Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Jméno a příjmení autora: Miroslava Zajíčková Rok:

2 Obsah: I. Úvod kdo vlastně jsme? II. Celoživotní vzdělávání III. Vzdělávací plán organizace IV. Závěr shrnutí V. Použitá literatura 2

3 Motto: Vzdělávání se stává nástrojem proměny člověka, kterou má ve svých rukou a kterou může vědomě a záměrně měnit kvalitu své osobnosti s následným vlivem na okolí. Vzdělávání je tudíž mocí, která může a má člověka především polidšťovat, činit z něj bytost nejen společensky užitečnou, ale také niterně krásnou a moudrou. Právě to je podstatou, vycházející mimo jiné z myšlenek Komenského, že člověk se skutečně stává člověkem teprve učením. Slojík, Učitelské listy,

4 Kapitola I. Úvod - kdo vlastně jsme? Organizace, kde působím je příspěvková organizace Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem U Barborky 1, Rožďalovice. Domov Rožďalovice zřizuje Krajský úřad Středočeského kraje. Domov poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně. Nabízíme a poskytujeme celodenní stravu, celoroční i přechodné ubytování, úklid, praní a žehlení prádla. Zprostředkováváme kontakty se společenským prostředím, pomáháme seniorům při prosazování jejich práv a oprávněných zájmů, při komunikaci. Mezi neopomenutelné patří poskytování sociálně terapeutické a psychoterapeutické pomoci, volno-časové a zájmové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. V popředí všech nabízených potřeb stojí ošetřovatelská péče. Domov Rožďalovice má zaregistrované dvě služby. První je domov pro seniory a druhou službou je domov se zvláštním režimem. Domov se zvláštním režimem poskytuje své služby seniorům, kteří z důvodu onemocnění některým z typů stařeckých demencí anebo Alzheimerovou chorobou se již nejsou schopni o sebe postarat. 4

5 Již z výše uvedeného představení organizace je patrné, že nabízené a poskytované služby by nemohly být realizovány bez týmu zaměstnanců, kteří vykonávají svou práci fundovaně. Jelikož se čas nezastavil a nezastaví, je nutný pečlivý výběr zaměstnanců na každý post. Aby mohl každý zaměstnanec vykonávat svoji práci podle svého pracovního zařazení, musí mít již při přijetí odpovídající vzdělání. 5

6 Kapitola II. Celoživotní vzdělávání Nutnost nastolit celoživotní vzdělávání jako běžnou praxi a připravovat lidské zdroje na nezbytnost udržitelného rozvoje, rozhled o globální ekonomice, pozitivně ovlivňovat zaměstnance ze znalostní společnosti nejsou jen planá slova z Programu vlády České republiky, ale nutnost, kterou cítí v zádech každý zaměstnavatel. Firemní vzdělávání ročně zkonzumuje nemalé částky peněz. Někde se bavíme o desetitisících, jinde o milionech. Podle statistiky jde v nejméně 40% o neefektivně vynaložené prostředky. I vzdělávání dospělých (andragogika) má své zákonitosti, pravidla a normy. Bohužel, některé firemní vzdělávací koncepce by pohoršily, kdyby je viděl, i J.A.Komenského. Mezi nejčastější nedostatky patří ne-korespondence pracovní náplně s obsahem vzdělávacích aktivit, pravidlem se stává nedostatečné zajištění měření efektivity vzdělávací akce a 6

7 téměř vždy schází podrobně připravený proces implementace nových poznatků do praxe. Zcela schází kontrola průběhu jednotlivých vzdělávacích akcí. Dost dobře je pošetilé se spoléhat na spokojené mručení účastníků zaměstnanců, že to bylo fajn a zábavné. A tak ve firmě utíkají statisíce proudem. Některé firmy si toto již uvědomily a zcela zastavily vzdělávání zaměstnanců. Bohužel, ani tento extrém není řešením situace. Aby se taková situace nevyskytovala a ve firmách pracovali zaměstnanci gramotní ve svém oboru, je nutností vypracování vzdělávacího plánu organizace. Kapitola III. Vzdělávací plán organizace Sestavení vzdělávacího plánu je soubor vyhodnocených dotazníků, zpracovaných jednotlivými zaměstnanci ve spolupráci s přímými nadřízenými, personalistou a vedením firmy. Prvním krokem ke zdárnému vytvoření vzdělávacího plánu je provedení analýzy vlastní profesní role. Pro zjištění analýzy vlastní profesní role použijeme dotazník, kde nám každý zaměstnanec rozdělí celkový plošný kruhový 7

