Slunce v kulturním životě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slunce v kulturním životě"

Transkript

1 Kapitola první Slunce v kulturním životě Obraťte svůj obličej ke Slunci a stíny zůstanou za vámi. Podle této moudrosti novozélandských Maorů je Slunce symbolem pravdy. Díky Slunci poznáváme skutečnost a souhlas našeho poznání se skutečností je pravda. Převážnou většinu poznatků získáváme zrakem. Informace o tvaru, velikosti, barvě a pohybu přinášejí do našeho oka fotony slunečního původu. Slunce jako božstvo Asi bychom nenašli v historii lidstva kulturu, která by neuctívala Slunce jako božstvo dárce života, světla a tepla. Svědčí o tom nejen nejstarší písemné památky, ale i archeologické nálezy. Uctívání Slunce mělo nejrůznější podobu od ranní modlitby Indů až po lidské oběti u Aztéků ve Střední Americe. V každém případě šlo o přirozenou snahu člověka ovlivnit tak důležitou moc, jakou Slunce má. Dávné generace žily v souladu s přírodou a nemohlo jim uniknout, že Slunce je nepostradatelné pro všechno živé na Zemi. Bylo (a je) nesmírně důležité v životě člověka, udávalo (a stále udává) rytmus životu jednotlivce, společnosti a všemu živému kolem. Našim dávným předkům bylo Slunce bohem a dárcem života, jehož je třeba uctívat modlitbou a přinášet mu oběti. V Egyptě se Slunce během doby stalo nejvyšším božstvem (1, 2 a 3*). K plnému rozkvětu slunečního kultu došlo asi před * Kurzivní (skloněná) čísla v závorkách označují čísla obrázků v barevné příloze. 13

2 5 000 roky, v době sjednocení Egypta v jedinou říši faraonů. Faraon byl pokládán za syna Slunce, a tak každý Egypťan, který ráno pozdravoval vycházející Slunce, vzdával tím zároveň i hold vladaři své země. Před více než 3 tisíciletími faraon Amenhotep IV. (jenž si později změnil jméno na Achnaton (2) což znamená Sloužící Atonovi, tj. bohu Slunce) složil nádherný hymnus na oslavu Slunce. Vyjadřuje v něm radost z pozemského života a vděčnost za všechen život: Záříš krásně v horizontu nebe, ó Slunce žijící, jež jsi žilo na prapočátku. Když vycházíš na východním obzoru, naplňuješ zemi krásou. Jsi velké, krásné, zářící a vznášející se nad všemi zeměmi. Když se rozednívá, vycházíš na obzoru; záříš a zaháníš temnotu. Rozdáváš své paprsky a Obě země jsou ve slavnostním lesku. Lidé procitají a staví se na nohy; ty jsi je zdvihlo. Jejich ruce vzdávají chválu tvému zjevení. Celý svět vykonává svou práci... Tvé paprsky vyživují všechna pole; pokud budeš svítit, budou žíti a porostou pro tebe. Ty tvoříš roční počasí, abys životem obdařovalo, co jsi stvořilo... * Uctívání Slunce v Egyptě mělo rozmanitou podobu, odlišnou podle místa i historického období. Sluneční bůh měl různá jména a důležitost. Nejmocnější byl bůh Re stvořitel vesmíru, neboť on vyzvedl všechnu zemi z vod. Byl i stvořitelem života i soudcem, jenž dal všemu řád. V Heliopoli ( Slunečním městě ) u dnešní Káhiry byl uctíván v chrámech jako Atum stvořitel, pán všeho. Jinde to byl Chepre (zosobněný skarabeem), Harachte (bůh v podobě sokola) atd. Přes rozmanitá jména a podoby bylo Slunce v celém nilském údolí uctíváno jako svrchovaný pán Egypta. V nejstarších indických písemných dokladech, védách, najdeme krásnou modlitbu k vycházejícímu Slunci-Súrjovi. Poněvadž není nikdo větší než Súrja (4), ani nebyl, ani nebude, je oslavován ve všech védách jako nejvyšší. Ve staré Indii byl * Přeložil František Lexa. 14

