Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Jméno a příjmení autora: Miroslava Zajíčková Rok:

2 Obsah: I. Úvod kdo vlastně jsme? II. Celoživotní vzdělávání III. Vzdělávací plán organizace IV. Závěr shrnutí V. Použitá literatura 2

3 Motto: Vzdělávání se stává nástrojem proměny člověka, kterou má ve svých rukou a kterou může vědomě a záměrně měnit kvalitu své osobnosti s následným vlivem na okolí. Vzdělávání je tudíž mocí, která může a má člověka především polidšťovat, činit z něj bytost nejen společensky užitečnou, ale také niterně krásnou a moudrou. Právě to je podstatou, vycházející mimo jiné z myšlenek Komenského, že člověk se skutečně stává člověkem teprve učením. Slojík, Učitelské listy,

4 Kapitola I. Úvod - kdo vlastně jsme? Organizace, kde působím je příspěvková organizace Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem U Barborky 1, Rožďalovice. Domov Rožďalovice zřizuje Krajský úřad Středočeského kraje. Domov poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně. Nabízíme a poskytujeme celodenní stravu, celoroční i přechodné ubytování, úklid, praní a žehlení prádla. Zprostředkováváme kontakty se společenským prostředím, pomáháme seniorům při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů, při komunikaci. Mezi neopomenutelné patří poskytování sociálně terapeutické a psychoterapeutické pomoci, volno-časové a zájmové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. V popředí všech nabízených potřeb stojí ošetřovatelská péče. Domov Rožďalovice má zaregistrované dvě služby. První je domov pro seniory a druhou službou je domov se zvláštním režimem. Domov se zvláštním režimem poskytuje své služby seniorům, kteří z důvodu onemocnění některým z typů stařeckých demencí anebo Alzheimerovou chorobou se již nejsou schopni o sebe postarat. 4

5 Již z výše uvedeného představení organizace je patrné, že nabízené a poskytované služby by nemohly být realizovány bez týmu zaměstnanců, kteří vykonávají svou práci fundovaně. Jelikož se čas nezastavil a nezastaví, je nutný pečlivý výběr zaměstnanců na každý post. Aby mohl každý zaměstnanec vykonávat svoji práci podle svého pracovního zařazení, musí mít již při přijetí odpovídající vzdělání. 5

6 Kapitola II. Celoživotní vzdělávání Nutnost nastolit celoživotní vzdělávání jako běžnou praxi a připravovat lidské zdroje na nezbytnost udržitelného rozvoje, rozhled o globální ekonomice, pozitivně ovlivňovat zaměstnance ze znalostní společnosti nejsou jen planá slova z Programu vlády České republiky, ale nutnost, kterou cítí v zádech každý zaměstnavatel. Firemní vzdělávání ročně zkonzumuje nemalé částky peněz. Někde se bavíme o desetitisících, jinde o milionech. Podle statistiky jde v nejméně 40% o neefektivně vynaložené prostředky. I vzdělávání dospělých (andragogika) má své zákonitosti, pravidla a normy. Bohužel, některé firemní vzdělávací koncepce by pohoršily, kdyby je viděl, i J.A.Komenského. Mezi nejčastější nedostatky patří ne-korespondence pracovní náplně s obsahem vzdělávacích aktivit, pravidlem se stává nedostatečné zajištění měření efektivity vzdělávací akce a 6

7 téměř vždy schází podrobně připravený proces implementace nových poznatků do praxe. Zcela schází kontrola průběhu jednotlivých vzdělávacích akcí. Dost dobře je pošetilé se spoléhat na spokojené mručení účastníků zaměstnanců, že to bylo fajn a zábavné. A tak ve firmě utíkají statisíce proudem. Některé firmy si toto již uvědomily a zcela zastavily vzdělávání zaměstnanců. Bohužel, ani tento extrém není řešením situace. Aby se taková situace nevyskytovala a ve firmách pracovali zaměstnanci gramotní ve svém oboru, je nutností vypracování vzdělávacího plánu organizace. Kapitola III. Vzdělávací plán organizace Sestavení vzdělávacího plánu je soubor vyhodnocených dotazníků, zpracovaných jednotlivými zaměstnanci ve spolupráci s přímými nadřízenými, personalistou a vedením firmy. Prvním krokem ke zdárnému vytvoření vzdělávacího plánu je provedení analýzy vlastní profesní role. Pro zjištění analýzy vlastní profesní role použijeme dotazník, kde nám každý zaměstnanec rozdělí celkový plošný kruhový 7

