Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě"

Transkript

1 2009 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě

2 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ, OCHRANĚ MAJETKU, VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITĚ OBSAH 1. Informace o společnosti 3 2. Politika integrovaného systému řízení České rafinérské 5 3. Integrovaný systém řízení Integrovaný systém řízení České rafinérské Interní a externí audity Řízení rizik Spokojenost interního a externího zákazníka 8 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost práce Procesní bezpečnost Ochrana zdraví při práci Požární ochrana Havarijní prevence Systémy ADR a RID Bezpečné řízení motorových vozidel Ochrana majetku Ochrana areálu, budov a technického zařízení Ochrana produktů Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší Povrchové a podzemní vody Odpady Provozní náklady na ochranu životního prostředí Kvalita produktů a implementace biopaliv Řízení kvality Činnost laboratoří 19 Přílohy: Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii 20 Bodová karta HSEQ Evropská charta bezpečnosti silničního provozu - 22 Závazek České rafinérské Kontakty Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

3 1 Informace o společnosti Název společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo Záluží 2, Litvínov 7, IČO Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 696 Základní kapitál Kč Vydané cenné papíry kusů kmenových akcií na jméno, celková výše emise Kč ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále Česká rafinérská) je výrobní společností působící v oboru zpracování ropy a provozující rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Jejími hlavními produkty jsou automobilové benzíny, motorová nafta, letecká paliva, topné oleje, kapalné plyny (LPG), asfalty, suroviny pro petrochemické a chemické výroby, pro výrobu mazacích olejů a látky pro další průmyslové využití. Od srpna roku 2003 je Česká rafinérská přepracovací rafinérií, což znamená, že zpracovává ropu dodanou jejími vlastníky, resp. jejich tuzemskými obchodními společnostmi. Ti realizují prodej všech výrobků na domácím i zahraničním trhu odpovídající jejich vlastnickému podílu. Společnost vykázala za rok 2009 stabilní finanční situaci a při obratu 9,068 miliardy Kč činil čistý zisk 263 miliónů Kč po zdanění. V důsledku ekonomické recese byly sníženy fixní náklady, investiční program a uskutečněna další opatření v souladu s požadavky vlastníků. V důsledku zarážky kralupské rafinérie i nižší poptávky bylo zpracováno méně ropy než v předchozích letech. Podle plánu byly nadále rozvíjeny programy v péči o zdraví zaměstnanců společnosti, v bezpečnosti a ochraně pracovního i životního prostředí. Finanční výkony a investice v milionech Kč Obrat Zisk před zdaněním 328 Zisk po zdanění 263 Fixní provozní náklady UNIPETROL, a.s. Eni International B.V. Shell Overseas Investment B.V. Investiční výdaje 848 Objem zpracované ropy v milionech tun 6,830 16,335 % Počet zaměstnanců k Akcionáři UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investment B.V. 16,335 % 32,445 % 51,220 % ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s. 10 3

4 Česká rafinérská se zabývá zpracováním ropy pro své zákazníky (obchodní společnosti vlastníků) a výrobou ropných produktů ve dvou rafinériích, které se nacházejí v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Významná data a události roku 2009 LEDEN Zahájení plnění povinnosti o přimíchávání 3,5 % bio-ethanolu a 4,5 % MEŘO do motorových paliv BŘEZEN Kontrolní návštěva certifikační společnosti Lloyd s Register Quality Assurance DUBEN-KVĚTEN Periodická odstávka rafinérie Kralupy Dosaženo milníku hodin bez pracovního úrazu ČERVEN Den otevřených dveří průmyslového areálu Kralupy pro základní a střední školy Definitivní obnovení provozu kralupské rafinérie po periodické odstávce ČERVENEC Den bezpečnosti SRPEN Zpracování ropy Iranian Light v litvínovské rafinérii ZÁŘÍ Kontrolní návštěva certifikační společnosti Lloyd s Register Quality Assurance Prezentace výsledků srovnávací studie Solomon 2008 ŘÍJEN Ocenění PetrolAward 2009 za technický počin roku Ocenění rafinérie roku ve Střední a Východní Evropě od World Refining Association LISTOPAD Návštěva drobných akcionářů Unipetrolu v kralupské rafinérii I S O I S O I S O I S O I S O I S O Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

5 2 Politika integrovaného systému řízení České rafinérské BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OCHRANA MAJETKU OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - KVALITA Česká rafinérská se zabývá zpracováním ropy pro své zákazníky (obchodní společnosti vlastníků) a výrobou ropných produktů ve dvou rafinériích, které se nacházejí v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, Česká republika. Česká rafinérská má zaveden a udržuje integrovaný systém řízení, jehož součástí jsou systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality a oblast ochrany majetku. Naplňuje principy společenské odpovědnosti. Česká rafinérská se zavázala v rámci integrovaného systému řízení plnit následující závazky: Provozovat zařízení způsobem, který je bezpečný a chrání zdraví zaměstnanců, dodavatelů, dalších společností i občanů v regionu a má minimální negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost, kvalitu produktů a služeb a jejich majetek. Chránit aktiva a hodnoty České rafinérské. Pečovat o svěřený majetek a udržovat jej v provozuschopném stavu, dbát o jeho řádné používání a uložení, chránit jej před zneužitím. Zajišťovat plnění legislativních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a kvality produktů a služeb. Soulad s legislativními a jinými požadavky trvale udržovat, sledovat a ověřovat jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran. Usilovat o neustálé zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality produktů a služeb a ochrany majetku. Prosazovat preventivní přístup v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality produktů a služeb a ochrany majetku před odstraňováním následků mimořádných událostí. Udržovat a testovat havarijní systémy. Soustavně a kvalifikovaně identifikovat nebezpečí, environmentální aspekty, hodnotit rizika včetně obchodních a hodnotit environmentální dopady, přijímat a realizovat opatření k jejich eliminaci, případně minimalizaci. Vést zaměstnance k minimalizaci negativních dopadů jejich činností na životní prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kvalitu produktů a služeb a majetku. Při změnách a zavádění nových výrobků, výroby, technologie posuzovat jejich možný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, životní prostředí a ochranu majetku před konečným rozhodnutím o jejich realizaci a dbát, aby jejich negativní dopad byl co nejmenší. Udržovat vysokou kvalitu produktů a služeb. Upravovat specifikace produktů tak, aby byly uspokojeny požadavky zákazníků. Vzdělávat, motivovat, zvyšovat povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí a o kvalitě jak u zaměstnanců, tak i u dodavatelů a partnerů a vyžadovat od nich odpovědný přístup k bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a majetku České rafinérské, šetrný přístup k životnímu prostředí a dodržování požadované úrovně kvality dodávaných produktů a služeb. Monitorovat, měřit a vyhodnocovat procesy, stanovovat opatření pro zlepšování jejich výkonnosti za účelem neustálého zlepšování efektivnosti systémů řízení. Evidovat a analyzovat vzniklé neshody. Přijímat nápravná a preventivní opatření k odstranění příčin vzniku neshody a potenciálních neshod. Komunikovat se všemi zainteresovanými stranami a prosazovat otevřený přístup k veřejnosti, zejména sousedních měst a obcí. Při provádění všech činností brát v úvahu názory zainteresovaných stran. Poskytovat zainteresovaným stranám nezbytné informace o příslušných zdrojích nebezpečí, environmentálních aspektech, a o možnostech, jak se před nimi účinně chránit. Informovat zákazníky o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a majetku ve vztahu k přepravě, používání a likvidaci rafinérských výrobků. Pravidelně prověřovat zdravotní stav zaměstnanců při výkonu pracovních činností. Vést zaměstnance k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí i při mimopracovních činnostech. Dodržovat vysokou úroveň etického chování. Pravidelně přezkoumávat vhodnost a přiměřenost politiky integrovaného systému řízení. Přijetím a realizací těchto závazků přispíváme k naplňování mise a vize společnosti. Všichni zaměstnanci České rafinérské a zainteresované strany jsou odpovědni za plnění závazků politiky integrovaného systému řízení. Důsledným dodržováním výše uvedených závazků předcházíme vzniku havarijních situací. Cílem je stav bez nehod. Schválenou valnou hromadou akcionářů dne 2. února 2007 Ing. Ivan Souček, Ph.D. předseda představenstva a generální ředitel ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s. 10 5

