Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny"

Transkript

1 Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny by Biologie - St?eda, Prosinec 04, Otázka: Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny P?edm?t: Biologie P?idal(a): Evca.cel<>seznam.cz?Funkce ob?hové soustavy: transport plyn?, hormon?, živin, zplodin metabolismu; zajišt?ní imunity; udržení homeostázy; termoregulace (hoiotermní organismy). Fylogeneze: - nejprve sta?ila pouhá difúze (omezená velikost?ástic) - dále se vytvo?ili specializované bu?ky archeocyty, které p?enášely živiny - velkým skokem byla gastrovaskulární soustava = lá?ka (žahavci ostnokožci) - postupn? se vyvinula cévní soustava ve 2 formách: otev?ená a uzav?ená; poprvé se CSU objevila u pásnic podle všeho typ CS není rozhodující pro fylogenetický stupe? vývoje (viz. pásnice) - pozn. rozdílné uložení CS a NS u prvo- a druhoústých!!! (prvoústí CS na zádech) sou?asn? jak se vyvíjela CS, se zdokonalovala i stavba srdce - nejprimitivn?jší srdce je arteriální protéká jím okysli?ená krev, poprvé se objevuje u m?kkýš? page 1 / 16

2 - venózní srdce neokysli?ená krev - nejdokonalejším typem je arteriovenózní srdce, které je rozd?leno na 2 oddíly, poprvé ve velmi primitivní form? u kroužkovc?,?lenovci ostie (dírky) kterými je nasávána krev; u strunatc? osrde?ník je jediný dokonale zachovaný coelom; u pták? zachován pravý oblouk u savc? levý oblouk aorty T?LNÍ TEKUTINY bun??né (cytoplazma), mimobun??né (tká?ový mok) a) hydrolymfa - míza + voda; soli, bílkoviny, améboidní bu?ky;? žahavci, plošt?nci, ostnokožci b) hemolymfa (krvomíza) v?tší množství bílkovin, n?které jsou asimila?ní barviva; (schopnost p?enosu dýchacích plyn?), u neuzav?ených ob?h? ; amébocyty;? v?tšina bezobratlých?lenovci c) tká?ový mok + lymfa + krev tká?ový mok tekutina bez bun?k (výjme?n? bílé krvinky) lymfa ve speciálních cévních útvarech, vzniká z tká?ového moku, obsahuje v?tší množství lymfocyt?, mízní ústrojí se poprvé vyskytuje u paryb, je to otev?ený systém ústící do cévní soustavy, d?ležitá role v obran? organismu krev- obíhá v uzav?eném systému, skládá se z tekuté složky plazmy (voda, minerály, organické látky) a z krevních bun?k (krvinky + krevní desti?ky) Mízní ústrojí orgán typický pro všechny obratlovce krom? kruhoústé (poprvé u paryb), d?ležitá role v obranyschopnosti organismu Cévní ústrojí uzav?ené Mízní otev?ené, ústí do krevní soustavy, jestliže je mízní soustava, pak tká?ový mok, mízy, krev tvo?í uzav?enou soustavu, p?ispívá k vytvo?ení vnit?ní rovnováhy = homeostázy - otev?ený systém, poprvé u paryb - slepými mízními vláse?nicemi (mezi jednotlivými bu?kami) mízní žíly mízovody kardiální žíly nebo horní dutá žíla - pohyb pomalý, pomocí stahování sval?, mohou vznikat mízní srdce (u nižších obratlovc?, kon?í u plaz?) - u krokodýl?, n?kterých pták?, savc? p?ítomny mízní uzliny (bílé krvinky,?išt?ní mízy obranyschopnost) page 2 / 16