8 graf pracovní doby do jednotlivých výsečí podle činnosti a času jimi strávených. Dále se pak, odpověďmi na jednoduché otázky zamyslí nad jednotlivými činnostmi a množstvím času, které jim věnují. Výstupem je uvědomění zaměstnanců nad využitím nebo nevyužitím času v zaměstnání. Dotazník č.1 1. Které činnosti Vám při Vaší práci přináší nejvíc uspokojení? Které činnosti Vám při Vaší práci přináší naopak nejvíc neuspokojení? Co Vás při Vaší práci nejvíc vyčerpává? 8

9 Jak často a v jakých situacích cítíte potřebu podpory? 5. Kdo Vám potřebnou podporu poskytuje? 6. Potřeboval(a) byste v této věci nějakou změnu? 7. Co byste rád(a), aby se změnilo ve Vaší organizaci? 8. Ke komu ze spolupracovníků byste se nejspíše obrátil(a) o radu, kdybyste měl(a) nějaký pracovní problém? Myšlenky je lépe mít utříděně napsané, abychom si uvědomili podstatu problému a možnost řešení Na analýzu vlastní profesní role volně navazuje dotazník k určení analýzy vzdělávacích, rozvojových potřeb. Analýza vzdělávacích, rozvojových potřeb dává zaměstnancům možnost popisu všeho,co je pro ně v práci důležité a v čem by se rádi zdokonalili. Je nutné připomenout zaměstnancům, že se jedná pouze o jejich působení v zaměstnání. Při zpracování této analýzy si vezmou zaměstnanci na pomoc již zmíněný rozdělený plošný kruhový graf pracovní doby. 9

10 Dotazník 2: Podle plošného kruhového grafu pracovní doby přemýšlejte nad činnostmi, které vykonáváte ve své práci. Připište ke každé z nich Váš odhad, jaký význam má činnost pro úspěch Vaší práce. (0=žádný,1=malý,2=střední,3=značný,4=rozhodující). Připište, zda a o kolik byste se v dotyčné činnosti chtěl(a) zdokonalit.(0=vůbec,1=trochu,2=středně,3=značně,4=zásadně). Význam pro Vaší práci Vaše potřeba zdokonalení Jaké činnosti byste ve své práci dělat chtěl(a), ale neděláte je? Všechny činnosti sepište do levého sloupce tak, jak Vás budou napadat. Připište ke každé z nich Váš odhad, jaký význam by mohla mít uvedená činnost pro úspěch Vaší práce. (0=žádný,1=malý,2=střední,3=značný,4=rozhodující). Připište, zda a o kolik byste se chtěl(a) v dané činnosti zdokonalit. (0=vůbec,1=trochu,2=středně,3=značně,4=zásadně). Význam pro Vaší práci Vaše potřeba zdokonalení

11 Pravděpodobně máte nějaké důležité schopnosti a vlastnosti, které ve Vaší práci nejsou využity. Připomeňte si je a sepište je Výstupem jsou věrohodné údaje o vzdělávacích a rozvojových potřebách jednotlivých zaměstnanců, které můžeme následně sloučit i do potřeb skupin dle pracovního zařazení. Dalším nezbytným krokem je vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán navazuje na výsledky autodiagnostiky vzdělávacích potřeb. Každý zaměstnanec zde ve spolupráci s přímým nadřízeným uvede výčet nároků na profesi tak, jak ji definuje zaměstnavatel, zapíše přehled dosavadního vzdělávání a dalších získaných zkušeností a dovedností. 11

