ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ ZE DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ ZE DNE"

Transkript

1 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ ZE DNE SCHŮZE BYLA ZAHÁJENA V 18:15 PŘEDSEDOU VÝBORU DAVIDEM VLČKEM. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě aktuálního výpisu z katastru nemovitostí. Přítomní vlastníci měli dohromady 77,81 % (z toho 10,55 % plných mocí napsaných na předsedu výboru) z celkového vlastnického podílu, z čehož vyplývá, že Shromáždění je usnášeníschopné, a tudíž lze při hlasování vycházet z počtu hlasů přítomných vlastníků. Všechna hlasování, vyžadovala souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků, kromě bodu 6, kde bylo ke schválení návrhu zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků, a bodu 8, kde bylo ke schválení návrhu zapotřebí ¾ hlasů přítomných vlastníků. Volba zapisovatele (Lucie Bydžovská), ověřovatele zápisu (Reinhard Machač) a skrutátora (Alena Zajíčková) - schváleno (pro 100%, proti 0%, zdržel se 0%). Hlasování o programu schůze dle návrhu výboru SVJ neschváleno (pro 37,52%, proti 18,9%, zdržel se 43,58%). Hlasování o programu dle návrhu p. Kloze přesunutí bodu 9 před bod 5 neschváleno (pro 37,64%, proti 21,80%, zdržel se 40,56%). Opakované hlasování o programu dle návrhu výboru SVJ schváleno (pro 83,07%, proti 15,00, zdržel se 1,93%). 1. Vystoupení hostů Mgr. Aleš Kuda - místostarosta Úřadu MČ Praha 14 za TOP 09 - informoval vlastníky o situaci parkování v současné situaci nelze přidat moc parkovacích míst pouze 21 a to na úkor zeleně, která je kolem dosavadních parkovacích míst, a dále informoval o dostavbě hřiště, které by mělo proběhnout do konce dubna Ing. Pavel Voborník člen výboru SVJ etapy D - informoval o organizaci SVJ etapy D a o problémech, se kterými se toto SVJ potýkalo. strana 1

2 2. Zpráva o činnosti výboru Zprávu přednesl David Vlček. Výbor má v tuto chvíli 9 členů, výbor se schází min. jednou měsíčně v bývalé sušárně domu. Předsedou výboru byly prezentovány všechny realizované úkoly ukončení smlouvy se servisní společnosti OTIS, výběrové řízení servisních služeb na zdvihací zařízení (výtahů), vyhrála firma ELETEX, s.r.o., montáž diodových svítidel do všech 5 zdvihacích zařízení, dokončení zabezpečení výborové místnosti, instalace modulu ovládání garážových vrat + překódování stávajících dálkových ovladačů, zajištění vrácení přeplatku PRE ve výši ,17 Kč za neoprávněné účtování podnikatelské sazby C místo spotřebitelské D, zhodnocení finančních rezerv SVJ ve FO u Metropolitního spořitelního družstva s úrokem 4% p.a. Z důvodu stále nevyřešené reklamace hydroizolace v garáži, která způsobuje průsaky do 1. PP objektu, byla podána soudní žaloba na odstranění vad. Problematika Dalkie ERU rozhoduje o přechodu smlouvy na SVJ nebo bude zprostředkovatelem uzavření nové smlouvy. V případě zamítnutí následuje soudní žaloba na neplatnost přechodu stávající smlouvy na SVJ. A jiné body dle prezentace. 3. Finanční zpráva Zprávu přednesl Ivo Starzewski Hospodaření SVJ v roce 2012 zálohy 2012 náklady 2012 rozdíl zálohy 2013 rozdíl zálohy úklid , , , , ,00 odpad , , , ,00 0,00 osvětlení SP , , , , ,00 el. garáž , , , , ,00 výtah , , , , ,00 správa , ,00 0, ,00 0,00 servis , , , ,00 0,00 pojistné , , , , ,00 SV , , , , ,22 TUV , , , , ,07 ÚT , , , , ,88 celkem , , , , ,73 Při procházení jednotlivých položek hospodaření SVJ paní Novotná u položky správa navrhla zveřejnění rozdělení odměny výboru SVJ na jeho jednotlivé členy neschváleno (pro: 16,46, proti: 36,80, zdržel se: 46,74%). Návrh usnesení: Účetní závěrka za rok 2012 se schvaluje. schváleno (pro 89,82%, proti 1,18%, zdržel se 9,01%). strana 2

