Březen číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus"

Transkript

1 Březen číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

2 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost. Podíváme se na několik závaţných témat, jimiţ jsou některé lidské nemoci, na téma sebevraţda apod. Dovíte se, jaké to je ţít s váţnou chorobou, kterou vám přiblíţí jedna z autorek článků a vlastní tvorby. Necháme vás nahlédnout do ţivota zajímavého člověka, který se rozhodl ţít v klášteře, a přiblíţíme vám jeho cestu k tomuto rozhodnutí. V rubrikách, které vycházejí kaţdý měsíc, se dovíte opět něco o sportu, tentokrát jím bude zajisté atraktivní hra florbal. Dále si můţete prohloubit své znalosti o hudbě, hudebních směrech a hudební historii. Vlastní tvorba je tentokrát o něco pestřejší, protoţe se ozývají stále noví a noví autoři básní i povídek, coţ mě osobně těší. Přiznám se, ţe jsem ani netušila, kolik umělců se v mé blízkosti skrývá. Pobaví vás nějaké vtípky a nesoutěţní sudoku. Odpověď na soutěţní otázku můţete posílat na jiţ známou ovou adresu: Samozřejmě, ţe to, co jsem vám nabídla výše, není vše, tudíţ s chutí projděte obsah tohoto čísla a najděte témata, která se vám budou líbit a zaujmou vás. L:-) 2

3 Obsah 1. Leukémie a ţivot s ní Progerie co to je? (Ne)dobrovolná smrt Mladí delikventi Pohled mladého člověka Dívčí pohled na ţivot Chlapecký pohled na ţivot Cesta do kláštera Zajímavá lidská povolání Důchodová reforma Kauza Dobeš Moderní zábava Hudební historie Florbal Vlastní tvorba Fotosoutěţ Sudoku Vtipy Redakční rada: Taurus fotografka, autorka článků apod. Cantam autorka článků a vlastní tvorby Anič autorka článků Лукаш Ридл autor článků o sportu Andrew autor článků a vlastní tvorby xfull autor povídek a básní Lukáš autor fantazy románu Narae a kreseb Míša autorka článků a úvah Elisabeth autorka básní a článků Zipp autor povídky Sherlock autor článků o kapelách a zpěvácích L:-) korektorka textů, autorka úvodníků k článkům a toho, co je třeba 3

4 Leukémie a jedno velké Díky! Jedenáct let. Jiţ jedenáct let jezdím na jisté dětské oddělení 21B. Léčba mé nemoci je náročná. Nikdy se neví, kdy propukne. Příčiny? Různé. Obyčejné činnosti k ţivotu potřebné. Fyzická zátěţ, tedy pohyb či nemoc. Normální nachlazení mě srazí na kolena, donutí mě poleţet si aţ čtrnáct dní na kapačkách. Vzácná nemoc. PNH. Paroxysmální noční hemoglobinurie. Sama samotinká, do osmnácti jediné dítě v ČR. Prý. Léky pro dospělé a důchodce. Pokusný králík? Moţná. Jizvy z odběrů kostní dřeně. Nevyléčitelné, jen transplantací. Ţádné dětství, mnoţství proplakaných nocí. Otázka: Proč já? poletuje v mysli denně. Přesto si nestěţuji. Protoţe vím, ţe je ještě mnohem horší onemocnění: leukémie. Není pěkné říci, ţe leukemikům závidím. Závidím jim to, ţe oni se po transplantaci téměř vţdy vyléčí. Ano, jsou hlídáni. Postupně však i tyto kontroly odezní. Mohou ţít nový, zdravý ţivot. Ale ta cesta k němu je trnitá, plná kamenů, lemovaná bolestí a slzami. Stojí však za to. S mojí diagnózou a nepravidelnými návštěvami oddělení, stejně jako táborů, které pořádá tamní sdruţení Šance, je celkem logické, ţe většina mých kamarádů a kamarádek jsou vyléčení leukemici. Jsou to silní lidé, častokrát ještě děti. Problémy obyčejných lidí se zdají, vedle těch jejich v době léčby, zcela malicherné. Aţ po setkání s takovým člověkem nebo jiným nemocným, postiţeným, si uvědomíme cenu ţivota. Kdyţ mi bylo třináct let, umřel mi na leukémii kamarád. Poznamenalo mě to a utvrdilo v tom, ţe sice ne kaţdý člověk tuhle nemoc porazí, přesto je třeba vytrvat a hlavně BOJOVAT! Hlavně se musí chtít vyléčit a to on nechtěl Dokonce se mi i stalo, ţe jsem opět leţela na oddělení a přivezli mladou slečnu. Třináct let, i kdyţ vypadala starší. Zuzka se jmenovala. Odpoledne, po odběrech, jsme se spolu bavily, vše se sdálo být krásné, nebýt toho, ţe jsme byly zavřené v nemocnici. Vstoupil lékař. Oznámil jí přede mnou, ţe má leukémii. Sesypala se. Utěšovala jsem ji a snaţila se jí pomoci, i kdyţ jsme věděla, ţe slova jsou teď zcela zbytečná. Chtěla jsem jí ale ukázat, ţe na tu nemoc není sama. Poté, co mne propustili, vţdy, kdyţ jsem šla na kontrolu, navštívila jsem ji. Byla usměvavá, přesto nešlo přehlédnout kruhy pod očima. Sţíralo ji to zevnitř. Snaţila jsem se ji bavit, rozesmávat. Připadala jsem si jako první zdravotní klaun. Tehdy mi to tak ale nepřišlo 4