3 označován různými jmény a byl ztotožňován s Kršnou a Višnou. Svítil spravedlivě všem lidem i bohům, zaháněl temnotu, nemoci a ostatní zla: Před vševidoucím Sluncem/ hvězdy s temnotou noci/ jak zloději se plíží pryč./ Daleko široko po sídlech lidí/ šíří se jas, paprsky jeho/ planoucí jak hořící ohně./ Dny nocí vyměřujíc, ó Slunce,/ širokým prostorem kráčíš/ a na tvorstvo shlížíš./ Sedm plavých koní veze tvůj vůz,/ bože s plamenným vlasem,/ Slunce dalekovidoucí. Ale i mezi neárijskými obyvateli Indie, mezi Drávidy, Kolarii a dalšími, byl kult Slunce rozšířen. Uctívali Slunce Paramešvaru jako stvořitele a zachovatele. Vzývali Slunce na pomoc při nemoci, neúrodě a jiných katastrofách. Znázornění a symboly Slunce visely nejen v chrámech, ale na bazarech a v krámcích obchodníků. Dnes už bychom v Indii mnoho chrámů k uctívání Slunce nenašli, stále jsou však udržovány a navštěvovány chrámy zasvěcené symbolu Slunce na Zemi věčnému ohni. Uctívají ho Pársové, potomci uprchlíků z Íránu, kteří se zachránili útěkem před islámskými dobyvateli. Dochovali si dodnes náboženství svých předků, jehož podstatou je uctívání Slunce a jeho pozemské podoby ohně. Ve starém Íránu byl bohem Slunce Mithra, jehož oko bylo vševidoucí. Důkazem velké úcty tehdejších obyvatel jsou například let staré královské hrobky v Persepoli a do skály vytesané podoby vladařů sklánějících se před božským Sluncem. Sbírka staroíránských náboženských textů Avesta obsahuje překrásný hymnus Slunci, podobný hymnu v indickém Rgvédu. V Mezopotámii nazývali Sumerové boha Slunce Utu nebo Babbar, kdežto semitští Akkadové Šamaš. Zákonodárce Chammurapi zdraví v závěru svého zákoníku Šamaše jako velkého soudce nebe a země. Zákony Chammurapiho se zachovaly na čedičové stéle, na jejímž vrcholu je tento velký panovník vyobrazen, jak přijímá zákony od boha Slunce. V jihomezopotamském městě Uru, odkud podle bible vyšel se svým lidem praotec Abraham, byl podle spra- 15

4 vedlivých zákonů boha Slunce potrestán soudce, který bral úplatky. V antickém Řecku byl bohem Slunce Apollon, jeden z nejdůležitějších bohů na Olympu a dvojče bohyně lovu Artemis; jejich otcem byl nejvyšší bůh Zeus a matkou Leto. Apollon jako bůh Slunce nahradil Helia, syna Titána Hyperiona a Theie, ale ne docela, takže bohy Slunce zůstali oba dva. Dodnes nám jméno boha Helia připomínají odborné názvy jako heliofyzika (fyzika Slunce), heliosféra (oblast planetární soustavy, kam doletí sluneční vítr, magnetosféra Slunce), helioseizmologie (nauka o otřesech Slunce, obdoba seizmologie nauky o zemětřeseních) atd. K Apollonovi, patronu hudby a poezie, se staří Řekové modlili, aby je vyléčil od nemocí. Jeho syn Asklepios (Aeskulap), dodnes ochránce lékařů a lékárníků a sám smrtelný, křísil mrtvé. To dopálilo boha smrti Thanata, protože nikdo neumíral, a tak si stěžoval Diovi. Zeus pro klid v olympské rodině zasáhl Asklepia bleskem, ale z lásky k tomuto svému vnukovi jej umístil na letní oblohu jako souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Had byl symbolem lékařství a dodnes ho můžeme vidět ovinutého na Asklepiově (Aeskulapově) holi na lékárnách a sanitkách. Římané navázali na řeckou kulturu i v uctívání boha Slunce. V jejich panteonu měl místo i bůh Slunce (Sol Indigenes). Nejvyšším bohem byl Jupiter (Zeus), nazývaný Jupiter Sol. Oficiálně byl kult Slunce zaveden císařem Elagobalem ( ), který nechal na Palatinu vedle císařského paláce zbudovat nádherný chrám Slunce. Plně se uctívání Slunce rozvinulo za císaře Aureliána, který roku 274 po Kristu zavedl uctívání Nepřemožitelného Slunce (Sol Invictus) jako státní náboženství. V roce 313 Konstantin Veliký jeho kult zrušil a coby státní náboženství zavedl křesťanství. I v amerických kulturách bylo Slunce uctíváno jako božstvo. Inkové se považovali za syny Slunce. Kolem roku 1100 přišel královský rod Inků od jezera Titicaca a se svými poddanými založili město Cusco. První inka Manco Capac byl prý stvořen samot- 16

