PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Fludarabin Actavis 50 mg prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Fludarabin Actavis a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fludarabin Actavis užívat 3. Jak se Fludarabin Actavis užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Fludarabin Actavis uchovávat 6. Další informace 1. CO JE FLUDARABIN ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Fludarabin Actavis je protinádorový lék. Fludarabin Actavis se používá k léčbě chronické lymfocytární leukemie B- buněčného typu (B-CLL) u pacientů s dostatečnou tvorbou zdravých krevních buněk. Jedná se o nádorové onemocnění určitého typu bílých krvinek zvaných lymfocyty. První léčba chronické lymfocytární leukemie přípravkem Fludarabin Actavis by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stádiu choroby, kteří mají doprovodné příznaky nebo známky postupujícího onemocnění. Všechny buňky v organismu tvoří nové buňky tím, že se dělí. Za tímto účelem se musí genetický materiál (kyselina deoxyribonukleová, DNA) buňky kopírovat nebo rozmnožovat. Fludarabin Actavis účinkuje tak, že brání tvorbě nové DNA. Proto, když je Fludarabin Actavis zachycen nádorovými buňkami, zastavuje růst nových nádorových buněk. U nádorového onemocnění bílých krvinek (jako je chronická lymfatická leukemie) dochází k tvorbě mnohých nových abnormálních lymfocytů. Abnormální lymfocyty buď neúčinkují správně nebo jsou příliš mladé (nezralé), aby se účastnili na boji proti infekcím, což je jejich normální funkce. Jestliže je přítomno příliš mnoho abnormálních lymfocytů, vytlačují zdravé buňky v kostní dřeni, kde se tvoří většina nových krvinek. Pokud nemá tělo dostatek zdravých krvinek, dochází k infekcím, anémii, tvorbě modřin, nadměrnému krvácení nebo až k selhání orgánů. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FLUDARABIN ACTAVIS UŽÍVAT Neužívejte Fludarabin Actavis 1

2 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fludarabin-fosfát nebo na kteroukoli další složku přípravku, jestliže jste těhotná nebo kojíte, jestliže trpíte závažným snížením funkce ledvin, jestliže máte nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie). Váš lékař vám sdělí, zda máte některý z těchto problémů. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fludarabin Actavis je zapotřebí Jestliže se necítíte dobře, řekněte to Vašemu lékaři, protože lékař může rozhodnout, že Vám tento lék nepodá nebo Vám může dát tento lék se zvýšenou opatrností. To je velmi důležité v případech, kdy Vaše kostní dřeň řádně nepracuje nebo když jste náchylný(á) vůči infekcím. Jestliže si po poranění všimnete neobvyklých modřin nebo zvýšeného krvácení po poranění, případně pokud se Vám zdá že se u Vás vyskytují nadměrně často infekce. Může se jednat o snížení počtu zdravých krvinek, a proto Vám budou během léčby prováděny pravidelné kontroly krevního obrazu. Samotné onemocnění a jeho léčba mohou způsobit snížení počtu krvinek a Váš imunitní systém může napadnout různé části Vašeho těla (tzv. autoimunitní reakce ) a může rovněž napadnout Vaše červené krvinky (což se nazývá autoimunitní hemolýza). Tento stav může být životu nebezpečný. Jestliže dojde k této komplikaci, můžete jako další léčbu dostat krevní transfuzi (ozářená krev, viz. níže) a kortikosteroidy. Jestliže potřebujete transfuzi krve a jste (nebo jste byl/a) léčen(a) tímto lékem, oznamte to lékaři. Váš lékař zajistí, abyste dostal(a) pouze krev, která byla podrobena speciálnímu ošetření (ozáření). Po podání neozářené krve byly hlášeny těžké komplikace až smrt. Jestliže je nutný sběr kmenových buněk a jste (nebo jste byl/a) léčen(a) tímto lékem, oznamte to lékaři. Jestliže Vaše játra řádně nefungují, Váš lékař Vám tento lék se zvýšenou opatrností může podat. Jestliže máte nějaké onemocnění ledvin nebo jste starší 70 let, musí Vám být pravidelně kontrolována funkce ledvin. Pokud se zjistí, že funkce Vašich ledvin není správná, může Vám být Fludarabin Actavis podáván ve snížené dávce. Pokud je funkce Vašich ledvin velmi snížená, nebude Vám tento lék vůbec podáván. Existuje pouze omezené množství informací o účincích přípravku Fludarabin Actavis u pacientů ve věku 75 let a starších. Jestliže patříte do této věkové skupiny, potom Váš lékař použije tento lék se zvýšenou opatrností. Jestliže trpíte velmi závažnou chronickou lymfatickou leukemií, je možné, že Váš organismus se nebude schopen zbavit všech odpadních látek z buněk, které byly zničeny přípravkem Fludarabin Actavis. Důsledkem může být dehydratace (odvodnění), selhání ledvin a srdeční potíže. Váš lékař si této skutečnosti bude vědom a může Vám podávat jiné léky, které Vám s tímto problémem pomohou. Jestliže se u Vás vyskytnou neobvyklé projevy stran nervového systému, sdělte to Vašemu lékaři. K těmto případům dochází proto, že při používání dávek 4x vyšších než je doporučovaná dávka, byly u pacientů hlášeny závažné nežádoucí účinky na centrální nervový systém (mozek a míchu), včetně slepoty, kómatu a smrti. Jestliže máte rakovinou kůže, stav poškozených okrsků Vaší kůže se po použití tohoto přípravku může zhoršit. Pokud si v průběhu užívání tohoto přípravku nebo po jeho skončení povšimnete jakýchkoli kožních změn, oznamte to Vašemu lékaři. Muži a ženy, kteří jsou ještě v plodném věku, musí používat spolehlivou antikoncepci po dobu léčby a nejméně ještě dalších 6 měsíců po jejím ukončení. Jestliže potřebujete být očkován(a), poraďte se s Vaším lékařem, protože živé vakcíny nesmí být používány během léčby přípravkem Fludarabin Actavis a po ní. 2