3 Strunatci uzav?ená CS, tepny+ žíly + vláse?nice + srdce (cor)=rozší?enina nejv?tší tepny je uložené v blanitém nebo chrupav?itém osrde?níku (pericardium), bývá trubicovité (nejjednodušší) dochází k dalším úpravám (esovité prohýbání spirálovité stá?ení vnit?ní?len?ní), u vodních obratlovc? jím prochází jen krev odkysli?ená : Rozd?leno na 4?ásti: žilní splav (sinus venosus); P?edsí? (atrium cordis); Komora (ventriculus cordis); Srde?ní násadec (conus arteriosus) Žilní splav tenkost?nný, hladká svalovina, u vodních obratlovc?, p?etrvává u obojživelník?, vstupují do n?j všechny žíly mimo plicních Srde?ní násadec obojživelníci + vodní, u kostnatých ryb je zredukován, je nahrazován tepenným násadcem S p?echodem k suchozemským je trend odd?lovat okysli?enou a odkysli?enou krev Srdce se v pr?b?hu p?echodu na souš podéln? d?lí odd?lení okysli?ené a odkysli?ené kruho?stí žilný splav, p?edsí?, komora, tepenný nástavec = jednoduché srdce, mízní soustava není, jen v náznaku dutiny v horní?ásti t?la obsahují tekutiny podobné míze paryby srdce má 4?ásti, v krvi je velké množství mo?oviny?eší tím osmózu, mízní soustava p?ítomna Þ dokonalá obranyschopnost ryby- malé zm?ny, u dvojdyšných - plicní vaky - dochází k?áste?nému rozd?lení srdce p?edsín? pomocí specializované podélné?asy (p?epážky)?asto zasahuje až do komory, míšení krve v srdci, pom?rn? dokonalý mízní systém obojživelníci malý (plicní) a velký (t?lní ob?h) dokonalé rozd?lení, p?edsín? rozd?leny na 2?ásti, komora nerozd?lená ale stále míšení, do t?la a plic krev smíšená, pom?rn? dokonalý mízní systém s mízními srdci, lymfatické vaky pod k?ží plazi 2 p?edsín?+1 komora,u krokodýl? je komora tém?? rozd?lena na 2?ásti ptáci, savci 4?ásti levá-okysli?ená, pravá - odkysli?ená T?LNÍ TEKUTINY? zajiš?ují bu?kám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnit?ního prost?edí homeostázu? vodné roztoky organických a anorganických látek? funkce rozvod živin po t?le, odvod zplodin metabolismu, homeostáze page 3 / 16

4 nitrobun??né (intracelulární) sou?ást bun?k, 32-40% hmotnosti t?la, 55% celkové t?lesné vody mimobun??né (extracelulární) 21% hmotnosti t?la, 45% celkové t?lesné vody - cévní krev, lymfa - mimocévní vypl?uje mimobun??né prostory, zabezpe?uje výživu, tká?ový mok, mozkomíšní mok, komorová voda v oku, kloubní maz, mo?, ušní tekutiny Tká?ový mok 10,5l - mimobun??ná, mimocévní tekutina, vypl?uje mezibun??né prostory (p?. mezi mozkovými plenami) - podobné složení jako krevní plazma (mén? bílkovin) - vznik z krve prostupováním tekutiny z krve p?es krevní kapiláry - z n?j se tvo?í míza? funkce výživa jednotlivých tká?ových bun?k Míza (lymfa) - nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma (mnohem mén? bílkovin, více tuk?, p?ítomnost lymfocyt?); mimobun??ná, cévní struktura - proudí v lymfatických cévách ústících do krevního?e?išt?; vzniká z tká?ového moku? funkce transport látek z tká?ového moku do krve, ochranná Krev 5-6l muži, 4,5l ženy, 8-9% hmotnosti t?la - mimobun??ní, cévní t?lní tekutina;?ervená, nepr?hledná tekutina? fce transport (O2, živiny cukry, tuky, bílkoviny, hormony, vitamíny), termoregulace - váže na sebe teplo, odvod zplodin metabolismu, schopnost udržovat stálé vnit?ní prost?edí homeostázi (stálý osmotický tlak v b., ph krve), obranná fce proti infekci schopnost srážet se - složení krevní plazma (zákl. mezib. hm.), krevní b. (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) page 4 / 16