8 graf pracovní doby do jednotlivých výsečí podle činnosti a času jimi strávených. Dále se pak, odpověďmi na jednoduché otázky zamyslí nad jednotlivými činnostmi a množstvím času, které jim věnují. Výstupem je uvědomění zaměstnanců nad využitím nebo nevyužitím času v zaměstnání. Dotazník č.1 1. Které činnosti Vám při Vaší práci přináší nejvíc uspokojení? Které činnosti Vám při Vaší práci přináší naopak nejvíc neuspokojení? Co Vás při Vaší práci nejvíc vyčerpává? 8

9 Jak často a v jakých situacích cítíte potřebu podpory? 5. Kdo Vám potřebnou podporu poskytuje? 6. Potřeboval(a) byste v této věci nějakou změnu? 7. Co byste rád(a), aby se změnilo ve Vaší organizaci? 8. Ke komu ze spolupracovníků byste se nejspíše obrátil(a) o radu, kdybyste měl(a) nějaký pracovní problém? Myšlenky je lépe mít utříděně napsané, abychom si uvědomili podstatu problému a možnost řešení Na analýzu vlastní profesní role volně navazuje dotazník k určení analýzy vzdělávacích, rozvojových potřeb. Analýza vzdělávacích, rozvojových potřeb dává zaměstnancům možnost popisu všeho,co je pro ně v práci důležité a v čem by se rádi zdokonalili. Je nutné připomenout zaměstnancům, že se jedná pouze o jejich působení v zaměstnání. Při zpracování této analýzy si vezmou zaměstnanci na pomoc již zmíněný rozdělený plošný kruhový graf pracovní doby. 9

10 Dotazník 2: Podle plošného kruhového grafu pracovní doby přemýšlejte nad činnostmi, které vykonáváte ve své práci. Připište ke každé z nich Váš odhad, jaký význam má činnost pro úspěch Vaší práce. (0=žádný,1=malý,2=střední,3=značný,4=rozhodující). Připište, zda a o kolik byste se v dotyčné činnosti chtěl(a) zdokonalit.(0=vůbec,1=trochu,2=středně,3=značně,4=zásadně). Význam pro Vaší práci Vaše potřeba zdokonalení Jaké činnosti byste ve své práci dělat chtěl(a), ale neděláte je? Všechny činnosti sepište do levého sloupce tak, jak Vás budou napadat. Připište ke každé z nich Váš odhad, jaký význam by mohla mít uvedená činnost pro úspěch Vaší práce. (0=žádný,1=malý,2=střední,3=značný,4=rozhodující). Připište, zda a o kolik byste se chtěl(a) v dané činnosti zdokonalit. (0=vůbec,1=trochu,2=středně,3=značně,4=zásadně). Význam pro Vaší práci Vaše potřeba zdokonalení

11 Pravděpodobně máte nějaké důležité schopnosti a vlastnosti, které ve Vaší práci nejsou využity. Připomeňte si je a sepište je Výstupem jsou věrohodné údaje o vzdělávacích a rozvojových potřebách jednotlivých zaměstnanců, které můžeme následně sloučit i do potřeb skupin dle pracovního zařazení. Dalším nezbytným krokem je vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán navazuje na výsledky autodiagnostiky vzdělávacích potřeb. Každý zaměstnanec zde ve spolupráci s přímým nadřízeným uvede výčet nároků na profesi tak, jak ji definuje zaměstnavatel, zapíše přehled dosavadního vzdělávání a dalších získaných zkušeností a dovedností. 11

