Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja HOPI magazyn Únor February Február Luty 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja HOPI magazyn Únor February Február Luty 2013."

Transkript

1 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja HOPI magazyn Únor February Február Luty Welcome to Poland

2 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt Munkatársak / Szanowni Współpracownicy V minulém čísle jsem se zmínil o tom, že firma má za sebou dvacet let existence a krátce jsem se zamyslel nad tím, co to pro firmu znamená. Čas plyne nejenom v našem životě, ale i v životě firmy, a tak máme za sebou rok Jaký byl? Co pro nás znamenal? Byl to jeden z nejdynamičtějších roků a co se významu týče jeden z nejdůležitějších milníků ve vývoji firmy HOPI. Došlo nejenom k akvizicím, k nakoupení 100% podílu HOPI, ke vstupu do potravinářskozemědělského odvětví nákupem mlékárny HOLLANDIA a zemědělského podniku AGRO Otročín. Expandovali jsme do Polska, připravovali start v Rumunsku, zahájili jsme investiční výstavbu mrazírny na Slovensku a výstavbu mrazírny v Praze. Absolvovali jsme výběrová řízení s téměř všemi našimi partnery, pokračovali ve změně organizační struktury. Ještě intenzivněji jsme rozvíjeli práci s lidmi, začali jasně definovat tvar a přínos HOPI Akademie, protože jak jsem již několikrát zmínil, další rozvoj naší společnosti je závislý především na tom, zda zvládneme vytvořit správný tým vhodným výběrem lidí. Nastartovali jsme projekt Kraft Foods v Maďarsku. Vyrovnali jsme se s plánem tak, že můžeme konstatovat, že všechna naše očekávání a cíle, které jsme si do roku 2012 dali, byly splněny, a to nejenom v provozních, ale i v ekonomických ukazatelích. Chtěl bych především vyzvednout dynamiku startu nových projektů na Slovensku a v Maďarsku. A samozřejmě děkuji všem, kteří se aktivně na výsledku za rok 2012 podíleli. Strategie roku 2013 bude především postavena na tom, jak optimálně zvládnout propad ekonomiky v ČR a tím i dopad na naši společnost. Zvládnout a rozvíjet dál náš strategický koncept mrazírny, zvládnout starty nových projektů v Polsku, Rumunsku a Čechách, až po projekt Rakona. Dotáhnout nový model organizační struktury společnosti HOPI Group a především dokázat udržet pozitivní tendenci meziročních nárůstů jak ve výkonech, tak i v zisku. To nejkrásnější, co chci sdělit Vám, všem HOPÍKŮM, kteří s námi skutečně aktivně dýcháte, je to, že musíme zvládnout práci, kterou máme zajištěnou minimálně na dalších pět let a naším zadáním je jak nejlépe, nejrychleji a nejlaciněji. To vše má smysl, protože máme práci, zakázky a budoucnost. Nic nám nebrání v tom, abychom se s rokem 2013 vyrovnali tak, jak jsme si ve své strategii a plánu definovali. V závěru mi dovolte, abych Vás pozval ke společné oslavě 20. výročí HOPI. Do nového roku 2013 nám přeji především zdraví, Vám pohodu v rodinách, nám všem trochu obchodního štěstí, a abychom si ještě více uvědomovali, že to není nikdo jiný, ale my, kdo o sobě rozhodujeme. Tedy je to především naše práce.... In the last issue, I mentioned that our company had been in existence for twenty years and I briefly reflected on what that it meant for the company. Time goes by not only in our lives but also in the life of our company, and so the year 2012 is behind us now. What was 2012 like? What did it mean to us? It was one of the most dynamic years, and concerning its significance, it was one of the most important milestones in the development of the HOPI company. It was not only acquisitions that took place, but also the fact that 100% of HOPI shares were bought and that we entered the food-agricultural sector by purchasing the HOLLANDIA dairy as well as the agricultural company AGRO Otročín. We expanded into Poland, started preparing a launch in Romania, we commenced the investment construction of a freezing warehouse in the Slovak Republic and one in Prague. We undertook selection procedures with almost all of our partners and continued with changes in the organizational structure. We continued working with people even more intensively and began to clearly define the shape and benefits of HOPI Academy. Because, as I have already mentioned before several times, further development of our company is mainly dependent on whether we manage to create the right team by choosing the right people. We started the Kraft Foods project in Hungary. We managed to fulfil our plan in such a way that we can say that all of our expectations and goals we set in 2012 were met, not only in the operational but also in the economic indicators. I would like to especially highlight the dynamics of the start of new projects in the Slovak Republic and in Hungary. In addition, of course, I would like to thank all those who took active part in reaching the results for the year The strategy in 2013 will be mainly based on how to optimally handle the economic slump in the Czech Republic and thus subsequently the impact on our company. It will mean to manage and further develop our strategic concept of the freezing warehouse, to handle the launch of new projects in Poland, Romania and the Czech Republic up to the Rakona project, finish improving the new model of HOPI Group organizational structure and above all maintain the positive trend in annual increases, both in performance and in profit. The most wonderful thing I want to tell you, all HOPI people who really actively breathe with us, is that we need to do the job that is guaranteed for us for at least the next five years, and our task is to do it in the "best, fastest and cheapest" way. It all makes sense, because we have a job, work orders and future. Nothing prevents us to cope with the year 2013 as we have defined in our strategy and plan. And last but not least, let me invite you to the celebration of the 20th anniversary of HOPI. For the New year 2013, I wish us above all health, I wish you peace and contentment with your families, I wish all of us luck in business and the knowledge that it is nobody else but only us who make decisions about ourselves.... Folyóiratunk előző számában említettem, hogy cégünk már 20 éves múltra tekinthet vissza és röviden elgondolkodtam azon, mit jelent ez cégünk számára. Az idő nem csupán a mi életünkben múlik, hanem a cég életében is, és így már elmúlt a év is. Milyen volt? Mit jelentett számunkra? Ez a legdinamikusabb évek egyike, és ami a jelentőségét illeti, a HOPI cég fejlődésének egyik legfontosabb mérföldköve volt. Nem csak akvizícióra került sor, megvettük a HOPI 100%-os tulajdonrészét, a HOLLANDIA tejfeldolgozó üzem és az AGRO Otročín mezőgazdasági üzem megvásárlásával pedig beléptünk a mezőgazdaság és élelmiszeripari szakágazatba is. Beléptünk a lengyel piacra, előkészítettük az indítást Romániában, megkezdtük Szlovákiában a fagyasztó építkezési beruházást és Prágában a fagyasztó építését. Majdnem minden partnerünkkel pályáztatásban vettünk részt, folytattuk a szervezeti felépítés módosítását. Még erőteljesebben fejlesztettük az emberekkel való foglalkozást, elkezdtük a HOPI Akadémia formájának és előnyeinek egyértelmű, világos megfogalmazását, mivel, amint ezt már többször is említettem, társaságunk további fejlődése elsősorban attól függ, hogy ki tudjuk-e alakítani a megfelelő csapatot a megfelelő emberek kiválasztásával. Magyarországon elindítottuk a Kraft Foods projektet. A tervet úgy teljesítettük, hogy elmondhatjuk, hogy minden, a évre meghatározott elvárásunkat és tervünket teljesítettük, nem csak üzemi, de gazdasági mutatóiban is. Elsősorban szeretném kiemelni az új projektek dinamikus startját Szlovákiában és Magyarországon. Természetesen köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki a év eredményeinek eléréséből aktívan kivette a részét. A év stratégiája elsősorban azon fog alapulni, hogy hogyan kezeljük optimálisan a CsK gazdaságának hanyatlását és ezáltal ennek hatását társaságunkra. Hogyan birkózunk meg a fagyasztók stratégiai koncepciójának továbbfejlesztésével, a lengyelországi, romániai és csehországi új projektek indításával, egészen a Rakona projektig. Hogyan fejezzük be a HOPI Group társaság szervezeti felépítésének új modelljét, hogy mindenek előtt képesek legyünk megtartani az évközi növekedés pozitív tendenciáját, úgy teljesítmény, mint a nyereség területén. A legszebb dolog, amit közölni akarok Önökkel, minden HOPÍKkal, aki tényleg aktívan velünk lélegzik, ez az, hogy a legalább az elkövetkező öt évre bebiztosított munkával meg kell birkóznunk, és a mi feladatunk, hogy ezt a legjobban, leggyorsabban és legolcsóbban teljesítsük. Mindennek azért van értelme, mert vannak megrendeléseink, van munkánk és jövőnk. Semmi nem gátol minket abban, hogy a 2013 évvel úgy birkózzunk meg, ahogy azt a stratégiánkban és tervünkben megfogalmaztuk. Befejezésül engedjék meg, hogy meghívjam Önöket a HOPI 20. évfordulójának megünneplésére. A újesztendőre magunknak elsősorban egészséget kívánok, Önöknek jólétet és békességet családjaikban, mindnyájunknak egy kis üzleti szerencsét, hogy még inkább tudatában legyünk, hogy rólunk senki más nem dönthet, csakis mi. Azaz mindenek előtt a saját munkánk.... W poprzednim numerze wspomniałem o dwudziestoleciu istnienia firmy oraz pokrótce zastanawiałem się nad tym, co to dla niej oznacza. Czas upływa nie tylko w naszym życiu, ale i w życiu firmy, i tak oto mamy za sobą rok Jaki był? Co dla nas oznaczał? Rok ten był jednym z najbardziej dynamicznych, zaś jeśli chodzi o jego znaczenie, należy on do najważniejszych kamieni milowych w rozwoju firmy HOPI. Przyniósł on nie tylko wiele akwizycji, zakup 100% udziałów HOPI, oraz wejście w branżę rolno-spożywczą poprzez zakup mleczarni HOLLANDIA i zakładów rolnych AGRO Otročin. Rozszerzyliśmy działalność na Polskę, przygotowaliśmy start w Rumunii, rozpoczęliśmy inwestycje w zamrażalnię na Słowacji i budowę zamrażalni w Pradze. Wzięlismy udział w przetargach wraz z prawie wszystkimi naszymi partnerami, kontynuowaliśmy zmiany struktury organizacyjnej. Zintensyfikowaliśmy pracę z ludźmi, zaczęliśmy jasno określać kształt i wkład HOPI Akademii, ponieważ jak już kilkakrotnie mówiłem dalszy rozwój naszej spółki zależy przede wszystkim od tego, czy uda się nam stworzyć zgrany zespół poprzez odpowiedni dobór ludzi. Uruchomiliśmy też projekt Kraft Foods na Węgrzech. Poradziliśmy sobie z planem, a zatem możemy stwierdzić, iż wszelkie nasze oczekiwania i cele, jakie sobie założylismy na 2012 rok, zostały zrealizowane, i to nie tylko we wskaźnikach eksploatacyjnych, ale i w ekonomicznych. Chciałbym tu przede wszystkim podkreslić świetną dynamikę rozpoczęcia nowych projektów na Słowacji i na Węgrzech. I oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy aktywnie przyczynili się do osiągnięcia wyników 2012 roku. Strategia roku 2013 będzie oparta głównie na tym, jak optymalnie stawić czoła spadkowi gospodarki w RCz i ograniczyć jego wpływ na nasza spółkę. Należy opanować i dalej rozwijać nasz strategiczny koncept zamrażarni, opanować zapoczątkowanie nowych projektów w Polsce, Rumunii i Czechach, łącznie z projektem Rakona. Dopracować nowy model struktury organizacyjnej spółki HOPI Group, a przede wszystkim utrzymać pozytywną tendencję międzyrocznych przyrostów, zarówno wydajności, jak i zysku. A to najpiękniejsze, co pragnę przekazać Wam, wszystkim HOPIKOM, którzy rzeczywiście razem z nami aktywnie współdziałają, jest to, że musimy podołać pracy, którą mamy zapewnioną na przynajmniej następnych pięć lat, zaś nasze zadanie brzmi jak najlepiej, najszybciej i najtaniej. Wszystko to ma glęboki sens, ponieważ mamy pracę, zamówienia i przyszłość. Nic nie powinno przeszkodzić nam w tym, abyśmy w roku 2013 poradzili sobie tak, jak to sobie założyliśmy w naszej strategii i planie. Na zakończenie pozwólcie mi zaprosić Was do wspólnego świętowania 20-lecia HOPI. Z okazji Nowego Roku 2013 życzę nam głównie zdrowia, Wam zadowolenia w życiu rodzinnym, zaś nam wszystkim razem trochę szczęścia w działalności handlowej, oraz abyśmy sobie jeszcze bardziej uświadomili, że nikt inny, ale tylko my decydujemy o sobie. Tak więc o wszystkim rozstrzyga nasza praca. S úctou Váš / Sincerely yours / Tisztelettel / Z wyrazami szacunku František Piškanin HOPI 2013 Únor February Február Luty 21 years in motion 2 Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada: Jitka Kravčišinová, Iveta Masaříková, Kateřina Fialová, redakce: Zděbradská 74, Jažlovice, Říčany u Prahy, tel.: , grafické zpracování: P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou, kontakt: Tel.:

