msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!"

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 7/ BRATI A SESTRY V KRISTU, msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! Nejprve pijaly Anežka, Bára, Martina a Zuzka v katedrále svátost bimování. O dalších nedlích poprvé pistoupily ke svatému pijímání dti - nejprve u sv. Ludmily a pak u sv. Bartolomje. Na slavnost Tla a Krve Pán se podle loského vzoru opt sešly pražské farnosti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtcha, aby pak v procesí s Nejsvtjší svátostí vzdaly hold Kristu. Úast byla letos minimáln dvojnásobná jak loni, kdy už jsem to považovala za davy. A byla-li to nádhera minulý rok, co teprve letos! Vím, že se z toho stane krásná tradice, kdy se veejn hlásíme k víe, když následujeme Krista ukrytého v Eucharistii. A nakonec tento Bohem požehnaný msíc završila svátost knžství, kterou pijal svého asu náš farník, Benedikt Hudema. Protože ho mnozí neznáte, pinášíme s ním v tomto ísle rozhovor. Vím, že si na své pijdou i ti, kdo Bena už dávno znají. A pokud vám snad po petení bude líto, že jste se nezúastnili jeho svcení i priminí mše svaté, nezoufejte! Ben bude hned píští nedli sloužit mši svatou v našem kostele! Více se dozvíte v Informacích o farnosti. Hezké léto! za autorský kruh Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH NEDLE NEDLE V MEZIDOBÍ Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 Mši sv. celebruje novoknz P. Benedikt Hudema; udílení novoknžského požehnání Sv. rženec K Knihovna BARTOLOMJKA F Setkání farník se o prázdninách nekoná SV. LUDMILA VE CHVALECH NEDLE (K.kostel, F.fara) Svátost smíení Sv. Bartolomj i sv. Ludmila: ½ h. pede mší sv. Co oekáváme o prázdninách U sv. Bartolomje nebudou mše sv. ve stedu, v Galerii 14 nebude nedlní mše, ostatní zstávají zatím beze zmn. Nekonají se kursy, ob biblické hodiny, Hovory o víe, setkávání v KLUBÍKU, nedlní setkávání farník, ajovna ani výuka náboženství. Dále bží katechumenát a všechny pípravy na svátosti. Dovolenou plánuji na Práce na fae pokraují, je možné se domluvit s Ing. Pavlem Radou, který má na starosti koordinaci, na pomoci. Ve tvrtek 6.7. a v pátek 7.7. se budou naše milé Malé sestry Ježíšovy konen sthovat z hloubtínského domeku do bytu na sídlišt; prosíme o Vaši pomoc, zvlášt silné muže i majitele/provozovatele pimeného vozu (sthování nábytku). Dkujeme moc pedem, mžete se hlásit u mne. Pítomnost sester na sídlišti chápu jako vzácný Boží dar, jako šanci pro erný Most, jako další impuls pro hlásání Krista na tomto míst. Bohu díky! V návaznosti na opravu Broumarské ulice se plánuje rekonstrukce bezprostedního okolí kostela sv. Bartolomje (dláždní vozovky, chodníky, cesta pes farní pozemek). Farní svatobartolomjská pou se bude konat, dá-li Bh, v nedli 27. srpna, kazatel je v jednání. V pedveer slavnosti, v sobotu v 18 hod., vystoupí u nás po nkolika letech známé duo Collegium Microtorum (P. Jaroslav Konený a P. Michal Podzimek). Jste srden zváni, pokud budete v Praze, urit pij te! P. Ladislav Výtžek z Misijního koláe u sv. Bartolomje o minulé nedli, tj , vynesl krásných 2.665,50K, v Galerii takto spontánn mezi sebou vybrali celkem 5000K! Všem dárcm Bh odpla! Z pokladniky Zambie bylo dne vybráno 436K. Peníze budou zaslány na úet farnosti Mishikishi Misiion na stavbu tamjší školy. Ješt jednou za všechny její obyvatele dkuji! Monika Höferová

3 3 Informace o farnosti Úastníci farní pší pout do Staré Boleslavi svaté pijímání u sv. Bartolomje.! "! "! # $ # " %%& # ' " ( " " %!! %$%!! " % $%&! # &!! $! %# ) %&* % " * % + & " $, %! &# " %* &- %$. # " $%! %%%%& #! % Petr S.

