Březen číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus"

Transkript

1 Březen číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

2 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost. Podíváme se na několik závaţných témat, jimiţ jsou některé lidské nemoci, na téma sebevraţda apod. Dovíte se, jaké to je ţít s váţnou chorobou, kterou vám přiblíţí jedna z autorek článků a vlastní tvorby. Necháme vás nahlédnout do ţivota zajímavého člověka, který se rozhodl ţít v klášteře, a přiblíţíme vám jeho cestu k tomuto rozhodnutí. V rubrikách, které vycházejí kaţdý měsíc, se dovíte opět něco o sportu, tentokrát jím bude zajisté atraktivní hra florbal. Dále si můţete prohloubit své znalosti o hudbě, hudebních směrech a hudební historii. Vlastní tvorba je tentokrát o něco pestřejší, protoţe se ozývají stále noví a noví autoři básní i povídek, coţ mě osobně těší. Přiznám se, ţe jsem ani netušila, kolik umělců se v mé blízkosti skrývá. Pobaví vás nějaké vtípky a nesoutěţní sudoku. Odpověď na soutěţní otázku můţete posílat na jiţ známou ovou adresu: Samozřejmě, ţe to, co jsem vám nabídla výše, není vše, tudíţ s chutí projděte obsah tohoto čísla a najděte témata, která se vám budou líbit a zaujmou vás. L:-) 2

3 Obsah 1. Leukémie a ţivot s ní Progerie co to je? (Ne)dobrovolná smrt Mladí delikventi Pohled mladého člověka Dívčí pohled na ţivot Chlapecký pohled na ţivot Cesta do kláštera Zajímavá lidská povolání Důchodová reforma Kauza Dobeš Moderní zábava Hudební historie Florbal Vlastní tvorba Fotosoutěţ Sudoku Vtipy Redakční rada: Taurus fotografka, autorka článků apod. Cantam autorka článků a vlastní tvorby Anič autorka článků Лукаш Ридл autor článků o sportu Andrew autor článků a vlastní tvorby xfull autor povídek a básní Lukáš autor fantazy románu Narae a kreseb Míša autorka článků a úvah Elisabeth autorka básní a článků Zipp autor povídky Sherlock autor článků o kapelách a zpěvácích L:-) korektorka textů, autorka úvodníků k článkům a toho, co je třeba 3

4 Leukémie a jedno velké Díky! Jedenáct let. Jiţ jedenáct let jezdím na jisté dětské oddělení 21B. Léčba mé nemoci je náročná. Nikdy se neví, kdy propukne. Příčiny? Různé. Obyčejné činnosti k ţivotu potřebné. Fyzická zátěţ, tedy pohyb či nemoc. Normální nachlazení mě srazí na kolena, donutí mě poleţet si aţ čtrnáct dní na kapačkách. Vzácná nemoc. PNH. Paroxysmální noční hemoglobinurie. Sama samotinká, do osmnácti jediné dítě v ČR. Prý. Léky pro dospělé a důchodce. Pokusný králík? Moţná. Jizvy z odběrů kostní dřeně. Nevyléčitelné, jen transplantací. Ţádné dětství, mnoţství proplakaných nocí. Otázka: Proč já? poletuje v mysli denně. Přesto si nestěţuji. Protoţe vím, ţe je ještě mnohem horší onemocnění: leukémie. Není pěkné říci, ţe leukemikům závidím. Závidím jim to, ţe oni se po transplantaci téměř vţdy vyléčí. Ano, jsou hlídáni. Postupně však i tyto kontroly odezní. Mohou ţít nový, zdravý ţivot. Ale ta cesta k němu je trnitá, plná kamenů, lemovaná bolestí a slzami. Stojí však za to. S mojí diagnózou a nepravidelnými návštěvami oddělení, stejně jako táborů, které pořádá tamní sdruţení Šance, je celkem logické, ţe většina mých kamarádů a kamarádek jsou vyléčení leukemici. Jsou to silní lidé, častokrát ještě děti. Problémy obyčejných lidí se zdají, vedle těch jejich v době léčby, zcela malicherné. Aţ po setkání s takovým člověkem nebo jiným nemocným, postiţeným, si uvědomíme cenu ţivota. Kdyţ mi bylo třináct let, umřel mi na leukémii kamarád. Poznamenalo mě to a utvrdilo v tom, ţe sice ne kaţdý člověk tuhle nemoc porazí, přesto je třeba vytrvat a hlavně BOJOVAT! Hlavně se musí chtít vyléčit a to on nechtěl Dokonce se mi i stalo, ţe jsem opět leţela na oddělení a přivezli mladou slečnu. Třináct let, i kdyţ vypadala starší. Zuzka se jmenovala. Odpoledne, po odběrech, jsme se spolu bavily, vše se sdálo být krásné, nebýt toho, ţe jsme byly zavřené v nemocnici. Vstoupil lékař. Oznámil jí přede mnou, ţe má leukémii. Sesypala se. Utěšovala jsem ji a snaţila se jí pomoci, i kdyţ jsme věděla, ţe slova jsou teď zcela zbytečná. Chtěla jsem jí ale ukázat, ţe na tu nemoc není sama. Poté, co mne propustili, vţdy, kdyţ jsem šla na kontrolu, navštívila jsem ji. Byla usměvavá, přesto nešlo přehlédnout kruhy pod očima. Sţíralo ji to zevnitř. Snaţila jsem se ji bavit, rozesmávat. Připadala jsem si jako první zdravotní klaun. Tehdy mi to tak ale nepřišlo 4

