Hejčínské OKO ÚNOR Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ÚNOR 2015 Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná.

2 Úvodní slovo Pokud jste si přečetli minulé číslo Hejčínského oka celé, tak jste mohli již zaregistrovat, že čeští a moravští biskupové svolali na rok 2015 Národní eucharistický kongres, první od vzniku České republiky. Jeho motem je: Eucharistie Smlouva nová a věčná. Kongres vyvrcholí na podzim, v sobotu 17. října 2015 v Brně, kam jsou zváni věřící z celé naší země. Na úrovni diecéze se uskuteční diecézní eucharistický kongres, a to ve dnech května 2015 v Olomouci. Každý měsíc od ledna do června 2015 je věnován určitému eucharistickému tématu. V únoru je to Eucharistie a společenství. Uvnitř Hejčínského oka najdete na toto téma homilii, kterou připravila pražská arcidiecéze. Při mši svaté jde o střetnutí a prolnutí několika společenství. Na prvním místě jde o společenství mezi mnou a Bohem, který však sám v sobě je již společenstvím Otce, Syna a Ducha v nerozlučné jednotě. Moje setkání s Trojjediným Bohem při liturgii, i když je osobně a jedinečně prožívané, není nikdy izolované od ostatních. Děje se vždy ve společenství bratří a sester. Tak jako poslední večeři Ježíš neslavil s každým učedníkem zvlášť, ale se všemi společně. Ať zvláště skrze účast na nedělní eucharistii se stále upevňuje a roste Vaše společenství s Trojjediným Bohem i mezi námi navzájem, abychom byli jedno jako Otec v Synu a Syn v Otci! P. Marian 2

3 Pozdrav farníkům V rámci Roku zasvěceného života pokračujeme v sérii pozdravů kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Tentokrát čtenáře pozdravil P. František Horák. Mílí farníci, už je tomu bezmála 10 let, co jsem byl naposledy ještě jako student součástí vaší farnosti. Rád na tento čas vzpomínám. Na vaši laskavost, ochotu pomoci a na všechnu legraci, kterou jsem při různých setkáních mohl s vámi prožít. Po odchodu z Olomouce jsem sedm let působil v Kostelním Vydří a okolí. Bylo to setkání s pohraničím a se službou na poutním místě, která se odlišuje od klasické farní pastorace. Nyní třetím rokem působím v Praze-Liboci jako administrátor. Myslím, že je to nejživější farnost, kterou jako karmelitáni spravujeme. Celé společenství, jež se zde schází, čítá kolem tři sta lidí. Je tu hodně dětí a mladých rodin, ale nechybí i senioři. Je zde na takové množství lidí opravdu přátelská a rodinná atmosféra. Lidé sami jsou schopni zorganizovat a uskutečnit mnoho akcí. A díky této živosti se opravdu nenudím: zpovědi, rozhovory, několik pravidelných různorodých společenství týdně, výlety, duchovní obnovy, společenství terciářů, příprava zájemců o křest... Jinými slovy nyní užívám plnými doušky ze šálku klasické pastorace. Pokud byste měli zájem, tak dění 3

4 v naší farnosti můžete sledovat na našich farních stránkách Díky takové pestrosti a aktivitě ve všech oblastech, která nutí často k neustálému výkonu, si rád připomínám slova sv. Terezie z Avily, kterými varuje před přesným odříkáváním určitého počtu modliteb: Uvědomte si, že jediné slovo Otčenáše pronesené tu a tam má mnohem větší cenu, než odhrkáte-li jej mnohokrát celý. Přeji vám vše dobré. P. František Tříkrálová sbírka

5 My tři králové zas jdeme k vám... Leden je třetí, čtvrtý, osmý, devátý. Kdo je víc než my tím bohatý. Skoro jsme měli namále. Teď už zas můžem pět ódu na krále. Všechno se zdá být senzační. Jen prosím marodit nezačni. Pokladničky, hermelíny, korunky, co bych dal za to. Sbírka je tady, tak jdeme na to. Nevlídné počasí klátí nás všechny. V postelích nejeden natřásá duchny. Honem, kdo pomůže, můžeš už zítra? Zdraví se nevrátí do rozbřesku jitra. S Boží však pomocí přece jsme vyšli. Po roce mnozí jsme zase se sešli. Počasí přeje nám, i sluníčko svitne. V oknech se někdo jen lehounce kmitne. Královští poslové klaní se lidu. Nesou vám znamení Božího klidu. Nejchudším bohatí dary teď nesou. Kolena trémou se tak trochu třesou. Úkol svůj nelehký mé děti plní. Snahu však únava maličko plení. Nakonec donesli poselství k cíli. Díky jim i potom i v každičkou chvíli. 5