3 Setkání HOPI důchodců A meeting with HOPI pensioners se uskutečnilo setkání managementu HOPI s bývalými kolegy. Zájem o setkání ze strany kolegů, důchodců, byl veliký. Uskutečnilo se v Jažlovicích. Pro účastníky bylo připraveno drobné občerstvení. Poté je přivítal majitel společnosti, pan František Piškanin a seznámil je s vývojem společnosti. Dále měli možnost absolvovat komentovanou prohlídku provozů v Jažlovicích. Prohlídce a výkladu věnovali velkou pozornost, dotazy nešetřili. Závěr setkání se uskutečnil v příjem- ném prostředí restaurace Parkhotelu v Popovičkách. Při dobrém jídle, pití a výborné náladě si měli všichni účastníci dlouho co vyprávět... On 25th October 2012, the management of HOPI met up with their old colleagues. The former employees, now pensioners, expressed a real interest in this meeting, which took place in Jažlovice. A small buffet was prepared, after which the participants were welcomed by Mr. František Piškanin, the owner of the company. Mr. Piškanin then spoke about the company s progress and there was also an opportunity to have a guided tour around Jažlovice operations. Many took up this opportunity and enjoyed looking around while paying attention to the interesting commentary and asking many questions. To conclude the meeting, everyone was invited to a lovely restaurant in the Popovičky Parkhotel. There was a lot to talk about as well as enjoy good food, good drink and good company Slavnostní ples a galavečer The gala evening and ball Dne 22. února 2013 se uskuteční Slavnostní ples a galavečer společnosti HOPI, který je pořádán k 20. výročí založení společnosti a bude se konat v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech. Více na The gala evening and ball of HOPI is to be held for the 20th anniversary of the founding of the company and will take place on 22nd February, The ball will be held in Grandhotel Pupp in Karlovy Vary. More information on 3

4 Autor / By: Milan Svejkovský Manažer ConOps - HOPI Group ConOps Manager - HOPI Group Hlavní náplní prvního polského provozu je výroba promočních balíčků a etiketování zboží. Naše výrobní prostory se nachází uvnitř centrálního skladu společnosti Procter & Gamble, který je součástí logistického areálu ProLogis Sochaczew. Celý koncept je postaven na myšlence spolupráce obou společností v rámci jedné budovy, což nabízí celou řadu výhod a z nich plynoucích úspor (nulové dopravní náklady, výroba Just In Time, atd.). Jde v podstatě o kopii našeho systému z Čech, kdy pro společnost P&G zajišťujeme ve Strančicích skladování a přidané služby pro střední a východní Evropu. Přestože období příprav a startu bylo v plné režii českého expanzního týmu, v současné době je již provoz plně v řízení polského managementu. Generálním ředitelem HOPI Polsko byl jmenován pan Roman Moczyróg a vedoucím provozu v Sochaczewě je pan Jacek Nowak (více viz. organizační struktura). Během září došlo k úspěšnému náboru prvních 9 zaměstnanců, kteří se stali základním pilířem naší polské společnosti. V říjnu a v listopadu počet HOPI pracovníků přerostl hranici 20 lidí. Přestože někteří neměli požadované zkušenosti a znalosti, dokázali svým přístupem a odhodlaností během pouhých tří měsíců převzít od českého týmu zodpovědnost a osamostatnit se. Druhým pilířem naší společnosti je spolupráce s agenturami práce. Navzdory původním obavám z polského trhu práce spolupracujeme v tuto chvíli se třemi agenturami, které nám zajišťují tak potřebnou flexibilitu. Jde o dvě lokální agentury a třetí, se kterou úzce spolupracujeme i v Čechách a na Moravě. Jestliže na startu bylo 9 kmenových a 30 agenturních pracovníků, ve finální fázi by na provoze HOPI Sochaczew mělo pracovat přes 120 lidí a to ve dvou dvanáctihodinových směnách 5 dní v týdnu. Milníky HOPI Poland / HOPI Poland milestones Český tým v HOPI Sochaczew / Czech team in HOPI Sochaczew Milan Svejkovský Projektový manažer / Project manager 06/ /2013 Rudolf Andrle Manažer kvality / Quality manager 06/ /2013 Ladislav Bakeš Kouč pro vedoucího provozu / Coach for the head of operations 09/ /2013 Jaroslav Koupý Kouč pro směnové mistry / Coach for shift supervisors 10/ /2013 Romana Neužilová Kouč pro kontrolory kvality / Coach for quality controllers 10/ /2013 Mariana Köberlingová Kouč pro plánaře výroby / Coach for product planners 10/2012 Dariusz Czak Překlady, tlumočení / Translations, interpreting 08/ /2012 Vývoj objemů / Evolution of volumes ConOps Zkratkou ConOps (neboli Contracted Operations ) se rozumí proces, při kterém je určité zboží postoupeno subdodavateli za účelem změny či úpravy spotřebitelského nebo skupinového balení. Vstup do tohoto procesu představuje základní produkt (např. prací prášek) a pomocné materiály (kartony, pásky, etikety atd.). Výstupem je nový produkt. Znakem přidané hodnoty je změna kódu finálního výrobku. ConOps (or Contracted Operations ) is a process whereby certain goods are forwarded to a subcontractor to change or modify the consumer or group packaging. The basic product (e.g. washing powder) and side products (cardboard, tapes, labels etc.) enter the process and the output is a new product. The final code of the product is changed which brings added value. 4

5 Dne 1. října 2012 ve 12:05 byla zahájena výroba na provoze HOPI ConOps Sochaczew. Po měsících příprav a po vstupním zákaznickém auditu jsme od oddělení kvality P&G dostali zelenou, čímž reálně započala nová kapitola naší společnosti zrodilo se HOPI Polsko. On 1 st October 2012, at 12:05, operations commenced at HOPI ConOps Sochaczew. After months of preparations and after the preliminary customer audit we received the green light from the P&G quality department whereby a new chapter of our company began HOPI Poland was born. Sochaczew Město Sochaczew se nachází v Mazowieckém vojvodství cca 60 kilometrů západně od Varšavy. Žije zde téměř lidí, což zajišťuje určitý potenciál pro nábor kmenových pracovníků. The town of Sochaczew is situated in the Mazowiec province about 60 kilometres west of Warsaw. The population is nearly people which means that there is a good potential for recruitment of permanent workers. První teambuilding / First teambuilding Team HOPI Polsko / HOPI Poland team Provoz HOPI Polsko / HOPI Poland operations 5