5 Dnes je z ní mladá, krásná a zdravá slečna, co motá hlavy klukům. Nikdo by jí nevěřil, čím si prošla. A takových dětí je mnoho. Nejsmutnější pohled je ale vţdy ten, kdyţ vidíte ty malé děti s holými hlavičkami, nafouklými bříšky a kulatými tvářemi, mající neustále na něco chuť díky lékům. Zdají se být šťastné. Naštěstí si pořádně neuvědomují, co se děje. V budoucnu z toho zbude jen matná vzpomínka. A to je dobře Jedno je ale jisté. Ačkoli se vyléčí a ţijí normálně, chodí se bavit do společnosti, zůstanou poznamenaní. Je to takový cejch. Ale v dobrém slova smyslu. Protoţe oni vědí, jak těţké je nepodlehnout a rvát se o vlastní ţivot se zákeřnou nemocí. Stejně tak pro jejich rodiny Na závěr jsem si nechala zvláštní poděkování celému oddělení 21B, všem sestrám, které se mi po celých jedenáct let snaţily zpříjemňovat pobyt v nemocnici. Všem lékařům, mé lékařce, docentce Pospíšilové, a hlavně Lucce Sulovské za to, jaká neskutečná energie z ní vyzařuje. Je to takové sluníčko. Děkuji jí za to, jak ochotně se o mne starala. Taktéţ bych chtěla poděkovat sdruţení Šance, bez jejichţ pomoci bych nikdy nepoznala tolik skvělých lidí a nepodívala bych se na tolik zajímavých míst. Jsem vděčná za to, ţe mohu být členem. DĚKUJI!!! Autorka: Elisabeth 5

6 Progerie, aneb kdyţ jsou děti starými lidmi Ţivot k nám kolikrát není milý. Myslíme si, ţe naše problémy jsou ty nejhorší, ţe MY jsme ti jediní, kteří trpí. Ale není to tak. Na světě je mnoho dětí (i dospělých), kteří trpí mnoha vzácnými chorobami. Svou nemoc berou s humorem a nadhledem sobě vlastním. Jsou plni optimismu, který se nám zdá aţ podivný, vţdyť tak trpí! Potkáme je na ulici: a buď se zděsíme, nebo je začneme litovat. Oni však o naši lítost nestojí. Chtějí ţít normálním ţivotem, dokud nezemřou Jednou z takových chorob je i Progerie. Progerie - foto: internet Progerie je vzácná genetická porucha, kterou trpí na celém světě zhruba 50 dětí, z toho asi 23 v Evropě (přesnou statistiku vám ale neřekne nikdo, statistika přece nuda je ). Jedná se o předčasné stárnutí těla, zatímco duše je stále na úrovni dítěte. Mozek tedy naštěstí není zasaţen a děti si tak vše plně uvědomují. Tato nemoc ohroţuje obě pohlaví stejně, i kdyţ častěji postihuje chlapce. Důvod? Neznámý. 6

7 Slovo progeria pochází z řeckého slova progeros ve významu předčasně starý. Řecké slovo pro znamená před, zatímco slovo geras znamená stáří. Jedná se taky o nemoc, která je známá jako Hutchinson-Gilfordův progerijní syndrom, Hutchinson-Gilfordův syndrom a Progerijní syndrom (nestačil by jeden název prosím?). Hutchinsonův-Gilfordův syndrom, tzv. pravá progerie se u dětí začíná projevovat jiţ od druhého roku (do té doby však děti vypadají zcela zdravě) a většina dětí se doţije maximálně 13 let. Samozřejmě, najdou se i výjimky, děti ţijí déle, ale takových případů je ţalostně málo. Naopak Wernerův syndrom (tzv. progerie dospělých) je obdobné postiţení s mírnějším průběhem. I kdyţ u této nemoci je těţké říct, jak moc je ten průběh mírný Progerické rysy má dokonce i většina syndromů způsobených chromozomálními aberacemi, tj. mutacemi, např. Downův syndrom. Nemocní mají typický vzhled: malý vzrůst, ptačí obličej s vystouplýma očima, extrémně tenkou kůţi, tenké končetiny s nápadnými klouby. Pro děti je také typický nedostatek vlasů. Kosti jsou příliš křehké. Orgány a tepny stárnou rychlostí dostihového koně. Taktéţ je absence řas, obočí. Foto - internet 7