3 FO 2012 a výhled na 2013 stav k ,61 Kč tvorba ,79 Kč úroky ,47 Kč čerpání investice 2011 a ,00 Kč vratka PRE* ,17 Kč bude-li schváleno shromážděním 2013 stav k ,04 Kč tvorba ,00 Kč úroky (plán) ,00 Kč čerpání investice 2013 (plán) ,00 Kč měřidla a vybavení racku stav k (plán) ,04 Kč 4. Zpráva Kontrolní komise Zprávu přednesl Reinhard Machač kontrolní komise neshledala žádné pochybení v činnosti výboru, minimálně vždy na každé schůzi výboru byl přítomen jeden člen z kontrolní komise. KK se zaměřila na kontrolu stavu hydroizolace v garáži. Souhlasí se soudní žalobou, která byla podána na firmu SKANSKA. Rozúčtování tepla KK doporučila změnit rozhodnutí, které bylo schváleno na shromáždění dne , a to penalizace spotřeb < 30% průměru vyúčtováním 100% průměru KK se domnívá, že toto rozhodnutí není v souladu s vyhláškou 372/2001 Sb. Reinhard Machač odstupuje z KK z osobních důvodů. Návrh na volbu nového člena KK: Ing. Eva Kalafová schváleno (pro: 94,49, proti: 3,74, zdržel se: 1,76%). 5. Odstoupení výboru Odstoupení výboru přednesl David Vlček. Členové výboru se vzdali mandátu, jejž získali řádnou volbou na shromáždění vlastníků dne , k a učinili tak z následujících důvodů: - Výše uvedeným Shromážděním vlastníků zvolený výbor SVJ byl svým personálním obsazením výrazně jiný, než je ten současný. - Výše uvedeným Shromážděním vlastníků byli z přirozených důvodů zvoleni členové výboru SVJ, aniž by byli vlastníci blíže seznámeni s volenými osobnostmi, s jejich názory, schopnostmi a s jejich prací pro SVJ. - Výbor v jeho současném personálním obsazení a se svým dosavadním způsobem spravování SVJ nemůže svou další činnosti pro SVJ vykonávat bez jasného mandátu a pověření od většiny členů SVJ. strana 3

4 6. Volba výboru Současný výbor kandiduje jako tým znovu, pouze namísto Lukáše Janečka, který k na vlastní žádost z pracovních důvodů ve výboru končí definitivně, kandiduje Jan Tománek schváleno (z hlasů všech vlastníků pro: 69,81%, proti: 5,28%, zdržel se: 3,75%; z přítomných pro: 88,55%, proti: 6,69%, zdržel se: 4,76%) 7. Odměna výboru Přednesl Ivo Starzewski. Odměna se vyplácí nikoliv za činnost člena výboru, ale za provádění správy SVJ. Odměna činí 3.000,- Kč na člena výboru a měsíc. Protinávrh: Odměna výboru v době samosprávy ve výši 4.500,- Kč na člena a měsíc. neschváleno (pro: 37,86%, 19,27%, 42,87%). Návrh usnesení: Odměna výboru v době samosprávy činí ,- Kč za rok. schváleno (pro: 81,09%, proti 15,47%, zdržel se 3,44%). * Protinávrh: Odměna výboru v době samosprávy činí ,- Kč/rok. schváleno (pro: 86,18%, proti: 9,31%, zdržel se 4,51%). * Původní výsledek hlasování neschváleno, dodaný hlasovacím systémem během shromáždění, se ukázal být chybný. Více k tomuto v příloze. 8. Doplnění stanov Na doporučení právní kanceláře navrhuje výbor SVJ vložení institutu zastoupení člena SVJ na shromáždění takto: Článek VII. Stanov SVJ se doplňuje o bod 19 v následujícím znění: Člen SVJ je oprávněn postoupit svá práva na shromáždění, včetně práva hlasování, na jinou osobu udělením plné moci. Podpis plné moci člena SVJ, který plnou moc uděluje, nemusí být ověřen. pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí ¾ většiny hlasů přítomných vlastníků schváleno (pro: 95,85%, 1,19%, zdržel se 2,96%). 9. Rozúčtování tepla Vlastník BJ František Řanda připravil pro shromáždění prezentaci na téma Zásadní nedostatky v rozúčtování nákladů na teplo. V prezentaci se odkazuje na Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV) a zpochybňuje vyúčtování, jak bylo vytvořeno pro vlastníky v minulém roce (penalizace spotřeb tepla > 30% průměru viz také Zpráva KK výše v bodě 4). Dále v prezentaci byla vyjádřena pochybnost, zda jsou správně stanoveny koeficienty polohy. strana 4

