Březen číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus"

Transkript

1 Březen číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

2 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost. Podíváme se na několik závaţných témat, jimiţ jsou některé lidské nemoci, na téma sebevraţda apod. Dovíte se, jaké to je ţít s váţnou chorobou, kterou vám přiblíţí jedna z autorek článků a vlastní tvorby. Necháme vás nahlédnout do ţivota zajímavého člověka, který se rozhodl ţít v klášteře, a přiblíţíme vám jeho cestu k tomuto rozhodnutí. V rubrikách, které vycházejí kaţdý měsíc, se dovíte opět něco o sportu, tentokrát jím bude zajisté atraktivní hra florbal. Dále si můţete prohloubit své znalosti o hudbě, hudebních směrech a hudební historii. Vlastní tvorba je tentokrát o něco pestřejší, protoţe se ozývají stále noví a noví autoři básní i povídek, coţ mě osobně těší. Přiznám se, ţe jsem ani netušila, kolik umělců se v mé blízkosti skrývá. Pobaví vás nějaké vtípky a nesoutěţní sudoku. Odpověď na soutěţní otázku můţete posílat na jiţ známou ovou adresu: Samozřejmě, ţe to, co jsem vám nabídla výše, není vše, tudíţ s chutí projděte obsah tohoto čísla a najděte témata, která se vám budou líbit a zaujmou vás. L:-) 2

3 Obsah 1. Leukémie a ţivot s ní Progerie co to je? (Ne)dobrovolná smrt Mladí delikventi Pohled mladého člověka Dívčí pohled na ţivot Chlapecký pohled na ţivot Cesta do kláštera Zajímavá lidská povolání Důchodová reforma Kauza Dobeš Moderní zábava Hudební historie Florbal Vlastní tvorba Fotosoutěţ Sudoku Vtipy Redakční rada: Taurus fotografka, autorka článků apod. Cantam autorka článků a vlastní tvorby Anič autorka článků Лукаш Ридл autor článků o sportu Andrew autor článků a vlastní tvorby xfull autor povídek a básní Lukáš autor fantazy románu Narae a kreseb Míša autorka článků a úvah Elisabeth autorka básní a článků Zipp autor povídky Sherlock autor článků o kapelách a zpěvácích L:-) korektorka textů, autorka úvodníků k článkům a toho, co je třeba 3

4 Leukémie a jedno velké Díky! Jedenáct let. Jiţ jedenáct let jezdím na jisté dětské oddělení 21B. Léčba mé nemoci je náročná. Nikdy se neví, kdy propukne. Příčiny? Různé. Obyčejné činnosti k ţivotu potřebné. Fyzická zátěţ, tedy pohyb či nemoc. Normální nachlazení mě srazí na kolena, donutí mě poleţet si aţ čtrnáct dní na kapačkách. Vzácná nemoc. PNH. Paroxysmální noční hemoglobinurie. Sama samotinká, do osmnácti jediné dítě v ČR. Prý. Léky pro dospělé a důchodce. Pokusný králík? Moţná. Jizvy z odběrů kostní dřeně. Nevyléčitelné, jen transplantací. Ţádné dětství, mnoţství proplakaných nocí. Otázka: Proč já? poletuje v mysli denně. Přesto si nestěţuji. Protoţe vím, ţe je ještě mnohem horší onemocnění: leukémie. Není pěkné říci, ţe leukemikům závidím. Závidím jim to, ţe oni se po transplantaci téměř vţdy vyléčí. Ano, jsou hlídáni. Postupně však i tyto kontroly odezní. Mohou ţít nový, zdravý ţivot. Ale ta cesta k němu je trnitá, plná kamenů, lemovaná bolestí a slzami. Stojí však za to. S mojí diagnózou a nepravidelnými návštěvami oddělení, stejně jako táborů, které pořádá tamní sdruţení Šance, je celkem logické, ţe většina mých kamarádů a kamarádek jsou vyléčení leukemici. Jsou to silní lidé, častokrát ještě děti. Problémy obyčejných lidí se zdají, vedle těch jejich v době léčby, zcela malicherné. Aţ po setkání s takovým člověkem nebo jiným nemocným, postiţeným, si uvědomíme cenu ţivota. Kdyţ mi bylo třináct let, umřel mi na leukémii kamarád. Poznamenalo mě to a utvrdilo v tom, ţe sice ne kaţdý člověk tuhle nemoc porazí, přesto je třeba vytrvat a hlavně BOJOVAT! Hlavně se musí chtít vyléčit a to on nechtěl Dokonce se mi i stalo, ţe jsem opět leţela na oddělení a přivezli mladou slečnu. Třináct let, i kdyţ vypadala starší. Zuzka se jmenovala. Odpoledne, po odběrech, jsme se spolu bavily, vše se sdálo být krásné, nebýt toho, ţe jsme byly zavřené v nemocnici. Vstoupil lékař. Oznámil jí přede mnou, ţe má leukémii. Sesypala se. Utěšovala jsem ji a snaţila se jí pomoci, i kdyţ jsme věděla, ţe slova jsou teď zcela zbytečná. Chtěla jsem jí ale ukázat, ţe na tu nemoc není sama. Poté, co mne propustili, vţdy, kdyţ jsem šla na kontrolu, navštívila jsem ji. Byla usměvavá, přesto nešlo přehlédnout kruhy pod očima. Sţíralo ji to zevnitř. Snaţila jsem se ji bavit, rozesmávat. Připadala jsem si jako první zdravotní klaun. Tehdy mi to tak ale nepřišlo 4

