OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

2

3 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 22 Konsolidovaná zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 24 Část II. Společnost OMNIPOL a. s. Společnost 26 Historie společnosti 28 Základní informace o společnosti 30 Rozhodující předmět podnikání 31 Majetkové účasti 32 Akcie společnosti 33 Organizační struktura 33 Orgány společnosti 34 Struktura výnosů 35 Rozvaha společnosti 36 Výkaz zisku a ztráty 38 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 40 Zpráva o činnosti dozorčí rady 42 Výsledek hospodaření 43 Kontakty 44 TABLE OF CONTENTS Part I. The OMNIPOL Group Initial word of the OMNIPOL Chairman of the Board 6 Daughter companies 16 Consolidated balance sheet 20 Consolidated profit/loss account 22 Consolidated auditor s report to company shareholders 24 Part II. The OMNIPOL a. s. Company The company 26 Company s history 28 Basic information about the company 30 Scope of business 31 Ownership interests 32 Shares 33 Organizational structure 33 Statutory and supervisory bodies 34 Structure of revenues 35 Balance sheet 36 Profit/loss account 38 Auditor s report to company shareholders 40 Report on the activities of the Supervisory Board 42 Distribution of profit 43 Contacts 44

4

5 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 22 Konsolidovaná zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 24 Část II. Společnost OMNIPOL a. s. Společnost 26 Historie společnosti 28 Základní informace o společnosti 30 Rozhodující předmět podnikání 31 Majetkové účasti 32 Akcie společnosti 33 Organizační struktura 33 Orgány společnosti 34 Struktura výnosů 35 Rozvaha společnosti 36 Výkaz zisku a ztráty 38 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 40 Zpráva o činnosti dozorčí rady 42 Výsledek hospodaření 43 Kontakty 44 TABLE OF CONTENTS Part I. The OMNIPOL Group Initial word of the OMNIPOL Chairman of the Board 6 Daughter companies 16 Consolidated balance sheet 20 Consolidated profit/loss account 22 Consolidated auditor s report to company shareholders 24 Part II. The OMNIPOL a. s. Company The company 26 Company s history 28 Basic information about the company 30 Scope of business 31 Ownership interests 32 Shares 33 Organizational structure 33 Statutory and supervisory bodies 34 Structure of revenues 35 Balance sheet 36 Profit/loss account 38 Auditor s report to company shareholders 40 Report on the activities of the Supervisory Board 42 Distribution of profit 43 Contacts 44

6 ČÁST I. SKUPINA OMNIPOL ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SKUPINY OMNIPOL Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, v letošním roce Vám poskytujeme informaci o našem podnikání poprvé formou konsolidované účetní závěrky skupiny OMNIPOL, která obsahuje informace o nejvýznamnějších společnostech naší skupiny. Kromě OMNIPOL a. s. se tedy jedná o společnosti Česká letecká servisní a. s., ERA a. s. a Poličské strojírny a. s. Rozhodli jsme se, zcela v souladu s českou legislativou, nezahrnovat do této konsolidace společnosti ve skupině, jejichž vliv na celkové výsledky byl ve sledovaném období minimální. Ve skupině firem jsme zaměstnávali přibližně 620 zaměstnanců a celkový obchodní obrat skupiny roku 2012 činil mil. Kč a zisk za toto účetní období činil 72,4 mil. Kč. OMNIPOL a. s. Také loňský rok se nesl v ovzduší očekávání ukončení celosvětové ekonomické recese, ale počátek konjunktury, až na nemnohé vlaštovky, nenastal. Přetrvávaly problémy v Eurozóně i v ostatních členských zemích EU. Také státní rozpočty v zemích našich tradičních obchodních partnerů nesly znaky úsporných škrtů. V důsledku tohoto vývoje došlo k dalšímu posunutí realizace některých významných obranných projektů. Přesto se naší společnosti podařilo v loňském roce podepsat významné kontrakty v asijském teritoriu, které nám umožňují hledět do budoucnosti s optimismem. Obchodní aktivity našich dceřiných společností, ať se jedná o firmy z oblasti vojenských elektronických systémů (ERA a. s., Česká letecká servisní a. s.) nebo o výrobce munice a systémů pro čerpání PHM a automobilový průmysl (Poličské strojírny a. s.), se dlouhodobě úspěšně rozvíjejí. Podařilo se nám zvý- PART I. THE OMNIPOL GROUP INTRODUCTORY WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ABOUT THE OMNIPOL GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Dear business partners, dear shareholders, This year for the first time we are providing you with information about our business activities through an OMNIPOL Group consolidated financial statement that includes information about the most important companies in our group, which include, aside from OMNIPOL a. s., Česká letecká servisní a. s., ERA a. s. and Poličské strojírny a. s. In compliance with Czech legislation, we have decided not to include in this consolidation those companies whose impact on the overall results was negligible during the monitored period. We employed approx. 620 employees in the group; the group s total sales in 2012 equalled CZK billion and profit during this accounting period was CZK 72.4 million. OMNIPOL a. s. 6 Last year was marked by the anticipated end of the global financial crisis, but the boom, despite a few early successes, did not get underway. Problems in the Eurozone and the other EU Member States continued. In the countries of our traditional business partners, the state budgets also showed signs of cost-saving cuts. As a result of these developments, implementation of some important defence projects was further postponed. Nonetheless our company succeeded in concluding important contracts in Asia last year, which will enable us to take an optimistic outlook.