4 4 Rozhovor! "#$!!!! % ""!! &! "'!! (!!! )! " Na farnost sv. Bartolomje stále vzpomínám Bene, tob se stýská po ím, že tam tak asto jezdíš? Díky Bohu jsem mohl prožít ve Svatém Mst poslední dva roky svých teologických studií a cítím se tam jako doma. Život s ostatními seminaristy a knžími v eské koleji Nepomucenum, studium na Papežské lateránské univerzit (PUL) a vše co s pobytem souviselo bylo obohacující zkušeností. Soužití v jednom dom s píslušníky rzných národ, knihkupectví s nepeberným množstvím titul v italštin, kvalitní knihovny, akademický život na svtové úrovni, obrovské množství památek a svatých míst, to nemže nepoznamenat. Vždycky jsem inklinoval k historii a umní, na univerzit jsem se navíc setkal hned první rok s Kesanskou archeologií a pozdji jsem mohl navštvovat kurs kesanské archeologie pímo na Papežském institutu kesanské archeologie (PIAC). Rád bych se ješt tomuto oboru, nakolik to bude možné, vnoval. Nejde však jen o njakou intelektuální formaci. Vnímal jsem tam skutenou katolicitu - všeobecnost církve, vždy spolužáci a spolužaky pocházeli ze všech obydlených kontinent a v ím je možné setkat se s celou historií i souasným životem církve v osobách svtc a svtic, nepeberném množství ád, kongregací, hnutí i proud. Prožíval jsem ve Svatém Mst také poslední velikonoce ped smrtí papeže Jana Pavla II., blahé pamti, jeho poheb i konkláve a volbu jeho nástupce Benedikta XVI. Tyto okamžiky bych nazval ecclesiologií v praxi. Rozhodn na n do smrti nezapomenu. Vím, že jsi konvertita, ale jinak je tvá minulost opedena tém tajemstvím. Nemohl bys nám prozradit nco víc? Nemyslím si, že by moje minulost byla opedena tajemstvím. Dtství jsem prožil v áblicích v nepraktikující rodin. Bhem dospívání jsem se zajímal o všechno možné a díky spolužákovi z Gymnázia Na Pražace jsem se setkal i s kesanstvím. Nejprve ryze teoreticky, ale pozdji se postupn z onoho imaginárního Nco stal ON. Pi zptném pohledu jasn vnímám, že to nebyla moje zásluha, ale Boží milost. Cesta k víe se završila ktem ve farnosti

5 5 Rozhovor sv. Prokopa na Žižkov. Rozhodn si nemyslím, že to byla njaká náhoda. Bh mne stále na cest víry stále znovu a znovu pekvapuje. Prý jsi ml i dlouhé vlasy? Vbec si to neumím pedstavit! Ml jsi je hodn dlouhé? A mly nco vyjadovat? Pedstavit si, že piplešatlý lovk mohl mít kdysi husté dlouhé vlasy do pli zad, je pochopiteln obtížné. Byl jsem lenem skupiny historického šermu Merlet a tato vizáž prost patila tehdy k mé osob. Ráno v den ktu jsem si nechal vlasy ostíhat a od té doby je mám stále kratší a v podstatn menším množství. Kdy jsi poprvé pomyslel na to, že bys mohl být knzem? Asi každý konvertita chce radikáln zmnit svj život a hledá i smysluplné povolání. Bhem prvních msíc a let se honí hlavou všelijaké plány a nejinak tomu bylo i u mne. Je to sice krásné období, ale s odstupem asu ho vnímám jako snahu zmnit nejenom sebe, svj život, ale pedevším své okolí aniž bych se tehdy skuten upímn ptal, co po mne chce Bh. Moje jednání muselo být pro okolí dosti nepíjemné. Tehdy jsem také pemýšlel o mnišském život i o knžství. Bhem následujících let jsme ml možnost nahlédnout trochu více do života farnosti i ady knží a poznat i lidské nedokonalosti, které se nevyhýbají ani spoleenství církve. Mezi oním uvažováním, že bych teba mohl být knzem a Božím povoláním k této služb je podstatný rozdíl. Každý lovk, který pemýšlí o povolání ke knžství by se ml modlit, aby dobe rozpoznal svoji cestu, a snažit se být upímný sám k sob i ke druhým, aby si nco nenalhával. Dále si najít njakého duchovního vdce. Jist jsou lidé, kteí v jediném okamžiku poznají, že je Bh volá k tomuto povolání, ale u mne to byl dlouhý proces, nikoli jedno rozhodnutí. Ty jsi nezápasil s tím, že se budeš muset vzdát vlastní rodiny? Zcela vážn jsem o rodin uvažoval. Vím však, že pokud mne Bh volá ke knžství, dá mi sílu, abych na této cest nesl i to, co je v západní církvi se svcením spojené, tedy celibát. Nikoli jako ztrátu ale naopak nco, co mne mže paradoxn obohatit a init svobodnjším pro službu Bohu a lidem.

