Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny"

Transkript

1 Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny by Biologie - St?eda, Prosinec 04, Otázka: Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny P?edm?t: Biologie P?idal(a): Evca.cel<>seznam.cz?Funkce ob?hové soustavy: transport plyn?, hormon?, živin, zplodin metabolismu; zajišt?ní imunity; udržení homeostázy; termoregulace (hoiotermní organismy). Fylogeneze: - nejprve sta?ila pouhá difúze (omezená velikost?ástic) - dále se vytvo?ili specializované bu?ky archeocyty, které p?enášely živiny - velkým skokem byla gastrovaskulární soustava = lá?ka (žahavci ostnokožci) - postupn? se vyvinula cévní soustava ve 2 formách: otev?ená a uzav?ená; poprvé se CSU objevila u pásnic podle všeho typ CS není rozhodující pro fylogenetický stupe? vývoje (viz. pásnice) - pozn. rozdílné uložení CS a NS u prvo- a druhoústých!!! (prvoústí CS na zádech) sou?asn? jak se vyvíjela CS, se zdokonalovala i stavba srdce - nejprimitivn?jší srdce je arteriální protéká jím okysli?ená krev, poprvé se objevuje u m?kkýš? page 1 / 16

2 - venózní srdce neokysli?ená krev - nejdokonalejším typem je arteriovenózní srdce, které je rozd?leno na 2 oddíly, poprvé ve velmi primitivní form? u kroužkovc?,?lenovci ostie (dírky) kterými je nasávána krev; u strunatc? osrde?ník je jediný dokonale zachovaný coelom; u pták? zachován pravý oblouk u savc? levý oblouk aorty T?LNÍ TEKUTINY bun??né (cytoplazma), mimobun??né (tká?ový mok) a) hydrolymfa - míza + voda; soli, bílkoviny, améboidní bu?ky;? žahavci, plošt?nci, ostnokožci b) hemolymfa (krvomíza) v?tší množství bílkovin, n?které jsou asimila?ní barviva; (schopnost p?enosu dýchacích plyn?), u neuzav?ených ob?h? ; amébocyty;? v?tšina bezobratlých?lenovci c) tká?ový mok + lymfa + krev tká?ový mok tekutina bez bun?k (výjme?n? bílé krvinky) lymfa ve speciálních cévních útvarech, vzniká z tká?ového moku, obsahuje v?tší množství lymfocyt?, mízní ústrojí se poprvé vyskytuje u paryb, je to otev?ený systém ústící do cévní soustavy, d?ležitá role v obran? organismu krev- obíhá v uzav?eném systému, skládá se z tekuté složky plazmy (voda, minerály, organické látky) a z krevních bun?k (krvinky + krevní desti?ky) Mízní ústrojí orgán typický pro všechny obratlovce krom? kruhoústé (poprvé u paryb), d?ležitá role v obranyschopnosti organismu Cévní ústrojí uzav?ené Mízní otev?ené, ústí do krevní soustavy, jestliže je mízní soustava, pak tká?ový mok, mízy, krev tvo?í uzav?enou soustavu, p?ispívá k vytvo?ení vnit?ní rovnováhy = homeostázy - otev?ený systém, poprvé u paryb - slepými mízními vláse?nicemi (mezi jednotlivými bu?kami) mízní žíly mízovody kardiální žíly nebo horní dutá žíla - pohyb pomalý, pomocí stahování sval?, mohou vznikat mízní srdce (u nižších obratlovc?, kon?í u plaz?) - u krokodýl?, n?kterých pták?, savc? p?ítomny mízní uzliny (bílé krvinky,?išt?ní mízy obranyschopnost) page 2 / 16