6 Skupinky: Wanda Šramová (vedoucí) Jakub, Kateřina a Vojtěch Kovářovi z Matenice, Ondřej Vítek; Oldřich Chytilík Martina Lehká, Kristýna Smetanová, Lucie Janošová; Blanka Jemelková Anežka Jemelková, Maruška Tomečková, Petr Tomeček; Věra Coufalová Agátka, Berenika, Martička a Juditka Coufalovy; Hana Vítková Maruška a Anička Tomečkovy, Martin Hejnar; Jana Werdichová Klára a Kateřina Werdichovy, Pavlína a Zuzana Myškovy; Michaela Kaňovská Matěj Živěla, Vendula Živělová, Kristýna Lehká. Skupinky hejčínské farnosti vybraly letos ,- Kč. Bože, odplať jejich dobrou vůli! Oldřich Chytilík Při letošní Tříkrálové sbírce se v Horce nad Moravou vybralo ,- Kč. Zapojilo se pět skupinek koledníků: 6

7 Marie Vepřková (vedoucí) Barbora a Matěj Šturcovi, Eliška Karmazínová, Lenka Adamcová; Jan Dvorský Veronika a Dominika Dvorské, Mája Vepřková; Vít Andrle Ondřej a Vít Andrlovi, Vít Dvorský; Ladislava Klásková Petr a Peťa Kláskovi; Jarmila Vepřková Pavel a Andrea Horňákovi, Anežka a Petr Kučerovi. Jaroslava Krejčí Pro úplnost dodáváme, že v Křelově se při Tříkrálové sbírce vybralo ,- Kč. Národní eucharistický kongres Únor: Eucharistie a společenství Snad každý z nás byl někdy na svatbě. Množství lidí, hosté, ale především krásná nevěsta se odevzdává svému milovanému a on se stává jejím ochráncem a milujícím partnerem. A nejde jen o obřad, jde o okamžiky, kdy se všichni hosté radují 7

8 z radosti ženicha a nevěsty. Kdy je ujišťují o svém přátelství a těší se z jejich štěstí. Svatba je symbolem, který ani Písmo svaté nemohlo pominout. Celá kniha Píseň písní je poezií inspirovanou tématem ženicha a nevěsty. Janovo evangelium, z něhož jsme četli, zázrakem na svatbě otevírá Ježíšovu veřejnou činnost. To není náhoda. Janovo evangelium je plné dvojznačností a symboliky, které na podkladě docela obyčejných událostí otevírají nesmírné perspektivy. V tomto vyprávění je jich hned několik. Ve Starém zákoně byla svatba znamením obnovení smlouvy, kterou Hospodin se svým lidem znovu uzavře. 1 Tím, že Jan otevírá Ježíšovu činnost právě svatbou, zvěstuje, že tato zaslíbená doba právě začíná. Asi každý, kdo svatbu někdy chystal, tuší, jak velkou ostudou by byl nedostatek jídla či pití. S určitostí by to poznamenalo celou svatbu. Nouzi na popisované svatbě však Kristus proměňuje v neuvěřitelnou hojnost. Jeho zázrak předznamenává to, co bude důsledkem oběti na kříži a vzkříšení. Lidskou nouzi a nedostatečnost proměňuje ve svatební radost! Pisatel evangelia v dialogu správce se ženichem naznačuje, že starost o víno připadá na ženicha. Tím, kdo zajistil dostatek vína, je ovšem Ježíš! On tedy ve vyprávění de facto plní roli ženicha. 2 Kdo ale je potom nevěsta? Pozorný evangelista postřehl důležitou maličkost. Možná nás zarazí, jak Ježíš hovoří se svojí matkou. Ovšem i zde svatý Jan užívá odkazů na jiné části Písma a naznačuje zásadní události. Maria stojí před Ježíšem nejen jako jeho maminka, ale především jako nová Eva. Nyní, na začátku Ježíšova veřejného působení, je třeba položit člověku znovu otázku, kterou kdysi na po- 1 Např. Oz 2,19 20; Iz 25, Např. MOLONEY, F. J. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: KNA, 2009, s