8 Přestoţe děti mají příznaky stárnutí a většinou umírají na infarkt nebo mozkovou příhodu, netrpí např. šedým zákalem nebo řídnutím kostí a kloubů. Nemají ani predispozice k rakovině. Coţe trochu zvláštní, vzhledem k tomu, jak moc jim stárne zbytek těla. V roce 2003 se týmu Francise Collinse z Národního ústavu pro výzkum lidského genomu v Bethesdě ve státě Maryland podařilo zjistit příčinu. Podle vědců způsobuje progerii mutace genu zvaného LMNA, který je na chromozómu 1. Tento gen umoţňuje produkci bílkoviny známé jako lamin A. Tyto bílkoviny se podílejí na udrţování struktury obalu jádra buňky, které obsahuje DNA. V případě jejich poruchy je obal narušen a buňky se dělí špatně nebo vůbec, coţ narušuje obnovování tkání a vede k patologickému stárnutí. Rodiče dětí trpících progerií zaloţili roku 1997 evropskou nadaci Progeria Family Circle, která je registrována v Holandsku. Snaţí se rodičům a jejich dětem co nejvíce zpříjemnit společně strávený čas, který je však neúprosný. Rodiče si navzájem radí, podporují se. Příjemná setkání s nádechem smutku, jenţ si však nikdo nepřipouští. Tato setkání jsou pořádána kaţdým rokem. Finance zajišťují dárci. Tedy lidé, kteří dokáţí pochopit neskutečnou bolest a zármutek rodiny. Děti tak poznají, ţe nejsou samy. Jejich sebevědomí se začne dotýkat nebeské klenby. Neboť ony si to za svoji statečnost zaslouţí. Nyní je v Indii známá rodina, Khanovi, která je jediná na světě, protoţe má nemocných více jak jedno dítě. V současné době touto nemocí trpí tři jejich děti, dvě jiţ bohuţel zemřely. Příčinou, proč zrovna jejich rodina je postiţená vícekrát a další dvě děti jsou úplně zdravé, není známa. Po sérii vyšetření se ukázalo, ţe děti Khanovi mají zcela specifickou progerii, typickou jenom pro jejich rodinu. Příznaky jsou podobné, ale na rozdíl od jiných dětí, jejich srdce je silné. Bohuţel jim mizí hrudní kosti. Ano, doslova mizí. Jejich kosti vypadají jako sklo. Těţko říct, co je důvodem. I kdyţ lékaři si myslí, ţe je to rozdílnou stravou. V Americe přeci jenom upřednostňují fast-food, kdeţto Indie je známá pro svou lásku k rýţi. Jedno je jisté, děti mají obrovskou chuť ţít. Uţ tak se doţili vysokého věku. Khanova dcera má 19 let a syn 17 let. Věk posledního syna jsem si bohuţel nezapamatovala. 8

9 Lékaři se jim jakkoli snaţí zpříjemnit ţivot. Dcerka se ráda parádí, jako kaţdá mladá slečna v jejím věku a starší syn se zajímá o jemnou mechaniku. Dokonce se lékaři, který jim vyšetření prováděl, podařilo pro staršího syna zajistit návštěvu kina. Ten dal ovšem přednost zkoumání stavby projektoru. Děti Khanovi (foto - internet) Ačkoli se tyto děti vyznačují obrovskou chutí do ţivota, nadhledem a neustálým úsměvem na tváři, nikdo neví, jak dlouho tady ještě budou I kdyţ Leon Both, trpící touto nemocí, účinkoval v klipu jisté, trochu výstřední kapely Die Antwoord. Nejspíše si tak splnil sen. Coţ je to nejkrásnější. Zdrojem informací je TV Barrandov, Novinky.cz, Wikipedie.cz a některé internetové zahraniční stránky. Autorka: Elisabeth 9