6 The main focus of the first Polish operations is the production of promotional packets and labelling of goods. Our production lines are situated within the premises of the Procter & Gamble central warehouse which is also a part of ProLogis Sochaczew logistics premises. The whole concept is built upon the idea of both companies cooperating within one building, which offers a number of advantages and therefore also savings (no delivery costs, Just in time production, etc.) Essentially it copies our Czech system where we provide warehousing and additional services in Strancice for P&G to cover central and Eastern Europe. Even though the period of preparations and launch was directed by the Czech expansion team, today the operations are fully managed by our Polish colleagues. Mr. Roman Moczyróg was appointed the general director of HOPI Poland, and Mr. Jacek Nowak was appointed the head of operations in Sochaczew (see the organizational structure) During September we successfully employed the first 9 employees who became the cornerstone of our Polish company. During October and November the number of HOPI employees rose over 20. Despite some of the people not having the required experience and knowledge, through their attitude and determination they managed to take over the responsibilities from the Czech team and strike out on their own over the course of just two months. The second cornerstone of our company is cooperation with employment agencies. Despite earlier doubts about the Polish employment market, at this moment we are cooperating with three agencies and that ensures the flexibility we need. Two of the agencies are local and one is based in the Czech Republic. Bearing in mind that at the start of the operations there were 9 permanent staff and 30 agency workers, in the final phase of the HOPI Sochaczew operations there should be 120 employees working in two 12 hour shifts 5 days a week. Nové tváře HOPI Polsko / New faces HOPI Poland Roman Moczyróg Jacek Nowak Jolanta Sujka Paulina Sitowska Katarzyna Kowalska Michał Ponder Paulina Gabrysiak Damian Dałkiewicz Dominika Niewczas Agnieszka Zalewska Grażyna Szewczykowska Elwira Tomczak Magdalena Siewiera Monika Miazio Martyna Gonta Ewa Szymańska Dorota Szynert Edyta Bartosiak Iwona Rogozińska Katarzyna Kalinowska Grzegorz Białkowski Ewa Mariankowska Jacek Szynert Radosław Perzyński Karol Błaszczyk Naše první výrobky / Our first products 6

7 Organizační struktura HOPI Polsko / Organizational structure HOPI Poland 7

8

9 Představení generálního ředitele HOPI Polsko Introducing the CEO HOPI PL Poland Roman Moczyróg Generální ředitel Hopi PL Poland General Manager Hopi PL Poland Věk Age: 57 Znamení Star sign: Štír Scorpio Vzdělání Education: Msc Ekonomie, Centrální Obchodní Škola ve Varšavě MSc Economy, Central School of Commerce Warsaw Záliby Hobbies: Cestování, zahradničení Travelling, gardening Dodavatelské řetězce - zkušenosti: 17 let pro Procter & Gamble, různé pozice ve střední a východní Evropě, na Blízkém východě a v Africe, 3,5 roku ve společnosti Coca Cola v Polsku Supply Chain experience: 17 years in Procter & Gamble, various Supply Chain assignments across Central & Eastern Europe, Middle East and Africa 3.5 years in the Coca Cola company in Poland How did you get to know Hopi? It was back in 2005/6. I was working for Procter & Gamble in Budapest and I was responsible for P&G Supply Chain in CZ, SK, HU, Slo & Cro (Central Europe South CES). We decided at that time to close the DC in Budapest and open a new, bigger in Prague, serving all CES countries. Hopi won this tender and I was impressed with their professionalism, management engagement and flexibility. That was the time I met Frantisek and David for the first time. What were your beginnings with Hopi? I got in touch with David Piskanin back in June/July this year. Hopi was preparing to enter the Polish market with co-packing operations for P&G. We both concluded that I could be a good choice for Hopi to lead its business in Poland. From my perspective it meant that: I knew the company and I liked it (young and dynamic organization). I knew the owners and I liked them (I like to work with people who are principled). The business and organization would have to be built from scratch; this is the most exciting phase of organization development. In view of the above, the decision was extremely easy for me. I was very happy to join Hopi. Jak jste se seznámil s HOPI? Bylo to v roce 2005/6. Pracoval jsem pro společnost Procter & Gamble v Budapešti, kde jsem měl na starosti dodavatelský řetězec P&G v ČR, SK, HU, Slo & Cro (Střední Evropa jih CES). Rozhodli jsme se tehdy zavřít DC v Budapešti a otevřít nové, větší v Praze, které by sloužilo všem CES zemím. HOPI tento tendr vyhrála a její profesionalismus, flexibilita a zapojení managementu na mě udělaly velký dojem. Právě v tu dobu jsem se poprvé potkal s Františkem a Davidem. Jaké byly vaše začátky v HOPI? Asi v červnu nebo červenci roku 2012 jsem kontaktoval Davida Piškanina. HOPI se právě chystala vstoupit na polský trh s nabídkou co-packingu pro P&G. Oba jsme došli k závěru, že já sám bych mohl být pro HOPI dobrou volbou k vedení společnosti v Polsku. Z mého pohledu bylo směrodatné, že: společnost znám a zamlouvá se mi (je mladá a dynamická) znám majitele a líbí se mi (rád pracuji s lidmi, kteří jsou zásadoví) organizace společnosti bude muset vznikat od úplného začátku, což je nejvíc vzrušující fáze vývoje společnosti. Mé rozhodnutí bylo vzhledem k faktům uvedeným výše velmi snadné. Byl jsem potěšen, že se můžu stát členem HOPI. Jaké jsou priority HOPI na novém trhu v Polsku? 1. Spuštění provozu co-packing pro P&G v Sochaczewě Provoz jsme rozjeli k 1. říjnu Tento kontrakt pro nás znamená velký objem a plán byl takový, že HOPI celý objem převezme do šesti měsíců. Spuštění provozu dopadlo výborně, takže nyní pracujeme na nově vytyčeném cíli převzetí plného objemu během příštích tří měsíců, místo původně plánovaných šesti. Musím zde vyzvednout obrovský přínos a nespornou profesionalitu a zapojení našich českých zaměstnanců, kteří se zasloužili o to, že spuštění provozu v Sochaczewě bylo úspěšné. 2. Vybudovat HOPI dobré jméno prostřednictvím rozšíření obchodní činnosti se stávajícími partnery Mezi různými mezinárodními dodavateli a řetězci má HOPI velmi dobré jméno, což je velká hodnota, které bylo dosaženo mnohaletou tvrdou pílí. Bylo mi jasné, že tohle jsou velmi pevné základy, na kterých můžu dále stavět. 3. Rozšířit obchodní činnost získáním nových partnerů Jakmile se dobré jméno HOPI zviditelní, noví partneři budou pro HOPI znamenat rozšíření obchodní činnosti. Vstoupit na zavedený trh musí být obrovskou výzvou... Jak jsem již uvedl, na trhu se vždy najde místo pro dobrého hráče a nemůže být pochyb, že HOPI dobrým hráčem je. Vyvíjíme také velké úsilí k vytvoření silného týmu. Silný tým a dobré jméno HOPI je spojení, ze kterého vyplývá vysoká pravděpodobnost dosažení úspěchu. Jací lidé jsou zaměstnáváni v Sochaczewě? Většina lidí, které jsme zaměstnali v Sochaczewě, bydlí v blízkém okolí a má zkušenosti s prací v logistice. Sochaczew se nachází 60 kilometrů západně od Varšavy, vedle staré cesty, která spojovala Moskvu a Berlín. Toto místo je dobře napojeno na nově otevřenou dálnici mezi Varšavou a Berlínem. Je zde také situováno mnoho jiných logistických společností. Je to prostě to správné místo. Hledali jsme lidi, kteří jsou otevřeni novým názorům a kteří jsou komunikativní a úspěšní. Řekněte nám něco více o sobě... Můj volný čas, který trávím se svou ženou, zaplňují tři činnosti: Cestování. Dvakrát do roka plánuje manželka dovolenou na nějaké exotické místo (tím nemyslím povalování se na pláži, ale cestování a navštěvování zajímavých míst). Je v tom opravdu dobrá. Všechny kontinenty jsme navštívili už několikrát. Naše příští destinace je Etiopie. Patříme také ke skupině 10 lidí, se kterými se známe již od dob studií na univerzitě a s nimiž každý rok organizujeme v Polsku několik dlouhých víkendů. V organizování těchto výletů se střídáme, připravujeme podrobný program na každý den a detailní informace o místech, která chceme navštívit. Zahradničení. Vlastníme letní byt u jezera, kde máme zahradu. Jednu zahradu máme také ve Varšavě. Pracujeme tam rádi, ale aby byla hezká, vyžaduje to spoustu úsilí. Často práci na zahradě spojujeme s grilováním, což si pak užíváme ještě víc. Má to ještě jednu výhodu, také náš pes (Maks zlatý retrívr) tam s námi rád pobývá a grilování miluje. Máme také rádi živou hudbu (od klasiky přes jazz až k popu). Často chodíme na koncerty a na druhém místě je pro nás návštěva divadla. Do kina moc často nechodíme. Shrnutí co je pro vás důležité? Být zásadový. Pokud znáte své vlastní hodnoty a zásady, které je třeba dodržovat, abyste jim dostáli, pak je jakékoli vaše rozhodnutí (a je jedno, jestli v soukromé či pracovní sféře vašeho života) jednoduché. Jednou z nejdůležitějších zásad, kterou se snažím dodržovat, je otevřená a upřímná komunikace. Co mám na jazyku, to řeknu, a to co říkám také dělám. Nic neskrývám a nelžu. A nesnáším být obklopen lidmi, kteří tuto zásadu nesdílejí. To se týče jak profesionálního, tak soukromého života. Další důležitá zásada je: nečekej, že někdo změní tvůj život (opět je jedno jestli profesionální či soukromý). Mám v sobě jakousi vnitřní energii, která mě neustále tlačí ke změně, abych hledal nové způsoby řešení situací. Nikdy nepřijímám status quo (současný stav věci, v pozitivním slova smyslu). Děkujeme za rozhovor. What are Hopi priorities in the new market - Poland? No 1 start up of co-packing operations for P&G in Sochaczew. We started these operations on 1st October This is a big volume contract and there was a plan that Hopi would take over all the volume within 6 months. The start up was very good, so we are now working towards the new target of reaching full volumes within 3 months, instead of 6. I must underline here the tremendous contribution and the undisputable professionalism and engagement of our Czech employees to make Sochaczew start up a success. No 2 Build Hopi s reputation through business expansion with existing partners. Hopi has a very good reputation among various international Suppliers and Chains, which brings the company great value, built over many years of hard work. It was obvious to me that this is a very strong foundation that I should use to build on further. No 3 Expand business with new partners. Once Hopi good name is visible broadly, we will start expanding business with new partners. It must be a challenge to enter an established market... As I have already mentioned, for a good player there is always a place in the market. And there is no doubt that Hopi is a good player. We are also making a big effort to build a strong local team. Hopi s good name and its professional people is the mix which gives a high probability of success. Who are the people that we are recruiting in Sochaczew? The majority of people we have recruited in Sochaczew live in close vicinity and have some experience in logistics. Sochaczew is located 60 kilometer west of Warsaw, next to an old Moscow Berlin road, well connected to the newly opened Warsaw-Berlin highway. Many logistics companies choose this area for their operations. It is a good location. We were looking for people who are open minded and have easy and open communication skills, and we were successful. Tell us more about yourself... There are 3 things which take up most of my and my wife s free time: Travelling. My wife plans 2 trips a year, somewhere to an exotic destination (not a beach type of vacation but moving around and visiting interesting places). She is excellent in planning such trips. We have visited all the continents a number of times. Our next destination is Ethopia. On top, we belong to a group of 10 people (that we studied together at the university) and we organize several long weekend trips a year somewhere in Poland. These trips are always well organized by one of us (rotating role), we have detailed agenda about what we do each day and very detailed information about the places we visit. Gardening. We have a summer house at the lake where we have a garden and we also have a second garden in Warsaw. We like it if the garden looks nice, but it takes time to make it look nice. We both enjoy gardening and we often combine it with a barbecue which means that we enjoy it even more. There is also an additional advantage we have a dog (Maks Golden Retriever) who loves to be there with us and also loves barbecues. We like live music (from classical through to jazz and pop). We visit concerts as well as the theatre, though we visit concerts more often. Very rarely we visit the cinema. Overall what is important for you? To be principle based. If you have clarity on what your key values are and what principles you need to follow in order to be in line with your system of values, then any decision you need to make (does not matter whether in your professional or private life) becomes extremely easy. One of the most important principles that I try to follow is an open and honest communication. I say what I think and I do what I say. I don t hide things, I don t lie. And I hate to be surrounded by people who do not follow this principle, both in the professional and private lives. Another important principle is: don t wait for somebody else to change your life (does not matter again whether professional or private). I think I have this internal energy which is continuously pushing me to change, to find better ways of doing things. I never accept status quo (in a positive sense). Thank you for the interview. 9