9 čátku stvoření negoval. Tehdy chtěl být jako Bůh, proto odmítl Boží nabídku a vydal se svou cestou. Tím sám sebe oddělil od Boha. Právem se Ježíš ptá: Co je mezi mnou a tebou?, tedy: Co je v tuto chvíli mezi Bohem a člověkem? Maria odpovídá jinak než Eva! Její odpovědí je víra a důvěra. Ale tak se přece chová nevěsta ke svému ženichovi! Ba co více, Mariina důvěra je odpovědí každého učedníka, který uvěřil Ježíši. Její reakce je vzorem pro apoštoly a posléze pro celé společenství církve. Nevěstou nebeského ženicha je nejen Maria jako žena víry, ale celá církev jako společenství těch, kteří přijali Ježíše. A co chybějící víno? Ve Starém zákoně se víno jako jediný opojný nápoj používalo k bohoslužbě. Bylo chápáno jako znamení požehnání, hojnosti a pokoje jak při bohoslužbě, tak v domácnosti. Voda by na svatební hostině nebyla dostačující náhradou vína. Ježíš však záměrně nechá džbány naplnit vodou. Člověk nemůže svoji slabost vykoupit bez Boha, ale může Bohu nabídnout to, co má. Pokud Bohu uvěří a nabídne své omezené síly, pak se začnou dít velké zázraky! Obraz svatby nám pomůže nahlédnout i další aspekt. Hosté přišli proto, aby doprovázeli hlavní aktéry: ženicha a nevěstu. O ně jde na prvním místě. Ale svoji významnou roli hraje i vztah ke všem ostatním hostům. Na rovině církve jde v první řadě o náš vztah k Bohu. On nás vykoupil, pozval a on nás hostí. Proto jsme si důvěrně blízko, jsme s ním. 3 Ale slavení není otázkou individualistickou! Není představitelné, že bychom na svatbě byli jedinými hosty. Proto je důležité nepřehlédnout význam setkání s dalšími účastníky slavnosti. Bůh chce člověka zachránit jako společen- 3 Např. Lk 22,14: Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 9

10 ství. 4 Uvnitř vzájemných vztahů se učíme, co znamená milovat, vydat se pro druhé Není myslitelné, aby uprostřed plné radosti měl někdo něco proti druhému. V takové situaci by byla pro všechny radost narušena. Ne náhodou nám církev zdůrazňuje, že účastnit se přijetí Eucharistie lze jen v případě, že my sami nejsme v těžkém hříchu. Vztah k Bohu, ale také vazby mezi námi navzájem hřích zásadně boří. Proto Ježíš požaduje: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. (Mt 5,23 24) Zároveň však platí, že právě účast na eucharistii nás chrání před selháním. 5 Vraťme se k našemu evangelijnímu úryvku. Možná nás překvapí, že Kristus tajemně říká: Ještě nepřišla má hodina. Tento výraz odkazuje k okamžiku, kdy zasedne s učedníky k poslední večeři. Tehdy sv. Jan říká: Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. (Jan 13,1) Náš Pán onu skutečnou svatební hostinu, kdy vydá sebe sama za nás, bude teprve s učedníky slavit. Teprve tam se otevře pramen života, který spojí člověka s Bohem. To bylo první slavení eucharistie. Dodnes je pro nás hostina znamením setkání rodiny, přátel či dávných známých. Hostina spojuje, umožňuje sdílení, jíst z jednoho stolu buduje důvěru, vyjadřuje společenství. Koncilní otcové v konstituci Lumen gentium říkají: Věčný Otec ( ) se rozhodl povznést lidi k účasti na božském životě. (LG 2) 6 Symbolika 4 Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a svatě mu sloužil. (KKC 781) 5 KKC Srov. Řím 8,

