Postupy p i sledování výkonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy p i sledování výkonu"

Transkript

1 kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu 44 4 Obsah kapitoly: 4.1 Jaké íta e protokolovat Postupy denního sledování server Práce s repozitá em SQL Serveru Plánování kapacity a trendy Scéná e protokolování íta ešení potíží se sb rem íta Obnovení poškozených výkonnostních íta

2 300 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu Pravidelné postupy sledování výkonu, které budete implementovat, musí sloužit více ú el m, mezi n ž pat í následující: Detekování a diagnostika výkonnostních potíží, ov ení napl ování odsouhlasených úrovní služeb, podpora aktivních iniciativ plánování kapacity, které o ekávají a eší hrozící nedostatky prost edk, ješt než ovlivní úrove služeb. V této kapitole jsou popsány ukázkové procedury sledování výkonu, jež vám pomohou s dosažením t chto d ležitých cíl. Ukázkové postupy, které se zam ují na snadno implementovatelný proces denního sb ru výkonnostních údaj, jsou zevšeobecn ny a vyhoví tak podnikovým konfiguracím malého i v tšího rozsahu. Do ur- ité míry si je ale budete muset p izp sobit, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu prost edí. Ukázkové procedury vám rovn ž pomohou za ít s diagnostikou b žných výkonnostních problém server. Další doporu ení se budou týkat výkonnostních výstrah, hlášení pro správu a plánování kapacity. Poslední oddíl této kapitoly dokumentuje postupy, které byste m li využít, když máte n jaký problém se shromaž ováním ur itých výkonnostních statistik pomocí nástroje Sledování výkonu. Kup íkladu aplikace, které instalují a odistalovávají výkonnostní íta e, ob as postupují nesprávn v takovém p ípad m žete k obnovení infrastruktury výkonnostních íta využít zde popisované postupy. Tím zajistíte, že Sledování výkonu bude správn hlásit výkonnostní statistiky. Ukázkové procedury v této kapitole jsou vytvo eny tak, abyste mohli p edvídat r zné obvyklé výkonnostní potíže. Využívají automatizované nástroje p íkazového ádku Log Manager a Relog popisované v kapitole 2, Nástroje sledování výkonu. Log Manager a Relog vám pomohou protokolovat íta e z lokálního po íta e na místní disk a zjiš ovat nejd ležit jší výkonnostní íta e, jak je zd raznila kapitola 3, M ení výkonu serveru. Ukázkové automatizované procedury vám umožní detekovat a odhalovat adu problém s výkonností. Využívají na pozadí b žící relace shromaž ování dat data pak m žete bez asového omezení analyzovat po hlášení n jaké potíže. Doporu- ované množství dat získávané nestálým denním monitorováním výkonu však nemusí vždy odpovídat pot ebám ešení každého výkonnostního problému. Ob as budete muset tyto procedury sb ru dat na pozadí rozší it o zam ené monitorování v reálném ase. Sledování v reálném ase používejte, pot ebujete-li získávat detailn jší údaje o konkrétních situacích. DalöÌ informace»asto nenì v bec jednoduchè pokouöet se o diagnostiku nïjakèho komplexnïjöìho v konnostnìho problèmu. JeötÏ obtìûnïjöì je snaûit se odhalit sloûitou potìû s v konem v re lnèm Ëase prost ednictvìm n stroje Sledov nì systèmu. NevÌte-li p esnï, co vlastnï hled te, a nenì-li problèm trvalejöìho r zu, m ûe b t obtìûnï pracovat se Sledov nìm systèmu v re lnèm Ëase a urëovat p ÌËinu danèho problèmu. V relaci monitorov nì v re lnèm Ëase m ûe b t zapot ebì sledovat a analyzovat tolik ËÌtaË a jejich instancì, ûe problèm zmizì d Ìve, neû jej dok ûete identifikovat. Diagnostika problèm je zamï enìm kapitoly 5, ÑÿeöenÌ potìûì s v konemî.

3 Jaké íta e protokolovat Jaké íta e protokolovat Procedura denního monitorování výkonu, která vám má efektivn pomáhat p i detekování, diagnostikování a ešení b žných výkonnostních potíží, musí shromaž ovat velké množství užite ných výkonnostních dat, která pak m žete editovat, sumarizovat a používat v hlášení pro správu a p i plánování kapacity. První rozhodnutí, které budete muset u init, souvisí s volbou pravideln zaznamenávaných výkonnostních íta z t ch mnoha nabízených. Sledování výkonu na pozadí Denní monitorování výkonu, v jehož rámci se vytvá ejí relace protokolování íta na pozadí, jež trvale sbírají výkonnostní data, vám dovoluje zjiš ovat a ešit obvyklé potíže s výkonem, jak se za nou projevovat. Jelikož není možné p edem v d t, jaké klí ové prost edky stroje s výkonnostními potížemi jsou nasycené, budete v reálném sv t shromaž ovat výkonnostní data všech klí ových prost edk, jakými jsou procesor, pam, disk a sí. Nar stající dodate né náklady však na b žném po- íta i se systémem Microsoft Windows Server 2003 neumož ují neustále sbírat všechny dostupné indikátory výkonu všech prost edk p i všech pracovních zatíženích. Proto musíte selektivn vybrat data, jež budete sbírat, a stanovit si, jak asto je budete sbírat. Je d ležité dosáhnout rovnováhy mezi množstvím shromaž ovaných a analyzovaných údaj a náklady souvisejícími s tímto procesem. Abyste dokázali odhalit a stanovit b žné výkonnostní problémy související s p etíženými prost edky, musíte shromaž ovat široký rozsah detailních výkonnostních údaj o využití procesoru, pam ti, disku a sít a také o pracovních zatíženích, jež tyto prost edky konzumují. Takové údaje musí zahrnovat všechny íta e výkonu indikující chybové stavy, zejména chyby vyplývající z nedostatku interních prost edk. Tato kapitola popisuje n které z klí ových indikátor chyb, které byste m li sledovat. Hlášení pro správu Hlášení pro správu na úrovni služeb i v dalších formách obvykle vyžaduje mnohem mén podrobných údaj. Proto je k hlášení pro správu úrove detail, zajiš ovaná postupy denního sledování výkonu vhodnými k detekci a ešení b žných výkonnostních potíží, více než dostate ná. asto platí, že chcete-li sestavit postupy hlášení pro správy efektivn škálovatelné ve velké organizaci, je vhodné sumarizovat nejprve denní protokoly výkonnostních íta a pak teprve sestavit kone nou zprávu. Sumarizace denních protokol íta omezí velikost soubor, které je zapot ebí p enášet p es sí, a zlepší efektivitu postup hlášení. Hlášení na úrovni služeb se zam ují na spot ebu prost edk a m ení zatížení, jako jsou p ihlašování, relace, rychlost transakcí a p ijaté zprávy. Hlášení na úrovni služeb asto zajímají více profesionálních správc systému, z nichž mnozí nemusejí být detailn obeznámeni se zp sobem, jakým funguje systém Windows Server 2003 a jeho hlavní serverové aplikace. Je proto d ležité vyhnout se ve zprávách pro správu, zam ených na širší cílovou skupinu, p íliš mnoha technickým detail m. Hlášení na úrovni služeb se musí místo toho zam it na n kolik klí ových ukazatel využívání prost edk a zatížení, které jsou dob e známé a široce chápané. Postupy p i sledování výkonu