10 Doprava Transport Slovo ředitele dopravy A word by the Transport Manager Autor / By: Ing. Eduard Šneidar Ředitel dopravy HOPI CZ a SK Director of transport of HOPI CZ and SK Máme za sebou rok 2012, který se svým vývojem významně zapsal do historie společnosti HOPI s.r.o. Je pravdou, že tento zápis nebude mít jmenovatele zásadní nárůst objemů, neboť z tohoto pohledu byl rok 2012 víceméně podobný jako rok V celkových číslech to znamená přes přepravených palet a přes ujetých km. Pouze pro představu, tato vzdálenost odpovídá zhruba 1/3 vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Světlo tuto vzdálenost urazí za cca 2 minuty 45 sekund. V roce 2012 dosáhla společnost HOPI s.r.o. dvacetiletého výročí působení na trhu, transformovala se na ryze českou společnost působící v České a Slovenské republice, Maďarsku a Polsku, přičemž o expanzi do dalších zemí Evropy se už nejen mluví. Rok 2012 nám přinesl poučení, že je nutné se neustále provozně i osobně rozvíjet, inovovat a zdolávat přirozené překážky, které s sebou náš obor nese, neboť stagnace či pocit, že vše je jak má být, může mít v konečném důsledku fatální důsledky ve vztahu se zákazníkem. Druhá polovina roku 2012 byla na dopravě ve vztahu k technice o hledání nových řešení, inovací a zkoušení nových technologií. První akcí bylo vypsání výběrového řízení na dodávku prodloužených návěsů, které přepraví o 3, resp. o 6 palet (v případě dvoupodlažních návěsů) více. V září bylo výběrové řízení vyhodnoceno a objednáno celkem 16 ks návěsů, z toho 8 dvouteplotních a 8 dvoupodlažních. Dodavatelem návěsů bude výrobce SCHMITZ a dodavatelem chladících agregátů výrobce THERMOKING, který uspěl ve výběrovém řízení po dlouhých 10 letech. Novinkou na těchto návěsech bude systém LSP, což znamená odlehčování poslední nápravy návěsu při rychlosti nižší než 30 km/hod. Výhodou tohoto systému je šetření opotřebení pneumatik při otáčení se na malém poloměru (areály, kruhové objezdy, ), kde tyto pneumatiky nejvíce trpí na boční třecí síly, které na zadní nápravu působí. V měsíci listopadu jsme vypsali výběrové řízení na dodávku distribučních vozidel, a to především ze dvou důvodů. Tím prvním je obnova vozového parku v HOPI CZ a HOPI SK z pohledu spolehlivosti techniky, tím druhým je optimalizace nákladů, především PHM a mýta, kdy volíme vhodný kompromis mezi celkovou hmotností vozidla, užitnou hmotností a výkonem motoru. Vyhodnocení tohoto výběrového řízení proběhne v 1. čtvrtletí roku V celkovém součtu se jedná o dodávku ks distribučních vozidel. Další zajímavost, kterou jsme v prosinci roku 2012 vyzkoušeli, bylo malé distribuční vozidlo s hybridním pohonem (DIESEL x ELEKTRO) Mitsubishi FUSO, které nám zapůjčil k otestování distributor této značky na českém trhu Mercedes Benz.* 1 Neméně důležitým krokem byla aktualizace aplikace systému sledování vozidel GPS - Echotrack, kdy nejvýznamnějším krokem byl přechod na novou verzi programu. Tato aktualizace nám umožňuje lépe sledovat vozidla v čase a rychleji a důsledněji vyhodnocovat průběh činnosti vozidla nejen z pohledu pozice, ale i ostatních provozních ukazatelů. Asi nejvýznamnější pomůckou je možnost využití mapového podkladu Google maps a jeho služby Street View, která nám umožní přímo vidět místo, kde se vozidlo nachází. Přínosem je hlavně odhad místa ve smyslu přístupnosti vozidla u nového zákazníka, či zkontrolování odstavení vozidel na nepovolených místech a lepší vyhodnocení činnosti či důvodu zastávky řidiče bez následného telefonického ověřování. * 2 Tuto činnost od října v dopravě nově zastřešuje Václav Šetelík.* 3 V roce 2012 jsme se zaměřili a dali si výzvu snížit celkovou spotřebu pohonných hmot, neboť je nutné částečně eliminovat negativní vývoj ceny pohonných hmot za uplynulé 4 roky. * 4 Abychom tuto myšlenku podpořili, vybrali jsme od září 2012 z řad řidičů toho nejlepšího - Rudolfa Pokorného (3. místo v národním kole soutěže Mladý Evropský řidič kamionu ), * 5 který absolvoval náročný školící program od našich dodavatelů techniky. Je zřejmé, že sám o sobě tuto problematiku neposune, je nutný aktivní přístup každého z řidičů. Proto jsme ke konci roku upravili pravidla pro vyhodnocování spotřeby, zvýšili motivační složku za úspory PHM a vypsali zajímavé soutěže pro řidiče v oblasti úspory pohonných hmot. V této činnosti budeme aktivně pokračovat i v roce 2013, neboť pozitivní výsledek nám dává velké možnosti, především v konkurenční výhodě na dopravním trhu. K tomu nám pomáhá dobře zvolený výběr používané techniky. Věřím, že nám tyto vybrané zmíněné inovace pomohou dosáhnout cílů, které jsme si dali pro rok Toho můžeme dosáhnout pouze pochopením myšlenek a cílů a aktivním přístupem všech zaměstnanců. Týmovou prací dosáhneme výsledků rychleji a efektivněji. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům kolegům za zvládnutí složitého roku 2012 a přijetí všech výzev pro rok Chtěl bych popřát mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě v Novém roce. Těším se na spolupráci s každým, kdo tyto výzvy přijme. * 1 Malé distribuční vozidlo s hybridním pohonem Mitsubishi FUSO * 1 Small distribution vehicle with a hybrid drive Mitsubishi FUSO * 3 Václav Šetelík * 2 Aktualizace aplikace systému sledování vozidel GPS - Echotrack * 2 Update of the vehicle tracking system application GPS - Echotrack 10

11 * 4 Vývoj ceny pohonných hmot za uplynulé 4 roky * 4 Trend in fuel prices over the past four years * 5 Rudolf Pokorný The year 2012 is at an end and we can say that it has been significantly marked down in history of HOPI s.r.o. regarding development. It is true that this entry will not have the common denominator in "radical growth of volume", because from this point of view the year 2012 has been more or less similar to that of year In total numbers this means over 6 million pallets transported and over 45 million kilometres driven. For illustration, this distance stands for approximately 1/3 of the distance between the Earth and the Sun. Light would travel this distance in about 2 minutes 45 seconds. In 2012, HOPI company s.r.o. celebrates the twentieth anniversary of being on the market, it has transformed itself into a purely Czech company operating in the Czech and Slovak Republics, Hungary and Poland, while the expansion to other countries in Europe is not just being talked about. The year 2012 brought us a lesson that it is necessary to develop constantly, personally as well as with regard to operations, to innovate and overcome natural barriers that come with our industry, as slackness or a feeling that everything is as it should be, may ultimately have fatal consequences in relation the customer. Regarding transport and technology, the second half of 2012 was about finding new solutions, innovations and testing new technologies. The first event was the tender for the supply of extended trailers which carry 3 or 6 times (in the case of double-decker unit) more pallets. In September, the tender was evaluated and we ordered a total of 16 semi-trailers, including 8 with dual temperatures and 8 double-deckers. The supplier of trailers will be SCHMITZ and the supplier of cooling aggregates will be THERMOKING, which succeeded in the tender after long 10 years. The LSP system will be a new part on these trailers. It entails relieving the last axle of the trailer at speeds lower than 30 km/h. The advantage of this system is the saving of tyre wear when turning on a small radius (compounds, roundabouts,...), where these particular tyres suffer most from the lateral friction affecting the rear axle. In November, we announced a tender for the supply of distribution vehicles, primarily for two reasons. The first is the renewal of the fleet in HOPI CZ and HOPI SK in terms of reliability of equipment, the second is to optimize costs, especially fuel and tolls, when we have to decide on a suitable compromise between the total vehicle weight, payload capacity and engine performance. The evaluation of this tender will be held in the 1st quarter of In total, this means a supply of 15 to 20 distribution vehicles. Another interesting event was in December 2012, when we tested a small distribution vehicle with a hybrid drive (DIESEL x ELECTRO) Mitsubishi Fuso, which was loaned to us for testing by the distributor of this brand on the Czech market, Mercedes Benz.* 1 An equally important step was the update of the vehicle tracking system application GPS Echotrack where the most important step was the transition to the new version of the system. This update allows for better tracking of vehicles regarding time and speed, and a faster and more thorough evaluation of the progress of the vehicle not only in terms of position, but also in terms of other operational indicators. Possibly the most important tool is the opportunity to use "Google maps" and its Street View service which allows us to see the place where the vehicle is directly. The benefit lies chiefly in estimating the place in terms of access for vehicles for a new customer or checking whether the vehicle is stationed at unauthorized sites, as well as better evaluation of the activity or reason for drivers stopping without having to perform a subsequent telephone verification.* 2 The person responsible for this activity at the transport department as of October is Václav Šetelík.* 3 In 2012 we focused and on and set ourselves a challenge to reduce the overall fuel consumption, as it is necessary to partially eliminate the negative trend in fuel prices over the past four years.* 4 To support this goal, in September 2012 we chose the best driver from the team - Rudolf Pokorny (3rd place in the national round of the "Young European Truck Driver " competition),* 5 who has completed a demanding training programme with our equipment suppliers. It is obvious that he will not solve this issue himself, each driver must actively join in too. Therefore, towards the end of the year we modified the rules for evaluation of consumption, increased motivation for saving fuel and announced interesting competitions for drivers regarding fuel saving. We shall continue in this activity in 2013 as well, since a positive result gives us great opportunities, especially the competitive advantage in the transport market. And well selected technologies and equipment help us in reaching these goals. I believe that these innovations will help us achieve the goals we have set ourselves for This can be achieved only by understanding the ideas and goals and by active approach of all employees. Results will be achieved faster and more efficiently with teamwork. Finally, I would like to thank all employees - colleagues for managing the challenging year 2012very well and for adopting new challenges for I would like to wish you a lot of success in both your personal and professional life in the New Year. I look forward to working with everyone who shall adopt these challenges. 11