6 6 Rozhovor Když už jsme u tch žen: jaké postavení podle tebe mají ženy ve spolenosti a v církvi? Muž i žena mají rozdílné úlohy, v rodin i v církvi. Diskuse o tom, kdo je dležitjší jsou hloupé a k niemu nevedou. Boží stvoení je nádherná vc. Muž, který by chtl rodit dti mi pipadá stejn absurdní jako žena, která chce pejímat roli otce. A co si myslíš o ministrantkách? Nepochybuji o tom, že naším vzorem a Matkou je Panna Maria, kterou dokonce Kristus vzal s tlem i duší do nebeské slávy. Pesto nesvil eucharistii jí, ale apoštolm. Ani na Západ ani na Východ není tradice v pisluhování žen u oltáe. Jedinou výjimkou byly tzv. jáhenky, které asistovaly u ktu žen. Osobn si myslím, že u oltáe mají být pedevším ministranti, ale respektuji rozhodnutí, že ministrovat mohou také dívky. Pée o liturgii je v tomto ohledu v kompetenci faráe farnosti. Budeš vést své ministranty k tomu, aby liturgie njak vypadala? Liturgie, zvlášt slavení eucharistie, je zdrojem a vrcholem života církve. Je pro nás pedchutí nebeské slávy, tím nejcennjším, co máme, vždy Bh nám nabízí sám sebe. Obecn lze íci, že jaký je život ve farnosti, taková je i liturgie a jaká je liturgie, takový je i život ve farnosti. Knz není pánem, který svévoln rozhoduje o tom, jak liturgie bude vypadat, ale správcem. Ml by se snažit, aby liturgie byla dstojná a pravdivá, a aby všichni, tedy nejenom ministranti, erpali z její krásy a bohatství. Budu se o to snažit, ale nakolik se mi to s Boží pomocí podaí, to nevím. Jakou službu u oltáe jsi ml coby ministrant nejradši? Vždycky jsem rád sloužil a sloužím u oltáe - a už v seminái i pi jáhenské služb. Jako ministrant jsem ml nejradji svíce a pozdji kadidlo. Nyní jako jáhen již mžeš udlovat svátost ktu a svátost manželství, vést pípravy na všechny svátosti, kázat, žehnat i pohbívat. Co z toho iníš nejradši, respektive z eho jsi ml trému? Trému jsem ml ze všeho, co bylo poprvé. Zvlášt u promluv jsem si uvdomil, že nezáleží jen na mé píprav, pp

7 7 Rozhovor ale pedevším na Duchu svatém, jak oteve srdce poslucha a co je osloví. Paradoxn jsem se setkal s tím, že vci eené mimochodem mohou oslovit více než to, co já sám považuji za dležité. Cenná je i zkušenost neúspchu, protože následn tolik nespoléhám na svoje vlastní síly. Za pár dní pijmeš z rukou J.E. Miloslava kardinála Vlka svátost knžství. Jak se cítíš? Pocity v tomto ohledu nejsou tak dležité. Vím, že když mne Bh dovedl ped knžské svcení, povede mne také dále, a i pes moji lidskou slabost a chyby se mnou poítá a neopustí m. Budu se snažit nepromarnit veliký dar, který mi Bh dává. Následující pondlí budeš sloužit svou první mši svatou - v katedrále v kapli sv. Václava. Pro zrovna tam? Vždy se tam všichni nevejdeme! Rád bych zaal své knžské psobení s pímluvou našich eských svtc a hrob sv. Václava, knížete eské zem, se mi jeví místem vhodným pro slavení eucharistie. Neekám také žádné davy, nemusíte mít obavy. Chtl bys psobit radji ve mst nebo na venkov? Pjdu tam, kam mne ordiná, tedy pražský arcibiskup, pošle. Jako jáhen jsem ve farnostech, kde si mohu užívat venkova a zárove nejsem daleko od Prahy. Uvidíme, co bude dále. Jak si vlastn pedstavuješ svou ideální farnost, tob šitou na míru? Nic takového jako ideální farnost neexistuje. Pál bych si, aby každá farnost byla spoleenstvím vících, kteí jdou skuten za Kristem. Vše ostatní závisí na místních okolnostech. V souasném psobišti jsem se setkal s vynikajícím panem faráem i dobrým spoleenstvím vících, kteí mne pijali. Urit to pro n nebylo jednoduché, když jsem jedenáctý jáhen v poadí na tomto míst za jedenáct let. Máš njaký knžský vzor? Jist. Celou plejádu svtc i tch nekanonizovaným, o nichž jsem pesvden, že se za nás pimlouvají. Na áblickém hbitov navštvuji obas hrob politických vz zavraždných v padesátých letech. Jsou mezi nimi knží z tzv. Babického procesu a umuený Josef Toufar, fará z íhošt. Samozejm mám vzory i mezi žijícími knžími. Je tžké jmenovat jednotlivce. Posilou pro mne jsou zvlášt ti, kteí zstali Bohu vrni v letech komunismu, strávili celá léta v tžkých podmínkách kriminál a tábor nucených prací, a pesto dokázali odpustit svým vznitelm i muitelm. Nevidím u nich žádnou nenávist nebo zatrpklost. Nemén si vážím tch, kteí nesou tíhu dne i horka, každodenní starosti, problémy a pese všechno zstávají vrni Hospodinu. Pro si myslíš, že je u nás málo duchovních povolání? Apoštol bylo dvanáct a co dokázali svatí Pavel, Bonifác nebo Cyril s Metodjem? Nezáleží jen na množství. Po pravd eeno, na poet praktikujících katolík je v eské republice