10 (Ne)dobrovolná smrt N eustále o tom slýcháváme, ale málokdo tomu věnuje pozornost. Pokud se my nebo naši blízcí nedostaneme do situace, která vyţaduje zásadní rozhodnutí o úmrtí, děláme, jako by se nás smrt netýkala. Řeč je o euthanasii, sebevraţdě a interrupci. Všechny tři způsoby smrti spojuje jedna jediná věc: dobrovolné rozhodnutí. Jenţe, co kdyţ nám v tom, abychom ukončili ţivot, brání náboţenství či etika? Euthanasie nebo-li dobrá smrt, jak se jí často říká, je povaţována za druh sebevraţdy ovšem s asistencí. V naší zemi je tento způsob smrti ještě stále povaţován za vraţdu, a tak se nenajde lékař, který by ji provedl. Spousta lidí proto odjíţdí do Švýcarska, kde je euthanasie legální, avšak i tam musíte splňovat podmínky pro její vykonání. Podstoupit asistovanou sebevraţdu mohou pouze lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a trpí. Jediná klinika, která euthanasii provádí, se nazývá Dignitas a jejich ceník se pohybuje kolem Kč (v ceně je zahrnuto vše: od přepravy nemocného aţ po odevzdání popela rodině). Dalším způsobem, jak ukončit svůj ţivot, je tzv. sebevraţda. Nejčastěji ji vykonávají lidé, kteří mají fyzické a psychické problémy. Aniţ by navštívili odborníka a o problémech se s ním poradili, raději si vezmou ţivot. Způsobů, jak spáchat sebevraţdu, existuje více stejně jako druhů sebevraţd. Spousta lidí sebevrahy odsuzuje. Proto Holandsko přemýšlí, zda povolit euthanasii i lidem, kteří jsou duševně nemocní, od čehoţ si slibují menší procento sebevraţd. Jako třetí dobrovolný způsob smrti je potrat. Interrupce, jak se potrat jinak nazývá, je záměrné ukončení těhotenství. Interrupce ze všech tří způsobů vytváří největší etický a církevní problém. Z etického pohledu pouze 23% lidí předpokládá, ţe potrat je vraţdou dítěte. Zato církev usiluje o to, aby byl vydán zákon, který by potrat zakázal (převáţně v Irsku, Polsku a USA). Také existuje skupina s názvem Pro-choice, coţ jsou lidé, kteří zastávají právo na interrupci. Oproti nim stojí Pro-life, ti argumentují proti ukončení těhotenství a zastávají názor, ţe člověk je člověkem uţ od početí. V této skupině se najdou lidé označující potrat jako holocaust. Odpůrci potratů téţ poukazují na psychické potíţe, které mohou u osob podstoupivších potrat nastat (občas deprese a pociťovaná vina mohou vést aţ k sebevraţdě). Moţná se jednou dočkáme dne, kdy se nemocní lidé budou moct rozhodnout, jestli ukončí na vlastní ţádost svůj ţivot sami jen s pomocí lékaře. Určitě to bude důstojnější smrt neţ sebevraţda a lidé budou umírat bez strachu a stresu, spokojeni, ţe se splnilo jejich poslední přání. A taky můţeme jen doufat v menší počet interrupcí. Přece jen existují různé antikoncepční prostředky, které zabrání nechtěnému těhotenství. Tak proč je nepouţívat? Autorka: Míša 10

11 Mladí delikventi Nad naší malou zemičkou se stahují bouřková mračna. Tisíce očí členů EU se teď na nás zlostně upírají. Proč? Proč ten vztyčený, varovný prst? Kastrace. Ano, příčinou je kastrace. Ovšem ne zvířat. Hlavně ta lidská, která je nehumánní, dle této organizace. Ovšem co je špatného na kastraci delikventů, kteří si své sexuální touhy vybíjeli na dětech, popř. zvířatech? Jistě, ztratí tak svoji muţnost, ale ve většině případů se díky kastraci potlačí jejich sexuální pud. Coţ je jen dobře. Nebo snad ne? Cílem tohoto článku ovšem není obhajovat kastraci, ale poukázat na jistý problém. A to ten, ţe ţivot těchto lidí po kastraci a převedení do ambulantní léčby je vlastně nijaký. Společností jsou odsuzováni, odsunuti na okraj. Odkopnuti jako nějaká verbeţ, kus hadru. Je jasné, ţe rodiny dětí, na nichţ byl spáchán zločin, jim nikdy neodpustí. Nejhorší je ale podle mě fakt, ţe ani vlastní rodina není ochotna jim pomoci v návratu do relativně normálního ţivota. Ptám se: Proč? Ti lidé za to vlastně nemohou. Téměř vţdy se s touto úchylkou narodí. Později následuje trestný čin, vazba a ústavní léčba, kde se jim snaţí pomoci. Zní to jako klišé. Na skupinové terapii si začínají uvědomovat, co spáchali. Ţe jednali agresivně. Většina delikventů nevypadá, ţe by měla dostat Nobelovu cenu, tedy není na tom inteligenčně nejlíp (pokud se pletu, můţete mě vyvést z omylu). To je samozřejmě neopravňuje k tomu, aby páchali tyto trestné činy, kolikrát spojené s notnou dávkou násilí. 11