7 šit synergie v této skupině, ať už při společném vývoji nových výrobků, tak při společném postupu vůči různým dodavatelům energií či služeb (telekomunikace). Udržet růstový trend naší společnosti v těchto podmínkách bylo velmi obtížné. Přetrvávala naše snaha dokončit nepříjemně se protahující obchodní případ dodávky dopravních letounů pro AČR a také vyřešit problém související s neobdrženými vývozními licencemi do některých teritorií zasažených vlnou nestability v souvislosti s tzv. arabským jarem. Úspěšně se podařilo vyřešit problém uzavřené cesty do polských přístavů. Je třeba konstatovat, že velké množství obchodních případů bylo řádně realizováno a inkasováno. Přesto celkový obrat roku 2012 činil pouze 824,7 mil. Kč Je zcela pochopitelné, že jsme byli nuceni přizpůsobit také výdajovou část našeho hospodaření tomuto snížení obratu. Díky tomu jsme byli schopni vykázat za účetní období zisk ve výši 18,2 mil. Kč. V průběhu celého roku 2012 se naše společnost snažila úspěšně o rozšiřování našich kontaktů a hledání nových teritorií a zákazníků. Přetrvává naše angažovanost v rovníkové Africe, dále se rozvíjí spolupráce se státy severní Afriky i přes zmíněnou problematiku neklidné politické situace v tomto regionu a podařilo se uzavřít další zakázky v zemích jihovýchodní Asie. Velmi nadějně se ukazuje intenzivní práce v Jižní Americe. Our subsidiaries business whether that of military electronic systems companies (ERA a. s., Česká letecká servisní a. s.), or of manufacturers of munitions and systems for fuel pumping and the automotive industry (Poličské strojírny a. s). has been developing positively over the long-term. We were able to increase synergy in this group, both in regard to joint development of new products and joint negotiations with some energy suppliers and services (telecommunications). Maintaining our company s growth trend in these conditions was exceedingly difficult. Our efforts to conclude the unpleasantly lagging business deal concerning supply of cargo planes for the ACR continued, as well as efforts to resolve problems with obtaining export licenses for territories impacted by a wave of Arab springrelated instability. We did succeed in resolving the issue of closed Polish port access. It should be noted that a large portion of business was duly implemented and paid for. However, the total sales for 2012 equalled only CZK million. It is wholly understandable that we were forced to adapt the expense section of our finances to these lower sales figures. As a result we were able to achieve a profit of CZK 18.2 million during the period. During 2012 our company tried to expand contacts and sought out new territories and customers. Our engagement in equatorial Africa continues, our collaboration with North African states is developing despite the noted political instability in this region and we succeeded in concluding further contracts in Southeast Asia. Our intensive work in South America looks very promising. Our work in civil contracts continued successfully, as did financing of various projects in the Czech Republic. During 2012 the company implemented several rather important food industry projects in the Russian Fede-

8 Úspěšně pokračovaly naše aktivity v oblasti civilních dodávek a to jak v oblasti exportu, tak v oblasti financování nejrůznějších projektů v rámci České republiky. Společnost realizovala i v průběhu roku 2012 několik poměrně významných projektů v potravinářském průmyslu v Ruské federaci, zvláště v tradiční pivovarnické technologii. Mnohé ruské pivovary pokračují v přípravě na příští zimní olympijské hry, které proběhnou v roce V Ruské federaci také pokračujeme v uplatnění našich zkušeností z minulých let při dodávkách obráběcích a tvářecích strojů, resp. technologických celků. Chceme zachytit nastupující konjunkturu, při níž dochází k modernizaci nejrůznějších ruských firem, které byly původně vybaveny strojním zařízením zejména z ČSSR. V průběhu roku 2012 pokračovala činnost společnosti OMNIPOL a. s. také na území České republiky. Lze konstatovat, že OMNIPOL a. s. patří k významným financujícím institucím v oblasti obnovitelných zdrojů. Mezi tyto projekty patří jak oblast již zmiňovaných bioplynových, tak i fotovoltaických elektráren. Zdárně pokračuje financování různého technologického zařízení formou leasingových operací. Přes určitý útlum pokračuje také leasing osobních i nákladních aut. V průběhu 2012 došlo v rámci úpravy stylu nového korporátního designu k další modernizaci webových stránek společnosti. Nová forma webových stránek je zpracována takovým způsobem, že umožňuje jejich průběžné doplňování o technické podrobnosti, které mohou být účelově poskytovány pouze vybraným zákazníkům na základě poskytnutí přístupových hesel. Také v roce 2012 proběhl, jako ostatně každý rok, audit řízení jakosti našich služeb dle norem ISO Ty patří k základním pilířům naší činnosti. Při té příležitosti je třeba uvést, že se společnost nevěnuje výzkumu a vývoji. Tato činnost je uskutečňována ve spolupráci s dceřinými společnostmi (ERA a. s., Poličské strojírny a. s. a Česká letecká servisní a. s.). Velký důraz při činnosti naší společnosti je kladen na dodržování ekologických předpisů a zásad. (Omezování spotřeby papíru, energie, sběr baterií apod.) Stav kmenových pracovníků se v průběhu roku 2012 v podstatě nezměnil a pohybuje se stále kolem 100 (z toho 2 zdravotně znevýhodnění). Máme platné povolení k zahraničně obchodní činnosti s vojenským materiálem a veškerá dokumentace a procesy, které společnost v současné době využívá, odpovídají pravidlům stanoveným platnou normou ISO. V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému snížení počtu spolupracujících ration, particularly in traditional brewery technology. Many Russian breweries continue to prepare for the next winter Olympic games, which will take place in We are also continuing to apply our previous experience with supply of cutting and shaping machinery and technology units in the Russian Federation. We aim to capture the emerging boom, which involves modernization of various Russian companies that were originally equipped with machinery primarily from the former Czechoslovak Socialist Republic. During 2012 OMNIPOL s work in the Czech Republic also continued. OMNIPOL is an important financing institution for renewable resources. These projects include both bio-gas and solar power plants. Financing of various technological plants through leasing operations continues successfully. Despite a slight decrease, leasing of personal and cargo vehicles also continues. The company s website was further updated in 2012 as part of work on the new corporate design. The new website format enables intermittent addition of technological information that may be shared with a limited pool of selected customers through provision of access passwords. As every year, a quality audit of services pursuant to ISO 9002 norms took place in They are the basic pillars of our work. At this opportunity it should be noted that the company does not engage in research and development. Research and development is conducted in collaboration with our subsidiaries (ERA a. s., Poličské strojírny a. s. and Česká letecká servisní a. s.). Our company places great emphasis on adhering to environmental regulations and principles (limiting paper and energy consumption, battery collection, etc.). 8 The size of our core staff did not change significantly in 2012 and remains around 100 employees (2 of which are disabled). We have valid permits for foreign trade with military material, all documentation and processes currently used by the company comply with regulations stipulated by valid ISO norms. The number of contracted representatives did not decrease in 2012 nor were any business units established abroad. I firmly hope that the global economic recession I mentioned in the beginning of this report will subside in the near future, which would help our company fulfil the tasks assigned to it by our partners and shareholders.

