OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

2

3 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 22 Konsolidovaná zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 24 Část II. Společnost OMNIPOL a. s. Společnost 26 Historie společnosti 28 Základní informace o společnosti 30 Rozhodující předmět podnikání 31 Majetkové účasti 32 Akcie společnosti 33 Organizační struktura 33 Orgány společnosti 34 Struktura výnosů 35 Rozvaha společnosti 36 Výkaz zisku a ztráty 38 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 40 Zpráva o činnosti dozorčí rady 42 Výsledek hospodaření 43 Kontakty 44 TABLE OF CONTENTS Part I. The OMNIPOL Group Initial word of the OMNIPOL Chairman of the Board 6 Daughter companies 16 Consolidated balance sheet 20 Consolidated profit/loss account 22 Consolidated auditor s report to company shareholders 24 Part II. The OMNIPOL a. s. Company The company 26 Company s history 28 Basic information about the company 30 Scope of business 31 Ownership interests 32 Shares 33 Organizational structure 33 Statutory and supervisory bodies 34 Structure of revenues 35 Balance sheet 36 Profit/loss account 38 Auditor s report to company shareholders 40 Report on the activities of the Supervisory Board 42 Distribution of profit 43 Contacts 44

4

5 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 22 Konsolidovaná zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 24 Část II. Společnost OMNIPOL a. s. Společnost 26 Historie společnosti 28 Základní informace o společnosti 30 Rozhodující předmět podnikání 31 Majetkové účasti 32 Akcie společnosti 33 Organizační struktura 33 Orgány společnosti 34 Struktura výnosů 35 Rozvaha společnosti 36 Výkaz zisku a ztráty 38 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře 40 Zpráva o činnosti dozorčí rady 42 Výsledek hospodaření 43 Kontakty 44 TABLE OF CONTENTS Part I. The OMNIPOL Group Initial word of the OMNIPOL Chairman of the Board 6 Daughter companies 16 Consolidated balance sheet 20 Consolidated profit/loss account 22 Consolidated auditor s report to company shareholders 24 Part II. The OMNIPOL a. s. Company The company 26 Company s history 28 Basic information about the company 30 Scope of business 31 Ownership interests 32 Shares 33 Organizational structure 33 Statutory and supervisory bodies 34 Structure of revenues 35 Balance sheet 36 Profit/loss account 38 Auditor s report to company shareholders 40 Report on the activities of the Supervisory Board 42 Distribution of profit 43 Contacts 44

6 ČÁST I. SKUPINA OMNIPOL ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SKUPINY OMNIPOL Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, v letošním roce Vám poskytujeme informaci o našem podnikání poprvé formou konsolidované účetní závěrky skupiny OMNIPOL, která obsahuje informace o nejvýznamnějších společnostech naší skupiny. Kromě OMNIPOL a. s. se tedy jedná o společnosti Česká letecká servisní a. s., ERA a. s. a Poličské strojírny a. s. Rozhodli jsme se, zcela v souladu s českou legislativou, nezahrnovat do této konsolidace společnosti ve skupině, jejichž vliv na celkové výsledky byl ve sledovaném období minimální. Ve skupině firem jsme zaměstnávali přibližně 620 zaměstnanců a celkový obchodní obrat skupiny roku 2012 činil mil. Kč a zisk za toto účetní období činil 72,4 mil. Kč. OMNIPOL a. s. Také loňský rok se nesl v ovzduší očekávání ukončení celosvětové ekonomické recese, ale počátek konjunktury, až na nemnohé vlaštovky, nenastal. Přetrvávaly problémy v Eurozóně i v ostatních členských zemích EU. Také státní rozpočty v zemích našich tradičních obchodních partnerů nesly znaky úsporných škrtů. V důsledku tohoto vývoje došlo k dalšímu posunutí realizace některých významných obranných projektů. Přesto se naší společnosti podařilo v loňském roce podepsat významné kontrakty v asijském teritoriu, které nám umožňují hledět do budoucnosti s optimismem. Obchodní aktivity našich dceřiných společností, ať se jedná o firmy z oblasti vojenských elektronických systémů (ERA a. s., Česká letecká servisní a. s.) nebo o výrobce munice a systémů pro čerpání PHM a automobilový průmysl (Poličské strojírny a. s.), se dlouhodobě úspěšně rozvíjejí. Podařilo se nám zvý- PART I. THE OMNIPOL GROUP INTRODUCTORY WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ABOUT THE OMNIPOL GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Dear business partners, dear shareholders, This year for the first time we are providing you with information about our business activities through an OMNIPOL Group consolidated financial statement that includes information about the most important companies in our group, which include, aside from OMNIPOL a. s., Česká letecká servisní a. s., ERA a. s. and Poličské strojírny a. s. In compliance with Czech legislation, we have decided not to include in this consolidation those companies whose impact on the overall results was negligible during the monitored period. We employed approx. 620 employees in the group; the group s total sales in 2012 equalled CZK billion and profit during this accounting period was CZK 72.4 million. OMNIPOL a. s. 6 Last year was marked by the anticipated end of the global financial crisis, but the boom, despite a few early successes, did not get underway. Problems in the Eurozone and the other EU Member States continued. In the countries of our traditional business partners, the state budgets also showed signs of cost-saving cuts. As a result of these developments, implementation of some important defence projects was further postponed. Nonetheless our company succeeded in concluding important contracts in Asia last year, which will enable us to take an optimistic outlook.