11 svatby ukazuje, jak důvěrnou blízkostí Bůh touží člověka zahrnout. Toto se uskutečňuje v eucharistii. Důvěrné setkání nás, učedníků, s Bohem. V Janově evangeliu Ježíš zahajuje velikonoční večeři umýváním nohou. Bůh bere na sebe roli služebníka a očišťuje nás, abychom se mohli účastnit hostiny. Nelze jasněji naznačit, co okamžik smrti na kříži znamená. Eucharistie je darem darujícího se Boha. On se dává nám, abychom se my mohli darovat jemu a druhým lidem. A tak zakusili plnost radosti s Bohem. Sestra Janina misionářka (2) Pokud si to dobře pamatuji, po sedmi letech pobytu v Senegalu mě pozvali ke katechetické spolupráci pro celou zemi. Než jsem odjela do Senegalu, účastnila jsem se tříleté přípravy Senegalská komunita (sestra Janina vzadu druhá zprava) 11

12 sester katechetek pro katechetickou práci ve státních školách na Vyšším katechetickém institutu v Krakově, který vedly sestry voršilky pro všechny řády. Program zahrnoval mimo jiné teologii a dogmatiku, dějiny církve, etiku, katechetiku s praktickou výukou, psychologii, didaktiku. O tento institut se řadu let zajímal tehdejší biskup Karol Wojtyła, dnes už svatý Jan Pavel II. Na svátky sám přicházel, aby si zazpíval koledy s profesory a se studentkami. Byl vždycky samý úsměv a žert. Potom jsem se s ním mohla setkat na Katolické univerzitě v Lublinu, kde jako profesor katedry filozofické etiky sám vedl seminář. V těch časech jsme v Krakově potkávali našeho dnešního svatého tehdy biskupa a později kardinála na různých místech a při různých příležitostech. Potom ještě v Senegalu v roce 1992, když navštívil senegalskou církev. Setkali jsme se s ním na polské ambasádě v Dakaru. Byli tam lidé, kteří zde pracují asi 40 polských rodin, polští kněží a sestry. Každému z nás požehnal. Když jsem se vrátila ke katechezi pro celou zemi, měla jsem to štěstí až do odjezdu ze Senegalu v roce 2007 spolupracovat s francouzským knězem ze Společenství Ducha Svatého, s otcem Vieirou. Byl pozván Zemskou katechetickou komisí, aby zpracoval jeden školní program pro základní školy i pro lycea. Otec Vieira sestavil v Dakaru územní katechetickou komisi. Byli v ní lidé, kteří se zabývali předškolními dětmi, mládeží. Patřili do ní katecheté, kněží, diecézní referenti nebo světští učitelé s hlubokou vírou. Při práci v komisi jsem se vždycky zabývala dětmi. Naše práce kromě jiného spočívala v přípravě konspektů pro výuku na dané úrovni školy, jejich společné projednávání v komisi, která se scházela v Dakaru třikrát do roka. Otec Vieira shromažďoval materiály, zpracovával je, korigoval, projednával s biskupy jednotlivých diecézí záležitosti katechezí. Já jsem poté posílala materiály do vydavatelství a vycháze- 12

13 Sestra Janina se žákyněmi ly katechetické učebnice. Sama jsem zpracovala jednu učebnici pro učitele náboženství 6. třídy. Do jiných učebnic jsem připravila obrázky k jednotlivým lekcím. Takto byly vydány knihy pro katecheze na základní škole i pro některé třídy na lyceu. Byl zpracován také program výuky etiky pro muslimy. V rámci územní katecheze mě poprosili o zorganizování obrazově katechetického školení sester z různých kongregací v celém Senegalu. Školení probíhala každý týden nikoliv v hlavním městě, ale v dřívějším katechetickém centru na vesnici. Taková školení obsahovala nauku psaní písmen, teorii barvy a obrazu a samostatné zpracování katechetického plakátu účastnicemi školení. Každá potom se svým plakátem odjížděla domů, což vedlo katechetky k další vlastní tvorbě. Jednou za rok jsem mívala taková školení pro jáhny z Velkého semináře v Sebikhotanu. Seminaristé před jáhenským svěcením opouštějí na jeden rok seminář a vydávají se do nejnáročnějších farností, aby si 13