9 zástupců a ani nedošlo ke vzniku žádné organizační složky společnosti v zahraničí. Pevně doufám, že mezinárodní ekonomická recese, o které jsem hovořil v úvodu této zprávy, v dohledné době postupně odezní, což by mohlo pomoci, aby naše společnost splnila úkoly, které před ni postaví její partneři i akcionáři. ERA a. s. V průběhu sledovaného období (řádná účetní závěrka od 1. července 2011 do 31. prosince 2012) došlo k zásadní změně v osobě majitele společnosti, kterým se v listopadu 2011 stala společnost OMNIPOL a. s. nabytím 100 % akcií. Pro účely konsolidované účetní závěrky byly pro srovnatelnost použity údaje za období kalendářního roku Pod vlajkou nového vlastníka společnost prodělala řadu asanačních změn. V prvé řadě bylo potřeba nastavit obchodní procesy bez externí spolupráce tak, aby byla zachována kontinuita vztahu se zahraničními zákazníky a aby nový obchodní tým zajistil minimálně stejný objem zakázek jako v předchozím období. V tomto směru se podařilo v civilní oblasti nejen zachovat stejný objem, ale došlo i k mírnému nárůstu. Navíc se společnosti podařilo dokončit kontraktační proces s vojenským zákazníkem a spustit realizaci projektu VERA, což způsobilo výrazný přírůstek tržeb. Další zásadní změnou po výměně vlastníka byly reformy v oblasti řízení společnosti. Byla vytvořena nová štíhlejší organizační struktura, která umožňuje delegování pravomocí a odpovědností na nižší řídící články a tím vede k vyšší motivaci středního managementu. V rámci změn byl také nastaven nový odměňovací systém, který vychází z principu odměny za příspěvek k celkovému hospodářskému výsledku společnosti. Řízení projektů je jedním z klíčových realizačních procesů a proto jej bylo třeba také přizpůsobit novému prostředí. Po změně organizační struktury se úspěšně podařilo transformovat projekty, které byly pod zahraničním vedením a nedošlo tak k narušení průběhu dodávek. Za hodnocené období se podařilo plnit milníky dle původního časového harmonogramu a tím nedošlo k žádnému ohrožení plnění finančního plánu. ERA a. s. During the monitored period (due financial statement from 1 July, 2011 to 31 December, 2012) there was a fundamental change in the company owner. In November 2011 OMNIPOL a. s. became the owner through acquisition of 100 % of the shares. For the purposes of the consolidated financial statement the data for the 2012 calendar year were used for comparison. Under the new owner, the company underwent many cleansing changes. First of all, business processes without external collaboration had to be set up to ensure continuity of relationships with foreign customers and to enable our new sales team to secure at least the same volume of contracts as in the previous period. In this regard, we succeeded in maintaining the same volume and even slightly increasing it in the civil area. Additionally, the company finished the contractual process with a military customer and launched implementation of the VERA project, which increased sales significantly. Another essential change following the change in ownership were reforms in company management. A new, leaner organizational structure was put in place, which that enables delegation of authority and responsibility to lower levels leading to greater motivation among middle management. The changes also included establishment of a new compensation system, which is based on the principle of compensating contributions to the company s overall financial results. Project management, as a key implementation process, also needed to be adapted to the new environment. After the change in organizational structure, projects under foreign management were transformed without any disruption of supply. The milestones in the original schedule were met during the monitored period, which ensured that the financial plan was fulfilled.