5 Krevní plazma 3l, ph 7,4 - zákl. mezib. hmota tekutá; pr?hledná, nažloutlá tekutina - anorg.l. 90% voda (vázaná na bílkoviny, volná, rozpoušt?dlo pro další látky), soli (NaCl d?ležitá pro homeostázi, Ca tvorba kostí,zub?, P kosti, I štítná žláza ) - org.l. plazmatické bílkoviny tvorba v jádrech albuminy (váží na sebe vodu udržení objemu krve, p?enos enzim?, váží se hormony), globuliny (produkt spec.b. mízní tkán?, obranná fce, imunoglobuliny zneškod?ují škodlivé l.), fybrinogen (srážlivost krve), heparin (protisrážlivé faktory); cukry glukózy Erytrocyty (?ervené krvinky) - 4,5 5,5 mil/mm3? fce p?enos O2 z plic do tkání, odnos CO2 do plic - tvar kulovitý, uprost?ed promá?klý, ze strany piškotovitý tvar; bezjaderné ned?lí se - v cytoplazm??ervené barvivo hemoglobin (bílkovina globin + hem barevná složka, Fe váže O2) - hemoglobin + O2 oxyhemoglobin volná vazba snadné uvoln?ní - hemoglobin + CO2 karboxyhemoglobin pevná vazba, již se nedá navázat O2? až udušení - vznik (= erythropoéza) kostní d?e? všech kostí, plod játra - tvorba?ízena hormon erytropoetin z ledvin;d?ležitá p?ítomnost vitaminu B12, kyseliny listové, bílkovin, Fe - životnost dní - zánik slezina, játra Fe využito na tvorbu nových?ervených krvinek, zbytek p?em?n?n v játrech na žlu?ová barviva - v plazm? jsou v izotonickém prost?edí - hypotonický roztok praskání erytrocyt? hemolýza - hypertonický roztok svrašt?ní erytrocyt? - anémie chudokrevnost page 5 / 16

6 Leukocyty (bílé krvinky) /mm3 - v?tší než erytrocyty, r?zný tvar, mají jádro - rozd?lení podle tvaru b. jádra a barvitelnosti granulí v cytoplazm? granulocyty, agranulocyty 1. granulocyty 70% leukocyt? -?lenité jádro, v cytoplazm? zrní?ka granula produkují chem.l. ni?ící mikroorganismy, zabarvené - neutrofilní neutrální barviva granul; eozinofilní kyselá barviva; bazofilní zásaditá barviva, obsahují heparin - neutr. + bazof. schopnost fagocytózy - vznik mízní uzliny, kostní d?e?, slezina 2. agranulocyty 30% leukocyt?, nejsou granuly, nemají?lenité jádro - monocyty do tkání jako makrofágy (fagocytóza) - lymfocyty T-lymfocyty (dozrávají v brzlíku, bun??ná imunita, rozpoznají nádorové bu?ky, bu?ky transplantovaných orgán?); B-lymfocyty (humorální látková imunita, tvorba imunoglobinu, ochrana t?la p?ed antigeny) - životnost 12 hodin? fce obranná - patologické zmnožení (nefunk?ní) leukémie (rakovina krve) - diapedéza schopnost leukocyt prostupovat st?nou cév a pohybovat se k místu infekce - fagocytóza zneškod?ují škodlivé látky (pomocí panožk? vtáhne org. do nitra zni?ení pomocí enzym?) Trombocyty (krevní desti?ky) /mm3 - nejmenší krevní b. nepravidelného tvaru - vznik kostní d?e? z velkých b. (megakaryocyty); nemají jádro; obsahují ionty Ca page 6 / 16

7 - životnost dny? fce srážení krve - porucha srážlivost hemofilie (d?di?ná) Sedimentace?ervených krvinek = usazování vyvoláno hmotností, gravitací - m??ení trubice d?lená na 150mm výsledky se s?ítají po 1 hodin? - muži za hod. 2-5mm, ženy za hod. 3-8mm ; vyšší hodnoty nemoc - hematokrit odm?rný válec ustáté centrifugované krve, udává podíl krevní plazmy a krevních t?lísek (ženy asi 39%, muži 44%) Srážení krve (hemostáza) - srážení pokud je krev mimo cévy - v krevní plazm? je fibrinogen+proteomptin (k tvorb? vitamínu K, za p?ítomnosti Ca (v krevních desti?kách) se p?em?ní na enzym trombin) trombin?ídí p?em?nu fibrinogenu na fibrin (nerozpustný, vláknitý) zachytí se ve shluku krevních desti?ek krevní sraženina zpevní se a uzav?e porušenou cévu za?ne p?sobit heparin - nedostatek heparinu vznik trombóz ucpávají cévy - sérum krevní plazma zbavená fibrinogenu, vzniká po sražení krve, po jeho zaschnutí vzniká stroupek Krevní skupiny A, B, AB, 0 - Jan Jánský 1907?eský léka? rozlišuje 4 krevní skupiny 2 aglutinogeny A, B na jejich základ? rozlišuje 4 skupiny - skupina A (aglutinogen A) aglutinin anti-b; skupina B (aglutinogen B) aglutinin anti-a - skupina AB (aglutinogen A i B) aglutininy chyb?jí page 7 / 16

