Sv. Petra - Tlučná. Sv. Pavla - Plzeň. Sv. Kříže - Hor. Bříza. kaple v Rochlově. listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sv. Petra - Tlučná. Sv. Pavla - Plzeň. Sv. Kříže - Hor. Bříza. kaple v Rochlově. listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:"

Transkript

1 listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: Sv. Petra - Tlučná ADVENTNÍ každou neděli od 8,30 hod. ŠTĚDROVEČERNÍ 24. prosince od 24 hod. Sv. Pavla - Plzeň 1. ADVENTNÍ 2. prosince od 18 hod. zpívají 2A/2B učitelé rozsvícení vánočního stromku 2. ADVENTNÍ 9. prosince od 10 hod. zpívají 1A/1B ADVENTNÍ 16. prosince od 18 hod. zpívají 3A/3B + KDG (F+S) 4. ADVENTNÍ 23. prosince od 10 hod. zpívají děti z biblického kroužku ŠTĚDROVEČERNÍ 24. prosince od 22 hod. Sv. Kříže - Hor. Bříza ob neděli od 17 hod. (liché týdny) ŠTĚDROVEČERNÍ v Plzni kaple v Rochlově ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ sobota 8. prosince od 14 hod. PROSVÍCENÉ SVÁTKY! PŘIJĎTE KE SVĚTLU! U B O H A J E M N O H É J I N A K Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v Jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé Korintským 1:21,25 - U Boha není vždycky všechno tak, jak se nám zdá a jak bychom čekali. Nezáleží Mu na tom, co máme na sobě a kolik na kontě v bance; zajímá Ho naše zkroušené srdce. Pro nebeskou slávu nevyvolil slavné, urozené ani mocné, ale opovrhované a odstrkávané hříšníky. Sám se nestal jedním z nás v těle filozofa, obchodníka ani vládce, ale v těle obyčejného, chudého tesaře. Nepřišel proto, aby si dal od nás sloužit, ale aby sám sloužil a dal svůj život jako výkupné za nás. Ty, kdo se Mu snaží vnutit své zásluhy, posílá pryč s prázdnou; těm, kteří mají prázdné ruce, dává všechno. Za příklad a vzor nám nedal odvážného hrdinu či vojevůdce, ale malé, bezbranné, důvěřující dítě. Pro své věrné tu nepřipravil bezstarostný život v pohodlí, ale přísně vychovává každého, koho miluje. Nespoléhá ve svém konání skrze nás na naši sílu, ale projevuje svou sílu teprve v naší slabosti. Bůh je opravdu jiný, než se zdá a než bychom čekali. Je nečekaně dobrý, překvapivě moudrý a oddaně milující. Stojí zato Ho poznat a znát. Třeba k tomu budete mít novou příležitost o letošních Vánocích. Váš pastor Petr Krákora 1

