ČÍTANKA. evanjelické školy. PRVNÍ. hláskovacího způsobu. Pavel Kováčik, pro. Podlé. V Skalici, sestavil. tiskem a nákladem Jozefa Škarnicla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍTANKA. evanjelické školy. PRVNÍ. hláskovacího způsobu. Pavel Kováčik, pro. Podlé. V Skalici, 1876. sestavil. tiskem a nákladem Jozefa Škarnicla."

Transkript

1 PRVNÍ ČÍTANKA pro evanjelické školy. Podlé hláskovacího způsobu sestavil Pavel Kováčik, učitel v Senici. V Skalici, tiskem a nákladem Jozefa Škarnicla

2

3 Sam ohlásky. 1. i i. SI u. e 2. e а 3. a. У n. au ou ú 4. au ou. 5. I y u o a í o u o y a e o u, 1 1) u о q u о с 11) о a e u.

4 i í, e é,» ó, u ú ú, au (ou), a á, y ý, t i, e é, o ó, u ú u, au (au), a á, t) i). H láskování. s 7 t; e si, sý, se, sá, sa, so, su, sau: sé, sa, a-sy, sa-sy, o-sy, o-sau. % fa, fe, ft, ft), fi\ fá, f a u ; fa=ft), fo=f^ и в / И а Щ eš, 8. 1 I li, lí, lu, lau, lů, (lou), la, le, ly, lý; se-li, le-sy, ly-sý, u le-sa, lo-sy, lo-so-sy, a-sy, o-sy. It, (t, U), la, lá, íe, (é, lo, Itt, Ш, l a u ; f t4 a, fo4t), ft)=lt, t) o * f o * ít, lo=ft).

5 š Ü v ô, ff ši, ší, ša, šá, so, su, šau, še; ša-ly, ši-ia, si-lv, su-ší-ii; aš, áš, iš, os, eš, uš, íš. ffi, fit, ffo, ffu, ffa, ffe; [a.ia.ffe, fefut, ti, ei, ui, ai, ai, t)i, tji, ci. m 10. m mi, ma, me, mo, mu, m au; má-me málo m a-sa; le-sy, š u-ml, my má-me málo sí-ly, mí-sí-me, sa-mi. mi, nit), nie, nnt, nm, mo, nntu ; ít-mť, ÍD;tnt), nte:le:me, u>ío>mí fe; mí)-lvme fe; am, ern, nnt, nnt, im, t)ttt. 11. r, ř r, ry, га, ro, re, ru, ra u ; ru-my, u-mí-rá, ro-sa, mů-ra, mí-ří, ří-še, še-ro, ší-ří se, ši-la, le-sy, o-ře-ší. rt), xi,re, ro, ru, rau, ra; mo*n je, mo*ře, o<ft-ře=ii), ma*lt*řt, ife*ro, ffe=řt fe; ir, g r, er, or, ar, út. 12. Y Ш vi, vy, ve, vo, va, vu, v au; vů-le, mívá, u-mývá, va-ří ma-so, va-še vo-ly; vo-lí-me, ré-vy, vo-lá-me, u-va-ří-me. 5

6 6 mi, mg, mif, ma, me, mo, m au; mo=íá»me, o-li=ma, mo>ra*ma, mt»ra, fo=ma, mg mi»ft=me, le*mg, íe*máf rog*lé=má; im, am, cm, om, urn It ny, ne, na, no, nu, паи; no-vý, u-na-ve-ný, on пе-se se-по, my ne-má-me sc-me-na, mi lý syjiu! on má ví-по, ona ne-má sy na; on, an, in, un, en. щ, ne, no, na, пи, п ои ; ra=me»no, no*má ra=na, rc*mc*ná*i:i, má* me nuí4o rat*na, o*na ne*fe fe=me* no, no*mi=na, rá=ito fe u«m$*ma. 14. z 3 zi, ze, za, [zo, zau; zi ma, zo-ř( se, паи-ze, o-zimi-na, my se vo zí- me, na ze-le-né me-zi, ve-ze ze-li-nu, má me ze le паи ma li-nu. 3 < je» 3ň- S0* 8»r 3 a u ; З^ша, па gtouu, m í-jt, fa=je, ga=ma*ja=né mo=jg, ju*ja=na, ja*fe fe m orím e, ja* m o-íám e f^=na. 15. Z 3 ží, že, ža, žo, žu, žau; že-na, ž e le z o, že-neme va-še vo-ly, vá že rú že, on se vy-ži-ví, ma lé ží-ža-ly, my le-ží-me na ze-mi.

7 b'i Зе< 3a< 3U> 3 ; 3«=n^ зв«1а*ге, 3a=wa*j{ mi ft, on ft ne*md=jt ша= е jem p, mp fe mp*ji*mw nte, o*tta je=tte ю о4р na je4e*nau m c'ji. 16.» j je, já, j í ; jí-me, ja-ma, my má-lo ji-me, ja-ři-na, ou m a-lu-je, ne-má-me o-le-je, ja rý, ja-rá, r á no my ne-jí-me, ja -n e! já, je, j t ; mt4u=je=me fe, пц е fe u«jt=ma=jí, Ie*fp fe ge*ie=tta*jt, mp 3a4u=je=me na fp*tm, on ne*jt ma=fo, júnp, jt*ná, ja*nta. P 17. J V pi, pa, po, pit, pé, pe; pé-ro, po-le, pí-la, pálí-me po-le-na, pí-še-me, po lo-ží-me pe-ro, pilu-je-me že-le-zo, po lé-vá-me ze-li-ny. pi, pa, pe, po, pu, pau; po4e, mp ne*pi*je=me pá* íe=né, po=pt4i=me ft, tnp má4o pt»ffe*mc, ji»ma je a mp ne*má«me pa4t«ma. С 18. cí-no-vá mí-sa, la-ci-né o-vo-cé, on ne-má ví-ce sí-ly, my su-ší-me o-vo-cé na pe-ci, o-na je na u-li-ci; ci-zí mu-ži, o-ce-lo-vý, ce-lý. ce=pp, co fe pa=fe tta íau=ce? pa4t=ce íe*jí ita ge^mú mp má*me un'=ce ft*ip, we'fe4é юа=по*се, mp roá'ji* me mt»ce, co je na po4t*ci? ct=no=má It*jt«ce. С 7