8 8 Rozhovor knžských a eholních povolání více než napíklad v Polsku nebo na Slovensku. Myslím si, že je poteba se modlit a podporovat kesanské rodiny. Pokud budou katolické, vzejdou z nich nepochybn i nová knžská a eholní povolání Jaký pedmt na KTF jsi ml nejradši? Na KTF UK jsme ml rád dogmatiku. V ím na PULu Kesanskou archeologii. Fascinující byl sám pedmt i osoba profesora, Danila Mazzoleniho, jenž je souasným rektorem Papežského institutu pro kesanskou archeologii, a který svj pedmt má opravdu rád. V ím jsem ml možnost nejen tento obor teoreticky studovat z knih, ale také absolvovat výklad pímo u hmotných pramen na kesanských hbitovech, v basilikách atd. Tato vdní disciplína se vnuje studiu hmotných svdectví o život kesan v prvních staletích - hranicí je pontifikát papeže ehoe Velikého ( ). Tento obor proniká celou adu dalších obor a pináší též mnoho nového pro studium dogmatiky, liturgiky i historie. pamatují na knze. Uvdomuji si, že nebýt modliteb a obtí mnoha lidí, nestal bych se kesanem a už vbec bych nenastoupil cestu ke knžskému svcení. Dkuji. # )*+,-"#.! % #) / ' )0 )! " # )! )! )0 )!! )0 " '12 /' # &! " ) & ) 7 )) 89 ' " :! ;)<" Pamatuješ si na psobení v naší farnosti? Na farnost sv. Bartolomje stále vzpomínám. Na adu pracovních aktivit od kopání paez až po ištní pdy od holubinc, na mše sv. v pekrásném interiéru i na pší pout do Staré Boleslavi. Chtl bys nám na závr nco sdlit? Rád bych podkoval všem, kteí pam

9 9 Rozhovor Nakonec dovolte osobní vzpomínku Už ped lety jsme zjistili, že Ben má rád dti. Což je samozejm dobe. Jednou jsme (respektive naše maminky) tuto jeho lásku k dtem využili. Stalo se tak na jednom z každoroních farních pobyt na horách. Tu zimu (na pelomu let 1996/97) se jelo do Královce v Krkonoších. Ben, jakožto pravá ruka P.Vladi-míra Kellnara (který psobil u sv. Bartolomje ped P.Ladislavem), dostal za úkol hlídat jeho placku rumu, kterou si vždy piléval do aje a též nabízel ostatním. Ženy v kuchyni vaily obd a dostaly nápad, co by mohli páterovi provést : vylít rum z placky a dolít ji ajem. Jediným problémem tedy bylo odlákat Benovu pozornost k placce. I navedly dti, aby si šly s Benem hrát. A Ben neml to srdce jim takovou radost odepít U veee si pak páter Kellnar pilévá z placky do aje a nabízí ostatním. Pileje si jeden, druhý a až pak Jirka Polák povídá: Prosím t, co ta pna? a piichne. Pro jistotu ješt ochutná pímo z placky: Tý jo, ty si edíš aj ajem, jo? Marta Höferová

10 10 Stránka pro dti (a nejen pro n) Tentokrát je na této stránce píbh. Hádanky a kížovky budou pokraovat zase po prázdninách. Požár Lidé, kteí znají Michala jen zpovzdálí, íkají, že je chuligán. Ti však, kteí ho znají blíže, o úsudku tch prvních sice nepochybují, ale zárove tvrdí, že má dobré srdce. Je po mamince, shodnou se ženy na tom, kde je teba hledat u tohoto vyhlášeného uliníka pvod jeho soucitu s druhými. A mají pravdu. Jeho máma mla a má skuten otevené oi pro druhé a snad.práv tato touha dávat synovi to nejlepší vedla k tomu, že ho rozmazlila, takže si nyní dlá, co chce. Také dnes opustil Michal dm, pestože byla maminka proti tomu. Ale copak ji mohl poslechnout, když mají sraz v bunkru? Cítí v duši rozpor. Ne kvli tomu, že neposlouchá. Ale je mu maminky líto. Ví, že bude muset práci udlat sama, zatímco jinak by jí mohl hodn pomoci. Nicmén zákony party mu nedovolují, aby nejel do bunkru. Šlape tedy na kole a nahlas si pohvizduje, aby v sob potlail onen soucit s maminkou. Cestu si zkracuje úzkými ulikami mezi domky, které dosud nepohltilo sídlišt. Hoí, zaslechne poprvé neuvitelnou zvst z úst njaké jeící ženy. Nechce tomu zprvu vnovat pozornost, ale pak pece jenom zastavuje kolo. Poj také pomoci, zahuí na nho muž, který spchá stejným smrem jako zdšená žena. Udlá nkolik váhavých krok, ale pak naskakuje na kolo, dožene muže a chce se ho zeptat na adresu. Ale není to teba. Na rohu ulice spatí hustý kou, stoupající k obloze. Šlápne do pedál a bhem dvou minut se dostane k nešastnému místu. Ze typodlažního domu je požárem zachváceno zejm první poschodí, nebo z jeho oken se valí hustý dým. Je tam dít! zavolá nkdo z davu. To je náš Vlastík, vzkikne jako šílená žena, která tu již chvíli pobíhá mezi množstvím lidí, aby našla svého syna. Na ulici nastává úplné ticho a všichni pozorují asi tyletého chlapce, jak volá maminku. Jdu pro nho, rozhoduje se matka a svuje své další dv dti jedné z žen. Nikam nechote, poruí Michal tak, jak je zvyklý z party, ale vzáptí pece jen vysvtluje: Jsem menší, nakrátko ostíhaný, umím skákat, nic se mi nestane. Ale když vidí, že pesvdování se míjí úinkem, rozbhne se k hoícímu domu. Jeho dobré srdce mu schvaluje toto jednání, a tak s jistotou vkroí do domu. Na chodb je však nedýchatelno pro množství koue. Vrací se