3 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je důležité zejména pokud užíváte lék pentostatin nebo deoxykoformycin (používají se rovněž k léčbě chronické lymfatické leukémie), protože se nedoporučuje kombinovat tyto léky s přípravkem Fludarabin Actavis. Účinnost přípravku Fludarabin Actavis mohou snižovat některé léky, např. dipyridamol (používaný k zabránění nadměrného srážení krve). Těhotenství a kojení Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Fludarabin Actavis Vám nesmí být podáván, jestliže jste těhotná, protože studie na zvířatech a omezené zkušenosti u lidí prokázaly možnost rizika výskytu abnormalit u vyvíjejícího se plodu. Jestliže jste v plodném věku, musíte zabránit otěhotnění během léčby a po dobu nejméně 6 měsíců po jejím skončení. Pokud přesto otěhotníte, okamžitě informujte o této skutečnosti Vašeho lékaře. Muži a ženy v plodném věku musí v průběhu léčby a nejméně 6 měsíců po jejím ukončení používat spolehlivou formu antikoncepce. Není známo, zda u žen léčených přípravkem Fludarabin Actavis přechází tento lék do mateřského mléka. Ve studiích na zvířatech však byl tento léčivý přípravek v mateřském mléce nalezen. Proto během léčby tímto přípravkem nesmíte kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinky léčby přípravkem Fludarabin Actavis na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly vyhodnoceny. Fludarabin Actavis však může ovlivnit schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů, protože při jeho používání byly pozorovány nežádoucí účinky jako únava, slabost, nepokoj, záchvaty a zrakové poruchy. Důležité informace o některých složkách přípravku Fludarabin Actavis Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg), to znamená, že je téměř bez obsahu sodíku. 3. JAK SE FLUDARABIN ACTAVIS UŽÍVÁ Fludarabin Actavis musí být podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře zkušeného v podávání protinádorové terapie. Podávaná dávka přípravku Fludarabin Actavis závisí na velikosti Vašeho těla. Dávka kolísá podle velikosti Vašeho tělesného povrchu. Ten se z technického hlediska měří v metrech čtverečních (m 2 ), ve skutečnosti je však vypočítáván z výšky a tělesné hmotnosti. Doporučená dávka je 25 mg/m 2 /den. Tato dávka se podává ve formě injekce nebo infuze každých 28 dní po dobu 5 po sobě následujících dní. Tato pětidenní kúra bude opakována každých 28 dní, dokud Váš lékař nerozhodne, že bylo dosaženo nejlepšího možného účinku. Pokud vzniknou problémy způsobené nežádoucími účinky, lze snížit dávku nebo odložit podání další kúry. Jestliže máte problémy s ledvinami, budete dostávat sníženou dávku a budou vám pravidelně kontrolovány krevní testy. Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u dětí nebyla zatím stanovena. Jestliže se Fludarabin Actavis roztok dostane do kontaktu s Vaší pokožkou nebo sliznicí nosu či úst, důkladně omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou. Jestliže se roztok dostane do očí, propláchněte je důkladně hojným množstvím vody. Jestliže z roztoku vycházejí páry, pokuste se nedýchat. 3