7 šit synergie v této skupině, ať už při společném vývoji nových výrobků, tak při společném postupu vůči různým dodavatelům energií či služeb (telekomunikace). Udržet růstový trend naší společnosti v těchto podmínkách bylo velmi obtížné. Přetrvávala naše snaha dokončit nepříjemně se protahující obchodní případ dodávky dopravních letounů pro AČR a také vyřešit problém související s neobdrženými vývozními licencemi do některých teritorií zasažených vlnou nestability v souvislosti s tzv. arabským jarem. Úspěšně se podařilo vyřešit problém uzavřené cesty do polských přístavů. Je třeba konstatovat, že velké množství obchodních případů bylo řádně realizováno a inkasováno. Přesto celkový obrat roku 2012 činil pouze 824,7 mil. Kč Je zcela pochopitelné, že jsme byli nuceni přizpůsobit také výdajovou část našeho hospodaření tomuto snížení obratu. Díky tomu jsme byli schopni vykázat za účetní období zisk ve výši 18,2 mil. Kč. V průběhu celého roku 2012 se naše společnost snažila úspěšně o rozšiřování našich kontaktů a hledání nových teritorií a zákazníků. Přetrvává naše angažovanost v rovníkové Africe, dále se rozvíjí spolupráce se státy severní Afriky i přes zmíněnou problematiku neklidné politické situace v tomto regionu a podařilo se uzavřít další zakázky v zemích jihovýchodní Asie. Velmi nadějně se ukazuje intenzivní práce v Jižní Americe. Our subsidiaries business whether that of military electronic systems companies (ERA a. s., Česká letecká servisní a. s.), or of manufacturers of munitions and systems for fuel pumping and the automotive industry (Poličské strojírny a. s). has been developing positively over the long-term. We were able to increase synergy in this group, both in regard to joint development of new products and joint negotiations with some energy suppliers and services (telecommunications). Maintaining our company s growth trend in these conditions was exceedingly difficult. Our efforts to conclude the unpleasantly lagging business deal concerning supply of cargo planes for the ACR continued, as well as efforts to resolve problems with obtaining export licenses for territories impacted by a wave of Arab springrelated instability. We did succeed in resolving the issue of closed Polish port access. It should be noted that a large portion of business was duly implemented and paid for. However, the total sales for 2012 equalled only CZK million. It is wholly understandable that we were forced to adapt the expense section of our finances to these lower sales figures. As a result we were able to achieve a profit of CZK 18.2 million during the period. During 2012 our company tried to expand contacts and sought out new territories and customers. Our engagement in equatorial Africa continues, our collaboration with North African states is developing despite the noted political instability in this region and we succeeded in concluding further contracts in Southeast Asia. Our intensive work in South America looks very promising. Our work in civil contracts continued successfully, as did financing of various projects in the Czech Republic. During 2012 the company implemented several rather important food industry projects in the Russian Fede-

8 Úspěšně pokračovaly naše aktivity v oblasti civilních dodávek a to jak v oblasti exportu, tak v oblasti financování nejrůznějších projektů v rámci České republiky. Společnost realizovala i v průběhu roku 2012 několik poměrně významných projektů v potravinářském průmyslu v Ruské federaci, zvláště v tradiční pivovarnické technologii. Mnohé ruské pivovary pokračují v přípravě na příští zimní olympijské hry, které proběhnou v roce V Ruské federaci také pokračujeme v uplatnění našich zkušeností z minulých let při dodávkách obráběcích a tvářecích strojů, resp. technologických celků. Chceme zachytit nastupující konjunkturu, při níž dochází k modernizaci nejrůznějších ruských firem, které byly původně vybaveny strojním zařízením zejména z ČSSR. V průběhu roku 2012 pokračovala činnost společnosti OMNIPOL a. s. také na území České republiky. Lze konstatovat, že OMNIPOL a. s. patří k významným financujícím institucím v oblasti obnovitelných zdrojů. Mezi tyto projekty patří jak oblast již zmiňovaných bioplynových, tak i fotovoltaických elektráren. Zdárně pokračuje financování různého technologického zařízení formou leasingových operací. Přes určitý útlum pokračuje také leasing osobních i nákladních aut. V průběhu 2012 došlo v rámci úpravy stylu nového korporátního designu k další modernizaci webových stránek společnosti. Nová forma webových stránek je zpracována takovým způsobem, že umožňuje jejich průběžné doplňování o technické podrobnosti, které mohou být účelově poskytovány pouze vybraným zákazníkům na základě poskytnutí přístupových hesel. Také v roce 2012 proběhl, jako ostatně každý rok, audit řízení jakosti našich služeb dle norem ISO Ty patří k základním pilířům naší činnosti. Při té příležitosti je třeba uvést, že se společnost nevěnuje výzkumu a vývoji. Tato činnost je uskutečňována ve spolupráci s dceřinými společnostmi (ERA a. s., Poličské strojírny a. s. a Česká letecká servisní a. s.). Velký důraz při činnosti naší společnosti je kladen na dodržování ekologických předpisů a zásad. (Omezování spotřeby papíru, energie, sběr baterií apod.) Stav kmenových pracovníků se v průběhu roku 2012 v podstatě nezměnil a pohybuje se stále kolem 100 (z toho 2 zdravotně znevýhodnění). Máme platné povolení k zahraničně obchodní činnosti s vojenským materiálem a veškerá dokumentace a procesy, které společnost v současné době využívá, odpovídají pravidlům stanoveným platnou normou ISO. V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému snížení počtu spolupracujících ration, particularly in traditional brewery technology. Many Russian breweries continue to prepare for the next winter Olympic games, which will take place in We are also continuing to apply our previous experience with supply of cutting and shaping machinery and technology units in the Russian Federation. We aim to capture the emerging boom, which involves modernization of various Russian companies that were originally equipped with machinery primarily from the former Czechoslovak Socialist Republic. During 2012 OMNIPOL s work in the Czech Republic also continued. OMNIPOL is an important financing institution for renewable resources. These projects include both bio-gas and solar power plants. Financing of various technological plants through leasing operations continues successfully. Despite a slight decrease, leasing of personal and cargo vehicles also continues. The company s website was further updated in 2012 as part of work on the new corporate design. The new website format enables intermittent addition of technological information that may be shared with a limited pool of selected customers through provision of access passwords. As every year, a quality audit of services pursuant to ISO 9002 norms took place in They are the basic pillars of our work. At this opportunity it should be noted that the company does not engage in research and development. Research and development is conducted in collaboration with our subsidiaries (ERA a. s., Poličské strojírny a. s. and Česká letecká servisní a. s.). Our company places great emphasis on adhering to environmental regulations and principles (limiting paper and energy consumption, battery collection, etc.). 8 The size of our core staff did not change significantly in 2012 and remains around 100 employees (2 of which are disabled). We have valid permits for foreign trade with military material, all documentation and processes currently used by the company comply with regulations stipulated by valid ISO norms. The number of contracted representatives did not decrease in 2012 nor were any business units established abroad. I firmly hope that the global economic recession I mentioned in the beginning of this report will subside in the near future, which would help our company fulfil the tasks assigned to it by our partners and shareholders.