12 Individuální vzdělávací plán je tvořen: a) základními údaji o zaměstnanci b) požadavky zaměstnavatele na výkon profese c) současný profesní profil pracovníka d) plánovaný profesní profil pracovníka Po vypracování jsou veškeré dokumenty směřující k vypracování individuálního vzdělávacího plánu i vypracovaný plán součástí osobních materiálů u zaměstnavatele, jehož kopii má každý zaměstnanec u sebe. Individuální plán by neměl obsahovat žádné citlivé osobní údaje, které by bránily jeho projednávání v organizaci. analýza vlastní profesní role analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb individuální vzdělávací plán jsou podklady pro zdárné vypracování vzdělávacího plánu organizace. 12

13 Osnova vzdělávacího plánu organizace: -body osnovy jsou řazeny pro sestavení vzdělávacího plánu organizace. Komplexní systém vzdělávání a jeho provázanost na další plány organizace jsou v kompetenci managementu organizace v závislosti na dalších podmínkách a potřebách. základní údaje o organizaci informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu org. profesní struktura organizace současný stav a struktura pracovníků plánovaný stav a struktura pracovníků vzdělávací plán organizace na léta... harmonogram vzdělávání na rok... vzdělávací plán v souvislostech komplexního systému plánování organizace 13

14 A. Základní údaje o organizaci Tato sekce by měla zobrazovat organizaci přehledně a úplně. Zahrnuje: Název organizace: Do názvu organizace je nutné uvést úplný a přesný název podle zřizovací listiny, případně podle uvedeného názvu ve Výpisu z obchodního rejstříku Statutární zástupce organizace: Statutárním zástupcem organizace je ve většině případů ředitel(ka), pověřená řízením organizace. V ostatních případech je zde uveden vedoucí organizace. Právní forma organizace: Zde se napíše právní forma, která je uvedena v zakládajících dokumentech, případně ve Výpisu z obchodního rejstříku. Právní forma organizace je určena dle platného číselníku Českého statistického úřadu Kód Text záznamu 000 Zatím neurčeno 101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku 103 Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku 104 Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku 105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku 106 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku 107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 108 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 111 Veřejná obchodní společnost 112 Společnost s ručením omezeným 113 Společnost komanditní 115 Společný podnik 14

15 116 Zájmové sdružení 117 Nadace 118 Nadační fond 121 Akciová společnost 141 Obecně prospěšná společnost 145 Společenství vlastníků jednotek 201 Zemědělské družstvo 205 Družstvo 231 Výrobní družstvo 232 Spotřební družstvo 233 Bytové družstvo 234 Jiné družstvo 241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) 242 Společný podnik (s více zakladateli) 251 Zájmová organizace družstev 301 Státní podnik 312 Banka-státní peněžní ústav 313 Česká národní banka 314 Česká konsolidační agentura 325 Organizační složka státu 331 Příspěvková organizace 352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 361 Veřejnoprávní instituce (ČT, ČTK) 381 Fond (národního majetku, pozemkový) 391 Zdravotní pojišťovna 401 Sdružení mezinárodního obchodu 421 Zahraniční osoba 501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku 521 Samostatná drobná provozovna obecního úřadu 541 Podílový fond 601 Vysoká škola 611 Střední škola 621 Základní škola 625 Školské zařízení 631 Předškolní zařízení 641 Školská právnická osoba 651 Zdravotnické zařízení 661 Veřejná výzkumná instituce 701 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 705 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení 711 Politická strana, politické hnutí 715 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany 721 Církevní organizace 731 Organizační jednotka sdružení 732 Organizační jednotka politické strany, politického hnutí 741 Stavovská organizace - profesní komora 745 Komora (s výjimkou profesních komor) 751 Zájmové sdružení právnických osob 761 Honební společenstvo 771 Svazek obcí 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy 804 Kraj 901 Zastupitelský orgán jiných států 911 Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura 921 Mezinárodní organizace a sdružení 931 Evropské hospodářské zájmové sdružení 932 Evropská společnost 15