4 302 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu Plánování kapacity Abyste mohli implementovat aktivní plánování kapacity, v jehož rámci identifikujete trendy r stu pracovního zatížení, spolehliv p edvídáte nár st pracovního zatížení a odhadujete budoucí požadavky, musíte sledovat a shromaž ovat historické údaje o úrovních využívání a spot eby základních prost edk v ase. To z ejm bude zapot ebí jen u malého po tu klí ových po íta ových komponent, jako je procesor, sí a disk, pop ípad i pro n kolik zásadních aplikací. Data protokol íta, sloužící jako základ proces hlášení pro správu, se znovu budou editovat a sumarizovat, aby je bylo možné využít pro plánování kapacity. V tomto okamžiku se d raz p enáší na sestavení historických záznam dat využívání prost edk po íta. Budoucnost dokážete s rozumnou p esností p edpov d t pouze po zaznamenání zna ného množství historických údaj zachycujících vzory r stu pracovního zatížení. Kup íkladu na každou jednotku asu, u které chcete p edpov d t budoucí r st pracovního zatížení, budete pot ebovat historický záznam roven minimáln dvojnásobku p íslušného asového období. Plánování kapacity tak vyžaduje, abyste zaznamenávali využívání prost edk v delším asovém horizontu. V tšinou platí, že rozumn p esné odhady kapacitních požadavk, které budou podkladem pro každoro ní rozpo et, lze provést až po nashromážd ní dat odpovídajících dv ma nebo t em rok m provozu systému. P i plánování budoucích kapacitních požadavk mají asto zásadní dopad sezónní vzory innosti. K sezónním prom nám dochází v mnoha produk ních pracovních zatíženích b žn v ro ních nebo m sí ních cyklech. Kup íkladu na konci m síce nebo roku dochází asto ke zvýšeným tok m zpracování finan ních transakcí. Budete muset zajistit po íta ovou kapacitu dosta ující ke zvládnutí takových špi ek na konci m síc nebo rok. V maloobchodních organizacích z ejm odhalíte vzory nákup odpovídající r zným svátk m, kdy lze o ekávat mnohem vyšší objem transakcí. Není ani zapot ebí zd raz ovat, že i tyto špi kové rychlosti transakcí je zapot ebí n jakým zp sobem zvládnout. Faktory sezónních prom n v požadavcích na pracovní zatížení budete moci zohlednit až poté, co nashromáždíte dostate ná historická data odrážející více cykl takových sezónních inností. 4.2 Postupy denního sledování server Tento oddíl se detailn zabývá modelem procedury denního monitorování výkonu, který je sou ástí komplexního programu aktivní správy výkonu. Tato procedura zahrnuje následující denní innosti: Automatický sb r hloubkového pohledu na výkon systému prost ednictvím protokol íta, monitorování klí ových indikátor chyb systému a serverových aplikací, nastavení výstrah, jež automaticky spustí sb r detailních, diagnostických protokol íta, vývoj hlášení klí ových výkonnostních metrik, které si mohou prohlédnout p íslušní lidé ve vaší organizaci,

5 Postupy denního sledování server 303 zachovávání sumarizovaných výkonnostních statistik v rámci podpory plánování kapacity, správa protokol íta, které se v rámci t chto postup vytvá ejí automaticky. Pamatujte, že zde popisované modelové postupy a procedury sledování výkonu bude na základn požadavk specifických vašemu sídlu zapot ebí upravit pro použití ve vašem prost edí. Každá organizace IT má kup íkladu jiné požadavky na hlášení pro správu, které mají dopad na typ a množství generovaných zpráv a dat v nich zahrnutých. Zde uvedené postupy a procedury p edstavují dobrý po áte ní bod pro za átek tvorby funkcí efektivní správy výkonu ve vaší organizaci IT. Denní protokoly íta Prvním krokem monitorování po íta se systémem Windows Server 2003 je vytvo- ení automatického protokolování dat pomocí nástroje p íkazového ádku Log Manager (logman). P íkaz uvedený ve výpisu 4.1 zavádí proceduru denního protokolování výkonu s využitím souboru nastavení, který definuje sbírané výkonnostní íta e. (Ukázkový soubor nastavení je popsán dále.) P íkaz se také odkazuje na p íkazový soubor vykonávaný p i uzavírání soubor denních protokol íta. (Ukázkový skript zajiš ující typické zpracování je rovn ž ilustrován dále.) VÝPIS 4.1: UstavenÌ dennìho protokolov nì v konu logman create counter automaticky_denniprotokol -cf "c:\perflogs\zakladni-soubor-nastaveni-citacu.txt" -o C:\Perflogs\Dnes\ZakladniDenniProtokol -b :00:00 -cnf 24:00:00 -si 1:00 -f BIN -v mmddhhmm -rc c:\perflogs\nasledne-zpracovani.vbs Po vykonání uvedeného p íkazu bude definovaný protokol íta viditelný a bude se podobat zobrazení uvedenému na obrázku 4.1. Použijete-li grafické uživatelské rozhraní tohoto protokolu íta, m žete si ov it vlastnosti aplikované na zavedení protokolovací relace, jak je tu ukázáno. Postupy p i sledování výkonu OBRÁZEK 4.1: Vlastnosti používané k ustavení protokolovací relace Jak dokumentuje kapitola 2, Nástroje sledování výkonu, utilita Log Manager vám umož uje nakonfigurovat relace sb ru protokolových dat íta na pozadí. Tabulka 4.1 probírá parametry p íkazu Log Manager použité ve výpisu 4.1 a vysv tluje jejich ú el. Parametr -v nástroje Log Manager vám umož uje generovat jedine né názvy soubor denn vytvá ených protokol íta. Dopln k snap-in Performance Logs and Alerts (Výstrahy a protokolování výkonu) podporuje další možnost ozna ování ver-