5 Dnes je z ní mladá, krásná a zdravá slečna, co motá hlavy klukům. Nikdo by jí nevěřil, čím si prošla. A takových dětí je mnoho. Nejsmutnější pohled je ale vţdy ten, kdyţ vidíte ty malé děti s holými hlavičkami, nafouklými bříšky a kulatými tvářemi, mající neustále na něco chuť díky lékům. Zdají se být šťastné. Naštěstí si pořádně neuvědomují, co se děje. V budoucnu z toho zbude jen matná vzpomínka. A to je dobře Jedno je ale jisté. Ačkoli se vyléčí a ţijí normálně, chodí se bavit do společnosti, zůstanou poznamenaní. Je to takový cejch. Ale v dobrém slova smyslu. Protoţe oni vědí, jak těţké je nepodlehnout a rvát se o vlastní ţivot se zákeřnou nemocí. Stejně tak pro jejich rodiny Na závěr jsem si nechala zvláštní poděkování celému oddělení 21B, všem sestrám, které se mi po celých jedenáct let snaţily zpříjemňovat pobyt v nemocnici. Všem lékařům, mé lékařce, docentce Pospíšilové, a hlavně Lucce Sulovské za to, jaká neskutečná energie z ní vyzařuje. Je to takové sluníčko. Děkuji jí za to, jak ochotně se o mne starala. Taktéţ bych chtěla poděkovat sdruţení Šance, bez jejichţ pomoci bych nikdy nepoznala tolik skvělých lidí a nepodívala bych se na tolik zajímavých míst. Jsem vděčná za to, ţe mohu být členem. DĚKUJI!!! Autorka: Elisabeth 5

6 Progerie, aneb kdyţ jsou děti starými lidmi Ţivot k nám kolikrát není milý. Myslíme si, ţe naše problémy jsou ty nejhorší, ţe MY jsme ti jediní, kteří trpí. Ale není to tak. Na světě je mnoho dětí (i dospělých), kteří trpí mnoha vzácnými chorobami. Svou nemoc berou s humorem a nadhledem sobě vlastním. Jsou plni optimismu, který se nám zdá aţ podivný, vţdyť tak trpí! Potkáme je na ulici: a buď se zděsíme, nebo je začneme litovat. Oni však o naši lítost nestojí. Chtějí ţít normálním ţivotem, dokud nezemřou Jednou z takových chorob je i Progerie. Progerie - foto: internet Progerie je vzácná genetická porucha, kterou trpí na celém světě zhruba 50 dětí, z toho asi 23 v Evropě (přesnou statistiku vám ale neřekne nikdo, statistika přece nuda je ). Jedná se o předčasné stárnutí těla, zatímco duše je stále na úrovni dítěte. Mozek tedy naštěstí není zasaţen a děti si tak vše plně uvědomují. Tato nemoc ohroţuje obě pohlaví stejně, i kdyţ častěji postihuje chlapce. Důvod? Neznámý. 6

7 Slovo progeria pochází z řeckého slova progeros ve významu předčasně starý. Řecké slovo pro znamená před, zatímco slovo geras znamená stáří. Jedná se taky o nemoc, která je známá jako Hutchinson-Gilfordův progerijní syndrom, Hutchinson-Gilfordův syndrom a Progerijní syndrom (nestačil by jeden název prosím?). Hutchinsonův-Gilfordův syndrom, tzv. pravá progerie se u dětí začíná projevovat jiţ od druhého roku (do té doby však děti vypadají zcela zdravě) a většina dětí se doţije maximálně 13 let. Samozřejmě, najdou se i výjimky, děti ţijí déle, ale takových případů je ţalostně málo. Naopak Wernerův syndrom (tzv. progerie dospělých) je obdobné postiţení s mírnějším průběhem. I kdyţ u této nemoci je těţké říct, jak moc je ten průběh mírný Progerické rysy má dokonce i většina syndromů způsobených chromozomálními aberacemi, tj. mutacemi, např. Downův syndrom. Nemocní mají typický vzhled: malý vzrůst, ptačí obličej s vystouplýma očima, extrémně tenkou kůţi, tenké končetiny s nápadnými klouby. Pro děti je také typický nedostatek vlasů. Kosti jsou příliš křehké. Orgány a tepny stárnou rychlostí dostihového koně. Taktéţ je absence řas, obočí. Foto - internet 7