12 Kdyţ jsou tedy převedeni do ambulantní léčby, pomalu jsou postrkováni k tomu, aby se postavili na vlastní nohy, jenţe Jenţe jak, kdyţ téměř nikdo jim práci nechce dát? Kdo by chtěl zaměstnat úchyla, co obtěţoval malé chlapečky a holčičky? Ano, je mi jasné, jaká otázka by padla v diskuzi: A co kdyby to bylo vaše dítě? Ať už delikvent nebo oběť? Kdyby mé dítě bylo delikventem, snaţila bych se s tou skutečností vyrovnat, pomoci mu na cestě za světlem. I kdyţ bych věděla, ţe nikdy nebude jako ostatní. Je to přece moje dítě. Kdyţ by bylo obětí? Tomu člověku bych nikdy neodpustila. Ale čas obrušuje ostré hrany nenávisti, a i kdyţ bych ho stále nemohla vidět, neházela bych mu úmyslně klacky pod nohy. Myslím, ţe nejlepší by bylo, kdyby tito mladí lidé byli pod neustálým ústavním dohledem. I po kastraci. Měli by střechu nad hlavou, jídlo, oblečení a určitý pocit jistoty a komu se vypovídat. Na materiální věci by se snaţili vydělávat. V ústavu. Ale na tohle nejsou nejspíš peníze Nechci se těchto lidí zastávat, ale ani je odsuzovat. Myslím, ţe během léčby si protrpí dost. Z hlediska společnosti si ale říkám, kdo je vlastně oběť. Společnost, která je odmítá přijmout nebo lidé, jeţ za to vlastně ani nemohou? Autorka: Elisabeth 12

13 Pohled na mladého člověka aneb užívejme si, dokud to jde Foto: Kristýna Bulíčková 13

14 Mladí lidé prý nemají důvod být smutní, melancholičtí a uţ vůbec nemají nárok na to, aby je něco trápilo. Jsou přece mladí, mají celý ţivot před sebou, nemusejí pracovat, uţívají si mladý školský věk a jsou bezstarostní. Ale je to skutečně tak? Pokud zastáváme právě názor o bezstarostnosti tohoto období, pak jsme buď tak staří, ţe si nepamatujeme, jaké to bylo ţít tím bezstarostným ţivotem, nebo jsme natolik pokrytečtí, ţe tomu skutečně věříme. Jistě, v porovnání s tím, co nás čeká v dospělém ţivotě, je dětství a dospívání skutečně pohoda, ale musíme si uvědomit, ţe není zcela bez starostí, smutku a problémů. Vţdyť kaţdý z nás vnímá své těţkosti. Pro nás je dané trápení opravdu závaţné, pro jiného můţe být jen hloupostí. Tak proč zlehčovat ţivot mladých? Závidíme jim, a proto máme potřebu se jim vysmívat? Vţdyť výsměch je přece tou nejpřirozenější obranou. Zkusme se navzájem poslouchat, vnímat a akceptovat. A to platí pro nás, dospělé, i pro vás, mladé. 1. POHLED DÍVČÍ Milí čtenáři, tato úvaha bude o tom, jak vnímáme naši generaci. Bude to z mého pohledu a omlouvám se, jestli to některé z vás urazí, ale zkrátka tady nebudu psát to, co si nemyslím. Z mého pohledu mi připadá, ţe se lidé stejného či přibliţného věku jako jsem já, k sobě chovají čím dál hůře. Na druhou stranu musím říct, ţe se chováme lépe neţ např. na základní škole, kde se v jednom kuse pomlouvá, hádá a kolektiv vyčlení vţdy jednoho z řady a nebaví se s ním. Prostě jim nesedí, nebo je jiný a podle mě to není správné. Kaţdý by se měl vţít do situace toho, kterému je ubliţováno a potom se bít do hlavy: Proboha, co jsem mu těch několik let dělal? Z nás mám pocit, ţe se snaţíme neubliţovat, ale podle mě to záleţí na charakteru a povaze člověka. Ten, kdo zaţil něco takového, jako je vyčlenění z kolektivu, ví své a v ţivotě by to neudělal nikomu jinému. Pokud by se jednalo o pomlouvání, tak to přímo nesnáším, teda nevím jak vy, ale poloţme si otázku: Proč někoho pomlouvat? Kdyţ si o něm něco myslím, tak mu to řeknu naplno a ne, ţe ho budu za jeho zády pomlouvat a pak se k tomu samému člověku budu chovat jako k nejlepšímu kamarádovi. Jenţe je tu několik důvodů, proč většina z nás nechce říct pravdu do očí a to je: 1. Pomlouváme jen proto, abychom zapadli do kolektivu. 2. Máme strach říct pravdu do očí, protoţe ji lidé nesnesou = podle mě je tohle ale problém těch lidí, kteří tu pravdu nesnesou a ne problém nás, ale musíme znát míru toho, kam aţ zajít. Hádky jsou k ničemu, důleţité je snaţit se všechno řešit s klidem, ale ne vţdy to jde. Tenhle důvod je podle mě častější 14

