DEVÁTÁ RÁNA. O jaký text se jedná? Možná překvapivě pro mnohé z vás to je 10 egyptských ran.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEVÁTÁ RÁNA. O jaký text se jedná? Možná překvapivě pro mnohé z vás to je 10 egyptských ran."

Transkript

1 DEVÁTÁ RÁNA Dušan Pirc Chodov, Dnes bych s vámi otevřel Bibli v místě, které mám rád a které má pro mě zvláštní význam. Je to místo, které mi pomohlo otevřít oči a uvidět, jak fascinující knihou Bible je a kolik skrývá tajemství i v zdánlivě dobře známých místech. Je to místo, které mě poučilo, jak důležité je pracovat s každým slovíčkem, protože jeho umístění či neumístění na tom či onom místě může mít velký význam pro pochopení celého textu. O jaký text se jedná? Možná překvapivě pro mnohé z vás to je 10 egyptských ran. Jako všichni z vás jsem ten příběh znal, nepochybuju o tom, že jsme ho už mnohokrát četli. Jen tak pro zkoušku dáme je dohromady všechny? Zkažení vod, žáby, komáři, mouchy, dobytčí mor, vředy, krupobití, kobylky, temnota a smrt prvorozených. Výborně. Já znal tyto rány z popisu tuším Petišky a v této pohádkové formě jsem je měl uloženy v hlavě dlouho poté, co jsem uvěřil. Pak se mi jednou, náhodou dostal do ruky spisek, který popisoval rány z úplně jiného pohledu, než jsem znal, a šel do takové hloubky, že jsem to jen fascinovaně sledoval. Z pohádky se najednou stal úžasný příběh morálního zápasu s pravidlem odměny a trestu. Kladl si naprosto nepohádkové otázky proč Bůh zatvrzoval faraonovo srdce? Měl faraon svobodnou vůli? Musel dojít až k desáté ráně? Proč některá znamení egyptští kouzelníci uměli napodobit a jiná ne? Proč některé rány Mojžíš ohlásil dopředu a některé ne? To mě fascinovalo. Jen jsem při čtení, musím přiznat, že jsem to četl v práci u oběda, měl nepříjemný pocit, že je to sice zajímavé, ale autor určitě pracuje s textem příliš volně, protože takhle to tam snad napsané není a na spoustu detailů, za kterých autor vycházel, jsem se nepamatoval. Bylo to asi poprvé, kdy jsem letěl domů, abych opravdu studoval Bibli, a ještě jsem volal manželce, že jí musím něco ukázat a přečíst. Večer jsme strávili porovnáváním té studie s tím, co stálo v Bibli a k mému úžasu si autor nepřidal ani čárku, všechno tam bylo přesně tak, jak v článku uváděl. Jen já si toho při povrchním čtení nikdy nevšiml.