12 Individuální vzdělávací plán je tvořen: a) základními údaji o zaměstnanci b) požadavky zaměstnavatele na výkon profese c) současný profesní profil pracovníka d) plánovaný profesní profil pracovníka Po vypracování jsou veškeré dokumenty směřující k vypracování individuálního vzdělávacího plánu i vypracovaný plán součástí osobních materiálů u zaměstnavatele, jehož kopii má každý zaměstnanec u sebe. Individuální plán by neměl obsahovat žádné citlivé osobní údaje, které by bránily jeho projednávání v organizaci. analýza vlastní profesní role analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb individuální vzdělávací plán jsou podklady pro zdárné vypracování vzdělávacího plánu organizace. 12

13 Osnova vzdělávacího plánu organizace: -body osnovy jsou řazeny pro sestavení vzdělávacího plánu organizace. Komplexní systém vzdělávání a jeho provázanost na další plány organizace jsou v kompetenci managementu organizace v závislosti na dalších podmínkách a potřebách. základní údaje o organizaci informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu org. profesní struktura organizace současný stav a struktura pracovníků plánovaný stav a struktura pracovníků vzdělávací plán organizace na léta... harmonogram vzdělávání na rok... vzdělávací plán v souvislostech komplexního systému plánování organizace 13

14 A. Základní údaje o organizaci Tato sekce by měla zobrazovat organizaci přehledně a úplně. Zahrnuje: Název organizace: Do názvu organizace je nutné uvést úplný a přesný název podle zřizovací listiny, případně podle uvedeného názvu ve Výpisu z obchodního rejstříku Statutární zástupce organizace: Statutárním zástupcem organizace je ve většině případů ředitel(ka), pověřená řízením organizace. V ostatních případech je zde uveden vedoucí organizace. Právní forma organizace: Zde se napíše právní forma, která je uvedena v zakládajících dokumentech, případně ve Výpisu z obchodního rejstříku. Právní forma organizace je určena dle platného číselníku Českého statistického úřadu Kód Text záznamu 000 Zatím neurčeno 101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku 103 Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku 104 Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku 105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku 106 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku 107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 108 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 111 Veřejná obchodní společnost 112 Společnost s ručením omezeným 113 Společnost komanditní 115 Společný podnik 14

15 116 Zájmové sdružení 117 Nadace 118 Nadační fond 121 Akciová společnost 141 Obecně prospěšná společnost 145 Společenství vlastníků jednotek 201 Zemědělské družstvo 205 Družstvo 231 Výrobní družstvo 232 Spotřební družstvo 233 Bytové družstvo 234 Jiné družstvo 241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) 242 Společný podnik (s více zakladateli) 251 Zájmová organizace družstev 301 Státní podnik 312 Banka-státní peněžní ústav 313 Česká národní banka 314 Česká konsolidační agentura 325 Organizační složka státu 331 Příspěvková organizace 352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 361 Veřejnoprávní instituce (ČT, ČTK) 381 Fond (národního majetku, pozemkový) 391 Zdravotní pojišťovna 401 Sdružení mezinárodního obchodu 421 Zahraniční osoba 501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku 521 Samostatná drobná provozovna obecního úřadu 541 Podílový fond 601 Vysoká škola 611 Střední škola 621 Základní škola 625 Školské zařízení 631 Předškolní zařízení 641 Školská právnická osoba 651 Zdravotnické zařízení 661 Veřejná výzkumná instituce 701 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 705 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení 711 Politická strana, politické hnutí 715 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany 721 Církevní organizace 731 Organizační jednotka sdružení 732 Organizační jednotka politické strany, politického hnutí 741 Stavovská organizace - profesní komora 745 Komora (s výjimkou profesních komor) 751 Zájmové sdružení právnických osob 761 Honební společenstvo 771 Svazek obcí 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy 804 Kraj 901 Zastupitelský orgán jiných států 911 Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura 921 Mezinárodní organizace a sdružení 931 Evropské hospodářské zájmové sdružení 932 Evropská společnost 15