6 3 Integrovaný systém řízení 3.1. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Společnost Česká rafinérská má zaveden a udržuje integrovaný systém řízení. Integrovaný systém řízení je tvořen propojením systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému řízení kvality a systému řízení ochrany životního prostředí, a to do jednoho funkčního logického celku; nedílnou součástí je oblast ochrany majetku. Integrovaný systém řízení České rafinérské stojí na pěti základních pilířích prevence, plnění právních a jiných relevantních požadavků, kvalitní produkt pro zákazníky, komunikace s třetími zainteresovanými stranami a neustálé zlepšování. Česká rafinérská si je vědoma, že moderní přístup k řízení společnosti spočívá v předem jasně definovaných procesech, postupech, pravomocech a odpovědnostech. Integrovaný systém řízení představuje pro Českou rafinérskou nástroj, kterým lze řídit procesy, kontrolovat jejich vnitřní mechanismy, neustále je monitorovat a vyhodnocovat, přijímat preventivní opatření ke zlepšení podnikatelské výkonnosti popř. přijímat nápravná opatření k odstranění příčiny vzniku nežádoucích mimořádných událostí. I v roce 2009 byl kladen důraz na prevenci a všechna rozhodnutí byla posuzována s ohledem na bezpečnost a zdraví osob, životní prostředí, majetek a spokojenost zákazníků. Česká rafinérská preferuje proaktivní přístup ke sledování a řízení dopadů svých činností na zákazníky, na bezpečnost a na zdraví osob, životní prostředí a majetek. Tomuto napomáhá proces identifikace a hodnocení rizik, včetně stanovení opatření k jejich eliminaci či minimalizaci, a posílení kontrolních mechanismů, pomocí nichž jsou rizika řízena. Významný je i nastavený proces hlášení, evidence a vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí, včetně hlášení skoronehod a rizikových situací. Česká rafinérská pokračovala v roce 2009 v implementaci procesu procesní bezpečnosti, který hraje významnou roli v prevenci, tzn. předcházení vzniku nežádoucích mimořádných událostí. Významný podíl na zlepšování výsledků v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kvality mají investiční projekty realizované v roce Centrální tým pro bezpečnost, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku pracoval i v roce 2009 jako řídící a poradní orgán generálního ředitele. Porada týmu je organizována vždy jednou za měsíc za účelem kontroly a revize záležitostí souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců České rafinérské a zaměstnanců dodavatelských firem, ochranou životního prostředí, oblastí kvality a majetku. I nadále bude Česká rafinérská konat tak, aby byl splněn cíl integrovaného systému řízení, tj. zabezpečit, aby byly všechny požadavky zákazníků splněny v co nejvyšší kvalitě a v požadovaném čase za optimálního využití všech zdrojů, a to za současného respektování všech požadavků vůči bezpečnosti a zdraví, životnímu prostředí a majetku. Prevence bude mít vždy prioritu nejvyšší. 46 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

7 3.2. INTERNÍ A EXTERNÍ AUDITY Audit ve společnosti Česká rafinérská je systematický a nezávislý proces zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti prováděné ve společnosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry uplatňují efektivně a jsou vhodné pro dosažení shody s firemními závazky, cíli a požadavky legislativy. Mimo jiné, cílem auditu je i ocenit dobrou praxi. Proces Interní audit a hodnocení rizik patří k důležitým procesům společnosti. Jeho činnost je čtvrtletně monitorována komisí pro audit (orgán společnosti sestávající se z 5 členů představenstva). Výsledky činnosti jsou pak také předmětem kontroly dalších orgánů společnosti jako je dozorčí rada, provozní výbor či čtvrtletní setkání akcionářů. Tato úzká vazba napomáhá budovat důvěru ve schopnost společnosti dodržet požadavky akcionářů a zpracovatelů, která následně přispívá k zajištění spokojenosti zákazníka. Program interních a externích auditů společnosti je vypracováván na jeden kalendářní rok a je součástí podnikatelského záměru. Tento roční program auditů vychází z pětiletého programu auditů, který je uveden ve strategickém plánu. Program interních auditů pokrývá audity všech primárních a podpůrných procesů a každý rok stanovuje priority na základě pravidelných revizí registru rizik. Program externích auditů je vypracováván na základě rozhodnutí akcionářů, oznámení certifikačních společností či zástupců zpracovatelů. Kromě plánovaných interních a externích auditů byly v roce 2009 uskutečněny také mimořádné audity, které byly provedeny na základě požadavku vedení společnosti, komise pro audit a akcionářů. Skupina interních auditorů (vyškolení zaměstnanci společnosti, kteří kromě své pracovní náplně plní zároveň roli interního auditora) spolupracovala při interních auditech i v roce Pro interní auditory byl v roce 2009 zorganizován již devátý workshop, jehož účelem, stejně jako v předchozích letech, bylo zvýšit povědomí o procesech České rafinérské a znalost v oblasti provádění interních auditů. Interní a externí audity byly uskutečněny v souladu s programem auditů na rok 2009, který je uveden v podnikatelském záměru pro rok ŘÍZENÍ RIZIK Společnost periodicky identifikuje a hodnotí rizika podnikání, rizika vůči bezpečnosti a ochraně zdraví a také rizika/dopady vůči životnímu prostředí. V roce 2009 byla dále průběžně aktualizována a revidována rizika podnikání společnosti v rámci tzv. mapy rizik společnosti. Byla vydána interní směrnice Řízení rizik, která má za cíl definovat způsob práce s riziky uvnitř společnosti a stanovit strategii a postupy řízení rizik. Důraz byl kladen na jednotný přístup vlastníků procesů při práci s riziky, jejich pravidelnou aktualizaci vč. využívání dostupných nástrojů a důsledné plnění stanovených opatření. V uplynulém roce byl nadále kladen důraz na jednotný přístup k rizikům společnosti. Aktualizací interních dokumentů společnosti bylo dosaženo nastavení procesu řízení rizik v rámci požadovaného jednotného a pravidelného přístupu k rizikům, jejich aktualizaci a plnění stanovených opatření. Trvalé a pravidelné zvyšování kompetencí z oblasti řízení rizik a znalost všech procesů společnosti jsou nezbytné pro další aktivity. Proto budou v souladu s podnikatelským záměrem i v následujícím roce revidována rizika podnikatelského modelu tzv. business rizika a mapa těchto podnikatelských rizik společnosti. Mezi významné projekty, které byly v České rafinérské v roce 2009 realizovány, patří 1. fáze projektu řízení kontinuity činností organizace BCM (Business Continuity Management). Představuje relativně novou disciplínu řízení, která se stává stále důležitější v souvislosti s neklidným prostředím, v němž se organizace nacházejí. Projekt řízení kontinuity činností organizace směřuje k ustavení takového prostředí a kultury ve společnosti, které vytváří rámec pro zajištění určité míry odolnosti a schopnosti reagovat na neočekávané události, a tím chránit nejen klíčové procesy organizace, ale i její zájmy. V roce 2009 byla realizována první etapa projektu, při které byla provedena analýza dopadů BIA (Business Impact Analysis). ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s. 10 7

