HLTV-II Epidemiologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLTV-II Epidemiologie"

Transkript

1 Studijní materiál důchodce č. 8 Červenec 1999 Infekce vyvolávaná HTLV-I (Human T-lymphotropic virus type I infection) Manns Angela, Hisada Michie, La Grenade Lois Lancet, Vol. 353, 1999, č. 9168, s Volně přeložil a zkrátil MUDr. Plesník Lidský T-buněčný lymfotropní virus typu I ( Human T-cell lymphotropic virus type I HTLV-I ) je prvým lidským retrovirem u něhož byla prokázána souvislost s malignitou, jmenovitě s T-buněčnou leukémií/lymfomem dospělých. HTLV-I je však původcem i závažných nemaligních onemocnění, zejména chronické neurovegetativní poruchy, s HTLV-I spojené myelopatie (známé také pod názvem tropická spastická paraparéza ), infekční dermatitidy dětí a uveitídy. Nověji se zdá, že HTLV-I se podílí i na dalších potížích. Celé spektrum nemocí, které HTLV-I vyvolává, není dosud známo. Virus je rozšířen po celém světě, ale největší endemická ohniska jsou v Karibské oblasti a v jižním Japonsku. Závažnost infekce je dána hlavními cestami jejího přenosu: z matky na dítě, transfuzí krve a sexuálním stykem. Bohužel dosud nemáme vůči této infekci vakcínu, ani neexistuje ověřená terapie pokročilejšího onemocnění, vyvolaného HTLV-I Prvně byl tento retrovirus izolován r z buněčné linie, získané od Američana s dg T-buněčný lymfom kůže. Ve skutečnosti trpěl T-buněčnou leukémií/lymfomem dospělých (ATL), kterou popsali Japonci už r Předpokládalo se, že onemocnění je virového původu a postihuje geneticky disponované osoby. Ukázalo se, že retroviry izolované v Americe a Japonsku jsou shodné a že šíře jimi vyvolávaných potíží je mnohem větší. Patří mezi ně s HTLV-I spojená myelopatie/tropická spastická paraparéza (HAM/ /TSP), uveitída a infekční dermatitis dětí. Také některé zánětlivé nemoci a imunopatie (polymyositis, artropatie, Sjögrenův syndrom, paréza n. facialis) mohou souviset s HTLV-I, ale to zatím nebylo přesvědčivě prokázáno. V této práci se věnujeme epidemiologickým, klinickým a biologickým hlediskům při infekci HTLV-I. Virologie HTLV-I je retrovirus typu C z podčeledi Oncoviridae, mající obal a dvouvláknitou RNK. Napadá T-buňky a vede k jejich bujení a ke vzniku persistující infekce. K přenosu viru dochází prakticky vždy prostřednictvím infikovaných buněk. Nejsou známy receptory umožňující přestup viru do buňky nového hostitele. V buňce vznikají pomocí reverzní transkriptázy kopie DNK, které jsou zavzaty do genomu buňky hostitele jako provirus. Genom HTLV-I má tři strukturální geny gag, pol a env, dále 2 hlavní regulační geny (tax a rex) a terminální části LTRs. In vitro může HTLV-I transformovat buňky a vyvolat jejich "nesmrtelnost". Průkaz infekce HTLV-I