4 Jestliže jste obdržel(a) větší dávku přípravku Fludarabin Actavis, než jste měl(a) V případě předávkování Váš lékař zastaví léčbu a bude léčit jeho projevy. Mezi projevy předávkování může patřit pozdní oslepnutí, kóma a smrt z důvodů nevratné toxicity na centrální nervový systém. Vysoké dávky mohou rovněž vést k závažnému snížení počtu krvinek. Jestliže jste zapomněl(a) užít Fludarabin Actavis Váš lékař určí čas, kdy Vám má být tento lék podán. Pokud se domníváte, že došlo k vynechání dávky, kontaktujte co nejdříve Vašeho lékaře. Máte-li případně další otázky o používání tohoto léku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fludarabin Actavis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Uvádíme seznam možných nežádoucích účinků klasifikovaných podle částí těla, na které působí a podle jejich frekvence. Časté nežádoucí účinky se objevují u více než 1 ze 100 pacientů a méně než 1 z 10 pacientů. Méně časté nežádoucí účinky se objevují u více než 1 z 1000 pacientů a méně než 1 ze 100 pacientů. Vzácné nežádoucí účinky se objevují u méně než 1 z pacientů. Tělo jako celek Časté: horečka, zimnice, infekce, celkový pocit nevolnosti, slabost a únava. Srdeční poruchy Vzácné: srdeční selhání a abnormální tepová frekvence (arytmie). Jestliže máte bolesti na hrudníku nebo se náhle objeví bušení srdce (palpitace), okamžitě informujte svého lékaře. Poruchy krvetvorby a lymfatického systému U většiny pacientů léčených tímto lékem se vyskytuje snížený počet krvinek (anémie - snížený počet červených krvinek, neutropenie - snížený počet bílých krvinek, a trombocytopenie - snížený počet krevních destiček). Méně často: v průběhu podávání přípravku Fludarabin Actavis nebo po jeho ukončení může Váš vlastní imunitní systém napadnout různé části Vašeho těla (tzv. autoimunitní reakce). Tato reakce může být rovněž namířena proti Vašim červeným krvinkám (autoimunitní hemolýza), viz též Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fludarabin Actavis je zapotřebí. Vzácné: myelodysplastický syndrom. U malého procenta pacientů s nádorovým onemocněním léčených fludarabin-fosfátem se vyvinuly jiné typy rakoviny krve (myelodysplastický syndrom (MDS). Většina pacientů s touto rakovinou byla v minulosti nebo v současnosti, případně později léčena cytotoxickými léky (alkylační látky) nebo ozářením. Je známo, že v těchto případech existuje riziko druhotných rakovinných nádorů. Jestliže se Fludarabin Actavis podával jako jediný lék, rozvoj MDS nebyl zvýšený. Ve vzácných případech byla tvorba krvinek výrazně snížena, avšak většina takto postižených pacientů dostávala před tímto lékem nebo spolu s ním i jinou protinádorovou léčbu. To může vést ke zvýšení rizika (závažných) infekcí, způsobených organizmy, které u zdravých osob onemocnění obvykle nezpůsobí. Okamžitě informujte svého lékaře v následujících případech: pokud se cítíte nezvykle unaven(á) nebo se zadýcháváte, pokud si po poranění všimnete neobvyklých modřin nebo nadměrného krvácení po poranění, pokud se vám zdá, že se u vás objevuje nezvykle mnoho infekcí, 4