8 - skupina 0 (aglutinogen chybí) aglutinin anti-a i anti-b aglutinin protilátky v krevní plazm? - krevní plazma obsahuje vždy protilátky proti tomu z antigen?, který není p?ítomen na membránách vlastních erytrocyt? - pokud by se krvinky dostaly do styku s plazmou obsahující protilátky proti jejich antigen?m, nastala by aglutinace (shlukování) krvinek až smrt - transfúze krve k?ížová zkouška zjiš?uje se kompabalita (slu?itelnost) krve dárce a p?íjemce Rh faktor - lidé s tímto faktorem Rh pozitivní Rh+ - asi 85% lidí, zp?sobeno p?ítomnosti antigenu D; bez tohoto faktoru Rh negativní Rh- - v krvi Rh- lidí se normáln? nevyskytují protilátky proti Rh faktoru, mohou se však vytvo?it u Rhmatky s Rh+ plodem a ohrozit tak plod (vznik anémie hemolýza?ervených krvinek plodu) nebo p?i transfuzi krve Rh+ do t?la jedince s krví Rh- CÉVNÍ SOUSTAVA - historie - William Harvey 1628 (1619) objev krevního ob?hu dílo O pohybu srdce - Malpighi 1661 objev krevních vláse?nic a jejich funkce; Purkyn? purky?ova vlákna v srdci Srdce (cor, kardia?ecky) - dutý svalový nepárový orgán, dutina hrudní vlevo, mezi plicními laloky; hmotnost 340g, mimi 30g? zajiš?uje neustálou cirkulaci krve v cévním?e?išti - stavba - horní?ást báze; dolní?ást hrot - kryto osrde?níkem perikard vazivová blána, p?echází v epikard - 3 vrstvy - vn?jší epikard; st?ední myokard vlastní srde?ní svalovina - vnit?ní endokard blána vystýlající vnit?ní dutinu, vychlipují se z ní cípaté chlopn? 2 p?edsín? atrium ten?í svalovina, shromaž?ování krve; 2 komory ventriculus siln?jší svalovina, pracovní oddíl srdce chlopn? page 8 / 16

9 - cípaté mezi P a K, vychlípeniny endokardu; nálevkovit? vpá?eny do komor a jejich zp?tnému vyvrácení do p?edsíní brání tenká vazovová vlákna šlašinky; dvojcípá (valvula tricuspidalis) mezi LP a LK; trojcípá (valvula bicuspidalis) mezi PP a PK - polom?sí?ité (valvuli semilunaris) mezi K a tepnami (mezi PK a plícní tepnou, mezi LK a aortou)? význam zabrán?ní zp?tnému toku krve, regulace pr?toku krve?innost srdce - smrš?ování systola, ochabování dyastola - 1.fáze systola P + dyastola K + otev?ení cípatých chlopní - 2.fáze dyastola P + systola K + otev?ení polom?sí?itých chlopní - 3.fáze dyastola P i K, srdce se plní krví?ízení?innosti srdce - p?evodní systém srde?ní (excitomotorický aparát) -?ízení pomocí impuls? vycházejících ze 2 uzlík? - sinový (sinoatriální) v PP p?i ústí HDŽ - sí?okomorový (atrioventrikulární) ve st?n? na p?echodu mezi PP a PK; p?evezme impuls od sínusového uzlíku - dále jde impul hisovým svazkem (sí?okomorový, svazek svalových vláken) - v?tví se na Purky?ova vlákna zasahují do myokardu obou K - nervov? - centrum v prodloužené míše - sympatikus zrychlují?innost srdce; parasympatikus zpomaluje?innost srdce - hormonáln? - adrenalin ovliv?uje množství krve, které se dostane do srdce Projevy?innosti srdce údery srde?ního hrotu o hrudník - cítíme p?i systole; hmatatelný mezi 5. a 6. žebrem srde?ní ozvy práce chlopní; fonendoskop, fonendogram - systolická hlubší, delší, uzav?ení cípatých chlopní page 9 / 16