8 Přestoţe děti mají příznaky stárnutí a většinou umírají na infarkt nebo mozkovou příhodu, netrpí např. šedým zákalem nebo řídnutím kostí a kloubů. Nemají ani predispozice k rakovině. Coţe trochu zvláštní, vzhledem k tomu, jak moc jim stárne zbytek těla. V roce 2003 se týmu Francise Collinse z Národního ústavu pro výzkum lidského genomu v Bethesdě ve státě Maryland podařilo zjistit příčinu. Podle vědců způsobuje progerii mutace genu zvaného LMNA, který je na chromozómu 1. Tento gen umoţňuje produkci bílkoviny známé jako lamin A. Tyto bílkoviny se podílejí na udrţování struktury obalu jádra buňky, které obsahuje DNA. V případě jejich poruchy je obal narušen a buňky se dělí špatně nebo vůbec, coţ narušuje obnovování tkání a vede k patologickému stárnutí. Rodiče dětí trpících progerií zaloţili roku 1997 evropskou nadaci Progeria Family Circle, která je registrována v Holandsku. Snaţí se rodičům a jejich dětem co nejvíce zpříjemnit společně strávený čas, který je však neúprosný. Rodiče si navzájem radí, podporují se. Příjemná setkání s nádechem smutku, jenţ si však nikdo nepřipouští. Tato setkání jsou pořádána kaţdým rokem. Finance zajišťují dárci. Tedy lidé, kteří dokáţí pochopit neskutečnou bolest a zármutek rodiny. Děti tak poznají, ţe nejsou samy. Jejich sebevědomí se začne dotýkat nebeské klenby. Neboť ony si to za svoji statečnost zaslouţí. Nyní je v Indii známá rodina, Khanovi, která je jediná na světě, protoţe má nemocných více jak jedno dítě. V současné době touto nemocí trpí tři jejich děti, dvě jiţ bohuţel zemřely. Příčinou, proč zrovna jejich rodina je postiţená vícekrát a další dvě děti jsou úplně zdravé, není známa. Po sérii vyšetření se ukázalo, ţe děti Khanovi mají zcela specifickou progerii, typickou jenom pro jejich rodinu. Příznaky jsou podobné, ale na rozdíl od jiných dětí, jejich srdce je silné. Bohuţel jim mizí hrudní kosti. Ano, doslova mizí. Jejich kosti vypadají jako sklo. Těţko říct, co je důvodem. I kdyţ lékaři si myslí, ţe je to rozdílnou stravou. V Americe přeci jenom upřednostňují fast-food, kdeţto Indie je známá pro svou lásku k rýţi. Jedno je jisté, děti mají obrovskou chuť ţít. Uţ tak se doţili vysokého věku. Khanova dcera má 19 let a syn 17 let. Věk posledního syna jsem si bohuţel nezapamatovala. 8

9 Lékaři se jim jakkoli snaţí zpříjemnit ţivot. Dcerka se ráda parádí, jako kaţdá mladá slečna v jejím věku a starší syn se zajímá o jemnou mechaniku. Dokonce se lékaři, který jim vyšetření prováděl, podařilo pro staršího syna zajistit návštěvu kina. Ten dal ovšem přednost zkoumání stavby projektoru. Děti Khanovi (foto - internet) Ačkoli se tyto děti vyznačují obrovskou chutí do ţivota, nadhledem a neustálým úsměvem na tváři, nikdo neví, jak dlouho tady ještě budou I kdyţ Leon Both, trpící touto nemocí, účinkoval v klipu jisté, trochu výstřední kapely Die Antwoord. Nejspíše si tak splnil sen. Coţ je to nejkrásnější. Zdrojem informací je TV Barrandov, Novinky.cz, Wikipedie.cz a některé internetové zahraniční stránky. Autorka: Elisabeth 9