10 Neustálá optimalizace nákladů je jedním ze základních úkolů managementu společnosti. Proto dochází k průběžnému přezkumu veškerých režijních smluv, revidují se dohody v oblasti nákupu, subdodávek a kooperací. Další úspory lze spatřovat ve zlepšení procesů ve výrobě a logistice. Po období několikaletého útlumu výzkumu a vývoje pod předchozím vlastníkem došlo ke znovuobnovení těchto aktivit. Jedná se především o zintenzivnění vývoje nového směru prostředků alternativní radiolokace, které se ukazují jako velmi perspektivní a důležité pro rozšíření produktového portfolia společnosti. K naplnění těchto cílů je třeba neustále posilovat a stabilizovat oblast lidských zdrojů, která je relativně obtížně dostupná díky svému technickému specifiku. V této souvislosti ERA a. s. buduje těsné vztahy s univerzitami technického zaměření, spolupracuje s nadějnými studenty a snaží se vzbudit zájem o obor radiolokace. Společnost úspěšně prošla kontrolním auditem společnosti CERT a auditem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti AQAP Shoda s ISO 9001 byla potvrzena. Platnost daných certifikátů a osvědčení byla současně prodloužena. V posuzovaném období konsolidace vykázala společnost celkem výnosy ve výši 740,427 mil. Kč a účetního zisku ve výši 184,414 mil. Kč. Společnost k vykazuje vlastní kapitál ve výši 359,434 mil. Kč. Celková změna vlastního kapitálu představuje přírůstek o 188,909 mil. Kč. K společnost vykazuje úvěry vůči bankovním institucím. Celková hodnota úvěrů je 30,168 mil. Kč, z toho 10,056 mil. Kč jsou úvěry krátkodobé. Ve sledovaném období nebyly pořízeny vlastní akcie. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se ERA a. s. řídí zákonnými normami. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Z pohledu dosažených výsledků společnosti se ukazuje, že systém řízení a nastartované optimalizační procesy a opatření vedoucí k úsporám jsou nastaveny správně. V budoucím období se budeme dál držet tohoto trendu a zásad, které bezpochyby vedou k prosperitě společnosti. Ongoing optimization of expenses is one of the company management s key tasks. Review of all overhead contracts occurs intermittently, as does revision of purchasing, subcontract and collaboration contracts. Further cost savings can be achieved through improvements to manufacturing and logistics processes. Following several years of decreased research and development under the previous owner, these activities were revived. They are primarily focused on intensifying development in the new direction of alternative radiolocation devices, which is proving to be a very promising area that will be important to expansion of the company s product portfolio. Achieving these objectives requires continual strengthening and stabilization of human resources, which is a relatively difficult area to access given the technical specificity at hand. In this regard, ERA is building close relationships with technical universities, working with promising students and striving to raise interest in the radiolocation sector. The company successfully completed an inspection audit by CERT and an audit by the Office for Defence Standardization, Catalogization and State Verification of Quality of AQAP Compliance with ISO 9001 was confirmed. The relevant certificates and attestations were extended. During the given consolidation period the company reported total revenues of CZK million and the profit equalled CZK million. As at 31 December, 2012 the company s equity was CZK million. The total change in equity represents an increase of CZK million. As at 31 December, 2012 the company had loans from banking institutions. The total value of loans is CZK million, of which CZK million are short-term loans. No treasury stock was acquired in the reporting period. In the area of environmental protection and labour relations ERA is governed by legal regulations. The accounting entity does not have any business units abroad. From the perspective of the company s results, the defined management system, initiated optimization processes and cost-savings measures have been set correctly. In the future, we will keep following this trend and principles which undoubtedly lead to the company s prosperity. 10

11 Česká letecká servisní a. s. Pro společnost Česká letecká servisní a. s. byl šestnáctý rok činnosti společnosti rokem, kdy byl trh poznamenán dvěma faktory, které ovlivňují prosperitu dopady celosvětové hospodářské recese na podnikání v oblasti letectví a integrací leteckých výrobců. Po velmi rychlém růstu v posledních pěti letech, kdy se zvýšil obrat téměř trojnásobně, se v roce 2012 dostavil pokles, který nebylo možné vyvážit ani rozšiřováním teritoriálního působení. Ve všech klíčových teritoriích došlo k přesunu uzavírání kontraktů do pozdějších období a jeden z našich klíčových odběratelů materiálu se stal součástí nadnárodní korporace, která odebírá materiál přímo od výrobců. Je skutečností, že v žádné teritoriální oblasti nedošlo k tomu, že by společnost ztrácela svůj podíl na trhu v důsledku ztráty konkurenceschopnosti, spíše naopak, společnost neztratila žádnou větší zakázku, u které se setkala s konkurencí. Společnost vyvíjí kroky, které by měly vytvořit zázemí směřující k expanzi do zemí mimo evropský kontinent, kde je daleko lepší předpoklad pro další růst. Expanze do těchto teritorií si vyžádá nalezení vhodných místních spolupracovníků. Zastoupení výrobců pokrývá již všechny oblasti avioniky a příslušenství jak pro civilní, tak i pro vojenské programy, je však nutné věnovat daleko větší kapacity technické podpoře prodeje a nové zakázky si vyžadují daleko více technické přípravy pro velmi sofistikovaná zařízení v nich obsažená. Společnost postupně přechází z práce na modernizaci platforem východní provenience na techniku vyráběnou v západní Evropě a USA. Vhodnými smlouvami o spolupráci si společnost vytvořila velmi výhodné podmínky k možnosti modifikací vrtulníků západoevropských a amerických výrobců, které budou předmětem modernizace v blízké budoucnosti. Tyto programy mohou tvořit značnou část obratu budoucích let. Základem pro tyto nové programy budou projekty, na kterých společnost začala pracovat již v roce 2011, a které ji technologicky výrazně posunuly. Česká letecká servisní a. s. For Česká letecká servisní a. s. the sixteenth year of business was a year when the market was affected by two factors that affect prosperity the impact of the global economic recession on business in the field of aviation and the integration of aerospace manufacturers. Following very rapid growth during the past five years, when sales increased almost threefold, a drop occurred in 2012, which could not be offset even by territorial expansion. In all key territories contracting was postponed to later periods and one of our key material customers became part of a multinational corporation that purchases material deliveries directly from manufacturers. The fact is that the company did not diminish its market share in any of the covered territories due to loss of competitiveness. On the contrary, the company did not lose any major contract where it faced competition. The company takes measures to facilitate expansion to countries outside the European continent where there are much better conditions for further growth. Expansion to these territories will require finding suitable local partners. The representation of manufacturers already covers all areas of avionics and accessories for both civil and military programmes. It is however necessary to allocate many more resources to technical sales support while new orders require much more technical preparation for the highly sophisticated equipment involved. The company is gradually moving from modernization of platforms of eastern origin to technologies produced in Western Europe and the USA. Having concluded appropriate cooperation agreements, the company has created particular conditions for modifying the Western European and US helicopters to be upgraded in the near future. These programmes might constitute a significant part of sales in the coming years. These new programmes will be based on projects which were launched in 2011 and which meant significant technological progress for the company.