9 zástupců a ani nedošlo ke vzniku žádné organizační složky společnosti v zahraničí. Pevně doufám, že mezinárodní ekonomická recese, o které jsem hovořil v úvodu této zprávy, v dohledné době postupně odezní, což by mohlo pomoci, aby naše společnost splnila úkoly, které před ni postaví její partneři i akcionáři. ERA a. s. V průběhu sledovaného období (řádná účetní závěrka od 1. července 2011 do 31. prosince 2012) došlo k zásadní změně v osobě majitele společnosti, kterým se v listopadu 2011 stala společnost OMNIPOL a. s. nabytím 100 % akcií. Pro účely konsolidované účetní závěrky byly pro srovnatelnost použity údaje za období kalendářního roku Pod vlajkou nového vlastníka společnost prodělala řadu asanačních změn. V prvé řadě bylo potřeba nastavit obchodní procesy bez externí spolupráce tak, aby byla zachována kontinuita vztahu se zahraničními zákazníky a aby nový obchodní tým zajistil minimálně stejný objem zakázek jako v předchozím období. V tomto směru se podařilo v civilní oblasti nejen zachovat stejný objem, ale došlo i k mírnému nárůstu. Navíc se společnosti podařilo dokončit kontraktační proces s vojenským zákazníkem a spustit realizaci projektu VERA, což způsobilo výrazný přírůstek tržeb. Další zásadní změnou po výměně vlastníka byly reformy v oblasti řízení společnosti. Byla vytvořena nová štíhlejší organizační struktura, která umožňuje delegování pravomocí a odpovědností na nižší řídící články a tím vede k vyšší motivaci středního managementu. V rámci změn byl také nastaven nový odměňovací systém, který vychází z principu odměny za příspěvek k celkovému hospodářskému výsledku společnosti. Řízení projektů je jedním z klíčových realizačních procesů a proto jej bylo třeba také přizpůsobit novému prostředí. Po změně organizační struktury se úspěšně podařilo transformovat projekty, které byly pod zahraničním vedením a nedošlo tak k narušení průběhu dodávek. Za hodnocené období se podařilo plnit milníky dle původního časového harmonogramu a tím nedošlo k žádnému ohrožení plnění finančního plánu. ERA a. s. During the monitored period (due financial statement from 1 July, 2011 to 31 December, 2012) there was a fundamental change in the company owner. In November 2011 OMNIPOL a. s. became the owner through acquisition of 100 % of the shares. For the purposes of the consolidated financial statement the data for the 2012 calendar year were used for comparison. Under the new owner, the company underwent many cleansing changes. First of all, business processes without external collaboration had to be set up to ensure continuity of relationships with foreign customers and to enable our new sales team to secure at least the same volume of contracts as in the previous period. In this regard, we succeeded in maintaining the same volume and even slightly increasing it in the civil area. Additionally, the company finished the contractual process with a military customer and launched implementation of the VERA project, which increased sales significantly. Another essential change following the change in ownership were reforms in company management. A new, leaner organizational structure was put in place, which that enables delegation of authority and responsibility to lower levels leading to greater motivation among middle management. The changes also included establishment of a new compensation system, which is based on the principle of compensating contributions to the company s overall financial results. Project management, as a key implementation process, also needed to be adapted to the new environment. After the change in organizational structure, projects under foreign management were transformed without any disruption of supply. The milestones in the original schedule were met during the monitored period, which ensured that the financial plan was fulfilled.

