Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny"

Transkript

1 Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny by Biologie - St?eda, Prosinec 04, Otázka: Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny P?edm?t: Biologie P?idal(a): Evca.cel<>seznam.cz?Funkce ob?hové soustavy: transport plyn?, hormon?, živin, zplodin metabolismu; zajišt?ní imunity; udržení homeostázy; termoregulace (hoiotermní organismy). Fylogeneze: - nejprve sta?ila pouhá difúze (omezená velikost?ástic) - dále se vytvo?ili specializované bu?ky archeocyty, které p?enášely živiny - velkým skokem byla gastrovaskulární soustava = lá?ka (žahavci ostnokožci) - postupn? se vyvinula cévní soustava ve 2 formách: otev?ená a uzav?ená; poprvé se CSU objevila u pásnic podle všeho typ CS není rozhodující pro fylogenetický stupe? vývoje (viz. pásnice) - pozn. rozdílné uložení CS a NS u prvo- a druhoústých!!! (prvoústí CS na zádech) sou?asn? jak se vyvíjela CS, se zdokonalovala i stavba srdce - nejprimitivn?jší srdce je arteriální protéká jím okysli?ená krev, poprvé se objevuje u m?kkýš? page 1 / 16

2 - venózní srdce neokysli?ená krev - nejdokonalejším typem je arteriovenózní srdce, které je rozd?leno na 2 oddíly, poprvé ve velmi primitivní form? u kroužkovc?,?lenovci ostie (dírky) kterými je nasávána krev; u strunatc? osrde?ník je jediný dokonale zachovaný coelom; u pták? zachován pravý oblouk u savc? levý oblouk aorty T?LNÍ TEKUTINY bun??né (cytoplazma), mimobun??né (tká?ový mok) a) hydrolymfa - míza + voda; soli, bílkoviny, améboidní bu?ky;? žahavci, plošt?nci, ostnokožci b) hemolymfa (krvomíza) v?tší množství bílkovin, n?které jsou asimila?ní barviva; (schopnost p?enosu dýchacích plyn?), u neuzav?ených ob?h? ; amébocyty;? v?tšina bezobratlých?lenovci c) tká?ový mok + lymfa + krev tká?ový mok tekutina bez bun?k (výjme?n? bílé krvinky) lymfa ve speciálních cévních útvarech, vzniká z tká?ového moku, obsahuje v?tší množství lymfocyt?, mízní ústrojí se poprvé vyskytuje u paryb, je to otev?ený systém ústící do cévní soustavy, d?ležitá role v obran? organismu krev- obíhá v uzav?eném systému, skládá se z tekuté složky plazmy (voda, minerály, organické látky) a z krevních bun?k (krvinky + krevní desti?ky) Mízní ústrojí orgán typický pro všechny obratlovce krom? kruhoústé (poprvé u paryb), d?ležitá role v obranyschopnosti organismu Cévní ústrojí uzav?ené Mízní otev?ené, ústí do krevní soustavy, jestliže je mízní soustava, pak tká?ový mok, mízy, krev tvo?í uzav?enou soustavu, p?ispívá k vytvo?ení vnit?ní rovnováhy = homeostázy - otev?ený systém, poprvé u paryb - slepými mízními vláse?nicemi (mezi jednotlivými bu?kami) mízní žíly mízovody kardiální žíly nebo horní dutá žíla - pohyb pomalý, pomocí stahování sval?, mohou vznikat mízní srdce (u nižších obratlovc?, kon?í u plaz?) - u krokodýl?, n?kterých pták?, savc? p?ítomny mízní uzliny (bílé krvinky,?išt?ní mízy obranyschopnost) page 2 / 16