12 Velmi slibně se rozvíjí práce v oblasti civilních programů, kde si společnost získala velmi dobré jméno technickými řešeními, kvalitou práce a vstřícností k zákazníkům. Obrat v tomto sektoru trvale roste a mohl by do tří let tvořit přibližně jednu třetinu obratu společnosti za předpokladu, že by se společnosti podařilo přejít i na větší letadla než je současná skladba nosných typů. Zajištění kvality služeb a práce je stále na velmi vysoké úrovni. Společnost je svými zákazníky nadále vysoce ceněna jako jedna z nejlepších na trhu a je to i důvod, proč se zákazníci vrací. Kvalita je dána nejenom zavedenými postupy řízení jakosti, ale i vnitřní motivací zaměstnanců. V této oblasti zaujímá společnost přední místo mezi firmami ve svém oboru. Celkový obrat společnosti za rok 2012 představuje 97,858 mil. Kč, se ztrátou 4,513 mil. Kč. Přestože došlo k poměrně značnému poklesu obratu společnosti, který je odrazem současného stavu trhu, dá se předpokládat výrazné zlepšení v průběhu roku 2013, z důvodu rozpracování velkého množství projektů v celém teritoriu střední a jižní Evropy. Poličské strojírny a. s. Hlavními oblastmi činností jsou: 1. strojírenské obory, z nichž nejvýznamnější jsou pneumatické systémy pro automobilní techniku, měřicí a čerpací technika pohonných hmot a strojírenské kooperace zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. 2. speciální technika, která zahrnuje vojenskou munici a civilní pyrotechnické výrobky. Prodej ve strojírenských oborech i ve speciální technice je zajišťován převážně přímo společností, v menším rozsahu je prodej zajišťován prostřednictvím obchodních zástupců na základě smluvního vztahu. Do plánu technického rozvoje bylo pro rok 2012 zařazeno 15 nových úkolů, převážně povahy studie a dalších 5 významných úkolů vyplývajících z požadavků zákazníků bylo doplněno v průběhu roku. U úkolu Zdviž pro tělesně postižené pro autobusy došlo na požadavek zákazníka k výraznému odlehčení a dalším dílčím úpravám. Work in the area of civil programmes seems very promising. The company has gained a very good reputation due to its technical solutions, high quality of work and responsiveness to customers. Sales in this segment continue to grow and within three years they could generate approximately one third of the company s sales provided the company succeeds in moving to larger aircraft than currently. The quality of service and work is still at a very high level. Customers continue to hold the company in high regard as one of the best of its kind on the market and this is one of the reasons why they come back. The quality is determined not only by the company s quality control procedures, but also internal motivation of employees. In this area, the company occupies a leading position among companies in its field. The company s total 2012 sales were CZK million, with a loss of CZK million. Although there was a fairly significant drop in sales, reflecting the current state of the market, we can expect significant improvement during 2013 due to the progress of a large number of projects throughout Central and Southern Europe. Poličské strojírny a. s. Its main areas of activity include: 1. Engineering, of which the most important are pneumatic systems for automotive technology, fuel measuring and pumping equipment and engineering cooperation especially for automotive suppliers 2. Special technology involving military ammunition and civilian pyrotechnic products. Sales in the fields of engineering and special technology are secured primarily by the company itself; to a lesser extent, sales are provided through contracted agents. The technical development plan for 2012 includes 15 new projects, mainly studies; another 5 major projects arising from customer requirements were added during the year. In the Bus Lift for the Disabled project, weight was significantly reduced and other minor changes 12