12 Slovo ředitele provozů HOPI Jažlovice Word from the Director of HOPI Jazlovice operations Vážení kolegové, jak již bylo zřejmé z informací uveřejněných v posledním vydání HOPÍKu, došlo v létě na provozním úseku naší společnosti k organizačním změnám, kterých jsem byl také součástí a po půlročním působení v dceřiné společnosti HOPI SK s.r.o., pro mě velice přínosném a i příjemném, jsem se po dohodě s majiteli vrátil na místo činu, do provozů v Jažlovicích. Za jeden z hlavních cílů svého působení považuji navazování užší spolupráce mezi jednotlivými provozy v Jažlovicích, což se začíná čím dál tím více projevovat. Oceňuji průběžné sdílení jak prostoru, tak i jiných zdrojů na budově H1 mezi odpovědnými manažery (Petra Smejkalová, Čestmír Pacek). Také se daří sdílet i zdroje mezi ostatními provozy (hlavně od personálně největšího provozu mrazírny, vedeného Romanem Kmecem, např. směrem na provozy na budově H2, vedené panem Macalou). V současném trendu výrazných výkyvů v objemech našich partnerů v čase jsou to nevyhnutelné kroky k tomu, abychom byli schopni zvládat tyto odchylky v čase. Navíc začínáme s rotací pracovníků v pozicích směnových mistrů či vedoucích skladů v rámci areálu. Musím tady ale také zmínit fakt, že se pozitivně projevuje vzájemná konstruktivní spolupráce i s oddělením dopravy, kde se výrazně více, než tomu bylo v minulosti, respektují vzájemné potřeby i omezení. Protože naše práce je o kvalitě a efektivitě, identifikovali jsme společně s provozními manažery řadu úsporných opatření, která se začínají průběžně realizovat, nejpozději však od začátku roku Tématem číslo jedna co se dalšího rozvoje týče je zajisté nová mrazírna H1+ přímo navazující na stávající budovu H1 v Jažlovicích. Společně s technickým oddělením jsme dospěli k finálnímu návrhu vnitřního uspořádání. Po jeho schválení vedením společnosti již nic nebrání tomu, abychom začali kopat. Do provozu by nová mrazírna měla být uvedena v květnu Odpovědnou manažerkou za tento nový provoz bude Petra Smejkalová, což je také důvodem, proč tráví čím dál tím více času na stávající mrazírně H3/H4 a také důvodem opětovného zařazení Pavla Drába staršího na pozici vedoucího skladu provozu Chladírna H1. Počátkem roku 2013 počítáme s postupným zapracováním dalších budoucích vedoucích pracovníků nového provozu H1+. I když to tak dlouho nevypadalo, poslední týden před Vánocemi nás objemově prověřil. I proto chci poděkovat všem pracovníkům za jejich nasazení a popřát jim úspěšný rok Dear colleagues, in the last issue of Hopik it was clear from what was published that during the summer some organizational changes took place in the operating section of our company. I myself was too a part of these changes. After my six months stint at our subsidiary company HOPI SK s.r.o., which was very beneficial and pleasant for me, the owners and I have agreed that I would return onto the "crime scene", to Jažlovice operations. I consider establishing closer cooperation between individual sites in Jažlovice operations one of my main goals, and it is starting to become more and more visible. I appreciate both the continuous sharing of space and other resources in H1 building between responsible managers (Petra Smejkalová, Čestmír Pacek). Resources among other operations are also being shared (especially from, regarding personnel, the largest - freezing warehouse operations led by Roman Kmec towards for example H2 operations, led by Mr. Macala). In the current trend of significant fluctuations in the volume of our partners over time these are inevitable steps to ensure that we are able to handle these discrepancies on time. In addition, we are starting to rotate workers in the supervisors positions and warehouse managers within the premises. However, I must also mention the fact that mutual beneficial cooperation has a positive effect also at the Transport Department, where mutual needs as well as limitations are respected considerably more than they used to in the past. Because our work is based on quality and efficiency, together with the operational managers we have identified a number of economy measures that are beginning to be implemented as they come, but at the latest from the start of In terms of further development, the topic number one is certainly the new freezing warehouse H1+ directly linked to the existing building H1 in Jažlovice. Together with the technical department we decided on the final design of the internal layout. As soon as it is approved by the company management, nothing prevents us to start "digging". Operations at this new freezing warehouse should commence in May Petra Smejkalová will take the responsibility as the operations manager, which is also the reason why she is spending more and more time at the existing freezing warehouse H3/H4 and why Pavel Drab senior has taken up the position of warehouse manager of H1 chilling warehouse. At the beginning of 2013 we expect more future leaders to join the new operations at H1+. Even though it did not seem likely for a long time, regarding volume, the last week before Christmas put us under test. I therefore want to thank all employees for their commitment and wish them a successful new year Autor / By: Ing. Radoslav Príhoda Ředitel provozů HOPI Jažlovice Operations Manager HOPI Jažlovice 12

13 13

14 Slovo ředitele provozů SK A word by the SK Operations Manager Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás po nějakém čase mohl informovat o provozním dění v HOPI SK s.r.o. Nacházíme se na počátku roku 2013, přichází doba, kdy hodnotíme rok 2012, ale zároveň hledíme na blízkou budoucnost. Jaký bude rok 2013? Jaký bude v souvislosti s hospodářským vývojem na Slovensku? Jak se bude dařit našim partnerům? Na tuto mou poslední otázku si dovolím částečně odpovědět. Věřím, že se našim partnerům povede dobře. Věřím, že se jim povede dobře také z toho důvodu, že pracují se správným logistickým partnerem, s HOPI. Jedním z našich hlavních cílů pro rok 2013 je proto ještě hlouběji spolupracovat s našimi partnery a dodávat jim tu nejkvalitnější službu. Tu dodáme pouze maximálním nasazením nás všech, kteří jsme součástí HOPI rodiny, nejen na Slovensku. Přemýšlejme společně o tom, jak uchopíme každý nápad kohokoli z nás, abychom zlepšili naši službu. Přemýšlejme společně v tom je naše síla, v dobré komunikaci, vzájemné podpoře, spolupráci a úctě nejen k zákazníkovi, ale i k našim kolegům, spolupracovníkům. Nyní k informacím o provozech HOPI SK s.r.o. Středisko Madunice Středisko Madunice, mražený sklad, který má kapacitu paletových míst, pracoval celý rok 2012 s minimální volnou skladovou kapacitou. Vy, kteří pracujete ve skladovém hospodářství, víte, jak je to obtížné, provozně i ekonomicky. Přesto musím konstatovat, že provoz zaznamenal velice dobré provozní výsledky. Je to způsobeno především maximální orientací na tvorbu a neustálou kontrolou skladového layoutu (viz. graf vývoj výkonů v roce 2012). Dalším důležitým a velice pozitivním bodem pro zlepšení výkonů mrazírny je stabilní tým pracovníků ve všech profesích, které v mrazírně pracují, počínaje logistickým managerem, konče skladovými pracovníky. V souvislosti se skladovou kapacitou byla majitelem firmy schválena investice do nového mraženého skladu a také do vybudování parkoviště pro osobní a nákladní vozidla (viz. plánek). Areál Madunice se tak stane komplexním logistickým centrem s veškerou vybaveností. Středisko Prešov Středisko Prešov úspěšně pokračuje v rámci HOPI SK v poskytování logistických CDC služeb, kdy poskytujeme našim partnerů rozvozové služby na celém Slovensku. V průběhu roku 2012 se kolegové z Prešova úspěšně zhostili zabezpečení skladových činností pro našeho partnera Budějovický Budvar SK s.r.o. V Prešově nám také úspěšně funguje kancelář centrálního skladu obalů. S potěšením lze konstatovat, že prešovský sklad je plnohodnotné logistické centrum, kde svým zákazníkům poskytujeme komplexní logistické služby doprava, sklad mražený, chlazený a suchý. Středisko Senec Nejprve krátké osvěžení paměti o Senci: kapacita skladu m 2, dva teplotní režimy (suché 75% celkového objemu, chlazené 25% objemu), non stop provoz 7 dnů v týdnu, 125 pracovníků (z toho 40% agenturní zaměstnanci). V Senci se nám v roce 2012 povedlo uzavřít spolupráci s mnoha partnery, které v rámci HOPI nazýváme providery. Rád bych především zmínil partnery SPAK, SOLIVARY, H.M. WEIHS. Navázali jsme také spolupráci se společnostmi Lidl a Carrefour, se kterými spolupracujeme na principu CDC. Žhavou novinkou konce roku 2012 bylo získání nového partnera společnosti USOVSKO SK s.r.o., pro niž máme skladovou kapacitu paletových míst. Společnost USOVSKO SK s.r.o. je výrobcem například tyčinek Fit. V souvislosti se střediskem Senec bych rád zmínil ještě některé organizační změny konce roku První změnou bylo otevření kanceláře centrálního skladu obalů, která umožňuje vracet doklady nejen našim řidičům, ale i řidičům přijíždějícím z HOPI CZ, a to včetně externích dopravců. Výrazně to tak napomohlo včasnému vracení dodacích listů našim partnerům v rámci celého HOPI. Druhou změnou je zřízení kanceláře account managerů, kteří se tak dostanou blíže k rozrůstající se rodině našich partnerů providerů. Doprava V úvodu této části bych Vám rád zopakoval aktuální stav vozového parku (počet vozových jednotek). V současné době disponuje HOPI SK následujícím vozovým parkem: Graf vývoj výkonů v roce 2012 Chart 2012 Performance development Tahače: 39 ks Návěsy: 39 ks (2 x plachta, 2 x suchá skříň) 5 ks je pronajato z HOPI CZ a HOPI HU Sólo vozidla: 30 ks Vozidla jsou umístěna ve všech třech našich depech na Slovensku, tzn. v Senci, v Madunicích a v Prešově. Měsíčně vozidla převezou průměrně palet a najezdí kilometrů. Jak jsme se již dočetli v předcházejících vydáních časopisu, v roce 2012 oddělení dopravy úspěšně zvládlo navýšení objemů současných partnerů a svoje portfolio partnerů rozšířilo například o partnery: Mlékárna Hlinsko, Antares nebo St. Nicolaus. Novinkou je realizace projektu PICK UP s partnerem Coca Cola nebo řešení servisních zásahů - oprav chladírenských / mrazírenských agregátů přímo v areálu HOPI SK, a to formou výjezdového vozidla s technikem. Výraznou změnou v kolektivu pracovníků dopravy je, že od posílil náš tým Ing. Martin Hrdina, který po náročném výběrovém řízení zaujal pozici Junior manager dopravy. Velkou výzvou oddělení dopravy je nejen zvládnutí vánočních objemů, ale i příprava na plné využití všech vozidel v prvních dvou měsících nového roku, které jsou obecně nejslabšími měsíci v každém roce. Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám popřál šťastný a úspěšný rok Graf výkony v roce šipka ukazuje trend poklesu: najeté km/paleta Chart 2012 performances the arrows shows the decline trend: mileage in km / pallet 14