16 Zřizovatel organizace: Napíšeme přesný název nadřízeného orgánu, případně zřizovatele, dle zakládající listiny zřizovací listiny. Poslání organizace základní poskytované služby dle registrace: Každá organizace má ve svém zakládajícím dokumentu napsaný předmět činnosti, což je vlastně vymezení poslání. Takto popsané vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti napíšeme do tohoto bodu. Další zaměření organizace fakultativní služby: V tomto samostatném bodě vypíšeme případné další zaměření organizace, které ale musí být zapsané již ve výše zmiňovaných dokumentech, nebo ve vnitro-organizačních předpisech směrnicích. 16

17 B. Informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu organizace Zpracovatelé vzdělávacího plánu: Vypíší se jména, příjmení a přesný popis pracovního zařazení v organizaci. Počet zpracovatelů není omezen, zodpovědnost za zpracování má však jeden určený zaměstnanec, případně pověřená firma. Datum zahájení prací na vzdělávacím plánu: Zde zapíšeme datum, kdy byly předány první dotazníky zaměstnancům, kdy se poprvé začali postupně seznamovat s jejich zpracováním. Harmonogram prací na vzdělávacím plánu: Harmonogram = diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností. Již z významu slova harmonogram je patrné, že ve většině případů bez jeho vytvoření nelze pracovat. 17

18 Datum ukončení prací na vzdělávacím plánu: Zde zapíšeme datum, kdy byl plán dokončen. Datum projednání vzdělávacího plánu vedením organizace: Zapíšeme datum projednávání vedením organizace. Datum revize vzdělávacího plánu: Zde zapíšeme jednotlivé datum naplánovaných revizí. Revize by měla probíhat alespoň jednou za šest měsíců. C. Profesní struktura organizace 1. Současný stav a struktura pracovníků organizace Zde se uvádí hlavní typy profesí dle Katalogu prací dle Nařízení vlády č. 469/2002, kterými se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění, případně po jeho dopracování dle Integrovaného systému typových pozic ISTP. 18

19 Podrobně se popíší jednotlivá funkční zařazení v organizaci s uvedením odborné způsobilosti zaměstnaných fyzických osob. U jednotlivých konkrétních zaměstnanců, rozdělených podle zařazujících skupin, se doplní kromě jména a příjmení další údaje, jako jsou výše pracovního úvazku, kumulace funkcí, případně zajištění funkce externím pracovníkem či externí organizací. U každého pracovníka uvedeme dále jeho kvalifikaci a další požadavky na jeho odbornost odpovídající nárokům kladeným na jeho funkční zařazení, respektive ve kterých oblastech či tématech bude potřeba pracovníkovi doporučit další vzdělávání s ohledem na potřeby organizace a chod pracovního týmu. Veškeré tyto podklady získáme z individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých pracovníků. 2. Plánovaný stav a struktura pracovníků organizace V této části uvedeme plánovaný stav a strukturu pracovníků na nejbližší období doplněnou, respektive rozšířenou o další pracovníky, nebo návrhy na jejich další prohlubování či zvyšování odbornosti s případným návrhem postupného naplňování plánu. Uvedeme podstatné skutečnosti, které ovlivní další vývoj v plánování stavu pracovníků. Například finanční prostředky organizace, rozvoj v regionu, dopady případných legislativních úprav 19

20 D. Vzdělávací plán na léta Na základě potřeb organizace vycházejících z uvedených údajů části C 1 a C 2 a na základě individuálních plánů jednotlivých pracovníků již sestavujeme kompletní všeobecný seznam vzdělávacích programů a vzdělavatelů s výhledem na 3 5 let. Vzdělávací plán je rozdělen do jednotlivých cyklů, podle důležitosti a potřebnosti organizace. Jednotlivé cykly jsou dále rozpracované do přehledného plánu seminářů, kurzů, supervizí pro všechny pracovníky, kde je kladen důraz na kvalitu vzdělavatelů a jejich akreditaci. Uvádíme zde: vzdělávací aktivitu cílovou skupinu pro koho je dané vzdělávání určené cíl řešení 20