8 8 С 19. Čí? Čí-še, Ča-sy, my ví-me ře či, má me če-lo, o či a co ví-се? če-pi-ce, že-na va-ří ve-če-ři, če-mu se u-čí-mc? žá-ci se má-lo u-čí, o-rá-či o-ra-jí. če=me=ři*ce, o=na ntd ma4é o*či, rnp fe íé=čt*me? če*mu ne*ro*3tt*mí*me? md«nte má4o ca*fu, po«ča«ft, ča=tna*ra, ča*tu*je*tne. t 20. ta, tu, ty, té, to ta u ; to la ry, tu-li-pá-ny, topo-ly, co pa-se-te na lau-се? on je pá-tý, mý to, my me-te-me na u-li-ci, ví-tá-me no-vé lé-to. co to md*te? če=mu fa «=čť=te? tot) ne«má*te ru=ce u*mp«té, o*na u*mtj*má ta=íx=ře, po»je=nc4e too4t), fe«če-tne ja*te4i*nu, co to 3a4u*je4e? rop ntá4o Čt4á4e. 21. b be-ru, ne-be, bo-ro-vé le-sy, vo-já-ci bo-ju-jí, by-li-na, ci-bul-e, bo-jí se ba-ra-na, zu-by bolí-va-jí, ry-bá-ři lo-ví ry-by, má bí-lé zu-by. o*bi4t je ía*ci=né, bo=fťj ne=md о4ш»юр, pt*ffe*me na ta4)u4p, mi«íu*je*me pá=na, o=ba bt)4t na po4t, ba*ri*na je na u4i*ci, mp tn ne4jjj«rod=me. сv t *

9 f 22. fá ra, bí-lá li-a-la, na vo ze má-te no-vé rá-fy, vy ne-má-te fa-rá-re, fa-ra-on, má-me bí-lé fazo-le, jo-ze-fo-vá če-pi-ce. ntt4ij ra=fa=e=íi! fa*mi4i*e, щ ntd4e fg^na jt4i*pa, io je fa=bu=íe! o»na je na fd»ře, ite*má bu*fa na jbinn, щ ne*mt4u=je4e ft4o*me*mu k 23. ko-lo, o-ko, ku-па, ko-pa ae-na, ko-rao-ra, kávy ne-má, on ru-kau ký-vá, se-ke-rau se-káme, ko-le-no, o-na že-ne ku-řa-ta, ka-ra-fi-á-ty. fo» d-'ŕi fo-vua*jť $c4e*$o, fu«pu=je*me o4u4d* ŕe, md=me ÍD*ía, na tni-ft!o4á=če, со če-fá-te? to je we4i*fá po=fu4a, u>a*ffe wí*no je fi)*fe4é, o4o4ť- 24. Q0 ga-li-le-a, ga-ma-li-el, je ve-li-ký ja -ко go-li* áš a má má-lo sí-ly, gu-mi gu-tau ее ma lu-je, ga-le-je, má4e sy-na gé-za.. mq fu=pu=je*nte gd4e*fo, со to gi=gd na p o 4 o 4 u? ga^e4 a je ja4o fo*ja юе4i-fé, wa^ffe g9*se4a je nta4d. f f 9

10 10 d 25. b do-m y, on n e-dá-vá da-ry, to je v e-li-k á bí-da, ru-da, m y ji- d e - m e dá-le, le-dy na ré-ee, poje-de-rae do le sa, tu je ve-li-ká do-li-na. bode, bd4c, na»btpmá fe, mo=ba je ba4e4o ob bo= mu, to je ma=íá mi=bo=ba, 109 ite«má4e bt=bp, me= Ii4é fu=bp, gi=ma je a ne=má=me íe-bu, jad u'b p. 26. h f) ho-га je vy-so-ká, 011 m á bo-sé no-hy, ve-li-ce tu-bá zi m a, on dá-vá o-bi-lí na vá-hu, vy se ne-hý-be-te, vo-da hu-čí, na-še-ho sy-na ho-luby, to b y-ly ho-dy? au=fi) íi=bu, ma=ffe í)u=ft) made na po4o4u, pá-na bo4ja mi4u=jeme, fu=pu=je*me ja4jo=bp, fo=ja má ro-^t), I)a»íe*na, me4i4é i)o=rt). 27. ch d) on má cho-cho-la-té-ho ko-hau-ta, со vy-chá-zí rá-no na ne b i? to je ve-li-ká chy-ba, su-cho- ta, my m á-гае no-vau cha-lu-pu, o-ře-chy. фтгоа фо=ша, ип) пе=юр*фо*юа4е ma=ffe*^o fe*na, djiptá mu=d)i), má medi-fau dja4u=pu, dju4>o4>a, u=djo, ге ф * ф а je зе4е*па.

11 ě 28. č u pě na na pi-vě, vy je-inu ne-vě-říte? o-bě ru ce, co se to bě-lá na po-li? o-bi-lí vě-je, má-te bě-la-vé ša-ty, ve-li-ké závě-je, bě-da to-bě? tt)t) Bě4)d=te po u<=ít=ci, on je todjo po=toč»bo=mp, pě*fjt=na bo íe=fa, tt>e4i»fc jd=tuč=jc, bé4i=ce, wě4t= tne to=bě, wi)=fo4é юце. 29. í, tě,ti t, té, ti ra-na ta-tá, ru-ka u-ta-tá, u-ta-té ko-ře-ny, tava je ve-li-ká, my se tě-ěí-me, lau-ko-tě na ко-la, sí-tě na ry-by, co je po so-bo-tě? nedě-le ; ti-cho! ma*íé fo4a=ta, md=me tě=to a bw*=ffi, to íjo ne=tě=ffť, wt=tto je te*fu=tí=na, je ja=ro, bu=be*me o*ra=tt a fí=ti, li»ti«na, co je ti? bo4)a=tť ít=bé n, ně, ni ň, itc, itt hu-ňa-tá ha-le-na, ká-ňa-ta, bo-jí se lu-ňá-ka, vo ňa-vá vo da, vů-ně, vy má-te ma-lau kuchy-ni, dě-lí me se o pe-ní-ze, vo-da se pě ní. fa*ňa, ájiptt*íi íu-ňd»fa, bn-ňa na tof>jt, ba*ňa«tá ná«bo»ba, ča=jt) je ntě*m, u*če«tií páni! tú*je uto» ni, fo-rnu je ue»íe»m, to*mu je je-íe-m, mi-íé to na*u»če«m.