10 Neustálá optimalizace nákladů je jedním ze základních úkolů managementu společnosti. Proto dochází k průběžnému přezkumu veškerých režijních smluv, revidují se dohody v oblasti nákupu, subdodávek a kooperací. Další úspory lze spatřovat ve zlepšení procesů ve výrobě a logistice. Po období několikaletého útlumu výzkumu a vývoje pod předchozím vlastníkem došlo ke znovuobnovení těchto aktivit. Jedná se především o zintenzivnění vývoje nového směru prostředků alternativní radiolokace, které se ukazují jako velmi perspektivní a důležité pro rozšíření produktového portfolia společnosti. K naplnění těchto cílů je třeba neustále posilovat a stabilizovat oblast lidských zdrojů, která je relativně obtížně dostupná díky svému technickému specifiku. V této souvislosti ERA a. s. buduje těsné vztahy s univerzitami technického zaměření, spolupracuje s nadějnými studenty a snaží se vzbudit zájem o obor radiolokace. Společnost úspěšně prošla kontrolním auditem společnosti CERT a auditem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti AQAP Shoda s ISO 9001 byla potvrzena. Platnost daných certifikátů a osvědčení byla současně prodloužena. V posuzovaném období konsolidace vykázala společnost celkem výnosy ve výši 740,427 mil. Kč a účetního zisku ve výši 184,414 mil. Kč. Společnost k vykazuje vlastní kapitál ve výši 359,434 mil. Kč. Celková změna vlastního kapitálu představuje přírůstek o 188,909 mil. Kč. K společnost vykazuje úvěry vůči bankovním institucím. Celková hodnota úvěrů je 30,168 mil. Kč, z toho 10,056 mil. Kč jsou úvěry krátkodobé. Ve sledovaném období nebyly pořízeny vlastní akcie. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se ERA a. s. řídí zákonnými normami. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Z pohledu dosažených výsledků společnosti se ukazuje, že systém řízení a nastartované optimalizační procesy a opatření vedoucí k úsporám jsou nastaveny správně. V budoucím období se budeme dál držet tohoto trendu a zásad, které bezpochyby vedou k prosperitě společnosti. Ongoing optimization of expenses is one of the company management s key tasks. Review of all overhead contracts occurs intermittently, as does revision of purchasing, subcontract and collaboration contracts. Further cost savings can be achieved through improvements to manufacturing and logistics processes. Following several years of decreased research and development under the previous owner, these activities were revived. They are primarily focused on intensifying development in the new direction of alternative radiolocation devices, which is proving to be a very promising area that will be important to expansion of the company s product portfolio. Achieving these objectives requires continual strengthening and stabilization of human resources, which is a relatively difficult area to access given the technical specificity at hand. In this regard, ERA is building close relationships with technical universities, working with promising students and striving to raise interest in the radiolocation sector. The company successfully completed an inspection audit by CERT and an audit by the Office for Defence Standardization, Catalogization and State Verification of Quality of AQAP Compliance with ISO 9001 was confirmed. The relevant certificates and attestations were extended. During the given consolidation period the company reported total revenues of CZK million and the profit equalled CZK million. As at 31 December, 2012 the company s equity was CZK million. The total change in equity represents an increase of CZK million. As at 31 December, 2012 the company had loans from banking institutions. The total value of loans is CZK million, of which CZK million are short-term loans. No treasury stock was acquired in the reporting period. In the area of environmental protection and labour relations ERA is governed by legal regulations. The accounting entity does not have any business units abroad. From the perspective of the company s results, the defined management system, initiated optimization processes and cost-savings measures have been set correctly. In the future, we will keep following this trend and principles which undoubtedly lead to the company s prosperity. 10

11 Česká letecká servisní a. s. Pro společnost Česká letecká servisní a. s. byl šestnáctý rok činnosti společnosti rokem, kdy byl trh poznamenán dvěma faktory, které ovlivňují prosperitu dopady celosvětové hospodářské recese na podnikání v oblasti letectví a integrací leteckých výrobců. Po velmi rychlém růstu v posledních pěti letech, kdy se zvýšil obrat téměř trojnásobně, se v roce 2012 dostavil pokles, který nebylo možné vyvážit ani rozšiřováním teritoriálního působení. Ve všech klíčových teritoriích došlo k přesunu uzavírání kontraktů do pozdějších období a jeden z našich klíčových odběratelů materiálu se stal součástí nadnárodní korporace, která odebírá materiál přímo od výrobců. Je skutečností, že v žádné teritoriální oblasti nedošlo k tomu, že by společnost ztrácela svůj podíl na trhu v důsledku ztráty konkurenceschopnosti, spíše naopak, společnost neztratila žádnou větší zakázku, u které se setkala s konkurencí. Společnost vyvíjí kroky, které by měly vytvořit zázemí směřující k expanzi do zemí mimo evropský kontinent, kde je daleko lepší předpoklad pro další růst. Expanze do těchto teritorií si vyžádá nalezení vhodných místních spolupracovníků. Zastoupení výrobců pokrývá již všechny oblasti avioniky a příslušenství jak pro civilní, tak i pro vojenské programy, je však nutné věnovat daleko větší kapacity technické podpoře prodeje a nové zakázky si vyžadují daleko více technické přípravy pro velmi sofistikovaná zařízení v nich obsažená. Společnost postupně přechází z práce na modernizaci platforem východní provenience na techniku vyráběnou v západní Evropě a USA. Vhodnými smlouvami o spolupráci si společnost vytvořila velmi výhodné podmínky k možnosti modifikací vrtulníků západoevropských a amerických výrobců, které budou předmětem modernizace v blízké budoucnosti. Tyto programy mohou tvořit značnou část obratu budoucích let. Základem pro tyto nové programy budou projekty, na kterých společnost začala pracovat již v roce 2011, a které ji technologicky výrazně posunuly. Česká letecká servisní a. s. For Česká letecká servisní a. s. the sixteenth year of business was a year when the market was affected by two factors that affect prosperity the impact of the global economic recession on business in the field of aviation and the integration of aerospace manufacturers. Following very rapid growth during the past five years, when sales increased almost threefold, a drop occurred in 2012, which could not be offset even by territorial expansion. In all key territories contracting was postponed to later periods and one of our key material customers became part of a multinational corporation that purchases material deliveries directly from manufacturers. The fact is that the company did not diminish its market share in any of the covered territories due to loss of competitiveness. On the contrary, the company did not lose any major contract where it faced competition. The company takes measures to facilitate expansion to countries outside the European continent where there are much better conditions for further growth. Expansion to these territories will require finding suitable local partners. The representation of manufacturers already covers all areas of avionics and accessories for both civil and military programmes. It is however necessary to allocate many more resources to technical sales support while new orders require much more technical preparation for the highly sophisticated equipment involved. The company is gradually moving from modernization of platforms of eastern origin to technologies produced in Western Europe and the USA. Having concluded appropriate cooperation agreements, the company has created particular conditions for modifying the Western European and US helicopters to be upgraded in the near future. These programmes might constitute a significant part of sales in the coming years. These new programmes will be based on projects which were launched in 2011 and which meant significant technological progress for the company.