5 pokud máte kožní vyrážku nebo puchýře. Poruchy nervového systému Časté: necitlivost nebo slabost končetin (periferní neuropatie). Méně časté: zmatenost. Vzácné: neklid (zmatenost), kóma, vzrušení a záchvaty (epileptické křeče). Oční poruchy Časté: poruchy zraku. Vzácné: bolest očí (zánět optického nervu, neuropatie optického nervu), slepota. Poruchy dýchacího systému Časté: Zánět plic (pneumonie). Méně časté: plicní alergické reakce jiného typu (plicní hypersenzitivita) spojené s pocitem nedostatku dechu a kašlem. Pokud pociťujete potíže při dýchání, kašlete nebo máte bolesti na hrudníku, okamžitě informujte svého lékaře. Zažívací poruchy Časté: nevolnost, zvracení, nechutenství, průjem, zánět sliznice ústní dutiny (stomatitida). Méne časté: krvácení do žaludku nebo střev. Poruchy ledvin a močových cest Vzácné: zánět močového měchýře (cystitis), který může způsobovat bolest při močení, může se při něm objevit i krev v moči. Poruchy kůže a podkoží Časté: vyrážka. Vzácné: zčervenání a olupování kůže, tvorba puchýřů a kožní zánět (Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom)). Poruchy metabolizmu a výživy Časté: otoky na různých částech těla způsobené hromaděním tekutin (edém). Méně časté: změny hladin bílkovin (enzymů), které se nacházejí v játrech nebo slinivce břišní (pankreatu). Jestliže se tělo nedokáže vyrovnat se všemi odpadními produkty buněk usmrcených přípravkem Fludarabin Actavis, vzniká stav nazývaný syndrom rozpadu nádoru. Tento stav může vést k abnormálním hladinám odpadních produktů ve Vaší krvi a k případnému selhání ledvin. Jestliže si zaznamenáte bolesti v boku nebo krev v moči, ihned informujte svého lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK FLUDARABIN ACTAVIS UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nepoužívejte Fludarabin Actavis po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším obalu a na lahvičce po výrazu EXP. štítku za Použitelné do nebo exp. První dvě číslice označují měsíc, poslední číslice označují rok. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Fludarabin Actavis obsahuje Léčivá látka: fludarabini phosphas Pomocné látky: manitol a hydroxid sodný. 5

6 Jak přípravek Fludarabin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení Jedna lahvička obsahuje fludarabini phosphas 50 mg jako prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku. Před podáním se z prášku připraví roztok. 1 ml naředěného roztoku obsahuje fludarabini phosphas 25 mg. Velikosti balení Lahvička 1 x 50 mg Lahvičky 5 x 50 mg Na trhu ne musí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur Hafnarfjordur Island Výrobce Actavis Nordic A/S Ørnegårdsvej 16 DK-2820 Gentofte Dánsko S.C. Sindan - Pharma S.R.L. 11 Ion Mihalache Blvd Bucharest Rumunsko Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích Evropského ekonomického prostoru pod těmito názvy: Fludarabin Actavis: Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko Fludarabina Actavis: Itálie, Portugalsko Fludarabin Actavis 50 mg poeder voor oplossing voor injectie: Belgie Fludarabin-Actavis 50 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung: Německo Fludarabine Actavis 50 mg Lyophilisate for solution for injection or infusion PL 30306/06: Velká Británie Fludarabina Actavis 50 mg polvo para solución para inyectable o perusión: Estonsko Fludarabine Actavis 50 mg Lyophilisate for solution for injection or infusion: Irsko Fludarabinefosfaat Actavis 50 mg: Holandsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