21 E. Harmonogram vzdělávání na rok Harmonogram sestavujeme na jeden rok dopředu jako konkrétní a závazný plán vzdělávání s ohledem na zabezpečení chodu organizace. Harmonogram je rozdělený: - datum realizace, kde uvádíme časový rozsah čtvrtletí - název vzdělávacího programu - účastníci zde uvádíme dle pracovního zařazení - vzdělavatel název agentury, jméno vzdělavatele - náklady uvádíme předpokládané náklady na dané vzdělávání S vypracovaným harmonogramem pracuje personalista, který postupně zajišťuje ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků plánované vzdělávání a následně vede agendu o vzdělávání u jednotlivých zaměstnanců. F. Vzdělávací plán v souvislostech komplexního systému plánování organizace V posledním oddílu uvádíme vazby námi vytvořeného vzdělávacího plánu na návazné dokumenty organizace i nadřízených (pokud je nám známo), spolupracujících organizací a orgánů, forem a termínů projednávání a propojení jednotlivých plánů. 21

22 roční plán organizace střednědobý plán organizace roční plán nadřízeného orgánu střednědobý plán nadřízeného orgánu finanční plán organizace 22

23 Kapitola IV. Závěr Závěrem je třeba podotknout, že učení nekončí s ukončením školní docházky, ani s převzetím výučního listu, ani s převzetím maturitního vysvědčení, ba ani s převzetím vysokoškolského diplomu. Zaměstnavatelé potřebují k zvládání svého poslání a k dosažení cílů zaměstnance vzdělané a zvláště pak vzdělávané ve své profesi. Při psaní této práce jsem si uvědomila, jak důležité je jednak znát potřeby zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců. Jak důležité je vidět zaměstnance i z úhlu jeho samotného vidění. Jak důležité je urovnání myšlenek a naplánování správného směru další činnosti. Ne všichni zaměstnavatelé přistupují k dosažení vzdělávání zaměstnanců stejným způsobem jsou tací, kteří požadují vzdělávání a vstřícně vychází zaměstnancům v ústrety i když financování nechávají na zaměstnancích, druzí požadují vzdělávání a jsou vstřícní, vzdělávání zajistí i financují, ale naopak jsou i zaměstnavatelé, kteří požadují vzdělávání, ale jejich postoj je netečný a nezúčastněný k jejich dosažení. 23

24 zastavme se alespoň na chvíli, zamysleme se každý sám nad sebou a bilancujme co jsme již profesně dokázali? Stačí nám to? podívejme se do budoucnosti a řekněme si polohlasem, abychom se slyšeli co ještě chceme dokázat, abychom na sebe mohli být pyšní! Každý člověk má svou hodnotu, své sebevědomí, své schopnosti a proto by se neměl nikdo nechat gramotně zakrnět 24

25 Kapitola V. Použitá literatura internet materiály Diakonie Českobratrské církve evangelické materiály Hestia, Praha Vedoucí práce: Ing. Ivo KAČABA Vypracovala: Zajíčková Miroslava 25

26 Příloha č.1 Analýza vlastní profesní role (rozdělení plošného kruhového grafu) Samostatně vyplněné zaměstnancem, každý podle své úvahy a pracovní činnosti. administrativní činnosti ošetřovatelská činnost dopomoc terapeutům odpočinek + nezaplněný čas 26

27 Příloha č.2 VZOR Individuální vzdělávací plán (IVP) POSLÁNÍ: podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří CÍL: - Splnění kvalifikačních požadavků - Učit se zacházet s klienty - Učit se zacházet s klienty a jejich nejbližšími při blížícím se konci života - Podpora pečovatelky Osnova IVP: a) Vyplnění základních údajů a své osobě b) Výčet nároků profese zaměstnance tak, jak jí definuje zaměstnavatel c) Přehled dosavadního vzdělání a dalších zkušeností d) Porovnání požadavku zaměstnavatele se svými vzdělávacími potřebami Zpracovaný IVP by měl být konzultován s přímým nadřízeným, respektive s klíčovým pracovníkem, jehož role spočívá v koordinaci vzdělávacího procesu Vaší profese. IVP je součástí Vašich osobních materiálů u zaměstnavatele, kopii máte uloženou vy. IVP by neměl obsahovat Vaše citlivé údaje, které by bránily jeho projednávání v organizaci. A. Základní údaje o pracovníkovi Pracovník - Jméno a příjmení Jana Vopičková - Pracoviště sociální a zdravotní péče Průběh zaměstnání u současného zaměstnavatele - Nástup Funkce zdravotní sestra, staniční sestra - Délka praxe 10 let u zaměstnavatele Současné funkční zařazení - Dle katalogu prací Dle interního předpisu vedoucí manažer sociální a zdravotní péče 27

