Šíření některých chorob v rámci globalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šíření některých chorob v rámci globalizace"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Šíření některých chorob v rámci globalizace Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Karolína Peterková Kristýna Mojţíšová Martin Husák Adam Göttel 1

2 2

3 Obsah Úvod Virové a bakteriální choroby Základní rozdíly virů a bakterií Charakteristika a skladba virů Tvar virů Rozmnožování virů Průběh virové infekce Charakteristika a skladba bakterií Odolnost bakterie Tvar bakterie Rozmnožování bakterií Průběh bakteriální infekce Shrnutí kapitoly Tuberkulóza Charakteristika Tuberkulóza v rámci historie Způsob nákazy Bakterie Myobacterium tuberculosis Přenos Symptomy Diagnostika a léčba Diagnostika Léčba Izolace Rozšíření Postupné šíření v rámci globalizace Rozšíření ve světě Rozšíření v České republice Shrnutí kapitoly Mor Způsob nákazy Bakterie Yersinia pestis Přenos Průběh nemoci Šíření moru v rámci historie První morová epidemie Druhá morová epidemie Třetí morová epidemie

4 3.4. Diagnóza a léčba Diagnóza Léčba Výskyt HIV/AIDS Charakteristika Charakteristika viru Infekce virem HIV Přenos viru HIV Výskyt viru v těle Způsob přenosu Sexuální přenos HIV infekce Přenos krví Přenos z matky na dítě Mýty Nemoc AIDS Definice Definice WHO Definice CDC Definice chudých zemí Průběh onemocnění První fáze Druhá fáze Léčba AIDS Důsledky a šíření pandemie AIDS Život lidí s AIDS Závěr Zdroje

5 Úvod Téma šíření chorob v rámci globalizace jsme si vybrali hned ze dvou důvodů. Prvním, důleţitějším důvodem, je upozornění okolí na moţné hrozby některých chorob, o kterých v této moderní době slýcháme uţ jen minimálně. Naší prací a následnou prezentací chceme poukázat hlavně na to, ţe zapomenuté nemoci stále existují a ohroţují svět stejně jako v minulosti. Zdravotnictví sice za poslední roky udělalo neuvěřitelný skok, to ale nic nemění na tom, ţe moţné riziko nákazy stále je a musíme se snaţit dodrţovat správnou prevenci, kterou popíšeme u kaţdé nemoci, kterou se budeme dále zabývat. Dalším důvodem je vyvrácení naivní lidské představy o tom, ţe se vše dá vyléčit antibiotiky. Antibiotika jsou sice látkou velmi účinnou, ale pomáhají pouze na bakteriální onemocnění. Při tempu jejich uţívání se brzy stane to, ţe bakteriální kmeny začnou být vůči ATB rezistentní. Lidé si myslí, ţe antibiotika bakterie zničí. Tato myšlenka není úplně správná. Bakterie se dlouhodobým uţíváním antibiotik přizpůsobují a jiţ v současnosti jsou některé bakterie schopny léčbu tohoto typu bez problému přeţít. V první kapitole se stručně zabýváme rozdíly mezi virem a bakterií. V následující části práce popisujeme tři choroby tuberkulózu, aids a černý kašel. Převáţně se věnujeme jejich obecné charakteristice, symptomům, průběhu nemoci, rozšíření v České republice a ve světě a průběhu nemoci. Cílem práce je zpracovat srovnání virových a bakteriálních chorob a potvrdit myšlenky, které se nacházejí v první kapitole na skutečných případech. 5

6 1. Virové a bakteriální choroby 1.1 Základní rozdíly virů a bakterií Základních rozdílů mezi bakterií a virem je celá řada. Patří mezi ně velikost, obsah nukleových kyselin (DNA, RNA), anatomie, morfologie a metabolické aktivity (to, jak ovlivňují náš metabolismus). Neopominutelný rozdíl je samozřejmě v léčbě infekcí. Zatímco na bakteriální chorobu nám pomohou různá antibiotika, virové onemocnění je vůči nim imunní. Kdyţ se jedinec nakazí virovou chorobou, musí uţívat antivirotikum. 1.2 Charakteristika a skladba virů Viry (Vira) jsou nebuněčné organismy, které jsou schopny se rozmnoţit pouze v hostitelských buňkách. Jsou to nitrobuněční parazité (parazitují zásadně uvnitř buňky organismu). Vir se také můţe nazývat holý genetický program nebo infekční nukleová kyselina (je z něj nejpodstatnější právě část obsahující nukleovou kyselinu). Viry bakterií se nazývají bakteriofágy. Část viru, která napadá a infikuje buňku, se nazývá virion. Velikost je nm. Právě uvnitř virionu můţeme nalézt nukleovou kyselinu (RNA nebo DNA). Kaţdý druh viru obsahuje jen jednu z nich. Obal kolem nukleové kyseliny se nazývá kapsid a je tvořen bílkovinami (přesněji z makromolekul bílkovin, které se nazývají kapsomery). Struktura obalu je pravidelně geometrická. Určité typy virů mají uvnitř navíc enzym (jeden nebo několik). Jsou potřebné pro zahájení reprodukce uprostřed hostitelské buňky. Virové bílkoviny jsou specifické a přidělují viru antigenitu (coţ znamená, ţe kaţdý vir má schopnost chovat se a působit jako antigen, coţ vyvolá reakci imunitního systému) Tvar virů Rozeznáváme základní tři tvary virů: - kulovitý - hlavička s bičíky (bakteriofág) - šroubovice Rozmnoţování virů Rozmnoţování virů probíhá během ţivotního cyklu viru. Nejprve se nachází mimo hostitelskou buňku, je tedy v klidové formě. Poté infikuje buňku a následně se v ní rozmnoţuje. Po rozpadu buňky je poté uvolňován do prostředí, které je následně infikované. Tento typ rozmnoţování se nazývá lytický cyklus. Dalším typem je lyzogenní cyklus. Ten probíhá tak, ţe vir napadne buňku a jeho nukleová kyselina se včelní do genomu. Buňka to vůbec nezaznamená a začne tvořit dceřiné buňky Průběh virové infekce a) Nejprve vir přilne na povrch buňky. Aby se tento proces mohl odehrát, je podmínkou, aby buňka měla na povrchu specifické receptory, musí být tedy citlivá na určitý typ viru. U viru je nositel antigenity membránový obal (u virů bez obalu kapsid). Vedle citlivosti buňky mluvíme také o permisivitě buňky (buňka je schopna uskutečnit genetický program nukleové kyseliny viru po napadení) b) Dalším bodem je vniknutí viru do buňky. Mohou nastat dvě odlišné situace dovnitř vnikne pouze nukleová kyselina (u bakteriofágů) nebo celý virus. V druhém případě musí dojít k rozkladu hydrolytickými enzymy buňky. 6