5 ným Sluncem. Až po třináctého Atahualpu (zajatého Pizarrem v roce 1532) se všichni inkové cítili přímými potomky Slunce. Bůh Slunce u Inků se jmenoval Inti. Na Machu Picchu ( Stará hora ) na kamenném trůnu zvaném Intihuatana ( Místo, kde se zastavuje Slunce ) o slunovratu inka usedal a zapaloval slunečními paprsky oheň (podobně jako se při olympijských hrách zapaloval v Olympii v Řecku). Vzplanuvší oheň pak po celý rok udržovaly panny Slunce (Virgenes del Sol). Aztékové a Mayové ve Střední Americe obětovali Slunci lidská srdce, aby tak posílili Slunce-bojovníka. Věřili, že se musí od západu na východ vracet pod zemí jeskyněmi. Například v Palenque se zachoval v chrámu obětní stůl, na němž kněží obsidiánovým nožem vyřezávali z hrudí obětí tlukoucí srdce a pozvedávali je pak nahoru k Slunci (5). Věřili, že tímto nejcennějším darem tepajícím lidským srdcem dodají sílu bohu Slunci na jeho cestě podzemím od západu k východu. Aztécký kamenný kalendář měl podobu Slunce (6). Toltékové vynikající stavitelé vybudovali v městě Tehotihuakánu (asi 50 kilometrů na sever od dnešního hlavního města Mexika ) velkou pyramidu Slunce, která se dochovala do dnešních dnů. Spatřit z vrcholu této pyramidy Slunce vycházející nad Mexickým zálivem zůstává pro každého (a zvláště pro astronoma) nezapomenutelným zážitkem na celý život. Podobně se na opačném, západním, pobřeží Tichého oceánu za syny Slunce považovali japonští císařové. Podle legendy založil japonské císařství syn Nebes, Jimmu Tenno, vnuk sluneční bohyně Amaterasu (7). Od té doby byla Amaterasu považována za matku japonských císařů, podobně jako Re byl v Egyptě otcem faraonů a Inti otcem inků v Peru. Japonští císařové byli uctíváni jako bohové až do roku 1946; tehdy se Hirohito, 124. nástupce po Jimmu Tennovi, svého božství zřekl. Obraz Slunce však na japonské vlajce zůstal. Japonsko je tak jedinou zemí, kde sluneční kult v této formě přetrval z doby bronzové až do atomového věku. 17

6 Slunce u Slovanů Když se v hlubinách věků naši předkové zmocňovali věcí tím, že jim dávali jména, Slunce bylo jistě mezi prvními objekty, které pojmenovali. Na vzácné soše Svantovíta z 9. století je symbolem Slunce kruh se třemi průměry. Tento takzvaný Svantovít ze Zbruče je uložen v archeologickém muzeu v Krakově. V jazyce dávných Indoevropanů bylo Slunce sul, ve staroíránské Avestě suil (oko nebo Slunce), v latině sol, v angličtině Sun atd. Naši praslovanští předkové, když přicházeli do Čech, pro ně měli jméno sъln. Později, ve staroslověnském (církevněslovanském) jazyku, do něhož Konstantin s Metodějem přeložili Nový zákon, byla přidána koncovka -ce, vyjadřující zdrobnělinu, tedy něco milého, co máme rádi. Od staroslověnského sъlnъce byl pak jen krůček k našemu Slunci a k podobným tvarům v ostatních slovanských jazycích. Slované stejně jako ostatní Indoevropané uctívali Slunce od dávných dob. Písemné doklady o tom pocházejí od arabských cestovatelů z 10. století; ve svých zprávách mluví o Slovanech jako o ctitelích Slunce. Bůh Slunce byl jedním z nejmocnějších slovanských bohů. Měl svatyni v Retře na území polabského kmene Luticů. Jmenoval se Svarožič a byl uctíván i u Rusů. Podle kronikáře Thietmara Merseburského (kolem roku 1000) byla dřevěná Svarožičova svatyně na hradě Radegast mistrovským dílem ze dřeva stála na základu vybudovaném z rohů divokých zvířat. Později, v 11. a 12. století, se pro boha Slunce Svarožiče ujalo i jméno Radegast. Stopy uctívání boha Slunce u Slovanů lze najít v pohádkách, zvycích, lidových rčeních, pověrách i příslovích, z nichž některé přežily dodnes. Na ostrově Korčula zdravili ještě donedávna východ Slunce slovy: Vítej milý bratře, plamenné Slunce. Našel jsi mě v dobrém, kéž bys mě opustil v lepším. Často také před vycházejícím Sluncem smekali. 18