10 (Ne)dobrovolná smrt N eustále o tom slýcháváme, ale málokdo tomu věnuje pozornost. Pokud se my nebo naši blízcí nedostaneme do situace, která vyţaduje zásadní rozhodnutí o úmrtí, děláme, jako by se nás smrt netýkala. Řeč je o euthanasii, sebevraţdě a interrupci. Všechny tři způsoby smrti spojuje jedna jediná věc: dobrovolné rozhodnutí. Jenţe, co kdyţ nám v tom, abychom ukončili ţivot, brání náboţenství či etika? Euthanasie nebo-li dobrá smrt, jak se jí často říká, je povaţována za druh sebevraţdy ovšem s asistencí. V naší zemi je tento způsob smrti ještě stále povaţován za vraţdu, a tak se nenajde lékař, který by ji provedl. Spousta lidí proto odjíţdí do Švýcarska, kde je euthanasie legální, avšak i tam musíte splňovat podmínky pro její vykonání. Podstoupit asistovanou sebevraţdu mohou pouze lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a trpí. Jediná klinika, která euthanasii provádí, se nazývá Dignitas a jejich ceník se pohybuje kolem Kč (v ceně je zahrnuto vše: od přepravy nemocného aţ po odevzdání popela rodině). Dalším způsobem, jak ukončit svůj ţivot, je tzv. sebevraţda. Nejčastěji ji vykonávají lidé, kteří mají fyzické a psychické problémy. Aniţ by navštívili odborníka a o problémech se s ním poradili, raději si vezmou ţivot. Způsobů, jak spáchat sebevraţdu, existuje více stejně jako druhů sebevraţd. Spousta lidí sebevrahy odsuzuje. Proto Holandsko přemýšlí, zda povolit euthanasii i lidem, kteří jsou duševně nemocní, od čehoţ si slibují menší procento sebevraţd. Jako třetí dobrovolný způsob smrti je potrat. Interrupce, jak se potrat jinak nazývá, je záměrné ukončení těhotenství. Interrupce ze všech tří způsobů vytváří největší etický a církevní problém. Z etického pohledu pouze 23% lidí předpokládá, ţe potrat je vraţdou dítěte. Zato církev usiluje o to, aby byl vydán zákon, který by potrat zakázal (převáţně v Irsku, Polsku a USA). Také existuje skupina s názvem Pro-choice, coţ jsou lidé, kteří zastávají právo na interrupci. Oproti nim stojí Pro-life, ti argumentují proti ukončení těhotenství a zastávají názor, ţe člověk je člověkem uţ od početí. V této skupině se najdou lidé označující potrat jako holocaust. Odpůrci potratů téţ poukazují na psychické potíţe, které mohou u osob podstoupivších potrat nastat (občas deprese a pociťovaná vina mohou vést aţ k sebevraţdě). Moţná se jednou dočkáme dne, kdy se nemocní lidé budou moct rozhodnout, jestli ukončí na vlastní ţádost svůj ţivot sami jen s pomocí lékaře. Určitě to bude důstojnější smrt neţ sebevraţda a lidé budou umírat bez strachu a stresu, spokojeni, ţe se splnilo jejich poslední přání. A taky můţeme jen doufat v menší počet interrupcí. Přece jen existují různé antikoncepční prostředky, které zabrání nechtěnému těhotenství. Tak proč je nepouţívat? Autorka: Míša 10

11 Mladí delikventi Nad naší malou zemičkou se stahují bouřková mračna. Tisíce očí členů EU se teď na nás zlostně upírají. Proč? Proč ten vztyčený, varovný prst? Kastrace. Ano, příčinou je kastrace. Ovšem ne zvířat. Hlavně ta lidská, která je nehumánní, dle této organizace. Ovšem co je špatného na kastraci delikventů, kteří si své sexuální touhy vybíjeli na dětech, popř. zvířatech? Jistě, ztratí tak svoji muţnost, ale ve většině případů se díky kastraci potlačí jejich sexuální pud. Coţ je jen dobře. Nebo snad ne? Cílem tohoto článku ovšem není obhajovat kastraci, ale poukázat na jistý problém. A to ten, ţe ţivot těchto lidí po kastraci a převedení do ambulantní léčby je vlastně nijaký. Společností jsou odsuzováni, odsunuti na okraj. Odkopnuti jako nějaká verbeţ, kus hadru. Je jasné, ţe rodiny dětí, na nichţ byl spáchán zločin, jim nikdy neodpustí. Nejhorší je ale podle mě fakt, ţe ani vlastní rodina není ochotna jim pomoci v návratu do relativně normálního ţivota. Ptám se: Proč? Ti lidé za to vlastně nemohou. Téměř vţdy se s touto úchylkou narodí. Později následuje trestný čin, vazba a ústavní léčba, kde se jim snaţí pomoci. Zní to jako klišé. Na skupinové terapii si začínají uvědomovat, co spáchali. Ţe jednali agresivně. Většina delikventů nevypadá, ţe by měla dostat Nobelovu cenu, tedy není na tom inteligenčně nejlíp (pokud se pletu, můţete mě vyvést z omylu). To je samozřejmě neopravňuje k tomu, aby páchali tyto trestné činy, kolikrát spojené s notnou dávkou násilí. 11

12 Kdyţ jsou tedy převedeni do ambulantní léčby, pomalu jsou postrkováni k tomu, aby se postavili na vlastní nohy, jenţe Jenţe jak, kdyţ téměř nikdo jim práci nechce dát? Kdo by chtěl zaměstnat úchyla, co obtěţoval malé chlapečky a holčičky? Ano, je mi jasné, jaká otázka by padla v diskuzi: A co kdyby to bylo vaše dítě? Ať už delikvent nebo oběť? Kdyby mé dítě bylo delikventem, snaţila bych se s tou skutečností vyrovnat, pomoci mu na cestě za světlem. I kdyţ bych věděla, ţe nikdy nebude jako ostatní. Je to přece moje dítě. Kdyţ by bylo obětí? Tomu člověku bych nikdy neodpustila. Ale čas obrušuje ostré hrany nenávisti, a i kdyţ bych ho stále nemohla vidět, neházela bych mu úmyslně klacky pod nohy. Myslím, ţe nejlepší by bylo, kdyby tito mladí lidé byli pod neustálým ústavním dohledem. I po kastraci. Měli by střechu nad hlavou, jídlo, oblečení a určitý pocit jistoty a komu se vypovídat. Na materiální věci by se snaţili vydělávat. V ústavu. Ale na tohle nejsou nejspíš peníze Nechci se těchto lidí zastávat, ale ani je odsuzovat. Myslím, ţe během léčby si protrpí dost. Z hlediska společnosti si ale říkám, kdo je vlastně oběť. Společnost, která je odmítá přijmout nebo lidé, jeţ za to vlastně ani nemohou? Autorka: Elisabeth 12