7 c) Třetí krok průběhu záleţí na typu genetických informací, které jsou obsaţeny v nukleové kyselině. Podle těchto genetických informací se v hostitelské buňce začnou syntetizovat enzymy. Jeden z nich způsobí rozpad chromozomu buňky. Virová nukleová kyselina replikuje (tvorba kopií nukleové buňky). Okolo kaţdé replikované části se vytvoří ochranný kapsid. Hostitelská buňka pod náporem praskne, tento jev se nazývá lýze. Viriony se uvolní do prostředí. d) Nukleové kyseliny virů mohou napadnout nukleové kyseliny hostitelské buňky (stanou se její součástí). Tento virový chromozom (napadená část nukleové kyseliny hostitelské buňky) je předáván dceřiným buňkám jak provirus (stádium, kdy je nukleová kyselina začleněna do genomu hostitelské buňky). Kdyţ se viru daří a má dobré podmínky, je schopen udělit hostitelské buňce nové vlastnosti. Musí pro to mít ale ideální chemické a fyzikální podmínky. 1.3 Charakteristika a skladba bakterií Bakterie (Bacteria) jsou prvobuněčné organismy, které patří do skupiny prokaryot. Jsou heterotrofní (organismy, které získávají uhlík organickými látkami) i autotrofní (syntetizují organické látky z oxidu uhličitého). Některé z bakterií mají schopnost fotosyntézy. Jaderná hmota, která je charakteristická do kruhu stočenou dvoušroubovicí molekuly DNA na bílkovinném nosiči, se nazývá nukleoid. Není to jediná DNA, která je v bakterii obsaţena. V cytoplazmě (viskózní koncentrovaný roztok, který vyplňuje prostor buňky) jsou další do kruhu uzavřené molekuly DNA, které nazýváme plazmidy (jeden nebo více druhů). Mají speciální schopnost pronikat z buňky do buňky. Mohou existovat samostatně v cytoplazmě, ale je moţné, aby se včlenily i do centrální DNA. Ochrannou funkci v bakteriální buňce má buněčná stěna. Je to tuhý obal, který udělí buňce její charakteristický tvar a ochraňuje ji před vlivy vnějšího prostředí. Její základní sloţkou je peptidoglykan. Nad buněčnou stěnou se můţe nacházet pouzdro (tvoří ho bílkovina nebo polysacharid). Díky pouzdru je bakterii udělena odolnost. U některých druhů můţeme pozorovat nepohyblivé fimbrie nebo pohyblivé bičíky (prostředky pohybu) Odolnost bakterie Kdyţ nastanou nepříznivé podmínky, ztratí bakterie část vody, cytoplazma se zahustí a je vytvořena další vrstva, která buňku ochraňuje. Po tomto procesu se buňka změní na sporu, která se nemůţe dále rozmnoţovat. Jsou velmi odolné (vůči nízkým i vysokým teplotám). Kdyţ se vrátí příznivé podmínky, spora nabere vodu zpět a promění se znovu na buňku, která má vlastnosti stejné jako před přeměnou Tvar bakterie Tvary bakterií jsou velice různorodé. Rozpoznáváme ale dva základní typy: - Kulatý tvar mají koky (streptokoky, stafylokoky). - Tyčinkovitý tvar můţe mít mnoho podob Rozmnoţování bakterií Rozmnoţování u bakterií můţe probíhat různými způsoby. Nejčastější a zároveň nejtypičtější je způsob děleni. Molekula DNA je replikuje a tím vznikají dva chromozomy. Kaţdý z chromozomů jde k opačnému pólu buňky. Neţ k těmto pólům dojdou, tak buňka vyroste do délky. Uprostřed mateřské buňky (buňka, která se replikuje) se utvoří přehrádka (tvoří ji plazmatická membrána a buněčná stěna). Buňka se rozdělí na dvě dceřiné buňky. 7

8 U bakterií je také moţnost konjugace. Je to horizontální přenos DNA mezi dvěma bakteriemi. Bakterie se připojí pomocí struktury zvané pili. Jedna z nich je donor, ta DNA předává, druhá je akceptor, ta DNA přijímá. DNA se při konjugaci předává díky plazmidům. Ty mohou obsahovat vlastnosti, které nejsou pro bakterii ţivotně důleţité, ale zvýhodňují přeţití v různých situacích. Příkladem těchto vlastností je rezistence vůči antibiotikům, rezistence vůči záření atd Průběh bakteriální infekce a) bakterie umí vniknout do těla různými způsoby. Jednou z moţností je proniknout skrz bariéry (kůţe), další, pro bakterie jednodušší, je najít si místo, kde nemají ţádnou překáţku (ústa, oči, pusa, nos apod.). b) Po proniknutí do těla se bakterie snaţí najít ideální místo pro rozmnoţení a napadnutí organismu. Na tomto místě se uchytí (adheze). c) Bakterie se začne rozmnoţovat a škodit tělu. Začne pomalu napadat hostitele. d) Po napadení bakterií se tělo ozve tzv. imunitní odpovědí. Tato část průběhu zaznamenává boj imunitního systému proti bakterii, která tělo napadla a snaţí se ho zničit. 1.4 Shrnutí kapitoly Jak se můţeme dočíst v předcházející části práce je srovnání viru a bakterie poměrně jednoduché. Jsou to totiţ naprosto odlišné formy ţivota. Jediná společná věc je to, ţe způsobují různé choroby. V další části práce popíšeme vybrané nemoci (bakteriální i virové). 8