3 Strunatci uzav?ená CS, tepny+ žíly + vláse?nice + srdce (cor)=rozší?enina nejv?tší tepny je uložené v blanitém nebo chrupav?itém osrde?níku (pericardium), bývá trubicovité (nejjednodušší) dochází k dalším úpravám (esovité prohýbání spirálovité stá?ení vnit?ní?len?ní), u vodních obratlovc? jím prochází jen krev odkysli?ená : Rozd?leno na 4?ásti: žilní splav (sinus venosus); P?edsí? (atrium cordis); Komora (ventriculus cordis); Srde?ní násadec (conus arteriosus) Žilní splav tenkost?nný, hladká svalovina, u vodních obratlovc?, p?etrvává u obojživelník?, vstupují do n?j všechny žíly mimo plicních Srde?ní násadec obojživelníci + vodní, u kostnatých ryb je zredukován, je nahrazován tepenným násadcem S p?echodem k suchozemským je trend odd?lovat okysli?enou a odkysli?enou krev Srdce se v pr?b?hu p?echodu na souš podéln? d?lí odd?lení okysli?ené a odkysli?ené kruho?stí žilný splav, p?edsí?, komora, tepenný nástavec = jednoduché srdce, mízní soustava není, jen v náznaku dutiny v horní?ásti t?la obsahují tekutiny podobné míze paryby srdce má 4?ásti, v krvi je velké množství mo?oviny?eší tím osmózu, mízní soustava p?ítomna Þ dokonalá obranyschopnost ryby- malé zm?ny, u dvojdyšných - plicní vaky - dochází k?áste?nému rozd?lení srdce p?edsín? pomocí specializované podélné?asy (p?epážky)?asto zasahuje až do komory, míšení krve v srdci, pom?rn? dokonalý mízní systém obojživelníci malý (plicní) a velký (t?lní ob?h) dokonalé rozd?lení, p?edsín? rozd?leny na 2?ásti, komora nerozd?lená ale stále míšení, do t?la a plic krev smíšená, pom?rn? dokonalý mízní systém s mízními srdci, lymfatické vaky pod k?ží plazi 2 p?edsín?+1 komora,u krokodýl? je komora tém?? rozd?lena na 2?ásti ptáci, savci 4?ásti levá-okysli?ená, pravá - odkysli?ená T?LNÍ TEKUTINY? zajiš?ují bu?kám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnit?ního prost?edí homeostázu? vodné roztoky organických a anorganických látek? funkce rozvod živin po t?le, odvod zplodin metabolismu, homeostáze page 3 / 16

4 nitrobun??né (intracelulární) sou?ást bun?k, 32-40% hmotnosti t?la, 55% celkové t?lesné vody mimobun??né (extracelulární) 21% hmotnosti t?la, 45% celkové t?lesné vody - cévní krev, lymfa - mimocévní vypl?uje mimobun??né prostory, zabezpe?uje výživu, tká?ový mok, mozkomíšní mok, komorová voda v oku, kloubní maz, mo?, ušní tekutiny Tká?ový mok 10,5l - mimobun??ná, mimocévní tekutina, vypl?uje mezibun??né prostory (p?. mezi mozkovými plenami) - podobné složení jako krevní plazma (mén? bílkovin) - vznik z krve prostupováním tekutiny z krve p?es krevní kapiláry - z n?j se tvo?í míza? funkce výživa jednotlivých tká?ových bun?k Míza (lymfa) - nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma (mnohem mén? bílkovin, více tuk?, p?ítomnost lymfocyt?); mimobun??ná, cévní struktura - proudí v lymfatických cévách ústících do krevního?e?išt?; vzniká z tká?ového moku? funkce transport látek z tká?ového moku do krve, ochranná Krev 5-6l muži, 4,5l ženy, 8-9% hmotnosti t?la - mimobun??ní, cévní t?lní tekutina;?ervená, nepr?hledná tekutina? fce transport (O2, živiny cukry, tuky, bílkoviny, hormony, vitamíny), termoregulace - váže na sebe teplo, odvod zplodin metabolismu, schopnost udržovat stálé vnit?ní prost?edí homeostázi (stálý osmotický tlak v b., ph krve), obranná fce proti infekci schopnost srážet se - složení krevní plazma (zákl. mezib. hm.), krevní b. (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) page 4 / 16