5 Dnes je z ní mladá, krásná a zdravá slečna, co motá hlavy klukům. Nikdo by jí nevěřil, čím si prošla. A takových dětí je mnoho. Nejsmutnější pohled je ale vţdy ten, kdyţ vidíte ty malé děti s holými hlavičkami, nafouklými bříšky a kulatými tvářemi, mající neustále na něco chuť díky lékům. Zdají se být šťastné. Naštěstí si pořádně neuvědomují, co se děje. V budoucnu z toho zbude jen matná vzpomínka. A to je dobře Jedno je ale jisté. Ačkoli se vyléčí a ţijí normálně, chodí se bavit do společnosti, zůstanou poznamenaní. Je to takový cejch. Ale v dobrém slova smyslu. Protoţe oni vědí, jak těţké je nepodlehnout a rvát se o vlastní ţivot se zákeřnou nemocí. Stejně tak pro jejich rodiny Na závěr jsem si nechala zvláštní poděkování celému oddělení 21B, všem sestrám, které se mi po celých jedenáct let snaţily zpříjemňovat pobyt v nemocnici. Všem lékařům, mé lékařce, docentce Pospíšilové, a hlavně Lucce Sulovské za to, jaká neskutečná energie z ní vyzařuje. Je to takové sluníčko. Děkuji jí za to, jak ochotně se o mne starala. Taktéţ bych chtěla poděkovat sdruţení Šance, bez jejichţ pomoci bych nikdy nepoznala tolik skvělých lidí a nepodívala bych se na tolik zajímavých míst. Jsem vděčná za to, ţe mohu být členem. DĚKUJI!!! Autorka: Elisabeth 5

6 Progerie, aneb kdyţ jsou děti starými lidmi Ţivot k nám kolikrát není milý. Myslíme si, ţe naše problémy jsou ty nejhorší, ţe MY jsme ti jediní, kteří trpí. Ale není to tak. Na světě je mnoho dětí (i dospělých), kteří trpí mnoha vzácnými chorobami. Svou nemoc berou s humorem a nadhledem sobě vlastním. Jsou plni optimismu, který se nám zdá aţ podivný, vţdyť tak trpí! Potkáme je na ulici: a buď se zděsíme, nebo je začneme litovat. Oni však o naši lítost nestojí. Chtějí ţít normálním ţivotem, dokud nezemřou Jednou z takových chorob je i Progerie. Progerie - foto: internet Progerie je vzácná genetická porucha, kterou trpí na celém světě zhruba 50 dětí, z toho asi 23 v Evropě (přesnou statistiku vám ale neřekne nikdo, statistika přece nuda je ). Jedná se o předčasné stárnutí těla, zatímco duše je stále na úrovni dítěte. Mozek tedy naštěstí není zasaţen a děti si tak vše plně uvědomují. Tato nemoc ohroţuje obě pohlaví stejně, i kdyţ častěji postihuje chlapce. Důvod? Neznámý. 6

7 Slovo progeria pochází z řeckého slova progeros ve významu předčasně starý. Řecké slovo pro znamená před, zatímco slovo geras znamená stáří. Jedná se taky o nemoc, která je známá jako Hutchinson-Gilfordův progerijní syndrom, Hutchinson-Gilfordův syndrom a Progerijní syndrom (nestačil by jeden název prosím?). Hutchinsonův-Gilfordův syndrom, tzv. pravá progerie se u dětí začíná projevovat jiţ od druhého roku (do té doby však děti vypadají zcela zdravě) a většina dětí se doţije maximálně 13 let. Samozřejmě, najdou se i výjimky, děti ţijí déle, ale takových případů je ţalostně málo. Naopak Wernerův syndrom (tzv. progerie dospělých) je obdobné postiţení s mírnějším průběhem. I kdyţ u této nemoci je těţké říct, jak moc je ten průběh mírný Progerické rysy má dokonce i většina syndromů způsobených chromozomálními aberacemi, tj. mutacemi, např. Downův syndrom. Nemocní mají typický vzhled: malý vzrůst, ptačí obličej s vystouplýma očima, extrémně tenkou kůţi, tenké končetiny s nápadnými klouby. Pro děti je také typický nedostatek vlasů. Kosti jsou příliš křehké. Orgány a tepny stárnou rychlostí dostihového koně. Taktéţ je absence řas, obočí. Foto - internet 7