9 2. Tuberkulóza 2.1 Charakteristika Tuberkulóza (také známá pod zkratkou TBC) je infekční bakteriální onemocnění, které napadá především plíce. Můţe také postihnout jiné části těla, například centrální nervovou soustavu, ledviny, kosti nebo klouby. Je moţné, ţe se infekce dostane v těle úplně všude. Hovorový název pro tuto chorobu je souchotě (případně souchotiny), ten se ale v moderním zdravotnictví pouţívá jen zřídkakdy. 2.2 Tuberkulóza v rámci historie S tuberkulózou se lidé potýkají jiţ od pravěku (dokazuje to nález bizona starý let, který byl infikovaný Mycobacterií tuberculosis). Touto zákeřnou nemocí se zabývalo mnoho vědců po staletí. Ţádný z nich ale nepřišel na to, jak tuberkulózu léčit a proč vzniká. Prvním vědcem, který objevil bacil, který způsobuje tuberkulózu, byl Robert Koch. Tento velký objev vznikl aţ roku 1822 a roku 1905 za něj dostal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Později se mu podařil výzkum, který spočíval v tom, ţe bacily tuberkulózy vyrostly na umělých ţivných půdách. Poté prováděl další výzkum, díky kterému dokázal fakt, ţe tyto bakterie jsou přenosné z člověka na člověka různými způsoby (viz 3.2). Jiţ v 19. století vznikala sanatoria, do kterých byly infikované osoby poslány. Všichni nakaţení tam museli jít, i kdyţ to bylo proti jejich vůli. V polovině 19. století kvůli tuberkulóze umíraly tisíce lidí. Rok 1908 byl pro vývoj velmi důleţitý. Francouzští vědci Albert Calmette a Camille Guerin vyvinuli očkovací vakcínu. Na tento převratný objev přišli díky výzkumu, při kterém třináct let mnoţili tuberkulózní bacily izolované od dobytka. Ty byly postupem času méně a méně infekční pro člověka. V roce 1921 byla vakcína podána kojenci. Prodávala se velmi levně a pomocí ní bylo naočkováno přes miliardu lidí. První účinný lék byl objeven kolem roku 1944 Američanem Selmanem Waksmanem. Přípravek se nazýval streptomycin a roku 1944 byl pouţit u člověka, který trpěl tuberkulózou. Během několika následujících dnů se jeho stav zlepšil. Následně bylo objeveno mnoho dalších léků, díky nim začala čísla nakaţených radikálně klesat. 2.2 Způsob nákazy Tato choroba můţe být u člověka způsobena bakteriemi Mycobacterium tuberculosis, Mycobactrium bovis, vzácně můţe tuberkulózu způsobit i Mycobacterium africanum Bakterie Myobacterium tuberculosis Myobacterium tuberculosis (MTB) je nejčastějším původcem tuberkulózy. Je to malá tyčkovitá bakterie, která má vysoký obsah lipidů. Její dělení je ve srovnání s ostatními bakteriemi velmi pomalé (dělí se jednou za hodin). Má buněčnou stěnu a je klasifikována jako grampozitivní bakterie (na konci barvení podle Grammovy metody má modrofialovou barvu, kvůli obsahu peptidoglykanu v buněčné stěně). Díky jiţ zmíněnému vysokému obsahu lipidů v těle má ojedinělé vlastnosti. Je schopna ubránit se slabé dezinfekci. Zajímavým faktem také je, ţe dokáţe přeţít aţ několik týdnů v suchém stavu. 9

10 Obrázek 1 Mycobacterium tuberculosis Přenos Přenos těchto bakterií probíhá čtyřmi způsoby. Prvním moţným způsobem nákazy je vdechnutí. Je to nejčastější způsob přenosu. Na místech, kde je nízká úroveň hygieny a velký počet osob se můţe přenášet velmi rychlým tempem. Je moţné vdechnout bakterie suchým a vlhkým způsobem. Suchou cestou se rozumí vdechnutí infikovaného prachu, vlhká cesta znamená přenos kapénkovou nákazou (pomocí slin řeč, kašel, smrkání apod.). Druhým způsobem je získání tuberkulózy přijetím potravy (mléko a infikované mléčné výrobky dnes tento způsob přenosu zmizel díky pasterizaci mléka). Třetí moţný způsob je přímý kontakt. Toto hrozí u osob, které pracují s infekčním materiálem. Poslední způsob je cesta přímo do krevního oběhu. Tato situace můţe nastat například v chvíli, kdy je matka nakaţena a přenese tuberkulózu na plod. Inkubační doba u tuberkulózy je tři aţ osm týdnů. Je to čas, který uplyne od vniku bakterie do organismu do projevu klinických projevů. 2.3 Symptomy První symptomy mohou být zavádějící, protoţe se podobají chřipce. V další fázi uţ jsou více zjevné. Můţe se vyskytnout horečka, hubnutí, únava apod. U kaţdého typu tuberkulózy jsou v pozdějším stádiu nemoci jiné symptomy: - U plicní tuberkulózy trpí postiţený suchým kašlem a vykašlává krvavý hlen. Můţe také cítit bolest na hrudníku. - Kostní tuberkulóza se projevuje rozpadem kostní tkáně, později kvůli tomuto typu tuberkulózy mohou být kosti lámavější. - Tuberkulóza genitálií vede k nepravidelné menstruaci a k neplodnosti. U muţského pohlaví napadne prostatu a vede, stejně jako u ţen k neplodnosti. - Tuberkulóza centrální nervové soustavy napadá mozek. Někdy se projevuje křečemi. - Tuberkulóza nadledvin se projevuje jejich výrazným zvětšením. - Srdeční tuberkulóza napadá srdce a projevuje se perikarditidou (onemocnění osrdečníku vak, který obklopuje srdce). - Symptomy napadení trávicí soustavy jsou bolest břicha, průjem a krvácení z řitního otvoru. - Při tuberkulóza mízních uzlin většinou uzliny natečou a později z nich vytéká tekutina. Infekce plic je z těchto onemocnění nejčastější. Nastane v 75 % případech u lidí, kteří onemocní tuberkulózou. Zbylých 25 % potkají ostatní typy tuberkulózy. 10