15 Dear friends, the time has come again for me to tell you about what has been happening at our HOPI SK s.r.o. operations. We are at the threshold of the new year 2013 when we look back and evaluate the last year 2012 but at the same time we look towards the future. What will 2013 be like? How will it be affected by the economic development in Slovakia? How will our partners fare? I shall try and partially answer the last question. I believe that our partners will do well. And one reason why I believe that they will do well is the fact that they are cooperating with the right logistics partner, the HOPI company. One of our main aims for 2013 is to deepen the cooperation with our partners and provide service of the best quality possible. And we, members of the HOPI family, can only provide such service if we use all our resources to the greatest extent, and that means not only in Slovakia. Let us think together on how to look upon anybody s idea to improve our services. Think together thereby lies our strength, in our communication skills, mutual support, cooperation and respect, not only towards the customer but also towards our colleagues and fellow workers. Now for the actual information about HOPI SK s.r.o. operations. Madunice operations The Madunice operations, a freezing warehouse, which has the capacity of 15,000 pallet spaces has been working with a minimal free warehouse capacity for the entire Those of you who work in warehousing know how difficult this situation is, both operationally and economically. Nevertheless, I must say that the operations showed very good operating results. This is largely due to the utmost focus on the creation and continuous monitoring of the warehouse layout (see chart 2012 Performance development). Another important and very positive point for improving the output of the freezing warehouse is a stable team of workers in all professions that work in the freezing warehouse, from the logistics manager to the warehouse workers. In connection with the storage capacity, the owner of the company approved an investment into a new freezing warehouse and also into a parking lot for cars and trucks (see plan). Madunice site will thus become a complex logistics centre with all amenities. Presov operations In Presov we successfully continue in the provision of CDC logistics services within HOPI SK, where we provide distribution services to our partners across the Slovak Republic. During 2012, our colleagues from Presov successfully carried out securing of warehouse activities for our partner Budweiser Budvar SK s.r.o. In Presov we also successfully operate a central packaging warehouse office. We can say with pleasure that the Presov warehouse constitutes a full logistics centre, where customers are provided with complex logistics services - transport, a freezing, chilled and dry warehouse. Senec operations Let me first briefly refresh your memory about Senec: warehouse capacity 18,000 square meters, two temperature modes (dry 75% of the total volume, chilled 25% of volume), non-stop operation 7 days a week, 125 workers (out of this 40% are agency staff). In Senec, we have managed to close a deal about cooperation with many partners during 2012, within HOPI we call them providers. I would like to especially mention our partners SPAK, SOLIVARY, H.M. WEIHS. We have also established CDC based cooperation with Lidl and Carrefour. Hot news of the end of 2012 was the acquisition of a new partner - company USOVSKO SK s.r.o., for whom we have a storage capacity of 1,000 pallet places. USOVSKO Company SK s.r.o. produces for example Fit cereal bars. With regard to Senec operations, I would like to also mention some organizational changes as of the end of The first change was the opening of the central packaging warehouse office, which allows for the documentation to be returned not only to our drivers, but also to drivers arriving from HOPI CZ, including external carriers. It has significantly helped in the timely returning of the delivery notes to our partners within the whole of HOPI. The second change is the creation of an office for account managers, who will thus get closer to our growing family of partners - providers. Transport At the beginning of this section I would like to recapitulate information about our current fleet (number of vehicle units). At present, HOPI SK has the following fleet available: Trucks: 39 pcs Trailers: 39 pcs (2x canvas, 2x dry box) 5 pcs is rented from HOPI CZ a HOPI HU Solo vehicles: 30 pcs The vehicles are located in all three of our depots in Slovakia, that is in Senec, Madunice and in Presov. Monthly average that the vehicles transport is 101,000 pallets and they cover a distance of 610,000 km. As we have already been able to find in the previous editions of the magazine, in 2012 the transport department successfully managed to increase the volume of our current partners and expanded its portfolio with partners such as: Hlinsko Dairy, Antares or St. Nicolaus. Innovations can be seen in the implementation of the PICK UP project with Coca Cola or a solution to service calls - repairing chilling / freezer units - directly within the HOPI SK premises, in the form of an emergency vehicle with a technician. A significant change in the team of transport workers as of 1st October 2012 is their new colleague, Ing. Martin Hrdina, who became the junior transport manager after securing this position in a challenging selection procedure. The big challenge for the transport department is not only managing the Christmas volumes, but also a preparation for the full utilization of all vehicles in the first two months of the new year, them generally being the weakest months each year. And finally, let me wish you and your families a Happy and successful New Year Plánek - expanze Madunice Plan - expansion Madunice Autor / By: Vítězslav Kalous Ředitel provozů HOPI SK Operations Manager HOPI SK 15