5 Zprávu za výbor SVJ přednesl Ivo Starzewski. V rozúčtování za rok 2011 byly užity koeficienty polohy v základní složce rozúčtování tepla. Jeden z vlastníků si na tento postup stěžoval. Na dotaz u MMR výbor obdržel tuto odpověď: Základní složka nákladů se rozděluje podle plochy bytu a není ovlivněna rozdílnou spotřebou tepla jednotlivých bytů. Není tedy žádný důvod pro zohledňování polohy místnosti či bytu v domě. Koeficienty se koriguje jen spotřební složka v případě rozúčtování dle náměrů indikátorů či měřidel tepla. Použití koeficientů polohy na základní složku nemá logiku a je v rozporu s vyhláškou 372/2001 Sb. Ivo Starzewski proto Shromáždění doporučil koeficienty polohy v základní složce nadále neužívat. Návrh usnesení: SVJ se při vyúčtování základní složky tepla bude řídit výkladem vyhlášky 372/2001 dle IC MMR. schváleno (pro: 91,61%, proti: 5,67%, zdržel se: 2,72%). Dále pan Starzewski upozornil na informaci IC MMR, která říká, že fyzikálně není možný odběr tepla < 80% průměru, a na studii Úsporné hospodaření teplem v domě podmíněné racionální motivací (oboje přístupné na webu SVJ která tento výklad potvrzuje, a navrhl Shromáždění stanovit 80% průměru jako spodní hranici pro vyúčtování spotřeby tepla pro UT. Proti tomuto návrh vystoupil pan Řanda s názorem, že bude-li spodní hranice stanovena na 80% průměru, pak dle jeho výkladu Vyhlášky 372/2001 musí být horní hranice stanovena na 120% průměru. Návrh usnesení: Spodní hranice pro rozúčtování spotřební složky UT se stanovuje na 80% průměru. neschváleno (pro 30,57%, proti 27,21%, zdržel se: 42,22%). Návrh usnesení: Souhlas se zachováním platnosti usnesení Shromáždění ze dne o penalizaci spotřeb tepla < 30% průměru vyúčtováním 100% průměru. neschváleno (pro 33,14%, proti: 22,60%, zdržel se: 44,26%). 10. Výměna měřidel SV, TUV a UT Přednesl Milan Hospodarik. - dle předpisů je nutné pravidelné ověřování měřidel; - cena ověření stávajících měřitelů je srovnatelná s pořízením nových a spolehlivějších měřidel; - ověřování těchto spolehlivějších měřidel je pak levnější; - výměna proběhne pro ukončení topné sezony; - vlastníci a nájemníci budou o datu výměny informování s předstihem; - při montáži musí být umožněn přístup k šachtě s měřidly - výjezdy navíc mimo stanovené termíny budou vlastníkům přeúčtovány Celkový náklad na výměnu všech měřidel nepřesáhne ,- Kč strana 5