8 Pro analýzu dopadů byl použit procesní model v České rafinérské tak, aby byly analyzovány dopady výpadku některého z procesu nebo jeho částí na předmět podnikání společnosti a určena kritičnost procesu na základě priorit obnovy, finančních dopadů, požadavků na role a zdroje, klíčových systémů a aplikací atd. V pokračujících etapách projektu budou vytvořeny takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu kritických činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty SPOKOJENOST INTERNÍHO A EXTERNÍHO ZÁKAZNÍKA Sledování spokojenosti zákazníka má v České rafinérské již dlouhou tradici, první monitorování se konala již v letech 2001/2002. Od té doby se mnohé změnilo, byly vyzkoušeny různé techniky a přístupy. Ty, které se osvědčily a přinesly společnosti očekávaný efekt, jsou používány v současnosti. V roce 2009 proběhla v pořadí 5. kampaň spokojenosti interního zákazníka, v jejímž rámci se uskutečnilo 10 mezidivizních setkání k danému tématu. Monitorování spokojenosti interního zákazníka se provádí ve společnosti pravidelně v intervalu 1-2 let. Výsledkem kampaně je vždy záznam vzájemného hodnocení doplněný o seznam doporučených akcí a zlepšení vč. odpovědností a termínů. Tento tzv. plán zlepšení interní spokojenosti ve společnosti umožňuje komplexní a přehledné řízení celého procesu. Pro osoby odpovědné za plnění stanovených opatření tento systém znamená možnost průběžného sledování a aktualizace záznamů o plnění zadaných akcí. Akce z předchozích kampaní se podařilo splnit již na 96 %. Externími zákazníky jsou pro nás dnes naši zpracovatelé, proto provádíme také pravidelný průzkum spokojenosti externího zákazníka - zpracovatele České rafinérské. Četnost průzkumu je obdobná jako u kampaní interní spokojenosti. Od běžných dotazníků jsme se postupně propracovali k efektivnější formě monitorování spokojenosti externího zákazníka, a to k řízenému rozhovoru/ workshopu s našimi zpracovateli. Výstupem z workshopu jsou pro nás cenné komentáře a doporučení a na ně navazující návrhy opatření ke zvýšení spokojenosti externího zákazníka. Průběžné plnění termínovaných opatření odpovědnými osobami je součástí aktivit v mezidobí mezi kampaněmi. 48 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

9 4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4.1. BEZPEČNOST PRÁCE Bezpečnost práce a ochrana zdraví je v České rafinérské dlouhodobou prioritou a v roce 2009 byla nedílnou součástí všech procesů společnosti. Vzhledem k množství témat, která tato oblast zahrnuje, je bezpečnost práce rozdělena na bezpečnost osobní a bezpečnost procesní, protože jen tak lze lépe stanovovat nové směry a trendy pro podporu neustálého zlepšování. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci trvale prochází vývojem a zdokonalováním se, protože ji ovlivňuje mnoho proměnných, jako je například tvorba nových standardů v rámci EU, jejichž platnost je v řadě případů rozpracována v legislativě České republiky. Dále se jedná o vznik provozních situací a stavů, které lze jen obtížně předvídat. V těchto případech je nutné každou takovou situaci důkladně zmapovat a poučit se z ní. Česká rafinérská na všechny tyto změny v uplynulém roce reagovala pružně a zaváděla je do svých interních předpisů. V roce 2009 proběhla v kralupské části plánovaná odstávka zařízení. Přípravě a organizaci této velké akce byla věnována značná pozornost také z hlediska bezpečnosti práce. Bylo proškoleno celkem zaměstnanců z 203 firem kontraktorů, a to se odrazilo i na vlastním průběhu odstávky. Během celé odstávky nebyl zaznamenán pracovní úraz s následnou absencí i přesto, že bylo v jejím rámci odpracováno pracovních hodin. Rok 2009 byl zaměřen na udržení vysoké úrovně v této neustále se vyvíjející oblasti. Proto se společnost připojila ke Dnu bezpečnosti podporovaného našimi akcionáři. V rámci setkání pracovních týmů se zaměstnanci společnosti zaměřili na dělání správných věcí s cílem zvýšit bezpečnost práce a efektivitu činností. Ve vývoji nehodovosti služebních vozů došlo opět k dalšímu snížení počtu autonehod oproti předchozímu období a zároveň nebyly zaznamenány jakékoli úrazy související s těmito dopravními nehodami. Tyto pozitivní výsledky jsou výsledkem rozsáhlého školení řidičů formou praktických instruktáží na mosteckém polygonu, informační kampaně a motivace. Důležitým faktorem je i systémové opatření spočívající v přijetí odpovědnosti a hmotné spoluúčasti řidiče na likvidaci škody v případě jím zaviněné autonehody. V roce 2009 bylo v České rafinérské zaznamenáno 5 úrazů zaměstnanců: - 1 úraz s první pomocí na pracovišti; - 1 úraz s lékařským ošetřením; - 3 úrazy s pracovní neschopností s délkou pracovní absence 32 dní s tím, že pracovní neschopnost u jednoho pracovního úrazu přesáhla do roku Všechny úrazy evidované v roce 2009 nastaly při chůzi. Pro příští období se bude této skutečnosti věnovat zvýšená pozornost. V roce 2009 jsme zahájili zvyšování kvalifikací u zaměstnanců společnosti ve vybraných klíčových oblastech, např. práce v uzavřených prostorech, práce v oblastech s možností výskytu sulfanu, práce ve výškách, mechanické zajištění zařízení, elektrické zajištění zařízení. V rámci této aktivity proběhlo periodické školení všech zaměstnanců. Počet pracovních úrazů zaměstnanců společnosti v letech 2000 až 2009: S absencí S lékařským ošetřením S první pomocí ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s. 10 9