6 304 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu zí soubor specifikující datum ve formátu yyyymmdd. Chcete-li nechat soubory protokol íta automaticky pojmenovávat ve formátu yyyymmdd, m žete následn využít dopln k Výkon a ru n zm nit vlastnosti protokolu tak, aby se k základnímu názvu souboru p idalo ozna ení roku, m síce a dne. TABULKA 4.1: Parametry p Ìkazu spr vce Log Manager Parametr programu Log Manager -cf "c:\perflogs\zakladnisoubor-nastavenicitacu.txt" -b :00:00 - cnf 24:00:00 -si 1:00 Vysv tlení V souboru nastavení jsou specifikovány íta e, jež se mají protokolovat. P íklad souboru zakladni-soubor-nastaveni-citacu najdete v oddílu Ukázkový soubor nastavení íta této kapitoly. Protokolování iniciuje automaticky protokolovací služba Sledování systému, jakmile je váš po íta restartován. Protokolování b ží trvale po dobu 24 hodin. Vzorky dat se shromaž ují jednou za minutu. -f BIN Protokolování dat probíhá pr b žn do binárního souboru. Binární formát je využit kv li výkonnosti a šet ení množství spot ebovávaného diskového prostoru. -v mmddhhmm K vytvá ení jedine ných soubor denních protokol íta se používá automatické ozna ování verzí. -rc c:\perflogs\naslednezpracovani.vbs Na konci relace protokolování dat se po zav ení protokolového souboru spustí ur itý skript. Tento skript zajistí správu soubor a další následné zpracování. Takové následné zpracování zahrnuje odstran ní starších kopií soubor protokol íta, jež byly vytvo eny d íve, a sumarizaci aktuálního souboru protokolu pro denní hlášení. P íklad skriptu následného zpracování najdete v oddílu Automatizované zpracování protokol íta této kapitoly. Jakmile se p esv d íte o správném specifikování vytvo ené relace protokolování íta-, vydejte p íkaz uvedený ve výpisu 4.2, kterým spustíte vlastní protokolování dat. VÝPIS 4.2: SpuötÏnÌ protokolov nì dat logman start counter automaticky_denniprotokol Protokolování místních íta na lokální disk Zde doporu ovaná procedura denního monitorování výkonu generuje protokoly íta obsahující lokální íta e zapisované v binárním formátu na místní disk. Náš p íklad zapisuje soubory protokol íta na lokální disk do adresá e nazvaného C:\Perflogs\Dnes, vyhoví ale jakákoli jiná rozumná složka na místním disku. Binární formát protokolového souboru se doporu uje kv li své efektivnosti a menším dodate ným náklad m. Protokolování místních íta na místní disk vám dovoluje implementovat jednotnou proceduru sledování výkonu na všech po íta ích v síti, takže lze tyto procedury škálovat i na nejv tších serverových konfiguracích bez ohledu na topologii sít.

7 Postupy denního sledování server 305 Zde dokumentované procedury denního sledování výkonu p edpokládají zapisování protokolovacích dat místních íta do n jaké složky na lokálním disku, i když jsou možné i jiné konfigurace. Protokoly íta lze kup íkladu použít ke sb ru dat ze vzdálených po íta. Vzdálený sb r dat je vhodný v situaci, kdy nemáte k danému vzdálenému po íta i fyzický p ístup. Pak je jednodušší zajiš ovat shromaž ování výkonnostních údaj na jednom centrálním po íta i, jehož úkolem je vytahovat data íta z jednoho nebo více vzdálených stroj. Taková procedura ale už z principu není tak robustní jako lokální b h protokolování íta, protože potíže se sb rem dat na kterémkoli ze vzdálených po íta mohou mít dopad na všechny po íta e, k jejichž monitorování je centrální proces vytvo en. Je zapot ebí také chápat dopad vzdáleného sledování po íta na sí. Toto téma je detailn probíráno v oddílu Scéná e protokolování íta. P i protokolování dat íta na lokální disk musíte spravovat pravideln vytvá ené protokolové soubory, aby nespot ebovávaly nerozumné množství lokálního diskového prostoru. Bez ur itého zastarávání soubor a išt ní mohou denn generované protokoly íta zabírat 30 až 100 MB prostoru místního disku vašich server každý den, kdy b ží. V oddílu Automatizované zpracování protokol íta najdete ukázkový skript následného zpracování, který k zajišt ní takové denní správy soubor a išt ní využívá jazyk Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) a komponentu Windows Script Host (WSH). Prost ednictvím utility p íkazového ádku Relog m žete pozd ji p evést soubory z binárního formátu na jakoukoli jinou formu. Máte kup íkladu možnost vytvá et souhrnné soubory, které lze p enášet na konsolida ní server na síti. Také m žete vytvá et textové soubory s hodnotami odd lovanými st edníky (nebo árkami) a ty dále využívat v programech jako Microsoft Excel, jež dokážou generovat užite né a atraktivní grafy. Pomocí nástroje Relog lze také sestavit a udržovat databázi SQL Serveru konsolidovaných dat protokolování íta z ady server, která pak poslouží p i plánování kapacity. Postupy p i sledování výkonu Protokolování na místo sdílené v síti Namísto generování protokol íta v binárním formátu do složky místního disku up ednost uje mnoho lidí zapisování protokol íta do n jaké složky sdílené v síti. Jelikož m že zjednodušit správu soubor, je tento p ístup asto preferován. Zvolíte-li ale tuto metodu, musíte zvážit také dále uvedené v ci, jež mohou ovlivnit škálovatelnost vašich procedur monitorování výkonu na sídlech s v tším po tem server : Dávejte si pozor na p etížení sít. Spot ebovává-li váš denní protokol íta 50 MB diskového prostoru každý den, což je rozd leno na 24hodinová období, p edstavuje tento objem pouze 600 bajt na server za sekundu dodate ného zatížení, které musí vaše sí zvládnout. P ibližné zatížení sít p i vzdáleném protokolování dat zjistíte tím zp sobem, že znásobíte uvedenou hodnotu po tem server zaznamenávajících údaje do téže složky sdílené na síti. Zajist te, aby vaše relace protokolování íta b žela pod identifikátorem uživatele s oprávn ním pro p ístup k dané sdílené sí ové složce. Tento identifikátor uživatele musí být zárove lenem vestav né skupiny Performance Log Users (uživatelé protokol výkonu). Chcete-li do relace nástroje Log Manager doplnit údaje o uživateli, zadejte uživatelské jméno a heslo parametrem -u. Budete-li