16 Zřizovatel organizace: Napíšeme přesný název nadřízeného orgánu, případně zřizovatele, dle zakládající listiny zřizovací listiny. Poslání organizace základní poskytované služby dle registrace: Každá organizace má ve svém zakládajícím dokumentu napsaný předmět činnosti, což je vlastně vymezení poslání. Takto popsané vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti napíšeme do tohoto bodu. Další zaměření organizace fakultativní služby: V tomto samostatném bodě vypíšeme případné další zaměření organizace, které ale musí být zapsané již ve výše zmiňovaných dokumentech, nebo ve vnitro-organizačních předpisech směrnicích. 16

17 B. Informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu organizace Zpracovatelé vzdělávacího plánu: Vypíší se jména, příjmení a přesný popis pracovního zařazení v organizaci. Počet zpracovatelů není omezen, zodpovědnost za zpracování má však jeden určený zaměstnanec, případně pověřená firma. Datum zahájení prací na vzdělávacím plánu: Zde zapíšeme datum, kdy byly předány první dotazníky zaměstnancům, kdy se poprvé začali postupně seznamovat s jejich zpracováním. Harmonogram prací na vzdělávacím plánu: Harmonogram = diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností. Již z významu slova harmonogram je patrné, že ve většině případů bez jeho vytvoření nelze pracovat. 17

18 Datum ukončení prací na vzdělávacím plánu: Zde zapíšeme datum, kdy byl plán dokončen. Datum projednání vzdělávacího plánu vedením organizace: Zapíšeme datum projednávání vedením organizace. Datum revize vzdělávacího plánu: Zde zapíšeme jednotlivé datum naplánovaných revizí. Revize by měla probíhat alespoň jednou za šest měsíců. C. Profesní struktura organizace 1. Současný stav a struktura pracovníků organizace Zde se uvádí hlavní typy profesí dle Katalogu prací dle Nařízení vlády č. 469/2002, kterými se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění, případně po jeho dopracování dle Integrovaného systému typových pozic ISTP. 18

19 Podrobně se popíší jednotlivá funkční zařazení v organizaci s uvedením odborné způsobilosti zaměstnaných fyzických osob. U jednotlivých konkrétních zaměstnanců, rozdělených podle zařazujících skupin, se doplní kromě jména a příjmení další údaje, jako jsou výše pracovního úvazku, kumulace funkcí, případně zajištění funkce externím pracovníkem či externí organizací. U každého pracovníka uvedeme dále jeho kvalifikaci a další požadavky na jeho odbornost odpovídající nárokům kladeným na jeho funkční zařazení, respektive ve kterých oblastech či tématech bude potřeba pracovníkovi doporučit další vzdělávání s ohledem na potřeby organizace a chod pracovního týmu. Veškeré tyto podklady získáme z individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých pracovníků. 2. Plánovaný stav a struktura pracovníků organizace V této části uvedeme plánovaný stav a strukturu pracovníků na nejbližší období doplněnou, respektive rozšířenou o další pracovníky, nebo návrhy na jejich další prohlubování či zvyšování odbornosti s případným návrhem postupného naplňování plánu. Uvedeme podstatné skutečnosti, které ovlivní další vývoj v plánování stavu pracovníků. Například finanční prostředky organizace, rozvoj v regionu, dopady případných legislativních úprav 19

20 D. Vzdělávací plán na léta Na základě potřeb organizace vycházejících z uvedených údajů části C 1 a C 2 a na základě individuálních plánů jednotlivých pracovníků již sestavujeme kompletní všeobecný seznam vzdělávacích programů a vzdělavatelů s výhledem na 3 5 let. Vzdělávací plán je rozdělen do jednotlivých cyklů, podle důležitosti a potřebnosti organizace. Jednotlivé cykly jsou dále rozpracované do přehledného plánu seminářů, kurzů, supervizí pro všechny pracovníky, kde je kladen důraz na kvalitu vzdělavatelů a jejich akreditaci. Uvádíme zde: vzdělávací aktivitu cílovou skupinu pro koho je dané vzdělávání určené cíl řešení 20