10 4.2. PROCESNÍ BEZPEČNOST Nebezpečí a rizika spojená s procesní bezpečností mohou přerůst do závažných havárií, při kterých dojde k únikům látek v nebezpečném množství. Tyto typy havárií mohou mít závažné následky jak pro lidský faktor, tak mohou vést ke značným finančním ztrátám, škodám na majetku a životním prostředí. Společnost si uvědomuje, že jakákoliv mimořádná událost může mít široký rozsah možných dopadů. Procesní bezpečnost se zabývá prevencí těchto událostí a v případě, že se tyto úniky vyskytnou, tak omezením jejich velikosti a následků. Proto jsou v České rafinérské nastaveny prostředky (systémy, procesy, programy), které eliminují vznik těchto událostí (včetně skoronehod) a jejich negativní následky. Prostředky procesní bezpečnosti se zaměřují na design a projektování zařízení, hodnocení rizik, řízení změn, inspekci, testování a údržbu zařízení, efektivní alarmové systémy, efektivní kontrolu a řízení výroby, bezpečné postupy, školení a vzdělávání provozních a vedoucích zaměstnanců. Důležité ukazatele těchto prostředků, které jsou specifické pro procesní rizika, jsou pravidelně sledovány. Nastavené ukazatele identifikují, zda je dáván příslušný důraz na různé aspekty řízení bezpečnosti a také pomáhají stanovit priority pro budoucí investice společnosti. Na základě vyhodnocení těchto ukazatelů se Česká rafinérská rozhoduje, zlepšuje a investuje do neustálého a trvalého zlepšování bezpečnosti, spolehlivosti a integrity procesního zařízení. Od roku 2008 jsou sledovány a konzultovány vybrané reaktivní a proaktivní klíčové ukazatele procesní bezpečnosti v souladu s požadavkem našich akcionářů. V rámci měření výkonnosti v oblasti procesní bezpečnosti byly v roce 2009 zahájeny přípravy k zavedení jednotné průmyslové metriky mimořádných událostí splňující kritéria tzv. API incidentu. Vyhodnocení těchto kritérií u každé mimořádné události probíhá od v rámci pravidelných reportů technické divize. V roce 2009 byla revidována interní dokumentace týkající se procesu řízení rizik, která také nastavuje metodiku řízení HSSE rizik a definuje požadavky na revizi těchto rizik v souladu s podnikatelským záměrem společnosti. V rámci plánovaných kontrolních činností byly v tomto roce provedeny kontroly a audity zaměřující se taktéž na oblast procesních nebezpečí a rizik a byly schváleny plány HSE kontroly a aktivity na další rok. Také v roce 2009 byly v rámci náplně HSSE subtýmů předávány informace zaměstnancům pomocí tzv. poučení z nehod a vyšetřovacích zpráv závažných událostí obsahující příčiny a opatření. Pro zlepšování bezpečnosti v České rafinérské je u závažných událostí využita metodika analýzy kořenových příčin (Root Cause Analysis, RCA). V červnu 2009 byl proveden workshop metodiky RCA v rámci obnovy a získání kompetentnosti členů vyšetřovacích komisí. Z pohledu znalostí a kompetencí procesní bezpečnosti lze vyzdvihnout, že součástí systému školení zaměstnanců v roce 2009 byly také tzv. HSSE kvalifikace, které pokrývaly definované oblasti procesní a personální bezpečnosti OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vysoká úroveň péče o zdraví našich zaměstnanců je prioritou České rafinérské a je jí průběžně věnována pozornost. Pravidelně jsou měřeny a vyhodnocovány osobní expozice zaměstnanců přicházejících do styku se škodlivinami, kterými jsou zejména uhlovodíky, sulfan či hluková zátěž. Z prováděných měření vyplývá neustále se zlepšující úroveň pracovního prostředí, stavu zařízení a pracovišť. Ve spolupráci se zaměstnanci jsou proaktivně vyhledávána a odstraňována potencionální rizika vyplývající z charakteru výroby při zpracování ropy. Zlepšování pracovního prostředí v České rafinérské probíhá také uváděním do provozu nových zařízení s nižší hlučností a minimální emisí škodlivin do ovzduší. Velký důraz je kladen na zajištění správného osvětlení pracovišť, které musí odpovídat platné legislativě. Nově postavené, ale i rekonstruované jednotky, splňují požadavky kladené hygienickými předpisy. Realizace výše uvedených aktivit vede nejen ke zlepšování pracovního prostředí, ale i výraznému snížení vlivů rafinérské výroby na životního prostředí v okolí areálu České rafinérské POŽÁRNÍ OCHRANA Hlavním cílem požární ochrany v České rafinérské je zabezpečit ochranu života, zdraví lidí a materiálních hodnot před nebezpečnými účinky požáru. Významnou součástí a základním principem je předcházení rizikům, tedy prevence. Strategie preventivní požární ochrany obecně vychází z teorie požárního a ekonomického rizika a je zakotvena na základě právních předpisů a souvisejících normovaných požadavků v organizační a řídící dokumentaci společnosti. Úkolem požární prevence je zajištění požární bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po celou dobu životnosti, při současném zajištění požární bezpečnosti provozovaných činností dle členění požárního nebezpečí. Činnosti vztažené na výrobní jednotky vzhledem ke svému charakteru a množství hořlavých, výbušných a toxických látek spadají do kategorie s vysokým a se zvýšeným požárním nebezpečím, pro které platí důsledné 410 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

11 dodržování stanovených požadavků na základě zpracované dokumentace. Požární bezpečnost provozovaných zařízení je zajištěna systémem požárně bezpečnostních zařízení. I v roce 2009 byl formou školení kladen důraz na kvalifikaci zaměstnanců, na jejich prohlubující se znalosti, vědomosti a dovednosti zaměřené na předcházení rizikovým situacím. V první řadě to byla školení zákonná školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců nejenom z oblasti požární ochrany. Ve druhé řadě pak školení odborná, např. zajištění technologického zařízení a provádění bezpečné práce při opravách a údržbě, výcvik preventivních požárních hlídek a tématická nebo námětová havarijní cvičení v součinnosti s HZS UNIPETROL RPA, s.r.o. a HZS SYN- THOS Kralupy, a.s., které České rafinérské poskytují služby na smluvním základě. Havarijní cvičení byla zaměřena především na připravenost operátorů a nácvik činností ve spolupráci s vnějšími orgány a organizacemi při řešení mimořádných událostí. Plnění úkolů a opatření v oblasti prevence je zárukou pro předcházení požárům, připravenosti k hašení požárů a zabránění jejich šíření, jakož i vlastní činnosti při hašení požárů. Zlepšením v oblasti preventivní požární ochrany v předešlých letech byly investiční akce, které přinesly zvýšení úrovně zabezpečení požární ochrany. Rok 2009 opět navýšil tuto úroveň v podobě rekonstrukce drenčerového zařízení podzemních chodeb tankoviště A. V roce 2009 byly v České rafinérské zaznamenány 3 požáry, které způsobily jen minimální škody HAVARIJNÍ PREVENCE Počet požárů a výše škod v milionech Kč v letech 1998 až 2009: POŽÁRY Počet požárů Škody (mil. Kč) ,3 0,5 5, ,8 7,4 0, V loňském roce nebyly zaznamenány mimořádné události, které by bylo možno označit jako havarijní a bylo je nutné řešit na úrovni krizového řízení. Příprava řešení mimořádných událostí je předmětem pravidelných havarijních cvičení, kde jsou formou praktického řešení potenciálních havarijních situací vytvářeny předpoklady, že skutečná havarijní situace bude zaměstnanci zvládnuta bez škod na zdraví, na životním prostředí a na majetku společnosti. Z hlediska havarijní dokumentace byla v loňském roce aktualizována Bezpečnostní zpráva rafinérie Litvínov. V loňském roce byla zahájena realizace projektu Řízení kontinuity podnikání, který by měl stanovit pravidla pro řešení následků mimořádných událostí nikoliv pouze z hlediska bezpečnosti zaměstnanců a provozování výrobního zařízení, ale i situací, které by mohly narušit kontinuitu podnikání společnosti v případech jako nedostatek ropy, zemního plynu, elektrické energie, pandemie chřipky apod. Prevence havarijních stavů je nejlepším řešením pro každou společnost. Aby mohla být prevence úspěšně zajištěna, musí vycházet z hodnocení rizik. A toto je další oblast, které byla věnována maximální pozornost. Hodnocení rizik probíhalo v naší společnosti v každé oblasti podnikání od výroby, údržby až po bilancování, plánování a investice. Z toho je vidět, že hodnocení rizik má vliv nejenom na řešení havarijních událostí typu požár, výbuch, ale v konečném řešení zasahuje do chodu celé společnosti SYSTÉMY ADR A RID Česká rafinérská vystupuje v rámci dohody o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID) jako odesílatel a příjemce, v případě RID i jako plnič a stáčeč nebezpečných věcí. Pro tuto činnost Česká rafinérská ustanovila poradce, který má za úkol sledovat plnění požadavků předpisů o přepravě nebezpečných věcí. V rámci přepravy nebezpečných věcí za rok 2009 došlo k dvěma mimořádným událostem, které byly řešeny dle požadavku dohody ADR a byla přijata příslušná opatření k zabránění jejich opakování BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NAPLNĚNÍ TŘÍLETÉHO ZÁVAZKU EVROPSKÉ CHARTY Česká rafinérská v roce 2007 přijala tříletý závazek konkrétních aktivit v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu (více na a v roce 2009 svůj tříletý závazek, který byl zaměřen nejen na služební vozy, ale i na soukromé jízdy, včetně přesahu na naše kontraktory a veřejnost v okolí společnosti, naplnila. Plnění závazku řídil projektový tým složený průřezově ze zástupců různých sekcí společnosti a podával zprávu o plnění Centrálnímu týmu pro bezpečnost, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku resp. vedení společnosti. O splnění závazku byla podána v lednu 2010 zpráva direktoriátu dopravy Evropské komise. Text zprávy je uveden v příloze. Počet dopravních nehod v letech 2000 až 2009: Bezpečné řízení motorových vozidel zůstává prioritou České rafinérské i pro další období. Nehodovost bude sledována v rámci HSEQ bodové karty a bude každoročně publikována v HSSEQ výroční zprávě České rafinérské. Pokračovat budou také motivační a informační programy realizované společností zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu s cílem udržet nízký počet dopravních nehod a eliminovat dopravní nehody v obou průmyslových areálech, kde společnost působí. ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s