16 Zákaznický servis / obchodní oddělení Customer service / sales department HOPI SK obchod Vážený čtenáři, dostalo se mi opět příležitosti nechat Vás nahlédnout pod pokličku obchodu HOPI SK, a proto bych velice rád zhodnotil rok 2012 a naše plány a výzvy do roku nového. Rok 2012 byl pro HOPI SK z obchodního hlediska velice dobrým. Podařilo se nám úspěšně nastartovat a stabilizovat nově získané projekty, navázat a prohloubit spolupráci se stávajícími partnery a v neposlední řadě dále zdokonalit interní spolupráci s úseky provozu a dopravy. Mezi důležité momenty roku 2012 patří: Nové obchodní podmínky se společností TESCO stores SR KOFOLA - Cross-dockingové operace: divize Senec a Prešov Získání a úspěšná stabilizace projektu BUDWEISER BUDVAR SK, s.r.o. LIDL - Cross-dockingové operace: divize Senec CARREFOUR - Cross-dockingové operace ovo-zel: divize Senec SOLIVARY - Získání a úspěšná stabilizace projektu Solivary Získání a úspěšná stabilizace projektu H.M.WEIHS Získání a úspěšná stabilizace projektu ŠPAK Získání a úspěšná stabilizace projektu NOWEL Získání nového projektu USOVSKO se startem od Získání a úspěšná stabilizace transportního projektu BILLA východ Rozvoj spolupráce se stávajícím partnerem BIZLABS Získání nového projektu YURINAT se startem od Získání nového projektu PLUSFOOD se startem od Důležitou součástí obchodu HOPI SK je také rozvoj stávajících partnerů a další možnosti spolupráce. Mezi ty, u kterých v současné době hledáme potenciál další spolupráce, je společnost Carrefour, kde nabízíme logistické řešení v oblasti mražené logistiky, dále společnost Kaufland, kde společně hledáme synergie a přínos v oblasti skladování suchého a chlazeného zboží, a v neposlední řadě také společnost Tesco stores SR, kde diskutujeme o možnosti uskladnění ambientního zboží v divizi HOPI Senec. Dalšími významnými partnery, se kterými bychom chtěli otevřít vzájemnou spolupráci v roce 2013, jsou: KRAFT FOODS - Copackingové aktivity ANTARES - Odsouhlasena spolupráce od února 2013 FEGAFROST - Projekt centrálního skladu Frozen, Dry, Chilled PALMA - Probíhající tendr U posledně zmíněného projektu společnosti PALMA právě probíhá výběrové řízení. V době vydání tohoto čísla Hopíku již budeme vědět výsledek tohoto tendru a věřím, že již tento partner bude v našem zákaznickém portfoliu. Pro HOPI SK je získání tohoto strategického partnera velkou výzvou vzhledem k tomu, že na slovenském trhu je společnost PALMA a.s. jedním z mála posledních velkých zákazníků v oblasti FMCG, na kterou se HOPI SK specializuje. Nadále také probíhají akviziční aktivity se širokým záběrem cca. osmdesáti oslovených potenciálních partnerů, jimž nabízíme jak komplexní logistická řešení, tak jednotlivé služby HOPI SK v oblasti transportu, skladování, copackingu a ostatních. Z celé řady aktivit obchodního úseku chci ještě také zmínit projekt expanze Madunice 2013, kde byla v rámci plánované přístavby nového mrazeného skladu s kapacitou 5300 paletových pozic zahájena projektová činnost, která zahrnuje: Identifikaci potenciálu na trhu SK Oslovení potenciálních zákazníků s nabídkou služeb HOPI SK Nabídka a získání nových partnerů či rozšíření aktivit u těch stávajících Naším cílem je 75% obsazenost nové kapacity mrazírny do konce roku Jak jsem zmínil již v posledním vydání Hopíku, společnost HOPI SK je v expanzi. V expanzi zákaznické, v růstu spolupráce se stávajícími partnery a také v expanzi objemové. V tuto chvíli je velice důležité udržet a nadále zkvalitňovat úroveň nabízených služeb, nabízet optimalizační řešení našim partnerům a nadále budovat silný zákaznický servis, který je naší konkurenční výhodou. Velmi důležitá je také vzájemná spolupráce s ostatními úseky HOPI SK, přenos informací a vnitrofiremní kultura. Dovolte mi tímto krátkým příspěvkem také poděkovat mým spolupracovníkům a kolegům za dosažené výsledky, provozu a dopravě HOPI SK za příkladnou spolupráci a také našim zákazníkům za to, že si vybrali právě HOPI jako svého partnera pro logistická řešení. Jedině společně fungující a partnerský vztah se zákazníkem je tím nosným bodem naší další existence, prosperity a naplněním vize, se kterou HOPI úspěšně působí na trzích CEE. Vše nejlepší v roce 2013, mnoho zdaru a úspěchů. Všichni se těšíme na zahájení výstavby nového skladu, který bude navazovat na stávající mrazírnu, a to na místě bývalého parkoviště. / We are all looking forward to the start of construction of a new warehouse, which will be connected to the current frozen warehouse, on the site of a former parking lot. Na provozu byl nainstalován interkom-pracovníkum na provozu tedy hraje rádio-pevně věříme, že hudba pozitivně ovlivní pracovní prostředí mrazírny. / An intercom has been installed at the operations site the workers can now listen to the radio, we firmly believe that music will positively affect the working environment in the frozen warehouse. Došlo k nainstalování ohřívačů rukou. Pevně věříme, že tyto maličkosti kladně ovlivní práci v takto náročném prostředí. / Handwarmers have been installed we firmly believe that these little details will positively affect work in such a demanding environment. 16

17 HOPI SK - trading Dear reader, once again I have the opportunity to let you peek under the lid of HOPI SK trading, I am pleased to look back to the past year 2012 and review our plans and challenges for the new year was very good for HOPI SK from the point of view of trading. We were able to successfully launch and stabilize newly acquired projects, establish and deepen cooperation with existing partners and last but not least, further improve internal collaboration with the transport and operations sections. These are some of the crucial moments of 2012: New business terms and conditions with TESCO stores SR KOFOLA - cross-docking operations: Senec and Presov Acquirement and successful stabilization of BUDWEISER BUDVAR SK s.r.o. project LIDL - Cross-docking operations: Senec CARREFOUR - Cross-dockingové operace ovo-zel: divize Senec SOLIVARY - Acquirement and successful stabilization of Solivary project Acquirement and successful stabilization of H.M.WEIHS project Acquirement and successful stabilization of SPAK project Acquirement and successful stabilization NOWEL project Acquirement of a new project USOVSKO, to commence Acquirement and successful stabilization of BILLA East transport project Developing cooperation with existing partner BIZLABS Acquirement of a new project YURINAT, to commence Acquirement of a new project PLUSFOOD, to commence An important part of HOPI SK trading is also the development of relations with existing partners and exploring further possibilities for cooperation. We are also currently looking to expand cooperation with companies such as Carrefour, to whom we offer logistics solutions in freezing logistics, Kaufland, where together we seek synergies and benefits relating to the storage of dry and chilled goods, and last but not least, Tesco SR stores, where we discuss the possibility of ambient goods storage in HOPI Senec. Other important partners with whom we would like to begin cooperation in 2013, are: KRAFT FOODS - Co-packing activities ANTARES - cooperation agreed as of February 2013 FEGAFROST - project for a Frozen, Dry and Chilled central warehouse PALMA - tender pending Regarding the PALMA project the tender there is still pending. When this issue of Hopik is published, we will know the outcome of this tender and I believe that this partner will already be a part of our client portfolio. Getting this partner presents a great challenge for HOPI SK, as the company PALMA a.s. is one of the few last large customers in FMCG area, in which HOPI SK specializes. There are also ongoing acquisition activities covering a wide range of approx. eighty potential partners who have been approached, to whom we offer comprehensive logistics solutions as well as individualized services from HOPI SK, in the areas of transport, storage, co-packing and others. From the wide range of the sales department activities, I would also like to mention the " Madunice Expansion 2013" project where we have started to carry out activities within the newly planned freezing warehouse extension with a capacity of 5,300 pallet spaces. These activities include: Identifying potential on SK market Approaching potential customers offering of HOPI SK services Offer and acquisition of new partners and expansion of activities with existing partners Our goal is to occupy 75% of the freezing warehouse s new capacity by the end of As I mentioned in the last issue of Hopik, HOPI SK is expanding. This entails expansion regarding customers, expansion of cooperation with existing partners and also volume expansion. At this point, it is crucial to maintain and continue improving the quality of services offered, to offer solution optimization to our partners and continue to build a strong customer service support, which presents a competitive advantage for us. Working together with other sections of HOPI SK, communication and intra-company culture are also very important. I would also like to take this opportunity to thank my fellow workers and colleagues for the results achieved, the operations and transport department in HOPI SK for exemplary cooperation and our customers for choosing HOPI as their partner for logistics solutions. Only by working together and maintaining partner-like relationship with our customer will we achieve the strong support network to secure our ongoing existence, prosperity and fulfil the vision that enables HOPI to operate successfully on CEE markets. I wish you all the best for 2013, a lot of success and good luck. Autor / By: Marek Fořt Manager obchodu HOPI SK s.r.o. Business manager HOPI SK s.r.o. 17

18 KRAFT FOODS Novinky ze společnosti / News from the company Center of Excellence CEE CS&L Award Autor / By: Peter Macala, Dis. Dne bylo uděleno panu Petrovi Šycovi (Logistický manažer CZ/SK Kraft Foods) a jeho týmu ocenění Center of Excellence CEE CS&L Award. Ocenění bylo uděleno jako výraz uznání velkého úsilí na vytvoření velmi efektivní spolupráce se společností HOPI, která je považována za BENCHMARKOVÉ měřítko spolupráce pro region střední a východní Evropy. Český příklad pomohl využít tuto zkušenost při tenderu v Maďarsku. Tato cena byla předána na výroční konferenci za účasti několika stovek pracovníků Kraft Foods z logistiky, plánování a obchodního oddělení. Ocenění bylo uděleno na základě návrhu pana László Balázs Pála, který ve společnosti Kraft Foods působí na pozici Regionálního ředitele Logistických operací pro region Central Europe East, zahrnující mimo jiné CZ, SK, PL, HU, RU, TR, BG, RO, UA Nastavení takto ceněné spolupráce bylo možné za přispění každého člena týmu jak na straně Kraft Foods, tak i HOPI. Takovéto okamžiky v nás upevňují víru, že jdeme správným směrem k dosažení oboustranné a maximální spokojenosti v naší spolupráci a je také velkým příslibem pro další spolupráci. Velmi mne tato cena těší, zejména v době, kdy se snažíme nastartovat úspěšnou spolupráci se společností Kraft Foods v Maďarsku. Nastavení výborné spolupráce v Maďarsku nám poskytne další konkurenční výhodu při tenderech Kraft Foods v dalších zemích. On , Mr. Petr Šyc (logistics manager of CZ/SK Kraft Foods) and his team received a special prize, the Center of Excellence CEE CS&L Award. The award was given in recognition of the great effort in creating a very successful cooperation with HOPI company, which is considered a benchmark measure of cooperation for the region of Central and Eastern Europe. The Czech example aided in using this experience during a tender in Hungary. This award was presented at the annual conference attended by several hundred workers from Kraft Foods logistics, planning and sales departments. The prize was awarded based on the suggestion of Mr. László Balázs Pál, who holds the position at Kraft Foods of the Regional Director of Logistics Operations for the region of East Central Europe, including CZ, SK, PL, HU, RU, TR, BG, RO, UA... It was possible to establish such acclaimed cooperation thanks to the contribution of each team member from Kraft Foods as well as from HOPI. Such moments reinforce in us the belief that we are following the right path to achieve maximum satisfaction concerning our partnership in both companies and it also shows great promise for further cooperation. I am delighted about this award, especially at a time when we are trying to establish a successful cooperation with Kraft Foods in Hungary. By establishing a great cooperation in Hungary, we will gain additional competitive advantage in Kraft Foods tenders in other countries.