14 ověřili své povolání. Následně mě pozvali do Katechetické komise v diecézi Thiès. Diecéze měla více než 130 dobrovolných katechetů. Pořádali jsme pro ně společná celodenní setkání se zajištěným občerstvením, konferencemi, mší svatou apod. S jedním z členů diecézní komise jsem objížděla některé základní školy a učila tam katechety malovat biblické scény barevnými křídami na tabuli. Měla jsem speciální jednoduché schéma obrázku, které mohl každý katecheta použít a sám na tabuli vytvořit obraz namísto katechetických obrazů, které jim chyběly. Potom se ta školení stávala více populární a byla také organizována pro novice ze Společenství od sv. Gabriela. Během války v Kongu si konžští kandidáti odbývali svůj noviciát v Thiès v Senegalu spolu se Senegalci. Byli tam také kandidáti z Čadu. I pro ně jsem připravovala školení, jak vytvářet katechetické plakáty. Tato katechetická práce mimo školu mi zabírala hodně času, jezdívala jsem všude autem, které jsem sama řídila. Poslední dva roky svého pobytu na misiích jsem prožila v pořádném zápřahu ve vesničce Lehar vzdálené 25 kilometrů od Thiès. První křty se v té vesnici konaly roku Křesťanství je tam velmi mladé. Prvním knězem byl francouzský kaplan; lidé si ho dodnes pamatují jako neohroženého misionáře, který jezdil na koni. Vystavěl kostel a učil lidi žít podle naší víry. Už jenom ti nejstarší vyprávějí, jak v čase velikonočního postu muži přicházeli do kostela na 15. hodinu bez ohledu na obrovská horka, které tou dobou v Senegalu panují. Zpočátku, když ještě ve vsi kostel nebyl, chodili lidé v neděli do nejbližší vesnice 60 kilometrů pěšky. V oné vesničce, kde je velkým problémem nedostatek vody a hlad, jsem prožila dva roky. Účastnila jsem se života farnosti, nějakou dobu jsem byla ve farní radě. Katechizovala jsem mládež z třetích tříd, katolíky. O povolení výuky náboženství jsem 14

15 musela sama prosit ředitele školy, který byl muslim. Ve škole jsem je učit nemohla, hledala jsem si třídy na základní škole. Mládež zůstávala na katecheze po vyučování zhruba v 16 hodin. Potom jsem některé z mladých naším autem rozvážela domů, poněvadž už bylo pozdě a byli po celém dni doopravdy vyhládlí. Jiné skupiny dětí z nižších tříd jsem shromažďovala v katechetických místnostech ve farnosti nebo přímo v kostele, kde nebyly stolky, jenom tři dlouhé lavice a židle. Sama jsem musela uklízet, často před výukou, aby se hodina náboženství mohla vůbec konat. Lidé v té vesnici mají těžký život. Byly tam jen dvě studny, odkud ženy vytahovaly kbelíky vody vlastníma rukama. Muži často vodu přiváželi ze sousedních vesnic na vozících tažených osly. Po odjezdu ze Senegalu jsem strávila pět měsíců v Desenzanu v domě naší zakladatelky svaté Anděly Mericiové, která náš 15

16 řád založila roku Potom mě poprosili o katechizování katolické mládeže v Athénách v Řecku. Sestry voršilky tam mají řecko-francouzskou školu, kterou navštěvují převážně ortodoxní křesťané. Ale je tam také hrstka katolíků, kterou jsem katechizovala. Za pobytu v Athénách jsem navštěvovala řecké ostrovy, poněvadž jsme na jednom z nich kdysi měly školu a dům, na ostrově Tinos. Odtud jsme ještě s jednou sestrou misionářkou z Polska pluly na tři dny na ostrov Pathmos. Na tomto ostrově se nachází jeskyně, ve které podle tradice svatý Jan Evangelista diktoval Apokalypsu. To byla cesta-pouť, na kterou jsem se připravovala četbou knížky o Apokalypse. Už ani nepřipomenu další veliké zážitky z Akropole nebo z Korintu... (Pokračování příště) sestra Janina Ołchawa OSU INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNA BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelná mše svatá nebude v pondělí 16. února. Tradiční adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou přes zimní období v místnosti nad sakristií. 16