8 Přestoţe děti mají příznaky stárnutí a většinou umírají na infarkt nebo mozkovou příhodu, netrpí např. šedým zákalem nebo řídnutím kostí a kloubů. Nemají ani predispozice k rakovině. Coţe trochu zvláštní, vzhledem k tomu, jak moc jim stárne zbytek těla. V roce 2003 se týmu Francise Collinse z Národního ústavu pro výzkum lidského genomu v Bethesdě ve státě Maryland podařilo zjistit příčinu. Podle vědců způsobuje progerii mutace genu zvaného LMNA, který je na chromozómu 1. Tento gen umoţňuje produkci bílkoviny známé jako lamin A. Tyto bílkoviny se podílejí na udrţování struktury obalu jádra buňky, které obsahuje DNA. V případě jejich poruchy je obal narušen a buňky se dělí špatně nebo vůbec, coţ narušuje obnovování tkání a vede k patologickému stárnutí. Rodiče dětí trpících progerií zaloţili roku 1997 evropskou nadaci Progeria Family Circle, která je registrována v Holandsku. Snaţí se rodičům a jejich dětem co nejvíce zpříjemnit společně strávený čas, který je však neúprosný. Rodiče si navzájem radí, podporují se. Příjemná setkání s nádechem smutku, jenţ si však nikdo nepřipouští. Tato setkání jsou pořádána kaţdým rokem. Finance zajišťují dárci. Tedy lidé, kteří dokáţí pochopit neskutečnou bolest a zármutek rodiny. Děti tak poznají, ţe nejsou samy. Jejich sebevědomí se začne dotýkat nebeské klenby. Neboť ony si to za svoji statečnost zaslouţí. Nyní je v Indii známá rodina, Khanovi, která je jediná na světě, protoţe má nemocných více jak jedno dítě. V současné době touto nemocí trpí tři jejich děti, dvě jiţ bohuţel zemřely. Příčinou, proč zrovna jejich rodina je postiţená vícekrát a další dvě děti jsou úplně zdravé, není známa. Po sérii vyšetření se ukázalo, ţe děti Khanovi mají zcela specifickou progerii, typickou jenom pro jejich rodinu. Příznaky jsou podobné, ale na rozdíl od jiných dětí, jejich srdce je silné. Bohuţel jim mizí hrudní kosti. Ano, doslova mizí. Jejich kosti vypadají jako sklo. Těţko říct, co je důvodem. I kdyţ lékaři si myslí, ţe je to rozdílnou stravou. V Americe přeci jenom upřednostňují fast-food, kdeţto Indie je známá pro svou lásku k rýţi. Jedno je jisté, děti mají obrovskou chuť ţít. Uţ tak se doţili vysokého věku. Khanova dcera má 19 let a syn 17 let. Věk posledního syna jsem si bohuţel nezapamatovala. 8

9 Lékaři se jim jakkoli snaţí zpříjemnit ţivot. Dcerka se ráda parádí, jako kaţdá mladá slečna v jejím věku a starší syn se zajímá o jemnou mechaniku. Dokonce se lékaři, který jim vyšetření prováděl, podařilo pro staršího syna zajistit návštěvu kina. Ten dal ovšem přednost zkoumání stavby projektoru. Děti Khanovi (foto - internet) Ačkoli se tyto děti vyznačují obrovskou chutí do ţivota, nadhledem a neustálým úsměvem na tváři, nikdo neví, jak dlouho tady ještě budou I kdyţ Leon Both, trpící touto nemocí, účinkoval v klipu jisté, trochu výstřední kapely Die Antwoord. Nejspíše si tak splnil sen. Coţ je to nejkrásnější. Zdrojem informací je TV Barrandov, Novinky.cz, Wikipedie.cz a některé internetové zahraniční stránky. Autorka: Elisabeth 9

10 (Ne)dobrovolná smrt N eustále o tom slýcháváme, ale málokdo tomu věnuje pozornost. Pokud se my nebo naši blízcí nedostaneme do situace, která vyţaduje zásadní rozhodnutí o úmrtí, děláme, jako by se nás smrt netýkala. Řeč je o euthanasii, sebevraţdě a interrupci. Všechny tři způsoby smrti spojuje jedna jediná věc: dobrovolné rozhodnutí. Jenţe, co kdyţ nám v tom, abychom ukončili ţivot, brání náboţenství či etika? Euthanasie nebo-li dobrá smrt, jak se jí často říká, je povaţována za druh sebevraţdy ovšem s asistencí. V naší zemi je tento způsob smrti ještě stále povaţován za vraţdu, a tak se nenajde lékař, který by ji provedl. Spousta lidí proto odjíţdí do Švýcarska, kde je euthanasie legální, avšak i tam musíte splňovat podmínky pro její vykonání. Podstoupit asistovanou sebevraţdu mohou pouze lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a trpí. Jediná klinika, která euthanasii provádí, se nazývá Dignitas a jejich ceník se pohybuje kolem Kč (v ceně je zahrnuto vše: od přepravy nemocného aţ po odevzdání popela rodině). Dalším způsobem, jak ukončit svůj ţivot, je tzv. sebevraţda. Nejčastěji ji vykonávají lidé, kteří mají fyzické a psychické problémy. Aniţ by navštívili odborníka a o problémech se s ním poradili, raději si vezmou ţivot. Způsobů, jak spáchat sebevraţdu, existuje více stejně jako druhů sebevraţd. Spousta lidí sebevrahy odsuzuje. Proto Holandsko přemýšlí, zda povolit euthanasii i lidem, kteří jsou duševně nemocní, od čehoţ si slibují menší procento sebevraţd. Jako třetí dobrovolný způsob smrti je potrat. Interrupce, jak se potrat jinak nazývá, je záměrné ukončení těhotenství. Interrupce ze všech tří způsobů vytváří největší etický a církevní problém. Z etického pohledu pouze 23% lidí předpokládá, ţe potrat je vraţdou dítěte. Zato církev usiluje o to, aby byl vydán zákon, který by potrat zakázal (převáţně v Irsku, Polsku a USA). Také existuje skupina s názvem Pro-choice, coţ jsou lidé, kteří zastávají právo na interrupci. Oproti nim stojí Pro-life, ti argumentují proti ukončení těhotenství a zastávají názor, ţe člověk je člověkem uţ od početí. V této skupině se najdou lidé označující potrat jako holocaust. Odpůrci potratů téţ poukazují na psychické potíţe, které mohou u osob podstoupivších potrat nastat (občas deprese a pociťovaná vina mohou vést aţ k sebevraţdě). Moţná se jednou dočkáme dne, kdy se nemocní lidé budou moct rozhodnout, jestli ukončí na vlastní ţádost svůj ţivot sami jen s pomocí lékaře. Určitě to bude důstojnější smrt neţ sebevraţda a lidé budou umírat bez strachu a stresu, spokojeni, ţe se splnilo jejich poslední přání. A taky můţeme jen doufat v menší počet interrupcí. Přece jen existují různé antikoncepční prostředky, které zabrání nechtěnému těhotenství. Tak proč je nepouţívat? Autorka: Míša 10