10 - dyastolická vyšší, kratší, uzav?ení polom?sí?itých chlopní elektrické projevy - p?i?innosti srdce vzniká elektrický potenciál - p?iložení elektrod na hrudník a dolní kon?etiny EKG (elektrokardiogram, elektrokardiograf p?ístroj) tep (puls) - tlaková vlna zp?sobená vypuzením krve z LK do aorty ší?í se do periferních tepen - rytmus odpovídá frekvenci srde?ních kontrakcí - v klidu 72tep?/min, námaha až 200; m??íme v?etenní tepna, spánková tepna, krkavice - palpace zjiš?ování tepu hmatem tepový (systolický) srde?ní objem - množství krve vypuzené jednou srde?ní systolou ml, námaha až 150ml minutový srde?ní objem - objem krve vypuzené srdcem za 1 minutu; 5l/min, námaha až 30-40l/min tlak krve - tlak krve na st?nu cév - systolický mm Hg (14,6-18,6kPa); dyastolický 70-90mm Hg (9,3-11,9 kpa) - závisí na množství kolující krve, odporu krevního?e?išt? (na pr?svitu a pružnosti cév), velikosti minutového srde?ního objemu, v?ku - nejvyšší v tepnách, nejnižší v DDŽ; tlaková amplituda rozdíl mezi tlaky - tonometr, pažní tepna;?ízení z prodloužené míchy, parasympatikus, sympatikus - hypertenze vysoký krevní tlak, 160/95; hypotenze nízký krevní tlak, 95/60 Krevní cévy - stavba - vazivový obal; elastická vlákna pružnost; hladké svalstvo regulace pr?toku krve - endotel ploché bu?ky, zajiš?ují vnit?ní hladký povrch; lumen - dutina 1. tepny (artérie) vedou krev ze srdce OK, do plic ODK - pevné, pružné ve st?nách mají elastická vlákna page 10 / 16

11 - vedou p?i povrchu t?la kr?ní, spánková, v?etenní; hloub?jí v t?le aorta, plicnice;v?tví se (tepénky) 2. žíly (vény) vedou krev do srdce - tenká, poddajná st?na - vedou spíše u povrchu, v dolních?ástech t?la mají kapsovité chlopn? (brání zp?tnému toku krve) - v?tví se na žilky (venuly), na n? navazují vláse?nice 3. vláse?nice (kapiláry) - tenké, pr?svitné cévy - st?na tvo?ena pouze endotelem a lumenem, propustná pro plyny, vodu a n?které látky v plazm? vým?na látek - tvo?í p?echod mezi tepnami a žílami Aorta srde?ní tepna: z LK do t?la OK - v?tví se horní (horní kon?etiny, krk, hlava); dolní (dolní kon?etiny, vnit?ní orgány) - odstup koronárních (v?n?itých) tepen obepínají srdce OK - odstup hlavopažní tepna dále se d?lí na pravá krkavice a pravá podklí?ková tepna) Plicnice plicní tepna: z PK do plic ODK - 2 v?tve levá (levá plíce), pravá (pravá plíce) - jaterní tepna (vrátnicový ob?h), krkavice (kr?ní tepna), ky?elní, pažní, loketní, v?etenní - HDŽ, DDŽ ODK, vstupují do PP - srde?ní žíly ústí do PP, ODK - plicní žíly 4 vstupují do LP, z L a P plíce, OK cévy velký (t?lní) ob?h - LK aorta (levý oblouk) horní a dolní v?tev t?lo ODK HDŽ, DDŽ PP malý (plicní) ob?h page 11 / 16

12 - PK plicní tepna ODK plíce OK plicní žíla LP koronární ob?h vlastní ob?h srdce - z aorty odstupují v?n?ité tepny v?tvení levé, pravé obepínají srdce - LK OK v?n?ité tepny srdce ODK srde?ní žíly PP vrátnicový ob?h portální - v játrech, napojen na velký t?lní - nepárové orgány dutiny b?išní -?áste?n? ODK portální (vrátnicová) žíla - játra - jaterní tepna?ist? OK do jater ODK jaterní žíla DDŽ MÍZNÍ (lymfatická) SOUSTAVA - samostatný uzav?ený systém, sbírá mízu tvo?ící se v tkáních a odvádí ji do žil - mízní vláse?nice za?ínají slep? v mezibun??ných prostorech tkání, tvo?í se v nich míza z tká?ového moku 2,5-3l/den (p?i poruchách otoky edémy), tém?? všude mimo nervová soustava, kostní d?e?, chrupavka, p?í?n? pruhovaná svalovina) - mízní cévy odvád?jí mízu z vláse?nic, spojují se v mízní kmeny soutokem vzniká mízovod - hrudní odvod mízy z dolní?ásti t?la, levá polovina hrudníku - pravostranný odvod mízy z hlavy, pravé horní?ásti t?la - ústí do kr?ních žil (krevního ob?hu) - odvod velkých molekul (bílkoviny, tukové kapénky) neprojdou st?nou kapilár mízní uzliny - oválné útvary vypln?né lymfocyty, vazivové pouzdro - filtrují p?icházející mízu (zachycují mikroorganismy, cizorodé bu?ky ) - retikulární tká?; tvorba lymfocyt? - krkavice, podpaží, t?ísla, pod?elistí brzlík (thymus) - tvorba T-lymfocyt; pod hrudní kostí page 12 / 16