12 12 d, dě, di lb, bé, bi ma-lé ku-re do-bá, há-da-ta, co dě-lá-te? dělí-me se o pe-ní-ze; po so-bo-tě má-me nc-dě-li, o-ni vi-dě-li ďa-te-la, ma-lé dí-tě u-čí se elio-di-ti, bo»i)a*tí pd-nt djo«bí bo-i)a4ě o-bě*itť, co wí»bí*te na ne-bt a co na ge-tnt? ae4t»fé ío*bě na nio*nf to jc ma4á bř-bi-na, mt) Ijo wi*bt»me, niá*te tm> í)o*bi*itt)? 32. ro-di-čo-vé vy-cho-vá-va-jí dě-ti a vy-u-čo-va-ti je dá-va-jí, za to ma-jí dě-ti ro-di-če mi-lo-va-ti, pa=rau se že-nan lo-dě i vo-zy, pa-vau-ci ch y tá-jí mu-chy. pd=na bo* a im*bě*ti ne*tnů»geme, a=te je-ljo bí4a tni-bí-me na jc-mt i na nc*bt, on bá-má ji-roo» bp»tí a ja»d)o«wá-roá, co ob ně*f)o bt)4o u*či»né*no, ob pd*na bo4ja ntd-ntc tě4o i bu=fft. 33. bo-liu je po-vě-do-mo, co by-lo, co je ny-ní, i co bu de na vě-ky, on ví, co se dě-je na ze mi i na ne-bi, Či-ni-ti ne-má-me, co se p á nu bo-hu ne-lí-bí. ап-je-íé na ne*bi pd-na bo*l)a toe»íe*6t, an=je=íé ne=ma-jí tě*ía ja=fo ntp ít-bé, an=je-té mi4u»p Ii= bx, co un*te o an-je<4i ra*fa=e4i?

13 vů-le bo ží je, a-bv dě-ti m i-lo-va-ly ro-di-če, sa-mi co ne-rá-di má-me, aťji-né-m u ne-dč-láme. j a -ко m i-lu-je-m e sa-m i se-be, i ji-n é li-di m i-lo-va-ti má-me. tě=io mt-búme, bu=fft ne*mi*bí»nte; bu-fje í>p=be té= íem, té»ío u*mí»rá, btt»ffe ne»u»mt«rá, o=na je ji» má na ше=!р, bu*íje i*jbti)u=je na»ffe tě»ío, u*če=nt pá=na je»5t»ffe ne»po»iní«ne. v, У 5 ш, Vi-dí-m e v y -so -k é vr-chy. V y má-te ve-li-kau vr-bu. V o-zy lir-čí po uli-ci: к о-ně fr-ka-jí. V e vo-dě ži-je ka-pr, a-le ko-pr je vo-ňa-vá ze-lina. O-na dá-vá cu kr do ká-vy. 3Be=It=fí) wútr ua*39»wá je wt=d)r. D*či=ma mr-fá. 2Be=ít=ce í)o to mr»gí. 0=na fr=tm na bt»nu. U mo=3u гог=за fu-фё řo=lo. S n fe=bt z Z, Ž 86' 5 3, 3 Z a-ve-zl va-šé-bo ot-ce. Z e-le-zo za-ne-sl k e ko- vá-ři. V o da na mo-ři se vl ní a vl-na za vl-nau se va-lí. V y m l-čí-te? Od ov-cí má-me vl-mi. Ва=[(=зе»пе o=čt. tncbte ml»fa*n>é bě=ti. D n je*bl ja=bí=ro. U*mť»ra«jx»ci wt)=be=d)t bu«fji. >m*ce pá»fl u Ie*fa. 3Bt=tr u*tí*djí. )b ťá* na bo >ce=ce=ra pr=ffe= ío. 3a=fo=pí bo fa=iite-ně. 3ó=ct je u«čí. I. vít. pro er. 2

14 L 18 Le-no ši ne-rá-di seu-čí. Len je by li na u-žitcě-ná. Le-to nám dá-vá ži-to a ji né o-bi-lí. Laň ne ní tak ve-li ká jak je-len. Led na řé-ce je ten ký. Lud-mil-ka je pil-ná žáč-ka. Sa*fi'ce nm«ld u*bd=roí fe=bč točt*jjt*íjo a*jt=ce. 2a= fo=mec ne«*bd»md rdb abmmjni). Dn měl pií-tté'íjo ftpna.?e*beit jc mé*fťc jtm-ní. 9Bdš íib jé ^0-^03=1119. c C, C 38. c g, g Čas se mě ní. Со ne-ní do-vo le-no, to-ho nev ěiň. Cín je kov. Cím so-lí-me po-kr-my? Za ěa-su jar-ní ho ze-le-ná se háj i les. Cer-ve-ná je rů-že. On je vět Ší než já. aö ne*mr=l)ej»me. Sei*me=né bč=lá wa= ffe mat=fa ita po=ii? 3ač bal maé o*tcc ten ma*líj bo*met? (So mi=bí=te na ne=bt а со na je*mi? (So bq fo=t)o bo*íe=io, ite md=men=ni*ti. Со btj*ma*ío, ne»ni. 39. ch Ch d) Ш) Cha-do-ba žád-né-ho ne-han-bí. Cho-vej se tak, jak ti o-tec ká-že. Cha-lu-pa je níz-кя, dňm je vy-so-ký. Cho-cho-la-tý ко-haut. Clmt-né je to ja-bl-ko. 2B9 md=te o*d)ot«né4jo jtjmta. 2e«ni=mij jdf fe ma*ío na*u=cí. >reí bij»má na mt)*fo=ti)dj í)o=rád). Cljut«ita mám to mí»no? Clppba íám-ft)!