15 Tak proč pomlouvat? Já vám na tohle neodpovím, odpovězte si vy sami. Já osobně raději všechno řeknu naplno a s tím člověkem si to vyříkám a nepotřebuji někde za zády šuškat něco, co se ta osoba stejně nakonec dozví. A pokud pomlouváte někoho, kdo vás má rád a věří vám, tak ho to nesmírně raní (falešný kamarád, je horší neţ nepřítel). Nikdy nedělejte druhému to, co vám samotné/samotnému nedělá dobře, je vám to nepříjemné Dalším problémem je asi namyšlenost některých lidí. Kaţdý si myslí, ţe je mistr světa, ale kdyţ přijde na věc, tak je to úplně stejný člověk jako kdokoli jiný. Všichni jsme si rovni a vţdycky budeme. Jeden vedle druhého máme své slabiny, a kdyţ je člověk trefí, tak to bolí úplně stejně namyšleného i nenamyšleného člověka. Lidé často hodnotí to, jak se člověk obléká nebo jak je jinak upravený. Proč např. hodnotit to, jestli má člověk značkové či neznačkové oblečení? Ne kaţdý má na tzv. značkové hadry a podle oblečení nemůţete poznat osobnost, ale společenské zařazení. A je snad tohle důvodem namyšlenosti? Podle mě ne! Znám plno takových lidí, kteří se změnili kvůli tomu, aby se měli lépe, ale mají se snad tito lidé lépe? Nemají. Protoţe v tom případě, bych řekla, ţe se jedná o přetvářku. Kaţdý jsme originál a nemusíme se kvůli ostatním měnit, to je jen na nás. Co se týká toho, jak kaţdý z nás uvaţuje o sobě, tak je to podle mě individuální. Jeden se hodnotí kladně, jiný záporně. Já osobně bych radila, abychom se hodnotili kladně, ale měli bychom si uvědomovat i naše zápory. A v čemkoliv, co se stane, nesmíme hledat jen chyby u druhých, ale i v sobě. Autorka: Cantam 2. POHLED CHLAPECKÝ Milý čtenáři, pokud hodláš číst tento článek, tak věz, ţe tenhle pohled je jen to, jak se dívám na svět já. Na tomhle světě jsem uţ 17 let, takţe leccos uţ vím, ale stále mi připadá, ţe je málo toho, co jsem poznal. K lidem všeobecně. Snaţím se přijímat ostatní takové, jací jsou a neodsuzovat je za jejich vzhled a úspěch ve škole, jako asi všem lidem se mi to vţdy nepodaří. Nevím jak vy, ale já bych v mojí věkové kategorii změnil mnohé, např. ten chlad a vypočítavost, se kterou někteří lidé druhé vyuţívají, nebo odsuzování, soudy druhých. Ale my v podstatě nemáme právo soudit! Doufám, ţe se to změní. 15

16 V dnešní době se rozšiřuje důleţitost peněz i do tříd různých škol. Nepamatujete si, ţe ve školce jsme si mohli hrát všichni a bylo nám jedno, jestli v pokladničce máme 20 nebo 2000 korun. Tohle je úvaha o tom, jak společnost vidím já. Rád bych vám tedy napsal, jak vidím svoji budoucnost. Jsem k sobě skeptický, ani nevím, jak zvládnu maturitu a jestli se dostanu na výšku. Kdyţ si představím, ţe maturuju, stáhne se mi ţaludek strachem, učení má význam! Pro mě veliký. Na jednu stranu chci být moc chytrý a vzdělaný a na druhou jsem lenivý pro to dělat maximum, prostě uţ nemám nervy a sílu se ještě podívat na matematiku nebo na chemii. Času mám dost, není to tím, ţe bych tolik nestíhal, sice se najdou perné chvíle, kdy skutečně nestíhám, ale nejsou často. Na základní škole jsem vůbec nebyl nejlepší ve třídě a ani jsem nebyl star. Moje rodina není nejlepší, ale mám je rád. Já sám si nedovolím vůbec říct, ţe bych mohl něco dokázat, a moţná proto pořád zůstávám v průměru, mám totiţ teorii, ţe kaţdý je něčím výjimečný, např. moje kamarádka krásně hraje na klavír. Závidím mým spoluţákům, protoţe mi vţdy přijdou výjimečnější, neţ jsem já. Kdyţ někoho zklamu, moc mě to mrzí, ale nedovedu to pořádně projevit, ani zdaleka. Při melancholii se zavírám, dokud se téhle nálady nezbavím. Můj vzhled ani nebudu probírat. Nakonec jsem, jaký jsem a vy také. Snaţím se vidět lidi z lepší stránky a doufám, ţe jednou všichni přijdou na to, ţe být sám sebou je méně namáhavější neţ předstírat to, čím nejste. Autor: Andrew 16

