OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)"

Transkript

1 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/ Šternberk *mestx00f1ar9* MESTX00F1AR9 Č. j.: MEST 26999/2015 Sp. zn.: OS 528/2015 pir Spisový znak , skartační znak/skartační lhůta - A/5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Šternberk Marta Pirliomová, referent odboru stavebního tel.: , Ing. Robert Černocký, vedoucí odboru stavebního tel.: , OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Obec Bohuňovice, IČO , 6. května 109, Bohuňovice (dále jen "žadatel") podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Bohuňovice - Na Zahrádkách, Výmol - veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 52/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 27/1 (vodní plocha), 31 (ostatní plocha), 114/1 (ostatní plocha), 158 (ostatní plocha), 175/1 (ostatní plocha), 175/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Trusovice a na pozemcích parc.č. 226 (ostatní plocha), 227/5 (ostatní plocha), 428/2 (ostatní plocha), 486 (ostatní plocha), 493 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Moravská Loděnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: veřejné osvětlení v obci Bohuňovice v ulici Na Zahrádkách a v ulici Výmol. Na Zahrádkách: Na celé trase bude rozmístěno celkem 21 svítidel, z toho 4 svítidla budou umístěna na stávajících sloupech elektrického vedení NN-0,4 kv. Nové kabelové vedení veřejného osvětlení a stožáry se svítidly budou umístěny na pozemcích ve vlastnictví Obce Bohuňovice, kabelové vedení VO bude uloženo souběžně s kabelem NN-0,4 kv, který bude realizován na základě územního rozhodnutí o umístění stavby Bohuňovice, Na zahrádkách úprava NNv, NNk. Venkovní vedení VO bude vedeno po stávajících sloupech venkovního elektrického vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Uprostřed trasy vedení VO se nachází stávající rozpojovací skříň RVO, ze které jsou vyvedeny dva kabely AYKY 4x16. Jeden kabel je veden směrem k domu č.pop. 615 a je zakončen u pozemku parc.č. 46, k.ú. Trusovice. Na tento kabel bude naspojkováno nové kabelové vedené VO, na které budou napojena svítidla ve větvi A. Na stávajícím sloupu č. 470 bude umístěna nová rozpojovací skříň VO1, která bude sloužit k rozdělení větve A na dvě části. Kabelové vedení větve A bude zakončeno v nové rozpojovací skříni VO2 umístěné na stávajícím sloupu č. 9. Do rozpojovací skříně VO2 bude svedeno i stávající vedení VO.

2 Č.j. MEST 26999/2015 str. 2 Druhý kabel je veden směrem k domu č.pop. 474 a bude ukončen u pozemku parc.č. 11, k.ú. Trusovice. Na tento kabel bude naspojkováno nové kabelové vedení VO, na které budou napojena svítidla ve větvi B. Kabelové vedení VO bude zakončeno v rozpojovací skříni VO3. Z této skříně bude dále pokračovat jako venkovní vedení VO, na něž budou napojena 3 svítidla VO, která budou umístěna na stávajících sloupech. V posledním svítidle B11 bude venkovní vedení VO ukončeno. Výmol: Na celé trase bude rozmístěno celkem 23 svítidel, z toho 10 svítidel bude umístěno na stávajících sloupech elektrického vedení NN-0,4 kv. Nové kabelové vedení veřejného osvětlení a stožáry se svítidly budou umístěny na pozemcích ve vlastnictví Obce Bohuňovice, kabelové vedení VO bude uloženo souběžně s kabelem NN-0,4 kv, který bude realizován na základě územního rozhodnutí o umístění stavby Bohuňovice, Výmol úprava NNv, NNk. Venkovní vedení VO bude vedeno po stávajících sloupech venkovního elektrického vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Na stávajícím sloupu č. 14 bude umístěna nová rozpojovací skříň VO1, do které bude svedeno stávající venkovní vedení VO. Z této skříně budou vyvedeny dva kabely VO, jeden bude veden směrem kolem místní komunikace k domu č.p.383 a domu č.p. 382 a bude napojovat svítidla A1 a A2. Druhé kabelové vedení VO bude vedeno až ke sloupu č. 29 a bude zaústěno do rozpojovací skříně VO2 umístěné na sloupu č. 29, na této trase bude smyčkovat nová svítidla. Z rozpojovací skříně VO2 bude vedeno venkovní vedení VO, které bude umístěno na stávajících sloupech v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude vedeno po podpěrných bodech č. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 271. Na sloupu č. 38 bude venkovní vedení VO zakončeno a napojeno na stávající vedení VO. Na trase mezi sloupem č. 29 až 38 bude umístěno celkem 10 svítidel VO. Na sloupu č. 39 bude na stávající venkovní vedení VO napojeno nové venkovní vedení VO, které bude vedeno přes stávající sloup č. 41 do uličky, ve které budou dvě nová svítidla umístěna na nových stožárech. Odbor stavební Městského úřadu Šternberk, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavební Městského úřadu Šternberk, úřední dny (dny pro veřejnost): pondělí a středa - od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek - po předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 hodin, pátek - po předchozí domluvě od 08:00 do 11:30 hodin, budova Horní náměstí č.p. 57/9). Poučení: Dle 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se dle 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Účastník řízení dle 89 odst. 3 stavebního zákona, ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 (viz. níže), se nepřihlíží.