13 Z realizovaných projektů jsou nejvýznamnější kompaktní odměrná skupina v oboru HEFA a modifikované ovládací bloky v oboru MPS. Z technologických úkolů je významné zahájení osvojení kompletace dveřních křídel autobusů. V průběhu roku bylo dále celkem 14 úkolů realizováno přímo cestou ověřovací série nebo zavedení do výroby. Ukončeno bylo 6 úkolů technického rozvoje protokolem z oponentního řízení, další dílčí úkoly byly ukončeny výrobou a validací vzorků nebo jiným zkráceným postupem. V oboru uvedených dveřních systémů byl v roce 2012 dokončen úkol Nový dveřní systém v rámci programu TIP2. V rámci programu TIP3 pokračoval úkol Výzkum a vývoj hmotnostního měřiče průtoku. Na úkolu spolupracuje VUT Brno. V oblasti speciální výroby byly v roce 2012 dokončeny dva víceleté projekty v rámci programů TIP1 a TIP2. Na úkolech spolupracovaly Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni. Dále byl zahájen projekt částečně financovaný MVČR. Poličské strojírny a. s. v roce 2012 pokračovaly v programu na odstraňování starých ekologických zátěží. V návaznosti na zpracovanou Analýzu rizika znečištěného horninového prostředí a podzemní vody vydanou v roce 2000 probíhala sanace podzemních vod v prostoru bývalé galvanovny a dále probíhá monitoring podzemních vod v určených kontrolních místech areálu společnosti. Výsledné hodnoty z tohoto monitoringu jsou vyhodnocovány a sledovány. Odpadové hospodářství bylo a je vedeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpadní vody, které procházely podnikovou čistírnou odpadních vod, byly na výstupu pravidelně měřeny a kontrolovány, předepsané limitní hodnoty byly dodrženy. Část odpadních vod je filtrována v uzavřeném okruhu a vracena zpět jako technologická voda k dalšímu použití. V roce 2012 byla provedena dozorová prověrka k normě ČSN ISO systému enviromentálního řízení. Při prověrce společností Bureau Veritas Certification nebylo shledáno porušení zásad ochrany životního prostředí. Všechny aspekty enviromentálního systému jsou pravidelně sledovány, vyhodnocovány, na základě zjištění jsou prováděna opatření. Vyhodnocování souladu s plněním relevantních právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí je prováděno pravidelně dvakrát ročně a výsledky požadovaných měření a monitorování jsou ve shodě se stanovenými požadavky. were made based on customer s requirements. Out of completed projects, the most important are a compact measuring assembly in the HEFA segment and modified control blocks in the MPS segment. Out of technological projects, initiation of implementation of bus door-wing assembly is significant. During the year, another 14 projects were implemented as test series or production launches. Six technological development projects were terminated based on opposition procedure protocols; other subprojects were terminated by sample production and validation or by another shortened procedure. In the segment of mentioned door systems, the New Door System project was completed under the TIP2 programme in The Research and Development of a Mass Flow Meter project continued under the TIP3 programme. The project is developed in cooperation with the University of Technology in Brno. In the area of special production, two multi-year projects were completed within the scope of the TIP1 and TIP2 programmes in The projects were developed in collaboration with the University of Pardubice and the University of West Bohemia in Pilsen. Furthermore, a project partly funded by the Czech Ministry of the Interior was launched. Poličské strojírny a.s. continued working on the programme of remediation of contaminated sites in Following the Risk Analysis of Contaminated Soil and Groundwater released in 2000, remediation of contaminated groundwater was carried out in the area of the former plating shop and groundwater monitoring is still underway at designated check points on the company s premises. The monitored values are evaluated and closely examined. Waste management has been and is conducted in accordance with the Waste Management Act. Waste water that passed through the company s sewage treatment plant was regularly measured and monitored at the output, the prescribed limit values were met. Part of the waste water is filtered in a closed circuit and returned as process water for re-use.

14 V roce 2012 nebyly evidovány žádné právní spory týkající se ochrany životního prostředí, nebyly uplatněny žádné stížnosti na porušování zásad ochrany životního prostředí. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 byl 293. V roce 2012 se činnostmi ve strojírenských oborech zabývalo průměrně 250 pracovníků, činnostmi ve speciální výrobě 34 pracovníků a 9 pracovníků zajišťovalo ostatní činnosti. Během druhého pololetí musela akciová společnost řešit pokles poptávky ve strojírenských oborech. Opatření k úspoře nákladů zahájená v předchozích letech pokračovala i v roce Nejdůležitějšími opatřeními bylo snížení nákladů na energie a přísné limitování všech režijních nákladů. Obrat společnosti za rok 2012 představuje částku 321,08 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk 10,2 mil. Kč. Vedení společnosti věnuje trvalou pozornost zajištění kvality všech činností a rozvoji systému managementu kvality. Poličské strojírny a. s. jsou držitelem certifikátů kvality podle normy EN ISO 9001, systému environmentálního řízení podle EN ISO 14001, certifikátu podle norem AQAP a pro oblast speciální výroby systému BOZP podle ČSN OHSAS Záměrem představenstva pro letošní rok je zajistit růst zisku podniku. Cílem je: zajistit zisk ve výši 11 mil. Kč rozvíjet nosné strojírenské obory a hledat nové obchodní partnery hledat nové aktivity pro speciální výrobu zejména v oblasti průmyslových aplikací A supervisory review of ISO Environmental Management System was conducted in During the review Bureau Veritas Certification did not find any breach of the principles of environmental protection. All aspects of the environmental system are regularly monitored and evaluated and measures are taken based on the findings. Evaluation of compliance with the relevant legal and other environmental protection requirements is carried out twice a year and the results of the required measurements and monitoring are in compliance with the specified requirements. No disputes relating to environmental protection were registered and no complaints about violations of the principles of environmental protection were raised in The average number of employees was 293 in On average 250 employees were engaged in engineering activities, 34 workers were involved in special production and 9 workers secured other activities in During the second half of the year the joint-stock company had to cope with a drop in demand in the engineering segments. The cost saving measures initiated in previous years continued also in The most important measures included reduction of energy costs and strict limitation of all overhead expenses. The company s 2012 sales amounted to CZK million. The operating result was a profit of CZK 10.2 million. The company s management pays ongoing attention to ensuring the quality of all activities and developing the quality management system. Poličské strojírny a.s. holds quality certificates according to EN ISO 9001, the environmental management system certificate according to EN ISO 14001, a certificate according to AQAP and an OSH certificate for special production according to ČSN OHSAS