13 Pohled na mladého člověka aneb užívejme si, dokud to jde Foto: Kristýna Bulíčková 13

14 Mladí lidé prý nemají důvod být smutní, melancholičtí a uţ vůbec nemají nárok na to, aby je něco trápilo. Jsou přece mladí, mají celý ţivot před sebou, nemusejí pracovat, uţívají si mladý školský věk a jsou bezstarostní. Ale je to skutečně tak? Pokud zastáváme právě názor o bezstarostnosti tohoto období, pak jsme buď tak staří, ţe si nepamatujeme, jaké to bylo ţít tím bezstarostným ţivotem, nebo jsme natolik pokrytečtí, ţe tomu skutečně věříme. Jistě, v porovnání s tím, co nás čeká v dospělém ţivotě, je dětství a dospívání skutečně pohoda, ale musíme si uvědomit, ţe není zcela bez starostí, smutku a problémů. Vţdyť kaţdý z nás vnímá své těţkosti. Pro nás je dané trápení opravdu závaţné, pro jiného můţe být jen hloupostí. Tak proč zlehčovat ţivot mladých? Závidíme jim, a proto máme potřebu se jim vysmívat? Vţdyť výsměch je přece tou nejpřirozenější obranou. Zkusme se navzájem poslouchat, vnímat a akceptovat. A to platí pro nás, dospělé, i pro vás, mladé. 1. POHLED DÍVČÍ Milí čtenáři, tato úvaha bude o tom, jak vnímáme naši generaci. Bude to z mého pohledu a omlouvám se, jestli to některé z vás urazí, ale zkrátka tady nebudu psát to, co si nemyslím. Z mého pohledu mi připadá, ţe se lidé stejného či přibliţného věku jako jsem já, k sobě chovají čím dál hůře. Na druhou stranu musím říct, ţe se chováme lépe neţ např. na základní škole, kde se v jednom kuse pomlouvá, hádá a kolektiv vyčlení vţdy jednoho z řady a nebaví se s ním. Prostě jim nesedí, nebo je jiný a podle mě to není správné. Kaţdý by se měl vţít do situace toho, kterému je ubliţováno a potom se bít do hlavy: Proboha, co jsem mu těch několik let dělal? Z nás mám pocit, ţe se snaţíme neubliţovat, ale podle mě to záleţí na charakteru a povaze člověka. Ten, kdo zaţil něco takového, jako je vyčlenění z kolektivu, ví své a v ţivotě by to neudělal nikomu jinému. Pokud by se jednalo o pomlouvání, tak to přímo nesnáším, teda nevím jak vy, ale poloţme si otázku: Proč někoho pomlouvat? Kdyţ si o něm něco myslím, tak mu to řeknu naplno a ne, ţe ho budu za jeho zády pomlouvat a pak se k tomu samému člověku budu chovat jako k nejlepšímu kamarádovi. Jenţe je tu několik důvodů, proč většina z nás nechce říct pravdu do očí a to je: 1. Pomlouváme jen proto, abychom zapadli do kolektivu. 2. Máme strach říct pravdu do očí, protoţe ji lidé nesnesou = podle mě je tohle ale problém těch lidí, kteří tu pravdu nesnesou a ne problém nás, ale musíme znát míru toho, kam aţ zajít. Hádky jsou k ničemu, důleţité je snaţit se všechno řešit s klidem, ale ne vţdy to jde. Tenhle důvod je podle mě častější 14