3 Strunatci uzav?ená CS, tepny+ žíly + vláse?nice + srdce (cor)=rozší?enina nejv?tší tepny je uložené v blanitém nebo chrupav?itém osrde?níku (pericardium), bývá trubicovité (nejjednodušší) dochází k dalším úpravám (esovité prohýbání spirálovité stá?ení vnit?ní?len?ní), u vodních obratlovc? jím prochází jen krev odkysli?ená : Rozd?leno na 4?ásti: žilní splav (sinus venosus); P?edsí? (atrium cordis); Komora (ventriculus cordis); Srde?ní násadec (conus arteriosus) Žilní splav tenkost?nný, hladká svalovina, u vodních obratlovc?, p?etrvává u obojživelník?, vstupují do n?j všechny žíly mimo plicních Srde?ní násadec obojživelníci + vodní, u kostnatých ryb je zredukován, je nahrazován tepenným násadcem S p?echodem k suchozemským je trend odd?lovat okysli?enou a odkysli?enou krev Srdce se v pr?b?hu p?echodu na souš podéln? d?lí odd?lení okysli?ené a odkysli?ené kruho?stí žilný splav, p?edsí?, komora, tepenný nástavec = jednoduché srdce, mízní soustava není, jen v náznaku dutiny v horní?ásti t?la obsahují tekutiny podobné míze paryby srdce má 4?ásti, v krvi je velké množství mo?oviny?eší tím osmózu, mízní soustava p?ítomna Þ dokonalá obranyschopnost ryby- malé zm?ny, u dvojdyšných - plicní vaky - dochází k?áste?nému rozd?lení srdce p?edsín? pomocí specializované podélné?asy (p?epážky)?asto zasahuje až do komory, míšení krve v srdci, pom?rn? dokonalý mízní systém obojživelníci malý (plicní) a velký (t?lní ob?h) dokonalé rozd?lení, p?edsín? rozd?leny na 2?ásti, komora nerozd?lená ale stále míšení, do t?la a plic krev smíšená, pom?rn? dokonalý mízní systém s mízními srdci, lymfatické vaky pod k?ží plazi 2 p?edsín?+1 komora,u krokodýl? je komora tém?? rozd?lena na 2?ásti ptáci, savci 4?ásti levá-okysli?ená, pravá - odkysli?ená T?LNÍ TEKUTINY? zajiš?ují bu?kám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnit?ního prost?edí homeostázu? vodné roztoky organických a anorganických látek? funkce rozvod živin po t?le, odvod zplodin metabolismu, homeostáze page 3 / 16

4 nitrobun??né (intracelulární) sou?ást bun?k, 32-40% hmotnosti t?la, 55% celkové t?lesné vody mimobun??né (extracelulární) 21% hmotnosti t?la, 45% celkové t?lesné vody - cévní krev, lymfa - mimocévní vypl?uje mimobun??né prostory, zabezpe?uje výživu, tká?ový mok, mozkomíšní mok, komorová voda v oku, kloubní maz, mo?, ušní tekutiny Tká?ový mok 10,5l - mimobun??ná, mimocévní tekutina, vypl?uje mezibun??né prostory (p?. mezi mozkovými plenami) - podobné složení jako krevní plazma (mén? bílkovin) - vznik z krve prostupováním tekutiny z krve p?es krevní kapiláry - z n?j se tvo?í míza? funkce výživa jednotlivých tká?ových bun?k Míza (lymfa) - nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma (mnohem mén? bílkovin, více tuk?, p?ítomnost lymfocyt?); mimobun??ná, cévní struktura - proudí v lymfatických cévách ústících do krevního?e?išt?; vzniká z tká?ového moku? funkce transport látek z tká?ového moku do krve, ochranná Krev 5-6l muži, 4,5l ženy, 8-9% hmotnosti t?la - mimobun??ní, cévní t?lní tekutina;?ervená, nepr?hledná tekutina? fce transport (O2, živiny cukry, tuky, bílkoviny, hormony, vitamíny), termoregulace - váže na sebe teplo, odvod zplodin metabolismu, schopnost udržovat stálé vnit?ní prost?edí homeostázi (stálý osmotický tlak v b., ph krve), obranná fce proti infekci schopnost srážet se - složení krevní plazma (zákl. mezib. hm.), krevní b. (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) page 4 / 16