17 Sbírka na splácení investičních nákladů na zřízení církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci proběhne v neděli 1. února. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. února v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 1. března. Při mši svaté o svátku Uvedení Páně do chrámu (pondělí 2. února) bude průvod se svícemi, které jsou před průvodem požehnány (je vhodné přinést si své svíce). Tradičně se tyto svíce zapalovaly v čase nějaké tísně či nebezpečí (např. při bouřce), kdy se lidé modlili ke Kristu, aby byl světlem i v nastalé situaci. Proto se lidově nazývá tento svátek Hromnice. Zároveň je tento svátek v Roce zasvěceného života dnem modliteb a proseb za odpuštění. Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. února dopoledne, další potom ve čtvrtek 5. března. Středa 11. února je Světovým dnem nemocných. V tento den máme v modlitbách více pamatovat na nemocné a můžeme se obracet k Panně Marii Lurdské, jejíž liturgická památka připadá na tento den. Farní spoření a sbírka na opravy hejčínského kostela bude v neděli 15. února. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. února v 19 hodin. Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na středu 18. února. Při mi svaté, která bude v kostele v 17:30 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký 17

18 pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let. Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 19. února v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. února od 9 hodin. Další termín úklidu je 28. března. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Sbírka Haléř sv. Petra se koná v neděli 22. února. Společná modlitba křížové cesty bude o postních nedělích (první je 22. února) v hejčínském kostele v 17:30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin. Pondělí 2. března je dnem 68. výročí úmrtí arcibiskupa Prečana. Proto v neděli 1. března po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude umožněn přístup do krypty za účelem osobní modlitby u jeho hrobu. Bratři karmelitáni nabízí mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a kteří by rádi strávili dva dny v tichu a v modlitbě, účast na své duchovní obnově, která začíná v pátek 6. března večer a končí v neděli 8. března obědem. Přihlásit se můžete u bratří osobně nebo na u nebo na tel Duchovní obnova farnosti se uskuteční na Svatém Hostýně o víkendu března. Přihlášky, které se v kostele objeví během měsíce února, odevzdejte nejpozději do neděle 8. března. 18

19 Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve farním domě u Sv. Václava. Nejbližší setkání s názvem Katedrála známá a neznámá se uskuteční v úterý 10. února s ThLic. Mgr. Petrou Otýpkovou. Sraz bude před katedrálou a po komentované prohlídce olomouckého dómu se půjde do farního domu. Další setkání bude mít v úterý 10. března Olga Kvapilová, která v tvořivé dílně Zapoj srdce, zapoj ruce zájemkyním nabídne Velikonoční radosti. Bližší informace: Marcela Řezníčková, , Láska je dar pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele, mladší či starší, na Pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar poděkovali. Uskuteční se během Národního týdne manželství v sobotu 14. února od 14 hodin v chrámě Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Kromě mše svaté (slaví P. Karel Skočovský) v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv. Valentina) na vás čeká zajímavý doprovodný program (svědectví manželů, aktivita v páru) a nebude chybět ani zvěřinová pochoutka z místní skvělé farní kuchyně. Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který najdete na Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem? Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni? Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem, aniž by- 19

20 chom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který v Olomouci zahájíme ve čtvrtek 19. února. Setkání pak budou probíhat každý týden v termínech: 26. února, 5., 19. a 26. března, 9. a 16. dubna vždy od 17 do 19:30 hodin na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektorkou kurzu je Bc. Marcela Kořenková. Kurzovné činí 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu, a to em na nebo telefonicky na číslo Další informace o KER najdete na Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. února od 18 hodin na kurii arcibiskupství a je určeno i pro širší veřejnost. Další termíny jsou: 12. a 26. března, 9. dubna. Doplňující informace najdete na Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel , Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Jaroslava Krejčí, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 1. března 2015.

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně BŘEZEN 2015 Reliéf z náhrobku arcibiskupa Prečana (krypta hejčínského kostela) Úvodní slovo Svatá Terezie z Avily, jejíž 500. výročí

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více