28 Jiné relevantní údaje o průběhu zaměstnání u současného zaměstnavatele (kumulace funkcí, částečný pracovní úvazek, směnný provoz ) Směnný provoz zdravotní sestra Jednosměnný provoz staniční sestra Datum počátku zpracování IVP: Datum ukončení zpracování IVP: Datum kontroly či revize IVP: V/2008 B. Požadavky zaměstnavatele na výkon funkce (vyplňují se jen ty položky, které zaměstnavatel definovat) Požadované minimální vzdělání: Středoškolské vzdělání (SZŠ), Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Požadované odborné profesní vzdělání: Pomaturitní studium, VŠ Požadované obecné znalosti a dovednosti: Základy práce s PC.,znalosti z oblasti gerontologie, komunikativní dovednosti Požadované speciální znalosti a dovednosti: Vedení týmu, manažerské dovednosti, otevřenost k řešení problému Osobní předpoklady: Loajality k zaměstnavateli, schopnost empatie a edukace klienta, chránit práva klienta, ochota k dalšímu vzdělávání Jiné požadavky: C. Současný profesní profil pracovníka (označte zda jde o ukončené, či dosud probíhající vzdělávání, kurz apod.) Dosažení vzdělání: (škola, zaměření, rok absolvování) SZŠ Všeobecná sestra 1987 SZŠ porodní asistentka Další vzdělání, specializační kurzy, apod.: - Viz osobní karta pracovníka 28

29 Další profesní zkušenosti (účast na projektech z oblasti sociálních služeb ) NL-CZ projekt péče o seniory III., Supervize a podpora v práci, Klienti postižení demencí a jejich důstojný život, Koncepce o rozvoji svěřeného úseku, Individuální plány péče. Jiné dovednosti, zkušenosti využitelné v současné profesi Organizační, komunikační. D. Plánovaný profesní profil pracovníka Vzdělávací potřeby dle požadavku zaměstnavatele vzdělávání v komunikaci supervize SQSS Individuální plánování Průběh služby Novinky v oblasti oš. péče Vaše vzdělávací potřeby komunikace v týmu supervize v organizaci SQSS individuální plánování průběh služby s nekomun. kl. novinky v ošetřovatelské péči Zde vytvořte seznam Vámi vybraných vzdělávacích programů a jejich charakteristik i vytipovaných vzdělavatelů. Oblast a témata vzdělání: Práva klientů, problematika restriktivních opatření, komunikace. SQSS, výživa a nutriční terapie, hojení ran, supervize, individuální plánování sociálních služeb, BOZP-PO, první pomoc Název vzdělávacího programu: - Viz témata Charakteristiky vzdělávacího programu: - Úroveň: výborná - Forma: semináře, kurzy, konference, workshopy - Rozsah: dle nabídky 29

30 - Časový plán: r r Předpokládaný výstup a výsledek: osvědčení přenos do praxe - Jiné: - Vzdělavatel: dle VPO - Náklady vzdělávacího programu: dle VPO 30

31 Příloha č. 3 VZOR - VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Domov ROŽĎALOVICE poskytovatel sociálních služeb U Barborky 1, Rožďalovice IČ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Listopad

32 O B S A H a) úvod,charakteristika organizace, poskytované služby b) informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu organizace c) profesní struktura Domova Rožďalovice c)1 popisy pracovních činností d) plánovaný stav a profesní struktura pracovníků e) vzdělávací plán organizace pro léta