5 Krevní plazma 3l, ph 7,4 - zákl. mezib. hmota tekutá; pr?hledná, nažloutlá tekutina - anorg.l. 90% voda (vázaná na bílkoviny, volná, rozpoušt?dlo pro další látky), soli (NaCl d?ležitá pro homeostázi, Ca tvorba kostí,zub?, P kosti, I štítná žláza ) - org.l. plazmatické bílkoviny tvorba v jádrech albuminy (váží na sebe vodu udržení objemu krve, p?enos enzim?, váží se hormony), globuliny (produkt spec.b. mízní tkán?, obranná fce, imunoglobuliny zneškod?ují škodlivé l.), fybrinogen (srážlivost krve), heparin (protisrážlivé faktory); cukry glukózy Erytrocyty (?ervené krvinky) - 4,5 5,5 mil/mm3? fce p?enos O2 z plic do tkání, odnos CO2 do plic - tvar kulovitý, uprost?ed promá?klý, ze strany piškotovitý tvar; bezjaderné ned?lí se - v cytoplazm??ervené barvivo hemoglobin (bílkovina globin + hem barevná složka, Fe váže O2) - hemoglobin + O2 oxyhemoglobin volná vazba snadné uvoln?ní - hemoglobin + CO2 karboxyhemoglobin pevná vazba, již se nedá navázat O2? až udušení - vznik (= erythropoéza) kostní d?e? všech kostí, plod játra - tvorba?ízena hormon erytropoetin z ledvin;d?ležitá p?ítomnost vitaminu B12, kyseliny listové, bílkovin, Fe - životnost dní - zánik slezina, játra Fe využito na tvorbu nových?ervených krvinek, zbytek p?em?n?n v játrech na žlu?ová barviva - v plazm? jsou v izotonickém prost?edí - hypotonický roztok praskání erytrocyt? hemolýza - hypertonický roztok svrašt?ní erytrocyt? - anémie chudokrevnost page 5 / 16

6 Leukocyty (bílé krvinky) /mm3 - v?tší než erytrocyty, r?zný tvar, mají jádro - rozd?lení podle tvaru b. jádra a barvitelnosti granulí v cytoplazm? granulocyty, agranulocyty 1. granulocyty 70% leukocyt? -?lenité jádro, v cytoplazm? zrní?ka granula produkují chem.l. ni?ící mikroorganismy, zabarvené - neutrofilní neutrální barviva granul; eozinofilní kyselá barviva; bazofilní zásaditá barviva, obsahují heparin - neutr. + bazof. schopnost fagocytózy - vznik mízní uzliny, kostní d?e?, slezina 2. agranulocyty 30% leukocyt?, nejsou granuly, nemají?lenité jádro - monocyty do tkání jako makrofágy (fagocytóza) - lymfocyty T-lymfocyty (dozrávají v brzlíku, bun??ná imunita, rozpoznají nádorové bu?ky, bu?ky transplantovaných orgán?); B-lymfocyty (humorální látková imunita, tvorba imunoglobinu, ochrana t?la p?ed antigeny) - životnost 12 hodin? fce obranná - patologické zmnožení (nefunk?ní) leukémie (rakovina krve) - diapedéza schopnost leukocyt prostupovat st?nou cév a pohybovat se k místu infekce - fagocytóza zneškod?ují škodlivé látky (pomocí panožk? vtáhne org. do nitra zni?ení pomocí enzym?) Trombocyty (krevní desti?ky) /mm3 - nejmenší krevní b. nepravidelného tvaru - vznik kostní d?e? z velkých b. (megakaryocyty); nemají jádro; obsahují ionty Ca page 6 / 16