11 Obrázek Diagnostika a léčba Diagnostika Diagnostikovat tuberkulózu můţe jen lékař. V moderní době se nejčastěji vyuţívá vyšetření mikroskopické. Je velmi účinné a rychlé (trvá jen několik hodin). Mykobakterie se prokazují z tělesných tekutin. Kultivační vyšetření je nejcitlivější, na výsledky se čeká 3-6 týdnů. Celou tu dobu se pozoruje, jestli na mediích vyrostou Mykobakterie. Pokud ani po dvanácti týdnech nerostou, znamená to, ţe výsledek je negativní. Další z moţností je polymerázová řetězová reakce (PCR). Je to vyšetření, při kterém se zkoumá úsek DNA. Kdyţ se jedná o plicní tuberkulózu, je moţné, ţe nákazu uvidíme i na rentgenových snímcích. Další, poměrně novým diagnostickým vyšetřením, je tuberkulinová reakce. Injekcí se podá pod kůţi výtaţek z mrtvých mykobakterií. Reakce se hodnotí za 72 hodin, kdyţ je prosáknutí v místě vpichu větší, neţ šest milimetrů je test povaţován za pozitivní. Diagnóza se později stanoví na základě symptomů a výsledků testu, který byl na nemocného aplikován Léčba Léčba je individuální záleţitost (trvá čtyři aţ dvanáct měsíců), která je vţdy vyhodnocena lékařem. Základem je dlouhodobé uţívání antibiotik a chemoterapeutik. Celá léčba probíhá ve dvou fázích. V první fázi, která také nese název fáze útočná, se podává nemocnému trojkombinace (někdy i čtyřkombinace) těchto léků. Útočná fáze trvá dva měsíce a následuje fáze pokračovací. Mnohé patogenní bakterie, dříve převážně citlivé k antibiotikům, jsou dnes k některým a za jistých okolností i k mnoha současně podaným antibiotikům rezistentní. 1 Kvůli moţné rezistenci se tedy podává více druhů antibiotik. V tomto období jiţ existují dva typy přenosu tuberkulózy, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Prvním je primární rezistence, která vzniká nakaţením rezistentní tuberkulózou. Druhým typem je sekundární (získaná) rezistence. Ta můţe vzniknout, pokud se 1 LEVY,Stuart B.. Antibiotický paradox. Praha: Nakladatelství Academia, s. 11

12 pacientovi podávají nekvalitní léky, bakterie se v průběhu léčení stane rezistentní a přestane na léčbu úplně reagovat Izolace První sanatorium bylo otevřeno jiţ roku 1854 Hermannem Brehmenem v Německu. V této době po diagnostice tuberkulózy byla povinnost jít se do sanatoria okamţitě léčit. V současnosti jsou pacienti přijímáni na lůţkové oddělení kliniky, která se přímo zabývá léčbou tuberkulózy. V těchto klinikách je zajištěna izolace nemocných na dobu neurčitou. Pacienti jsou ošetřováni bariérovým způsobem, díky tomuto způsobu je zabráněno dalšímu šíření nemoci. Aţ po zajištění nakaţlivosti se můţe pacient léčit ambulantně. Obrázek Rozšíření Postupné šíření v rámci globalizace Tuberkulóza se v Evropě vyskytovala jiţ ve středověku. Vzhledem k feudální vládě byla migrace povolena jen minimálně, proto se v této době extrémně nešířila. Jedinou příleţitostí, jak se dostat z Evropy byly války. Během nich byly velmi nepříznivé podmínky, proto se TBC šířila ve velkých vlnách. Při nástupu novověku nastalo masivní stěhování do měst. Ta měla mnoho obyvatel, proto docházelo ve srovnání se středověkem k rychlejšímu šíření. Epidemie tuberkulózy zasáhla celý svět. V 19. Století jiţ byla rozšířená všude a byla důvodem aţ 1000 úmrtí na obyvatel. V dnešní době není tuberkulóza častá. Je to z toho důvodu, ţe díky nepodmíněné léčbě se mermomocí zabraňuje rozšíření po celém světě. Vzhledem k tomu, ţe je po diagnostice TBC nutné jít do izolace na kliniku, ve které probíhá striktní bariérový způsob léčby, číslo nemocných je jiţ minimální. 12

13 2.5.2 Rozšíření ve světě Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je tuberkulózou nakaţena třetina planety. Dvacet aţ třicet milionů trpí na onemocnění TBC, asi tři miliony z toho ročně zemřou. Tuberkulóza je třetí nejznámější a nejrozšířenější chorobou na světě. Velký význam pro nákazu TBC ve světě má rozšíření virové choroby AIDS. Kdyţ vir napadne tělo, oslabí celkově imunitu. Jedince s oslabenou imunitou je jednodušší nakazit TBC. Z tohoto důvodu nejvíce trápí rozšíření TBC rozvojové země. V tabulce vedle textu můţeme porovnat počet nemocných v Evropě. Je také vidět, ţe vývoj nových léků proti tuberkulóze je stále v pohybu (skoro v kaţdé zemi se počet nakaţených roku 2002 sníţil oproti roku 2000) Rozšíření v České republice Ze zemí střední a východní Evropy je Česká republika země, která má nejniţší roční výskyt tuberkulózy na obyvatel. Na tento počet obyvatel u nás ročně onemocní cca 10 lidí. Při srovnání se západní Evropou, tak můţeme pozorovat veliké odlišnosti. Na západě je na lidí cca 25 ochořelých. V České republice nemá na TBC dopad ani HIV pandemie, proto je v oblasti nákazy TBC zemí klidnou. I kdyţ je číslo onemocnění tuberkulózou zanedbatelné, tato nemoc rozhodně nevymizela. Musí se dávat pozor při cestování do cizích zemí, kde jsou čísla nemocných uţ vyšší. 2.6 Shrnutí kapitoly Tuberkulóza je nemoc, které není v České republice věnovaná dostatečná pozornost. Všichni vědí, ţe TBC v minulosti vyhubila značnou část populace, ale málokdo si uvědomuje, ţe stále nevymizela. Podle našeho názoru je i 10 nemocných na obyvatel poměrně velké mnoţství a o této nemoci by se mělo dát více vědět. Jak jsme jiţ zmínili v úvodu, myslíme si, ţe jedním z velkých problémů TBC je právě nevědomost lidí. Největším rizikem jsou kmeny rezistentní vůči ATB, které se do ČR dostávají díky migrantům z východu (Afganistán). Tito lidí pak rezistentní formy přenášejí do naší populace. Jsou to formy rezistentní jak na ATB, tak i na očkování. 13