3 Č.j. MEST 26999/2015 str. 3 Dle 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a uplatnit námitky ve lhůtě 15 dní k tomu určené v tomto oznámení, které by měly za následek potřebu řízení doplnit, přistoupí stavební úřad k vydání rozhodnutí ve věci. Před vydáním rozhodnutí ve věci stavební úřad ponechává účastníkům řízení ještě lhůtu 5 dnů k uplatnění jejich práva dle 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním (5 denní lhůta započne běžet ode dne po uplynutí 15 denní lhůty). Stavební úřad připomíná, že tato 5 denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů. Dle ust. 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je nutné uhradit správní poplatek podle položky 17, 1. písm. f), který činí Kč. Platbu je možno provést hotově v pokladně Městského úřadu Šternberk, Opavská 64/1, Šternberk, přízemí (provozní doba Po a St 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod., ÚT a Čt 8:00-11:30 a 12:30 14:30 hod.), složenkou nebo převodem z účtu na účet: /0800, variabilní symbol 9138, specifický symbol Nezaplacení správního poplatku ve lhůtě do vydání rozhodnutí ve věci, je důvodem k neprovedení správního úkonu dle 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích (územní rozhodnutí nebude vydáno) s následným zastavením řízení dle 5 odst. 4 uvedeného zákona. Doklad o zaplacení správního poplatku předložte stavebnímu úřadu ke kontrole. Ing. Robert Černocký vedoucí odboru stavebního Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Šternberk, Obecního úřadu Bohuňovice a způsobem umožňující dálkový přístup ( 25 odst. 2 správního řádu). Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: účastníci územního řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky) písm. a) žadatel a písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Bohuňovice, IČO , 6. května 109, Bohuňovice

4 Č.j. MEST 26999/2015 str. 4 účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 - O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle - Pavla Hanušová, Trusovická č.p. 466, Bohuňovice - Marta Hegerová, Trusovická č.p. 466, Bohuňovice - Věra Pauchová, 6. května č.p. 239, Bohuňovice písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Ludmila Roubalová, Na Jarově č.p. 2674/9, Žižkov, Praha 3 - Mgr. Lucie Kupcová, Výmol č.p. 361, Bohuňovice - Lenka Machová, Výmol č.p. 369, Bohuňovice - Jiří Konečný, Na zahrádkách č.p. 556, Bohuňovice - Tomáš Puda, Výmol č.p. 352, Bohuňovice - Jitka Kopíčková, Loděnická č.p. 300, Bohuňovice - Roman Kopíček, Loděnická č.p. 300, Bohuňovice - Roman Kopíček ml., Loděnická č.p. 300, Bohuňovice - Karolína Kopíčková, Loděnická č.p. 300, Bohuňovice - Libor Chytil, Výmol č.p. 367, Bohuňovice - Irena Chytilová, Výmol č.p. 367, Bohuňovice - ALWIN s.r.o., IDDS: 3s7k44g - Ludmila Roubalová, Na Jarově č.p. 2674/9, Žižkov, Praha 3 - Jindřich Havlíček, Výmol č.p. 359, Bohuňovice - Petra Navrátilová, Výmol č.p. 357, Bohuňovice - Božena Gábová, Výmol č.p. 344, Bohuňovice - Zdeněk Crhák, Výmol č.p. 345, Bohuňovice - Marta Crháková, Výmol č.p. 345, Bohuňovice - Oldřich Baluta, Výmol č.p. 346, Bohuňovice - Zdeňka Skaličanová, Výmol č.p. 350, Bohuňovice - Jiří Pavelka, Výmol č.p. 348, Bohuňovice - Roman Švábeník, Výmol č.p. 349, Bohuňovice - Robert Krybus, Opavská č.p. 1346/9, Šternberk 1 - Jana Krybusová, Opavská č.p. 1346/9, Šternberk 1 - Marie Derková, Výmol č.p. 355, Bohuňovice - Martin Derka, Výmol č.p. 355, Bohuňovice - Libor Klestil, Výmol č.p. 354, Bohuňovice - Miroslav Dvorský, Výmol č.p. 353, Bohuňovice - Tomáš Puda, Výmol č.p. 352, Bohuňovice - Jitka Zabáková, Výmol č.p. 356, Bohuňovice - Ľudmila Horváthová, Výmol č.p. 356, Bohuňovice - Lukáš Smejkal, Výmol č.p. 379, Bohuňovice - Miloš Pikal, Výmol č.p. 380, Bohuňovice - Ilona Pikalová, Výmol č.p. 380, Bohuňovice - Michaela Šustková, Výmol č.p. 378, Bohuňovice - Jan Šustek, Výmol č.p. 378, Bohuňovice - Pavel Žajgla, Výmol č.p. 377, Bohuňovice - Ivana Žajglová, Výmol č.p. 377, Bohuňovice - František Štýbnar, Výmol č.p. 374, Bohuňovice - Alena Štýbnarová, Výmol č.p. 374, Bohuňovice - Jaroslav Vokůrka, Výmol č.p. 381, Bohuňovice - Miluše Řehulková, Výmol č.p. 371, Bohuňovice - Ing.arch. Pavel Fryčák, Výmol č.p. 376, Bohuňovice - Irena Fryčáková, Výmol č.p. 376, Bohuňovice - Lenka Machová, Výmol č.p. 369, Bohuňovice - Jana Krzyžanková, Výmol č.p. 383, Bohuňovice

