:»ÌtaËe, jeû jsou ukazateli chyb na souborovèm a tiskovèm serveru a) produkt v angli tin : \Server\Sessions Timed Out \Server\Sessions Errored Out \Server\Sessions Logged Off \Server\Sessions Forced Off \Server\Errors Logon \Server\Errors Access Permissions \Server\Errors Granted Access \Server\Errors System \Server\Blocking Requests Rejected \Server\Work Item Shortages \Server\Pool Nonpaged Bytes \Server\Pool Nonpaged Failures \Server\Pool Paged Failures \Print Queue(*)\Out of Paper Errors \Print Queue(*)\Not Ready Errors \Network Interface(*)\Packets Received Discarded \Network Interface(*)\Packets Received Errors \Network Interface(*)\Packets Received Unknown \Network Interface(*)\Packets Outbound Discarded \Network Interface(*)\Packets Outbound Errors \IPV4\Datagrams Received Header Errors \IPV4\Datagrams Received Address Errors \IPV4\Datagrams Received Unknown Protocol \IPV4\Datagrams Received Discarded \IPV4\Datagrams Outbound Discarded \IPV4\Datagrams Outbound No Route \IPV4\Fragment Re-assembly Failures \IPV4\Fragmentation Failures \TCPV4\Connection Failures \TCPV4\Connections Reset b) produkt s eskou lokalizací \Server\Vypršelé relace \Server\Chybné relace \Server\Odhlášené relace \Server\Odpojené relace \Server\Chyby p ihlášení \Server\Chyby p ístupových práv \Server\Chyby ud lených práv \Server\Chyby systému \Server\Zamítnuté žádosti zablokování \Server\Nedostatky pracovních položek \Server\Bajty nestránkovaného fondu \Server\Chyby nestránkovaného fondu \Server\Chyby stránkovaného fondu \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Došel papír Postupy p i sledování výkonu

20 318 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Tiskárna není p ipravena \Rozhraní sít (*)\Vy azené p ijaté pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby p ijatých paket \Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety neznámé \Rozhraní sít (*)\Vy azené odchozí pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby odchozích paket \IPv4\Chyby hlavi ek p ijatých datagram \IPv4\Chyby adres p ijatých datagram \IPv4\Neznámý protokol p ijatých datagram \IPv4\Vy azené p ijaté datagramy \IPv4\Vy azené odchozí datagramy \IPv4\Odchozí datagramy bez sm rování \IPv4\Chyby zp tného skládání fragment \IPv4\Chyby fragmentování \TCPv4\Chyby p ipojení \TCPv4\Resetovaná p ipojení íta e, jež jsou uvedeny ve výpisu 4.8 a které zaznamenávají po et vzniklých chybových stav, jsou v tšinou okamžité neboli isté. Obsahují ale kumulativní hodnoty. Jelikož po et chybových stav, které nastávají, by m l být velmi nízký, p i použití intervalového rozdílového íta e ke sledování chyb by byly hlášeny tak malé rychlosti chyb za sekundu, že by se objevovaly jako nulové hodnoty. Aby se tedy cenné metriky nezobrazovaly jako nuly, hlásí tyto íta e kumulativní po ty chyb. Jedna z nevýhod tohoto p ístupu spo ívá v tom, že nem žete použít prvek Alerts (Výstrahy) nástroje Performance (Sledování výkonu) a nechat se upozornit na vznik chybového stavu. Graf na obrázku 4.2 vykresluje hodnoty chybových podmínek jednoho íta e sí ového rozhraní v rámci dvouhodinové monitorovací relace. Všimn te si, že k ivka vyzna ující hodnoty íta e Network Interface\Packets Received Unknown (Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety neznámé) b hem sledovacího intervalu trvale roste. A už dochází k jakémukoli chybovému stavu, vyskytuje se pravideln. Protože tento íta udává kumulativní (nár stový) po et vzniklých chybových podmínek od posledního spušt ní systému, jakmile se objeví n jaký chybový stav, hodnota íta e již bude trvale nenulová. Je z ejmé, že když se jednou spustí výstraha na jednom z takových íta, bude se opakovat ve všech následujících m icích intervalech. Takové výstrahy zamo í protokol událostí aplikací. Chcete-li zjistit, zda dochází k výskytu t chto chybových podmínek, je nejsnazší a nejrychlejší vyvinout zprávu využívající zobrazení histogramu, což vám dovolí rozpoznat všechny nenulové chybové stavy. P íklad tohoto p ístupu je na obrázku 4.3. Ten ukazuje, že v rámci našeho sledovacího intervalu dochází pouze k chybám P ijaté pakety neznámé. Jakmile z histogramu odstraníte všechny íta e chybových stav, které hlásí nulové hodnoty, m žete se p epnout do zobrazení grafu a blíže prozkoumat zbývající nenulové íta e. S využitím zobrazení grafu lze stanovit, kdy se p íslušné chybové stavy objevily a jakou rychlostí vznikaly.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Tipy technické podpory

Tipy technické podpory 18. Wonderware konference R/SR - 2012 Tipy technické podpory asté dotazy, konfigurace, doporu en ené postupy aj. Tým technické podpory Pantek (CS) Obsah prezentace Cyber Security a Wonderware Úrovn zabezpe

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Zavádění aplikací. kapitola. Obsah kapitoly:

Zavádění aplikací. kapitola. Obsah kapitoly: kapitola 210. Obsah kapitoly: Příprava laboratoře...246 Plánování zavádění...247 Řešení potíží s kompatibilitou...252 Volba strategie zavádění...254 Automatizace instalace...257 Přebalování starších...262

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více