33 a) ÚVOD, CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A JEJÍ ČINNOST Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská PRAHA 5 Název: Domov Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Právní forma: U Barborky 1, Rožďalovice příspěvková organizace IČ: Statutární orgán: Miroslava H o n z í k o v á ředitelka Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 1. Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb. 2. Předmět činnosti je vymezen Rozhodnutím o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvková organizace k plnění hlavního úkolu a předmětu činnosti hospodaří v souladu se zřizovací listinou s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, svěřeným do správy efektivně, ekonomicky a účelně jej využívá, pečuje o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. Dále s finančními prostředky získanými vlastní činností, z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, z prostředků fondů, z vlastní hospodářské činnosti a s peněžními i nepeněžními dary od fyzických i právnických osob. Vedoucí tým organizace - ředitelka Domova Rožďalovice - ekonomka a zástupce ředitelky Domova Rožďalovice 33

34 - vedoucí manažer sociální a zdravotní péče Domova Rožďalovice - vedoucí sociální pracovnice Druhy sociálních služeb poskytované dle registrace Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje odbor sociálních věcí, ze dne , č.j. 26/79183/2007/Soc/Bor jsou registrované služby: domovy pro seniory Kapacita: Okruh osob: 171 lůžek cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) domovy se zvláštním režimem Kapacita: Okruh osob: 20 lůžek cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) 34

35 b) Informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu organizace Zpracovatelé vzdělávacího plánu: Zajíčková Miroslava Hlaváčková Jaroslava ekonomka, zástupce ředitele personální pracovnice Datum zahájení prací na vzdělávacím plánu: září 2007 Harmonogram prací na vzdělávacím plánu: - příprava IVP zaměstnanců do zodpovídá: Zajíčková - vypracování IVP zaměstnanci do zodpovídá: vedoucí odd. - vypracování VPO Domov Rožďalovice do zodpovídá: Zajíčková Hlaváčková Datum ukončení prací na vzdělávacím plánu: Datum projednání vzdělávacího plánu vedením organizace: Datum revize vzdělávacího plánu: - květen listopad květen 2009 následně každých 6. měsíc 35

36 c)- c)1 PROFESNÍ STRUKTURA DOMOVA ROŽĎALOVICE c)a Současný stav a struktura pracovníků domov pro seniory PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČI - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI - - zajišťují sociálně-správní agendu příjemců soc. služby, řeší sociálně-právní problémy příjemců soc. služby,kulturní a společenské vyžití příjemců soc.služby Vitíková Alexandra 0,9 neodpovídá VŠ do r.2014 Z.108/06, 120,odst.11a Chlomková Alexandra 0,9 odpovídá Filjačová Jana 0,4 neodpovídá studuje Fak.ekon.-správní Pardubice Krausová Jaroslava 0,48 neodpovídá VŠ Z.108/06, 110.odst.a,b,c PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - INSTRUKTOR V SOCIÁLNÍ PÉČI - - pracuje při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a jiných návyků při péči o příjemce soc. služby, spolupracuje na posilování sociálních a společenských kontaktech příjemce soc. služby, vytváří pozitivní mezilidské vztahy, nacvičuje běžné denní činnosti s příjemci soc. služby, zabezpečuje zájmové a kulturní činnosti, provádí speciální terapeutické postupy muzikoterapii, arteterapii, cannisterapii Martincová Věra 0,4 neodpovídá akr.kval.kurz Tučková Lenka 0,9 neodpovídá studuje SOŠ pedag. Praha Zabloudilová Jana 0,65 odpovídá Janečková Alena 0,525 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Syrovátková Marie 0,4 odpovídá Krausová Jaroslava 0,43 odpovídá - PRACOVNICE SOCIÁLNÍ PÉČE - -pracuje převážně v třísměnném nepřetržitém provozu, poskytuje komplexní obslužnou péči o seniory, nemocné a fyzicky postižené příjemce soc. služby, poskytuje pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktech, posiluje životní aktivizaci příjemce soc. služeb a uspokojuje jejich psychosociální potřeby, podporuje a vypomáhá v sebeobsluze,pomáhá v péči o prostředí, vyvíjí činnosti zaměřené na udržení nebo zlepšení sebeobslužných dovedností. 36