2 Po nákaze se v séru objeví protilátky proti bílkovinám obalu, jádra a genu tax. V prvých dvou měsících primární HTLV-1 infekce převažují protilátky vůči proteinu gag a anti-p Anti-tax vznikají mnohem později. V Americe a v Evropě se nejčastěji užívá při vyšetřování sér lidí enzymatická imunoanalýza (ELISA) s lyzátem celých virionů. Pomocí rekombinace antigenů, či peptidů, lze dosíci vyšší citlivosti tohoto testu. SZO doporučuje všechny prvně pozitivně reagující séra vyšetřit opakovaně a potvrdit (konfirmovat) imunoblotem (WB) s rekombinantním antigenem. Další lidský retrovirus, HLTV-II, má genom shodující se s genomem HTLV-I na 60%. Proto je k odlišení obou retrovirů třeba užít specifické antigeny, neboť infekce HTLV-II je méně závažná. K odlišení obou virů v mononuklárech periferní krve je možné užít také polymerázovou řetězovou reakci (PCR), kterou lze prokázat virovou DNK i v nádorové tkáni a v jiném biologickém materiálu. Epidemiologie Rozšíření ve světě Ložiska infekce HTLV-I jsou nakupena do několika míst světa Je v nich infikováno několik milionů lidí. Infekce je endemická v jižním Japonsku, v Karibiku, v některých částech Afriky, Středního Východu, Jižní Ameriky, Melanésie a na Papua-Nová Guinea. Nosiči HTLV-I byli zjištěni mezi imigranty z endemických oblastí, kteří přišli do USA a do Evropy. Seroprevalence anti-htlv-1 se pohybuje od 3-6% na Trinidadu Jamajce a jiných karibských ostrovech, až po 30% na venkově jižního Japonska v Miyazaki. Seroprevalence v nerizikové populaci USA a Evropy je menší než 1 %. V dalších generacích imigrantů dochází následkem změny způsobu života, lepších životních podmínek a sňatků s místním obyvatelstvem, k postupnému snižování procenta infikovaných. Podíl infikovaných stoupá s jejich věkem, u žen bývá až 2 x vyšší než u mužů. Tento rozdíl se obvykle stává zřejmým u osob starších 30-ti let a asi je důsledkem mnohem častějšího přenosu viru z mužů na ženy během sexuálního života. Cesty přenosu HTLV-I Asi nejúčinější je přenos HTLV-I při transfuzi krve. Pravděpodobnost nákazy příjemce kontaminované krve je 40-60% a střední doba do vzniku sérokonverze bývá asi 51 dnů. Jako prevence dalšího šíření krví je skríning dárců krve stejně důležitý jak v endemických, tak v neendemických oblastech světa. Prvně byl skríning HTLV-I u dárců krve zaveden v jižním Japonsku, od prosince 1988 se provádí také v USA. Velmi žádoucí se ukázala být prevence potransfuzní HAM/TSP, zvláště po zveřejnění případů, kdy jen za několik týdnů či měsíců po transfuzi kontaminovaných krevních derivátů se objevila tato komplikace. Na přenosu se podílela erytromasa, plná krev a trombocyty, nikoliv však mražená plasma. To naznačuje, že rezervoárem viru jsou bílé krvinky. Navíc bylo zjištěno, že po plasmě skladované déle než 7 dnů