12 5 Ochrana majetku Česká rafinérská uplatňuje v průmyslových areálech v Litvínově a Kralupech nad Vltavou systematické činnosti, které spočívají v permanentní kontrole a navrhování opatření. Cílem opatření je dále snižovat nebezpečí zcizování majetku a vyráběných produktů. Vzhledem ke koncentraci hmotného a nehmotného majetku může, při eventuálním ohrožení areálu vnějším či vnitřním narušitelem, dojít ke škodám na výrobních zařízeních jednotlivých technologických celků, ke způsobení provozních havárií, k ekologickým škodám nebo k následným škodám na trhu způsobených výpadky výroby a distribuce ropných produktů OCHRANA AREÁLU, BUDOV A TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Fyzická ochrana provozu rafinérie Litvínov a Kralupy nad Vltavou byla zajišťována smluvně správci areálu (UNIPETROL RPA, s.r.o. v Litvínově a SYNTHOS Kralupy, a.s.) prostřednictvím bezpečnostní agentury. Ze strany České rafinérské se jednalo zejména o kontrolní činnost zaměřenou na výkon strážní služby, dále kontroly v oblasti dodržování režimů propustkových řádů a na průchod materiálu společnosti branami areálů. Pro technickou ochranu staveb a technologického zařízení byl v rafinérii v Kralupech nad Vltavou trvale využíván kamerový bezpečnostní systém, zahrnující 23 a v rafinérii Litvínov pak 25 kamer. Vybrané budovy a stavby v obou rafinériích byly pod kontrolou elektronického zabezpečovacího systému; další zabezpečení spočívá v pevných zábranách (mříže, ploty apod.). Novou kapitolou při odhalování neodůvodnitelného pohybu služebních vozidel, po areálech i mimo ně, a latentní trestné činnosti, je systém monitorování vozidel. Je prováděna pravidelná, namátková kontrola jízd vytypovaných vozidel. Tento systém již přispěl k odhalení krádeží pohonných hmot OCHRANA PRODUKTŮ Ochrana produktů je v obou rafinériích zabezpečena kombinací prvků fyzické a technické kontroly. V rafinérii Kralupy nad Vltavou byl využíván bezpečnostní kamerový systém - 16 kamer monitoruje riziková místa z pohledu možných krádeží motorových paliv a na silničním terminále (SDS) pak kamery monitorují proces plnění autocisteren. V rafinérii Litvínov v areálu Tankoviště a Terminál Jiřetín bylo v trvalém provozu na 25 stacionárních kamer k ochraně skladových zásob motorových paliv a ropy a kontrole čerpání motorových paliv do autocisteren. Tyto bezpečnostní systémy byly pod trvalým dohledem bezpečnostní agentury na stanovištích strážných nebo na pultech centralizované ochrany. V druhé polovině roku 2009 byly zahájeny práce na významné investici řešící zabezpečení skladu kapalných plynů (SKP) v Kralupech nad Vltavou. Instalovaný perimetrický detekční systém posílený 8 kamerami výrazně zvýší ochranu SKP proti pokusům o vniknutí do prostoru přelezením, prostřiháním nebo nadzvednutím plotu. Dokončen byl v únoru Pravidelná preventivní a kontrolní činnost v oblasti ochrany majetku společnosti bude pokračovat i v dalším období. Jsou připraveny k realizaci další investiční projekty, jejichž cílem je dále zvýšit ochranu areálu, zamezit nekontrolovanému vniknutí nežádoucích osob, zabránit krádežím, poškozování zařízení a následně vzniku mimořádných událostí a havárií. 412 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

13 6 Ochrana životního prostředí Společnost i v roce 2009 pokračovala v úsilí o minimalizaci zatěžování životního prostředí v důsledku její podnikatelské činnosti, jak se zavázala v Politice integrovaného systému řízení. Závazek je směrován do plnění legislativních požadavků, způsobu provozování rafinérských technologií a zařízení, kvality vyráběných produktů i vzdělání a motivace zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí zaměstnanců vlastních i kontraktorů. Po již dříve dokončených investicích (projekty pod společným označením Čistá paliva, zaměřené na ochranu ovzduší, přidávání biosložek do motorových paliv z důvodu šetření neobnovitelných zdrojů surovin a energií) pokračovala společnost v investičních činnostech pro snížení znečištění ovzduší, zvýšení energetické účinnosti i pro zvýšení ochrany podzemních vod. Rok 2009 byl úspěšný i v oblasti nakládání s odpady. Přestože to byl rok pro kralupskou rafinérii zarážkový, byl v ní zaznamenán v důsledku toho jen mírný nárůst odpadů, který byl kompenzován poklesem v litvínovské rafinérii OCHRANA OVZDUŠÍ Rok 2009 byl pro kralupskou rafinérii rokem zarážkovým. To se v emisích projevilo obecně jejich nižší úrovní ve srovnání s předchozími roky. Z tabulkového přehledu je patrný nárůst emisí oxidu siřičitého i oxidů dusíku v litvínovské rafinérii. Byl způsoben poruchou kotle na jednotce Claus III, v jejímž důsledku musel být kotel přetrubkován. Po dobu opravy byl spalován sirovodíkový plyn obsahující čpavek, jehož emise jsou přepočítány na oxidy dusíku, na polním hořáku. Údaje o emisích za posledních 5 roků jsou uvedeny v následujících tabulkách. Celkové emise do ovzduší rafinérie Kralupy (t/rok): Rok SO 2 NO x CO TL VOC H 2 S CO ,3 142,2 104,5 7,0 55,1 0, ,1 132,2 107,0 13,8 53,6 0, ,0 127,8 112,8 19,0 52,9 0, ,4 156,6 170,8 13,7 64,6 0, ,4 155,7 103,3 14,0 59,4 0, Celkové emise do ovzduší rafinérie Litvínov (t/rok): Rok SO 2 NO x CO TL VOC H 2 S CO ,1 402,7 106,8 4,5 47,7 0, ,7 460,3 163,0 5,2 56,0 0, ,9 476,0 146,9 4,6 59,6 0, ,7 410,4 263,7 5,0 61,1 0, , ,9 165,2 4,2 51,6 0, TL = tuhé látky Poznámka: Emise oxidu uhličitého uvedené výše jsou počítány dle metodiky evropského obchodování EU ETS. Do tabulky přehledu indikátorů HSE dle CEFIC jsou počítány emise oxidu uhličitého postupem stanoveným pro vykazování výsledků Responsible Care, tzn. včetně emisí z výroby nakoupené elektřiny. ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s