7 - životnost dny? fce srážení krve - porucha srážlivost hemofilie (d?di?ná) Sedimentace?ervených krvinek = usazování vyvoláno hmotností, gravitací - m??ení trubice d?lená na 150mm výsledky se s?ítají po 1 hodin? - muži za hod. 2-5mm, ženy za hod. 3-8mm ; vyšší hodnoty nemoc - hematokrit odm?rný válec ustáté centrifugované krve, udává podíl krevní plazmy a krevních t?lísek (ženy asi 39%, muži 44%) Srážení krve (hemostáza) - srážení pokud je krev mimo cévy - v krevní plazm? je fibrinogen+proteomptin (k tvorb? vitamínu K, za p?ítomnosti Ca (v krevních desti?kách) se p?em?ní na enzym trombin) trombin?ídí p?em?nu fibrinogenu na fibrin (nerozpustný, vláknitý) zachytí se ve shluku krevních desti?ek krevní sraženina zpevní se a uzav?e porušenou cévu za?ne p?sobit heparin - nedostatek heparinu vznik trombóz ucpávají cévy - sérum krevní plazma zbavená fibrinogenu, vzniká po sražení krve, po jeho zaschnutí vzniká stroupek Krevní skupiny A, B, AB, 0 - Jan Jánský 1907?eský léka? rozlišuje 4 krevní skupiny 2 aglutinogeny A, B na jejich základ? rozlišuje 4 skupiny - skupina A (aglutinogen A) aglutinin anti-b; skupina B (aglutinogen B) aglutinin anti-a - skupina AB (aglutinogen A i B) aglutininy chyb?jí page 7 / 16

8 - skupina 0 (aglutinogen chybí) aglutinin anti-a i anti-b aglutinin protilátky v krevní plazm? - krevní plazma obsahuje vždy protilátky proti tomu z antigen?, který není p?ítomen na membránách vlastních erytrocyt? - pokud by se krvinky dostaly do styku s plazmou obsahující protilátky proti jejich antigen?m, nastala by aglutinace (shlukování) krvinek až smrt - transfúze krve k?ížová zkouška zjiš?uje se kompabalita (slu?itelnost) krve dárce a p?íjemce Rh faktor - lidé s tímto faktorem Rh pozitivní Rh+ - asi 85% lidí, zp?sobeno p?ítomnosti antigenu D; bez tohoto faktoru Rh negativní Rh- - v krvi Rh- lidí se normáln? nevyskytují protilátky proti Rh faktoru, mohou se však vytvo?it u Rhmatky s Rh+ plodem a ohrozit tak plod (vznik anémie hemolýza?ervených krvinek plodu) nebo p?i transfuzi krve Rh+ do t?la jedince s krví Rh- CÉVNÍ SOUSTAVA - historie - William Harvey 1628 (1619) objev krevního ob?hu dílo O pohybu srdce - Malpighi 1661 objev krevních vláse?nic a jejich funkce; Purkyn? purky?ova vlákna v srdci Srdce (cor, kardia?ecky) - dutý svalový nepárový orgán, dutina hrudní vlevo, mezi plicními laloky; hmotnost 340g, mimi 30g? zajiš?uje neustálou cirkulaci krve v cévním?e?išti - stavba - horní?ást báze; dolní?ást hrot - kryto osrde?níkem perikard vazivová blána, p?echází v epikard - 3 vrstvy - vn?jší epikard; st?ední myokard vlastní srde?ní svalovina - vnit?ní endokard blána vystýlající vnit?ní dutinu, vychlipují se z ní cípaté chlopn? 2 p?edsín? atrium ten?í svalovina, shromaž?ování krve; 2 komory ventriculus siln?jší svalovina, pracovní oddíl srdce chlopn? page 8 / 16