15 Tak proč pomlouvat? Já vám na tohle neodpovím, odpovězte si vy sami. Já osobně raději všechno řeknu naplno a s tím člověkem si to vyříkám a nepotřebuji někde za zády šuškat něco, co se ta osoba stejně nakonec dozví. A pokud pomlouváte někoho, kdo vás má rád a věří vám, tak ho to nesmírně raní (falešný kamarád, je horší neţ nepřítel). Nikdy nedělejte druhému to, co vám samotné/samotnému nedělá dobře, je vám to nepříjemné Dalším problémem je asi namyšlenost některých lidí. Kaţdý si myslí, ţe je mistr světa, ale kdyţ přijde na věc, tak je to úplně stejný člověk jako kdokoli jiný. Všichni jsme si rovni a vţdycky budeme. Jeden vedle druhého máme své slabiny, a kdyţ je člověk trefí, tak to bolí úplně stejně namyšleného i nenamyšleného člověka. Lidé často hodnotí to, jak se člověk obléká nebo jak je jinak upravený. Proč např. hodnotit to, jestli má člověk značkové či neznačkové oblečení? Ne kaţdý má na tzv. značkové hadry a podle oblečení nemůţete poznat osobnost, ale společenské zařazení. A je snad tohle důvodem namyšlenosti? Podle mě ne! Znám plno takových lidí, kteří se změnili kvůli tomu, aby se měli lépe, ale mají se snad tito lidé lépe? Nemají. Protoţe v tom případě, bych řekla, ţe se jedná o přetvářku. Kaţdý jsme originál a nemusíme se kvůli ostatním měnit, to je jen na nás. Co se týká toho, jak kaţdý z nás uvaţuje o sobě, tak je to podle mě individuální. Jeden se hodnotí kladně, jiný záporně. Já osobně bych radila, abychom se hodnotili kladně, ale měli bychom si uvědomovat i naše zápory. A v čemkoliv, co se stane, nesmíme hledat jen chyby u druhých, ale i v sobě. Autorka: Cantam 2. POHLED CHLAPECKÝ Milý čtenáři, pokud hodláš číst tento článek, tak věz, ţe tenhle pohled je jen to, jak se dívám na svět já. Na tomhle světě jsem uţ 17 let, takţe leccos uţ vím, ale stále mi připadá, ţe je málo toho, co jsem poznal. K lidem všeobecně. Snaţím se přijímat ostatní takové, jací jsou a neodsuzovat je za jejich vzhled a úspěch ve škole, jako asi všem lidem se mi to vţdy nepodaří. Nevím jak vy, ale já bych v mojí věkové kategorii změnil mnohé, např. ten chlad a vypočítavost, se kterou někteří lidé druhé vyuţívají, nebo odsuzování, soudy druhých. Ale my v podstatě nemáme právo soudit! Doufám, ţe se to změní. 15

16 V dnešní době se rozšiřuje důleţitost peněz i do tříd různých škol. Nepamatujete si, ţe ve školce jsme si mohli hrát všichni a bylo nám jedno, jestli v pokladničce máme 20 nebo 2000 korun. Tohle je úvaha o tom, jak společnost vidím já. Rád bych vám tedy napsal, jak vidím svoji budoucnost. Jsem k sobě skeptický, ani nevím, jak zvládnu maturitu a jestli se dostanu na výšku. Kdyţ si představím, ţe maturuju, stáhne se mi ţaludek strachem, učení má význam! Pro mě veliký. Na jednu stranu chci být moc chytrý a vzdělaný a na druhou jsem lenivý pro to dělat maximum, prostě uţ nemám nervy a sílu se ještě podívat na matematiku nebo na chemii. Času mám dost, není to tím, ţe bych tolik nestíhal, sice se najdou perné chvíle, kdy skutečně nestíhám, ale nejsou často. Na základní škole jsem vůbec nebyl nejlepší ve třídě a ani jsem nebyl star. Moje rodina není nejlepší, ale mám je rád. Já sám si nedovolím vůbec říct, ţe bych mohl něco dokázat, a moţná proto pořád zůstávám v průměru, mám totiţ teorii, ţe kaţdý je něčím výjimečný, např. moje kamarádka krásně hraje na klavír. Závidím mým spoluţákům, protoţe mi vţdy přijdou výjimečnější, neţ jsem já. Kdyţ někoho zklamu, moc mě to mrzí, ale nedovedu to pořádně projevit, ani zdaleka. Při melancholii se zavírám, dokud se téhle nálady nezbavím. Můj vzhled ani nebudu probírat. Nakonec jsem, jaký jsem a vy také. Snaţím se vidět lidi z lepší stránky a doufám, ţe jednou všichni přijdou na to, ţe být sám sebou je méně namáhavější neţ předstírat to, čím nejste. Autor: Andrew 16

17 Život v klášteře Kdyţ jsem ţádala mého dlouholetého kamaráda o exkurz do ţivota v klášteře, netušila jsem, jak moc mě jeho slova zasáhnou Kdybyste Michala znali, věděli byste, ţe je to člověk pro kaţdou špatnost (tedy v kladném smyslu tohoto slovního spojení), myslím, ţe mohu říct, ţe spoustě lidí okolo sebe nejednou pomohl, vyslechl je a vyčaroval jim úsměv na rtech. Kdyţ Michal jednou oznámil, ţe odchází do Michal Giacintov (fotoarchiv: L;-)) kláštera, nejeden jeho kamarád byl touhle informací vyveden z míry. Aţ po delší době jsem pochopila, proč se k tomu rozhodl. Ráda bych vám zde přiblíţila, co můţe vést člověka k odchodu do kláštera a co vlastně obnáší takový ţivot. Tentokrát však nepřináším rozhovor jak jste zvyklí ale spíše takovou zpověď. V době poměrně nedávné, v čase, kdy slušní lidé jezdí na dovolenou, občané mladší devatenáct let uţívají líbezných dní volna a relaxace, slunce opaluje krásná těla populace do hněda a prostory kolem vody jsou obsypány plavci a nudisty, se to stalo. V půlce léta jsem namísto do hor či k vodě nasedl do vozu a jel směr Praha (takové to město nad Vltavou) a tam vešel do brány jistého kláštera. A od té doby se připravuji na kariéru katolického mnicha. Danému rozhodnutí předcházela Michal a oslava jeho narozenin (fotoarchiv: L;-)) celá řada událostí, díky kterým nakonec jsem tam, kde jsem. Předně, asi nejvýznamnější byl můj příklon ke katolické církvi. V osmi letech jsem byl na skautském táboře, přičemţ oddíl byl křesťanský. V neděli se pak šlo do kostela na mši a na ní šla většina kluků 17