2 Z A M Y Š L E N Í P Ř E D A D V E N T E M S v a t í v í t ě z í s k r z e s v é h o K r á le Napsal Matthew Crass, ředitel Luther Preparatory School ve Watertownu, stát Wisconsin, a člen sboru Sv. Lukáše tamtéž. Neděle svatých vítězných a neděle Krista-Krále jsou v našem liturgickém kalendáři posledními nedělemi církevního roku (tj. po nich následuje adventní období nového roku). Zdá se mi, že čím jsem starší, tím je pro mě poselství těchto nedělí smysluplnější. Ty neděle mi totiž připomínají, kdo vlastně jsem a kdo o mě věrně pečuje. JSTE VÍTĚZNÝMI SVĚTCI! Jste svatí. Ano, vy, křesťané. I když po vás nejspíš nebudou pojmenovány křesťanské sbory či kostely, přesto jste svatí. Nosíte totiž na sobě duchovní roucho, které jste vyprali a vybílili je v krvi Beránkově (Zjevení 7:14) Skrze víru v Krista a Jeho dílo vykoupení jste si i vy přisvojili Kristovu dokonalou spravedlnost, která vám dává status světce. Jak často se ale cítíte jako vítězný svatý? Mladí rodiče se cítí vítězně, když jejich maličký zvládne první kroky. Žáci a studenti se cítí vítězně, když dostanou dobrou známku z testu. Muži v domácnosti se cítí vítězně, když se jim podaří spravit kapající kohoutek nebo zanesený odpad. Ženy se cítí vítězně, když se jim povede krásně zašít roztržené kalhoty. Všichni zažíváme chvíle triumfu. Ale známe i opačné pocity. Už jste se někdy cítili jako sešlapaný, vyfouklý míč? Zažili jste neúspěch? Porážku? Selhání? Samozřejmě, že ano. Hřích kolem nás a hřích v nás nám nedovolí zde na zemi vždy vítězit a jásat. V prostředí padlého světa je nepochybně přítomné i trápení a bolest. Ač to může znít podivně, je to vlastně pro nás dobré a je to součástí Božího záměru s námi v tomto světě. Zaprvé: je to projev Boží výchovy. A zadruhé: proč bychom toužebně vyhlíželi nebeskou slávu, kdybychom ji zažívali už tady na zemi? Existuje jen jedna křesťanská Církev. Skládá se ze všech věřících, kteří jsou v nebesích to je církev vítězná. A skládá se i ze všech věřících, kteří jsou na zemi to je církev bojující ; to jsou věřící, kteří stále ještě bojují svůj dobrý boj víry. A mezi ně patříte i vy. Ale můžete se směle považovat za vítězného svatého. Můžete se totiž spolehnout na Toho, který je Vítězem. On vám dává jistotu vítězství vždyť On se o něj s vámi podělil. KRISTUS JE KRÁL! Dej nám krále, aby nás soudil. (1. Samuelova 8:6) Taková byla prosba lidu Izraele. Odmítli Boha. Podlehli dojmu, že kdyby tak jen měli správného člověka na správné pozici, potom se budou mít dobře. Potom budou vítězit. Potom přijdou roky slávy a věhlasu. Ale běda! Jak jim Bůh předpověděl a jak dokazuje biblická historie, Izraelci se mýlili. Prezidentské volby jsou už dnes za námi. (Nás v ČR teprve čekají.) Zvítězil v nich váš kandidát? Kdykoli jdete k volbám, tak doufáte, že ten, koho podpoříte, zlepší ekonomiku, zdravotní péči, sociální zabezpečení, obranu, systém vzdělávání a vlastně i všechno ostatní a tím učiní naši zemi lepším místem k životu. Přesto víme, že státní činitelé ať už jsou to prezidenti, premiéři, králové či carové nemohou nikdy přinést věčnou slávu své zemi a svému lidu. Mohou vést užitečnou státní politiku, mohou zabodovat na poli diplomacie, mohou dosáhnout imponujících vojenských úspěchů. Ale proti našim nepřátelům v duchovním světě proti hříchu, smrti a síle pokušitele triumfovat nedokážou. Jen Ježíš dokázal zvítězit na tomto poli. Kvůli tomu se také náš věčný Král rozhodl opustit slávu nebes a narodit se na zemi jako jeden z nás. Hned zpočátku Jeho pozemského života Ho mudrci od východu správně rozpoznali jako Krále. Na sklonku Jeho životní pouti se Ho Pilát otázal, zda je to stále pravda: Ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl: Ty sám to říkáš. (Matouš 27:11) Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Už po téměř dvě tisíciletí vyznávají křesťané před světem v Nicejském vyznání víry, že Jeho království nebude konce. Náš Král přijde a vyvede nás z velikého soužení, abychom se s Ním navěky vítězoslavně radovali. 2 Autor: Matthew A. Crass, The saints are triumphant, Forward in Christ, Vol. 99, November 2012, Copyrighted by WELS Forward in Christ Used with a permission from NPH. Použito se svolením. Překlad a úprava Petr Krákora.