9 - cípaté mezi P a K, vychlípeniny endokardu; nálevkovit? vpá?eny do komor a jejich zp?tnému vyvrácení do p?edsíní brání tenká vazovová vlákna šlašinky; dvojcípá (valvula tricuspidalis) mezi LP a LK; trojcípá (valvula bicuspidalis) mezi PP a PK - polom?sí?ité (valvuli semilunaris) mezi K a tepnami (mezi PK a plícní tepnou, mezi LK a aortou)? význam zabrán?ní zp?tnému toku krve, regulace pr?toku krve?innost srdce - smrš?ování systola, ochabování dyastola - 1.fáze systola P + dyastola K + otev?ení cípatých chlopní - 2.fáze dyastola P + systola K + otev?ení polom?sí?itých chlopní - 3.fáze dyastola P i K, srdce se plní krví?ízení?innosti srdce - p?evodní systém srde?ní (excitomotorický aparát) -?ízení pomocí impuls? vycházejících ze 2 uzlík? - sinový (sinoatriální) v PP p?i ústí HDŽ - sí?okomorový (atrioventrikulární) ve st?n? na p?echodu mezi PP a PK; p?evezme impuls od sínusového uzlíku - dále jde impul hisovým svazkem (sí?okomorový, svazek svalových vláken) - v?tví se na Purky?ova vlákna zasahují do myokardu obou K - nervov? - centrum v prodloužené míše - sympatikus zrychlují?innost srdce; parasympatikus zpomaluje?innost srdce - hormonáln? - adrenalin ovliv?uje množství krve, které se dostane do srdce Projevy?innosti srdce údery srde?ního hrotu o hrudník - cítíme p?i systole; hmatatelný mezi 5. a 6. žebrem srde?ní ozvy práce chlopní; fonendoskop, fonendogram - systolická hlubší, delší, uzav?ení cípatých chlopní page 9 / 16

10 - dyastolická vyšší, kratší, uzav?ení polom?sí?itých chlopní elektrické projevy - p?i?innosti srdce vzniká elektrický potenciál - p?iložení elektrod na hrudník a dolní kon?etiny EKG (elektrokardiogram, elektrokardiograf p?ístroj) tep (puls) - tlaková vlna zp?sobená vypuzením krve z LK do aorty ší?í se do periferních tepen - rytmus odpovídá frekvenci srde?ních kontrakcí - v klidu 72tep?/min, námaha až 200; m??íme v?etenní tepna, spánková tepna, krkavice - palpace zjiš?ování tepu hmatem tepový (systolický) srde?ní objem - množství krve vypuzené jednou srde?ní systolou ml, námaha až 150ml minutový srde?ní objem - objem krve vypuzené srdcem za 1 minutu; 5l/min, námaha až 30-40l/min tlak krve - tlak krve na st?nu cév - systolický mm Hg (14,6-18,6kPa); dyastolický 70-90mm Hg (9,3-11,9 kpa) - závisí na množství kolující krve, odporu krevního?e?išt? (na pr?svitu a pružnosti cév), velikosti minutového srde?ního objemu, v?ku - nejvyšší v tepnách, nejnižší v DDŽ; tlaková amplituda rozdíl mezi tlaky - tonometr, pažní tepna;?ízení z prodloužené míchy, parasympatikus, sympatikus - hypertenze vysoký krevní tlak, 160/95; hypotenze nízký krevní tlak, 95/60 Krevní cévy - stavba - vazivový obal; elastická vlákna pružnost; hladké svalstvo regulace pr?toku krve - endotel ploché bu?ky, zajiš?ují vnit?ní hladký povrch; lumen - dutina 1. tepny (artérie) vedou krev ze srdce OK, do plic ODK - pevné, pružné ve st?nách mají elastická vlákna page 10 / 16