11 Mladí delikventi Nad naší malou zemičkou se stahují bouřková mračna. Tisíce očí členů EU se teď na nás zlostně upírají. Proč? Proč ten vztyčený, varovný prst? Kastrace. Ano, příčinou je kastrace. Ovšem ne zvířat. Hlavně ta lidská, která je nehumánní, dle této organizace. Ovšem co je špatného na kastraci delikventů, kteří si své sexuální touhy vybíjeli na dětech, popř. zvířatech? Jistě, ztratí tak svoji muţnost, ale ve většině případů se díky kastraci potlačí jejich sexuální pud. Coţ je jen dobře. Nebo snad ne? Cílem tohoto článku ovšem není obhajovat kastraci, ale poukázat na jistý problém. A to ten, ţe ţivot těchto lidí po kastraci a převedení do ambulantní léčby je vlastně nijaký. Společností jsou odsuzováni, odsunuti na okraj. Odkopnuti jako nějaká verbeţ, kus hadru. Je jasné, ţe rodiny dětí, na nichţ byl spáchán zločin, jim nikdy neodpustí. Nejhorší je ale podle mě fakt, ţe ani vlastní rodina není ochotna jim pomoci v návratu do relativně normálního ţivota. Ptám se: Proč? Ti lidé za to vlastně nemohou. Téměř vţdy se s touto úchylkou narodí. Později následuje trestný čin, vazba a ústavní léčba, kde se jim snaţí pomoci. Zní to jako klišé. Na skupinové terapii si začínají uvědomovat, co spáchali. Ţe jednali agresivně. Většina delikventů nevypadá, ţe by měla dostat Nobelovu cenu, tedy není na tom inteligenčně nejlíp (pokud se pletu, můţete mě vyvést z omylu). To je samozřejmě neopravňuje k tomu, aby páchali tyto trestné činy, kolikrát spojené s notnou dávkou násilí. 11

12 Kdyţ jsou tedy převedeni do ambulantní léčby, pomalu jsou postrkováni k tomu, aby se postavili na vlastní nohy, jenţe Jenţe jak, kdyţ téměř nikdo jim práci nechce dát? Kdo by chtěl zaměstnat úchyla, co obtěţoval malé chlapečky a holčičky? Ano, je mi jasné, jaká otázka by padla v diskuzi: A co kdyby to bylo vaše dítě? Ať už delikvent nebo oběť? Kdyby mé dítě bylo delikventem, snaţila bych se s tou skutečností vyrovnat, pomoci mu na cestě za světlem. I kdyţ bych věděla, ţe nikdy nebude jako ostatní. Je to přece moje dítě. Kdyţ by bylo obětí? Tomu člověku bych nikdy neodpustila. Ale čas obrušuje ostré hrany nenávisti, a i kdyţ bych ho stále nemohla vidět, neházela bych mu úmyslně klacky pod nohy. Myslím, ţe nejlepší by bylo, kdyby tito mladí lidé byli pod neustálým ústavním dohledem. I po kastraci. Měli by střechu nad hlavou, jídlo, oblečení a určitý pocit jistoty a komu se vypovídat. Na materiální věci by se snaţili vydělávat. V ústavu. Ale na tohle nejsou nejspíš peníze Nechci se těchto lidí zastávat, ale ani je odsuzovat. Myslím, ţe během léčby si protrpí dost. Z hlediska společnosti si ale říkám, kdo je vlastně oběť. Společnost, která je odmítá přijmout nebo lidé, jeţ za to vlastně ani nemohou? Autorka: Elisabeth 12