3 docházelo k přenosu viru řídčeji. Většina infekcí HTLV-1 však vznikla následkem přenosu viru od matky na dítě při delší době kojení, nebo později v životě po sexuálním styku Pravděpodobnost přenosu HTLV-1 z matky na dítě se pohybuje mezi 18-30%. Je zvyšována nálezem vysokého titru anti-htlv-1 u matky, dlouhým intervalem mezi rupturou porodních blan a porodem, a nízkou životní úrovní rodiny. Kojení po více než 6 měsíců je spojeno s častějším přenosem infekce, což vedlo k hypotéze, že zkrácení doby kojení může snížit riziko nákazy HTLV-1. Japonci však prokázali, že u 3 % vůbec nekojených dětí také dochází k přenosu viru. Je možné, že k jeho omezení by byla vhodná kombinace umělé výživy, profylaktického podání imunoglobulinu, snad i antiretrovirotik, zkoumá se možnost přípravy vakcíny. Přenos pohlavním stykem umožňuje zavlečení nákazy do neendemických populačních skupin. Přenos viru z mužů na ženy je 4x častější než opačným směrem. Incidence činí 4, 9/100 osob a rok u žen vdaných za infikovaného muže, na rozdíl od 1, 2 u mužů, majících za manželku infikovanou ženu. Zdá se, že se na častějším přenosu od mužů uplatňují zánětlivé procesy na penisu a syfilis Onemocnění při infekci HTLV-1 T-buněčná leukémie/lymfom dospělých (ATL) ATL je lymfom nehodgkinovského typu, charakterizovaný cirkulací zralých, aktivovaných T-buněk CD4+/CD25+. Provirus HTLV bývá někdy prokazatelný v genomu těchto buněk u všech pacientů s ATL. Pro vznik ATL je rozhodující nákaza v dětství. Onemocnění se rozvíjí po dlouhé inkubaci. Odhadované celoživotní riziko vzniku ATL je asi 5% u osob, které se infikovaly před dovršením 2O let věku. Incidence činí 2-4/ osoboroků. Onemocnění v Japonsku začíná v průměrném věku 60-ti let, ale na Jamaice, Trinidadu a v Brazílii ve věku pouhých 40-ti let. Diagnóza ATL je založena na přítomnosti anti-htlv-1 v séru, na nálezu abnormálních lymfocytů s jádry "v podobě květu", na histologickém či cytologickém průkazu maligních T-buněk. Nejčastěji se objeví na končetinách, trupu nebo na obličeji velké hrboly, vředy a generalizovaný raš. Častá bývá lymfadenopatie, hepatosplenomegalie a hyperkalcémie. Imunosuprese vede k častým oportunním infekcím, mezi nimiž převládají pneumocystová pneumonie, těžké houbové infekce a strongyloidáza. Průměrná doba přežití je při akutní a lymfatické ATL kratší než rok, při chronické ATL může být delší. Kombinované podávání zidovudinu s interferonem alfa má naději na úspěch. HAM/TSP Po dlouhou dobu nebyla příčina tropické spastické paraparézy (TSP) jasná, ač prvý případ byl popsán v karibské oblasti už roku O 30 let později byly v séru a v

4 likvoru pacientů s touto progresivní neuroinfekcí nalezeny anti-htlv-1. V Japonsku pojmenovali stejné onemocnění jako myelopatie spojená s HTLV-1 (HAM). Klinicky se projevuje poklesem síly svalů na nohou, zvýšenými reflexy, záškuby, poruchami cítění, inkontinencí moče, impotencí a bolestmi v kříži. Laboratorně lze prokázat virus a protilátky v likvoru, mozku a míše. Magnetická resonance prokazuje atrofii míchy, nálezy jsou častější a výraznější u starších pacientů, u nichž je také progrese nemoci rychlejší. Diagnosa bývá stanovena po infekci v dospělosti většinou ve věku kolem 40 let. Na rozdíl od ATL je HAM/STP častější u žen, než u mužů Vznik potíží se hypoteticky vysvětluje třemi mechanismy : přímým poškozením CNS persistující infekcí HTLV-1, autoimunitními pochody, nebo účinkem cytokinů produkovaných HTLV-1 infikovanými CD4+ T-buňkami. Progredující HAM/TSP a na ni navazující komplikace mohou vést po delší době ke smrti pacienta. Na počátku lze progresi brzdit celkově a intratekálně podávanými kortikosteroidy, ale v pozdějších stádiích není terapie účinná. Infekční dermatitis V r byla zjištěna souvislost tohoto onemocnění s nákazou HTLV-1. Vyskytuje se mezi obyvateli endemických oblastí v Japonsku, Trinidadu, Brazílii a Kolumbii. Je charakterizována těžkou mokvající dermatitídou vlasaté pokožky hlavy, boltců uší a kůže za ušima, okrajů víček, okolí nosu, zátylku, podpaždí a podbřišku a jemným papulárním rašem po celém těle. Častá je kolonizace postižené kůže stafylokoky a streptokoky. Nemoc obvykle se objeví ve 2 letech, bývá častější (60%) u žen. Epidemiologické studie ukazují, že dermatitída bývá předzvěstí následného rozvoje ATL nebo HAM/STP. Uveitída při infekci HTLV-1 Tento nitrooční zánět provází různé infekční (tbc, LU, toxoplasmóza, CMV) i neinfekční procesy (Behcetův nebo Vogt- Haradův syndrom, sarkoidóza). Příčinu jeho vzniku se nedaří objasnit asi ve 40% případů. Uveitída je velmi častá i v japonských endemických oblastech infekce HTLV-1. Je řada laboratorních i epidemiologických nálezů, prokazujících její souvislost s infekcí. Skutečný dopad infekce HTLV-1 na zdraví však může být mnohem větší, než se dosud předpokládá. Klinické a biologické známky nemoci Dosud nedořešeny zůstávají rizikové faktory vedoucí k onemocnění při infekci HTLV-1. Zdá se, že se uplatňuje věk v době infekce, cesta přenosu, vlastnosti hostitele a prostředí, ale u většiny případů tyto informace obvykle chybí. Užitečné je sledování infekční dermatitídy u malých dětí a uveitídy u mládeže, neboť tyto potíže bývají předzvěstí, či prvými projevy ATL nebo HAM/TSP. Oportunní