2 Proto se k tomuto textu rád vracím a nechávám se jím znovu inspirovat. Nedávno jsem narazil na další zajímavou věc v deseti ranách a o tu bych se s vámi rád rozdělil. Když procházíme jednotlivé rány, je vidět, že celý příběh má pevnou strukturu a jistým způsobem graduje. Jedna rána ale z této logiky vybočuje. Pojďme si je projít a najděme si, která to je: První dvě rány, kdy se Nil změnil v krev a přemnožení žab, se zdají být hlavně znameními. A je vidět, že ani egyptské kouzelníky nijak nepřekvapí. Jsou nepříjemností, ale zřejmě ničím více. Třetí a čtvrtá rána komáři a mouchy, způsobili nepříjemností více, ale stále ne krizi. Pátá rána, dobytčí mor, který dopadl na zvířata, už je vážnější, ale stále se omezuje na zvířata a ne na člověka. Šestou ranou se to ale mění. Vředy nejsou sice smrtelné, ale jsou mnohem vážnější než rány předchozí. Již se nejedná o vnější obtíž, ale o tělesné utrpení. Vzpomeňme si na podobnou situaci u Joba, který přichází postupně o vše a začne proklínat svůj osud až ve chvíli, kdy je pokryt strupy. Sedmá a osmá rána - kroupy a kobylky zničily Egypťanům úrodu. Nyní jim nezůstalo žádné jídlo. Tohle už je velmi vážná a život celé civilizace ohrožující situace. Stojíme jakoby před vyvrcholením celé situace. Zvláště když víme, co způsobila rána desátá. Očekávali bychom, že devátá rána bude velmi vážná, něco, co bude minimálně ohrožovat lidský život, když už ho nebude přímo brát. Místo toho čteme o něčem, co vypadá, jako něco mnohem méně závažného: Temnota. Hospodin řekl Mojžíšovi: vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat. Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala tma tmoucí a trvala po tři dny. Lidé neviděli jeden druhého, po tři dny se nikdo neodvážil pohnout ze svého místa. Temnota je nepříjemnost. Možná velká, ale nic více. Kdyby vám dal někdo vybrat, kterou ránu z deseti byste brali nejspíš, tak se myslím, že temnotu by si vybralo asi nejvíce z vás. Fráze temnota, kterou bylo možno nahmatat, možná může napovídat, o jaký přírodní jev se mohlo jednat. Jedno z vysvětlení může být to, že Mojžíš na Egypt přivolal tzv chamsin, pouštní bouři, která dokáže trvat několik dní a zaplní pískem a prachem vzduch tak, že zatemní svit slunce. Chamsin obvykle přináší jižní vítr, který vane ze Sahary. Nejhorší písečná bouře je většinou ta první, která se v sezoně objeví, a to nejčastěji 2

3 v březnu. To by odpovídalo i datování této rány, která udeřila na Pesach velikonoce, těsně před smrtí prvorozených. Devátá rána nebyla neznámá pro Egypťany, ani tehdy, ani nyní. Navíc určitě přímo neohrožovala život Egypťanů a tak zdánlivě neplnila funkci předehry před celkovým tragickým vyvrcholením celého příběhu končícího smrtí prvorozených. Dvakrát se na jiných místech příběhu vyvedení z Egypta Bible dotýká deváté rány a odhaluje nám, v čem byla ukryta síla této zdánlivě neškodné rány: Ex 12,12: Tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Nu 33,4:. zatím co Egypťané pohřbívali ty, které mezi nimi Hospodin pobil, všechny prvorozence. Hospodin totiž vykonal soudy nad jejich božstvy. Všimněte si zvláště prvku soudu nad božstvy. Ne všechny rány byly namířeny, minimálně v prvním smyslu proti Egypťanům. Některé byly zaměřeny proti věcem, kterým se Egypťané klaněli. Příkladem jsou první dvě rány. Nil byl ve starém Egyptě představován božstvem zvaným Hapi. Tento bůh byl bohem záplav a úrodnosti. Jeho jméno se překládá jako plynoucí, což jednoznačně odkazuje na řeku Nil. Hapi byl vyobrazován jako muž s dlouhými vlasy, falešným vousem, je vyzdoben rostlinami papyrusu. Jeho kůže je zelená a modrá, čímž připomíná vodu. Obětovalo se mu hlavně v době záplav. Nilským záplavám se také říkalo Hapiho příchod. Rána s žabami se spojuje s bohyní Egypta Heket. Tato staroegyptská bohyně porodu a plodnosti byla v lidové víře nazývána dobrotivou pomocnicí. Pro starověké Egypťany byla žába symbolem života a plodnosti, neboť po každoročních záplavách se na řece Nilu rodily miliony těchto obojživelníků a vylézaly z úrodných naplavenin, jež přinášely zemi život. Proto byla Heket zobrazována jako žába nebo jako žena s hlavou žáby. Byla považována za dceru boha Rea. Tyto symboly, které my už vůbec nevnímáme, byly naopak pro Egypťany naprosto jasné. Význam prvních ran byl morální. Ukazoval na základ všech etických principů, vyjádřených již v noachických přikázáních, které dal Bůh lidem těsně po potopě a který zněl - kdo prolije krev člověka, toho krev bude prolita. Toto je pravidlo odvetné spravedlnosti - jak ty mně, tak já tobě. Faraon nejprve nařídil, aby porodní báby zabíjely všechny novorozené izraelské chlapce. Když neuspěl, přikázal podle Ex 1, 22 vhazovat každého chlapce, který se narodil, do 3