14 Podíl uhlovodíkových emisí z nádrží, spalování a ostatních zdrojů na jejich celkovém množství je uveden v následující tabulce. Emise uhlovodíků (VOC) rafinérie Kralupy (t/rok): Rok Nádrže Spalování Ostatní Celkem ,7 1,2 7,1 55, ,7 1,2 7,7 53, ,7 1,3 5,9 53, ,9 1,6 14,1 64, ,0 2,5 11,9 59,4 Emise uhlovodíků (VOC) rafinérie Litvínov (t/rok): Rok Nádrže Spalování Ostatní Celkem ,8 4,4 3,5 47, ,5 4,9 4,6 56, ,1 4,3 7,2 59, ,4 4,6 9,1 61, ,5 4,5 3,6 51,6 K mírnému poklesu uhlovodíkových plynů a par ve srovnání s rokem 2008 došlo v obou rafinériích společnosti. Výše emisí je závislá na způsobu expedice jednotlivých typů výrobků, resp. podílem jejich přepravy dálkovody, a výši zpracovaných surovin, která byla ovlivněna v kralupské rafinérii zarážkou. Emise oxidu uhličitého Emise oxidu uhličitého uvedené v přehledu indikátorů HSE (dle CEFIC) za rok 2009 jsou vypočteny metodikou stanovenou pro vykazování výsledků Responsible Care (to je včetně emisí z výroby nakoupené elektrické energie). Emise vykázané postupem stanoveným pro vykazování skleníkových plynů za každou rafinérii samostatně jsou uvedeny v tabulce výše. Fugitivní emise Metoda LDAR Program LDAR je dlouhodobě využíván jako nástroj pro vyhledávání netěsností zařízení a snižování ztrát těkavých uhlovodíků. Zjišťování fugitivních emisí přímým měřením v obou rafinériích společnosti z tzv. rozptýlených zdrojů pokračovalo i v roce V kralupské rafinérii byl aplikován plný rozsah měření v rafinérském bloku, bloku katalytického krakování i bloku skladu zkapalněných uhlovodíkových plynů, v omezeném rozsahu pak ve skladu MTBE a etanolu. Proměřeno bylo téměř šedesát tisíc komponent výrobního a skladového zařízení a opravářským zásahem po měření se podařilo odstranit únik na více než 40 % místech se zjištěným únikem. S ohledem na rozsah měření v kralupské rafinérii, pro kterou byl rok 2009 rokem zarážkovým, byl program měření v litvínovské rafinérii menší. Měření se soustředilo do čtyř úseků a bylo proměřeno více než třináct tisíc komponent. Provedenými opravářskými zásahy se snížily kalkulované fugitivní emise z proměřeného zařízení o pětinu. 414 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

15 6.2. POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY Pro sníženi rizika ohrožení kvality podzemních vod v některých částech litvínovské rafinérie se přistoupilo k výměně kanalizačních řádů odpadních vod, při níž je sklolaminátem nahrazováno původní kameninové potrubí. Vedle již v roce 2008 provedené výměny v tzv. expedičním tankovišti byla zahájena stejná úprava v bloku atmosféricko-vakuové destilace ropy. Produkce odpadních vod v obou rafinériích i jejich množství vztažené na tisíc tun zpracované ropy za posledních 5 roků: Produkce odpadních vod rafinérie Kralupy: Rok Odpadní vody (10 3 m 3 /rok) Specificky na ropu ( m 3 / kt ropy) ,9 261, ,7 274, ,0 278, ,3 252,7 Zvýšení množství odpadních vod v poměru na zpracovanou ropu v kralupské rafinérii je dáno, stejně jako v litvínovské rafinérii v roce 2007, odstavováním zařízení do zarážky, zarážkovými činnostmi a po skončené zarážce uváděním zařízení do provozu. Objem podzemních vod ze studní hydrogeologické ochrany kralupského průmyslového komplexu za posledních 5 roků ukazuje následující tabulka. Objem podzemních vod z HOPV Kralupy: Rok 10 3 m 3 /rok , , , , , ,5 329,0 Produkce odpadních vod rafinérie Litvínov: Rok Odpadní vody (10 3 m 3 /rok) Specificky na ropu ( m 3 / kt ropy) ,2 470, ,9 445, ,0 485, ,5 396, ,3 363,3 Ochrana podzemních vod v kralupském areálu je prováděna především pomocí hydraulické bariéry (HOPV). V uplynulém roce byl proveden hydrogeologický doprůzkum k upřesnění rozsahu kontaminace podzemních vod v areálu a byl doplněn sanační a monitorovací systém vybudováním nových monitorovacích a sanačních vrtů, zprovozněním části drénu v oblasti silničního distribučního střediska a instalací kontinuálního sledování hladin ve vybraných vrtech. Četnost a rozsah monitoringu znečišťujících látek v podzemních vodách byly zvýšeny a rozšířeny. Byla zahájena příprava projektu opravy kanalizačního systému a rekonstrukce čistírny odpadních vod. V obou rafinériích probíhají zkoušky těsností zařízení, především jímek a vedení odpadních vod i dalšího zařízení, v němž dochází k nakládání s nebezpečnými látkami. Dle schváleného harmonogramu jsou prováděny i inspekce skladovacích zásobníků. ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s

16 6.3. ODPADY Podíl odpadů z investic je úměrný rozsahu investiční činnosti, resp. rozsahu zemních prací. V kralupské rafinérii, přestože rok 2009 byl zarážkovým, nedošlo k výraznému nárůstu odpadů z výrobní činnosti ani v celkové produkci, ani odpadů nebezpečných. Pokles produkce odpadů z litvínovské rafinérie se projevil i v celkovém snížení množství odpadů za celou společnost. Tvorba odpadu celkem rafinérie Litvínov (t/rok): Rok Výroba Investice Rafinérie Celkem N O Celkem N O Celkem N O Tvorba odpadu celkem rafinérie Kralupy (t/rok): Rok Výroba Investice Rafinérie Celkem N O Celkem N O Celkem N O Odpady za společnost celkem (t/rok): Rok Odpady celkem Odpady z investic Odpady z výroby Celkem Nebezpečné Celkem Nebezpečné N = nebezpečný, O = ostatní 416 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