17 Život v klášteře Kdyţ jsem ţádala mého dlouholetého kamaráda o exkurz do ţivota v klášteře, netušila jsem, jak moc mě jeho slova zasáhnou Kdybyste Michala znali, věděli byste, ţe je to člověk pro kaţdou špatnost (tedy v kladném smyslu tohoto slovního spojení), myslím, ţe mohu říct, ţe spoustě lidí okolo sebe nejednou pomohl, vyslechl je a vyčaroval jim úsměv na rtech. Kdyţ Michal jednou oznámil, ţe odchází do Michal Giacintov (fotoarchiv: L;-)) kláštera, nejeden jeho kamarád byl touhle informací vyveden z míry. Aţ po delší době jsem pochopila, proč se k tomu rozhodl. Ráda bych vám zde přiblíţila, co můţe vést člověka k odchodu do kláštera a co vlastně obnáší takový ţivot. Tentokrát však nepřináším rozhovor jak jste zvyklí ale spíše takovou zpověď. V době poměrně nedávné, v čase, kdy slušní lidé jezdí na dovolenou, občané mladší devatenáct let uţívají líbezných dní volna a relaxace, slunce opaluje krásná těla populace do hněda a prostory kolem vody jsou obsypány plavci a nudisty, se to stalo. V půlce léta jsem namísto do hor či k vodě nasedl do vozu a jel směr Praha (takové to město nad Vltavou) a tam vešel do brány jistého kláštera. A od té doby se připravuji na kariéru katolického mnicha. Danému rozhodnutí předcházela Michal a oslava jeho narozenin (fotoarchiv: L;-)) celá řada událostí, díky kterým nakonec jsem tam, kde jsem. Předně, asi nejvýznamnější byl můj příklon ke katolické církvi. V osmi letech jsem byl na skautském táboře, přičemţ oddíl byl křesťanský. V neděli se pak šlo do kostela na mši a na ní šla většina kluků 17

18 k přijímání. V daném věku mě velmi rozčilovalo, ţe nemůţu jít taky, takţe jsem se optal vedoucích, co jakoţe mám udělat pro to, abych mohl přijímat taky a oni odpověděli, ţe bych se měl nechat pokřtít a chodit do náboţenství. Tak začala má dráha katolíka. Nebyl v tom ani rozum, ani nějaké zjevení či co, ale rozhodujícím faktorem bylo jídlo. V průběhu dalších let se moje víra tak nějak začal normálnět, občas rostla, občas se ztrácela, ale pořád byla a veškeré gurmánské prvky stojící v jejích prazákladech vyklidily místo poněkud chytřejším a hlubším důvodům proč věřit. V osmnácti letech jsme s kamarády hráli bigbít v kapele Smädný mnich, k čemuţ patřilo i občas nějaké to pivečko. Celé to skončilo dost nešťastně na koncertě punkové legendy hanáckého kraje, kapely Vraní oko, kdy jsem při tzv. pogu uvedl svoje levé Jak jsme Michala zlobili a on si nemohl postavit stan (fotoarchiv: L;-)) koleno ve stav nepouţitelný a musel jsem absolvovat operaci. Takţe byl s punkem konec a začal jsem se stylizovat do pravého opaku punkáčů, poslouchal jsem váţnou hudbu a choval se normálně. Během vysokoškolských studií jsem nalezl děvče blízké svému srdci a vešli jsme ve stav zvaný váţná známost. Rád na tu dobu vzpomínám a vracím se k ní. Ne toliko potom k rozchodu o rok pozdějšímu, který výčet lékařských zařízení mnou navštívených rozšířil o psychologickou poradnu. Povaţuji to za zlomové období ve svém ţivotě, protoţe jsem zakusil jednak to dobré, čeho jsem schopen pro druhého člověka a na druhé straně pak člověk vidí, jak hluboko dokáţe klesnout při té partnerské krizi. Po rozchodu jsem se poměrně zadluţil a vrhnul jsem veškeré své síly do sportovního fandění, abych si našel nějakou náplň a nemusel si doma brečet do zdi. Dluhy jsem vyřešil díky skvělému zaměstnání v rozhlase, kde jsem byl rok a vydělal si dostatečně a našel nové přátele. Díky fandění jsem projel i místa v republice, kam bych se běţně asi nepodíval. Kaţdopádně ač jsem byl spokojen, přeci jen mi něco chybělo. Ono chodit kaţdý den do práce z práce a pak večer buď sedět u televize nebo v hospodě, případně být na hokeji či na koncertě není úplně ono. Přišlo mi, ţe je to sice krásné a pohodlné, ale ţiju si tak nějak jenom sám pro sebe. A to je málo. Proto jsem se rozhodoval, zdali si vyhlédnout nějakou další adeptku na manţelský ţivot či jako vzorný syn své církve jít do kláštera a nakonec jsem dal přednost moţnosti druhé. 18