6 - Výbor navrhuje financování výměny měřidel z FO, protože jen tak se tento náklad rozloží do více let, jinak by se teď musel promítnout do záloh v daný rok nebo by měl za následek vznik velkých nedoplatků Návrh usnesení: Výměny či ověřování měřidel SV, TUV a UT budou financovány z FO. schváleno (pro: 96,73%, proti: 0,00%, zdržel se: 3,27%) 11. Příspěvek do Fondu oprav Přednesl Ivo Starzewski. Výbor vzhledem k nutnosti financování výměn měřidel navrhuje zvýšit příspěvek do FO na 8,- Kč/m2 a měsíc. Návrh usnesení: Příspěvek do FO se s platností od stanovuje na 8 Kč/m2 a měsíc. neschváleno (pro: 43,98%, proti: 11,15%, zdržel se: 44,88%). Protinávrh: Příspěvek do FO se s platností od stanovuje na 10 Kč/m2 a měsíc. neschváleno (pro: 13,76%, proti: 40,04%,zdržel se: 46,19%) 12. Převod přeplatku ze změny sazby do FO Přednesl Ivo Starzewski. Přeplatek PRE za období od do ve výši ,17 Kč celkem již byl SVJ poukázán. Škoda, která byla SVJ způsobená správcem Austis za období od do , vyčíslená na ,- Kč, bude vymáhána po firmě Austis a.s. Návrh usnesení: Přeplatky, vzniklé ze změny sazby pro odběr elektrické energie ve společných prostorách z C na D, se převádějí do fondu oprav. schváleno (pro: 93,51%, proti: 2,59%, zdržel se: 3,91%). 13. Pravidelný servis oken Přednesl Karel Smékal. - Kompletní servis včetně demontáží oken 90 křídel/den 6 dnů. - Komplexní servis bez demontáží oken 120 křídel/den 4,5 dne. - Pouze seřízení, promazání kování a bodů bez ošetření gum a demontáže 170 křídel/den 3,5 dne. - Pouze seřízení, promazání kování bez promazání bodů, ošetření gum a demontáže 220 křídel/den 2,5 dne. strana 6

7 14. Návrhy a dotazy vlastníků Žádný vlastník nepodal další návrh, čímž byl program Shromáždění vyčerpán. Shromáždění bylo ukončeno ve hodin. V Praze dne Přílohy: 1. Výsledky hlasování původní. 2. Výsledky hlasování po korekci. 3. Vysvětlení dodavatele hlasovacího systému. David Vlček v.r. předseda výboru Lucie Bydžovská v.r. člen výboru a zapisovatel Reinhard Machač v.r. předseda Kontrolní komise a ověřovatel zápisu strana 7