15 Vážení akcionáři a obchodní partneři, věřím, že výše uvedené informace přispějí k upevnění naší vzájemné důvěry, která umožní našim společnostem další úspěšný rozvoj v příštích obdobích. V Praze dne 2. ledna 2013 Ing. Michal Hon předseda představenstva OMNIPOL a. s. The objective of the Board of Directors for this year is to increase company profits. The goal is: to ensure a profit of CZK 11 million to develop prospective engineering segments and search for new business partners to search for new contracts for special production especially in the field of industrial applications Dear shareholders and business partners, I believe that the information provided above will help strengthen our mutual trust which will allow our companies to continue to develop successfully in future periods. Prague, 2 January, 2013 Ing. Michal Hon Chairman of the Board of Directors of OMNIPOL a. s.

16 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI DAUGHTER COMPANIES ERA a. s. Sídlo Průmyslová 387, Pardubice IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1141 Den zápisu do obchodního rejstříku 8. listopadu 1994 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč (účetní období ) Výsledek hospodaření za účetní období Kč (účetní období ) Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2. Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení číslo R vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 3. Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Hlavní výrobky a služby: 1. MSS (Multi-sensor Surveillance System) systémy pro sledování a řízení letového provozu na bázi multilaterace v oblastech Surface Multilateration a Wide Area Multilateration 2. VERA-NG (VERA New Generation) pasivní mobilní/stacionární sledovací systém pro sledování primárně vzdušných cílů na bázi vidět a nebýt viděn 3. SQUID (Vehicle Tracking Unit) mobilní zařízení umožňující snadnou identifikaci a sledování vozidel na letištní ploše 4. MASTERCARE program kompletních servisních služeb pro zákazníky s možností individuálního nastavení dle potřeb zákazníka ERA a. s. 16 Address Průmyslová 387, Pardubice Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Hradec Králové, Section B, Insert 1141 Date of incorporation 8 November, 1994 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 10,000,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 359,434,000 Total revenues for the accounting period CZK 857,343,000 (1 July, December, 2012) Net income for the accounting period CZK 85,534,000 (1 July, December, 2012) Number of employees (as at 31 December, 2012) 194 Scope of Business: 1. Manufacture, installation and repair of electric machines and devices, electronic and telecommunication equipment 2. Foreign trade with military material within the scope of Permit No. R issued pursuant to Act No. 38/1994 Coll. 3. Purchase and sale, rental, development, manufacture, repair, modification, stowage, storage, transport, degradation and destruction of security material 4. Installation, repair, inspection and testing of electric equipment Key Products and Services: 1. MSS (Multi-Sensor Surveillance System) systems for air traffic monitoring and control based on multilateration in the areas of Surface Multilateration and Wide Area Multilateration 2. VERA-NG (VERA New Generation) a passive mobile/stationary system for tracking primarily airborne targets based on the see and not be seen principle 3. SQUID (Vehicle Tracking Unit) a mobile device allowing easy identification and tracking of vehicles on airfields 4. MASTERCARE a programme of complete customer service with customization options

17 POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s. Sídlo Bořiny 1145, Horní Předměstí, Polička IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 647 Den zápisu do obchodního rejstříku 1. května 1992 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč Výsledek hospodaření za účetní období Kč Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Vývoj a výroba pneumatických systémů 2. Velkosériová a středněsériová strojírenská výroba 3. Výroba náloží pro průmyslové použití 4. Delaborace, konverze a likvidace munice Hlavní výrobky a služby: 1. Pneumatické prvky a příslušenství pneumatických systémů pro vozidla hromadné přepravy osob (autobusy, trolejbusy, kolejová vozidla atd.) 2. Technologické celky a jejich komponenty pro skladování a distribuci pohonných hmot, minerálních olejů a LPG 3. Strojírenské díly, lisovací nářadí, měřící a upínací přípravky, tlakové nádoby apod. 4. Výcvik a školení pro práci s výbušninami a pyrotechnikou POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s. Address Bořiny 1145, Horní Předměstí, Polička Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Hradec Králové, Section B, Insert 647 Date of incorporation 1 May, 1992 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 291,505,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 357,256,000 Total revenues for the accounting period CZK 319,598,000 Net income for the accounting period CZK 10,217,000 Number of employees (as at 31 December, 2012) 296 Scope of Business: 1. Development and manufacture of pneumatic systems for transport and distribution of fuel and mineral oils 2. Large-series and mid-size series of engineering products 3. Manufacture of ammunition and blasting charges for military and industrial purposes 4. Delaboration, conversion and liquidation of ammunition Key Products and Services: 1. Pneumatic elements and pneumatic system accessories for public transport vehicles (buses, street cars, light rail vehicles, etc.) 2. Technological systems and components for storage and distribution of fuel, mineral oils and LPG 3. Engineering parts, pressing equipment, measuring and clamping products, pressurized containers, etc. 4. Training and education for work with explosives and pyrotechnics, igniting charges manufacture