11 - vedou p?i povrchu t?la kr?ní, spánková, v?etenní; hloub?jí v t?le aorta, plicnice;v?tví se (tepénky) 2. žíly (vény) vedou krev do srdce - tenká, poddajná st?na - vedou spíše u povrchu, v dolních?ástech t?la mají kapsovité chlopn? (brání zp?tnému toku krve) - v?tví se na žilky (venuly), na n? navazují vláse?nice 3. vláse?nice (kapiláry) - tenké, pr?svitné cévy - st?na tvo?ena pouze endotelem a lumenem, propustná pro plyny, vodu a n?které látky v plazm? vým?na látek - tvo?í p?echod mezi tepnami a žílami Aorta srde?ní tepna: z LK do t?la OK - v?tví se horní (horní kon?etiny, krk, hlava); dolní (dolní kon?etiny, vnit?ní orgány) - odstup koronárních (v?n?itých) tepen obepínají srdce OK - odstup hlavopažní tepna dále se d?lí na pravá krkavice a pravá podklí?ková tepna) Plicnice plicní tepna: z PK do plic ODK - 2 v?tve levá (levá plíce), pravá (pravá plíce) - jaterní tepna (vrátnicový ob?h), krkavice (kr?ní tepna), ky?elní, pažní, loketní, v?etenní - HDŽ, DDŽ ODK, vstupují do PP - srde?ní žíly ústí do PP, ODK - plicní žíly 4 vstupují do LP, z L a P plíce, OK cévy velký (t?lní) ob?h - LK aorta (levý oblouk) horní a dolní v?tev t?lo ODK HDŽ, DDŽ PP malý (plicní) ob?h page 11 / 16

12 - PK plicní tepna ODK plíce OK plicní žíla LP koronární ob?h vlastní ob?h srdce - z aorty odstupují v?n?ité tepny v?tvení levé, pravé obepínají srdce - LK OK v?n?ité tepny srdce ODK srde?ní žíly PP vrátnicový ob?h portální - v játrech, napojen na velký t?lní - nepárové orgány dutiny b?išní -?áste?n? ODK portální (vrátnicová) žíla - játra - jaterní tepna?ist? OK do jater ODK jaterní žíla DDŽ MÍZNÍ (lymfatická) SOUSTAVA - samostatný uzav?ený systém, sbírá mízu tvo?ící se v tkáních a odvádí ji do žil - mízní vláse?nice za?ínají slep? v mezibun??ných prostorech tkání, tvo?í se v nich míza z tká?ového moku 2,5-3l/den (p?i poruchách otoky edémy), tém?? všude mimo nervová soustava, kostní d?e?, chrupavka, p?í?n? pruhovaná svalovina) - mízní cévy odvád?jí mízu z vláse?nic, spojují se v mízní kmeny soutokem vzniká mízovod - hrudní odvod mízy z dolní?ásti t?la, levá polovina hrudníku - pravostranný odvod mízy z hlavy, pravé horní?ásti t?la - ústí do kr?ních žil (krevního ob?hu) - odvod velkých molekul (bílkoviny, tukové kapénky) neprojdou st?nou kapilár mízní uzliny - oválné útvary vypln?né lymfocyty, vazivové pouzdro - filtrují p?icházející mízu (zachycují mikroorganismy, cizorodé bu?ky ) - retikulární tká?; tvorba lymfocyt? - krkavice, podpaží, t?ísla, pod?elistí brzlík (thymus) - tvorba T-lymfocyt; pod hrudní kostí page 12 / 16

13 - d?ležitý v d?tství (obrana organismu), zaniká v období puberty - filtrace mízy ústí sem mízní cévy IMUNITA -schopnost organismu chránit své vnit?ní prost?edí, neporušenost svých bun?k a tkání proti vn?jším vliv?m - cizorodé látky schopné vyvolat v organismu imunitní odpov?? antigeny bakterie, viry, bakteriální toxiny, pylová zrna - zakladatel imunulogie Ilja Me?nikov poprvé popsal fagocytózu (1883) - 1. vakcinace Edvard Gener - retikuloendotelová soustava slezina, játra, lymfatická tká? (brzlík, kostní d?e?), mízní uzliny nespecifická imunita (p?irozená) - vrozená - p?irozená reakce organismu, nevyžaduje p?edchozí setkání s antigenem - p?. schopnost monocyt? fagocytovat choroboplodné mikroorganismy specifická imunita (získaná) - schopnost specificky reagovat na p?ítomnost antigenu, vázána na funkci T a B-lymfocyt? - tvorba specifických protilátek nebo bun?k schopných reagovat s antigenem, který jejich tvorbu vyvolal, vznik bun?k s imunologickou pam?tí zvýšená schopnost reakce na stejný antigenní podn?t a) bun??ná T lymfocyty schopnost rozpoznat cizorodé látky a odbourat je imunosupresiva b) látková B lymfocyty tvorba protilátek?ást p?ímo úto?í a?ást pam??ové bu?ky Imunizace - proces um?lého navození imunity organismu aktivní imunizace do organismu se vpravuje antigen a organismus si sám vytvá?í proti n?mu protilátky, p?. o?kování, dlouhodobé pasivní imunizace do organismu se vpravují izolované protilátky nebo sérum obsahující protilátky proti antigenu, v??i kterému je nutné navodit imunitu okamžit? - epidemie hromadné rozší?ení nakažlivé nemoci - pandemie rozší?ení nakažlivé nemoci ve velkém rozsahu (p?. v celém sv?tadíle) x endemie page 13 / 16