7 Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky Fludarabin Actavis 50 mg Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Návod k použití, manipulaci a likvidaci přípravku PROTINÁDOROVÁ LÁTKA Přechod z úvodní léčby fludarabin-fosfátem na chlorambucil u pacientů neodpovídajících na fludarabin se nedoporučuje, protože u většiny pacientů rezistentních na fludarabin-fosfát byla prokázána i rezistence na chlorambucil. Návod k použití přípravku Rekonstituce Fludarabin Actavis se připraví pro parenterální použití aseptickým přidáním sterilní vody na injekci. Při rekonstituci 2 ml sterilní vody na injekci se má prášek zcela rozpustit během 15 vteřin nebo i dříve. Každý ml výsledného roztoku bude obsahovat 25 mg fludarabin-fosfátu, 25 mg manitolu a hydroxid sodný na úpravu ph na 7,7. Výsledný produkt má ph v rozmezí 7,2 8,2. Ředění Potřebná dávka přípravku (vypočítaná podle povrchu těla pacienta) se natáhne do injekční stříkačky. Pro intravenózní bolusovou injekci se tato dávka dále zředí v 10 ml 0,9% roztoku chloridu sodného. Případně lze potřebnou dávku nataženou do stříkačky naředit ve 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného a podat v infuzi o trvání 30 minut. Fludarabin-fosfát se nesmí míchat s jinými léky. Uchovávání přípravku po rekonstituci Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění vodou na injekce byla doložena na dobu 8 hodin při teplotě do 25 o C a 7 dní při teplotě do 5 C. Z mikrobiologického hlediska je nutné přípravek použít okamžitě. Jestliže není použit okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání v odpovědnosti uživatele. Kontrola před použitím Rekonstituovaný roztok je čirý a bezbarvý. Před použitím je nutné ho vizuálně prohlédnout. Použít se smí pouze čiré a bezbarvé roztoky prosté jakýchkoliv částic. Pokud má Fludarabin Actavis porušený vnitřní obal, nesmí se použít. Zacházení s přípravkem a jeho likvidace S přípravkem Fludarabin Actavis nesmějí pracovat těhotné ženy. Po dobu přípravy a manipulace s přípravkem je nutné dodržovat místní pravidla pro zacházení s cytotoxickými látkami. Při přípravě roztoku a veškeré manipulaci s přípravkem Fludarabin Actavis je třeba opatrnosti. Pro případ náhodného kontaktu s přípravkem, např. při rozbití lahvičky nebo rozlití jejího obsahu, je nutné se chránit gumovými rukavicemi a ochrannými brýlemi. Dojde-li ke kontaktu roztoku s pokožkou nebo sliznicemi, musí být postižená oblast pečlivě omyta mýdlem a vodou. V případě vniknutí do oka je nutné oko pečlivě propláchnout velkým množstvím vody. Je třeba se vyvarovat inhalaci fludarabin-fosfátu. Léčivý přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál se musí likvidovat v souladu s místními požadavky. 7

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Fludara prášek pro injekční/infuzní roztok fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku Bendamustini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Epirubicini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Epirubicini hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls123891/2012 a příloha k sp. zn.sukls31476/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Epirubicini

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Docetaxel Pfizer 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Docetaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155548-9/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. TAXOL pro inj. koncentrát pro infuzní roztok (paclitaxelum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. TAXOL pro inj. koncentrát pro infuzní roztok (paclitaxelum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE TAXOL pro inj. koncentrát pro infuzní roztok (paclitaxelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Cytosar 100 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 500 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 1 g Prášek pro injekční/infuzní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls124962/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doxorubicin Teva 2 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok doxorubicini hydrochloridum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls114692/2010 a přílohy k sp. zn. sukls167023/2008, sukls167021/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls114692/2010 a přílohy k sp. zn. sukls167023/2008, sukls167021/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls114692/2010 a přílohy k sp. zn. sukls167023/2008, sukls167021/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vincristine Teva 1mg/ml, injekční

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Příbalová informace: informace pro uživatele YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls56663/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEPAKINE prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem natrii valproas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum sp.zn.sukls22584/2013, sp.zn.sukls96877/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, prášek pro infuzní roztok. Immunoglobulinum antithymocytarum (cuniculum) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas sp. zn. sukls141595/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Alteplasum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Alteplasum sp.zn. sukls167003/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Alteplasum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

140620_V18.0_Thal_EU_PI_CS

140620_V18.0_Thal_EU_PI_CS Příbalová informace: Informace pro uživatele Thalidomide Celgene 50 mg tvrdé tobolky Thalidomidum UPOZORNĚNÍ Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Thalidomide neužívejte, pokud jste těhotná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls19199/2011, sukls19494/2011, sukls19498/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Octreotide CSC Pharmaceuticals 50 mikrogramů/ml Octreotide

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Infliximabum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Příbalová informace: informace pro uživatele Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok meropenemum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas)

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Příbalová informace: informace pro uživatele MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244162/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 0,5 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Konjugovaná polysacharidová

Více

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace : informace pro uživatele

Příbalová informace : informace pro uživatele Příbalová informace : informace pro uživatele RAMIGAMMA 2,5 mg RAMIGAMMA 5 mg RAMIGAMMA 10 mg tablety (Ramiprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více