8 306 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu využívat Výstrahy a protokolování výkonu v konzole Performance Monitor (Sledování výkonu), musíte nastavit parametr Run As (Spustit jako) na kart General (Obecné) vlastností protokolu íta. Zajist te, aby služba Windows Time Service synchronizovala hodiny na všech serverech, které zapisují soubory protokol íta do sdílené sí ové složky. DalöÌ informace Popis toho, jak pouûìvat Ëasovou sluûbu Windows k synchronizaci hodin na poëìtaëìch v sìti systèmu Windows Server 2003, najdete v dokumentaci nazvanè ÑWindows Time Service Technical Referenceî umìstïnè na sìdle TechNet na adrese microsoft.com/resources/documentation/windowsserv/2003/all/techref/en-us/ W2K3TR_times_intro.asp. Do názv soubor protokol íta zahr te také název po íta e, abyste mohli jednoduše zjistit, od kterého z nich shromážd né údaje pocházejí. Všechny tyto v ci lze snadno zajistit s využitím skriptu WSH. Kup íkladu kód VB- Scriptu z výpisu 4.3 vrací název lokálního po íta e v prom nné nazvané PrihlasovaciServer. VÝPIS 4.3: Identifikace zdrojovèho poëìtaëe Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell") Set objenv = WshShell.Environment("Process") PrihlasovaciServer = objenv("computername") Dále m žete zkonstruovat název souboru s vloženým názvem lokálního po íta e. Sta í kód ve výpisu 4.4. VÝPIS 4.4: SestavenÌ n zvu souboru Const SlozkaPerflogVcera = "Z:\SdilenyPerflog\Vcera" Const TypProtokolu = "blg" Const ParametryProtokolu = " -b :00:00 -cnf 24:00:00 & _ -si 1:00 -f BIN -v mmddhhmm -rc c:\perflogs\nasledne-zpracovani.vbs" NazevDennihoSouboru = SlozkaPerflogVcera & "\" & PrihlasovaciServer & _ "." & "zakladnidenniprotokol" & "." & TypProtokolu NazevRelaceProtokolu = PrihlasovaciServer & "-denni-protokol" Pak m žete vykonat nástroj Logman ze skriptu s využitím metody Exec objektu Shell WSH, jak ukazuje výpis 4.5. VÝPIS 4.5: Vykon nì n stroje Logman Const NazevSouboruNastaveniProtokolu = _ "Z:\SdilenyPerflog\soubor-nastaveni-citacu-protokolu.txt" prikaz = "logman create counter " & NazevRelaceProtokolu & " -o " & _ NazevDennihoSouboru & " -cf " & NazevSouboruNastaveniProtokolu & " " & _ ParametryProtokolu Set WshShell = Wscript.CreateObject("WScript.Shell") Set vykonavanyprikaz = WshShell.Exec(prikaz ) Wscript.Echo vykonavanyprikaz.stdout.readall

9 Postupy denního sledování server 307 Poslední ádek skriptu p ejímá vlastnost ReadAll proudu StdOut, která obsahuje všechny zprávy vygenerované nástrojem Logman v metod Exec objektu Shell. To vám umož uje stanovit, zda se tato utilita vykonala úsp šn. Další souvislosti vykonávání vzdáleného protokolování a zapisování protokol íta- na vzdálený disk najdete v oddílu Scéná e protokolování íta. M ení základ Data m ení základ jsou vlastn detailním výkonnostním profilem vašeho po íta- e, který si uložíte pro budoucnost, až budete chtít zjistit, co se ve vašem prost edí zm nilo. P edchozí sadu dat m ení základu m žete porovnat s aktuálními údaji a odhalit tak všechny významn jší zm ny v pracovním zatížení. Ob as se malé postupné zm ny, k nimž dochází pozvolna, najednou v ase projeví jako významná zm na. Budete-li používat jen asov úzce zam ené výkonnostní hlášení, m žete snadno p ehlédnout rozsah a m ítko takových postupných zm n. Jednu z dobrých možností ocen ní rozsahu podobných zm n v ase p edstavuje porovnání detail aktuálního prost edí s jednou z nov jších sad m ení základních údaj. Zde doporu ovaná procedura denního monitorování výkonu je vhodná pro zajišt ní sady základních m ení vašeho po íta e. Každých p ibližn šest m síc si tento soubor protokol íta zkopírujte a uložte. P i kopírování protokolu íta využijte n jaké bezpe né místo umož ující dlouhodobé skladování. Je rovn ž vhodné uložit si protokol íta základu p ed každou zásadn jší zm nou konfigurace hardwaru nebo softwaru systému. Aby byla shromážd ná data íta užite ná jako sada základních m ení, musíte je zachovávat v p vodním binárním formátu. M že být vhodné uložit si tyto sady m - ení základ na n jaké archivní úložišt v režimu offline, aby mohly s minimálními náklady z stat zachovány n kolik let. Postupy p i sledování výkonu Použití souboru nastavení íta Když ke specifikaci íta, které chcete shromaž ovat, využijete soubor nastavení íta, budete moci snadno vytvá et a udržovat jednotné postupy sledování výkonu na všech svých po íta ích s podobnými požadavky. M žete tak kup íkladu vytvo it soubor nastavení íta využívaný na strojích provozujících Microsoft SQL Server. Podobn budou vaše po íta e webových server s aplikacemi Internet Information Services (IIS) a.net Framework vyžadovat k dosažení nejlepších výsledk jiný soubor nastavení íta. Každý vámi vytvá ený soubor nastavení íta bude z ejm zahrnovat základní množinu íta hlásících využití principiálních prost edk po íta e procesor, pam tí, disk a sí ových rozhraní. Jednoduchý soubor nastavení íta, který bude tvo it jádro tém každého souboru nastavení íta vytvá eného pro specifické aplikace, m že vypadat jako ve výpisu 4.6. VÝPIS 4.6: Soubor nastavenì ËÌtaË podle jejich origin lnìho, anglickèho oznaëenì \LogicalDisk(*)\% Free Space \LogicalDisk(*)\Free Megabytes \PhysicalDisk(*)\* \Cache\*

10 308 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Processor(*)\* \Memory\* \System\* \Network Interface(*)\* \IPv4\* \TCPv4\* LokalizaËnÌ pozn mka Cesty ËÌtaË lze v souboru nastavenì ËÌtaË specifikovat rovnïû podle ËeskÈho oznaëenì. V tomto p ÌpadÏ se tedy jedn o n sledujìcì zad nì: \Logický disk(*)\% volného místa \Logický disk(*)\volné megabajty \Fyzický disk(*)\* \Mezipam \* \Procesor(*)\* \Pam \* \Systém\* \Rozhraní sít (*)\* \IPv4\* \TCPv4\* GrafickÈ uûivatelskè rozhranì modulu V kon uv dì ËeskÈ ekvivalenty cest a n zv ËÌtaË. Výpis 4.6 shromaž uje statistiku volného prostoru logických disk a všechny íta e objekt Mezipam, Pam, Rozhraní sít, Fyzický disk, Procesor a Systém. M ení volného prostoru na logickém disku vám dovoluje stanovit, kdy vašemu systému soubor dochází kapacita. Dopln ní íta specifických aplikací Soubor nastavení íta z výpisu 4.6 postrádá všechna aplika n specifická výkonnostní data. Tento jednoduchý soubor nastavení íta lze výrazn vylepšit dopln ním íta p idružených aplikacím, které na daném serveru b ží (viz tabulka 4.2). V zájmu snížení velikosti denn generovaných soubor protokol íta nevytvá ejte jediný soubor nastavení obsahující všechny íta e specifické aplikacím podle tabulky 4.2 a jim p i azená data na úrovni proces. Místo toho vytvo te adu soubor nastavení specifických jednotlivým aplikacím. Tip Pokud nevìte, jakè serverovè aplikace jsou na urëitèm poëìtaëi instalovanè a aktivnì, pouûijte n stroj p ÌkazovÈho dku Typeperf popisovan v kapitole 2, ÑN stroje sledov nì v konuî. Ten generuje soubor nastavenì uv dïjìcì kompletnì v pis rozöì en ch aplikaënìch ËÌtaË, kterè lze na danèm poëìtaëi sledovat. TABULKA 4.2: DoplnÏnÌ ËÌtaË Role vašeho po íta e se systémem Windows Server 2003 Zaznamenávejte íta e z t chto objekt Zaznamenávejte íta e z t chto proces adi domény NTDS lsass, smss Server vzdáleného p ístupu RAS Total, RAS Port svchost