14 rozší?ení pouze v ur?ité oblasti Nemoci ob?hové soustavy a imunity - anémie chudokrevnost nedostatek?ervených krvinek - leukémie nádorové bujení bílých krvinek, jejich hromad?ní v kostní d?eni potla?ení tvorby normálních bílých a?ervených krvinek - ateroskleróza (kornat?ní tepen) ukládání cholesterolu, lipid? ve st?nách cév zúžení (zvýšení krevního tlaku) až ucpání, u v?n?itých tepen ischemické choroby srde?ní - infarkt myokardu odum?ení?ásti srde?ní svaloviny, díky ucpání v?n?ité tepny, která ho vyživuje; z?stává vazivová jizva - mozková mrtvice (náhlá cévní mozková p?íhoda) náhlé selhání funkce mozku, díky ucpání mozkové tepny - žilní m?stky (varixy, k?e?ové žíly) porucha pružnosti žilních st?n, jejich rozši?ování, vznik otok?, zán?t? - AIDS (acquired immune deficiency syndrome) HIV virus napadá a ni?í T-lymfocyty ztráta schopnosti imunitní obrany; p?enos krví, spermatem - myokarditida zán?t myokardu - perikarditida zán?t osrde?níku - myokardóza metabolické onemocn?ní srdce - nekróza odum?ení srde?ní tkán? - by-pass nastavení odum?elé?ásti pomocí žil z dolních kon?etin - embolie pohyb krevní sraženiny (trombózy) - ischemická choroba srde?ní ukládání cholesterolu do v?n?itých (koronárních) tepen => v?tší tlak na st?nu a menší pr?tok; 1. stadium = angina pectoris dušnost a bolest na hrudi p?i zrychlení srde?ní?innosti, po uklidn?ní nebolí; podává se nitroglycerin; 2 stadium = infarkt myokardu koronální céva se ucpe =>?ást srde?ní svaloviny odumírá (naschopnost regenerace) podání antikoagulant?, ale nic se s tim d?lat nedá (stent); lé?bu lze prov?st bypasem = p?emost?ní vlastní cévou; prevence arterioskleróze p?ispívá nikotin, nadm?rn? alkoholu, ukládání cholesterolu je?ízeno d?di?n? (ideální tuky nenasycené mastné kyseliny, rostlinné tuky); lipoproteiny se d?lí na HDL (hodné) a LDL = arterioskleróza (za toto rozd?lení 1985 NC Brown, Goldstein) page 14 / 16