5 Krevní plazma 3l, ph 7,4 - zákl. mezib. hmota tekutá; pr?hledná, nažloutlá tekutina - anorg.l. 90% voda (vázaná na bílkoviny, volná, rozpoušt?dlo pro další látky), soli (NaCl d?ležitá pro homeostázi, Ca tvorba kostí,zub?, P kosti, I štítná žláza ) - org.l. plazmatické bílkoviny tvorba v jádrech albuminy (váží na sebe vodu udržení objemu krve, p?enos enzim?, váží se hormony), globuliny (produkt spec.b. mízní tkán?, obranná fce, imunoglobuliny zneškod?ují škodlivé l.), fybrinogen (srážlivost krve), heparin (protisrážlivé faktory); cukry glukózy Erytrocyty (?ervené krvinky) - 4,5 5,5 mil/mm3? fce p?enos O2 z plic do tkání, odnos CO2 do plic - tvar kulovitý, uprost?ed promá?klý, ze strany piškotovitý tvar; bezjaderné ned?lí se - v cytoplazm??ervené barvivo hemoglobin (bílkovina globin + hem barevná složka, Fe váže O2) - hemoglobin + O2 oxyhemoglobin volná vazba snadné uvoln?ní - hemoglobin + CO2 karboxyhemoglobin pevná vazba, již se nedá navázat O2? až udušení - vznik (= erythropoéza) kostní d?e? všech kostí, plod játra - tvorba?ízena hormon erytropoetin z ledvin;d?ležitá p?ítomnost vitaminu B12, kyseliny listové, bílkovin, Fe - životnost dní - zánik slezina, játra Fe využito na tvorbu nových?ervených krvinek, zbytek p?em?n?n v játrech na žlu?ová barviva - v plazm? jsou v izotonickém prost?edí - hypotonický roztok praskání erytrocyt? hemolýza - hypertonický roztok svrašt?ní erytrocyt? - anémie chudokrevnost page 5 / 16

6 Leukocyty (bílé krvinky) /mm3 - v?tší než erytrocyty, r?zný tvar, mají jádro - rozd?lení podle tvaru b. jádra a barvitelnosti granulí v cytoplazm? granulocyty, agranulocyty 1. granulocyty 70% leukocyt? -?lenité jádro, v cytoplazm? zrní?ka granula produkují chem.l. ni?ící mikroorganismy, zabarvené - neutrofilní neutrální barviva granul; eozinofilní kyselá barviva; bazofilní zásaditá barviva, obsahují heparin - neutr. + bazof. schopnost fagocytózy - vznik mízní uzliny, kostní d?e?, slezina 2. agranulocyty 30% leukocyt?, nejsou granuly, nemají?lenité jádro - monocyty do tkání jako makrofágy (fagocytóza) - lymfocyty T-lymfocyty (dozrávají v brzlíku, bun??ná imunita, rozpoznají nádorové bu?ky, bu?ky transplantovaných orgán?); B-lymfocyty (humorální látková imunita, tvorba imunoglobinu, ochrana t?la p?ed antigeny) - životnost 12 hodin? fce obranná - patologické zmnožení (nefunk?ní) leukémie (rakovina krve) - diapedéza schopnost leukocyt prostupovat st?nou cév a pohybovat se k místu infekce - fagocytóza zneškod?ují škodlivé látky (pomocí panožk? vtáhne org. do nitra zni?ení pomocí enzym?) Trombocyty (krevní desti?ky) /mm3 - nejmenší krevní b. nepravidelného tvaru - vznik kostní d?e? z velkých b. (megakaryocyty); nemají jádro; obsahují ionty Ca page 6 / 16

7 - životnost dny? fce srážení krve - porucha srážlivost hemofilie (d?di?ná) Sedimentace?ervených krvinek = usazování vyvoláno hmotností, gravitací - m??ení trubice d?lená na 150mm výsledky se s?ítají po 1 hodin? - muži za hod. 2-5mm, ženy za hod. 3-8mm ; vyšší hodnoty nemoc - hematokrit odm?rný válec ustáté centrifugované krve, udává podíl krevní plazmy a krevních t?lísek (ženy asi 39%, muži 44%) Srážení krve (hemostáza) - srážení pokud je krev mimo cévy - v krevní plazm? je fibrinogen+proteomptin (k tvorb? vitamínu K, za p?ítomnosti Ca (v krevních desti?kách) se p?em?ní na enzym trombin) trombin?ídí p?em?nu fibrinogenu na fibrin (nerozpustný, vláknitý) zachytí se ve shluku krevních desti?ek krevní sraženina zpevní se a uzav?e porušenou cévu za?ne p?sobit heparin - nedostatek heparinu vznik trombóz ucpávají cévy - sérum krevní plazma zbavená fibrinogenu, vzniká po sražení krve, po jeho zaschnutí vzniká stroupek Krevní skupiny A, B, AB, 0 - Jan Jánský 1907?eský léka? rozlišuje 4 krevní skupiny 2 aglutinogeny A, B na jejich základ? rozlišuje 4 skupiny - skupina A (aglutinogen A) aglutinin anti-b; skupina B (aglutinogen B) aglutinin anti-a - skupina AB (aglutinogen A i B) aglutininy chyb?jí page 7 / 16