3 HISTORIE BIBLE VI. Přeloženo pro Boží lid Napsal Paul Zell, profesor na Wisconsin Lutheran Seminary Bůh použil lidi z různých konců světa, aby přeložili Jeho Slovo do jazyků, kterým budou mnozí další rozumět. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν θεοῦ τὸ δῶρον. Takto zní to úžasné poselství v Pavlově řečtině. Možná upřednostníte Jeronýmovu latinu: Gratia enim estis salvati per fidem et hoc non ex vobis Dei enim donum est. Nebo snad Lutherovu němčinu: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. Možná to pro vás bude srozumitelnější ve vašem rodném jazyce: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. (Efezským 2:8-9) Děkujme Bohu za překlady Bible! Ve městě, které dostalo název Bábel, nezpůsobil Bůh jenom konec stavebním pracím. On také zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. (Genesis 11:9) Přesto však od těch dob stále shromažďuje a milostí zachraňuje tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků. (Zjevení 7:9) SEPTUAGINTA První překlad Starého zákona z hebrejštiny se nazýval Septuaginta /ozn. LXX/. Tento název pochází z legendy, kterou vytvořil a rozšířil Aristeas, úředník na egyptském královském dvoře. Podle Aristea pozval jeho král šest starších z každého z 12 izraelských kmenů a ukryl je na ostrově nedaleko přístavu v Alexandrii. Právě oni měli přeložit hebrejské Písmo z jednoho zdobeného rukopisu do řečtiny. Trvalo jim to přesně 72 dnů, jak tvrdil Aristeas. To, co vytvořili, bylo prý tak výjimečné, že byla uvalena kletba na každého, kdo by se pokusil tento text změnit. Proč se jejich překladu začalo říkat Sedmdesát (neboli Septuaginta), a ne Sedmdesát dva, není známo. Když však necháme legendy stranou, zjistíme, že tento překlad byl spíše směsí několika překladů vytvořených mezi lety 250 a 150 před Kristem. Je jisté, že se tento překlad ujal, neboť Ježíš a pisatelé Nového zákona z něho často citovali. Stal se standardem starozákonního textu prvních křesťanů a řecká ortodoxní církev jej používá dodnes. SYRŠTINA Bylo to ve městě Antiochie v Sýrii, kde byli Kristovi učedníci poprvé nazváni křesťany /přesněji kristovci/ (Skutky 11:26). Církev věřících se v této oblasti rychle rozrůstala a tím také rostla potřeba překladu do jejich rodného jazyka. Kolem roku 170 po Kristu přeložil Tacián /Tatianos/ všechna čtyři evangelia do syrštiny; dnes je tento zharmonizovaný překlad evangelií známý jako Diatessaron (z řeckého skrze čtyři ). Podle toho, co je nám známo, to byl první překlad části Nového zákona. Podle neověřených zpráv byl Tacián enkratita, člen asketické sekty, která kladla důraz na sebekontrolu, vedoucí až k zákazu manželství a k zákazu konzumace masa. V Diatessaronu byl proto vynechán sňatek Josefa a Marie (Matouš 1:20,24) a jídlo Jana Křtitele se skládalo z medu divokých včel a z mléka namísto kobylek (Mt 3:4). Do konce 5. století po Kr. byl Taciánův překlad a ostatní syrské překlady nahrazeny verzí známou jako Pešita, což znamená běžný, prostý. Tento překlad je dodnes standardní Biblí používanou při veřejných bohoslužbách v syrské ortodoxní církvi. Mnoho dnešních učenců nahlíží na Pešitu jako na nejspolehlivější ze všech starých verzí v kterémkoli jazyce. LATINA Kniha Skutků popisuje rozšíření evangelia z Jeruzaléma a Antiochie směrem na západ do Korintu a Říma. Během prvního století převládala v celém rozsáhlém římském císařství řečtina; řecké rukopisy byly známy, kázány a čteny prakticky všude. To se změnilo ve třetím století, kdy se hlavním jazykem na západě stala latina. Několik význačných biblických učitelů té doby jako např. Tertulián, Cyprián a Augustýn začali psát v latině a používat tzv. staré latinské verze Bible. 3