15 e, E c, E-li-áš byl muž bo-ha-boj-ný. E-ma-nu-el. E- mil-ka je pil-ná žáč-ka. E-nooh a E-li-ze-us vy-u-čo-va-li lid, jak by vés-ti mě-li ži-vot po-bož-ný. j, to je pitmu 31ÍÍ! =nm ite=md ito=mé ffe=tg. ш=се nám báooá mí=nu. 60 bž=la=me je fitf=ita? n má gim*nt i Tetou je po=řáb=ná. s, 8, 8 í, g,, é Sňl ko-pe-me ze ze-rne. Slá-ma je žlu-tá. Slňneč-ko po-čí-ná te-plé bý-ti; ja-ro se blí-ží. Slo vo máš dr-že-ti. Io*ni ma=jt fií=né no4)p. i*fto=la ííjjív té=íu i bu=fjt. ti ro*bi*čé jmé, nm=ítj jdč=fu! e=be*fát íu=fň čtou ío=pu. ta=rec mt=má fje=bi=mau t)ía=rou. fit íjoma je tcf. 42. а, А а, Ш A-dam a E-va by-li na-ší prv-ní ro-di-čo-vé. O-ni je-dly ze za po-vě-ze-né-ho o-vo-ce a musi-ly o-bá po tom za-ne-chá-ti raj, a tr-pě-li bídu ve li-kau. A-ma-iia o-bč-si-li na ši-be-ni-ci. Sbbrctojdm bpí nuij tm'mummcm=np a bo=ija=boj* np. 5t=beí jcubit bpi ob jroé*(jo britora. Bít íi=bé bo^jt je já=!o=na. It!aj=bé ntop má=ine pět pvj=tů. D=roo=cc trp=fe ne=ni dptbnc.

16 Í6 43. n, N it, N e č iň zle ni-ko-mu. N y-ny-ve by-lo rněs-to vel mi ve-li-ké. Nač po-tře-bu-je-me pa-píř. Na mo-ři se vo-da vl ní. Na pod zim bý-va-jí sy-chra-vé prš-ky. Chrt má ten-ké no-hy. 91e=po*3ot*níj gd=čef ni=če=mu fc ne=na=u=cí. Шс ite=ni na fwé=tě ftá=íé. sjíe=tnů=ge fíe=ptj He=pe=f)o mésbti. 9ío*wp ro! fe po*ří=ná. 2Bo*ba mrg=ne, má* me tu=ijau jimtu. ш m 44. m ж Milé díté, uč se pi-lnč, budeš maudré neomylně. Milujte rodiče své. Měkkým rukám je tvrdá práce. Mírně jez a p i! Mramor je kameň. Mlatec mlátí cepem. 0to=Mi fe a pracuj. 9Mabí íejáci, ftaří gebráct. SRilan je pitnp gdf. SOÍtlomati máme fajbéj)o ěío= měfa. 9Jtlfaraé bítfp fagí fí gubp. Sftočari) mpfuffují a mění fe na lauf»). 45. Jak dít-ky vy-cho-vá-vá-me, ta-ko vé je po tom má-me. Jákob a E-zau byli synové Izákovi. Jo-zef, jeden ze dvanácti synů Jakubových, byl prodán od bratrů jeho za otroka. Ne-mírnému všecko je jed. Sojef bpt Sáfobowi ncjmiíejffí, nebo bijí ponábmj a pofíuffmj. Sinému fbo jamu fope, fám bo ní pabá. Saf fí ufteíeé, taf bubeě íegett. 9Iejegte nejraíé owocé. Sinput fbo fe pofntímá, fánt pofmědju íjobeti btjntá.

17 h H fi $ Hocl-ní žáci milují práci. Had nemá nohy. on se plaziti musí. Hluboká je řeka, měl-ký je potok. Hůl je rovná, roh je křivý. Hus má dvě nohy. U-hoř je ryba..spíuf nejmi btjti me jffole..'čaj je jelena. Báčfomé pilní naučí je íforo čítati. S íján je neměří. >or!o jc meíifé. Bimočičbomé je po loúíi poljpbují. 47. к Iv f Komu se nelení, tomu se zelení. Kvítí květe na lauce. Kdo oře a kdo kosí? Karel nechce se učiti. Kornel je náš syn. Korytnačky mohau ve vodě i na zemi žiti. JČa*in jobií fméíjo bobréljo b ratra Slbela. $ ň n, roůl, peé, o=feí, laň, jelen, jajíc, mebmeb, lew, lišfa a m nojí jin í jimočíčfjomč běhají po jernt. áííe=metttií) číomef ničeho nejmíčí. t T, f F 48. t, f Temeno máme na vr-chu hlavy. Tekuté věcí měříme na litry a hektolitry. Т у -gr je dravé zvíře. Tráva je zelená. Flint jmenujeme kilogram a místo lotů máme dekagram. Fazole kupujeme. Selo bej bufje je rnrtioé. S abule je černá. Smr^bé břťmť nám bároá bnb, buř a jajeú S u p it fajbp bíájen um í. S r ň pícfjá bo ttoíjt). fa m ílie jefjo je ílam ná.

18 p P P $ P ý c h a do nebe nevede. Pracovitá včelička, mívá dosti chlebíčka. Po lahůdkách tauží dítě ml savé, ale si kazí žaludek. Pevný je most. Milý je nám hosť. spaljtbef netti taf mpfoftj, jafo Ijora. )ráce odjohtá mfje mtjfoná. jpaft jc na ntijfjt a maft je na rant), f^ojor bejte na otájít)! SBoif a tneb máme ob mčelt) )Б Ь 23 B ůh je svátý, sv a té žiti, m á i naše žád o st býti. č lo v ě k míní, Pán Bůh mění. P ravdu mluv, chce to Bůh! Po Pánu Bohu m ají dítk y nejvíce milovati své rodiče. C hvála Bohu! Sáním i) uběíá 3 fontdra tnelbíauba. Ä'be číomě! ne* wáljá, tam jpáit S3ůt) pomáhá. S3íett je jeli na jebo* roatá. 6 tí otce i matfu, S3 úíj ti yiojeljnd ftatfu. ЗЗозепа je bobra jjáčřa. r li 51. r 9Í Ráno kdo vstává, Bůh I10 poželmává. Rodičové jsau po Bohu dítek největší dobrodincové. R u ka ruku myje. Rok má dvanáct měsíců anebo padesát dva týdnů. Síaboft utají robičé 3 piínéljo ftpta. 9íáno je čermettá nebe. 9taf íc^e naopaf. tlíuía pm oteiuí jmenuje fe f)rft, otemřená blaň. É tfá je: rnlabtj í()ár, ftavij 3Íoběj.