17 Vývoj podílu recyklovaných odpadů z výroby na celkové odpady z výroby a podílu nebezpečných odpadů z výroby na celkové odpady z výroby obou rafinérií od roku 2005 ukazují tyto tabulky: Podíl recyklovaných a nebezpečných odpadů rafinérie Litvínov: Rok Recyklované [%] Nebezpečné [%] ,5 32, ,0 41, ,3 44, ,0 49, ,7 59,4 Podíl recyklovaných a nebezpečných odpadů rafinérie Kralupy: Rok Recyklované [%] Nebezpečné [%] ,9 83, ,1 82, ,6 87, ,8 60, ,5 56,2 Zařízení s možným obsahem PCB Laboratorními zkouškami provedenými před rokem 2009 bylo prokázáno, že v litvínovské rafinérii nejsou zařízení, a to ani s objemem náplně 5 litrů anebo méně, která by obsahovala PCB. V kralupské rafinérii byly odebrány vzorky z posledních dvou zařízení, obsahujících kapalnou náplň s objemem nad 5 litrů, při zarážce Jejich výsledek byl, stejně jako ve všech ostatních případech, negativní, takže ani v této rafinérii společnosti nejsou zařízení obsahující PCB. Maloobjemová zařízení s možným obsahem PCB v kralupské rafinérii nejsou PROVOZNÍ NÁKLADY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Provozní náklady na ochranu životního prostředí (ŽP) jsou uvedeny v položkách používaných ve zprávách o vlivu společnosti na životní prostředí. Největšími položkami jsou náklady na čištění a vypouštění odpadních vod, na zpracování kyselých sirovodíkových plynů procesem Claus a na odstranění odpadů. Za pozornost stojí i náklady na provoz hydrogeologické ochrany podzemních vod a ČOV, i náklady na monitoring znečištění ovzduší, vod i horninového prostředí. V nich jsou zahrnuty i náklady na zjišťování úniků plynů a par uhlovodíků z tzv. rozptýlených zdrojů, jejichž výše za rok 2009 byla téměř 2,2 mil Kč. Investice Nepříznivý ekonomický vývoj roku 2009 se neodrazil v investiční činnosti pro zlepšení ochrany životního prostředí. Celková hodnota takto vynaložených finančních prostředků byla srovnatelná s investičními náklady v předešlém roce. Z celkové výše proinvestovaných nákladů tvořily projekty na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce více než 60 %, z toho téměř polovina byla na životní prostředí. Realizace některých projektů byly pokračováním činnosti započaté dříve. K novým projektům patří zejména: zvýšení odsíření koncových plynů z výroby síry procesem Claus v litvínovské rafinérii; zlepšení energetické účinnosti pecí kralupské rafinérie; nádrž kapalinové uzávěry fléry kralupské rafinérie; rekonstrukce kanalizace v bloku 34 litvínovské rafinérie. Nové projekty byly realizovány jak v oblasti zvýšení ochrany čistoty ovzduší, tak v oblasti zlepšení ochrany podzemních vod. Zlepšení kvality ovzduší je dosaženo především snížením emisí z procesních pecí v důsledku nižší spotřeby paliva a zvýšením energetické účinnosti zařízení, což současně patří i do kategorie šetření přírodními zdroji. Rekonstrukce kanalizačního systému spočívá zejména v jeho obnově a použití odolných materiálů, čímž se docílí těsnosti a zamezení úniků do horninového prostředí. Úprava fléry kralupské rafinérie sleduje celkové zlepšení jejího provozu a tím snížení zátěže životního prostředí v jejím širokém okolí. Provozní náklady na ochranu ŽP celkem: tis. Kč Provoz jednotek Claus ,8 Provoz a údržba ČOV 5 860,0 Čištění a vypouštění odpadních vod ,4 Provoz HOPV a otevřený kanál 3 416,6 Sanace znečištění 915,1 Monitoring ovzduší, vod a hornin 2 430,2 Poplatek za ovzduší 2 147,4 Zneškodňování odpadů 7 632,1 Měření emisí 3 137,1 Ostatní 7 270,3 Ekologická centra Most a Kralupy n. Vlt. 600,0 Celkem ,6 Celková výše investičních výdajů na ochranu ŽP a bezpečnost práce: Akce tis. Kč Zvýšení energetické účinnosti FCC ,6 Odsíření koncových plynů z výroby síry Zlepšení kontroly spalování v pecích a kontroly složení spalin , ,4 Obměna analyzátorů spalin z pecí 1 724,7 Modernizace ŽPR 3 578,0 Rekonstrukce kanalizace v bloku ,3 Kapalinový uzávěr fléry 5 977,6 Revamp kalového hospodářství 8 651,8 Filtrace DEA 3 581,4 Ostatní projekty pro ochranu životního prostředí 6 428,3 Celkem ,5 ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s

18 6.5. KVALITA PRODUKTŮ A IMPLEMENTACE BIOPALIV Trvalá péče o kvalitu výrobků dodávaných na trh je jednou z hlavních priorit společnosti. Dlouhodobě jsou v této oblasti dosahovány výsledky, které opravňují považovat v segmentu rafinérské výroby společnost za významného účastníka trhu nejen tuzemského, ale i sousedních států, kam je exportována část produkce. Z hlediska objemu výroby, jakož i z hlediska potenciálních dopadů na životní prostředí, jsou nejvýznamnější skupinou výrobků motorová paliva a právě jejich kvalitě je ve společnosti věnována největší pozornost. Velmi důležitým úkolem byla v uplynulém roce implementace biopaliv do poolu motorových paliv tak, aby společnost splnila požadavky platné legislativy, tj, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Ten ukládal pro rok 2009 povinnost, aby v motorových palivech uváděných do volného daňového oběhu byla přítomna biopaliva minimálně ve výši 3,5 % objemových z celkového množství motorových benzínů, resp. 4,5 % objemových z celkového množství motorové nafty. I přes dílčí problémy s nejasností legislativy a někdy i s kvalitou dodávek biokomponent se společnost s touto povinností úspěšně vypořádala a dosáhla v případě automobilového benzínu podílu 3,52 % objemových bioethanolu a v případě motorové nafty podílu 4,55 % objemových FAME. Po celý rok úspěšně pokračovala výroba bezsirných motorových paliv, tj. motorových paliv s obsahem síry do 10 mg/kg. To potvrdilo a ověřilo správnost a účinnost všech opatření a investic uskutečněných v rámci realizace projektu Čistá paliva. Přínos rafinerie z hlediska snižování škodlivých emisí dokumentuje následující obrázek, který porovnává nárůst celkové výroby motorové nafty za současného snižování množství emisí SO 2 vznikajících jejím spálením díky radikálnímu snížení obsahu síry v motorové naftě. Z obrázku vyplývá, že ačkoliv výroba motorové nafty vzrostla od roku 1993 na více než dvojnásobek, množství SO 2 vznikajícího jejím spálením se snížilo na méně než 2 %. Relativní vývoj spotřeby motorové nafty a emisí SO 2 v letech : 1993 = 100 % Motorová nafta Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