13 - d?ležitý v d?tství (obrana organismu), zaniká v období puberty - filtrace mízy ústí sem mízní cévy IMUNITA -schopnost organismu chránit své vnit?ní prost?edí, neporušenost svých bun?k a tkání proti vn?jším vliv?m - cizorodé látky schopné vyvolat v organismu imunitní odpov?? antigeny bakterie, viry, bakteriální toxiny, pylová zrna - zakladatel imunulogie Ilja Me?nikov poprvé popsal fagocytózu (1883) - 1. vakcinace Edvard Gener - retikuloendotelová soustava slezina, játra, lymfatická tká? (brzlík, kostní d?e?), mízní uzliny nespecifická imunita (p?irozená) - vrozená - p?irozená reakce organismu, nevyžaduje p?edchozí setkání s antigenem - p?. schopnost monocyt? fagocytovat choroboplodné mikroorganismy specifická imunita (získaná) - schopnost specificky reagovat na p?ítomnost antigenu, vázána na funkci T a B-lymfocyt? - tvorba specifických protilátek nebo bun?k schopných reagovat s antigenem, který jejich tvorbu vyvolal, vznik bun?k s imunologickou pam?tí zvýšená schopnost reakce na stejný antigenní podn?t a) bun??ná T lymfocyty schopnost rozpoznat cizorodé látky a odbourat je imunosupresiva b) látková B lymfocyty tvorba protilátek?ást p?ímo úto?í a?ást pam??ové bu?ky Imunizace - proces um?lého navození imunity organismu aktivní imunizace do organismu se vpravuje antigen a organismus si sám vytvá?í proti n?mu protilátky, p?. o?kování, dlouhodobé pasivní imunizace do organismu se vpravují izolované protilátky nebo sérum obsahující protilátky proti antigenu, v??i kterému je nutné navodit imunitu okamžit? - epidemie hromadné rozší?ení nakažlivé nemoci - pandemie rozší?ení nakažlivé nemoci ve velkém rozsahu (p?. v celém sv?tadíle) x endemie page 13 / 16

14 rozší?ení pouze v ur?ité oblasti Nemoci ob?hové soustavy a imunity - anémie chudokrevnost nedostatek?ervených krvinek - leukémie nádorové bujení bílých krvinek, jejich hromad?ní v kostní d?eni potla?ení tvorby normálních bílých a?ervených krvinek - ateroskleróza (kornat?ní tepen) ukládání cholesterolu, lipid? ve st?nách cév zúžení (zvýšení krevního tlaku) až ucpání, u v?n?itých tepen ischemické choroby srde?ní - infarkt myokardu odum?ení?ásti srde?ní svaloviny, díky ucpání v?n?ité tepny, která ho vyživuje; z?stává vazivová jizva - mozková mrtvice (náhlá cévní mozková p?íhoda) náhlé selhání funkce mozku, díky ucpání mozkové tepny - žilní m?stky (varixy, k?e?ové žíly) porucha pružnosti žilních st?n, jejich rozši?ování, vznik otok?, zán?t? - AIDS (acquired immune deficiency syndrome) HIV virus napadá a ni?í T-lymfocyty ztráta schopnosti imunitní obrany; p?enos krví, spermatem - myokarditida zán?t myokardu - perikarditida zán?t osrde?níku - myokardóza metabolické onemocn?ní srdce - nekróza odum?ení srde?ní tkán? - by-pass nastavení odum?elé?ásti pomocí žil z dolních kon?etin - embolie pohyb krevní sraženiny (trombózy) - ischemická choroba srde?ní ukládání cholesterolu do v?n?itých (koronárních) tepen => v?tší tlak na st?nu a menší pr?tok; 1. stadium = angina pectoris dušnost a bolest na hrudi p?i zrychlení srde?ní?innosti, po uklidn?ní nebolí; podává se nitroglycerin; 2 stadium = infarkt myokardu koronální céva se ucpe =>?ást srde?ní svaloviny odumírá (naschopnost regenerace) podání antikoagulant?, ale nic se s tim d?lat nedá (stent); lé?bu lze prov?st bypasem = p?emost?ní vlastní cévou; prevence arterioskleróze p?ispívá nikotin, nadm?rn? alkoholu, ukládání cholesterolu je?ízeno d?di?n? (ideální tuky nenasycené mastné kyseliny, rostlinné tuky); lipoproteiny se d?lí na HDL (hodné) a LDL = arterioskleróza (za toto rozd?lení 1985 NC Brown, Goldstein) page 14 / 16