4 Nilu. Faraon tím změnil symbol života Nil, který všechny živil, na symbol smrti. Řeka se zbarvila jako krev a žáby představující bohyni Heketu znečistily zem. Toto nemělo být v prvé řadě utrpením, jako spíše kódovanou zprávou, která měla Egypťanům říci: podívejte, co se stane, když se bohové, které jste obraceli proti Izraelcům, nakonec obrátí proti vám. Krev v Nilu volala o krvi nevinných dětí, miliony žab svědčily o znečištění vod života hnusným vražděním. Na rozdíl od ostatních devíti ran, Mojžíš věděl, co bude desátou ranou. A to dokonce ještě před tím, než vyrazil na svůj úkol. Mojžíš to věděl, ještě když žil u svého tchána Jetra v Midjánu: Ex 4, 22.23: Potom faraonovi řekneš: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna. První dvě rány symbolicky poukazovaly na egyptské vraždění izraelských dětí, desátá rána byla činem spravedlivé odplaty, jako by nebesa řekla Egypťanům vy jste páchali nebo jste podporovali nebo jste jen pasivně trpěli vraždění nevinných dětí. Je jen jedna cesta, jak si uvědomit, jak hrozné věci jste se dopustili když se to samé nyní stane vám. Abychom to lépe pochopili, je dobré podívat se na dvě slova, kterými Bible popisuje to, co Bůh udělal v Egyptě Bible k tomu používá slova: znamení a zázrak. Toto nejsou slova, která mají říci totéž. Každé popisuje docela jinou věc. Slovo mofet, které znamená zázrak, je v pravém slova smyslu tím, co pod tím pojmem vnímáme my. Tj. mimořádný jev či událost, která není vysvětlitelná známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil. Druhé slovo znamení, je něco jiného, je to symbol. (stejným slovem židé například označují obřízku nebo nošení modlitebního šálu teflin) Symbol přináší v sobě zakódovanou zprávu. Nyní se vracíme k deváté ráně symbol je nyní daleko jasnější. Nejvyšší bůh egyptského panteonu byl Ra bůh slunce. Ve jménu Faraona Ramsese, který je spojován s Exodem, se vyskytuje právě jméno boha RA. Ramses znamená syn boha Ra. Syn boha slunce. Egyptu, jak Egypťané věřili, vládlo slunce, jehož pozemským představitelem byl božský faraon, který byl jeho synem. Egypťané věřili, že na počátku vládl sluneční bůh spolu s královnou Nun, jejíž jméno by se dalo přeložit jako Nehybné vodstvo. Tato bohyně reprezentovala prvotní pravodstvo či praoceán, který předchází jakoukoliv formu existence a z něhož se rodí bohové včetně boha RA Stvořitele. Ten se měl narodit na prvním pahorku náhle vynořené prvotní suché země. 4