11 11 Stránka pro dti (a nejen pro n) ven, aby tam nabral plné plíce vzduchu. Kouová clona mu dlá problémy pi hledání schodišt. Je to ztracený as. Pesto se dostává pomrn rychle do prvního poschodí, kde už plameny šlehají z nejvíce postiženého bytu proti schodišti. Podaí se mu proklouznout, ale pitom cítí, že mu žár osmahl obliej. Jen tžko nabírá vzduch, nebo ohe již pronikl do druhého poschodí. Dvee byt jsou otevené tak, jak je nechali prchající nájemníci. Odhaduje, kde by se ml nacházet uvznný chlapec. Daí se mu najít ho napoprvé. Poj, vynesu t ven, zakií na nho, ale musí si stejn pro nho zajít. Na chodb však zjišuje, že tudy cesta ven nepovede. Požár se již tak rozšíil, že plameny šlehají až ke schodišti. Vrací se zpt nahoru, ale i tam je obtížné pohybovat se v koui šíícího se požáru. Pitiskne kluka ješt více k sob a zamíí k oknu. Ví, že každou chvíli musejí pijet hasii, kteí budou mít záchranou plachtu. Cosi však prudce zasyí a za zády se mu rozhoí plamen v plné síle. Souasn zaslechne houkání požárnického vozu. Žár zezadu však zaíná být nesnesitelný. Michal se rozhoduje k nezbytnému kroku. Pitiskne chlapce ješt silnji než dosud, v okn se pikrí a skáe dol. Dopadá na nohy, které ho však v pružném postoji neudrží. Chlapce však v tvrdém pádu nepustí. Nikdo si v prvních chvílích nevšímá, že Michal má konetiny všelijak pokroucené. Všichni jásají nad zachránným díttem, které mže maminka léit ze šoku ve svém náruí. Pijíždí další hasiské auto. Troubí a prudce brzdí. Teprve nyní si pihlížející všímají, že zachránce nevstává ze zem. Okamžit je kolem nho klubko lidí. Michal je bledý a snaží se narovnat konetiny. Je v prvním šoku, takže bolest ješt necítí. Požárníci se starají o likvidaci ohn, ale pesto vyleují jednoho muže, který pináší dlahy a snaží se na n urovnat polámané Michalovy nohy. Ozývá se houkání sanitky. Je to vskutku v pravý as, nebo zranný zaíná úpt bolestí. Dostává utišující injekci a je peložen na lehátko. Brzy na to ve shluku pihlížejících mizí v útrobách sanitky. Lidi ani tak nezajímá požár jako osud hrdiny, který zachránil ped smrtí chlapce. idi sanitky zaazuje rychlostní stupe, ale nemže pehlédnout mávání staršího muže. Je to pan fará. Zstává tedy stát a nechá knze otevít boní dvee. Michale, oslovuje píchozí ranného, nevím, jestli tomu víš, ale já ti pesto dám požehnání, aby ti Bh pomohl snášet všechny bolesti a tžkosti. Knz dlá rannému kížek na elo a zdravotníci v úct pihlížejí. Je to záležitost nkolika sekund, Michal ji vnímá jako podání pomocné ruky a v zachráncích v sanitce zanechává hluboký dojem. Knz vystupuje a záchranný vz se prudce rozjíždí. Zbožný muž zstává stát uprosted kruhu lidí, kteí mlí. Vzhlédne k nim a cítí povinnost nco íci. Chvíli váhá, ale pak pevn pronáší: Milí lidé, Michal je hrdina, ale