19 19 d D b ) Dobrá rada často víc platí než mnoho penčz. Dobré jméno je drahý poklad. Veliký dar boží je zdraví. Deň je ku práci, noc ku spání. D u b o v é d ře v o j e tv r d é a ve v o d ě č e rn á. 5)udj nem á tčía a=ni ťofti a gíje. ídobrobtncům ntá* me m jbtjdij mběč=mj bptí. SDíío fumpnc, nebproa píat= né. arernná jeft íibffá mfta. 3bítft)! tidjo bubte! g G David zabil Goliáše. Goliáš měl železnau zbroj, při boku meč, pyšně kráčel do boje. David měl jen skrovnau zbraň, z remenků prak, z praku však hodil kamén k. a tým obra v čelo praštil, tak, že mrtvý padl na zem. toffe fbo íu grofft bdrná, boljatl) je čafent jtáraá. ran áti) ufjerffé m ají cenu ja í btal)é fament). 3 «jafné noci fe Itgotajt íjmčgbi) na obloze. D bfaubtíi 1)0 na gaíeje Duše Člověka nikdy neumře, ona živá bude na věky. Každý počátek je těžký. Proti věku, není léku. Nemoce mají rozličné příčiny. Zlato a stříbro jsau vzácné kovy. Pijavice mobau jen ve vodě žiti. Čistota sluší tělu i duši. Žáčku! cti a váž si Člověka starého.

20 Saro, teto, pobjim a jinta neuftáíe po jobě najlebujť. (Vi) raft fe bité pvrontljo fjndju. 2B jiýbě nab fjtamau máme [trop. >pčeb jalářem ftojí ftrág. sjřeffác bo mobi), nemié-li, jař je tjíubofá. Ablájnťf ro noci fjlíbá a bbť. 'Potof mtefá bo řéft), a řéfi) teían bo moře. Smrbé břemo je tějffí ne^ měřfé. 56. V škole se učíme. S vrchu lehce na vrch těžce se chodí. V potoku je rnálo vody. Co se dělá z lenu a konopí? V le'tě hřímá. V7 sklepě je v létě chladno. Z vlny se dělá sukno. On byl s otcem v zahradě. Z vrbového prautí pletau se koše. Ve tmě nejistě se chodí. 57. fauptj číoměf itifbi) nemírná bojti. pramenité mobě gije pftvuí); na judjé paufjti pfjtroét. ion je mtipné jmíře. Sdjor je bájíiunj. SBoňawá maft. 2>neř bpl roeliftj ntráj. Ujitečnť) béjft. >prad) je na ceftě a pral) u na piroo je beíá j ječmene. 58. V ojáci m ají zbraň. On má nový plášť. To neb yl žert! Mzda se dává dělníkům. Ne-msti se, v nebo msta je hříšní. Čtvrť kila je dvacet pět dek. Pstruh m iluje čistou vodu. Zlatý má sto krajcarů. H ektoliter má sto litr u : méter má sto centimetrů.

21 ó /rm a, lo ž e n a, 59. S'm m a,, eoc/om, Ďo/<oŕa, 21 /ш, Vzorne/tU uc/еш/а, 'y /éa y c /a /б/т, ty&a/céaa, (P/äáa, <jnéáa, fyicže?ia,. fj/er&~ и м, fys ä a r m fy 60. Ižlugufí, 23of)umtr, (áijtií, SDuffdn, (ím am iel, $Ш р, abrieí,. porifíatt), Setontjm, Äagtmťr, V'abiftam, 9Äettiob, sjlátf)an, SDtofár, sprofop, Sftobomií, m atoplnf, S om áš, Urban, SBIabimťr, Signiunb.

22 22 Čítanka. Do školy s radostí Každého dne chodím, Poslauchám, učím se, Ticho vždycky sedím. Již poznám písmeny, Umím hláskovati; Včil se bndu učit Též spřávně Čítati. i. 2.Škola. Do školy chodím s radosti. Chlapci, kteří se mnau do školy chodí, jmenují se ž á c i; děvčatům říkáme žáčky. Dobří žáci jsau pilní, pozorní, mravní a snášenliví. Pán učitel má mnoho práce s námi, nebo chce, aby sme se mnoho dobrého naučili. On nás všeckých miluje, tak, jako otec miluje své dítky. I my ho máme též milovati, poslauchati a jemu vděčný býti. Největší radost má náš učitel, když sme pilní a pořádní. S takovými žáci je náš učitel vždycky spokojený; on se z toho těší, a naší milí dobří rodičové budau se potom jistě též radovati.

23 23 3. Co děláme v škole? SB e fffole fagbtj na froént ini'ftc ttcf)0 febt'me. fpán učitel náb učí, a tut) fe učíme. 23árS jjnte mp jefflě m alí gáčfomc, neučíme fc jen čítali, pífatí a počtom ati. SJÍi) m aute tttelifau raboft 3 toíjo, fbpg n ám pan učitel m tjpram uje o pánu 33o u, laffawém otci ttaffctn nebeffcm, a o pánu Segíffi d riftu, ftettj jeft přítel bite! bobrtjd) a pořábnpd). SBe fffole je nám ognantuje, ja f fc m ám e djoroati fe fnttjtn m iítjtn a braljtjm robičům, bratřím a feftrám a fu fagbému číotoěfu, abp fe to pánu Sloípt líbilo. SBc fffole fe učiňte pognáioati rogličné utéci, fteré pán 23ůíj ftw ořit, a mgbpcfp fe téffíntc, fbpj ttant pán učitel ttéco u fájc. 4. Cesta ze školy. Z e š k o ly k d y ž ž á c i v y jd a u, ř á d n ě po u lic i j i d a u ; n e s k á č í a n e b ě h a jí, h lu k u, lo m u n e d ě a jí. S ta r š íc h lid í k d y ž p o s tř e tn a u : d o b rý d e n! u c tiv ě ř e k n a u. N e b o ž á k ů k r á s n á c tn o s t, j e v líd - n o s ta z d v o řilo s t. 5. Co děláme dom a? 2 )ontu fbpg fe ttam rátím 3c fffolt), utjbtj pog= bratoítn robiče. 9)1 é fitíljp báttt na ftoc ntífto, ípteb fc p tá m : o bpdj utéí točil bělali? fbe a w četu po= m áljati? Sl fbtjg úloíju m au gttánt, potom fe pogaljrám.