14 3. Mor Mor je infekční bakteriální onemocnění, které bylo problémem převáţně v naší historii. Ačkoli se v té době takto nazývalo jakékoli závaţné epidemické onemocnění, dnes je název mor charakteristické pro onemocnění způsobeno konkrétní bakterií. Právě tímto onemocněním se v této kapitole zabýváme. Morem se můţe nakazit jak člověk, tak zvíře. 3.1 Způsob nákazy Onemocnění mor je tedy způsobeno bakterií nazývající se Yersinia pestis. Tato bakterie přeţívá v trávicím traktu krysí blechy (Xenopsylla cheopsis). Právě proto docházelo k epidemickému šíření vţdy, kdyţ se tito hlodavci přemnoţili Bakterie Yersinia pestis Tato bakterie je přenositelná na zvíře i na člověka. Má tyčinkovitý tvar, je nepohyblivá a polárně se barvící, coţ jí dává vzhled spínacího špendlíku. Jedná se o anaerobní bakterii, neboli bakterii, která ţije za nepřítomnosti kyslíku. Vyskytuje se endemicky. Bakterie Y. pestit, neboli zárodky moru, jsou velmi odolně prosti vlivům okolního prostředí. Ve vodě přeţijí aţ 40 dnů, v půdě aţ 2 měsíce. V infikovaných ţivočiších, tedy hlavně v blechách, přeţijí aţ několik měsíců. Chlad jim nevadí, ve zmrzlých mrtvých tělech jsou schopny přeţít aţ jeden rok. V potravinách pak přeţívají jen několik týdnů. Obrázek 4 Yersinia pestis Přenos Morové onemocnění má tři formy: - bubonická (dýmějový mor) - septický mor - pneumonická forma (plicní mor). Mor dýmějový je infekční nemoc přenášená krysí blechou, jejímž hostitelem mohou být nejrůznější hlodavci, ve středověku převážně krysy (Rattus rattus). 1 Pokud se člověk nakazí právě kousnutím od blechy, jedná se vţdy o bubonickou formu moru. V místě kousnutí je tedy infikován, kousanec zhnědne. 1 CANTOR, Norman F. Po stopách moru. Praha: BB/art s.r.o., s. 14

15 Bakterie Y. pestis se však muţe přenášet i kapénkovou infekcí. Tak vzniká pneumonická forma moru, vdechnuté bakterie se totiţ ihned přemístí do plic. Tato podoba moru se velmi rychle šíří, byla například příčinou známého propuknutí moru nazývaného černá smrt. V některých případech můţe proniknout bakterie do těla i skrze pozření infikovaných potravin. Ojedinělým případem je pak vstup bakterií skrze sliznici, zejména ústní, nosní a mandle. 3.2 Průběh nemoci Díky infikování bleším kousnutím vnikají tedy zárodky nemoci do těla kůţí jedná se o tzv. hlízovou formu onemocnění. Bakterie u místa kousnutí pohltí imunitní buňky organismu, které je zanesou do nejbliţších mízních uzlin. Dochází pak k otoku uzlin, nejčastěji v oblasti třísel a podpaţí. Tomuto otoku však ještě předchází vysoká horečka, zimnice, bolest hlavy, bolestmi v kloubech a únavou, a to vše neprodleně po infikování. Vzniklý otok neboli bubo je kvůli šíření zánětu aţ deset centimetrů vysoký, kůţe na něm je hladká, napjatá a zarudlá. Uvnitř tohoto otoku se nachází velké mnoţství bakterií. Někdy zvětšené uzliny praskají, otevírají se a následně z nich vytéká tmavá krvavá tekutina. V těchto případech mají pacienti větší šanci na přeţití. Často však bakterie proniknou z lymfatických uzlin do krve, coţ vyvolává septickou formu moru. Má poměrně jasné příznaky. Krev se nejprve sráţí uvnitř cév, poté se vyčerpají zásoby krevních destiček a dojde k následnému nezastavitelnému krvácení do kůţe. To se projevuje hnědofialovými skvrnami po celém těle. Kdyţ dojde pacient do septické formy moru, je v smrtelném ohroţení. Při léčeném stavu nastává smrt aţ ve 22%, při neléčeném stavu nastává smrt ve sto procentech. Průběh této formy moru je velmi rychlý. Obrázek 5 lymfatická uzlina v třísle Plicní mor má podobné počáteční příznaky. Je také doprovázen vysokou horečkou, zimnicí, zrychlením pulsu a bolestmi hlavy. Jiţ během jednoho dne se objevuje kašel, doprovázený vykašláváním krvavého nebo černého hlenu. Dýchání je ztíţené a zrychlené. Z důvodu nedostatku kyslíku má pacient namodralé rty a kůţi. Průběh je extrémně rychlý, při neléčeném stavu umírá pacient uţ po 2 dnech od propuknutí nemoci a má aţ 40% úmrtnost v léčeném stavu. Vzhledem k rychlému šíření a rychlému průběhu byl plicní mor například příčinou tzv. Černé smrti morové epidemie ve 14. století. U nemocného se někdy objevuje i krvácení do zaţívacího traktu. To se můţe projevovat zvracením krve, která je čerstvě červená nebo naopak vypadá jako kávová sedlina, protoţe byla natrávena. Můţe se projevit také výtokem čerstvé krve z konečníku či černou, odporně zapáchající stolicí. Následně dochází odumírání zčernalých necitlivých konečků prstů a ušních lalůčků z důsledku sráţení krve. 15