12 12 Stránka pro dti (a nejen pro n) nyní sklízí ovoce, které je asto s hrdinstvím spojeno: bolest a utrpení. Kdo z vás se umí modlit, pipojte se ke mn v prosb za tohoto mladého lovka. Po chvilce vyzývavého ticha zaíná: Ote náš... zprvu sám, ale postupn se k nmu pidávají další hlasy. A když pipojuje Zdrávas Maria, je to už slušný sbor tch, kteí svují zranného Pann Marii. V tch okamžicích se mstem ítí sanitka a její výstražné houkání jí umožuje zkrátit dobu dojezdu do nemocnice na co nejkratší možný asový úsek. Michal je pod tlumivým úinkem lék, ale v bdlých okamžicích si staí uvdomit, že jeho éra nezranitelnosti skonila. Po píjezdu do nemocnice následuje rentgenové vyšetení a nkolikahodinová operace. Po ní prospí zbytek dne i celou následující noc. Teprve na druhý den se dozví, že se lékam podailo dát dohromady jeho polámané dolní konetiny. Bezmocn leží a musí si nechat sloužit sestrami a spolupacienty na pokoji. Celý personál ho považuje za hrdinu, ale na Michalovo srdce dorážejí myšlenky tohoto typu: Neml jsi tam lézt... Mls to nechat druhým... Te to máš... Na druhý den odpoledne se potichu otevírají dvee. Pesto sebou Michal trhne, nebo se lekne, že vchází sestra s další injekcí. Ve dveích však stojí s rozpaitým úsmvem malý chlapec. Michal ho poznává hned. Kluk se usmívá a skrývá se za kyticí gerber. Šouravým krokem se pibližuje k lžku nemocného. Stojí rozpait a zejm zapomnl na všechno, co ml nauené. Michal už už chce íci, že není holka, aby mu nosil kvtiny. Namísto toho však vztáhne ruku a kvtiny si položí na prsa. Teprve te se chlapec vzpamatuje a vysouká ze sebe: Dkuji ti, že jsi mne zachránil. Michal ho pohladí po vlasech a nerozumí sám sob, když se mu v oích zalesknou slzy. ešení soutže z minulého ísla: 1.Olivová, 2. andlé, dní, 4. po seslání Ducha Svatého, 5. prorok Joel

13 13 Neuniklo nám SRBOCHORVATSKY Oe naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Doði kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen! Ote náš POLSKY Ojcze nasz, który jest w niebie, wi si imi twoje, Przyjd Królestwo twoje, Bd wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wód nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen ANGLICKY Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. NMECKY Vater Unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

14 14 Neuniklo nám MAARSKY Ote naš,kojto si na nebesata, da se sveti imeto Ti, da dojde carstvoto Ti, da bde voljata Ti kakto na nebeto, tj i na zemjata. Nasšhtnijat ni chljab dai ni dnes, i prosti nam dlgovete ni, kakto i nie proštavame na dlžnitsite si, i ne ni vveždaj v iskušenie, no izbavi ni ot lukavija. Amin. ITALSKY Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. FRANCOUZSKY Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! ŠPANLSKY Padre nuestro, que estás en el cielo, sanctificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amen.

15 15 Úvaha / $& * $ * " " % #! 0 " % ( # " & # "! % % # & # " " "! " # # # %# " &! % &! 1!! + % % &! * # " 2 % %% $!! %%! % * & *! %% $ 1 $% % $% $ 3 #! $ # " % " " % % 4! &! $ % $ % %%# " %!! $ # # %& # $! $* $% " 5 " $& * # $! %& $ $ #! 5 "! % & $ # " & # " 6* * &7! &" * $%% ( %$&* * $& * % * $ " # " 4! & $%" * $&* ) 8 9 :; & %! %" &*! 2! $ : 68 # & $ $! % &7 % $ : 61! 1! 1%1%&7!! # < # # 2 = 2 6 $ ( 8 / > " %& * %!! %! $& 1 6( 17# " %#? + # %% 8! % %* * #! $, 3 %%A! %%%&%%%%%,7 /! " <! $= " * % 1 % $ % $ %! B ) " * & * $ %& C 6 $& % D $ % 1 % " * $! & * " " % A & %& $ $ B E,7 : 6. $%! $ $ &7 %$% #! %$! # " & % " # %& " %" ( # % # " " " <$%%# = F % &$ # %%$1&* 8 $% * # " %! %%&!!! ) # &* % G $& * %! %%% # $! 2! &! 6 7! 1 %! # $$% %! * " ' * * % * %. $! # %! %! %! 1 9 %$%&* *! %! %%&$* %$# # % <& %& = H $ * <! %$=! & #! %%%<! %=&$ H " & " * " # % G * & A #! %! %D " $ ) *! $ &* " 5 * * %%! " %!! %% $%# & Petr Stešák