13 Pohled na mladého člověka aneb užívejme si, dokud to jde Foto: Kristýna Bulíčková 13

14 Mladí lidé prý nemají důvod být smutní, melancholičtí a uţ vůbec nemají nárok na to, aby je něco trápilo. Jsou přece mladí, mají celý ţivot před sebou, nemusejí pracovat, uţívají si mladý školský věk a jsou bezstarostní. Ale je to skutečně tak? Pokud zastáváme právě názor o bezstarostnosti tohoto období, pak jsme buď tak staří, ţe si nepamatujeme, jaké to bylo ţít tím bezstarostným ţivotem, nebo jsme natolik pokrytečtí, ţe tomu skutečně věříme. Jistě, v porovnání s tím, co nás čeká v dospělém ţivotě, je dětství a dospívání skutečně pohoda, ale musíme si uvědomit, ţe není zcela bez starostí, smutku a problémů. Vţdyť kaţdý z nás vnímá své těţkosti. Pro nás je dané trápení opravdu závaţné, pro jiného můţe být jen hloupostí. Tak proč zlehčovat ţivot mladých? Závidíme jim, a proto máme potřebu se jim vysmívat? Vţdyť výsměch je přece tou nejpřirozenější obranou. Zkusme se navzájem poslouchat, vnímat a akceptovat. A to platí pro nás, dospělé, i pro vás, mladé. 1. POHLED DÍVČÍ Milí čtenáři, tato úvaha bude o tom, jak vnímáme naši generaci. Bude to z mého pohledu a omlouvám se, jestli to některé z vás urazí, ale zkrátka tady nebudu psát to, co si nemyslím. Z mého pohledu mi připadá, ţe se lidé stejného či přibliţného věku jako jsem já, k sobě chovají čím dál hůře. Na druhou stranu musím říct, ţe se chováme lépe neţ např. na základní škole, kde se v jednom kuse pomlouvá, hádá a kolektiv vyčlení vţdy jednoho z řady a nebaví se s ním. Prostě jim nesedí, nebo je jiný a podle mě to není správné. Kaţdý by se měl vţít do situace toho, kterému je ubliţováno a potom se bít do hlavy: Proboha, co jsem mu těch několik let dělal? Z nás mám pocit, ţe se snaţíme neubliţovat, ale podle mě to záleţí na charakteru a povaze člověka. Ten, kdo zaţil něco takového, jako je vyčlenění z kolektivu, ví své a v ţivotě by to neudělal nikomu jinému. Pokud by se jednalo o pomlouvání, tak to přímo nesnáším, teda nevím jak vy, ale poloţme si otázku: Proč někoho pomlouvat? Kdyţ si o něm něco myslím, tak mu to řeknu naplno a ne, ţe ho budu za jeho zády pomlouvat a pak se k tomu samému člověku budu chovat jako k nejlepšímu kamarádovi. Jenţe je tu několik důvodů, proč většina z nás nechce říct pravdu do očí a to je: 1. Pomlouváme jen proto, abychom zapadli do kolektivu. 2. Máme strach říct pravdu do očí, protoţe ji lidé nesnesou = podle mě je tohle ale problém těch lidí, kteří tu pravdu nesnesou a ne problém nás, ale musíme znát míru toho, kam aţ zajít. Hádky jsou k ničemu, důleţité je snaţit se všechno řešit s klidem, ale ne vţdy to jde. Tenhle důvod je podle mě častější 14

15 Tak proč pomlouvat? Já vám na tohle neodpovím, odpovězte si vy sami. Já osobně raději všechno řeknu naplno a s tím člověkem si to vyříkám a nepotřebuji někde za zády šuškat něco, co se ta osoba stejně nakonec dozví. A pokud pomlouváte někoho, kdo vás má rád a věří vám, tak ho to nesmírně raní (falešný kamarád, je horší neţ nepřítel). Nikdy nedělejte druhému to, co vám samotné/samotnému nedělá dobře, je vám to nepříjemné Dalším problémem je asi namyšlenost některých lidí. Kaţdý si myslí, ţe je mistr světa, ale kdyţ přijde na věc, tak je to úplně stejný člověk jako kdokoli jiný. Všichni jsme si rovni a vţdycky budeme. Jeden vedle druhého máme své slabiny, a kdyţ je člověk trefí, tak to bolí úplně stejně namyšleného i nenamyšleného člověka. Lidé často hodnotí to, jak se člověk obléká nebo jak je jinak upravený. Proč např. hodnotit to, jestli má člověk značkové či neznačkové oblečení? Ne kaţdý má na tzv. značkové hadry a podle oblečení nemůţete poznat osobnost, ale společenské zařazení. A je snad tohle důvodem namyšlenosti? Podle mě ne! Znám plno takových lidí, kteří se změnili kvůli tomu, aby se měli lépe, ale mají se snad tito lidé lépe? Nemají. Protoţe v tom případě, bych řekla, ţe se jedná o přetvářku. Kaţdý jsme originál a nemusíme se kvůli ostatním měnit, to je jen na nás. Co se týká toho, jak kaţdý z nás uvaţuje o sobě, tak je to podle mě individuální. Jeden se hodnotí kladně, jiný záporně. Já osobně bych radila, abychom se hodnotili kladně, ale měli bychom si uvědomovat i naše zápory. A v čemkoliv, co se stane, nesmíme hledat jen chyby u druhých, ale i v sobě. Autorka: Cantam 2. POHLED CHLAPECKÝ Milý čtenáři, pokud hodláš číst tento článek, tak věz, ţe tenhle pohled je jen to, jak se dívám na svět já. Na tomhle světě jsem uţ 17 let, takţe leccos uţ vím, ale stále mi připadá, ţe je málo toho, co jsem poznal. K lidem všeobecně. Snaţím se přijímat ostatní takové, jací jsou a neodsuzovat je za jejich vzhled a úspěch ve škole, jako asi všem lidem se mi to vţdy nepodaří. Nevím jak vy, ale já bych v mojí věkové kategorii změnil mnohé, např. ten chlad a vypočítavost, se kterou někteří lidé druhé vyuţívají, nebo odsuzování, soudy druhých. Ale my v podstatě nemáme právo soudit! Doufám, ţe se to změní. 15