18 k přijímání. V daném věku mě velmi rozčilovalo, ţe nemůţu jít taky, takţe jsem se optal vedoucích, co jakoţe mám udělat pro to, abych mohl přijímat taky a oni odpověděli, ţe bych se měl nechat pokřtít a chodit do náboţenství. Tak začala má dráha katolíka. Nebyl v tom ani rozum, ani nějaké zjevení či co, ale rozhodujícím faktorem bylo jídlo. V průběhu dalších let se moje víra tak nějak začal normálnět, občas rostla, občas se ztrácela, ale pořád byla a veškeré gurmánské prvky stojící v jejích prazákladech vyklidily místo poněkud chytřejším a hlubším důvodům proč věřit. V osmnácti letech jsme s kamarády hráli bigbít v kapele Smädný mnich, k čemuţ patřilo i občas nějaké to pivečko. Celé to skončilo dost nešťastně na koncertě punkové legendy hanáckého kraje, kapely Vraní oko, kdy jsem při tzv. pogu uvedl svoje levé Jak jsme Michala zlobili a on si nemohl postavit stan (fotoarchiv: L;-)) koleno ve stav nepouţitelný a musel jsem absolvovat operaci. Takţe byl s punkem konec a začal jsem se stylizovat do pravého opaku punkáčů, poslouchal jsem váţnou hudbu a choval se normálně. Během vysokoškolských studií jsem nalezl děvče blízké svému srdci a vešli jsme ve stav zvaný váţná známost. Rád na tu dobu vzpomínám a vracím se k ní. Ne toliko potom k rozchodu o rok pozdějšímu, který výčet lékařských zařízení mnou navštívených rozšířil o psychologickou poradnu. Povaţuji to za zlomové období ve svém ţivotě, protoţe jsem zakusil jednak to dobré, čeho jsem schopen pro druhého člověka a na druhé straně pak člověk vidí, jak hluboko dokáţe klesnout při té partnerské krizi. Po rozchodu jsem se poměrně zadluţil a vrhnul jsem veškeré své síly do sportovního fandění, abych si našel nějakou náplň a nemusel si doma brečet do zdi. Dluhy jsem vyřešil díky skvělému zaměstnání v rozhlase, kde jsem byl rok a vydělal si dostatečně a našel nové přátele. Díky fandění jsem projel i místa v republice, kam bych se běţně asi nepodíval. Kaţdopádně ač jsem byl spokojen, přeci jen mi něco chybělo. Ono chodit kaţdý den do práce z práce a pak večer buď sedět u televize nebo v hospodě, případně být na hokeji či na koncertě není úplně ono. Přišlo mi, ţe je to sice krásné a pohodlné, ale ţiju si tak nějak jenom sám pro sebe. A to je málo. Proto jsem se rozhodoval, zdali si vyhlédnout nějakou další adeptku na manţelský ţivot či jako vzorný syn své církve jít do kláštera a nakonec jsem dal přednost moţnosti druhé. 18