12 Velmi slibně se rozvíjí práce v oblasti civilních programů, kde si společnost získala velmi dobré jméno technickými řešeními, kvalitou práce a vstřícností k zákazníkům. Obrat v tomto sektoru trvale roste a mohl by do tří let tvořit přibližně jednu třetinu obratu společnosti za předpokladu, že by se společnosti podařilo přejít i na větší letadla než je současná skladba nosných typů. Zajištění kvality služeb a práce je stále na velmi vysoké úrovni. Společnost je svými zákazníky nadále vysoce ceněna jako jedna z nejlepších na trhu a je to i důvod, proč se zákazníci vrací. Kvalita je dána nejenom zavedenými postupy řízení jakosti, ale i vnitřní motivací zaměstnanců. V této oblasti zaujímá společnost přední místo mezi firmami ve svém oboru. Celkový obrat společnosti za rok 2012 představuje 97,858 mil. Kč, se ztrátou 4,513 mil. Kč. Přestože došlo k poměrně značnému poklesu obratu společnosti, který je odrazem současného stavu trhu, dá se předpokládat výrazné zlepšení v průběhu roku 2013, z důvodu rozpracování velkého množství projektů v celém teritoriu střední a jižní Evropy. Poličské strojírny a. s. Hlavními oblastmi činností jsou: 1. strojírenské obory, z nichž nejvýznamnější jsou pneumatické systémy pro automobilní techniku, měřicí a čerpací technika pohonných hmot a strojírenské kooperace zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. 2. speciální technika, která zahrnuje vojenskou munici a civilní pyrotechnické výrobky. Prodej ve strojírenských oborech i ve speciální technice je zajišťován převážně přímo společností, v menším rozsahu je prodej zajišťován prostřednictvím obchodních zástupců na základě smluvního vztahu. Do plánu technického rozvoje bylo pro rok 2012 zařazeno 15 nových úkolů, převážně povahy studie a dalších 5 významných úkolů vyplývajících z požadavků zákazníků bylo doplněno v průběhu roku. U úkolu Zdviž pro tělesně postižené pro autobusy došlo na požadavek zákazníka k výraznému odlehčení a dalším dílčím úpravám. Work in the area of civil programmes seems very promising. The company has gained a very good reputation due to its technical solutions, high quality of work and responsiveness to customers. Sales in this segment continue to grow and within three years they could generate approximately one third of the company s sales provided the company succeeds in moving to larger aircraft than currently. The quality of service and work is still at a very high level. Customers continue to hold the company in high regard as one of the best of its kind on the market and this is one of the reasons why they come back. The quality is determined not only by the company s quality control procedures, but also internal motivation of employees. In this area, the company occupies a leading position among companies in its field. The company s total 2012 sales were CZK million, with a loss of CZK million. Although there was a fairly significant drop in sales, reflecting the current state of the market, we can expect significant improvement during 2013 due to the progress of a large number of projects throughout Central and Southern Europe. Poličské strojírny a. s. Its main areas of activity include: 1. Engineering, of which the most important are pneumatic systems for automotive technology, fuel measuring and pumping equipment and engineering cooperation especially for automotive suppliers 2. Special technology involving military ammunition and civilian pyrotechnic products. Sales in the fields of engineering and special technology are secured primarily by the company itself; to a lesser extent, sales are provided through contracted agents. The technical development plan for 2012 includes 15 new projects, mainly studies; another 5 major projects arising from customer requirements were added during the year. In the Bus Lift for the Disabled project, weight was significantly reduced and other minor changes 12