16 3.3 Šíření moru v rámci historie Mor je onemocnění velmi nakaţlivé a šíří se velice rychle. Právě díky tomuto rychlému přenosu vznikly v naší historii celkem tři rozsáhlé morové epidemie První morová epidemie První morová epidemie neboli Justiniánský mor probíhal za vlády římského císaře Justiniána I. První ohnisko se nacházelo v Etiopii, odtud se mor velmi rychle šířil postupně do Egypta, následně po celém Středomoří, do Mezopotámie, do Galie i do Irska. Roku 542 zemřela v Konstantinopoli na následky moru asi třetina obyvatelstva. Během padesáti let zahubila tato epidemie moru odhadem asi sto miliónů lidí, coţ byla asi polovina obyvatelstva v zemědělských oblastech a o trochu méně obyvatel v sušších krajinách. Podle Jana z Efesu postihoval mor převáţně chudé z toho důvodu, ţe nemohli na rozdíl od bohatých utéct. Epidemie trvala střídavě aţ do poloviny 8. století, pak z neznámých důvodů skončila. Důsledkem této rozsáhlé morové epidemie bylo kromě úpadku kultury, ekonomiky a společnosti také značné posílení nomádských kmenů, které nebyly na rozdíl od byzantské říše zasaţeny morem v takové míře. Z důvodu oslabení byzantské říše došlo tedy k rozmachu islámu v oblasti středomoří Druhá morová epidemie Nejznámější epidemií moru je ta druhá, častěji nazývaná jako Černá smrt. Propukla v polovině 14. století v Asii, první zmínka se datuje z roku 1330 z Číny. Právě zde byly v té době pandemie poměrně časté. Hlavní příčinou byly pravděpodobně časté nájezdy Mongolů na území Číny. Docházelo pak ke zhoršení zemědělství a následným hladomorům. Také se na konci třináctého století výrazně zhoršilo podnebí, tzv. malá doba ledová. To vše výrazně oslabilo obyvatelstvo, které bylo k šíření nemocí mnohem náchylnější. K šíření moru směrem do Evropy docházelo pravděpodobně z více důvodů, nejdůleţitějším byl poměrně rozsáhlý obchod mezi východní Asií a Evropou. Zároveň, stejně tak jako v Asii, v Evropě došlo také k určité hospodářské krizi a tím pádem bylo její obyvatelstvo stejně tak oslabené a náchylné vůči nemocem. První zmínka mimo Asii pochází z roku 1347 z Cařihradu. Ve stejné době bylo také zasaţeno vojsko Tatarů, kteří obléhali janovský přístav na krymském pobřeţí. Tataři jakoţto spojenci Benátčanů připluli v tentýţ rok k sicilským břehům. Kromě nakaţených námořníků loď pravděpodobně přepravovala spoustu nakaţených hlodavců, kteří se stali hlavními přenašeči nemoci. Z Itálie se pak mor rozšířil během jednoho roku do Francie, na pyrenejský poloostrov, do Británie a do Německa. Roku 1349 byla epidemie moru rozšířená po polovině Evropy. Během tří let se mor rozšířil i na sever Evropy a následně skončil ve východní Evropě. Česká země se epidemii nevyhnula, nejvíce byla černou smrtí zasaţena při její druhé vlně v letech Při této vlně zasáhla epidemie v podstatě celý tehdejší svět. 16

17 Tato druhá morová epidemie probíhala v intervalech aţ do osmnáctého století a vyhubila aţ třetinu evropského obyvatelstva, historici přesněji odhadují číslo 25 miliónů obyvatel. Mor zanechal několik endemických ložisek a odtud čas od času vzplanul v podobě místních nebo celozemských epidemií. 1 V Evropě se mor naposledy objevil v roce 1725, další epidemie pak probíhaly spíše na území Asie. Obrázek Třetí morová epidemie Třetí velký zásah morové epidemie proběhl v letech 1855 aţ 1948 v Asii., kdy na důsledky moru zemřelo aţ 10 miliónů lidí. Při této epidemii objevil doktor Alexander Yersin, ţe mor je způsobován známou bakterií Pasteurella pestis přenášenou hlodavci. Na jeho počest byla bakterie přejmenována na Yersinia pestis Diagnóza a léčba Diagnóza Diagnózu provádí lékař. Je stanovena na průkazu nákazy krve, vykašlávaného hlenu či tkáně zvětšené mízní uzliny (ta se získává napíchnutím uzliny tenkou jehlou). Odběry jsou pak posílány do mikrobiologické laboratoř. Problémem je, ţe výsledek vyšetření známe většinou aţ do 2 dnů, coţ je při tomto onemocnění příliš dlouhá doba. Proto se většinou zahajuje léčba od prvního podezření. Další moţností diagnostiky je serologické vyšetření, kdy se dokazuje v krevním séru přítomnost protilátek proti původci onemocnění Léčba V minulosti měl mor aţ stoprocentní úmrtnost, coţ trvalo aţ do objevu antibiotik. Dnes je mor poměrně dobře léčitelný, jedná se však stále o jednu z nejsmrtelnějších nákaz na světě. Podmínkou však je, aby byla léčba zahájena bezprostředně po vzniku podezření na mor, tedy hned po prvních příznacích. Léčba probíhá zásadně antibiotiky, přičemţ nejvhodnějším antibiotikem je 1 NIKLÍČEK,L.,ŠTEIN, K.. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, s. 17