11 Postupy denního sledování server 309 Role vašeho po íta e se systémem Windows Server 2003 Databázový server Webový server Souborový a tiskový server Terminálový server Server Exchange Aplika ní server Zaznamenávejte íta e z t chto objekt SQL Server:General Statistics, SQL Server:Databases, SQL Server:Buffer Manager, SQL Server:Cache Manager, SQL Server:SQL Statistics, SQL Server:Lock Internet Information Services Global, FTP Service, Web Service, Web Service Cache Server, Server Work Queues, Print Queue, NBT Connection Terminal Services, Terminal Services Session MSExchangeAL, MSExchangeDSAccess Caches, MSExchangeDSAccess Contexts, MSExchangeDSAccess Processes, Epoxy, MSExchangeIS Mailbox, Database ==> Instances, MSExchange Transport Store Driver, MSExchangeIS Transport Driver, MSExchangeSRS, MSExchange Web Mail, MSExchangeIMAP4, MSExchangePOP3, MSExchangeMTA, MSExchangeMTA Connections, SMTP Server, SMTP NTFS Store Driver MSMQ Session, MSMQ Service, MSMQ Queue Zaznamenávejte íta e z t chto proces sqlserver, sqlagent inetinfo, svchost svchost, spoolsv svchost; tssdis store, dsamain dllhost Ukázkový soubor nastavení íta Na základ princip uvedených v p edchozím oddílu lze pro souborový a tiskový server vytvo it soubor nastavení íta, který m že vypadat jako ukázka ve výpisu 4.7. Postupy p i sledování výkonu VÝPIS 4.7: P Ìklad souboru nastavenì ËÌtaË pro souborov a tiskov server a) produkt v angli tin : \LogicalDisk(*)\% Free Space \LogicalDisk(*)\Free Megabytes \LogicalDisk(*)\Current Disk Queue Length \PhysicalDisk(*)\Current Disk Queue Length \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/transfer \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/read \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/write \PhysicalDisk(*)\Disk Transfers/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Reads/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Writes/sec

12 310 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \PhysicalDisk(*)\Disk Bytes/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Read Bytes/sec \PhysicalDisk(*)\Disk Write Bytes/sec \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Bytes/Transfer \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Bytes/Read \PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Bytes/Write \PhysicalDisk(*)\% Idle Time \PhysicalDisk(*)\Split IO/Sec \Server\Bytes Total/sec \Server\Bytes Received/sec \Server\Bytes Transmitted/sec \Server\Sessions Timed Out \Server\Sessions Errored Out \Server\Sessions Logged Off \Server\Sessions Forced Off \Server\Errors Logon \Server\Errors Access Permissions \Server\Errors Granted Access \Server\Errors System \Server\Blocking Requests Rejected \Server\Work Item Shortages \Server\Pool Nonpaged Bytes \Server\Pool Nonpaged Failures \Server\Pool Nonpaged Peak \Server\Pool Paged Bytes \Server\Pool Paged Failures \Server Work Queues(*)\Queue Length \Server Work Queues(*)\Active Threads \Server Work Queues(*)\Available Threads \Server Work Queues(*)\Available Work Items \Server Work Queues(*)\Borrowed Work Items \Server Work Queues(*)\Work Item Shortages \Server Work Queues(*)\Current Clients \Server Work Queues(*)\Bytes Transferred/sec \Server Work Queues(*)\Total Operations/sec \Server Work Queues(*)\Context Blocks Queued/sec \Cache\Data Maps/sec \Cache\Data Map Hits % \Cache\Data Map Pins/sec \Cache\Pin Reads/sec \Cache\Pin Read Hits % \Cache\Copy Reads/sec \Cache\Copy Read Hits % \Cache\MDL Reads/sec \Cache\MDL Read Hits % \Cache\Read Aheads/sec \Cache\Lazy Write Flushes/sec \Cache\Lazy Write Pages/sec \Cache\Data Flushes/sec \Cache\Data Flush Pages/sec \Processor(*)\% Processor Time \Processor(*)\% User Time

13 Postupy denního sledování server 311 \Processor(*)\% Privileged Time \Processor(*)\Interrupts/sec \Processor(*)\% DPC Time \Processor(*)\% Interrupt Time \Memory\Page Faults/sec \Memory\Available Bytes \Memory\Committed Bytes \Memory\Commit Limit \Memory\Write Copies/sec \Memory\Transition Faults/sec \Memory\Cache Faults/sec \Memory\Demand Zero Faults/sec \Memory\Pages/sec \Memory\Pages Input/sec \Memory\Page Reads/sec \Memory\Pages Output/sec \Memory\Pool Paged Bytes \Memory\Pool Nonpaged Bytes \Memory\Page Writes/sec \Memory\Pool Paged Allocs \Memory\Pool Nonpaged Allocs \Memory\Free System Page Table Entries \Memory\Cache Bytes \Memory\Cache Bytes Peak \Memory\Pool Paged Resident Bytes \Memory\System Code Total Bytes \Memory\System Code Resident Bytes \Memory\System Driver Total Bytes \Memory\System Driver Resident Bytes \Memory\System Cache Resident Bytes \Memory\% Committed Bytes In Use \Memory\Available KBytes \Memory\Available MBytes \Memory\Transition Pages RePurposed/sec \Paging File(*)\% Usage \Paging File(*)\% Usage Peak \System\Context Switches/sec \System\System Up Time \System\Processor Queue Length \System\Processes \System\Threads \Process( svchost,*)\% Processor Time \Process(svchost,*)\% User Time \Process(svchost,*)\% Privileged Time \Process(svchost,*)\Virtual Bytes Peak \Process(svchost,*)\Virtual Bytes \Process(svchost,*)\Page Faults/sec \Process(svchost,*)\Working Set Peak \Process(svchost,*)\Working Set \Process(svchost,*)\Page File Bytes Peak \Process(svchost,*)\Page File Bytes \Process(svchost,*)\Private Bytes Postupy p i sledování výkonu