5 Č.j. MEST 26999/2015 str. 5 - Břetislav Veselský, Výmol č.p. 325, Bohuňovice - Jaromíra Janúriková, Výmol č.p. 325, Bohuňovice - RNDr. Lenka Mádrová, 17. Listopadu č.p. 832/3, Zábřeh - František Cenkl, Výmol č.p. 373, Bohuňovice - Mgr. Věra Cenklová, Výmol č.p. 373, Bohuňovice - Mgr. Blanka Zahradová, Výmol č.p. 787, Bohuňovice - Michal Zahrada, Výmol č.p. 787, Bohuňovice - Ing. Petr Vyhnánek, Výmol č.p. 370, Bohuňovice - Jana Vyhnánková, Výmol č.p. 370, Bohuňovice - Andrea Klarová, Výmol č.p. 370, Bohuňovice - Ing. Radim Vyhnánek, Výmol č.p. 370, Bohuňovice - Lenka Machová, Výmol č.p. 369, Bohuňovice - Ing. Jarmila Vysloužilová, Výmol č.p. 347, Bohuňovice - Ing. Josef Vysloužil, Výmol č.p. 347, Bohuňovice - Luboš Žádník, Výmol č.p. 718, Bohuňovice - Hynek Straka, Výmol č.p. 733, Bohuňovice - Jana Straková, Výmol č.p. 733, Bohuňovice - Jaroslav Vokůrka, Výmol č.p. 381, Bohuňovice - Soňa Jarošová, Výmol 3832, Bohňovice - Jana Žajglová, Výmol 382, Bohuňovice - Marie Dubská, Brodek u Přerova č.p. 366, Brodek u Přerova - Roman Švábeník, Výmol č.p. 349, Bohuňovice - Robert Krybus, Opavská č.p. 1346/9, Šternberk 1 - Jana Krybusová, Opavská č.p. 1346/9, Šternberk 1 - Miroslav Puda, Výmol č.p. 548, Bohuňovice - Mgr. Bohumil Cenkl, Výmol č.p. 737, Bohuňovice - Libor Klestil, Výmol č.p. 354, Bohuňovice - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn - David Söhnel, Výmol č.p. 766, Bohuňovice - Miluše Söhnelová, Výmol č.p. 766, Bohuňovice - Petr Bečica, Na zahrádkách č.p. 474, Bohuňovice - Jaroslava Bečicová, Na zahrádkách č.p. 474, Bohuňovice - Jaroslav Šindler, Trusovická č.p. 613, Bohuňovice - Věra Šindlerová, Trusovická č.p. 613, Bohuňovice - Miroslav Nesvadba, Trusovická č.p. 464, Bohuňovice - Jaroslav Nesvadba, Trusovická č.p. 464, Bohuňovice - Mgr. Mira Sklenářová, Na zahrádkách č.p. 498, Bohuňovice - MUDr. Kateřina Přikrylová, Olešnice č.p. 25, Bouzov - Jan Sklenář, Trusovická č.p. 456, Bohuňovice - Jiří Sedláček, Lhotka č.p. 433, Bohuňovice - Petr Ambrozek, Trusovická č.p. 459, Bohuňovice - Pavel Ambrozek, Trusovická č.p. 459, Bohuňovice - Jiří Kameníček, Dolany č.p. 327, Dolany u Olomouce - Daniela Kameníčková, Dolany č.p. 327, Dolany u Olomouce - František Tuška, Trusovická č.p. 462, Bohuňovice - Jana Heinzová, Trusovická č.p. 461, Bohuňovice - Milan Vykydal, Trusovická č.p. 461, Bohuňovice - Stanislav Sklenář, Trusovická č.p. 457, Bohuňovice - Jiří Benýšek, Trusovická č.p. 465, Bohuňovice - Jana Benýšková, Trusovická č.p. 465, Bohuňovice - Zdenka Benýšková, Trusovická č.p. 465, Bohuňovice - Milena Zachovalová, Trusovická č.p. 615, Bohuňovice - Josef Král, Na zahrádkách č.p. 473, Bohuňovice - Dagmar Andrýsková, Na zahrádkách č.p. 475, Bohuňovice - Hana Benešová, Na zahrádkách č.p. 477, Bohuňovice - PhDr. Jana Burešová, Na zahrádkách č.p. 476, Bohuňovice - Stanislav Sklenář, Trusovická č.p. 457, Bohuňovice - František Pavelka, Na zahrádkách č.p. 499, Bohuňovice