5 Ra vykonal čtyři původní zásluhy pro lidstvo: stvořil vzduch, stvořil nilskou záplavu, poučil je o tom, co je na onom světě, aby přinášeli oběti bohům i mrtvým a především stvořil lidstvo samo a to ze svých slz. Podobně jako v Bibli Bůh lituje, jakého stvořil člověka, i bůh Ra není spokojen: Stvořil jsem každého člověka rovného druhému. Vlastní mysl však porušila mé příkazy, nežádal jsem přece, aby konali zlo. Ra se proto rozhodl, že lidské plémě smete z tohoto světa a tímto úkolem pověřil bohyni války Hathor. Ta nejdříve vyhubila lidi, kteří se vzdálili z chrámů do pouště. Pak se Ra slitoval a uchránil zbytek lidstva před zkázou. Temnota deváté rány nebyla zázrakem, ale znamením. Zatmění slunce signalizovalo, že je zde Bůh s větší silou než Ra. Devátou ranou Bůh porazil egyptské bohy. V deváté ráně Egypťanům bere naději, kterou mohli vkládat v záchranný zásah jejich nejvyššího boha. Devátá rána je ranou téměř nejtěžší, protože poté, co je Bůh zasáhl na majetku i na jejich těle, jim bere to poslední a nejcennější, co jim ještě zbývalo naději. Naději, že jim jejich bohové pomohou a že je nakonec vytrhnou z mizerie, která nastala. Temnota ale neukazovala jen to, že Bůh má větší sílu než RA, ale poukazovala i na to, že Bůh odmítá civilizaci, která je podřízena jednomu člověku faraonovi, který může zotročovat jiné osoby. Temnota poukazovala na fakt, že pravý Bůh odmítá společnost, která je schopna tolerovat vraždění dětí a je jí jedno, jestli jsou vlastní nebo cizí. Devátá vlna byla způsobem komunikace, který říkal: neexistuje jen fyzická tma, ale také morální tma. Bůh řekl Mojžíšovi, aby sdělil faraonovi: můj syn, můj prvorozený Izrael. To znamenalo: Já jsem Bůh, který se stará o své děti, ne který vraždí svoje děti. Nejlepším testem kvality civilizace je sledovat, jak se stará o děti, a to jak vlastní tak cizí. To platilo a platí i v dnešní době, kdy mnohé civilizace neváhají své vlastní děti obětovat jako nástroje války. 5

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen č. 7 Školní rok 2000/2001 březen Drazí, začíná příprava na Velikonoce, postní doba. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr

Více

Z ráje do ráje ŽIVOT V BUDOUCÍM SVĚTĚ. časopis pro svobodný život

Z ráje do ráje ŽIVOT V BUDOUCÍM SVĚTĚ. časopis pro svobodný život časopis pro svobodný život číslo 4 2006 Z ráje do ráje RR_4_2006.indd 1 Z ráje do ráje Sklenice mléka Jakou váhu má modlitba? Jak chutná důvěra Národ, který už neměl existovat Nová tolerance a výchova

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

Zjevení Ježíše Krista

Zjevení Ježíše Krista Zjevení Ježíše Krista Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát (řecké slovo zde znamená spíše rychle). Události zapsané v tomto proroctví se tedy mají

Více

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal Dětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákon Jana Eislerová a Martina Drijverová Ilustroval Antonín Šplíchal biblické příběhy Starý zákon Jak Bůh stvořil svět Na počátku všeho bylo jen temno a prázdnota,

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Pohádky nejen pro děti

Pohádky nejen pro děti Karel Makoň Pohádky nejen pro děti 1990-1991 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických) V závorce jsou texty určené převážně pro dospělého vykladače. (Začato v Ošelíně 25. srpna 1990)

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Člověk versus Pravda

Člověk versus Pravda 1 Člověk versus Pravda aneb všechno je jinak crime analysis of testimony 2 Prosím Otče, dej mi sílu a moudrost, abych dokázal své myšlenky sdělit. Úvod Vše začalo přesně před 14 lety, kdy se mi poprvé

Více

Desatero KatecheticKá příručka 2013

Desatero KatecheticKá příručka 2013 Desatero Katechetická příručka 2013 2 3 6 16 27 37 47 57 69 81 91 99 108 Úvodní slovo Jak s přípravkou pracovat Preambule Tomáš Trusina První přikázání Matěj Opočenský Druhé přikázání Elen Plzáková Třetí

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalmy 16:11)

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalmy 16:11) This electronic book is for nonprofit purposes only copy freely (Mathew 10:8). Úmyslem napsání tohoto spisu není finanční zisk a proto tohle dílko můžete volně kopírovat podle libosti. Běžte a kažte Zadarmo

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více