16 V dnešní době se rozšiřuje důleţitost peněz i do tříd různých škol. Nepamatujete si, ţe ve školce jsme si mohli hrát všichni a bylo nám jedno, jestli v pokladničce máme 20 nebo 2000 korun. Tohle je úvaha o tom, jak společnost vidím já. Rád bych vám tedy napsal, jak vidím svoji budoucnost. Jsem k sobě skeptický, ani nevím, jak zvládnu maturitu a jestli se dostanu na výšku. Kdyţ si představím, ţe maturuju, stáhne se mi ţaludek strachem, učení má význam! Pro mě veliký. Na jednu stranu chci být moc chytrý a vzdělaný a na druhou jsem lenivý pro to dělat maximum, prostě uţ nemám nervy a sílu se ještě podívat na matematiku nebo na chemii. Času mám dost, není to tím, ţe bych tolik nestíhal, sice se najdou perné chvíle, kdy skutečně nestíhám, ale nejsou často. Na základní škole jsem vůbec nebyl nejlepší ve třídě a ani jsem nebyl star. Moje rodina není nejlepší, ale mám je rád. Já sám si nedovolím vůbec říct, ţe bych mohl něco dokázat, a moţná proto pořád zůstávám v průměru, mám totiţ teorii, ţe kaţdý je něčím výjimečný, např. moje kamarádka krásně hraje na klavír. Závidím mým spoluţákům, protoţe mi vţdy přijdou výjimečnější, neţ jsem já. Kdyţ někoho zklamu, moc mě to mrzí, ale nedovedu to pořádně projevit, ani zdaleka. Při melancholii se zavírám, dokud se téhle nálady nezbavím. Můj vzhled ani nebudu probírat. Nakonec jsem, jaký jsem a vy také. Snaţím se vidět lidi z lepší stránky a doufám, ţe jednou všichni přijdou na to, ţe být sám sebou je méně namáhavější neţ předstírat to, čím nejste. Autor: Andrew 16

17 Život v klášteře Kdyţ jsem ţádala mého dlouholetého kamaráda o exkurz do ţivota v klášteře, netušila jsem, jak moc mě jeho slova zasáhnou Kdybyste Michala znali, věděli byste, ţe je to člověk pro kaţdou špatnost (tedy v kladném smyslu tohoto slovního spojení), myslím, ţe mohu říct, ţe spoustě lidí okolo sebe nejednou pomohl, vyslechl je a vyčaroval jim úsměv na rtech. Kdyţ Michal jednou oznámil, ţe odchází do Michal Giacintov (fotoarchiv: L;-)) kláštera, nejeden jeho kamarád byl touhle informací vyveden z míry. Aţ po delší době jsem pochopila, proč se k tomu rozhodl. Ráda bych vám zde přiblíţila, co můţe vést člověka k odchodu do kláštera a co vlastně obnáší takový ţivot. Tentokrát však nepřináším rozhovor jak jste zvyklí ale spíše takovou zpověď. V době poměrně nedávné, v čase, kdy slušní lidé jezdí na dovolenou, občané mladší devatenáct let uţívají líbezných dní volna a relaxace, slunce opaluje krásná těla populace do hněda a prostory kolem vody jsou obsypány plavci a nudisty, se to stalo. V půlce léta jsem namísto do hor či k vodě nasedl do vozu a jel směr Praha (takové to město nad Vltavou) a tam vešel do brány jistého kláštera. A od té doby se připravuji na kariéru katolického mnicha. Danému rozhodnutí předcházela Michal a oslava jeho narozenin (fotoarchiv: L;-)) celá řada událostí, díky kterým nakonec jsem tam, kde jsem. Předně, asi nejvýznamnější byl můj příklon ke katolické církvi. V osmi letech jsem byl na skautském táboře, přičemţ oddíl byl křesťanský. V neděli se pak šlo do kostela na mši a na ní šla většina kluků 17