14 312 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Process(svchost,*)\Thread Count \Process(svchost,*)\Priority Base \Process(svchost,*)\Elapsed Time \Process(svchost,*)\ID Process \Process(svchost,*)\Pool Paged Bytes \Process(svchost,*)\Pool Nonpaged Bytes \Print Queue(*)\Total Jobs Printed \Print Queue(*)\Bytes Printed/sec \Print Queue(*)\Total Pages Printed \Print Queue(*)\Jobs \Print Queue(*)\References \Print Queue(*)\Max References \Print Queue(*)\Jobs Spooling \Print Queue(*)\Max Jobs Spooling \Print Queue(*)\Out of Paper Errors \Print Queue(*)\Not Ready Errors \Print Queue(*)\Job Errors \Print Queue(*)\Enumerate Network Printer Calls \Print Queue(*)\Add Network Printer Calls \Network Interface(*)\Bytes Total/sec \Network Interface(*)\Packets/sec \Network Interface(*)\Packets Received/sec \Network Interface(*)\Packets Sent/sec \Network Interface(*)\Current Bandwidth \Network Interface(*)\Bytes Received/sec \Network Interface(*)\Packets Received Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Received Non-Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Received Discarded \Network Interface(*)\Packets Received Errors \Network Interface(*)\Packets Received Unknown \Network Interface(*)\Bytes Sent/sec \Network Interface(*)\Packets Sent Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Sent Non-Unicast/sec \Network Interface(*)\Packets Outbound Discarded \Network Interface(*)\Packets Outbound Errors \Network Interface(*)\Output Queue Length \IPv4\Datagrams/sec \IPV4\Datagrams Received/sec \IPV4\Datagrams Received Header Errors \IPV4\Datagrams Received Address Errors \IPV4\Datagrams Forwarded/sec \IPV4\Datagrams Received Unknown Protocol \IPV4\Datagrams Received Discarded \IPV4\Datagrams Received Delivered/sec \IPV4\Datagrams Sent/sec \IPV4\Datagrams Outbound Discarded \IPV4\Datagrams Outbound No Route \IPV4\Fragments Received/sec \IPV4\Fragments Re-assembled/sec \IPV4\Fragment Re-assembly Failures \IPV4\Fragmented Datagrams/sec \IPV4\Fragmentation Failures

15 Postupy denního sledování server 313 \IPV4\Fragments Created/sec \TCPV4\Segments/sec \TCPV4\Connections Established \TCPV4\Connections Active \TCPV4\Connections Passive \TCPV4\Connection Failures \TCPV4\Connections Reset \TCPV4\Segments Received/sec \TCPV4\Segments Sent/sec \TCPV4\Segments Retransmitted/sec b) produkt s eskou lokalizací \Logický disk(*)\% volného místa \Logický disk(*)\volné megabajty \Logický disk(*)\aktuální délka fronty disku \Fyzický disk(*)\aktuální délka fronty disku \Fyzický disk(*)\st ední délka fronty disku \Fyzický disk(*)\st ední doba disku/p enos \Fyzický disk(*)\st ední doba disku/ tení \Fyzický disk(*)\st ední doba disku/zápis \Fyzický disk(*)\p enosy disku/s \Fyzický disk(*)\ tení z disku/s \Fyzický disk(*)\zápisy na disk/s \Fyzický disk(*)\bajt disku/s \Fyzický disk(*)\bajty tení z disku/s \Fyzický disk(*)\bajty zapisování na disk/s \Fyzický disk(*)\st ední po et bajt disku/p enos \Fyzický disk(*)\st ední po et bajt disku/ tení \Fyzický disk(*)\st ední po et bajt disku/zápis \Fyzický disk(*)\% asu ne innosti \Fyzický disk(*)\d lení vstupn -výstupních operací/s \Server\Bajty celkem/s \Server\P ijaté bajty/s \Server\Odeslané bajty/s \Server\Vypršelé relace \Server\Chybné relace \Server\Odhlášené relace \Server\Odpojené relace \Server\Chyby p ihlášení \Server\Chyby p ístupových práv \Server\Chyby ud lených práv \Server\Chyby systému \Server\Zamítnuté žádosti zablokování \Server\Nedostatky pracovních položek \Server\Bajty nestránkovaného fondu \Server\Chyby nestránkovaného fondu \Server\Vrchol nestránkovaného fondu \Server\Bajty stránkovaného fondu \Server\Chyby stránkovaného fondu \Pracovní fronty serveru(*)\délka fronty \Pracovní fronty serveru(*)\aktivní podprocesy \Pracovní fronty serveru(*)\dostupné podprocesy Postupy p i sledování výkonu

16 314 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Pracovní fronty serveru(*)\dostupné pracovní položky \Pracovní fronty serveru(*)\vyp j ené pracovní položky \Pracovní fronty serveru(*)\nedostatky pracovních položek \Pracovní fronty serveru(*)\aktuální po et klient \Pracovní fronty serveru(*)\bajty p enesené/s \Pracovní fronty serveru(*)\celkem operací/s \Pracovní fronty serveru(*)\bloky kontextu ve front /s \Mezipam \Mapování dat/s \Mezipam \Zásahy mapování dat % \Mezipam \Držení mapování dat/s \Mezipam \ tení držení/s \Mezipam \Zásahy tení držení % \Mezipam \ tení kopií/s \Mezipam \Zásahy tení kopií % \Mezipam \ tení MDL/s \Mezipam \Zásahy tení MDL % \Mezipam \Dop edná tení/s \Mezipam \Dopsání opožd ných zápis /s \Mezipam \Stránky opožd ných zápis /s \Mezipam \Dopsání dat/s \Mezipam \Dopsání dat stránek/s \Procesor(*)\% asu procesoru \Procesor(*)\% uživatelského asu \Procesor(*)\% privilegovaného asu \Procesor(*)\P erušení/s \Procesor(*)\% asu DPC \Procesor(*)\% asu p erušení \Pam \Chyby stránek/s \Pam \Bajty k dispozici \Pam \Sv ené bajty \Pam \Mez sv ení \Pam \Zápisy kopií/s \Pam \Chyby p evodu stavu/s \Pam \Chyby mezipam ti/s \Pam \Chyby nulových požadavk /s \Pam \Stránky/s \Pam \Vstup stránek/s \Pam \ tení stránek/s \Pam \Výstup stránek/s \Pam \Bajty stránkovaného fondu \Pam \Bajty nestránkovaného fondu \Pam \Zápisy stránek/s \Pam \Vyhrazení stránkovaného fondu \Pam \Vyhrazení nestránkovaného fondu \Memory\Free System Page Tabulka Entries \Pam \Bajty mezipam ti \Pam \Vrchol bajt mezipam ti \Pam \Rezidentní bajty stránkovaného fondu \Pam \Celkem bajt kódu systému \Pam \Rezidentní bajty kódu systému \Pam \Celkem bajt systémových ovlada \Pam \Rezidentní bajty systémových ovlada