13 Z realizovaných projektů jsou nejvýznamnější kompaktní odměrná skupina v oboru HEFA a modifikované ovládací bloky v oboru MPS. Z technologických úkolů je významné zahájení osvojení kompletace dveřních křídel autobusů. V průběhu roku bylo dále celkem 14 úkolů realizováno přímo cestou ověřovací série nebo zavedení do výroby. Ukončeno bylo 6 úkolů technického rozvoje protokolem z oponentního řízení, další dílčí úkoly byly ukončeny výrobou a validací vzorků nebo jiným zkráceným postupem. V oboru uvedených dveřních systémů byl v roce 2012 dokončen úkol Nový dveřní systém v rámci programu TIP2. V rámci programu TIP3 pokračoval úkol Výzkum a vývoj hmotnostního měřiče průtoku. Na úkolu spolupracuje VUT Brno. V oblasti speciální výroby byly v roce 2012 dokončeny dva víceleté projekty v rámci programů TIP1 a TIP2. Na úkolech spolupracovaly Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni. Dále byl zahájen projekt částečně financovaný MVČR. Poličské strojírny a. s. v roce 2012 pokračovaly v programu na odstraňování starých ekologických zátěží. V návaznosti na zpracovanou Analýzu rizika znečištěného horninového prostředí a podzemní vody vydanou v roce 2000 probíhala sanace podzemních vod v prostoru bývalé galvanovny a dále probíhá monitoring podzemních vod v určených kontrolních místech areálu společnosti. Výsledné hodnoty z tohoto monitoringu jsou vyhodnocovány a sledovány. Odpadové hospodářství bylo a je vedeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpadní vody, které procházely podnikovou čistírnou odpadních vod, byly na výstupu pravidelně měřeny a kontrolovány, předepsané limitní hodnoty byly dodrženy. Část odpadních vod je filtrována v uzavřeném okruhu a vracena zpět jako technologická voda k dalšímu použití. V roce 2012 byla provedena dozorová prověrka k normě ČSN ISO systému enviromentálního řízení. Při prověrce společností Bureau Veritas Certification nebylo shledáno porušení zásad ochrany životního prostředí. Všechny aspekty enviromentálního systému jsou pravidelně sledovány, vyhodnocovány, na základě zjištění jsou prováděna opatření. Vyhodnocování souladu s plněním relevantních právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí je prováděno pravidelně dvakrát ročně a výsledky požadovaných měření a monitorování jsou ve shodě se stanovenými požadavky. were made based on customer s requirements. Out of completed projects, the most important are a compact measuring assembly in the HEFA segment and modified control blocks in the MPS segment. Out of technological projects, initiation of implementation of bus door-wing assembly is significant. During the year, another 14 projects were implemented as test series or production launches. Six technological development projects were terminated based on opposition procedure protocols; other subprojects were terminated by sample production and validation or by another shortened procedure. In the segment of mentioned door systems, the New Door System project was completed under the TIP2 programme in The Research and Development of a Mass Flow Meter project continued under the TIP3 programme. The project is developed in cooperation with the University of Technology in Brno. In the area of special production, two multi-year projects were completed within the scope of the TIP1 and TIP2 programmes in The projects were developed in collaboration with the University of Pardubice and the University of West Bohemia in Pilsen. Furthermore, a project partly funded by the Czech Ministry of the Interior was launched. Poličské strojírny a.s. continued working on the programme of remediation of contaminated sites in Following the Risk Analysis of Contaminated Soil and Groundwater released in 2000, remediation of contaminated groundwater was carried out in the area of the former plating shop and groundwater monitoring is still underway at designated check points on the company s premises. The monitored values are evaluated and closely examined. Waste management has been and is conducted in accordance with the Waste Management Act. Waste water that passed through the company s sewage treatment plant was regularly measured and monitored at the output, the prescribed limit values were met. Part of the waste water is filtered in a closed circuit and returned as process water for re-use.

14 V roce 2012 nebyly evidovány žádné právní spory týkající se ochrany životního prostředí, nebyly uplatněny žádné stížnosti na porušování zásad ochrany životního prostředí. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 byl 293. V roce 2012 se činnostmi ve strojírenských oborech zabývalo průměrně 250 pracovníků, činnostmi ve speciální výrobě 34 pracovníků a 9 pracovníků zajišťovalo ostatní činnosti. Během druhého pololetí musela akciová společnost řešit pokles poptávky ve strojírenských oborech. Opatření k úspoře nákladů zahájená v předchozích letech pokračovala i v roce Nejdůležitějšími opatřeními bylo snížení nákladů na energie a přísné limitování všech režijních nákladů. Obrat společnosti za rok 2012 představuje částku 321,08 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk 10,2 mil. Kč. Vedení společnosti věnuje trvalou pozornost zajištění kvality všech činností a rozvoji systému managementu kvality. Poličské strojírny a. s. jsou držitelem certifikátů kvality podle normy EN ISO 9001, systému environmentálního řízení podle EN ISO 14001, certifikátu podle norem AQAP a pro oblast speciální výroby systému BOZP podle ČSN OHSAS Záměrem představenstva pro letošní rok je zajistit růst zisku podniku. Cílem je: zajistit zisk ve výši 11 mil. Kč rozvíjet nosné strojírenské obory a hledat nové obchodní partnery hledat nové aktivity pro speciální výrobu zejména v oblasti průmyslových aplikací A supervisory review of ISO Environmental Management System was conducted in During the review Bureau Veritas Certification did not find any breach of the principles of environmental protection. All aspects of the environmental system are regularly monitored and evaluated and measures are taken based on the findings. Evaluation of compliance with the relevant legal and other environmental protection requirements is carried out twice a year and the results of the required measurements and monitoring are in compliance with the specified requirements. No disputes relating to environmental protection were registered and no complaints about violations of the principles of environmental protection were raised in The average number of employees was 293 in On average 250 employees were engaged in engineering activities, 34 workers were involved in special production and 9 workers secured other activities in During the second half of the year the joint-stock company had to cope with a drop in demand in the engineering segments. The cost saving measures initiated in previous years continued also in The most important measures included reduction of energy costs and strict limitation of all overhead expenses. The company s 2012 sales amounted to CZK million. The operating result was a profit of CZK 10.2 million. The company s management pays ongoing attention to ensuring the quality of all activities and developing the quality management system. Poličské strojírny a.s. holds quality certificates according to EN ISO 9001, the environmental management system certificate according to EN ISO 14001, a certificate according to AQAP and an OSH certificate for special production according to ČSN OHSAS