37 Bernardová Martina 1 odpovídá Brzobohatá Stanislava 1 odpovídá Pacltová Jana 1 neodpovídá akr.kval.kurz Z.28/07, 120 odst.13 - probíhá Gestřánková Helena 1 odpovídá Horáková Věra 1 odpovídá Jenčíková Jana 1 odpovídá Nešněrová Květa 1 odpovídá Sládková Edita 1 odpovídá Novotná Jaroslava 1 odpovídá Janouchová Jaroslava 1 odpovídá Hůlková Bohuslava 1 odpovídá Škaloudová Dana 1 odpovídá Vávrová Věra 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Andělová Veronika 1 odpovídá Novotná Marie 1 odpovídá Sochorová Anna 1 odpovídá Dřímalová Jitka 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Kudroňová Michaela 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Hoffmannová Andrea 1 odpovídá Bartošová Šárka 1 odpovídá Holá Ludmila 1 odpovídá Mackovčínová Jaroslava 1 odpovídá Němečková Ivana 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Sadílková Hana 0,5 odpovídá Svobodová Drahomíra 1 odpovídá Koutová Eva 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Holcová Šárka 1 odpovídá Nožičková Jaroslava 1 odpovídá Mlejnecká Renata 1 odpovídá Paroulková Ivana 1 neodpovídá akr.kval.kurz probíhá - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE - - řídí a metodicky vede oddělení, podílí se na tvorbě standardů kvality péče a individuálních plánů péče Berkyová Lada 1 odpovídá Třmínková Jiřina 1 odpovídá Nechánská Karla 1 odpovídá - VEDOUCÍ MANAŽER SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE - - řídí a metodicky vede úsek sociální a zdravotní péče, monitoruje a vyhodnocuje potřeby příjemců soc. služby, spolupracuje na zavádění standardů ošetřovatelských plánů a sociální péče do praxe, spolupracuje na tvorbě individuálních plánů péče o příjemce soc. služby vyhodnocováním jeho přání a potřeb Vlčková Martina 0,9 odpovídá Z.564/2006 3odst.4 4odst.7c 37

38 ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI - VŠEOBECNÁ SESTRA - - pracuje ve třísměnném provozu. Poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou sociální péči pod odborným dohledem. Vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti příjemců soc. služeb, sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce, pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav příjemce soc. služby, podílí se na přípravě standardů péče, provádí nácvik sebe-obsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, provádí psychickou podporu umírajících a jejich blízkých, zajišťuje péči o tělo zemřelého a další činnosti spojené s úmrtím příjemce soc. služby, zajišťuje přejímání, kontrolu, uložení léků, zdravotních prostředků a prádla, podává léčivé přípravky. Jíchová Jiřina 0,9 odpovídá Jiroušková Venuše 0,9 odpovídá Kaňková Helena 0,9 odpovídá Pilařová Janka 0,9 odpovídá Chlíbková Libuše 0,9 odpovídá Vecková Dana 0,9 odpovídá Veselá Ivana 0,9 odpovídá Žďárská Jindřiška 0,9 odpovídá - FYZIOTERAPEUT - - provádí léčebnou rehabilitaci pod odborným dohledem, sestavuje krátkodobé rehabilitační plány, provádí základní cvičební metody, techniky a procedury fyzikální terapie. Kubálková Renata 0,4 odpovídá ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI - ŘEDITELKA - - koordinuje finanční, personální, technický, provozní a organizační rozvoj organizace. Zabezpečuje hlavní činnosti organizace. Honzíková Miroslava 0,9 odpovídá Z.564/2006, 4,odst.7d - EKONOMKA, ZÁSTUPCE ŘEDITELKY - - zastupuje ředitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti. Metodicky vede a koordinuje práci ekonomického oddělení. Komplexně řeší ekonomické záležitosti financování a rozpočet, vede účetní jednotku. Projednává rozpočet s jednotlivými rozpočtovými místy. Sleduje projednávání a zúčtování plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhů opatření při jejich neplnění. Provádí kontrolu hospodaření včetně sledování vývoje. Provádí rozbor a sestavuje návrh na opatření. 38

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více