8 - skupina 0 (aglutinogen chybí) aglutinin anti-a i anti-b aglutinin protilátky v krevní plazm? - krevní plazma obsahuje vždy protilátky proti tomu z antigen?, který není p?ítomen na membránách vlastních erytrocyt? - pokud by se krvinky dostaly do styku s plazmou obsahující protilátky proti jejich antigen?m, nastala by aglutinace (shlukování) krvinek až smrt - transfúze krve k?ížová zkouška zjiš?uje se kompabalita (slu?itelnost) krve dárce a p?íjemce Rh faktor - lidé s tímto faktorem Rh pozitivní Rh+ - asi 85% lidí, zp?sobeno p?ítomnosti antigenu D; bez tohoto faktoru Rh negativní Rh- - v krvi Rh- lidí se normáln? nevyskytují protilátky proti Rh faktoru, mohou se však vytvo?it u Rhmatky s Rh+ plodem a ohrozit tak plod (vznik anémie hemolýza?ervených krvinek plodu) nebo p?i transfuzi krve Rh+ do t?la jedince s krví Rh- CÉVNÍ SOUSTAVA - historie - William Harvey 1628 (1619) objev krevního ob?hu dílo O pohybu srdce - Malpighi 1661 objev krevních vláse?nic a jejich funkce; Purkyn? purky?ova vlákna v srdci Srdce (cor, kardia?ecky) - dutý svalový nepárový orgán, dutina hrudní vlevo, mezi plicními laloky; hmotnost 340g, mimi 30g? zajiš?uje neustálou cirkulaci krve v cévním?e?išti - stavba - horní?ást báze; dolní?ást hrot - kryto osrde?níkem perikard vazivová blána, p?echází v epikard - 3 vrstvy - vn?jší epikard; st?ední myokard vlastní srde?ní svalovina - vnit?ní endokard blána vystýlající vnit?ní dutinu, vychlipují se z ní cípaté chlopn? 2 p?edsín? atrium ten?í svalovina, shromaž?ování krve; 2 komory ventriculus siln?jší svalovina, pracovní oddíl srdce chlopn? page 8 / 16

9 - cípaté mezi P a K, vychlípeniny endokardu; nálevkovit? vpá?eny do komor a jejich zp?tnému vyvrácení do p?edsíní brání tenká vazovová vlákna šlašinky; dvojcípá (valvula tricuspidalis) mezi LP a LK; trojcípá (valvula bicuspidalis) mezi PP a PK - polom?sí?ité (valvuli semilunaris) mezi K a tepnami (mezi PK a plícní tepnou, mezi LK a aortou)? význam zabrán?ní zp?tnému toku krve, regulace pr?toku krve?innost srdce - smrš?ování systola, ochabování dyastola - 1.fáze systola P + dyastola K + otev?ení cípatých chlopní - 2.fáze dyastola P + systola K + otev?ení polom?sí?itých chlopní - 3.fáze dyastola P i K, srdce se plní krví?ízení?innosti srdce - p?evodní systém srde?ní (excitomotorický aparát) -?ízení pomocí impuls? vycházejících ze 2 uzlík? - sinový (sinoatriální) v PP p?i ústí HDŽ - sí?okomorový (atrioventrikulární) ve st?n? na p?echodu mezi PP a PK; p?evezme impuls od sínusového uzlíku - dále jde impul hisovým svazkem (sí?okomorový, svazek svalových vláken) - v?tví se na Purky?ova vlákna zasahují do myokardu obou K - nervov? - centrum v prodloužené míše - sympatikus zrychlují?innost srdce; parasympatikus zpomaluje?innost srdce - hormonáln? - adrenalin ovliv?uje množství krve, které se dostane do srdce Projevy?innosti srdce údery srde?ního hrotu o hrudník - cítíme p?i systole; hmatatelný mezi 5. a 6. žebrem srde?ní ozvy práce chlopní; fonendoskop, fonendogram - systolická hlubší, delší, uzav?ení cípatých chlopní page 9 / 16