18 k přijímání. V daném věku mě velmi rozčilovalo, ţe nemůţu jít taky, takţe jsem se optal vedoucích, co jakoţe mám udělat pro to, abych mohl přijímat taky a oni odpověděli, ţe bych se měl nechat pokřtít a chodit do náboţenství. Tak začala má dráha katolíka. Nebyl v tom ani rozum, ani nějaké zjevení či co, ale rozhodujícím faktorem bylo jídlo. V průběhu dalších let se moje víra tak nějak začal normálnět, občas rostla, občas se ztrácela, ale pořád byla a veškeré gurmánské prvky stojící v jejích prazákladech vyklidily místo poněkud chytřejším a hlubším důvodům proč věřit. V osmnácti letech jsme s kamarády hráli bigbít v kapele Smädný mnich, k čemuţ patřilo i občas nějaké to pivečko. Celé to skončilo dost nešťastně na koncertě punkové legendy hanáckého kraje, kapely Vraní oko, kdy jsem při tzv. pogu uvedl svoje levé Jak jsme Michala zlobili a on si nemohl postavit stan (fotoarchiv: L;-)) koleno ve stav nepouţitelný a musel jsem absolvovat operaci. Takţe byl s punkem konec a začal jsem se stylizovat do pravého opaku punkáčů, poslouchal jsem váţnou hudbu a choval se normálně. Během vysokoškolských studií jsem nalezl děvče blízké svému srdci a vešli jsme ve stav zvaný váţná známost. Rád na tu dobu vzpomínám a vracím se k ní. Ne toliko potom k rozchodu o rok pozdějšímu, který výčet lékařských zařízení mnou navštívených rozšířil o psychologickou poradnu. Povaţuji to za zlomové období ve svém ţivotě, protoţe jsem zakusil jednak to dobré, čeho jsem schopen pro druhého člověka a na druhé straně pak člověk vidí, jak hluboko dokáţe klesnout při té partnerské krizi. Po rozchodu jsem se poměrně zadluţil a vrhnul jsem veškeré své síly do sportovního fandění, abych si našel nějakou náplň a nemusel si doma brečet do zdi. Dluhy jsem vyřešil díky skvělému zaměstnání v rozhlase, kde jsem byl rok a vydělal si dostatečně a našel nové přátele. Díky fandění jsem projel i místa v republice, kam bych se běţně asi nepodíval. Kaţdopádně ač jsem byl spokojen, přeci jen mi něco chybělo. Ono chodit kaţdý den do práce z práce a pak večer buď sedět u televize nebo v hospodě, případně být na hokeji či na koncertě není úplně ono. Přišlo mi, ţe je to sice krásné a pohodlné, ale ţiju si tak nějak jenom sám pro sebe. A to je málo. Proto jsem se rozhodoval, zdali si vyhlédnout nějakou další adeptku na manţelský ţivot či jako vzorný syn své církve jít do kláštera a nakonec jsem dal přednost moţnosti druhé. 18

19 Dané rozhodnutí samozřejmě ještě zdaleka není trvalé. Napřed tu člověk ţije rok v civilu jako zájemce, coţ je stále můj případ. Následně, je-li uznán komunitou způsobilým a on sám chce vytrvat, je přijat do noviciátu. Dostane hábit, jméno po nějakém svatém a začíná rok zkoušek. Noviciát je nejtvrdší období ţivota v klášteře. Začínající mnich nesmí spát nikde mimo klášter (takţe nemůţe navštívit ani rodiče) a jsou na něj větší poţadavky z hlediska disciplíny. Pokud přeţije i toto, následují minimálně tři roky tzv. časných slibů, které končí sloţením slibů věčných, coţ je něco jako manţelský slib. Ty uţ by měly zaručovat trvalost a vůli vydrţet v klášteře. Takhle se v Olomouci slaví 1. máj (fotoarchiv: Michal Giacintov) Ţivot samotný je zde úplně všední. Kaţdý den se vstává v tu samou dobu (6:00), mše svatá i modlitby jsou pokaţdé v ten sám čas. Je velice málo věcí či podnětů, které vytrhávají ze stereotypu. A právě v tom si tady kaţdý musíme najít to podstatné, tedy čas na osobní modlitbu a vztah s Bohem, jinak se udusíme nudou a vlastními ţabomyšími válkami. V klášteře se totiţ setkávají lidé z různých koutů republiky, z různého rodinného prostředí, s různými zlozvyky, chybami atd. Člověk si je nevybírá, a musí je proto brát takové, jací jsou, coţ ne vţdy je úplně snadné a čas od času mě někdo pěkně vytočí. Kaţdopádně ani v klášteře nejsem ochuzen o své největší záliby a cca 1x za měsíc dostanu povolení jít nebo jet někam na hokej a čas od času mě pustí i na koncert nějakého toho bigbítu. Svoje místo v ţivotě ale pořád hledám a vím, ţe je to proces na celý ţivot. Kaţdopádně člověk by měl být šťastný tam, kde je a naproti tomu by neměl přestat hledat, jak co má zlepšit a jak lidem, se kterými ţije, činit ţivot radostnější. Autoři: L;-) a Michal Giacintov 19 Provázení po Kartouzce u Olomouce (fotoarchiv: Michal Giacintov)