8 Shromáždění vlastníků SVJ U Hostavického potoka č.p.722 a přehled hlasování Hlasování pro společenství SVJ U Hostavického potoka č.p.722 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav 1. Schválení orgánů - aklamace 835, % % 0.00% 0.00% 77.81% 0.00% 0.00% 18:22:40 18:22:44 SCHVÁLENÉ 2. Schválení programu 843, % 37.52% 18.90% 43.58% 29.44% 14.83% 34.20% 18:26:38 18:29:52 ZAMÍTNUTÉ 2. Schválení programu - protinávrh Kloz - přesunutí bodu 9 před bod 5 843, % 37.64% 21.80% 40.56% 29.54% 17.11% 31.83% 18:39:13 18:40:53 ZAMÍTNUTÉ 2. Schválení programu výboru 853, % 83.07% 15.00% 1.93% 65.98% 11.91% 1.53% 18:44:30 18:46:29 SCHVÁLENÉ 3a. Schválení zveřejnění rozpočítání odměny výboru 855, % 16.46% 36.80% 46.74% 13.10% 29.29% 37.20% 19:34:35 19:36:09 ZAMÍTNUTÉ 3b. Schválení účetní závěrky za rok , % 89.82% 1.18% 9.01% 71.49% 0.94% 7.17% 19:40:22 19:42:00 SCHVÁLENÉ 4. Volba člena KK: Kalafová Eva Ing. 863, % 94.49% 3.74% 1.76% 75.92% 3.01% 1.42% 19:58:49 20:00:36 SCHVÁLENÉ 6a. Volba výboru 846, % 88.55% 6.69% 4.76% 69.81% 5.28% 3.75% 20:30:45 20:32:21 SCHVÁLENÉ 7a. Schválení odměny výboru v době samosprávy ve výši 4.500,-/člen 7b. Schválení odměny výboru v době samosprávy ve výši ,- 7c. Schválení odměny výboru v době samosprávy ve výši ,-/rok 846, % 37.86% 19.27% 42.87% 29.85% 15.19% 33.80% 20:53:02 20:54:52 ZAMÍTNUTÉ 846, % 41.90% 15.47% 42.63% 33.03% 12.20% 33.61% 20:55:41 20:57:07 ZAMÍTNUTÉ 846, % 86.18% 9.31% 4.51% 67.94% 7.34% 3.56% 20:59:20 21:00:49 SCHVÁLENÉ 8. Schválení změny stanov 846, % 95.85% 1.19% 2.96% 75.57% 0.94% 2.34% 21:04:01 21:05:52 SCHVÁLENÉ 9. Schválení rozúčtování tepla - řídit se výkladem vyhlášky 372/2001 dle IC MMR 9. Schválení rozúčtování tepla - spodní hranice 80% 9a. Schválení rozúčtování tepla - prodloužení ustanovení 8.b ze Shromáždění vlastníků jednotek konaného dne Schválení financování ověření/výměny měřidel z FO 11. Schválení zvýšení příspěvku do FO na 10,- od Schválení zvýšení příspěvku do FO na 8, - od Schválení převodu přeplatku ze změny sazby z C na D na FO. 837, % 91.61% 5.67% 2.72% 71.42% 4.42% 2.12% 21:57:21 21:58:50 SCHVÁLENÉ 817, % 30.57% 27.21% 42.22% 23.25% 20.70% 32.12% 22:29:35 22:33:00 ZAMÍTNUTÉ 805, % 33.14% 22.60% 44.26% 24.87% 16.96% 33.20% 22:38:48 22:40:20 ZAMÍTNUTÉ 795, % 96.73% 0.00% 3.27% 71.66% 0.00% 2.42% 22:45:55 22:48:41 SCHVÁLENÉ 790, % 13.76% 40.04% 46.19% 10.13% 29.48% 34.00% 22:50:23 22:51:36 ZAMÍTNUTÉ 790, % 43.98% 11.15% 44.88% 32.37% 8.20% 33.03% 22:52:07 22:53:44 ZAMÍTNUTÉ 778, % 93.51% 2.59% 3.91% 67.72% 1.87% 2.83% 22:55:13 22:56:54 SCHVÁLENÉ