4 Nakonec zde bylo v oběhu tolik Biblí v latině, že věřící si nebyli jisti, ke kterému textu se přiklonit. V roce 383 po Kristu navrhl biskup Damasus z Říma řešení. Pověřil svého tajemníka Jeronýma, aby standardizoval staré latinské verze. Jeroným zašel mnohem dál. Při svém překladu Nového zákona do latiny pravidelně konzultoval i řecké rukopisy místo toho, aby jenom porovnával stávající latinské rukopisy. Na rozdíl od většiny ostatních učenců se naučil hebrejsky a aramejsky a přeložil i několik knih Starého zákona z původního jazyka. Tradicionalisté obviňují Jeronýma, že vytvořil židovskou Bibli. Ale v průběhu století po jeho smrti se jeho překlad stal standardní Biblí na západě a tuto pozici si udržel ještě tisíc let. Kolem roku 1455 se Jeronýmova Vulgáta ( běžná ) stala první významnou knihou vytištěnou na Gutenbergově pohyblivém tiskařském stroji. Dva měsíce po smrti Martina Luthera, v dubnu 1546, se Vulgáta stala oficiální Biblí pro všechny církve, které spadaly pod římského biskupa (papeže). Tridentský koncil rozhodl takto: Pokud někdo nepřijímá jako posvátné a kanonické výše uvedené knihy jak je zvykem je předčítat v katolické církvi a jak jsou obsaženy v latinské Vulgátě, nechť je navěky proklet. LUTHER Mohlo by se říci, že to byly právě Lutherovy reformy, které uspíšily toto římské nařízení. Přesto Luther nebyl prvním, kdo přeložil Písmo pro germánský lid. To učinil již Ulfilas /Wulfila/ (asi po Kristu) kněz, který přeložil Bibli pro Góty žijící severozápadně od Černého moře. Ulfilas začal slepováním gótské abecedy za použití řeckých a latinských písmen a starých germánských run (znaků). Při překladu Starého zákona nahlížel do Septuaginty a k překladu Nového zákona použil řecký text. Části jeho gótského překladu existují dodnes jako nejstarší text v germánském jazyce. Před protestantskou reformou bylo v oběhu více než 18 německých verzí Bible. Všechny ale byly nevalným překladem latinské Vulgáty, nehledě na to, že byly i strašně drahé. Krátce poté, co neohroženě vystoupil na sněmu ve Wormsu (1521), se Martin Luther rozhodl to změnit. Když začal překládat Nový zákon z původní řečtiny, byl zrovna ukryt na hradě Wartburg. K překladu používal řecký text, který jen dva roky před tím vydal tiskem známý holandský humanista Erasmus Rotterdamský, a první verzi svého překladu dokončil za neuvěřitelných 11 týdnů. V září 1522 šlo do tisku první vydání Lutherova překladu Nového zákona a během tří měsíců bylo vyprodáno. V následujících letech Luther vylepšoval to, co započal na hradě Wartburg. Do jeho smrti (1546) bylo prodáno na 300 tisíc výtisků zářijového zákona. Překlad Starého zákona z hebrejštiny byl ale mnohem obtížnější úkol. Luther a jeho spolupracovníci na univerzitě ve Wittenbergu na tomto překladu pracovali až do roku 1534, kdy byl tento překlad vydán jako soubor šesti knih. Lutherův překlad probudil vlnu dalších překladů Bible v celé Evropě. Na konci 16. století byla publikována vydání v chorvatštině, češtině, dánštině, holandštině, finštině, maďarštině, islandštině, lotyštině, litevštině, polštině, slovinštině a švédštině. Nový zákon byl také přeložen do hebrejštiny z důvodu možnosti zvěstování evangelia židovskému národu. Několik překladů umožnilo také anglicky mluvícím lidem porozumět Božímu slovu. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. (starozákonní kniha Daniel 7:13,14) O českých překladech bude řeč příště. 4 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 2. Timoteovi 3:15 Translated for God s people. Forward in Christ, Vol. 98, 2/2011, 2009 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. Použito se svolením. Překlad Pavla Boorová.

5 KREATIVITA A TECHNOLOGIE VE SVĚTĚ MISIE Před nedávnem se mi dostalo pocty zúčastnit se celosvětové konference o využití nových médií a technologií v misijní činnosti s názvem Media Outreach in World Missions. V roli zástupce České evangelické luteránské církve jsem měl jedinečnou možnost vyslechnout zajímavé řečníky z různých oborů mediální komunikace a osobně se setkat s jednotlivými účastníky. V následujících řádcích bych vám rád zprostředkoval nejzajímavější momenty, témata i osobní zážitky z této akce. Mezinárodní setkání, které proběhlo ve dnech října v americkém státě Minnesota pod záštitou luteránského institutu Christ in Media (Kristus v médiích), bylo zaměřeno na výzvy, kterým musí čelit novodobí misionáři a evangelisté právě v kontextu rozvoje moderních technologií a nových způsobů komunikace. Společným jmenovatelem celého programu bylo hledání a sdílení nových vizí, nápadů v kulturní, kreativní i technologické oblasti a možnosti jejich uplatnění v každodenní misijní práci. Obr. zde: Konference se konala v prostorách kaple vysoké školy Bethany Lutheran College v Mankatu. Obr. nahoře vpravo: Alex Brinza (vlevo) se zástupci z Indie (Kalyan Gollapalli) a Peru (David Haeuser). V bloku zaměřeném na kulturní aspekt misionářství se hovořilo především o překonávání kulturních bariér při šíření Božího slova. Živá interakce účastníků ze všech koutů světa nabídla zajímavé pohledy na možnosti komunikace v rozdílných kulturních kontextech. Sekce zabývající se výzvami z hlediska kreativity otevřela téma nutnosti neustrnout a dokola nesdělovat stejná poselství stále totožným způsobem. Musíme být kreativní s pomocí technologií, které máme. Vymaňme se z průměru, vyzval moderátor přednášky Bill Bukowski. Pozornost byla věnována také samotným technologiím. Je jen na nás, abychom se chopili nástrojů, jež jsou k dispozici, a využili je pro dobrou věc, vystihl hlavní myšlenku diskuze jeden z řečníků Jas Lonnquist. Nechyběly ani praktické mediální ukázky již realizovaných projektů, jako například vývoj elektronického katechizmu pro ipad. Celá konference se nesla ve znamení komunikace, diskuzí, sdílení nápadů a vzájemné synergie. Bylo mi velkým potěšením setkat se s tolika zajímavými osobami, vyslechnout jejich životní příběhy a nahlédnout na probíranou problematiku jinýma očima. Přivezl jsem si množství nových informací a inspirativních námětů a těším se na jejich uplatnění v rámci činnosti mise v Plzni. Alexandr Brinza Také rád vyřizuji pozdravy od manželů Bornových, kteří hezky vzpomínali na své působení v Plzni! 5