18 streptomycin. Ten se uţívá 7 aţ 10 dnů. Stejně tak účinným je antibiotikum gentamycin, moţností je také tetracyklin, toto antibiotikum je však poněkud zastaralé a lze ho povaţovat spíše za alternativní. Jsou zde určité rozdíly u různých forem moru a to převáţně v opatřeních v průběhu léčby. U bubonické formy moru je nutné udrţovat přísná hygienická opatření, pacienty s plicním morem musí být úplně izolováni od okolí. Zároveň je nutností, aby byl podroben kontrole kaţdý, kdo přišel s nemocným do styku. Musí být pak prováděny průběţné kontroly, případně být nasazena preventivní dávka antibiotik. Po úspěšné léčbě můţe být pacient moru zcela zbaven, navíc získává poměrně silnou imunitu. Morem uţ se znova nenakazí Výskyt V současnosti se mor příliš neobjevuje, výjimkou jsou pouze některé oblasti. Mezi tyti oblasti se řadí část Ruska, Kazachstán, Mongolsko a část Číny. Dále Jihozápadní a Jihovýchodní Asie, Jiţní a Východní Afrika včetně Madagaskaru, kde bylo v roce 2013 nejvíce případů lidí nakaţených morem a 80 z nich na mor zemřelo. V severní Americe je to oblast Velkých plání, Britské Kolumbie a Mexiko. V jiţní jsou to pak dvě místa v Andách a Brazílie. Obecně souvisí výskyt moru se špatnými ţivotními a hygienickými podmínkami. V Evropě se mor nevyskytuje vůbec, v České republice se objevil naposledy v 18. století. Obrázek 7 18

19 4. HIV/AIDS 4.1 Charakteristika Název AIDS pochází z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity. Ve francouzštině je nemoc známa pod zkratkou SIDA, tedy Syndrome d immunodéficience acquise. Nemoc AIDS, způsobená virem HIV, je soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému člověka virem HIV. Nemoc byla historicky poprvé zaznamenána v roce 1981 a od té doby jí trpělo řádově desítky milionů lidí, z nichţ nejvíce jich ţije v některých afrických státech. Léky proti AIDS se sice neustále zdokonalují, ale vţdy působí jen a jako léky nemoc tlumící, a ne jako léky, které by nemoc dokázaly absolutně vyléčit. AIDS tedy bohuţel zůstává v drtivé většině případů nemocí nevyléčitelnou a smrtelnou Charakteristika viru Částice HIV sestávají z molekuly RNA, enzymu reverzní transkriptázy (je zodpovědná za přepis RNA do DNA), enzymu integrázy (zodpovídá za začlenění nově vzniklé DNA do DNA buňky), kapsidy a membrány z dříve infikované buňky, obohacené oglykoproteiny gp120 a gp41, slouţící k identifikaci vhodné buňky a usnadnění průniku do ní. V porovnání s ostatními viry není virus HIV nijak zvlášť odolný. Je totiţ velmi citlivý k zevním vlivům a běţné fyzikální a chemické prostředky ho snadno zničí. Například teplota nad šedesát stupňů celsia, zaschnutí čí běţné dezinfekční prostředky (například chlorové preparáty) jsou pro HIV virus smrtelné. Pokud se tedy virus objeví mimo organismus, dokáţe přeţít většinou jen krátkodobě. Obrázek 8 virus HIV Infekce virem HIV Infekce HIV byla poprvé zaznamenána v roce 1981 v USA. Nemoc dostala později jméno AIDS. Celý název onemocnění vyjadřuje jeho celkovou podstatu (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Po nakaţení virem HIV a propuknutí samotné nemoci AIDS ztrácí totiţ lidský organismus obranyschopnost proti dalším infekcím nebo například nádorovým onemocněním. V roce 1983 byl dvěma vědeckými týmy nezávisle na sobě ve Francii objeven původce tohoto onemocnění, virus HIV, v překladu: Human Immunodeficiency Virus. To znamená virus způsobující ztrátu imunity u člověka. Virus po vstupu do těla totiţ napadá skupinu bílých krvinek, takzvaných T lymfocytů, v nichţ se mnoţí a později je zabíjí. Tím sníţí jejich počet v těle, tedy i jeho samotnou obranyschopnost. 19

20 Člověk, který je nakaţený virem HIV, nemusí mít dlouho ţádné zdravotní potíţe. Toto období můţe trvat i několik let a nazývá se bezpříznakové nosičství viru HIV. I v tomto období je daný jedinec nakaţlivý a virus se od něj můţe šířit na další jedince. Nakaţení člověka virem HIV se zjišťuje pomocí laboratorního vyšetření. Výsledek je pak pozitivní (osoba je nakaţená virem HIV) nebo negativní. V současnosti nelze určit, zda se u člověka HIVpozitivního projeví nemoc AIDS, nebo zůstane v bezpříznakovém stádiu. U většiny případů se však příznaky nemoci AIDS objeví do deseti aţ patnácti let po expozici viru HIV. Doba od nakaţení po první příznaky a plné propuknutí nemoci v těle je různá, záleţí na mnoha faktorech. Těmi můţe být například původní úroveň imunity v těle, stravovací návyky, celkováý ţivotní styl jedince apod.. K rozvoji viru v onemocnění AIDS můţe přispět i tzv. reinfekce, tedy přijetí další dávky HIV viru do organismu. 4.2 Přenos viru HIV Výskyt viru v těle Největší koncentrace viru HIV v těle je v krvi, menstruační krvi a krevních derivátech. Vysoce koncentrovaný je také ve spermatu, poševních sekretech, mozkomíšní tekutině, mateřském mléku a preejakulační tekutině. V menších, tzv. podprahových koncentracích, se vyskytuje i v jiných tělních tekutinách. Avšak zde je koncentrace viru tak malá, ţe při přenosu k nákaze za normálních okolností nedochází Způsob přenosu Virus HIV se přenáší hlavně těmito čtyřmi způsoby: - spermatem - preejakulátem - vaginálními sekrety - krví. K přenosu krví dochází nejčastěji skrze kontaminované injekční stříkačky a jehly. Pro vyvolání infekce je zapotřebí minimálního neboli prahového mnoţství HIV viru. Proti tzv. podprahovému mnoţství viru je totiţ organismus za normálních okolností schopen se bránit a nedovolí mu usídlení v lymfocytech Sexuální přenos HIV infekce Sexuální přenos HIV infekce je nejčastější způsob přenosu viru. Dochází k němu vaginální nebo análním stykem svou jedinců. Sliznice pohlavního ústrojí jsou přirozeně velmi zranitelné. V průběhu sexuálního aktu tak dochází k jejím drobným poraněním, díky kterým pak dojde k infikaci snadněji. Sliznice jsou také častým sídlem mikroskopických lézí a zánětů, které infekci téţ usnadňují. Tím se umoţní styk viru přítomného ve spermatu nebo vaginálním sekretu s krví nebo lymfocyty příjemce. Všechny sexuální praktiky, které přispívají k porušení sliznice, zvyšují riziko přenosu. K přenosu však můţe dojít, i kdyţ jsou sliznice neporušené. 20