9 Shromáždění vlastníků SVJ U Hostavického potoka č.p.722 a přehled hlasování Hlasování pro společenství SVJ U Hostavického potoka č.p.722 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav 1. Schválení orgánů - aklamace 835, % % 0.00% 0.00% 77.81% 0.00% 0.00% 18:22:40 18:22:44 SCHVÁLENÉ 2. Schválení programu 843, % 37.52% 18.90% 43.58% 29.44% 14.83% 34.20% 18:26:38 18:29:52 ZAMÍTNUTÉ 2. Schválení programu - protinávrh Kloz - přesunutí bodu 9 před bod 5 843, % 37.64% 21.80% 40.56% 29.54% 17.11% 31.83% 18:39:13 18:40:53 ZAMÍTNUTÉ 2. Schválení programu výboru 853, % 83.07% 15.00% 1.93% 65.98% 11.91% 1.53% 18:44:30 18:46:29 SCHVÁLENÉ 3a. Schválení zveřejnění rozpočítání odměny výboru 855, % 16.46% 36.80% 46.74% 13.10% 29.29% 37.20% 19:34:35 19:36:09 ZAMÍTNUTÉ 3b. Schválení účetní závěrky za rok , % 89.82% 1.18% 9.01% 71.49% 0.94% 7.17% 19:40:22 19:42:00 SCHVÁLENÉ 4. Volba člena KK: Kalafová Eva Ing. 863, % 94.49% 3.74% 1.76% 75.92% 3.01% 1.42% 19:58:49 20:00:36 SCHVÁLENÉ 6a. Volba výboru 846, % 88.55% 6.69% 4.76% 69.81% 5.28% 3.75% 20:30:45 20:32:21 SCHVÁLENÉ 7a. Schválení odměny výboru v době samosprávy ve výši 4.500,-/člen 7b. Schválení odměny výboru v době samosprávy ve výši ,- 7c. Schválení odměny výboru v době samosprávy ve výši ,-/rok 846, % 37.86% 19.27% 42.87% 29.85% 15.19% 33.80% 20:53:02 20:54:52 ZAMÍTNUTÉ 846, % 81.09% 15.47% 3.44% 63.93% 12.20% 2.72% 20:55:41 20:57:07 SCHVÁLENÉ 846, % 86.18% 9.31% 4.51% 67.94% 7.34% 3.56% 20:59:20 21:00:49 SCHVÁLENÉ 8. Schválení změny stanov 846, % 95.85% 1.19% 2.96% 75.57% 0.94% 2.34% 21:04:01 21:05:52 SCHVÁLENÉ 9. Schválení rozúčtování tepla - řídit se výkladem vyhlášky 372/2001 dle IC MMR 9. Schválení rozúčtování tepla - spodní hranice 80% 9a. Schválení rozúčtování tepla - prodloužení ustanovení 8.b ze Shromáždění vlastníků jednotek konaného dne Schválení financování ověření/výměny měřidel z FO 11. Schválení zvýšení příspěvku do FO na 10,- od Schválení zvýšení příspěvku do FO na 8, - od Schválení převodu přeplatku ze změny sazby z C na D na FO. 837, % 91.61% 5.67% 2.72% 71.42% 4.42% 2.12% 21:57:21 21:58:50 SCHVÁLENÉ 817, % 30.57% 27.21% 42.22% 23.25% 20.70% 32.12% 22:29:35 22:33:00 ZAMÍTNUTÉ 805, % 33.14% 22.60% 44.26% 24.87% 16.96% 33.20% 22:38:48 22:40:20 ZAMÍTNUTÉ 795, % 96.73% 0.00% 3.27% 71.66% 0.00% 2.42% 22:45:55 22:48:41 SCHVÁLENÉ 790, % 13.76% 40.04% 46.19% 10.13% 29.48% 34.00% 22:50:23 22:51:36 ZAMÍTNUTÉ 790, % 43.98% 11.15% 44.88% 32.37% 8.20% 33.03% 22:52:07 22:53:44 ZAMÍTNUTÉ 778, % 93.51% 2.59% 3.91% 67.72% 1.87% 2.83% 22:55:13 22:56:54 SCHVÁLENÉ

10

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ ZE DNE 27.11.2013

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ ZE DNE 27.11.2013 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ ZE DNE 27.11.2013 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v hodin Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská čp. 933 Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 IČ: 283 82 986 Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne 23.1.2013

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Program 1. Aktuality 2. Činnost výboru 3. Činnost a zpráva kontrolní komise 4. Informace o fungování domu 5. Odsouhlasení

Více

Vítáme Vás na 8. řádném shromáždění vlastníků

Vítáme Vás na 8. řádném shromáždění vlastníků Vítáme Vás na 8. řádném shromáždění vlastníků Společenství pro dům č. p. 722 Praha 9 Hostavice dne 20. května 2015 (rev. 1.5) Výbor SVJ - samospráva Vlček David (předseda) Hospodarik Milan (místopředseda)

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne 17. 3. 2016 Datum 17. 3. 2016 Místo Toulcův dvůr, Kubátova, P10 Účastníci Členové SVJ pro dům Rižská 1580

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p. 1556 konaného 14. června 2016 v 19,30 hod v prostorách 2. podzemního podlaží v sídle společenství Praha 5, Tachovská Josefa

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Přítomno Pro Proti Zdržel se 54882 54882 0 0

Přítomno Pro Proti Zdržel se 54882 54882 0 0 1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2136, Jabloňová 11, Praha 10 Záběhlice, konaného dne 20. května 2013 od 18.30 h v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 Strašnice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SPOLEČENSTVÍ PODVINNÝ MLÝN 2348 A 2349, PRAHA 9, IČ: 27414752 Místo konání: podzemní garáže pod SVJ PM 2348 a 2349 Datum a čas konání: úterý 5.11.2013 od 19:00 Schůze