6 Č.j. MEST 26999/2015 str. 6 - Adam Žižo, Zvolenská č.p. 1777/1, Žilina, Slovakia - Blanka Gaňová, Zvolenská č.p. 1777/1, Žilina, Slovakia - Mgr. Mira Sklenářová, Na Zahrádkách č.p. 498, Bohuňovice - Bc. Tomáš Přikryl, Olešnice č.p. 25, Bouzov - Ing. Josef Faltys, Loděnická č.p. 287, Bohuňovice - Ladislav Třeštík, Na zahrádkách č.p. 496, Bohuňovice - Květoslava Benýšková, Polní č.p. 83, Hlušovice, Bohuňovice - František Puda, Na zahrádkách č.p. 482, Bohuňovice - Marie Pudová, Na zahrádkách č.p. 482, Bohuňovice - Petr Hradil, Na zahrádkách č.p. 493, Bohuňovice - Bohumil Šiška, Na zahrádkách č.p. 495, Bohuňovice - Václava Kouřilová, Werichova č.p. 662/31, Nové Sady, Olomouc 9 - Hana Schäferová, Na zahrádkách č.p. 492, Bohuňovice - Stanislav Kovařík, Na zahrádkách č.p. 494, Bohuňovice - Rudolf Ellner, Na zahrádkách č.p. 494, Bohuňovice - Olga Ellnerová, Na zahrádkách č.p. 494, Bohuňovice - Jiří Procházka, Trusovická č.p. 458, Bohuňovice - Jiří Kaleta, Trusovická č.p. 458, Bohuňovice - Petr Vodák, Na zahrádkách č.p. 490, Bohuňovice - Žaneta Vodáková, Na zahrádkách č.p. 490, Bohuňovice - Ing. Kateřina Špundová, Na Zahrádkách č.p. 612, Bohuňovice - Ing. Jiří Petřek, U stavu č.p. 203, Bohuňovice - RNDr. Marie Blahetová, Evžena Rošického č.p. 1072/2, Svinov, Ostrava 21 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm - Marie Doleželová, Na zahrádkách č.p. 484, Bohuňovice - Václav Doležel, Na zahrádkách č.p. 484, Bohuňovice - Jana Techetová, Na zahrádkách č.p. 483, Bohuňovice - Václav Klaban, Na zahrádkách č.p. 488, Bohuňovice - Jiří Puda, Na zahrádkách č.p. 480, Bohuňovice - Zdeněk Telíšek, Na zahrádkách č.p. 486, Bohuňovice - Jitka Telíšková, Na zahrádkách č.p. 486, Bohuňovice - Jaromír Špunda, Na zahrádkách č.p. 612, Bohuňovice - Jana Špundová, Na zahrádkách č.p. 612, Bohuňovice - Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw - Iveta Nováková, Výmol č.p. 368, Bohuňovice dotčené orgány - Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, IDDS: kazbzri - Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, IDDS: kazbzri - Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri - Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d - Obecní úřad Bohuňovice, IDDS: ywqbsb9 ostatní - Obecní úřad Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice (úřední deska) - Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, Šternberk 1 (úřední deska) - spis

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/193/2011/17245/2011/OLE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Olejník David, Ing. TELEFON: 577 680 246 E MAIL: olejnik@muotrokovice.cz DATUM: 11. dubna 2011 dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více