5 infekce a změny krevního obrazu jsou jen nespolehlivými známkami aktivace nákazy HTLV-1. Důležité je virologické vyšetření: těsná přímá korelace titrů protilátek s provirovou DNK u asymptomatických nosičů viru svědčí o vysoké náloži provirové DNK a velkém riziku vzniku ATL nebo HAM/TSP, či uveitídy. Vysoká hladina cirkulujících CD8+ cytotoxických lymfocytů (CTL) má významnou roli v patogenezi nemoci, pravděpodobně pro vyšší tvorbu zánětlivých cytokinů. Úroveň odpovědi CTL na infekci HTLV-1 asi souvisí se systémem HLA. Zdá se, že riziko infekce ovlivňují specifické alély ATL, které mohou rozhodovat o progresi nákazy do ATL. Naděje na vakcínu proti HTLV Jedinou prokazatelně účinnou metodou prevence nemocí souvisejících s infekcí HTLV-1 je poskytování informací a rad infikovaným osobám ohledně pohlavního života a kojení. Výzkum je ale zaměřen i na možnost přípravy vakcíny. Stabilita genomu HTLV-1 a minimální variabilita izolovaných kmenů jsou velmi dobrými ukazateli možného úspěchu, stejně jako úspěch podobných vakcín proti retrovirům bovinní a kočičí leukémie. 82 citací, kopie ve složce na odd. epidemiologie KHS Ostrava Doslov překladatele Některým čtenářům se může zdát toto téma zbytečným a rychle SM odloží. Ti zkušenější si však jistě vzpomenou, že stejná situace byla i před 17 lety, kdy se v tehdejší odborné literatuře a také v SM objevily prvé informace o HTLV-III = později HIV-1. Lze namítnout, že HTLV-I ani zdaleka nemá choroboplodné vlastnosti jako HIV. Jenže zatím co infekce HIV je zjištována u dárců biologického materiálu ve všech civilizovanějších státech, infekci HTLV-I (o HTLV-II nemluvě) mezi dárci vylučují jen některé transfuzní organizace v pouhých dvou státech světa. Při dárcovství mateřského mléka (placeném i neplaceném) se přítomnost HTLV- I (ani jiných virů) nezjišťuje. Tento stav připomíná situaci během 2. světové války a po ní, kdy se v Evropě i jinde obrovsky rozšířila VH-B, pak VH-C (a kdoví na co se ještě přijde). Nemůžeme se ani příliš spoléhat na to, že v naší společnosti nejsou nosiči HTLV-I. Cožpak před i po sametové revoluci bylo a je u nás málo cizinců z endemických oblastí viru? Jejich aktivita, včetně té sexuální, je známá nejen cizinecké policii.