10 - dyastolická vyšší, kratší, uzav?ení polom?sí?itých chlopní elektrické projevy - p?i?innosti srdce vzniká elektrický potenciál - p?iložení elektrod na hrudník a dolní kon?etiny EKG (elektrokardiogram, elektrokardiograf p?ístroj) tep (puls) - tlaková vlna zp?sobená vypuzením krve z LK do aorty ší?í se do periferních tepen - rytmus odpovídá frekvenci srde?ních kontrakcí - v klidu 72tep?/min, námaha až 200; m??íme v?etenní tepna, spánková tepna, krkavice - palpace zjiš?ování tepu hmatem tepový (systolický) srde?ní objem - množství krve vypuzené jednou srde?ní systolou ml, námaha až 150ml minutový srde?ní objem - objem krve vypuzené srdcem za 1 minutu; 5l/min, námaha až 30-40l/min tlak krve - tlak krve na st?nu cév - systolický mm Hg (14,6-18,6kPa); dyastolický 70-90mm Hg (9,3-11,9 kpa) - závisí na množství kolující krve, odporu krevního?e?išt? (na pr?svitu a pružnosti cév), velikosti minutového srde?ního objemu, v?ku - nejvyšší v tepnách, nejnižší v DDŽ; tlaková amplituda rozdíl mezi tlaky - tonometr, pažní tepna;?ízení z prodloužené míchy, parasympatikus, sympatikus - hypertenze vysoký krevní tlak, 160/95; hypotenze nízký krevní tlak, 95/60 Krevní cévy - stavba - vazivový obal; elastická vlákna pružnost; hladké svalstvo regulace pr?toku krve - endotel ploché bu?ky, zajiš?ují vnit?ní hladký povrch; lumen - dutina 1. tepny (artérie) vedou krev ze srdce OK, do plic ODK - pevné, pružné ve st?nách mají elastická vlákna page 10 / 16

11 - vedou p?i povrchu t?la kr?ní, spánková, v?etenní; hloub?jí v t?le aorta, plicnice;v?tví se (tepénky) 2. žíly (vény) vedou krev do srdce - tenká, poddajná st?na - vedou spíše u povrchu, v dolních?ástech t?la mají kapsovité chlopn? (brání zp?tnému toku krve) - v?tví se na žilky (venuly), na n? navazují vláse?nice 3. vláse?nice (kapiláry) - tenké, pr?svitné cévy - st?na tvo?ena pouze endotelem a lumenem, propustná pro plyny, vodu a n?které látky v plazm? vým?na látek - tvo?í p?echod mezi tepnami a žílami Aorta srde?ní tepna: z LK do t?la OK - v?tví se horní (horní kon?etiny, krk, hlava); dolní (dolní kon?etiny, vnit?ní orgány) - odstup koronárních (v?n?itých) tepen obepínají srdce OK - odstup hlavopažní tepna dále se d?lí na pravá krkavice a pravá podklí?ková tepna) Plicnice plicní tepna: z PK do plic ODK - 2 v?tve levá (levá plíce), pravá (pravá plíce) - jaterní tepna (vrátnicový ob?h), krkavice (kr?ní tepna), ky?elní, pažní, loketní, v?etenní - HDŽ, DDŽ ODK, vstupují do PP - srde?ní žíly ústí do PP, ODK - plicní žíly 4 vstupují do LP, z L a P plíce, OK cévy velký (t?lní) ob?h - LK aorta (levý oblouk) horní a dolní v?tev t?lo ODK HDŽ, DDŽ PP malý (plicní) ob?h page 11 / 16