16 16 Pohádka nejen pro dti O DDOUŠOVI Byl jeden Ddouš a ten poád prohlašoval, že má nejvíc zkušeností ze všech, že si nikdy nenechal nic líbit, že je poádným chlapem, kterého pochválil i zástupce starosty a proto ho musí všichni respektovat. Jednou si vzal Ddouš epici a šel na dvorek, kde zaal jen tak sám pro sebe pemítat o všem, co v život dokázal. Znenadání pilétl erný havran, usedl na blízkou zídku a zaal se Ddoušovi smát. Co si to dovoluješ, mn se nikdo smát nebude! zbrunátnl Ddouš. Ale havran se smál dál a ím dál víc. Ddouš se zprudka nadechl a prasknul. Z hmotného Ddouše zbyla nehmotná dušika a tu k sob pivolal dobrý Adonaj. Povyprávj mi, jak a pro jsi se v život namáhal pobídl Adonaj dušikového Ddouše. Makal jsem, abych vydlal prachy, rozpovídal se celkem ochotn Ddouš, postavil jsem barák, aby mla rodina kde bydlet; byl jsem hodnej na ženu, aby ona byla hodná na m; pro dti a vnouata jsem dlal, co šlo Hele, mn nemusí nikdo nic povídat pidal Ddouš na drazu. Tak to jsi vážn borec, že s to tak všechno zaídil, konstatoval nebeský Adonaj. A o bys chtl poprosit m? Já jsem se nikdy nikoho o nic nedoprošoval. A jak se tak na tebe dívám, ty jsi dobrej leda tak pro flan áky a jiný slabochy, ekl ten samolibý Ddouš a to byla jeho osudová a nenapravitelná chyba. Kdyby poprosil, aby mohl napoád být se svými blízkými, milosrdný Adonaj by mu jeho pání bez problém a rád splnil. Takto ovšem zstal Ddouš úpln sám. Zírá tup ped sebe a do nekonena opakuje: Já mám zkušenosti Já vím, kolik má chlap vydlat Já vím, koho volit Já jsem si vždycky uml poradit Já dokážu poslat do háje teba i primáe Já mám zkušenosti Petr Stešák Kdo honí štstí, sám je štván. Alois Jirásek Radji býti, než se zdáti. Tycho de Brahe Kdo propadne záští, je na tom stejn jako lovk, který požije jed a pak eká, až nkdo jiný ume. Malachy Macourt Když vylezete na vysokou horu, oteve se vám výhled na spoustu dalších, na nž byste mli vystoupit. Nelson Mandela Odpustit znamená nejhloubji pochopit. Miroslav Horníek Oko za oko vede jen k ješt k vtší slepot. Cat s Eye (Doubledaj) V život je to jako na tanením parketu.nemžete být lepší než váš partner. R. Maratz Citáty pipravila Eva A.M

17 17 Duchovní strana eský protestantismus ' # " " ) I J # # " % # $ " # * * % % % D 2! % % $ & # "!! ) I &# " ) K G # # # " G D % ) * # 2 %! * %# # %! % %!!! # *! D # * &%# %! G G $&# " $ $ $* # " 5 " %! %# & 0 * * %&!! # *! % /! %! % % % %&# "! %* # " &$" G!! & * " & %$%! %* # + %%! %L! %M %%G K " %1 ; $! 1 % % * + %%! %&* %! ; K " %1%$%# &*! %2 " $! %& $! %!! * % * #! '$2 " $* $ " $! 4!!! * $! $ # " $%! %%" $ " * % & $ $ % K " %1!? & # % &! 5 " " % <N &* %! # %!! 0 = 4 % $! + %% / "! % 5 * * %$! K " %1# ;.! *! & * & $$! % " % % G % %%1% 1% - 1%G K " %1 %! %F. %%1% 1%# "! # " " ) " *! $ % % &! * %# %! 4 # " 4 $ %% % %& # " K " %1" " F % $! %! # %# %! # $ # "! %&" * " %! * %# F! $$% 2 " 5! % 4 # " " $* &F &! $$!!! * %G O O # " * #! %&! F

