ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu"

Transkript

1 ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem ˇ ˇ 89 Cesky ˇ Du 633 Stv k poslednímu dni ú etního A. Dlouhodoý mjetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) A. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek celkem (sou et A.I.. ž A.I.) A. I.. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje. Softwre 3. Ocenitelná práv. Droný dlouhodoý nehmotný mjetek 5. Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek 6. Nedokon ený dlouhodoý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek A. II. Dlouhodoý hmotný mjetek celkem (sou et A.II.. ž A.II.0.) A. II.. Pozemky. Um lecká díl, p edm ty sírky 3. Stvy. Smosttné hmotné movité v ci souory hmotných movitých v cí 5. P stitelské celky trvlých porost 6. Zákldní stádo tžná zví t Droný dlouhodoý hmotný mjetek 8. Osttní dlouhodoý hmotný mjetek 9. Nedokon ený dlouhodoý hmotný mjetek 0. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek A. III. Dlouhodoý finn ní mjetek celkem (sou et A.III.. ž A.III.) A. III.. Podíly v ovládných ízených osoách. Podíly v osoách pod podsttným vlivem 3. Dluhové cenné ppíry držené do spltnosti. Záp j ky orgniz ním složkám 5. Osttní dlouhodoé záp j ky 6. Osttní dlouhodoý finn ní mjetek Po izovný dlouhodoý finn ní mjetek

2 Stv k poslednímu dni ú etního A. IV. Oprávky k dlouhodo. mjetku celkem (sou et A.IV. ž A.IV..) A. IV.. Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu vývoje. Oprávky k softwru 3. Oprávky k ocenitelným práv m. Oprávky k dronému dlouhodoému nehmotnému mjetku 5. Oprávky k osttnímu dlouhodoému nehmotnému mjetku 6. Oprávky ke stvám Oprávky k smosttným hmotným movitým v cem souor m hmotných movitých v cí 8. Oprávky k p stitelským celk m trvlých porost 9. Oprávky k zákldnímu stádu tžným zví t m 0. Oprávky k dronému dlouhodoému hmotnému mjetku. Oprávky k osttnímu dlouhodoému hmotnému mjetku B. Krátkodoý mjetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) B. I. Zásoy celkem (sou et B.I.. ž B.I.9.) B. I.. Mteriál n skld. Mteriál n cest 3. Nedokon ená výro. Polotovry vlstní výroy 5. Výroky 6. Zví t Zoží n skld v prodejnách 8. Zoží n cest 9. Poskytnuté zálohy n zásoy B. II. Pohledávky celkem (sou et B.II.. ž B.II.9.) B. II.. Od rtelé. Sm nky k inksu 3. Pohledávky z eskontovné cenné ppíry. Poskytnuté provozní zálohy 5. Osttní pohledávky 6. Pohledávky z zm stnnci Pohledávky z institucemi sociálního zezpe ení ve ejného zdrvotního pojišt ní 8. D z p íjm 9. Osttní p ímé dn 0. D z p idné hodnoty

3 Stv k poslednímu dni ú etního B. II.. Osttní dn popltky. Nároky n dotce osttní zú tování se státním rozpo tem 3. Nároky n dotce osttní zú tování s rozpo tem orgán územních smosprávných celk. Pohledávky z spole níky sdruženými ve spole nosti 5. Pohledávky z pevných termínovných opercí opcí 6. Pohledávky z vydných dluhopis Jiné pohledávky 8. Dohdné ú ty ktivní 9. Oprvná položk k pohledávkám B. III. Krátkodoý finn ní mjetek celkem (sou et B.IV.. ž B.IV.8.) B. III.. Pokldn. Ceniny 3. Ú ty v nkách. Mjetkové cenné ppíry k ochodování Dluhové cenné ppíry k ochodování 6. Osttní cenné ppíry Po izovný krátkodoý finn ní mjetek 8. Peníze n cest B. IV. Jiná ktiv celkem (sou et. B.IV.. ž B.IV.3.) B. IV.. Nákldy p íštích. P íjmy p íštích 3. Kursové rozdíly ktivní CELKEM (A. + B.)

4 PASIVA 3 Stv k poslednímu dni ú etního A. Vlstní zdroje celkem (A.I. + A.II.) A. I. Jm ní celkem (A.I.. + A.I.. + A.I.3.) A. I.. Vlstní jm ní. Fondy 3. Oce ovcí rozdíly z p ecen ní finn ního mjetku závzk A. II. Výsledek hospod ení celkem (A.II.. + A.II.. + A.II.3.) A. II.. Ú et výsledku hospod ení. Výsledek hospod ení ve schvlovcím ízení 3. Nerozd lený zisk, neuhrzená ztrát minulých let B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) B. I. Rezervy celkem (B.I..) B. I.. Rezervy B. II. Dlouhodoé závzky celkem (sou et B.II.. ž B.II.) B. II.. Dlouhodoé nkovní úv ry. Vydné dluhopisy 3. Závzky z pronájmu. P ijté dlouhodoé zálohy 5. Dlouhodoé sm nky k úhrd 6. Dohdné ú ty psivní Osttní dlouhodoé závzky B. III. Krátkodoé závzky celkem (sou et B.III.. ž B.III.3.) B. III.. Dodvtelé Sm nky k úhrd 3. P ijté zálohy. Osttní závzky 5. Zm stnnci 6. Osttní závzky v i zm stnnc m 0 Závzky k institucím sociálního zezpe ení ve ejného zdrvotního pojišt ní 9 8. D z p íjm 9. Osttní p ímé dn D z p idné hodnoty. Osttní dn popltky. Závzky ze vzthu k státnímu rozpo tu 3. Závzky ze vzthu k rozpo tu orgán územních smosprávních celk. Závzky z upsných nesplcených cenných ppír podíl

5 PASIVA 3 Stv k poslednímu dni ú etního B. III.5. Závzky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti 6. Závzky z pevných termínovných opercí opcí Jiné závzky 8. Krátkodoé nkovní úv ry 9. Eskontní úv ry Vydné krátkodoé dluhopisy. Vlstní dluhopisy. Dohdné ú ty psivní 3. Osttní krátkodoé finn ní výpomoci B. IV. Jiná psiv celkem (sou et B.IV.. ž B.IV.3.) B. IV.. Výdje p íštích. Výnosy p íštích 3. Kursové rozdíly psivní PASIVA CELKEM (A. + B.) Sestveno dne:.05 Podpisový záznm sttutárního orgánu ú etní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je ú etní jednotkou Právní form ú etní jednotky Oso odpov dná z ú etnictví (jméno podpis) Ocnske ˇ sdruzení ˇ Mgr. Dniel Dvid P edm t podnikání Oso odpov dná z ú etní záv rku (jméno podpis) cinnosti ˇ zjmovych svzu,spolku,kluu Ing. Rdk Fischer tel.: link:

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014

Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014 UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní 465 28907 Libice

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více