18 ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s. Sídlo Mladoboleslavská ul., letiště Kbely, Praha 9 IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 4510 Den zápisu do obchodního rejstříku 21. ledna 1997 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč Výsledek hospodaření za účetní období Kč Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Vývoj, projektování a konstrukční změny letecké techniky v oblasti systémů (palubní elektroniky, přístrojů a elektrických i elektronických letadlových celků) 3. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Hlavní výrobky a služby: 1. Projekce a realizace zástaveb radionavigačních systémů a speciálního vybavení civilních letounů všech kategorií od ultralehkých až po malé dopravní a obchodní 2. Projekce a realizace zástaveb speciálního komunikačního a navigačního vybavení vojenských stíhacích letounů 3. Údržba přístrojového a radionavigačního vybavení civilních i vojenských letadel a vrtulníků ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s. Address Mladoboleslavská ul., letiště Kbely, Praha 9 Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Prague, Section B, Insert 4510 Date of incorporation 21 January, 1997 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 1,000,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 48,603,000 Total revenues for the accounting period CZK 97,857,000 Net income for the accounting period CZK -4,455,000 Number of employees (as at 31 December, 2012) 23 Scope of Business: 1. Purchase of goods for sale and resale 2. Development, design and construction changes of avionics system technology (navigation, electronics, instruments and electric and electronic avionic units) 3. Manufacture, installation and repair of electronics Key Products and Services: 1. Design and implementation of radio navigation systems and special civil aircraft equipment in all categories, from ultralight to small passenger and commercial aircraft 2. Design and implementation of special communication and navigation equipment for military fighter planes 3. Maintenance of instrument and radio navigation equipment for civil and military aircraft and helicopters 18

19 RAMET a. s. Sídlo Letecká 1110, Kunovice IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2596 Den zápisu do obchodního rejstříku 6. ledna 1998 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč Výsledek hospodaření za účetní období Kč Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Vývoj a výroba pasivních a aktivních radiolokačních systémů 2. Vývoj a výroba radarových měřičů rychlosti vozidel 3. Vývoj speciálního programového vybavení Hlavní výrobky a služby: 1. Primární přehledový radar PSR MORAVA a sekundární přehledový radar M10SR 2. Stanice dalekého dosahu SDD 3. Radarový měřič rychlosti RAMER Záruční a pozáruční servis výše uvedených výrobků Do RAMET C.H.M. a. s., od téhož dne změna firmy (názvu) na RAMET a. s. RAMET a. s. Address Letecká 1110, Kunovice Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Brno, Section B, Insert 2596 Date of incorporation 6 January, 1998 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 1,000,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 72,420,000 Total revenues for the accounting period CZK 209,749,000 Net income for the accounting period CZK 7,710,000 Number of employees (as at 31 December, 2012) 182 Scope of Business: 1. Development and manufacture of passive and active radiolocation systems 2. Development and manufacture of road traffic speed radars 3. Development of special programme equipment Key Products and Services: 1. PSR MORAVA primary surveillance radar and M10SR secondary surveillance radar 2. Long-range ESM station 3. RAMER 10 road traffic speed radar 4. Warranty and post-warranty service for these products Till 1 January, 2013 RAMET C.H.M. a. s., change of the company trade name to RAMET a. s. effective since the same date.

20 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA SPOLEČNOSTI OMNIPOL a.s. KE DNI 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč) CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF OMNIPOL a. s. AS AT 31 DECEMBER, 2012 (in thousands of CZK) A B Aktiva Assets Aktiva celkem Total assets Pohledávky za upsaný základní kapitál Receivables for capital subscription Dlouhodobý majetek Fixed assets 31. prosince December, B I. Dlouhodobý nehmotný majetek Long-term intangible assets B II. Dlouhodobý hmotný majetek Long-term tangible assets B III. Dlouhodobý finanční majetek Long-term financial assets B III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Majority shareholdings and participating interests (shareholdings > 20 %) C Oběžná aktiva Current assets C I. Zásoby Inventory C II. Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables C III. Krátkodobé pohledávky Short-term receivables C IV. Krátkodobý finanční majetek Short-term financial assets D I. Časové rozlišení Accruals Konsolidační celek zahrnuje mateřskou společnost OMNIPOL a. s. a dceřiné společnosti ERA a. s., Poličské strojírny a. s. a Česká letecká servisní a. s. Consolidated unit includes mother company OMNIPOL a. s. and daughter companies ERA a. s., Poličské strojírny a. s. and Česká letecká servisní a. s. 20

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 2 ZPRÁVA 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE................................. 4 a 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 1 31.8.2006 15:29:22 2 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 2 31.8.2006 15:29:29 ZPRÁVA 2005 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2011 Report 2011

OMNIPOL a. s. Zpráva 2011 Report 2011 OMNIPOL a. s. Zpráva 2011 Report 2011 Světová média a mnoho předních světových ekonomů předpokládali v roce 2011 postupné ukončení celosvětové ekonomické krize a počátek konjunktury. Bohužel, jak jsme

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2010 Report 2010

OMNIPOL a. s. Zpráva 2010 Report 2010 OMNIPOL a. s. Zpráva 2010 Report 2010 Zdá se, že ekonomická krize, která postihla svět v minulých letech, postupně odeznívá. Podle mého názoru má společnost OMNIPOL díky kvalitní obchodní strategii, spolehlivým

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více