19 Dané rozhodnutí samozřejmě ještě zdaleka není trvalé. Napřed tu člověk ţije rok v civilu jako zájemce, coţ je stále můj případ. Následně, je-li uznán komunitou způsobilým a on sám chce vytrvat, je přijat do noviciátu. Dostane hábit, jméno po nějakém svatém a začíná rok zkoušek. Noviciát je nejtvrdší období ţivota v klášteře. Začínající mnich nesmí spát nikde mimo klášter (takţe nemůţe navštívit ani rodiče) a jsou na něj větší poţadavky z hlediska disciplíny. Pokud přeţije i toto, následují minimálně tři roky tzv. časných slibů, které končí sloţením slibů věčných, coţ je něco jako manţelský slib. Ty uţ by měly zaručovat trvalost a vůli vydrţet v klášteře. Takhle se v Olomouci slaví 1. máj (fotoarchiv: Michal Giacintov) Ţivot samotný je zde úplně všední. Kaţdý den se vstává v tu samou dobu (6:00), mše svatá i modlitby jsou pokaţdé v ten sám čas. Je velice málo věcí či podnětů, které vytrhávají ze stereotypu. A právě v tom si tady kaţdý musíme najít to podstatné, tedy čas na osobní modlitbu a vztah s Bohem, jinak se udusíme nudou a vlastními ţabomyšími válkami. V klášteře se totiţ setkávají lidé z různých koutů republiky, z různého rodinného prostředí, s různými zlozvyky, chybami atd. Člověk si je nevybírá, a musí je proto brát takové, jací jsou, coţ ne vţdy je úplně snadné a čas od času mě někdo pěkně vytočí. Kaţdopádně ani v klášteře nejsem ochuzen o své největší záliby a cca 1x za měsíc dostanu povolení jít nebo jet někam na hokej a čas od času mě pustí i na koncert nějakého toho bigbítu. Svoje místo v ţivotě ale pořád hledám a vím, ţe je to proces na celý ţivot. Kaţdopádně člověk by měl být šťastný tam, kde je a naproti tomu by neměl přestat hledat, jak co má zlepšit a jak lidem, se kterými ţije, činit ţivot radostnější. Autoři: L;-) a Michal Giacintov 19 Provázení po Kartouzce u Olomouce (fotoarchiv: Michal Giacintov)

20 Zajímavá povolání Milí čtenáři, v tomto článku jsem si pro vás přichystala dvě velice zajímavá povolání. Přeji příjemné čtení. Jako první povolání jsem se rozhodla vybrat údrţbáře vedení velmi vysokého napětí. Toto povolání jsem nedávno viděla na internetu a připadlo mi velice atraktivní. Je to ojedinělá činnost, která se jen tak nevidí. Muţ, který toto povolání vykonává, kontroluje dráty velmi vysokého napětí. Práce probíhá tak, ţe letí na plošince, která je umístěna na vrtulníku. Přiblíţí se k drátu a přiloţí k němu pravděpodobně nějakou ocelovou tyč, čímţ se dá do kontaktu s elektrickým napětím. Muţ nosí oblek, který obsahuje 25% ocelového vlákna. Toto vlákno vytvoří kolem jeho těla Faradayovu klec, takţe půl milionu voltů obklopí jeho tělo. Můţe pak pracovat bez obav z elektrického napětí. Pokud je vrtulník izolován od země, můţe muţ své tělo vystavit stejnému napětí, jako má vedení. (A tak to mají i ptáci.) Faradayova klec v laboratorních podmínkách (foto: internet) Pilot řídící vrtulník musí být ohromně přesný a musí údrţbářům v podstatě číst myšlenky. Dnes je ale bohuţel taková poptávka po elektřině, ţe si tito zaměstnanci nemohou dovolit kabely přerušovat a sundávat kvůli jejich údrţbě. Tuto část zakončím dvěma větami: Na konci 18. století ţil muţ jménem Michael Faraday, který tvrdil něco neuvěřitelného, ţe pokud umístíte člověka do kovové klece a do ní zapojíte elektřinu, tak ani velmi vysoké napětí člověka nezabije. Napětí ho pouze v podstatě obklopí. Pokud máte zájem se podívat na toto povolání, najdete jej zde: 20

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Anotace Prezentace seznámí žáky se vznikem jazzové a moderní populární hudby ve Spojených státech amerických V úvodu si žáci zopakují znalosti z hodin dějepisu, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Progerie, aneb fyzická nesmrtelnost

Progerie, aneb fyzická nesmrtelnost Progerie, aneb fyzická nesmrtelnost V roce 1886 Dr. Jonathan Hutchinson a v roce 1897 Dr. Hastins Gilford v Anglii poprvé popsali nemoc, označovanou jako progerie (progeria, Progeria Infantiles) či Hutschinson-Gilford

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_3_43_Čj Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 15. 2. 2013 Datum ověření ve výuce: 28.

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné.

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 87/II Poděbrady 290 80 tel./fax.: 325 613 362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Marcela Marková e-mail: hcs@sdmchotesice.cz web: www.sdmchotesice.cz bankovní spojení: Česká

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

1. sada. 9. ročník. 101. Šifrovací tutoriál

1. sada. 9. ročník. 101. Šifrovací tutoriál 9. ročník 1. sada 101. Šifrovací tutoriál Protože se luštitelské zkušenosti týmů velmi liší, rozhodli jsme se na začátek letošního ročníku zařadit úlohu, při které si všichni zopakují základní šifrovací

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Přítomni: Omluveni: Vaněk, Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Římovská, Botlík, Harasimová, Brázdil, Janiš,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

VY_32_INOVACE_02 Vznik a vývoj jazzu_39

VY_32_INOVACE_02 Vznik a vývoj jazzu_39 VY_32_INOVACE_02 Vznik a vývoj jazzu_39 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7%

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7% SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM Jak vyplývá ze zjištěných výsledků výzkumu, více neţ polovina respondentů (54,0 %) se do zaměstnání většinou nebo často těší. Méně neţ polovina dotázaných

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více