7 Častý bývá motiv Slunce i v nejkrásnějším lidovém projevu v písni: Sluníčko vysoko daleko, můj milý ještě dál. (jižní Čechy) Unavený sekáč na Moravském Slovácku se nemůže dočkat večera a zlobí se na Slunce: Sadaj, slunko, sadaj za vysokú horu, ak nebudeš sadať, stáhnem ťa za nohu. Naopak nejistota, co bude po západu Slunce, zaznívá ve slovenské lidové písni: Sľniečko sa níží, k večeru sa blíží, kde já budem nocovať V lidové řeči často slýcháme rčení, v nichž se něco srovnává se Sluncem jako symbolem nejvyšší pravdy, dobroty, jasu či jistoty (13). Z nepřeberného bohatství tvořivosti lidu uveďme aspoň několik: nad Slunce jasnější, je to pravda, jako že Slunce svítí, svědomí čisté jak Slunce. Slunce bylo zobrazováno na výšivkách, na kraslicích, na křticím oblečení novorozeňat. Na vratech, brankách a štítech starých selských dvorů se dochovaly výplně složené do vějířů symbolů slunečních paprsků. Slunce zdroj umění Slunce bylo zobrazováno v umění výtvarném v různých formách. Řecký bůh Helios (totožný s Apollonem) byl často zobrazován, jak jede po obloze na voze taženém čtyřmi koňmi. Z renesance pochází Michelangelovo Stvoření Slunce a Měsíce v Sixtinské kapli. Moderní sochy Slunce najdeme v galeriích i na veřejných prostranstvích (8). Zpodobení Slunce stálo u zrodu impresionismu, jemuž dal jméno obraz Clauda Moneta Impression, lever du Soleil (Dojem (imprese), východ Slunce) z roku 1874 (9). 19

8 Pro Vincenta van Gogha bylo Slunce prvotním zdrojem života. Žádnou barvu nehledal tak vášnivě jako žlutou barvu Slunce (10). V Rozsévači (1888) poprvé zobrazil Slunce na plátně. Paulu Cézannovi se však zdálo portrétování Slunce příliš hrubé:...slunce nemůže být portrétováno, musí být znázorněno jiným způsobem. Ke slunečnímu motivu se obraceli zejména expresionisté a surrealisté, například Henry Rousseau (Prales v zapadajícím slunci), Robert Delaunay (Kruhové formy: Slunce a Měsíc), Karl Schmidt-Rottluf (Slunce), Max Ernst (Les a Slunce), Marc Chagall (Červené Slunce), Georges Braque (Helios Mauve), Peter Scott (Slunce v bažinách), Takeši Imaji Sofu (Slunce) a mnoho jiných. Mistrovským dílem Aztéků je velký kruhový kamenný kalendář, v jehož středu je vytesán sluneční bůh (6). V Evropě jsou proslulé sochy Apollonovy od antického Řecka až po dnešní dobu. Moderní sochu vycházejícího Slunce lze vidět ve Versailles. Známým příkladem ztvárnění Slunce na veřejném prostranství je socha francouzské sochařky Niki de Saint- -Phalle v areálu Kalifornské univerzity v San Diegu (8). Nádherné zobrazení Slunce z nedávné doby najdeme v Metropolitním muzeu v New Yorku. Americký sochař Richard Lippold ( ) je nazval Sférická variace č. 10. Toto podivuhodné, odhmotněné dílo je sestaveno z jemných zlatých, více než tři kilometry dlouhých vláken rozepjatých mezi stěnami, podlahou a stropem velké místnosti. Jemné chvění vláken vyvolává stálý třpyt tohoto jedinečného obrazu Slunce. S motivem Slunce se setkáváme v poezii. Je až ku podivu, jak Jan Neruda dovedl ve svých Písních kosmických vystihnout vědecké poznatky o vesmíru. Slunce se nepatrně mění (podle měření z družic jeho jas kolísá zhruba o jedno promile). Je tedy proměnnou hvězdou. Sluce je hvězda proměnná a člověk jeho tvorem jak krásný je ten člověk přec s svým ideálním vzorem. 20