24 24 6. Rodičé. Rodiče mojí jsau: otec a matka. Oni jsau po pánu Bohu na světě mojí největší dobrodincové; oni se o mně starají a všecko, co potřebtíji, mně dávají. Rodičové mojí od toho okamžení, ja k sem se narodil, mně věrně opatrují a vychovávají; oni mně do školy posílají, abych se rozličným užitečným známostem naučil ; oni nelitují žádné práce a žádného ustávání, jen aby ze mně hodného a statečného člověka vychovati mohli. A když se jím za mnohá táto dobrodiní jinak odměniti nemohu, budu se ueilovati, jím skrz mau pilnost a poslušnost mnohé radosti připraviti, jích ctíti a vážiti sobě. 7. Dobré dítě. 33oí)u běforoati SBubu bne fajbeljo, Be tndrn bobrau m atlu 3 otce btatjéíjo. D n i mně bo íffott) ipilně pofílajt, Ujtteřnťjm měcotn Söpucom at bají. 23oje!v rdě robičům Biwot pro b íau jiti: Bac tě ráno, mečet 6ÍJCÍ m jbtjcfp p ro fiti.

25 8. Člověk. 25 Člověk jest nejdokonalejší stvoření boží. B ů h pravil, když člověka stvořil: stvořím člověka ku obrazu svému a ku podobenství svému, který bude pánem nad všeckými zvířaty, nad ptáky v povětří, nad rybámi ve vodě a nad celau zemi. Člověk záleží z těla a z duše. Duše obživuje tělo. Tělo člověka je smrfedlné; duše je nesmrtedlná; ona nikdy neumře. Duše Činí, že vidíme, slyšíme, cílíme, voníme, chutnáme, mluvíme, že se hýbeme. Člověk má pět sm yslů: zrak, sluch, čích, chuť a hmat nebo makání. 9. Tělo. Mám tělo. Tělo je příbytkem duši. Hlava, ruce a nohy jsau audy těla. Hlavu přikrývají vlasy. Hlava bez vlasů je holá neb lisá. Rozeznáváme předek, zadek a vrchol neb temeno hlavy. Z předu hlavy jest obličej neb tvář. Na obličeji rozeznáváme čelo, skráně, líce, oěi, nos, ústa, rty a bradu. Po stranách hlavy máme uši. Oči chráněny jsau víěkama a obočím. V ústech máme jazyk, ďásna a zuby. 10. Očima vidím. Kdo vidí, ten má zrak. Zrakem poznáváme věci. V jizbě vidím okna, dveře, postele,

26 26 stůl, stolice, hodiny, kamna a mnohé jiné věci. Co vidíme na ulici? Co vidíme v zahradě? co na poli? II. Vidím, jaké jsau věci. Dům je vysoký, chalupa nízká: křída je bílá, uhlí Černé, měsíc bledý, obloha modrá, tráva zelená, krev červená, mráz šedivý; vůl veliký, myš malá; skála hrubá, písek drobný; silnice široká, chodník úzký. 12. Oči. Dčíčfa brně jafné mám 2л je točí fern i tam; SBibítn lib í, ftroutt), h n ití 3 ja! fintíce řráfrté jm ití. Dčíčfa tni S3 ní) bal fám, 3 a c mu bifl) jd mjbámátn. 13. Slyším. Kdo slyší, má sluch. Slyším hlas své milé matky, slyším také hlas jiných lidí. Slyším, jak kohaut na dvoře kykyříka, slépka kotkodáká, husy gágají, vlaštovička šveholí, kukučka volá: kuku, kuku. Všecko, co slyším, jmenuje se zvuk. Já umím zvuk rozez- návati. Zpěv lidský jináče zní nežli zpěv ptáčí.

27 H. 27 Ьо nemá fíitdju, ten je tjíudpj. ívbo fe na* robit f)íuá)t)( ten je nemoíjl nančiti m tim nti, proto, je nitbp nefítjffel reči libffé. Shfom ij číoměf je fjíuájončmťj. O jaf je já metmi 3 toljo tějfťm, je bobře jtp jfím! ípfjím di já moíati Otce, neb braíjau m á ti; já nifbp nelením, 31 ёrabofti bějírn f n im ; 3ceb mně obá rábí m ají 31 čafto mi čítárna jí: 3 e je mjbpcfp fvájná ctnojt ФоЬгфф bítef, pojíujfnojt. 15. Hmatám a cítím. Dotknu-li se rukau skla, poznám, že je hladké; dotknu-li se tihly, poznám, že je drsnatá. Hmatem poznávám také, zdáliž nůž je ostrý nebo tupý. Kameň je tvrdý, máslo měkké. V zimě je voda studená, v létě teplá a na podzim chladná. 16. Srdečko mé také cítí. Srdečko Čerstvě mi tluče v tělíčku, a to má rádo tatinka, mamičku. Víte-li, odkud to srdečko mám? Dobrotivý Bůh mi je dal, do-

28 28 brými věcmi mně obdaroval, za to mu všecko, i dušičku dám. 17. Jazyk em chutnám. Chut poznávám jazykem. Med je sladký» ocet kyselý. Máme jablka sladkě i kyselé. Zralé jahody a maliny jsau též sladké. Nejezme takové maliny a jahody, které dobře neznáme, nebo mnohé z nich jsau jedovaté. Mnohé dítky, které takové maliny a jahody jedly, zemřely. 18. Mluvím. u fta mám, a utlum it u m ím ; centu jefftě ne* rogumím, na to robičů fe p tá m ; co ft mtjflínt, roj* m lauroám. m ěju fe a něfbp gptmánt, fajjbfj bett fe tég mobíťroánt, a m á buffe melebť fpána S3olja na nebi. 19. Živočichové. Živočichové neb zvířata žijí, cítí, a uiohau se z místa na místo pohybovati. Všecka zvířata od narození až do jistého Času rostau, Největší jsau čtvernohá zvířata. Některé z nich chovají se v domácnosti; mnohé zase přebývají na policii a v lesích.