15 EKG zkomá se práce srde?ního svalu: elektricky pozitivní a negativní vlny = oblé výchylky; a kmity = hrotnaté RES retikuloendotelová soustava - játra, slezina, lymfatická tká? (brzlík, kostní d?e?), mízní uzliny - všechny bu?ky mají stejný p?vod, schopnosti, vlastnosti fagocytóza, tvorba protilátek? zabezpe?ují imunitu organismu Slezina (lien, splen) - nejd?ležit?jší orgán RES; uložena dutina b?išní, pod bránicí, levá horní?ást za žaludkem - délka 13cm, ší?ka 8cm, hmotnost 150g - tvar kávové zrno; modro?ervená barva - prote?e l krve/den - stavba - seróza (pob?išnice); vazivové pouzdro dovnit? se?lení vzniká trám?ina mezi ní (v dutinách) 2 typy d?en? -?ervená (m?kká) tvo?ena retikulárním (sí?ovitým) vazivem b. mají schopnost fagocytózy - bílá tvo?ena mízními uzlí?ky (špendlíková hlavi?ka) tvo?eny lymfocyty - do sleziny slezinná tepna (z b?išní aorty) - ze sleziny slezinná žíla do vrátnicové žíly játra? význam - schopnost fagocytózy; zánik, odbourávání?ervených krvinek; vznik lymfocyt? - u plodu tvorba?ervených krvinek - zásobárna krve 0,5l krve; m?žeme žít i bez ní, fce nahrazena jinými orgány RES - nemoci - p?i malárii zv?tšení sleziny; havárie poškození vykrvácení; p?i b?hu (nahromad?ní v?tšího po?tu erytrocyt?) píchání page 15 / 16

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 16 / 16

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Zá?í 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: T?lní tekutiny P?edm?t: Biologie

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny Otázka: Cévní soustava, krev Předmět: Biologie Přidal(a): Petra Krev funkce - vede dýchací pliny - rozvádí živiny, odvádí zplodiny - rozvádí hormony - podílí se na udržování stálé tělesné teploty - obrana

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ:

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ: Základy kardiologie by Biologie -?tvrtek, Únor 20, 2014 http://biologie-chemie.cz/zaklady-kardiologie/ Otázka: Základy kardiologie P?edm?t: Biologie P?idal(a): LaLa SRDCE (cor): -je dutý svalový orgán

Více

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se:

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se: Otázka: Krev a krevní oběh člověka Předmět: Biologie Přidal(a): ChudyStudent Oběhová soustava zajišťuje oběh tělních tekutin. Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Krev hem, hema sanquis

Krev hem, hema sanquis Krev Krev hem, hema - řec., sanquis - lat. Opakování: Vnitřní prostředí člověka - musí být stálé. Tekutiny sloužící metabolismu: - krev (přenos plynů, živin atd.) - tkáňový mok (metabolismus buněk) - lymfa

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2 )

Více

T?lní tekutiny, krevní skupiny, ob?hová soustava - otázka z biologie

T?lní tekutiny, krevní skupiny, ob?hová soustava - otázka z biologie T?lní tekutiny, krevní skupiny, ob?hová soustava - otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Prosinec 27, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-krevni-skupiny-obehova-soustava-otazka-z-biologie/

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Oběhová soustava KREV. Množství krve: 5-6 litrů 8% celkové hmotnosti max. možná ztráta 1,5 l naráz, ((2,5 l pomalu)) obnova 50ml/den, 18 l/rok