6 Touto "úvahou" chci naznačit, že přehlížení nebezpečí, spojeného s infekcí HTLV-I, je kolosální chybou.

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS 1 Zpracoval MUDr. Vladimír Plesník Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002 Aktuálně o AIDS Na 14. mezinárodní konferenci o HIV/AIDS, konané v červenci letošního roku v Barceloně, byly podány aktuální

Více

Nová varianta CJD (Variant Creutzfeldt-Jakob disease) Collinge J. Lancet, Vol. 354, 1999, č. 9175, s. 317-323 Volně přeložil a zkrátil MUDr.

Nová varianta CJD (Variant Creutzfeldt-Jakob disease) Collinge J. Lancet, Vol. 354, 1999, č. 9175, s. 317-323 Volně přeložil a zkrátil MUDr. Studijní materiál důchodce č. 11 Srpen 1999 Nová varianta CJD (Variant Creutzfeldt-Jakob disease) Collinge J. Lancet, Vol. 354, 1999, č. 9175, s. 317-323 Volně přeložil a zkrátil MUDr. Plesník Souhrn Je

Více

Využití protiepidemických postupů v epidemii HIV (Applying Public Health Principles to the HIV Epidemic)

Využití protiepidemických postupů v epidemii HIV (Applying Public Health Principles to the HIV Epidemic) 1 Studijní materiál speciál č. 14 Březen 2006 Využití protiepidemických postupů v epidemii HIV (Applying Public Health Principles to the HIV Epidemic) Frieden TR, Das-Douglas M, Kellerman SE, Henning KJ.

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

Aktuality a zajímavosti Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník

Aktuality a zajímavosti Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník 1 Studijní materiál speciál č. 8 Prosinec 2005 Aktuality a zajímavosti Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník Maďaři tvrdí, že vyrobí vakcínu proti chřipkové pandemii za 50 dnů V říjnu 2005 se objevila zpráva

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

Onemocnění virem hepatitidy C

Onemocnění virem hepatitidy C Onemocnění virem hepatitidy C informace pro pacienty MUDr. Václav Hejda Tato kniha byla vydána ve spolupráci s firmou 800 333 365 Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1 2006 www.cecko.cz OBSAH Úvod...2 1. Lidská

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

130 Úvaha o třicetileté historii AIDS CDC AIDS MMWR ART Epidemiologie a začátek surveillance AIDS MSM) IDU

130 Úvaha o třicetileté historii AIDS CDC AIDS MMWR ART Epidemiologie a začátek surveillance AIDS MSM) IDU 1 Studijní materiál speciál, č. 130 Říjen 2011 Úvaha o třicetileté historii AIDS (Reflections on 30 Years of AIDS) De Cock K.M., Jaffe H.W., Curran J.W. Emerging Infectious Diseases, Vol.17, No. 6, June

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana

Více

Genové vakcíny ( Gene Vaccines)

Genové vakcíny ( Gene Vaccines) 1 Studijní materiál důchodce č. 179 Listopad 2003 Genové vakcíny ( Gene Vaccines) Srivastava I.K., Liu Margaret A. Ann Intern Med, Vol. 138, 2003, č. 7, s. 550 557 Volně přeložil a zkrátil MUDr. Vladimír

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví

vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví 2011 Miroslav Havlín, Radovan Haluza, Ivo Procházka, Drahomíra Polcarová Editorka: Zuzana Prouzová Vybrané zajímavosti z oblasti reprodukčního zdraví

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Studijní materiál speciál č. 82 Červen 2009

Studijní materiál speciál č. 82 Červen 2009 Studijní materiál speciál č. 82 Červen 2009 Prázdninové aktuality (Nanobiotechnologie, Multirezistence pneumokoků, Surveillance VH-C u dialýzovaných, Chřipka A H7 u lidí, Polio a náboženství) MUDr. Viktor

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Bakalářská práce Brno 2007 Nela

Více

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 Elecsys Hepatální markery Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 cobas stavebnicový koncept Flexibilní konfigurace - řešení šitá na

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více