19 7 Řízení kvality 7.1. ČINNOST LABORATOŘÍ Rozšíření akreditace laboratoří podle ČSN EN V souvislosti s požadavkem našich zákazníků se v roce 2007 Česká rafinérská rozhodla pro zavedení systému a akreditaci laboratoří podle normy ČSN EN ISO V roce 2008 se uskutečnil akreditační audit ČIA, při kterém byly laboratoře akreditovány. Nejdříve byly akreditovány metody pro analýzy složení topných plynů a výhřevnosti těžkého topného oleje. Tato akreditace je vyžadována vyhláškou č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů. Osvědčení o akreditaci z ČIA Česká rafinérská obdržela v roce V únoru 2009 Česká rafinérská rozšířila akreditaci o další metody, u kterých je požadována akreditace ze strany orgánů státní správy a v oblasti životního prostředí a další metody, které by mohly být případně předmětem reklamace. Rozšíření akreditace se týkalo následujících metod: chemická spotřeba kyslíku odpadních vod; biologická spotřeba kyslíku odpadních vod; nerozpuštěné látky v odpadních vodách; stanovení chloridů v kapalných uhlovodících; stanovení obsahu síry v kapalných uhlovodících; stanovení vody v kapalných uhlovodících; stanovení hustoty kapalných uhlovodíků; stanovení mechanických nečistot filtrací; oktanové číslo motorovou metodou; oktanové číslo výzkumnou metodou. Během roku 2009 se laboratoře připravovaly na další rozšíření akreditace, a to o další metody: stanovení filtrovatelnosti motorové nafty, jako kritický parametr v zimním období; stanovení nízkých obsahů síry v motorové naftě a automobilovém benzínu; stanovení hustoty a stanovení obsahu vody v ropě a uhlovodících; stanovení C 10 - C 40 v odpadních vodách. Touto metodou jsme dovršili akreditaci analýz odpadních vod. Laboratoře umísťují odkaz na získanou akreditaci na výstupních protokolech a atestech. Kruhové zkoušky v laboratořích Během roku 2009 se laboratoře České rafinérské zúčastnily několika druhů kruhových zkoušek. Tradičně jsme zařazeni do kruhových zkoušek paliv, pořádaných holandskou firmou IIS (International Interlaboratory Study), kruhových zkoušek odpadních vod od firmy ASLAB a CSLAB, kruhových zkoušek na oktanová a cetanová čísla od firmy IP. V kruhových zkouškách paliv jsou opět zařazeny parametry související s analýzou biopaliv a také materiály pro mísení biopaliv, tj. ethanol a MEŘO. Kruhové zkoušky v roce 2009 v obou lokalitách společnosti byly provedeny s úspěšností 97 %. Investice do laboratorních přístrojů V roce 2009 se do vybavení laboratoří, především do nových laboratorních přístrojů, investovalo 8 miliónů Kč. Byly zakoupeny moderní přístroje pro analýzu parametrů paliv jako je mazivost motorové nafty, přístroje pro stanovení nízké síry v palivech, destilační automaty, moderní titrátory pro stanovení obsahu vody v ropě a palivech, přístroj na stanovení částic v leteckém palivu a další. Vybavení laboratorními přístroji v České rafinérské bylo i v roce 2009 na vysoké úrovni. ČESKÁ RAF INÉRSKÁ, a.s

20 RESPONSIBLE CARE ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII Indikátory výsledků HSE (dle CEFIC) za rok 2009 Číslo Indikátor Jednotka Hodnota Rafinérie: Kralupy Litvínov Bezpečnost práce a ochrana zdraví 1 Počet smrtelných úrazů počet úmrtí za rok Frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností 2.1 Pro vlastní zaměstnance počet úrazů/1 mil. odprac. hodin/rok 2,1 2,8 2.2 Pro kontraktory počet úrazů/1 mil. odprac. hodin/rok Frekvence nemocí z povolání počet nemocí/1 mil. odprac. hodin/rok Ochrana přírody Nakládání s odpady 4 Nebezpečný odpad t/rok 944,3 718,7 5 Ostatní odpad t/rok 913,0 746,7 Emise do ovzduší 6 Oxid siřičitý t/rok 1 145, ,1 7 Oxidy dusíku t/rok 155, ,2 8 Oxid uhličitý t/rok Těkavé organické látky 9.1 VOC t/rok 59,4 51,6 9.2 POPC t/rok 66,9 338,4 Vypouštění do vod 10 Sloučeniny fosforu t/rok 0, Sloučeniny dusíku t/rok 12,92-12 CHSK t O 2 /rok 54,49-13 Těžké kovy celkem (faktor EQS) t/rok N - Další potenciální vlivy 14 Látky s potenciálním vlivem na zdraví a ŽP 14.1 Sirovodík do ovzduší t/rok 0,012 0,574 do vod t/rok - - Využívání energie 15 Spotřeba energie a účinnost využívání energie 15.1 Spotřeba energie tuny ekvivalentu oleje (TOE)/rok Specifická spotřeba energie TOE/rok/tuny produkce/rok 0, ,03398 Distribuce/doprava 16 Nehody při distribuci / dopravě 16.1 Letecká počet nehod/tuny přepravených látek Železniční počet nehod/tuny přepravených látek Silniční počet nehod/tuny přepravených látek Námořní počet nehod/tuny přepravených látek Vnitrozemská vodní počet nehod/tuny přepravených látek Produktová počet nehod/tuny přepravených látek - - Referenční údaje 1 Počet pracovníků 1.1 Počet vlastních pracovníků (průměrný) Počet pracovníků kontraktorů (průměrný) Počet odpracovaných hodin vlastních pracovníků Počet odpracovaných hodin kontraktorů Obrat tržby za prodej vlastních výrobků a služeb *) mil. Kč/rok 4 Distribuce výrobků a počet nehod Náklady na bezpečnost, ochranu zdraví a ŽP 5.1 Investiční náklady do HSE celkem mil. Kč/rok 147,9 89,0 5.2 Podíl investičních nákladů do HSE na celkových % 60,2 47,7 5.3 Provozní náklady do HSE mil. Kč/rok 97,2 265,1 N nebylo sledováno nevyskytuje se, není produkováno *) rafinérie jsou pouze přepracovací, bez vlastních výrobků 420 Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě 2009

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI V současné době je slovní spojení společenská odpovědnost firem skloňováno čím dál víc a neustále nabírá na významu. Pro Českou rafinérskou a velké množství jejích aktivit je však termín společenská odpovědnost

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol za rok 2012 Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Základní data o hospodaření skupiny Unipetrol v roce

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Události roku 2000 v České rafinérské 15. ledna ukončení zkušebního provozu jednotky visbreakingu v litvínovské rafinérii 13. března

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o. Výroční zpráva 2007 UNIPETROL RPA, s.r.o. Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 5 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 6 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 7 5. OČEKÁVANÝ

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

2 0 0 2..S, A IE M E H C O V O L Lovochemie 2002

2 0 0 2..S, A IE M E H C O V O L Lovochemie 2002 Lovochemie 22 S námi sklidíte úspìch Profil spoleènosti Základní údaje Název: Lovochemie, a.s. IČ: 491262 DIČ: 196-491262 Sídlo: Lovosice, Terezínská 57, PSČ 41 17 Telefon: 416 561 111 Fax: 416 533 98

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a

2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a 2 0 1 3 Výroční zpráva Obsah Slovo úvodem...2 Základní charakteristika v historickém přehledu...4 Vývoj vybraných ukazatelů...5 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2013...6 Vedení společnosti ke dni

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN Vydání: srpen 2010 1/2010 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Je doba dovolených a nastal čas se ohlédnout za tím, co se nám

Více