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9, Prosek

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9, Prosek Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9, Prosek Datum a místo konání: 29. 5. 2013, Litoměřická 405/9, vestibul domu, 19:00 hodin Předsedající: Ing.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice Na shromáždění bylo přítomno celkem 135 632 podílů

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P. 703, PRAHA 9 LETŇANY KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P. 703, PRAHA 9 LETŇANY KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P. 703, PRAHA 9 LETŇANY KONANÉHO DNE 20.11.2014 1. MÍSTO SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ Schůze Společenství pro dům č.p. 703, Praha 9 Letňany se sídlem Zlonická

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z 12. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10. konaném dne v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí

ZÁPIS. z 12. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10. konaném dne v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí ZÁPIS z 12. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10 konaném dne 14.05.2013 v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí Předsedající: Jarka valová Skrutátor: František Stehlík Zapisovatel: Irena Křivánková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302, 199 00 Praha Letňany IČO: 26718499, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2623

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

III. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

III. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice III. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Program 1. Zahájení 2. Aktuality 3. Vystoupení npor. Ing. Jana Bambouska (Policie ČR) 4. Činnost výboru 5. Činnost a

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Zápis z jednání Shromáždění SVJ

Zápis z jednání Shromáždění SVJ Zápis z jednání Shromáždění SVJ Společenství vlastníků Nechvílova 1853-1855, Praha 4,Chodov se sídlem Praha 4-Chodov, Nechvílova 1854, PSČ 14800 konané dne 20.10. 2015 od 19,30 hodin v místnosti představenstva

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis z 9. členské schůze konané dne 28. dubna 2009 od 18,00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově.

Zápis z 9. členské schůze konané dne 28. dubna 2009 od 18,00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově. Bytové družstvo Letní Pole Vyškov, Dědice, Osvobození 617/4, PSČ 682 01 IČ: 27708403 Registrace: KS Brno, Dr., vložka 4366 ze dne 15.11.2006 Bankovní spojení: 1889659399/0800 Zápis z 9. členské schůze

Více

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis ze 3. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Program (19,30 21,15 hodin)

Program (19,30 21,15 hodin) Program (19,30 21,15 hodin) Zahájení Schválení programu schůze hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Roční závěrka 2008 - hlasování Zpráva o činnosti výboru Zpráva o činnosti kontrolní komise Hospodaření

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10 SE SÍDLEM NA STEZCE 489/6, 100 00 PRAHA 10 STRAŠNICE KONANÉHO DNE 23. 6. 2011 OD 17:30HOD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ GYMNÁZIA OMSKÁ, OMSKÁ

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 IČ 276 10 993, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v odd. S, vložka 7116 konaného

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Přítomní: Š. Vítko, T.Jehlička, M.Bürgerová, Žikavský, Vojta, Walch, Štěrba, Pospíšilová, Tomková, p.malá (na základě plné moci zástupce

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bellušova (obj. 583)

Z á p i s ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bellušova (obj. 583) Z á p i s ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bellušova 1855-1857 (obj. 583) Jednání se uskutečnilo 23. března 2015 ve společenské místnosti od 19 hod. Na toto datum a hodinu byla všem vlastníkům

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Bytové družstvo Fantova Fantova 1782/32, Praha 515 IČ:

Bytové družstvo Fantova Fantova 1782/32, Praha 515 IČ: Zápis z členské schůze konané dne: 29. června 2016 místo: jídelna FZŠ Trávníčkova čas zahájení: 19:05 přítomnost členů: 42, to je 53,2% výrok: schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů Program

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 735, HNĚZDENSKÁ 735, PRAHA 8-TROJA, IČ: 27186971 konaného dne 25.05.

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 735, HNĚZDENSKÁ 735, PRAHA 8-TROJA, IČ: 27186971 konaného dne 25.05. ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 735, HNĚZDENSKÁ 735, PRAHA 8-TROJA, IČ: 27186971 konaného dne 25.05.2015 Místo konání: Kulturní centrum KRAKOV, Těšínská 600, Praha 8 Datum

Více