29 20. Zvířata domácí. 29 V domicil naších pro mnohý užitek ehe váme kone, voly, krávy, ovce, koze a.prasata. Koně a voly zapřaháme do vozů a pluhu. Od kráv, ovec a koz máme mléko. Z mléka se dělá máslo a sýr. Z domácích zvířat máme také chutné a zdravé maso; potom loj, kožu, kosti a rohy. Pes a koěka jsau též domácí zvířata. Pes stráží dum; koěka chytá myši. 21. Chlapec a psík. Chl. Pojď psíku, pojď ke mně hned, pěkně rovno uč se mi sedět. P. Ach, jsem ještě malý, jíž mam jít к učení! o měj se mnau ještě trošičku strpení! Chl. Ne psíku můj milý, jen s chutí do toho, zle to jide neskůr, prace je s tím mnoho. Psík se učil; dost skoro pěkně to chodilo; uměl rovno sedět a chodit až milo. Chlapec se s radostí na psíka díval, ve škole i doma pilně se učíval. 22. Zvířata pl&ohá a dravá. V lesích a na polích bývají: parohatý jeleň, rýchlonohá srna, čiperná veverka, bojazlivý zajíc, ušatý králik. Některá zvířata I. čít. pro ev. 3

30 30 živí se raasem jiných menších z v ířa t; jsau to dravá zvířata. Z dravců žijí v naší k ra jině: medveď, vlk, liška, kuna, tchor, lásica, jazvec a j e ž ; v cizích krajinách lev, tygr, hyena, leopard a mnohé jiné. 23. Hádanky. a) Myši a červy za pokrm mám ; nedáš li pokoj mi, hned ťa pichám. b) V domě i na poli chleba mám d o st; kočka mne chytá, dělá mi zlost. 24. Ptáci. ptáci nůfto íjubt) mají jobáf. Síěío mají po= řvi) tc peřím. Sftoljau létati; mají bwc řříbla. ÜDelaji fí íptíjba a nefau bo má) mejce, j ťťenjá) fe mp* íííjnau míabd ptáčata. ptáci lefuí a polní náš jpěwem obwefelují. ířimaiteí, pěníamfa, číjef, řoě, ftdmif jjau ptáci gpěroamí. lepíce, íačetti), Ijujt), palubí, movřt) jjau bo* ntáci ptáci; ob nídj máme chutné utafo, majca a peří bo peřin. up, orel, jaftváb, luňáf, foma jjau bramí ptáci, up a orel djptají Ijufp, jajícc, omce, ba o fupu mime, je i běti obnejel a ёnimi b ^níjba fmá utají na mpfořtjd) Ijorádj a ffaíárf).

31 Skřivánek. Maličký skřivánek včasně ráno vstává, veselan sván písní chválu Bohu vzdává. Pěkný ten zpěváček ještě je tak malý, předce je hned z rána bedlivý a dbalý. Chci též včasně vstávat, Boha prosit pilně, abych v dobrých věcech zríistal neomylně. Ačkoly jsem ještě mlacíunký a malý, předce chcem už býti ve své práci dbalý. Potom budu milý všem, jak je ten ptáček, a bud au mi říkat: Hodný je to žáček. 26. Zvířatka také cítí. Neškoď chlapče ptáčkům, úbohým zpěváčkům, oni líbě zpívají a hausenky sbírají. Netrap žádných zvířátek, nevybíraj holátek; cítí bolest jako ty, nedělaj jím trampoty. 27. Ptactvo přelétavé. Na podzim stěhují se od nás mnozí milí ptáčkové, kteří na jaře a v létě líbezným zpěvem nás obveselovali. Oni mají letní šatečky: tuhé zimy snésti by nemohli. A kdeby pod sněhem mohli najít červíčka neb zrnečko, kterými se živí? Vlaštovky, slávici, skřivani, žluny, špačkové jsau přelétaví anebo stěhovací ptáci.

32 32 Oni táhnau do teplejších krajin, kde hojnost potravy naleznau. Ked jarní slunce počíná teple svítiti, navracují se zase к nám, aby nás svým milým zpěvem obveselovali. Vlaštovce kdo hnízdo přeje, Bůh mu zaplať! ona pěje. 28. Přísloví. Vrana podlé vrany sedá, rovný rovného si hledá. Zpívaj co umíš, jez co máš, mluv co víš, dělaj, cos povinen: tak obstojíš. Lenoch hryze hladem kosti, pilný má i masa dosti. Pilně pracuj, mírně jez, málo mluv a mnoho věz. 29. Z v ířa ta ve vodě. SBe mobě ji jí rgbt). 9ii)ínj m ají čerroenau ftu= benau frem. SB nafjíd) ri)tmtcíd), potocídj a řcfádj ji jí faptt), bělice, jftifi), ofaunp, úfjoři a mnofjé jiné. Rt)bg íjíaju nem ají. SJlajo rpbí je chutné. Stěfteré rtjbt) jerau jiné ntcufft rijbt); u na«ta!o= ttůjm g rámcem je jftifa.

33 v S3 ЗоЬр, jafítúíp, íorljtnačft) a íjabi gijt na fuc^é gerni i roe tnobé. 9íě!ten íjabi j[au jebonwtí. 3abt) a jafftěrfg ttejfau jeboroaté. 30. H m yz. Mnoho je takových živočichů, kteří bud v povětří, na stromech, ve vodě, pod zemí anebo v jiných tvořích žijí. Jsau mezi nimi takové, které mají bílau krev. Znám mauchy, komáry, chrausty, mravence, věely, osy, čmeláky, kobylky, pavauky, pijavice, hausenky a přemnohé jiné. Užitečné jsau nám hedbávníky a včely. Od hedbávníka máme hedbáv; od včely med a vosk. Mauchy, komáry a hausenky nás m rzí; ale ptáčkové jimi se živí. Také raky znám ; oni mají tělo tvrdau škorepinau pokryté a lezau nazad. Mladého raka starý rak Karhal, proč leze zpak: Neukázal mu ale jak, I lezau oba podnes tak. 31. P o čet živočichů. Rádbych věděl a spočítal, kolik je na zemi zvířátek, kolik pod oblohau ptáčátek? jaké plazí se červíčky? jaké plovají rybičky? a malinkých kolik tvorů, jenž se skrývají pozoru? Kde jsau lidé ti učení a v uměních