21 E. Harmonogram vzdělávání na rok Harmonogram sestavujeme na jeden rok dopředu jako konkrétní a závazný plán vzdělávání s ohledem na zabezpečení chodu organizace. Harmonogram je rozdělený: - datum realizace, kde uvádíme časový rozsah čtvrtletí - název vzdělávacího programu - účastníci zde uvádíme dle pracovního zařazení - vzdělavatel název agentury, jméno vzdělavatele - náklady uvádíme předpokládané náklady na dané vzdělávání S vypracovaným harmonogramem pracuje personalista, který postupně zajišťuje ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků plánované vzdělávání a následně vede agendu o vzdělávání u jednotlivých zaměstnanců. F. Vzdělávací plán v souvislostech komplexního systému plánování organizace V posledním oddílu uvádíme vazby námi vytvořeného vzdělávacího plánu na návazné dokumenty organizace i nadřízených (pokud je nám známo), spolupracujících organizací a orgánů, forem a termínů projednávání a propojení jednotlivých plánů. 21

22 roční plán organizace střednědobý plán organizace roční plán nadřízeného orgánu střednědobý plán nadřízeného orgánu finanční plán organizace 22

23 Kapitola IV. Závěr Závěrem je třeba podotknout, že učení nekončí s ukončením školní docházky, ani s převzetím výučního listu, ani s převzetím maturitního vysvědčení, ba ani s převzetím vysokoškolského diplomu. Zaměstnavatelé potřebují k zvládání svého poslání a k dosažení cílů zaměstnance vzdělané a zvláště pak vzdělávané ve své profesi. Při psaní této práce jsem si uvědomila, jak důležité je jednak znát potřeby zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců. Jak důležité je vidět zaměstnance i z úhlu jeho samotného vidění. Jak důležité je urovnání myšlenek a naplánování správného směru další činnosti. Ne všichni zaměstnavatelé přistupují k dosažení vzdělávání zaměstnanců stejným způsobem jsou tací, kteří požadují vzdělávání a vstřícně vychází zaměstnancům v ústrety i když financování nechávají na zaměstnancích, druzí požadují vzdělávání a jsou vstřícní, vzdělávání zajistí i financují, ale naopak jsou i zaměstnavatelé, kteří požadují vzdělávání, ale jejich postoj je netečný a nezúčastněný k jejich dosažení. 23

24 zastavme se alespoň na chvíli, zamysleme se každý sám nad sebou a bilancujme co jsme již profesně dokázali? Stačí nám to? podívejme se do budoucnosti a řekněme si polohlasem, abychom se slyšeli co ještě chceme dokázat, abychom na sebe mohli být pyšní! Každý člověk má svou hodnotu, své sebevědomí, své schopnosti a proto by se neměl nikdo nechat gramotně zakrnět 24

25 Kapitola V. Použitá literatura internet materiály Diakonie Českobratrské církve evangelické materiály Hestia, Praha Vedoucí práce: Ing. Ivo KAČABA Vypracovala: Zajíčková Miroslava 25

26 Příloha č.1 Analýza vlastní profesní role (rozdělení plošného kruhového grafu) Samostatně vyplněné zaměstnancem, každý podle své úvahy a pracovní činnosti. administrativní činnosti ošetřovatelská činnost dopomoc terapeutům odpočinek + nezaplněný čas 26

27 Příloha č.2 VZOR Individuální vzdělávací plán (IVP) POSLÁNÍ: podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří CÍL: - Splnění kvalifikačních požadavků - Učit se zacházet s klienty - Učit se zacházet s klienty a jejich nejbližšími při blížícím se konci života - Podpora pečovatelky Osnova IVP: a) Vyplnění základních údajů a své osobě b) Výčet nároků profese zaměstnance tak, jak jí definuje zaměstnavatel c) Přehled dosavadního vzdělání a dalších zkušeností d) Porovnání požadavku zaměstnavatele se svými vzdělávacími potřebami Zpracovaný IVP by měl být konzultován s přímým nadřízeným, respektive s klíčovým pracovníkem, jehož role spočívá v koordinaci vzdělávacího procesu Vaší profese. IVP je součástí Vašich osobních materiálů u zaměstnavatele, kopii máte uloženou vy. IVP by neměl obsahovat Vaše citlivé údaje, které by bránily jeho projednávání v organizaci. A. Základní údaje o pracovníkovi Pracovník - Jméno a příjmení Jana Vopičková - Pracoviště sociální a zdravotní péče Průběh zaměstnání u současného zaměstnavatele - Nástup Funkce zdravotní sestra, staniční sestra - Délka praxe 10 let u zaměstnavatele Současné funkční zařazení - Dle katalogu prací Dle interního předpisu vedoucí manažer sociální a zdravotní péče 27