17 Postupy denního sledování server 315 \Pam \Rezidentní bajty systémové mezipam ti \Pam \% využití sv ených bajt \Pam \Po et kb k dispozici \Pam \Po et MB k dispozici \Pam \Zm n ú elu stran p enosu/s \Stránkovací soubor(*)\% využití \Stránkovací soubor(*)\% vrchol využití \Systém\P epnutí kontextu/s \Systém\Doba provozu systému \Systém\Délka fronty procesoru \Systém\Procesy \Systém\Podprocesy \Proces(svchost,*)\% asu procesoru \Proces(svchost,*)\% uživatelského asu \Proces(svchost,*)\% privilegovaného asu \Proces(svchost,*)\Vrchol virtuálních bajt \Proces(svchost,*)\Virtuální bajty \Proces(svchost,*)\Chyby stránek/s \Proces(svchost,*)\Vrchol pracovní sady \Proces(svchost,*)\Pracovní sada \Proces(svchost,*)\Vrchol bajt stránkovacího souboru \Proces(svchost,*)\Bajty stránkovacích soubor \Proces(svchost,*)\Nesdílené bajty \Proces(svchost,*)\Po et podproces \Proces(svchost,*)\Základní priorita \Proces(svchost,*)\Uplynulý as \Proces(svchost,*)\ID procesu \Proces(svchost,*)\Bajty stránkovaného fondu \Proces(svchost,*)\Bajty nestránkovaného fondu \Tisková fronta(*)\celkový po et vytisknutých úloh \Tisková fronta(*)\po et bajt vytisknutých za sekundu \Tisková fronta(*)\celkový po et vytisknutých stránek \Tisková fronta(*)\po et úloh \Tisková fronta(*)\po et odkaz \Tisková fronta(*)\maximální po et odkaz \Tisková fronta(*)\po et za azovaných úloh \Tisková fronta(*)\maximální po et za azovaných úloh \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Došel papír \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Tiskárna není p ipravena \Tisková fronta(*)\po et chyb úloh \Tisková fronta(*)\po et volání na vý et sí ových tiskáren \Tisková fronta(*)\po et volání na p idání sí ové tiskárny \Rozhraní sít (*)\Bajty celkem/s \Rozhraní sít (*)\Pakety/s \Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety/s \Rozhraní sít (*)\Odeslané pakety/s \Rozhraní sít (*)\Aktuální ší ka pásma \Rozhraní sít (*)\P ijaté bajty/s \Rozhraní sít (*)\P ijaté jednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\P ijaté nejednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\Vy azené p ijaté pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby p ijatých paket Postupy p i sledování výkonu

18 316 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety neznámé \Rozhraní sít (*)\Odeslané bajty/s \Rozhraní sít (*)\Odeslané jednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\Odeslané nejednosm rové pakety/s \Rozhraní sít (*)\Vy azené odchozí pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby odchozích paket \Rozhraní sít (*)\Délka fronty výstupu \IPv4\Datagramy/s \IPv4\P ijaté datagramy/s \IPv4\Chyby hlavi ek p ijatých datagram \IPv4\Chyby adres p ijatých datagram \IPv4\P edané datagramy/s \IPv4\Neznámý protokol p ijatých datagram \IPv4\Vy azené p ijaté datagramy \IPv4\Doru ené p ijaté datagramy/s \IPv4\Odeslané datagramy/s \IPv4\Vy azené odchozí datagramy \IPv4\Odchozí datagramy bez sm rování \IPv4\P ijaté fragmenty/s \IPv4\Fragmenty zp tn složené/s \IPv4\Chyby zp tného skládání fragment \IPv4\Fragmentování datagram /s \IPv4\Chyby fragmentování \IPv4\Fragmenty vytvo ené/s \TCPv4\Segmenty/s \TCPv4\Navázaná p ipojení \TCPv4\Aktivní p ipojení \TCPv4\Pasivní p ipojení \TCPv4\Chyby p ipojení \TCPv4\Resetovaná p ipojení \TCPv4\P ijaté segmenty/s \TCPv4\Odeslané segmenty/s \TCPv4\Segmenty odeslané znovu/s Podle takových faktor, jako je po et instalovaných fyzických procesor, p ipojených fyzických disk, definovaných logických disk a po et adaptér sí ového rozhraní, bude celý objem íta uvedených ve výpisu 4.7 souboru nastavení íta generovat data o objemu dosahujícím 30 MB denn na malém po íta i a až 100 MB nebo i více denn na velkém stroji. Sledování indikátor chyb ada íta, zahrnutých v ukázkovém souboru nastavení íta ve výpisu 4.7, p edstavuje indikátory ur itého chybového stavu. Takové chybové podmínky se neomezují jen na nedostatek prost edk n které odrážejí nap. nesprávn nakonfigurované služby systému a sít. Jiné mohou indikovat innost související s pokusy o narušení zabezpe ení po íta e ze strany neoprávn ných uživatel. Význam zahrnutí t chto íta do denních monitorovacích procedur spo ívá v tom, že máte možnost p esn stanovit dobu, kdy k takovým chybovým stav m v systémových službách dochází. Výpis 4.8 ukazuje íta e obsažené již v souboru nastavení íta podle výpisu 4.7, jež slouží p edevším jako indikátory chyb na souborovém a tiskovém serveru. Tato

19 Postupy denního sledování server 317 množina íta zahrnuje chybové indikátory relací souborového serveru, chybové stavy tiskáren a obecné chyby sít. VÝPIS 4.8:»ÌtaËe, jeû jsou ukazateli chyb na souborovèm a tiskovèm serveru a) produkt v angli tin : \Server\Sessions Timed Out \Server\Sessions Errored Out \Server\Sessions Logged Off \Server\Sessions Forced Off \Server\Errors Logon \Server\Errors Access Permissions \Server\Errors Granted Access \Server\Errors System \Server\Blocking Requests Rejected \Server\Work Item Shortages \Server\Pool Nonpaged Bytes \Server\Pool Nonpaged Failures \Server\Pool Paged Failures \Print Queue(*)\Out of Paper Errors \Print Queue(*)\Not Ready Errors \Network Interface(*)\Packets Received Discarded \Network Interface(*)\Packets Received Errors \Network Interface(*)\Packets Received Unknown \Network Interface(*)\Packets Outbound Discarded \Network Interface(*)\Packets Outbound Errors \IPV4\Datagrams Received Header Errors \IPV4\Datagrams Received Address Errors \IPV4\Datagrams Received Unknown Protocol \IPV4\Datagrams Received Discarded \IPV4\Datagrams Outbound Discarded \IPV4\Datagrams Outbound No Route \IPV4\Fragment Re-assembly Failures \IPV4\Fragmentation Failures \TCPV4\Connection Failures \TCPV4\Connections Reset b) produkt s eskou lokalizací \Server\Vypršelé relace \Server\Chybné relace \Server\Odhlášené relace \Server\Odpojené relace \Server\Chyby p ihlášení \Server\Chyby p ístupových práv \Server\Chyby ud lených práv \Server\Chyby systému \Server\Zamítnuté žádosti zablokování \Server\Nedostatky pracovních položek \Server\Bajty nestránkovaného fondu \Server\Chyby nestránkovaného fondu \Server\Chyby stránkovaného fondu \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Došel papír Postupy p i sledování výkonu