12 - PK plicní tepna ODK plíce OK plicní žíla LP koronární ob?h vlastní ob?h srdce - z aorty odstupují v?n?ité tepny v?tvení levé, pravé obepínají srdce - LK OK v?n?ité tepny srdce ODK srde?ní žíly PP vrátnicový ob?h portální - v játrech, napojen na velký t?lní - nepárové orgány dutiny b?išní -?áste?n? ODK portální (vrátnicová) žíla - játra - jaterní tepna?ist? OK do jater ODK jaterní žíla DDŽ MÍZNÍ (lymfatická) SOUSTAVA - samostatný uzav?ený systém, sbírá mízu tvo?ící se v tkáních a odvádí ji do žil - mízní vláse?nice za?ínají slep? v mezibun??ných prostorech tkání, tvo?í se v nich míza z tká?ového moku 2,5-3l/den (p?i poruchách otoky edémy), tém?? všude mimo nervová soustava, kostní d?e?, chrupavka, p?í?n? pruhovaná svalovina) - mízní cévy odvád?jí mízu z vláse?nic, spojují se v mízní kmeny soutokem vzniká mízovod - hrudní odvod mízy z dolní?ásti t?la, levá polovina hrudníku - pravostranný odvod mízy z hlavy, pravé horní?ásti t?la - ústí do kr?ních žil (krevního ob?hu) - odvod velkých molekul (bílkoviny, tukové kapénky) neprojdou st?nou kapilár mízní uzliny - oválné útvary vypln?né lymfocyty, vazivové pouzdro - filtrují p?icházející mízu (zachycují mikroorganismy, cizorodé bu?ky ) - retikulární tká?; tvorba lymfocyt? - krkavice, podpaží, t?ísla, pod?elistí brzlík (thymus) - tvorba T-lymfocyt; pod hrudní kostí page 12 / 16

13 - d?ležitý v d?tství (obrana organismu), zaniká v období puberty - filtrace mízy ústí sem mízní cévy IMUNITA -schopnost organismu chránit své vnit?ní prost?edí, neporušenost svých bun?k a tkání proti vn?jším vliv?m - cizorodé látky schopné vyvolat v organismu imunitní odpov?? antigeny bakterie, viry, bakteriální toxiny, pylová zrna - zakladatel imunulogie Ilja Me?nikov poprvé popsal fagocytózu (1883) - 1. vakcinace Edvard Gener - retikuloendotelová soustava slezina, játra, lymfatická tká? (brzlík, kostní d?e?), mízní uzliny nespecifická imunita (p?irozená) - vrozená - p?irozená reakce organismu, nevyžaduje p?edchozí setkání s antigenem - p?. schopnost monocyt? fagocytovat choroboplodné mikroorganismy specifická imunita (získaná) - schopnost specificky reagovat na p?ítomnost antigenu, vázána na funkci T a B-lymfocyt? - tvorba specifických protilátek nebo bun?k schopných reagovat s antigenem, který jejich tvorbu vyvolal, vznik bun?k s imunologickou pam?tí zvýšená schopnost reakce na stejný antigenní podn?t a) bun??ná T lymfocyty schopnost rozpoznat cizorodé látky a odbourat je imunosupresiva b) látková B lymfocyty tvorba protilátek?ást p?ímo úto?í a?ást pam??ové bu?ky Imunizace - proces um?lého navození imunity organismu aktivní imunizace do organismu se vpravuje antigen a organismus si sám vytvá?í proti n?mu protilátky, p?. o?kování, dlouhodobé pasivní imunizace do organismu se vpravují izolované protilátky nebo sérum obsahující protilátky proti antigenu, v??i kterému je nutné navodit imunitu okamžit? - epidemie hromadné rozší?ení nakažlivé nemoci - pandemie rozší?ení nakažlivé nemoci ve velkém rozsahu (p?. v celém sv?tadíle) x endemie page 13 / 16