28 Jiné relevantní údaje o průběhu zaměstnání u současného zaměstnavatele (kumulace funkcí, částečný pracovní úvazek, směnný provoz ) Směnný provoz zdravotní sestra Jednosměnný provoz staniční sestra Datum počátku zpracování IVP: Datum ukončení zpracování IVP: Datum kontroly či revize IVP: V/2008 B. Požadavky zaměstnavatele na výkon funkce (vyplňují se jen ty položky, které zaměstnavatel definovat) Požadované minimální vzdělání: Středoškolské vzdělání (SZŠ), Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Požadované odborné profesní vzdělání: Pomaturitní studium, VŠ Požadované obecné znalosti a dovednosti: Základy práce s PC.,znalosti z oblasti gerontologie, komunikativní dovednosti Požadované speciální znalosti a dovednosti: Vedení týmu, manažerské dovednosti, otevřenost k řešení problému Osobní předpoklady: Loajality k zaměstnavateli, schopnost empatie a edukace klienta, chránit práva klienta, ochota k dalšímu vzdělávání Jiné požadavky: C. Současný profesní profil pracovníka (označte zda jde o ukončené, či dosud probíhající vzdělávání, kurz apod.) Dosažení vzdělání: (škola, zaměření, rok absolvování) SZŠ Všeobecná sestra 1987 SZŠ porodní asistentka Další vzdělání, specializační kurzy, apod.: - Viz osobní karta pracovníka 28

29 Další profesní zkušenosti (účast na projektech z oblasti sociálních služeb ) NL-CZ projekt péče o seniory III., Supervize a podpora v práci, Klienti postižení demencí a jejich důstojný život, Koncepce o rozvoji svěřeného úseku, Individuální plány péče. Jiné dovednosti, zkušenosti využitelné v současné profesi Organizační, komunikační. D. Plánovaný profesní profil pracovníka Vzdělávací potřeby dle požadavku zaměstnavatele vzdělávání v komunikaci supervize SQSS Individuální plánování Průběh služby Novinky v oblasti oš. péče Vaše vzdělávací potřeby komunikace v týmu supervize v organizaci SQSS individuální plánování průběh služby s nekomun. kl. novinky v ošetřovatelské péči Zde vytvořte seznam Vámi vybraných vzdělávacích programů a jejich charakteristik i vytipovaných vzdělavatelů. Oblast a témata vzdělání: Práva klientů, problematika restriktivních opatření, komunikace. SQSS, výživa a nutriční terapie, hojení ran, supervize, individuální plánování sociálních služeb, BOZP-PO, první pomoc Název vzdělávacího programu: - Viz témata Charakteristiky vzdělávacího programu: - Úroveň: výborná - Forma: semináře, kurzy, konference, workshopy - Rozsah: dle nabídky 29

30 - Časový plán: r r Předpokládaný výstup a výsledek: osvědčení přenos do praxe - Jiné: - Vzdělavatel: dle VPO - Náklady vzdělávacího programu: dle VPO 30

31 Příloha č. 3 VZOR - VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Domov ROŽĎALOVICE poskytovatel sociálních služeb U Barborky 1, Rožďalovice IČ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Listopad

32 O B S A H a) úvod,charakteristika organizace, poskytované služby b) informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu organizace c) profesní struktura Domova Rožďalovice c)1 popisy pracovních činností d) plánovaný stav a profesní struktura pracovníků e) vzdělávací plán organizace pro léta