19 Novinky z provozů HOPI HU News from the HOPI HU Nový klient v portfoliu HOPI Maďarsko Operace hotových výrobků Kraft Foods V prvních dnech měsíce června 2012 jsme obdrželi oficiální sdělení, že po velice podrobném tříkolovém výběrovém řízení rozšíří Kraft Foods svou spolupráci s naší společností i v Maďarsku: po tendru vztahujícím se na marketingové produkty, který jsme získali v lednu 2012, pověří naši firmu i logistikou celého sortimentu hotových výrobků na území Maďarska, respektive přepravními úkoly s tím souvisejícími. První projektové jednání bylo uskutečněno 12. června a po důkladné zahajovací fázi (v níž se angažovalo více oddělení společnosti) dorazily v listopadu 2012 do našeho skladu první výrobky. Dne 10. prosince bylo zahájeno pravidelné navážení z výroby a první objednávky zákazníků jsme vyřídili ještě v měsíci prosinci. S ohledem na okruh výrobků klienta a z důvodu požadavků na temperování, respektive na speciální skladování, bylo nutné v areálu logistického střediska v Gyálu provést výrazné úpravy: na ploše s kapacitou přesahující 6000 palet musela být dosažena optimální teplota k zajištění kvality produktů Kraft Foods, proto byla nainstalována technologie chlazení. Kromě toho bylo nutné přestavět regály a zřídit nové rampy, kancelář a infrastrukturu pro operace vyžadující skenování. I touto cestou bychom chtěli poděkovat za odvedenou práci všem kolegům zapojeným do nastartování projektu, včetně logistických, IT a realizačních odborníků mateřské firmy v České republice. Marketingové výrobky Unilever Po výběrovém řízení, které bylo v porovnání s jinými velmi krátké, zařadil náš vážený klient Unilever Maďarsko další oblast svých produktů do okruhu služeb poskytovaných naší společností. Od prosince 2012 tak vykonáváme úkoly spojené se skladováním a rozvážením marketingových výrobků, podporujících obchodní činnost jejich maďarských zákazníků. Rozhodnutí padlo v listopadu, poté jsme zásoby klienta přestěhovali na naši provozovnu v Harbor Parku a byl zahájen rozvoz pro zákazníky. Marketingové výrobky Procter & Gamble Rovněž oznámení jednoho z našich nejnovějších zákazníků, Procter & Gamble, z 30. listopadu 2012 o zvolení maďarské dceřiné společnosti HOPI za partnera pro manipulaci a přepravu marketingoých výrobků, zapadá do obrazu rozvoje společnosti v roce S tímto strategickým klientem HOPI holdingu byla nastartována tuzemská spolupráce již v listopadu 2011 v podobě cross-dockingových operací. Z hlediska této série získaných projektů (marketingové výrobky Kraft a Unilever) můžeme říci, že svou činností v oblasti logistiky a přepravy těchto výrobků se HOPI Hungária připojila k novému obchodnímu odvětví nastartovanému v HOPI group. Náš klient stanovil skutečně náročný termín pro zahájení zásobování 5 evropských zemí (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko). Po minimálních úpravách ve skladu a zásadním vývoji v oblasti IT budou dne 4. února 2013 zahájeny služby pro zákazníky. Získáním projektu budeme nadále posilovat provozovnu naší firmy v Harbor Parku. Vysokou úroveň poskytovaných služeb, považovaných již za standard, musíme zajistit u centrálních procesů pro Unilever, který je naším zákazníkem již několik let a pro Praktiker, který jsme museli v prosinci přestěhovat kvůli změnám v Gyálu. Zároveň musíme zajistit služby pro nového klienta a poměrně nový okruh produktů. Všem kolegům, kteří se do přípravy zahájení projektu zapojili a poté se účastnili každodenních procesů, děkujeme a přejeme mnoho úspěchů! New customers at HOPI portfolio Kraft Foods products We received official announcement in the first days of June 2012, that after a rigorous, three-round tender process our client Kraft Foods is further widening the cooperation with HOPI in Hungary: after the marketing tender (won at January 2012) they selected HOPI as logistics and transportation services provider of their products. The first project meeting had been held on 12th June, and after a deep start-up phase (involving more departments of our company) we received first articles to stock in November and from the 10th December we started to receive regular factory inbounds. First customer deliveries had been performed also in December. Regarding special storage and temperature expectations of the client, we had to perform significant modification in our Gyál logistic centre: we should provide such temperature condition for more than pallets, which prevents the stock of our client from quality degradation. Furthermore we installed new loading ramps and office, remodelled the racking system and the infrastructure for scanner-based operation had also been implemented. We would like to thank the effort of all colleagues who were involved to this project, including the logistics, IT and construction experts of the Czech mother company. Unilever marketing materials After a shorter-than-usual quotation and selection process our valuable client Unilever Hungary Ltd. implemented a new material scope to the service of HOPI: our company is performing logistics and transportation services to the marketing and point-of-sales materials, from December The decision was made in November and we moved the stock to our Harbor Park 24

20 DC in December. The customer deliveries were also started. Procter & Gamble marketing materials An announcement of one of our newest clients also fits into the queue of our this year expansion: after the domestic crossdocking operations (started in November 2011) the strategic client of HOPI Holding, Procter & Gamble, chose the Hungarian subsidiary of the company group to perform warehousing and distribution services for their marketing materials. Looking to the previous sequence (Kraft and Unilever marketing materials) we might state that with these activities HOPI HU affiliates to by HOPI group launched new business segment. Our client set up really demanding deadline for starting the supply of 5 countries (Hungary, Czech Republic, Slovakia, Croatia and Slovenia). After minor warehouse modifications and significant IT development we should start customer deliveries on 4th February By winning this project we are further strengthening our Distribution Centre at Harbor Park: besides the Unilever operation (being on site since several years) and the Praktiker central warehouse operation (which was transferred from our Gyál DC recently) we have to fulfill the high quality expectations of a new client with a new portfolio. We would like to wish good luck for all colleagues of the start-up project and then to the everyday operation!... Új ügyfél a magyar HOPI portfóliójában Kraft Foods késztermék operáció 2012 júniusának első napjaiban kaptunk hivatalos tájékoztatást, hogy egy igen részletes, három körös tenderezési folyamat eredményeként a Kraft Foods Magyarországon is tovább szélesíti együttműködési körét cégünkkel: a 2012 januárjában elnyert marketing termékekre vonatkozó tender után a teljes magyarországi készterméklogisztikájával, illetve az ahhoz kapcsolódó fuvarozási feladatokkal is cégünket bízza meg. A június 12-én megtartott első projektmegbeszélést követő, több terület tevékenységét magában foglaló munka eredményeként novemberben beérkeztek az első cikkek raktárunkba december 10-én pedig rendszeres gyári beszállítások kezdődtek meg. Első vevői rendeléseinket szintén még december hónapban teljesítettük. Tekintettel az ügyfél termékkörére, a temperálási, illetve speciális tárolási igények miatt jelentős átalakításokat kellett végrehajtani a gyáli logisztikai központ területén : 6000 raklapot meghaladó területen kell olyan hőmérsékletet biztosítani, amely meggátolja a Kraft termékeinek minőségi romlását. A temperáláson túl új rámpákat, átalakított állványzatot, új irodát, valamint a szkenneres működéshez szükséges infrastruktúrát kellett a tervezett operáció helyszínén biztosítani. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden, a projekt indításában részt vevő kollégánk munkáját, beleértve a csehországi anyacég logisztikai, IT-s és kivitelezési szakembereit. Unilever marketing termékek A megszokottakhoz képest rövid ajánlattétel, majd kiválasztás után ügyfelünk, az Unilever Magyarország Kft. újabb termékkörét vonta be a HOPI szolgáltatási körébe: a magyar vevőinek értékesítési tevékenységét támogató marketing termékek raktározási és kiszállítási feladatait 2012 decemberétől kezdve cégünk végzi. A novemberi döntést követően decemberben a Harbor Park-i telephelyünkre költöztettük az ügyfél készletét, és a vevői kiszállítások is megkezdődtek. Procter & Gamble marketing termékek Egyik legfrissebb ügyfelünk szintén legfrissebb, november 30-i bejelentése szépen beleillik ez évi partneri fejlesztéseink sorába: a 2011 novemberében elindított belföldi cross-docking operáció után a HOPI holding egyik stratégiai ügyfele, a Procter & Gamble cégcsoportunk magyarországi leányvállalatát választotta logisztikai partneréül, marketing jellegű termékeinek kezelésére és szállítására. A döntést, illetve az azt megelőző sorozatot (Kraft és Unilever marketing termékek) tekintve kijelenthetjük, hogy a cégcsoport magyar egysége új üzletágat indított, ezen termékek logisztikai és fuvarozási tevékenységével. Ügyfelünk az öt országot (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország és Szlovénia) ellátó operáció elindítására komoly kihívásokat tartalmazó határidőt szabott cégünknek: 2013 február 4-én, minimális raktári átalakítás és komoly IT fejlesztés után meg kell kezdenünk a vevők kiszolgálását. A projekt elnyerésével tovább erősítjük cégünk Harbor Park-i telephelyét: a már több éve jelen lévő Unilever, a gyáli változások miatt decemberben átköltöztetett Praktiker központi operációk mellett új ügyfelet, és viszonylag új termékkört kiszolgálva kell biztosítani a már standardnak számító magas szolgáltatási minőséget. Minden, a projektindításban, majd a napi operációban részt vevő kollégának sok sikert kívánunk! Autor / By: János Orvos Sales & IT Director 25

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014 In-house HOPI HOLDING magazine XI/2014 20 BUSINESS SUPERBRANDS 2014 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt kollégák / Drodzy współpracownicy rok 2014 se pomalu blíží ke svému závěru a Vám se

Více

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse HOPÍK 4 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo IV. 2006 / issue No. IV. 2006 UDÁLOST ROKU 2006 otevření HOPI Strančice THE EVENT OF THE YEAR 2006 opening of the Strančice warehouse

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

HOPÍK 12. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja. 2009 Listopad November November

HOPÍK 12. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja. 2009 Listopad November November HOPÍK 12 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja 2009 Listopad November November Významní partneři / Important partners Nový jednatel HOPI SK New CEO of HOPI SK Klášterec

Více

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPÍK 7 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPI & Information Technology Oddělení IT technická & SAP podpora The IT department technical & SAP support 15

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

ČD Cargo obstálo ČD Cargo Passed Muster Josef Bazala

ČD Cargo obstálo ČD Cargo Passed Muster Josef Bazala REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2010 ČD Cargo obstálo ČD Cargo Passed Muster Josef Bazala Finanční výzvy roku 2009 The Financial Challenges of 2009 Bogdan Heczko Vlaky,

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Gustáv Slamečka. Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services. Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity Jiří Paroubek

Gustáv Slamečka. Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services. Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity Jiří Paroubek REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 2 / 2009 Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services Gustáv Slamečka Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více