6 K O U T E K P R O D Ě T I NAJDETE PÁR RUKAVIC, KTERÉ K SOBĚ PATŘÍ? BROUČKOVA MODLITBIČKA PRO DĚTI RANNÍ Ó můj milý Bože, povstali jsme z lože. A proto Tě prosíme, dej, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. BROUČKOVA MODLITBIČKA PRO DĚTI VEČERNÍ V podvečer Tvá čeládka, co k slepici kuřátka. K ochraně Tvé hledíme, laskavý Hospodine. Poznámka: Broučci (prvé vydání 1876) je česká pohádka napsaná pozdějším českobratrským evangelickým farářem Janem Karafiátem. Jde o jedno ze základních děl české dětské literatury. Tyto modlitbičky jsou dodnes součástí mnoha evangelických zpěvníků. AKTUALITY Z NAŠICH SBORŮ VÝSLEDEK SBÍRKY NAŠICH DARŮ BOHU Během měsíců září a října darovali členové a návštěvníci plzeňského Sboru sv. Pavla celkem Kč. Ještě do konce tohoto roku můžete darovat na vymalování kaple, které se uskutečnilo v létě. Děkujeme všem, kteří přispěli a hodlají dál přispívat! Vy jste světlo světa! Jak to? Protože Ten, který je světlo, přebývá skrze víru ve vás! MULTIMÉDIA V KAPLI Připravuje se instalace multimediální aparatury v kapli v Plzni. Jde o promítací zařízení a plátno, na které se bude moci promítat např. slova nedělního čtení z Bible, citované úryvky během kázání, slova písní ke chválám, hudební a obrazové ilustrace. Zařízení bylo pořízeno zčásti s přispěním amerických křesťanů, nicméně díl nákladů leží i na nás. Berte prosím na tuto skutečnost ohled při zvažování výše svých darů. Díky! Petr Krákora 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E září a říjen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. (jen 14. října od 18 hod.!) Horní Bříza 18 hod. (pouze liché týdny) Aforismy Pavla Kosorina: moudrosti do života Život

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Jiřina Kačenová, Vyjádření papeže Františka

Jiřina Kačenová, Vyjádření papeže Františka KOSTNICKÉ JISKRY Evangelický týdeník 24-25/2013 14. srpna 2013 l ročník 98 l cena: 13 Kč Poselství k 12. neděli po sv. trojici Příští číslo vyjde 4. září 2013 Z obsahu * Jsme v Božích rukou * Augustinova

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI Svědectví Pravé Víry ALAN EYRE DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI CO SE STALO S PŮVODNÍM EVANGELIEM? Drahý Františku, Bylo krásné číst ve Tvém dopise o všech těch udivujících změnách,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s.

Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s. 51/ červen 2013 časopis Křesťanského společenství o.s. Obsah Prázdniny doba cestování...2 Mládež a Bible...3 Konference Bible pod palbou...4 Uposlechněte Boží hlas a zapojte se...12 Kierkegaard Pan Buď

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více