33 a) ÚVOD, CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A JEJÍ ČINNOST Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská PRAHA 5 Název: Domov Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Právní forma: U Barborky 1, Rožďalovice příspěvková organizace IČ: Statutární orgán: Miroslava H o n z í k o v á ředitelka Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 1. Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb. 2. Předmět činnosti je vymezen Rozhodnutím o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvková organizace k plnění hlavního úkolu a předmětu činnosti hospodaří v souladu se zřizovací listinou s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, svěřeným do správy efektivně, ekonomicky a účelně jej využívá, pečuje o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. Dále s finančními prostředky získanými vlastní činností, z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, z prostředků fondů, z vlastní hospodářské činnosti a s peněžními i nepeněžními dary od fyzických i právnických osob. Vedoucí tým organizace - ředitelka Domova Rožďalovice - ekonomka a zástupce ředitelky Domova Rožďalovice 33

34 - vedoucí manažer sociální a zdravotní péče Domova Rožďalovice - vedoucí sociální pracovnice Druhy sociálních služeb poskytované dle registrace Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje odbor sociálních věcí, ze dne , č.j. 26/79183/2007/Soc/Bor jsou registrované služby: domovy pro seniory Kapacita: Okruh osob: 171 lůžek cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) domovy se zvláštním režimem Kapacita: Okruh osob: 20 lůžek cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) 34

35 b) Informace ke zpracování a přípravě vzdělávacího plánu organizace Zpracovatelé vzdělávacího plánu: Zajíčková Miroslava Hlaváčková Jaroslava ekonomka, zástupce ředitele personální pracovnice Datum zahájení prací na vzdělávacím plánu: září 2007 Harmonogram prací na vzdělávacím plánu: - příprava IVP zaměstnanců do zodpovídá: Zajíčková - vypracování IVP zaměstnanci do zodpovídá: vedoucí odd. - vypracování VPO Domov Rožďalovice do zodpovídá: Zajíčková Hlaváčková Datum ukončení prací na vzdělávacím plánu: Datum projednání vzdělávacího plánu vedením organizace: Datum revize vzdělávacího plánu: - květen listopad květen 2009 následně každých 6. měsíc 35

36 c)- c)1 PROFESNÍ STRUKTURA DOMOVA ROŽĎALOVICE c)a Současný stav a struktura pracovníků domov pro seniory PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČI - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI - - zajišťují sociálně-správní agendu příjemců soc. služby, řeší sociálně-právní problémy příjemců soc. služby,kulturní a společenské vyžití příjemců soc.služby Vitíková Alexandra 0,9 neodpovídá VŠ do r.2014 Z.108/06, 120,odst.11a Chlomková Alexandra 0,9 odpovídá Filjačová Jana 0,4 neodpovídá studuje Fak.ekon.-správní Pardubice Krausová Jaroslava 0,48 neodpovídá VŠ Z.108/06, 110.odst.a,b,c PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - INSTRUKTOR V SOCIÁLNÍ PÉČI - - pracuje při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a jiných návyků při péči o příjemce soc. služby, spolupracuje na posilování sociálních a společenských kontaktech příjemce soc. služby, vytváří pozitivní mezilidské vztahy, nacvičuje běžné denní činnosti s příjemci soc. služby, zabezpečuje zájmové a kulturní činnosti, provádí speciální terapeutické postupy muzikoterapii, arteterapii, cannisterapii Martincová Věra 0,4 neodpovídá akr.kval.kurz Tučková Lenka 0,9 neodpovídá studuje SOŠ pedag. Praha Zabloudilová Jana 0,65 odpovídá Janečková Alena 0,525 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Syrovátková Marie 0,4 odpovídá Krausová Jaroslava 0,43 odpovídá - PRACOVNICE SOCIÁLNÍ PÉČE - -pracuje převážně v třísměnném nepřetržitém provozu, poskytuje komplexní obslužnou péči o seniory, nemocné a fyzicky postižené příjemce soc. služby, poskytuje pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktech, posiluje životní aktivizaci příjemce soc. služeb a uspokojuje jejich psychosociální potřeby, podporuje a vypomáhá v sebeobsluze,pomáhá v péči o prostředí, vyvíjí činnosti zaměřené na udržení nebo zlepšení sebeobslužných dovedností. 36