15 Vážení akcionáři a obchodní partneři, věřím, že výše uvedené informace přispějí k upevnění naší vzájemné důvěry, která umožní našim společnostem další úspěšný rozvoj v příštích obdobích. V Praze dne 2. ledna 2013 Ing. Michal Hon předseda představenstva OMNIPOL a. s. The objective of the Board of Directors for this year is to increase company profits. The goal is: to ensure a profit of CZK 11 million to develop prospective engineering segments and search for new business partners to search for new contracts for special production especially in the field of industrial applications Dear shareholders and business partners, I believe that the information provided above will help strengthen our mutual trust which will allow our companies to continue to develop successfully in future periods. Prague, 2 January, 2013 Ing. Michal Hon Chairman of the Board of Directors of OMNIPOL a. s.

16 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI DAUGHTER COMPANIES ERA a. s. Sídlo Průmyslová 387, Pardubice IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1141 Den zápisu do obchodního rejstříku 8. listopadu 1994 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč (účetní období ) Výsledek hospodaření za účetní období Kč (účetní období ) Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2. Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení číslo R vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 3. Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Hlavní výrobky a služby: 1. MSS (Multi-sensor Surveillance System) systémy pro sledování a řízení letového provozu na bázi multilaterace v oblastech Surface Multilateration a Wide Area Multilateration 2. VERA-NG (VERA New Generation) pasivní mobilní/stacionární sledovací systém pro sledování primárně vzdušných cílů na bázi vidět a nebýt viděn 3. SQUID (Vehicle Tracking Unit) mobilní zařízení umožňující snadnou identifikaci a sledování vozidel na letištní ploše 4. MASTERCARE program kompletních servisních služeb pro zákazníky s možností individuálního nastavení dle potřeb zákazníka ERA a. s. 16 Address Průmyslová 387, Pardubice Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Hradec Králové, Section B, Insert 1141 Date of incorporation 8 November, 1994 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 10,000,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 359,434,000 Total revenues for the accounting period CZK 857,343,000 (1 July, December, 2012) Net income for the accounting period CZK 85,534,000 (1 July, December, 2012) Number of employees (as at 31 December, 2012) 194 Scope of Business: 1. Manufacture, installation and repair of electric machines and devices, electronic and telecommunication equipment 2. Foreign trade with military material within the scope of Permit No. R issued pursuant to Act No. 38/1994 Coll. 3. Purchase and sale, rental, development, manufacture, repair, modification, stowage, storage, transport, degradation and destruction of security material 4. Installation, repair, inspection and testing of electric equipment Key Products and Services: 1. MSS (Multi-Sensor Surveillance System) systems for air traffic monitoring and control based on multilateration in the areas of Surface Multilateration and Wide Area Multilateration 2. VERA-NG (VERA New Generation) a passive mobile/stationary system for tracking primarily airborne targets based on the see and not be seen principle 3. SQUID (Vehicle Tracking Unit) a mobile device allowing easy identification and tracking of vehicles on airfields 4. MASTERCARE a programme of complete customer service with customization options

17 POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s. Sídlo Bořiny 1145, Horní Předměstí, Polička IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 647 Den zápisu do obchodního rejstříku 1. května 1992 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč Výsledek hospodaření za účetní období Kč Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Vývoj a výroba pneumatických systémů 2. Velkosériová a středněsériová strojírenská výroba 3. Výroba náloží pro průmyslové použití 4. Delaborace, konverze a likvidace munice Hlavní výrobky a služby: 1. Pneumatické prvky a příslušenství pneumatických systémů pro vozidla hromadné přepravy osob (autobusy, trolejbusy, kolejová vozidla atd.) 2. Technologické celky a jejich komponenty pro skladování a distribuci pohonných hmot, minerálních olejů a LPG 3. Strojírenské díly, lisovací nářadí, měřící a upínací přípravky, tlakové nádoby apod. 4. Výcvik a školení pro práci s výbušninami a pyrotechnikou POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s. Address Bořiny 1145, Horní Předměstí, Polička Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Hradec Králové, Section B, Insert 647 Date of incorporation 1 May, 1992 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 291,505,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 357,256,000 Total revenues for the accounting period CZK 319,598,000 Net income for the accounting period CZK 10,217,000 Number of employees (as at 31 December, 2012) 296 Scope of Business: 1. Development and manufacture of pneumatic systems for transport and distribution of fuel and mineral oils 2. Large-series and mid-size series of engineering products 3. Manufacture of ammunition and blasting charges for military and industrial purposes 4. Delaboration, conversion and liquidation of ammunition Key Products and Services: 1. Pneumatic elements and pneumatic system accessories for public transport vehicles (buses, street cars, light rail vehicles, etc.) 2. Technological systems and components for storage and distribution of fuel, mineral oils and LPG 3. Engineering parts, pressing equipment, measuring and clamping products, pressurized containers, etc. 4. Training and education for work with explosives and pyrotechnics, igniting charges manufacture