18 18 Duchovní strana eský protestantismus!! * %! # %&* $%'&* $ &* # " ;! % %&* K " %1" " * %!! * %&! %&* %* # 0 &# '5 * %&# " $ $%# * ) %% $" &# :% &*! " # % 9 - % # &! *! $! 5! % # * # - % & * % $ # K " %1 %" F! " # %& % #! # $!! * %! $ # " ;! %!! * # $ *! %!! *! % %P %! $!! " * &# " " 2 %# %! " *!! * %! % %;! "! %! # &F! %!! %. 1% %!! *. + % 1! * % %" % K " %1" " & $!!! 4 0 G O O III * # F " &# " % F " ) " * $ %&! $2 "! %$" "! %" ) %&# " " * %G K " %1&# " $& $ * %F I" * K " %1$" & $ " % %% ) %&# " F %! $%& # " # % F # "! & * $ %! $ # %! %! $&* &# :%!! G %F! &*!! $$%&* %(! F %* %% * # " # " %! $%% $% % 8 & # " F % %% & %%! F &%! 1 "! % " # * $ & # " * % %%!! * ; & # " $ &" # "! %! %&* # % # "! 0! / * %& * ( % $%! * %! * %!! * %&$*! %% ( % &$F # %%! + % I! $!! * D % M $ " % $ % G % $& $ F # %! 4 # * &" $%!! $ %" &* # " &* # " %! &#! ) % 5 "! F % $% " %%1 % # * &! %% % % 5 " " C! * &! % G H %& # %%G #! " #!! " " $ %& '"! ( ) ' " ) '" * " ' + ", pipravila Blanka Ocovská

19 19 Výchova Už je to tady Prázdninové volno Každý z nás žije zejm njakým oekáváním, samozejm tím chtným a žádaným. iníme si na nj nárok a nepedpokládáme neúspch, jak marné. Toužíme, tšíme se, pejeme si skoro legitimní nároky, za tu naši dinu v práci, za starost doma, za lopotní a pachtní, snad si trošku toho klidu a radosti zasluhujeme!! Možná ano, možná ne, kdo ví? Jedni o prázdninách cestují blízko i daleko, druzí podnikají všelijaké akce ku prospchu svému i druhých, další si brigádou pivydlávají nebo se vzdlávají, no, jednoduše vše to, na co bhem roku nezbývá as nebo síla. Cítím však, že je zde nový fenomén, jenž nemá obdoby : - máme poítae-! Páni, takové chytré zaízení a šikovné hejblátko, se kterým si mnohý dosplý neví rady a každý pedškolák jej naprosto pesn ovládá. Jen a se ty naše dti vzdlávají, nic na tom, že jsou stále ped obrazovkou, víte, ony netou, tak a alespo vstebávají informace pes poíta takto a jinými dvody vzdáváme est poítai a omlouváme neschopnost a nemohoucnost svých dtí a pedevším svoji. Naprosto neuvitelné je vysedávání ped obrazovkou, když je venku sluneno, na koupání, i ježdní na kole, venku zpívají ptáci a kytky a stromy voní, co to jde. Ono taky, co by venku dti dlaly, když i ostatní dti depí u poítae,vi te? Poíta je tak dokonalé šidítko dudlík, že sám sebe žádá. Tak ped dvaceti lety vyplovala volný as televize, to áblovo kopýtko, ta se však jednoduše díve nebo pozdji vypnula, teba proto, že se as programu naplnil a jednoduše skonil. Poíta je teba as od asu defragmentovat, reinstalovat,vyisit a odzkoušet, ochránit jej zavedením antivirového programu, smazat spamy a nevyžádané y, zálohovat data, doplnit softvér a vymnit hardvér jak prosté! Tomu všemu je teba se vnovat,. jen co to dodlám, mami, tak to vypnu a hned pjdu spát... ono taky, jak jinak, když už je noc? Nejvíce m však bolí, když si sedmileté dti ped školou vzkazují, že se dnes venku nesejdou, protože si musejí promítnout 2 filmy a zkopírovat 3 hry, protože jejich verze jsou už msíc staré, tudíž nemožné a naprosto mimo. A máma stejn íkala, a jsem doma a nedlám žádný vylomeniny. Všem nám, dtem, týnejdžrm i dosplým peju o prázdninách alespo trošku schopnosti rozeznávat podstatné od nepodstatného, pekonávat pekážky, radovat se z krásy a snažit se prožívat a naplovat svoje prázdninové volno a nikdy nepodléhat sám sob ( a ani poítai). Martin Pecka

20 20 Literární stránka VERŠE KE KESTNÍMU PATRONOVI Petr Stešák G 2 *!! % & * 5 * * * # * $( % * % $C &'& % # " $ $! * $!! C! # $! ) % # "!!! * $&$* $%$ # $%%&%%&% ) %# $! $%A # %& " # '$%$%%# &. " $%# " $%# 5 " # $! %A D " %%# Q $ *! / " 5 * %! * " +!? "!! % $% &* R E! %" $%$# &" " % # %! % %# " %! % G * %! # *! 2 %&%$* G * %! $ A8 &! $ $( 8! " # %%# $%" " $! %%& %* A%! G A! $% # &* %! # # Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (8 K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na nebo do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Říjen 2013. Střední vzdělání s MZ nástavbové studium 1. a 2. ročník čtyřletý obor 2. ročník

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Říjen 2013. Střední vzdělání s MZ nástavbové studium 1. a 2. ročník čtyřletý obor 2. ročník Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do testové formy. Slouží k ověření znalostí morfologických jevů. Součástí testu je záznamový arch. Časová náročnost testu včetně administrace

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více