20 Zajímavá povolání Milí čtenáři, v tomto článku jsem si pro vás přichystala dvě velice zajímavá povolání. Přeji příjemné čtení. Jako první povolání jsem se rozhodla vybrat údrţbáře vedení velmi vysokého napětí. Toto povolání jsem nedávno viděla na internetu a připadlo mi velice atraktivní. Je to ojedinělá činnost, která se jen tak nevidí. Muţ, který toto povolání vykonává, kontroluje dráty velmi vysokého napětí. Práce probíhá tak, ţe letí na plošince, která je umístěna na vrtulníku. Přiblíţí se k drátu a přiloţí k němu pravděpodobně nějakou ocelovou tyč, čímţ se dá do kontaktu s elektrickým napětím. Muţ nosí oblek, který obsahuje 25% ocelového vlákna. Toto vlákno vytvoří kolem jeho těla Faradayovu klec, takţe půl milionu voltů obklopí jeho tělo. Můţe pak pracovat bez obav z elektrického napětí. Pokud je vrtulník izolován od země, můţe muţ své tělo vystavit stejnému napětí, jako má vedení. (A tak to mají i ptáci.) Faradayova klec v laboratorních podmínkách (foto: internet) Pilot řídící vrtulník musí být ohromně přesný a musí údrţbářům v podstatě číst myšlenky. Dnes je ale bohuţel taková poptávka po elektřině, ţe si tito zaměstnanci nemohou dovolit kabely přerušovat a sundávat kvůli jejich údrţbě. Tuto část zakončím dvěma větami: Na konci 18. století ţil muţ jménem Michael Faraday, který tvrdil něco neuvěřitelného, ţe pokud umístíte člověka do kovové klece a do ní zapojíte elektřinu, tak ani velmi vysoké napětí člověka nezabije. Napětí ho pouze v podstatě obklopí. Pokud máte zájem se podívat na toto povolání, najdete jej zde: 20

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus Listopad 2010 2. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, potěšilo mě, ţe vychází i druhé číslo časopisu Portál. Byly tu menší problémy

Více

Porucha příjmu potravy aneb boj o život

Porucha příjmu potravy aneb boj o život JABOK vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Jitka Neitzelová Porucha příjmu potravy aneb boj o život Katedra: Sociální pedagogiky Vyučující: PhDr. Vladimír Mašát Rok:

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Akreditace: MŠMT 3039/201320155 Výchova dítěte s autismem Seminární práce Vedoucí seminární práce: doc. Mgr. Michal

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden 2011. Vojenské muzeum. Poprask. Korán psaný krví. HW novinky

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden 2011. Vojenské muzeum. Poprask. Korán psaný krví. HW novinky Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden 2011 Poprask Vojenské muzeum 54 52 19 Korán psaný krví HW novinky 17 2 Obsah: Aktuality... 3 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY RODIČŮ, ÚTERÝ 14. 12. 2010... 3 DISKUSNÍ

Více

Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III.

Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III. Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III. Obsah: Předmluva Mgr. Michaela Freiová: Ţena v současné křesťanské civilizaci Mons. Erwin Joseph Ender: Projev na 10. výročním sněmu UKŢ Ing. Bohuslava

Více

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková 2. ročník 2. číslo LISTOPAD 2011 1 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, v minulém čísle jste se mohli seznámit s novými změnami, které časopis zaznamenal.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií III. ročník kombinované studium Obor: učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Pavel Prucek Možná řešení

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012 Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Obsah TenTO časopis je TišTěn na ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Reforma

Více

po znání 2. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury

po znání 2. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury poznání 2. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury žlutošedá inzerce obsah redaktorský sloupeček 4. domácí scéna Cesta do Norimberka a zase zpátky 6. domácí scéna Lyžák 2012 7. domácí scéna Jak

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 -

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 - Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Paliativní péče o děti zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole.

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských občasný občasník 26 prosinec 2009 VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR Úvodní slovo Také uţ cítíte tu vůni blíţících se Vánoc a říkáte si jako já kaţdý rok, ţe ty letošní si konečně vychutnáte a nebudete se za ničím honit a v klidu si uděláte čas na své záliby? Ne vţdy se

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA OBOR DRAMATERAPIE ABSOLVENSKÁ PRÁCE Mgr. Marcela Lehotská Terapie divadlem BRNO 2014 Vedoucí práce: Mgr. Josef Zajíček. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Návykové látky mezi zlínskými skauty

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Návykové látky mezi zlínskými skauty CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Návykové látky mezi zlínskými skauty Téma práce: Návykové látky mezi zlínskými skauty Jan Chmelař Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Bakalářská práce

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Bakalářská práce UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Bakalářská práce Brno 2009 Milan Petrák UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách Kristýna Fuchsová Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Papoušek Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Lázně Železnice v novinách - v průběhu času

Lázně Železnice v novinách - v průběhu času Lázně Železnice v novinách - v průběhu času 1. Předvoj ze dne 6. 7. 1961, ročník II., číslo 27, str. 2 ŽELEZNICE (aru): O malé pacienty v železnické léčebně se stará i kolektiv rehabilitačních pracovnic

Více

Co dokáže překonat láska

Co dokáže překonat láska www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 6 / 2 0 1 2 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 3 0 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více

Škola za pokrokem. Zpracováno pro připravovanou knihu "Intelektuál ve veřejném prostoru"

Škola za pokrokem. Zpracováno pro připravovanou knihu Intelektuál ve veřejném prostoru Škola za pokrokem Zpracováno pro připravovanou knihu "Intelektuál ve veřejném prostoru" Od školy se změna nečeká... 1 Svět se mění... 3 1. Rychlost, se kterou rychlost změn světa roste, roste... 4 2. Škola

Více