20 318 Kapitola 4 Postupy p i sledování výkonu \Tisková fronta(*)\po et chyb typu Tiskárna není p ipravena \Rozhraní sít (*)\Vy azené p ijaté pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby p ijatých paket \Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety neznámé \Rozhraní sít (*)\Vy azené odchozí pakety \Rozhraní sít (*)\Chyby odchozích paket \IPv4\Chyby hlavi ek p ijatých datagram \IPv4\Chyby adres p ijatých datagram \IPv4\Neznámý protokol p ijatých datagram \IPv4\Vy azené p ijaté datagramy \IPv4\Vy azené odchozí datagramy \IPv4\Odchozí datagramy bez sm rování \IPv4\Chyby zp tného skládání fragment \IPv4\Chyby fragmentování \TCPv4\Chyby p ipojení \TCPv4\Resetovaná p ipojení íta e, jež jsou uvedeny ve výpisu 4.8 a které zaznamenávají po et vzniklých chybových stav, jsou v tšinou okamžité neboli isté. Obsahují ale kumulativní hodnoty. Jelikož po et chybových stav, které nastávají, by m l být velmi nízký, p i použití intervalového rozdílového íta e ke sledování chyb by byly hlášeny tak malé rychlosti chyb za sekundu, že by se objevovaly jako nulové hodnoty. Aby se tedy cenné metriky nezobrazovaly jako nuly, hlásí tyto íta e kumulativní po ty chyb. Jedna z nevýhod tohoto p ístupu spo ívá v tom, že nem žete použít prvek Alerts (Výstrahy) nástroje Performance (Sledování výkonu) a nechat se upozornit na vznik chybového stavu. Graf na obrázku 4.2 vykresluje hodnoty chybových podmínek jednoho íta e sí ového rozhraní v rámci dvouhodinové monitorovací relace. Všimn te si, že k ivka vyzna ující hodnoty íta e Network Interface\Packets Received Unknown (Rozhraní sít (*)\P ijaté pakety neznámé) b hem sledovacího intervalu trvale roste. A už dochází k jakémukoli chybovému stavu, vyskytuje se pravideln. Protože tento íta udává kumulativní (nár stový) po et vzniklých chybových podmínek od posledního spušt ní systému, jakmile se objeví n jaký chybový stav, hodnota íta e již bude trvale nenulová. Je z ejmé, že když se jednou spustí výstraha na jednom z takových íta, bude se opakovat ve všech následujících m icích intervalech. Takové výstrahy zamo í protokol událostí aplikací. Chcete-li zjistit, zda dochází k výskytu t chto chybových podmínek, je nejsnazší a nejrychlejší vyvinout zprávu využívající zobrazení histogramu, což vám dovolí rozpoznat všechny nenulové chybové stavy. P íklad tohoto p ístupu je na obrázku 4.3. Ten ukazuje, že v rámci našeho sledovacího intervalu dochází pouze k chybám P ijaté pakety neznámé. Jakmile z histogramu odstraníte všechny íta e chybových stav, které hlásí nulové hodnoty, m žete se p epnout do zobrazení grafu a blíže prozkoumat zbývající nenulové íta e. S využitím zobrazení grafu lze stanovit, kdy se p íslušné chybové stavy objevily a jakou rychlostí vznikaly.

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15 Stru ný obsah Úvod 11 Kapitola 1: P ehled sledování výkonu 15 Kapitola 2: Nástroje pro sledování výkonu 123 Kapitola 3: M ení výkonu serveru 227 Kapitola 4: Postupy p i sledování výkonu 299 Kapitola 5:

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION Nejsou Vaše citlivá data u konkurence? Jsou náklady na IT efektivně vynaložené? Víte, kudy z Vaší firmy unikají důležité dokumenty? Firmy mají problém s tím, že zaměstnanci

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Generátor sítového provozu

Generátor sítového provozu Generátor sítového provozu Přemysl Hrubý, HRU221 Abstrakt: Nalezení nebo naprogramování (v přenositelném jazyce) konfigurovatelného generátoru provozu simulátoru zátěže charakteristické pro různé typy

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cílem projektu bylo skokové zvýšení

Více

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 13. Sítě WAN Studijní cíl Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Rozlehlé sítě WAN Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Rozlehlé sítě umožňují komunikaci (přenos dat,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / most podporuje pevná bezdrátová propojení point-to-point nebo point-to-multipoint. Jediné propojení mezi dvěma body lze použít pro připojení vzdáleného místa k větší

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP WinCC V7.3 SIMATIC Logon Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sou ást Siemens industrial security konceptu Ochrana proti neautorizovanému p ístupu s využitím Windows mechanism Pro WinCC to znamená

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

Technická specifikace požadovaného řešení

Technická specifikace požadovaného řešení Technická specifikace požadovaného řešení V tomto dokumentu jsou uvedeny technické podmínky kladené na dodávky zařízení, technického a programového vybavení, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

SRF08 ultrazvukový dálkoměr

SRF08 ultrazvukový dálkoměr SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Ev. č. dle Věstníku veřejných

Více

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

HiPath ProCenter Office V1.0

HiPath ProCenter Office V1.0 HiPath ProCenter Office V1.0 HiPath ProCenter Office V1.0 je kompletní řešení pro vytváření center obsluhy volání (call centrum) a zpracovávání zpráv pro malé a střední podniky. Umožňuje dalekosáhlé využití

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

KOMPARATIVNÍ ANALÝZA HLASITOSTI OBCHODNÍCH SD LENÍ NA PROGRAMECH TELEVIZE BARRANDOV, T2, NOVA A PRIMA

KOMPARATIVNÍ ANALÝZA HLASITOSTI OBCHODNÍCH SD LENÍ NA PROGRAMECH TELEVIZE BARRANDOV, T2, NOVA A PRIMA KOMPARATIVNÍ ANALÝZA HLASITOSTI OBCHODNÍCH SD LENÍ NA PROGRAMECH TELEVIZE BARRANDOV, T2, NOVA A PRIMA Dne 1. ervna 2013 nabyla ú innosti novela zákona. 231/2001 Sb., o vysílání, spolu s provád cí vyhláškou,

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Zpracoval Česká pošta, s.p. Datum vytvoření 14.04.2010 Datum aktualizace 17.04.2014 Počet stran 20 Počet příloh 0 Obsah dokumentu 1.

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Extensible Firmware Interface Extensible Firmware Interface (EFI,, v překladu rozšiřitelné firmwarové rozhraní) je specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem použitého

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice 1 ČÁST I. Článek 1. Cíl směrnice 1.1. Tato směrnice závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty a pracovní účast

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze.

Mobilní aplikace. Dokument nepopisuje administrační rozhraní (backend) ani napojení na příbuzné databáze. oolczechguide Mobilní aplikace! O dokumentu Tento dokument popisuje uživatelské rozhraní nativní mobilní aplikace CoolCzechGuide pro operační systémy Android (verze 4 a výše) a ios (verze 7 a výše). Popisuje

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: IJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: IJATO DNE: AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY, RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ M STO ODBOR HOSPODÁ SKO SPRÁVNÍ #40705/S/2014-HSPH@F

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále též jen [Společnost]) je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 03.220.20, 35.240.60 Elektronický výběr mýtného Výměna ČSN EN informací mezi

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 17. února 2016 Obsah Obsah 1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 1.2 Technické požadavky

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více