19 Dané rozhodnutí samozřejmě ještě zdaleka není trvalé. Napřed tu člověk ţije rok v civilu jako zájemce, coţ je stále můj případ. Následně, je-li uznán komunitou způsobilým a on sám chce vytrvat, je přijat do noviciátu. Dostane hábit, jméno po nějakém svatém a začíná rok zkoušek. Noviciát je nejtvrdší období ţivota v klášteře. Začínající mnich nesmí spát nikde mimo klášter (takţe nemůţe navštívit ani rodiče) a jsou na něj větší poţadavky z hlediska disciplíny. Pokud přeţije i toto, následují minimálně tři roky tzv. časných slibů, které končí sloţením slibů věčných, coţ je něco jako manţelský slib. Ty uţ by měly zaručovat trvalost a vůli vydrţet v klášteře. Takhle se v Olomouci slaví 1. máj (fotoarchiv: Michal Giacintov) Ţivot samotný je zde úplně všední. Kaţdý den se vstává v tu samou dobu (6:00), mše svatá i modlitby jsou pokaţdé v ten sám čas. Je velice málo věcí či podnětů, které vytrhávají ze stereotypu. A právě v tom si tady kaţdý musíme najít to podstatné, tedy čas na osobní modlitbu a vztah s Bohem, jinak se udusíme nudou a vlastními ţabomyšími válkami. V klášteře se totiţ setkávají lidé z různých koutů republiky, z různého rodinného prostředí, s různými zlozvyky, chybami atd. Člověk si je nevybírá, a musí je proto brát takové, jací jsou, coţ ne vţdy je úplně snadné a čas od času mě někdo pěkně vytočí. Kaţdopádně ani v klášteře nejsem ochuzen o své největší záliby a cca 1x za měsíc dostanu povolení jít nebo jet někam na hokej a čas od času mě pustí i na koncert nějakého toho bigbítu. Svoje místo v ţivotě ale pořád hledám a vím, ţe je to proces na celý ţivot. Kaţdopádně člověk by měl být šťastný tam, kde je a naproti tomu by neměl přestat hledat, jak co má zlepšit a jak lidem, se kterými ţije, činit ţivot radostnější. Autoři: L;-) a Michal Giacintov 19 Provázení po Kartouzce u Olomouce (fotoarchiv: Michal Giacintov)

20 Zajímavá povolání Milí čtenáři, v tomto článku jsem si pro vás přichystala dvě velice zajímavá povolání. Přeji příjemné čtení. Jako první povolání jsem se rozhodla vybrat údrţbáře vedení velmi vysokého napětí. Toto povolání jsem nedávno viděla na internetu a připadlo mi velice atraktivní. Je to ojedinělá činnost, která se jen tak nevidí. Muţ, který toto povolání vykonává, kontroluje dráty velmi vysokého napětí. Práce probíhá tak, ţe letí na plošince, která je umístěna na vrtulníku. Přiblíţí se k drátu a přiloţí k němu pravděpodobně nějakou ocelovou tyč, čímţ se dá do kontaktu s elektrickým napětím. Muţ nosí oblek, který obsahuje 25% ocelového vlákna. Toto vlákno vytvoří kolem jeho těla Faradayovu klec, takţe půl milionu voltů obklopí jeho tělo. Můţe pak pracovat bez obav z elektrického napětí. Pokud je vrtulník izolován od země, můţe muţ své tělo vystavit stejnému napětí, jako má vedení. (A tak to mají i ptáci.) Faradayova klec v laboratorních podmínkách (foto: internet) Pilot řídící vrtulník musí být ohromně přesný a musí údrţbářům v podstatě číst myšlenky. Dnes je ale bohuţel taková poptávka po elektřině, ţe si tito zaměstnanci nemohou dovolit kabely přerušovat a sundávat kvůli jejich údrţbě. Tuto část zakončím dvěma větami: Na konci 18. století ţil muţ jménem Michael Faraday, který tvrdil něco neuvěřitelného, ţe pokud umístíte člověka do kovové klece a do ní zapojíte elektřinu, tak ani velmi vysoké napětí člověka nezabije. Napětí ho pouze v podstatě obklopí. Pokud máte zájem se podívat na toto povolání, najdete jej zde: 20

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Školní časopis 3/1.ročník

Školní časopis 3/1.ročník Školní časopis 3/1.ročník 6.6.2013 Obsah NAŠE ŠKOLA Schůze Školního parlamentu 1 Interiéry tříd I. stupně 2 Fotosoutěž 3 Rekonstrukce školy 4 PŘÍRODA Kur domácí 5 SPORT A ZDRAVÍ Fotbal 6 KULTURA Verše

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon:

Jméno: Adresa: Telefon: Datum narození: Věk: Povolání: Kdo vás doporučil? Jméno a adresa obvodního lékaře: Telefon: DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŢETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŢIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŢE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŢÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.06 Název Teorie internetu- bezpečnost Téma hodiny Bezpečné užívání

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Návšteva z Ameriky. Dne 11.11.2014 Tělocvična SPŠE

Návšteva z Ameriky. Dne 11.11.2014 Tělocvična SPŠE Návšteva z Ameriky Dne 11.11.2014 Tělocvična SPŠE Tohoto dne v tělocvičně naší školy proběhla velice vzácná a výjímečná akce pořádaná křesťanskou skupinou. Tato akce má název Exit Tour. Součástí této události

Více