37 Bernardová Martina 1 odpovídá Brzobohatá Stanislava 1 odpovídá Pacltová Jana 1 neodpovídá akr.kval.kurz Z.28/07, 120 odst.13 - probíhá Gestřánková Helena 1 odpovídá Horáková Věra 1 odpovídá Jenčíková Jana 1 odpovídá Nešněrová Květa 1 odpovídá Sládková Edita 1 odpovídá Novotná Jaroslava 1 odpovídá Janouchová Jaroslava 1 odpovídá Hůlková Bohuslava 1 odpovídá Škaloudová Dana 1 odpovídá Vávrová Věra 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Andělová Veronika 1 odpovídá Novotná Marie 1 odpovídá Sochorová Anna 1 odpovídá Dřímalová Jitka 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Kudroňová Michaela 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Hoffmannová Andrea 1 odpovídá Bartošová Šárka 1 odpovídá Holá Ludmila 1 odpovídá Mackovčínová Jaroslava 1 odpovídá Němečková Ivana 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Sadílková Hana 0,5 odpovídá Svobodová Drahomíra 1 odpovídá Koutová Eva 1 neodpovídá akr.kval.kurz - probíhá Holcová Šárka 1 odpovídá Nožičková Jaroslava 1 odpovídá Mlejnecká Renata 1 odpovídá Paroulková Ivana 1 neodpovídá akr.kval.kurz probíhá - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE - - řídí a metodicky vede oddělení, podílí se na tvorbě standardů kvality péče a individuálních plánů péče Berkyová Lada 1 odpovídá Třmínková Jiřina 1 odpovídá Nechánská Karla 1 odpovídá - VEDOUCÍ MANAŽER SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE - - řídí a metodicky vede úsek sociální a zdravotní péče, monitoruje a vyhodnocuje potřeby příjemců soc. služby, spolupracuje na zavádění standardů ošetřovatelských plánů a sociální péče do praxe, spolupracuje na tvorbě individuálních plánů péče o příjemce soc. služby vyhodnocováním jeho přání a potřeb Vlčková Martina 0,9 odpovídá Z.564/2006 3odst.4 4odst.7c 37

38 ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI - VŠEOBECNÁ SESTRA - - pracuje ve třísměnném provozu. Poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou sociální péči pod odborným dohledem. Vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti příjemců soc. služeb, sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce, pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav příjemce soc. služby, podílí se na přípravě standardů péče, provádí nácvik sebe-obsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, provádí psychickou podporu umírajících a jejich blízkých, zajišťuje péči o tělo zemřelého a další činnosti spojené s úmrtím příjemce soc. služby, zajišťuje přejímání, kontrolu, uložení léků, zdravotních prostředků a prádla, podává léčivé přípravky. Jíchová Jiřina 0,9 odpovídá Jiroušková Venuše 0,9 odpovídá Kaňková Helena 0,9 odpovídá Pilařová Janka 0,9 odpovídá Chlíbková Libuše 0,9 odpovídá Vecková Dana 0,9 odpovídá Veselá Ivana 0,9 odpovídá Žďárská Jindřiška 0,9 odpovídá - FYZIOTERAPEUT - - provádí léčebnou rehabilitaci pod odborným dohledem, sestavuje krátkodobé rehabilitační plány, provádí základní cvičební metody, techniky a procedury fyzikální terapie. Kubálková Renata 0,4 odpovídá ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI - ŘEDITELKA - - koordinuje finanční, personální, technický, provozní a organizační rozvoj organizace. Zabezpečuje hlavní činnosti organizace. Honzíková Miroslava 0,9 odpovídá Z.564/2006, 4,odst.7d - EKONOMKA, ZÁSTUPCE ŘEDITELKY - - zastupuje ředitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti. Metodicky vede a koordinuje práci ekonomického oddělení. Komplexně řeší ekonomické záležitosti financování a rozpočet, vede účetní jednotku. Projednává rozpočet s jednotlivými rozpočtovými místy. Sleduje projednávání a zúčtování plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhů opatření při jejich neplnění. Provádí kontrolu hospodaření včetně sledování vývoje. Provádí rozbor a sestavuje návrh na opatření. 38

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Výčet položek číselníku: Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU Kód: Název: 000 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Ostatní PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II.

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU OBSAH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍKOVI B. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více