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/ AIDS

MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/ AIDS MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 AIDS Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: práce s Internetem, dotazník, happening Rozvíjení kompetencí: 1. k

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Co znamená HIV? Co znamená AIDS? HIV/AIDS minulost a současnost

Co znamená HIV? Co znamená AIDS? HIV/AIDS minulost a současnost Co znamená HIV? HIV je zkratka názvu viru lidského imunodeficitu (anglicky Human Imunodeficiency Virus), který v lidském těle napadá a ničí určitou skupinu bílých krvinek (T lymfocytů), buněk hrajících

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743. Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 1 Nebuněční viry. Ročník 1. Datum tvorby 10.10.2012 Anotace Pracovní

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Jméno: Michal Štefek Datum:

Jméno: Michal Štefek Datum: Jméno: Michal Štefek Datum: 8.6.2009 Referát na téma: Pohlavní nemoci Pohlavní nemoci Jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Co je HIV/AIDS? HIV = virus, který způsobuje selhání imunity

Více

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích Sexuálně přenosné infekce (STS, angl. sexually transmitted infections) se mohou přenášet snadno, některé pouhým dotykem pokožky. Stoprocentní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník VY_52_INOVACE_PCHA2_30_8B Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o HIV

Více

Epidemiologie HIV/AIDS aktuální situace v ČR a ve světě ----------------------------------------

Epidemiologie HIV/AIDS aktuální situace v ČR a ve světě ---------------------------------------- Epidemiologie HIV/AIDS aktuální situace v ČR a ve světě ---------------------------------------- MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Výchova ke zdraví AIDS

Výchova ke zdraví AIDS VY III/2 INOVACE 78 Tělesná výchova Výchova ke zdraví AIDS Autor DUM Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Téma (klíčová slova) Očekávaný

Více

NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH

NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník NEMOCI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH seminární práce Jméno a příjmení: Martina Dlasková Třída: 3. A Datum: 9. 10. 2016 Nemoci v rozvojových zemích

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. imunita infekční

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Krvácivá horečka (Ebola)

Krvácivá horečka (Ebola) Krvácivá horečka (Ebola) Autor: Petra Grénarová Výskyt Virus Ebola je pojmenován podle řeky Ebola v jižním Súdánu, v jejíž blízkosti byl tento virus roku 1976 poprvé zaznamenán. Ve stejném roce se objevil

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY MGR. IVA COUFALOVÁ POHLAVNÍ CHOROBY choroby přenosné převážně pohlavním

Více

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku Obecná virologie Viry lat. virus šťáva, jed, v lékařské terminologii infekční činitel 1879 1882: první pokusný přenos virového onemocnění (mozaiková choroba tabáku) 1898: první pokusný přenos živočišného

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie Bakterie 1 Škola Autor Název SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_17_ZDR Téma Bakterie Datum tvorby 14.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Příloha 1 Dotazník Pohlavně přenosné choroby

Příloha 1 Dotazník Pohlavně přenosné choroby Příloha 1 Dotazník Pohlavně přenosné choroby Dobrý den, DOTAZNÍK pohlavně přenosné choroby jmenuji se Zuzana Pokorná a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zpracovávám bakalářskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC- 08 Pracovní list Odběry krve na mikrobiologii a sérologii

Více

Seminář GPS IV. ročník NEMOCI A EPIDEMIE referát

Seminář GPS IV. ročník NEMOCI A EPIDEMIE referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS IV. ročník NEMOCI A EPIDEMIE referát Jméno a příjmení: Matěj CHUMLEN Třída: 4. A Datum: 2. 11. 2014 Nemoci a epidemie 1. Základní informace I přes progresivně

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Seminář z aktuárských věd 14.5.2010 PANDEMIE KATASTROFICKÉ RIZIKO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PANDEMII NELZE ZABRÁNIT 1918 MOŽNÁ NEBYL NEJHORŠÍ PŘÍPAD EKONOMICKÉ DOPADY MOHOU BÝT VÝZNAMNÉ ZASAHUJE DO ŘADY POJISTNÝCH

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

9. Viry a bakterie. Viry

9. Viry a bakterie. Viry 9. Viry a bakterie Viry nebuněčné formy organismů. Mnohem menší a jednoduší než buňka. Prokaryotické organismy organismy, jejichž tělo tvoří prokaryotická buňka s jadernou hmotou volně uloženou v cytoplazmě

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON

Když už máš C - zlom :10 Stránka 1 TRITON TRITON Laura Krekulová, Vratislav Řehák když už máš Céčko Věnováno všem, kteří hledají sílu něco změnit Obsah Máš Céčko?..................................11 Co je Céčko?.................................14

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 1. CO JE REVMATICKÁ HOREČKA 1.1 Co je to? Revmatická horečka je nemoc vyvolaná bakteriální

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více