18 ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s. Sídlo Mladoboleslavská ul., letiště Kbely, Praha 9 IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 4510 Den zápisu do obchodního rejstříku 21. ledna 1997 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč Výsledek hospodaření za účetní období Kč Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Vývoj, projektování a konstrukční změny letecké techniky v oblasti systémů (palubní elektroniky, přístrojů a elektrických i elektronických letadlových celků) 3. Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Hlavní výrobky a služby: 1. Projekce a realizace zástaveb radionavigačních systémů a speciálního vybavení civilních letounů všech kategorií od ultralehkých až po malé dopravní a obchodní 2. Projekce a realizace zástaveb speciálního komunikačního a navigačního vybavení vojenských stíhacích letounů 3. Údržba přístrojového a radionavigačního vybavení civilních i vojenských letadel a vrtulníků ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s. Address Mladoboleslavská ul., letiště Kbely, Praha 9 Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Prague, Section B, Insert 4510 Date of incorporation 21 January, 1997 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 1,000,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 48,603,000 Total revenues for the accounting period CZK 97,857,000 Net income for the accounting period CZK -4,455,000 Number of employees (as at 31 December, 2012) 23 Scope of Business: 1. Purchase of goods for sale and resale 2. Development, design and construction changes of avionics system technology (navigation, electronics, instruments and electric and electronic avionic units) 3. Manufacture, installation and repair of electronics Key Products and Services: 1. Design and implementation of radio navigation systems and special civil aircraft equipment in all categories, from ultralight to small passenger and commercial aircraft 2. Design and implementation of special communication and navigation equipment for military fighter planes 3. Maintenance of instrument and radio navigation equipment for civil and military aircraft and helicopters 18

19 RAMET a. s. Sídlo Letecká 1110, Kunovice IČ/DIČ /CZ Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2596 Den zápisu do obchodního rejstříku 6. ledna 1998 Základní kapitál k 31. prosinci Kč Vlastní kapitál k 31. prosinci Kč Celkové výnosy za účetní období Kč Výsledek hospodaření za účetní období Kč Počet zaměstnanců k 31. prosinci Rozhodující předmět podnikání: 1. Vývoj a výroba pasivních a aktivních radiolokačních systémů 2. Vývoj a výroba radarových měřičů rychlosti vozidel 3. Vývoj speciálního programového vybavení Hlavní výrobky a služby: 1. Primární přehledový radar PSR MORAVA a sekundární přehledový radar M10SR 2. Stanice dalekého dosahu SDD 3. Radarový měřič rychlosti RAMER Záruční a pozáruční servis výše uvedených výrobků Do RAMET C.H.M. a. s., od téhož dne změna firmy (názvu) na RAMET a. s. RAMET a. s. Address Letecká 1110, Kunovice Business ID/Tax ID /CZ Commercial register MC in Brno, Section B, Insert 2596 Date of incorporation 6 January, 1998 Registered capital (as at 31 December, 2012) CZK 1,000,000 Shareholders equity (as at 31 December, 2012) CZK 72,420,000 Total revenues for the accounting period CZK 209,749,000 Net income for the accounting period CZK 7,710,000 Number of employees (as at 31 December, 2012) 182 Scope of Business: 1. Development and manufacture of passive and active radiolocation systems 2. Development and manufacture of road traffic speed radars 3. Development of special programme equipment Key Products and Services: 1. PSR MORAVA primary surveillance radar and M10SR secondary surveillance radar 2. Long-range ESM station 3. RAMER 10 road traffic speed radar 4. Warranty and post-warranty service for these products Till 1 January, 2013 RAMET C.H.M. a. s., change of the company trade name to RAMET a. s. effective since the same date.

20 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA SPOLEČNOSTI OMNIPOL a.s. KE DNI 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč) CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF OMNIPOL a. s. AS AT 31 DECEMBER, 2012 (in thousands of CZK) A B Aktiva Assets Aktiva celkem Total assets Pohledávky za upsaný základní kapitál Receivables for capital subscription Dlouhodobý majetek Fixed assets 31. prosince December, B I. Dlouhodobý nehmotný majetek Long-term intangible assets B II. Dlouhodobý hmotný majetek Long-term tangible assets B III. Dlouhodobý finanční majetek Long-term financial assets B III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Majority shareholdings and participating interests (shareholdings > 20 %) C Oběžná aktiva Current assets C I. Zásoby Inventory C II. Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables C III. Krátkodobé pohledávky Short-term receivables C IV. Krátkodobý finanční majetek Short-term financial assets D I. Časové rozlišení Accruals Konsolidační celek zahrnuje mateřskou společnost OMNIPOL a. s. a dceřiné společnosti ERA a. s., Poličské strojírny a. s. a Česká letecká servisní a. s. Consolidated unit includes mother company OMNIPOL a. s. and daughter companies ERA a. s., Poličské strojírny a. s. and Česká letecká servisní a. s. 20

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20. ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2006 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více