34 34 vycvičení, kteří všeckých jména znají, a všech množství spočítají? Darmo já se lidí ptám. jediný Bůh ví to sám ; on jim všeckým pokrm dává, i mně život zachovává. 32. V čelička a holubička. Včelička podle potoka med z květinek sbírala a náhodau spadla do vody. To viděla holubička, která na stromě nedaleko potoka seděla; lutovala úbohan včeličku, ulomila lístek ze stromu a hodila jí ho do vody. Včelička šťastně na lístek vylezla a holubičce děkovala, že jí tak život zachovala. Jednoho rána seděla zase holubička na stromě; tu se ticho Člověk blížil, chtě ji zastřefiti. Už mýřil, v tom tu přiletěla včelička a pichla člověka do ruky, tak, že od bolestí rukau trhnůl, rana vyletěla, a holubička ochráněná radostně odletěla. Včelička se holubičce za dobrodiní odměnila; byla vděčná. My také máme vděční býti, když nám někdo něco dobrého proukázal. Kdo nám proukazuje nej větší dobrodiní? 33. U ostliny. Berně naffe pofnjtd jeft mnoíjt)mi tofťíhním i. Slejraětffí roftíim) jfau ftrotm). SB ^afjrabdd) a fabedj

35 35 rofiau ftronit) ошоспе, jafog jfa u : jabloně, fjtuffft), ffmeftfi), ftreffně, mtffně a jiné. íefiďj roftau ftrontt) liftnaté a djtoojnaté. SDítb, buf, jamor, břeja, jafen, lípa, oíffa, topol, unba utají liftť. Sebla, frnrf, borotoica m ají djtooj, to je f t : liftí ffpíčaté jafo jeíjličfi). po lid) rojte jito, rej, jařmen, otueě, fjradj, fagol bob, profo, fufurica, poíjánfa, ten, řonopě, m af a mnoíjé jiné. B rna obilná rojem i ta ji fe tue mítjně na n ta u fu ; j mauři) je peče djléb a rojíičitá jiná jtbla fe připram uji. 34. Upřímný bratříček. Muly Janek dostal červené jabĺčko; na sestru zavolal: O pohleď Aničko, jak je to jabĺčko krásné a hladké! až ho jen rozkrojím, to bude sladké!! Nato jde Janíček s jablčkem к stolu, povidá setřičce: Sjíme ho spolu. Sestřička hladila jemu ručičku: Nech si ho sám jenom, milý bratříčku. Nechce! tak Janíček, a už ho krojí: Aby mnč chutnalo, půlku vem svoji! Matinka chválila dítky své obě: Buďte jen vždycky tak upřímné к sobe! 35. Pěnkavka v stodole. >oj feblářfu, pirn, pirn, pint! f tobě fí točil jaletím, pobnoat fe na djtoíli, jaf fe m látí obilí.

36 36 jebláéfu, pint, pint, p in t! пеф nine, at to oíuft'm, ja! djutitají grnečřa, tofjo tméljo gitečfa. ф о] pěnfatnfo fíepi fíe p! pogor ba, tu m látí cep; trefw i tě m Ijtaminfu, meta je po ptáčiitfu! >oj pěnfamfo fíepi fíe p! íe b a j na mlátě [i djléb; ag je řábef om látí, nedj ta Ijíab míc netrápí. 36. P ilnost. Pilnost nám dá chleba dost, Bída lenochu je host; Nechci zvykat dlaulio spáti, Č ekat až je st bily den ; Ráděj včasně ráno vstáti Prv, než slunce vyjde ven. * & * Pracovitá včelička Mívá dosti chlebíčka. 37. T ak se chovej. Božena často я ráda zpomínala na Boha. Ochotně chodila do kostela, aby tam slyáela slovo Boží. Ráda se modlila a přitom vždy myslela na to, co modlitba v sobě obsahovala. Božena byla pobožná. V kostele se Božena chovala nábožně a bylo viděti na ní, že ví a cítí, ja k se má

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Alergeny. Porady vedoucích školních jídelen prosinec 2014, KHS LK

Alergeny. Porady vedoucích školních jídelen prosinec 2014, KHS LK Alergeny Porady vedoucích školních jídelen prosinec 2014, KHS LK Potravinová alergie nepřiměřená reakce organismu na látky, se kterými se setkává ve svém prostředí imunitní základ ztráta imunitní tolerance

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old Míry, váhy a ceny v Akrimu Old První tabulka obsahuje základní jednotky. Druhá tabulka jednotky alternativní, které můžete používat pokud jste jednotkoví maniaci a chcete se více pohrabat v převodech.

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

LES VÝZNAM,SPOLEČENSTVÍ

LES VÝZNAM,SPOLEČENSTVÍ LES VÝZNAM,SPOLEČENSTVÍ Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 10.9.2011 Anotace Autor Očekávaný výstup Druh učebního

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

ROVNICE HARRISE-BENEDICTA 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) 4,7 x věk 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) 6,8 x věk

ROVNICE HARRISE-BENEDICTA 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) 4,7 x věk 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) 6,8 x věk SEZNAM PŘÍLOH Příloha A Brocův index Příloha B Queteletův index (BMI) Příloha C Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI Příloha D Metabolické riziko podle obvodu pasu Příloha E Výpočet bazálního metabolického

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15 Obsah 1 Kupujeme a prodáváme automobil...11 K upujem e n ové a u t o... 11 Finanční o tá z k y... 11 Technické o tá z k y... 12 Prostorová hlediska...13 Jízdní vlastnosti...13 Nabízená výbava...13 Jízdní

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Číže sú to koně. Čí to húsky na tej vodě Číže ste husličku, čí že? Čože je to za prekrásne ftáča Dalmácia

Číže sú to koně. Čí to húsky na tej vodě Číže ste husličku, čí že? Čože je to za prekrásne ftáča Dalmácia A dyž já pojedu na dolino orať A dyž sa valášek narodí A já dobre vím A já su synek z Polanky A já taká dzivočka A tere Hranice A v tých Nových zámkoch A vy páni muzikanti Aby nás pán Bůh miloval Aj hájek,

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více