Oběhová soustava KREV. Množství krve: 5-6 litrů 8% celkové hmotnosti max. možná ztráta 1,5 l naráz, ((2,5 l pomalu)) obnova 50ml/den, 18 l/rok KREV Množství krve: 5-6 litrů 8% celkové hmotnosti max. možná ztráta 1,5 l naráz, ((2,5 l pomalu)) obnova 50ml/den, 18 l/rok Funkce: -přenos dýchacích plynů - transport látek ze střeva do jater a z jater

Více

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY Krev literatura : Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Praha, Epava, 1998. Machová,J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum, 2002. : Somatologie. Praha, Epava, 2004. Krev: charakteristika

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) by Biologie - Pátek, Únor 21, 2014 http://biologie-chemie.cz/bunka-6/ Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): david PROKARYOTICKÁ BU?KA = Základní stavební a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_TĚLNÍ TEKUTINY_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

2. Histologie: pojivové tkáně

2. Histologie: pojivové tkáně 2. Histologie: pojivové tkáně Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Znaky: nepravidelně uspořádané nepolarizované buňky nevytvářejí souvislé vrstvy:

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

24. CÉVNÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

24. CÉVNÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA 24. CÉVNÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA A. Tělní tekutiny, složení a funkce krve, krevní skupiny, srážení krve B. Fylogenetický vývoj oběhových soustav C. Druhy cév, činnost srdce člověka A. Tělní tekutiny,

Více

Oběhová soustava. Cévy a krev

Oběhová soustava. Cévy a krev Oběhová soustava Cévy a krev Krevní oběh 2 sériově uspořádané pumpy 2 sériově seřazené oběhy Systémový oběh LK Plicní oběh PK Sériově zapojené jednotky: tepny, kapiláry žíly Systémový oběh řada paralelně

Více

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie by Biologie - Sobota,?ervenec 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/chemicke-slozeni-organismu/ Otázka: Chemické složení organism? P?edm?t: Biologie

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze oběhové

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče.

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče. Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče. Pokyny pro zpracování testu: Při řešení uveďte výchozí vztahy a průběh výpočtu, výsledek výpočtu zapište do rámečku včetně jednotek. Tíhové zrychlení

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Krev- její skupiny a darování

Krev- její skupiny a darování STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE OLOMOUC Krev- její skupiny a darování Jan Jánský Filip Vočka 5.10.2009 Dokument obsahuje základní poznatky o krvi, krevních skupinách, výzkumu a Janu Jánském. Jan Jánský

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_88_Oběhová soustava II. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Vtip: sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev? Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů

Vtip: sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev? Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů KREV Motto: živá voda Vtip: sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev? Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů Historie: Ve 4 století, před naším letopočtem se řecký lékař Hippokrates všiml, že když

Více

Oběhová soustava. Srdce

Oběhová soustava. Srdce Oběhová soustava Srdce Srdce srdce asi 12 cm dlouhé a 8-9 cm široké hmotnost (M) 280-340 g, hmotnost (F) 230-280 g přední, vypouklá, obrácená ke sternu a k žebrům spodní ležící na bránici zadní,obrácená

Více

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace:

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace: Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (3) by Biologie - Pátek, Únor 28, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-3/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): Bar?a Plicní ventilace:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Svalová soustava - maturitní otázka z biologie

Svalová soustava - maturitní otázka z biologie Svalová soustava - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - Pátek,?íjen 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/svalova-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Svalová soustava P?edm?t: Biologie

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Imunologie krevní skupiny 109.3059

Imunologie krevní skupiny 109.3059 Imunologie krevní skupiny 109.3059 Strana 1 z 22 SIMULAČNÍ SOUPRAVA PRO AB0 & Rh TYPIZACI KRVE Strana 2 z 22 SOMERSET educational (Pty) LTD SIMULOVANÉ SOUPRAVY PRO STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 a Rh FAKTORU

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány Krev Krev tekutá tkáň složená z krevních elementů a plazmy. - celkový objem krve 4,5 6 litrů - tvoří 6-8% celkové tělesné hmotnosti - relativně více u mužů Důležitý je objemový podíl tzv. formovaných elementů

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2)

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - St?eda,?íjen 22, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t:

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Souvislost výživy s obranyschopností organismu. Lenka Konečná

Souvislost výživy s obranyschopností organismu. Lenka Konečná Souvislost výživy s obranyschopností organismu Lenka Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá souvislostí výživy s obranyschopností organismu. Popisuje funkci imunitního systému

Více