9 Karel Toman má ve sbírce Sluneční hodiny báseň Mladému Slunci radostný symbol jara. Naopak podzimní Slunce v básni Na podzimním slunci ze sbírky Kniha lesů vod a strání od Stanislava Kostky Neumanna vyvolává stesk a melancholii. Wolkerova báseň Žně ze sbírky Host do domu jako by byla obrazem Vincenta van Gogha ve verších: Slunce je veliký básník/ a napsalo krásnou báseň/ zlatým perem/ na naši Zem Neodmyslitelnou složkou dávného uměleckého i náboženského života byl tanec. Některé tance byly zaměřeny k uctívání ohně jakožto zástupce Slunce na Zemi. Ostatně i nedávná doba uctívala Slunce tancem. Je například známo, že sám král Ludvík XIV. účinkoval v baletu v kostýmu Slunce. Severoamerický indiánský národ Čejenů pořádá každoročně sluneční tanec obřad v příbytku dárce života. I moderní choreografie (například americký balet Orbs, vedený choreografem Paulem Taylorem) sahá po sluneční tematice Slunce v něm učí planety lásce. Sluneční motivy zaznívají často i v hudbě, například v dílech Dafnis a Chloe od Clauda Debussyho, Východ Slunce od Edwarda Griega. V závěru opery Král Roger od polského skladatele Karola Szymanowského král přistupuje k oltáři, klade ruku na své srdce a zpívá Slunce, Slunce... Ve třetím dějství Wagnerovy opery Prsten Nibelungův se po Siegfriedově polibku probouzí Brunhilda za zpěvu Zdar měj, Slunce. V druhém dějství Korsakovovy Jarní pohádky zpívá pastýř Ne mně, ale Slunci, velký care, buď sláva. Náš skladatel Petr Eben zhudebnil báseň Františka z Assisi Cantico delle creature (Píseň tvorstva), v němž je Bůh chválen skrze Pána, bratra Slunce. Do kultu Slunce se v hojné míře zapojila i architektura. K nejpůsobivějším památkám Ameriky patří pyramida Slunce v Teotihuakánu). Toltékové budovali své chrámy a pyramidy už na začátku našeho letopočtu, tedy dávno před Aztéky. O čtrnáct století později postavili Inkové v Andách 21

10 bohu Slunci-Intimu mnoho chrámů, z nichž se dochoval pouze jediný ve Vilcas Huamán ve středu inkovy říše. Přibližně ze stejné doby pocházejí i chrámy na opačném konci světa, v Indii. Známý a zachovalý je chrám boha Slunce (Súrji) v Konaraku. Je zdobený vytesanými koly jako symboly Slunce. K nejmodernějším slunečním chrámům patří sluneční observatoře, budovy s pozoruhodnou architekturou nejen po stránce funkční, ale i estetické (11 a s. 23*). Vztah ke Slunci se měnil s dobou a byl různý v různých kulturách. Tato rozmanitost se zobrazila v pestrosti slunečních symbolů (12). Jako symbol pravdy, čistoty a svatosti však setrvalo Slunce od starověku až do dnešní doby (13). * Stojatá čísla v závorkách označují odkazy na strany obrázků v textu; n znamená nahoře, d obrázek dole. 22

Povídání o energii - Slunce a člověk ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR

Povídání o energii - Slunce a člověk ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR Povídání o energii - Slunce a člověk ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Josip Kleczek, Astronomický ústav AV ČR Bez slunce by věci nebyly tím čím jsou a my bychom tu nebyli vůbec.zásobuje zemi energií a zasluhuje,abychom

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Geografie 2 Sedm divů světa Červen 2012 Petr Lavička lavicpet@fsv.cvut.cz