15 EKG zkomá se práce srde?ního svalu: elektricky pozitivní a negativní vlny = oblé výchylky; a kmity = hrotnaté RES retikuloendotelová soustava - játra, slezina, lymfatická tká? (brzlík, kostní d?e?), mízní uzliny - všechny bu?ky mají stejný p?vod, schopnosti, vlastnosti fagocytóza, tvorba protilátek? zabezpe?ují imunitu organismu Slezina (lien, splen) - nejd?ležit?jší orgán RES; uložena dutina b?išní, pod bránicí, levá horní?ást za žaludkem - délka 13cm, ší?ka 8cm, hmotnost 150g - tvar kávové zrno; modro?ervená barva - prote?e l krve/den - stavba - seróza (pob?išnice); vazivové pouzdro dovnit? se?lení vzniká trám?ina mezi ní (v dutinách) 2 typy d?en? -?ervená (m?kká) tvo?ena retikulárním (sí?ovitým) vazivem b. mají schopnost fagocytózy - bílá tvo?ena mízními uzlí?ky (špendlíková hlavi?ka) tvo?eny lymfocyty - do sleziny slezinná tepna (z b?išní aorty) - ze sleziny slezinná žíla do vrátnicové žíly játra? význam - schopnost fagocytózy; zánik, odbourávání?ervených krvinek; vznik lymfocyt? - u plodu tvorba?ervených krvinek - zásobárna krve 0,5l krve; m?žeme žít i bez ní, fce nahrazena jinými orgány RES - nemoci - p?i malárii zv?tšení sleziny; havárie poškození vykrvácení; p?i b?hu (nahromad?ní v?tšího po?tu erytrocyt?) píchání page 15 / 16

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 16 / 16

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ:

P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ: Základy kardiologie by Biologie -?tvrtek, Únor 20, 2014 http://biologie-chemie.cz/zaklady-kardiologie/ Otázka: Základy kardiologie P?edm?t: Biologie P?idal(a): LaLa SRDCE (cor): -je dutý svalový orgán

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2 )

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

T?lní tekutiny, krevní skupiny, ob?hová soustava - otázka z biologie

T?lní tekutiny, krevní skupiny, ob?hová soustava - otázka z biologie T?lní tekutiny, krevní skupiny, ob?hová soustava - otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Prosinec 27, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-krevni-skupiny-obehova-soustava-otazka-z-biologie/

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Vtip: sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev? Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů

Vtip: sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev? Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů KREV Motto: živá voda Vtip: sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev? Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů Historie: Ve 4 století, před naším letopočtem se řecký lékař Hippokrates všiml, že když

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány Krev Krev tekutá tkáň složená z krevních elementů a plazmy. - celkový objem krve 4,5 6 litrů - tvoří 6-8% celkové tělesné hmotnosti - relativně více u mužů Důležitý je objemový podíl tzv. formovaných elementů

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Oběhová soustava I. Pro potřeby

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Op?rná soustava rostlin a živo?ich? v?etn??lov?ka

Op?rná soustava rostlin a živo?ich? v?etn??lov?ka Op?rná soustava rostlin a živo?ich? v?etn??lov?ka by jx.mail@centrum.cz - Úterý,?íjen 28, 2014 http://biologie-chemie.cz/operna-soustava-rostlin-a-zivocichu-vcetne-cloveka/ Otázka: Op?rná soustava rostlin

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

?ídící soustava - maturitní otázka z biologie

?ídící soustava - maturitní otázka z biologie ?ídící soustava - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Leden 14, 2015 http://biologie-chemie.cz/ridici-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka:?ídící (hormonální) soustava P?edm?t:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU

SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU Krevní oběh představuje u ryb uzavřený systém, který je tvořen srdcem, tepnami, žilami a navzájem propojenou tepennou a žilnou kapilární sítí. Srdce a cévy Srdce (cor) je umístěno

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Dýchací a cévní soustava

Dýchací a cévní soustava Dýchací a cévní soustava Způsoby dýchání ryb Hlavní (primární) Žábry, výměna plynů voda-krev Doplňkové (akcesorické, sekundární) Nadžaberní aparát (labyrint) Tropické ryby, clarias gariepinus Vytv. v nadžaberní

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Jak srdce a cévy fungují

Jak srdce a cévy fungují Podstata Srdeční infarkt a periferní cévní onemocnění (zúžení tepen s porušením prokrvení tepnou zásobovaných tkání) nepředstavují osudové příhody. Lze jim předcházet cílenými preventivními opatřeními.

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Typy svalů, složení

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více