14 rozší?ení pouze v ur?ité oblasti Nemoci ob?hové soustavy a imunity - anémie chudokrevnost nedostatek?ervených krvinek - leukémie nádorové bujení bílých krvinek, jejich hromad?ní v kostní d?eni potla?ení tvorby normálních bílých a?ervených krvinek - ateroskleróza (kornat?ní tepen) ukládání cholesterolu, lipid? ve st?nách cév zúžení (zvýšení krevního tlaku) až ucpání, u v?n?itých tepen ischemické choroby srde?ní - infarkt myokardu odum?ení?ásti srde?ní svaloviny, díky ucpání v?n?ité tepny, která ho vyživuje; z?stává vazivová jizva - mozková mrtvice (náhlá cévní mozková p?íhoda) náhlé selhání funkce mozku, díky ucpání mozkové tepny - žilní m?stky (varixy, k?e?ové žíly) porucha pružnosti žilních st?n, jejich rozši?ování, vznik otok?, zán?t? - AIDS (acquired immune deficiency syndrome) HIV virus napadá a ni?í T-lymfocyty ztráta schopnosti imunitní obrany; p?enos krví, spermatem - myokarditida zán?t myokardu - perikarditida zán?t osrde?níku - myokardóza metabolické onemocn?ní srdce - nekróza odum?ení srde?ní tkán? - by-pass nastavení odum?elé?ásti pomocí žil z dolních kon?etin - embolie pohyb krevní sraženiny (trombózy) - ischemická choroba srde?ní ukládání cholesterolu do v?n?itých (koronárních) tepen => v?tší tlak na st?nu a menší pr?tok; 1. stadium = angina pectoris dušnost a bolest na hrudi p?i zrychlení srde?ní?innosti, po uklidn?ní nebolí; podává se nitroglycerin; 2 stadium = infarkt myokardu koronální céva se ucpe =>?ást srde?ní svaloviny odumírá (naschopnost regenerace) podání antikoagulant?, ale nic se s tim d?lat nedá (stent); lé?bu lze prov?st bypasem = p?emost?ní vlastní cévou; prevence arterioskleróze p?ispívá nikotin, nadm?rn? alkoholu, ukládání cholesterolu je?ízeno d?di?n? (ideální tuky nenasycené mastné kyseliny, rostlinné tuky); lipoproteiny se d?lí na HDL (hodné) a LDL = arterioskleróza (za toto rozd?lení 1985 NC Brown, Goldstein) page 14 / 16

15 EKG zkomá se práce srde?ního svalu: elektricky pozitivní a negativní vlny = oblé výchylky; a kmity = hrotnaté RES retikuloendotelová soustava - játra, slezina, lymfatická tká? (brzlík, kostní d?e?), mízní uzliny - všechny bu?ky mají stejný p?vod, schopnosti, vlastnosti fagocytóza, tvorba protilátek? zabezpe?ují imunitu organismu Slezina (lien, splen) - nejd?ležit?jší orgán RES; uložena dutina b?išní, pod bránicí, levá horní?ást za žaludkem - délka 13cm, ší?ka 8cm, hmotnost 150g - tvar kávové zrno; modro?ervená barva - prote?e l krve/den - stavba - seróza (pob?išnice); vazivové pouzdro dovnit? se?lení vzniká trám?ina mezi ní (v dutinách) 2 typy d?en? -?ervená (m?kká) tvo?ena retikulárním (sí?ovitým) vazivem b. mají schopnost fagocytózy - bílá tvo?ena mízními uzlí?ky (špendlíková hlavi?ka) tvo?eny lymfocyty - do sleziny slezinná tepna (z b?išní aorty) - ze sleziny slezinná žíla do vrátnicové žíly játra? význam - schopnost fagocytózy; zánik, odbourávání?ervených krvinek; vznik lymfocyt? - u plodu tvorba?ervených krvinek - zásobárna krve 0,5l krve; m?žeme žít i bez ní, fce nahrazena jinými orgány RES - nemoci - p?i malárii zv?tšení sleziny; havárie poškození vykrvácení; p?i b?hu (nahromad?ní v?tšího po?tu erytrocyt?) píchání page 15 / 16

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 16 / 16

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ:

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ: Základy kardiologie by Biologie -?tvrtek, Únor 20, 2014 http://biologie-chemie.cz/zaklady-kardiologie/ Otázka: Základy kardiologie P?edm?t: Biologie P?idal(a): LaLa SRDCE (cor): -je dutý svalový orgán

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015 TEST Z BIOLOGIE 1. Při hemokoagulaci dochází k a) aktivace trombokinázy (faktor X), b) sedimentaci krvinek,

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Hypertenze - maturitní otázka z biologie

Hypertenze - maturitní otázka z biologie Hypertenze - maturitní otázka z biologie by Biologie -?tvrtek, Srpen 01, 2013 http://biologie-chemie.cz/hypertenze/ Otázka: Hypertenze P?edm?t: Biologie P?idal(a): and?lek Krevní tlak-je to tlak v tepenném?e?išti.

Více