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

Sedm novodobých divů světa

Sedm novodobých divů světa Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Sedm novodobých divů světa Jméno a příjmení: Lucie Švábenská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Roman Kotlář Datum odevzdání:

Více

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK VÁNOCE Vánoce z pohledu většinové společnosti naší současné kultury jsou svátkem (dle filozofů) estetickým, 1 svátkem pohádek, nejmilovanějším svátkem dětí, svátkem plným symbolů i pracovního volna. Ve

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 1 4/2007 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Roman Giebisch...1 Anketa 7 divů Olomouckého kraje Roman Giebisch...2 ROZHOVOR KROKU Hledání pohádky v životě Helena Veličková

Více

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001 Dramatická výchova v Nizozemsku Ať žije rozmanitost! Světový kongres IDEA v Belém Dramatické aktivity se seniory 11. světový festival dětského divadla Výstava PLAY Galerijní edukace Osobnosti současné

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

Časnost jako malířské téma

Časnost jako malířské téma Fakulta Výtvarných Umění Vysokého Učení Technického v Brně Diplomová práce Časnost jako malířské téma Vedoucí: Mgr. Rostislav Niederle PhD. Vypracoval: BcA. Jan Karpíšek Brno 2005 Prohlašuji, že jsem celou

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Obsah tohoto čísla. Editorial 03. Smrt (báseň) 03. Síla země a její období:asans 04. Síla země a její období:hailagaiws 06. Jelen (Cervus elaphus) 07

Obsah tohoto čísla. Editorial 03. Smrt (báseň) 03. Síla země a její období:asans 04. Síla země a její období:hailagaiws 06. Jelen (Cervus elaphus) 07 Obsah tohoto čísla Editorial 03 Smrt (báseň) 03 Síla země a její období:asans 04 Síla země a její období:hailagaiws 06 Jelen (Cervus elaphus) 07 Příběh 09 Jazyk a předkové 10 Varg Vikernes: Co je Ásatrú?

Více

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč.

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč. Číslo 1 Září Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický Zaniklé kostely Šumavy Strážný vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh

A1 Bible: kniha knih. A2 Náboženství a pojem bůh Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova A1 Bible: kniha knih; A2 Náboženství a pojem bůh; A3 Biblický Starý zákon a Hebrejci; A4 Judaismus; A5 Hermeneutika a exegeze; B5 Bible: Starý zákon: První kniha

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 4 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 4 JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 18. AŽ 20. STOLETÍ Období působení jezuitského řádu v 18. až 20. století v některých

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

ZÁHADY ČÍNY A TIBETU. Arnošt Vašíček

ZÁHADY ČÍNY A TIBETU. Arnošt Vašíček ZÁHADY ČÍNY A TIBETU Arnošt Vašíček 1 Obsah I. Říše draků 4 Nebeské souboje - Unesený císař? - Ţivá zkamenělina - Neviditelná monstra - Dech vesmíru - Potomci bohů -Podivné ostatky II. Tajemství písečného

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky Objevované a Opěvované průvodce výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované průvodce výstavou Jízdárna Pražského hradu, 19. 12. 2014 15. 3. 2015 Uspořádal a edičně zpracoval:

Více

DVANÁCTÁ PLANETA. Zecharia Sitchin 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

DVANÁCTÁ PLANETA. Zecharia Sitchin 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 157 158 DVANÁCTÁ PLANETA Zecharia Sitchin 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 159 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ PODLE STVOŘITELSKÉHO EPOSU i odborných studií o tomto díle (např. Langdonův The Babylonian Epic of Creation) se

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Vlachovo Březí Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Viditelná příroda

Více

Obsah. Tiráž" 5. Starověké báje a pověsti" 6. Památce" 7

Obsah. Tiráž 5. Starověké báje a pověsti 6. Památce 7 Obsah Tiráž" 5 Starověké báje a pověsti" 6 Památce" 7 První příběh VYPRÁVÍ, JAK SI EGYPŤANÉ PŘED DÁVNÝMI LETY PŘEDSTAVOVALI ZROZENÍ ZEMĚ A LIDÍ A JAK SLUNCE POPRVÉ VYŠLO NA SVOU POUŤ" 14 Druhý příběh VYPRÁVÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více