msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!"

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 7/ BRATI A SESTRY V KRISTU, msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! Nejprve pijaly Anežka, Bára, Martina a Zuzka v katedrále svátost bimování. O dalších nedlích poprvé pistoupily ke svatému pijímání dti - nejprve u sv. Ludmily a pak u sv. Bartolomje. Na slavnost Tla a Krve Pán se podle loského vzoru opt sešly pražské farnosti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtcha, aby pak v procesí s Nejsvtjší svátostí vzdaly hold Kristu. Úast byla letos minimáln dvojnásobná jak loni, kdy už jsem to považovala za davy. A byla-li to nádhera minulý rok, co teprve letos! Vím, že se z toho stane krásná tradice, kdy se veejn hlásíme k víe, když následujeme Krista ukrytého v Eucharistii. A nakonec tento Bohem požehnaný msíc završila svátost knžství, kterou pijal svého asu náš farník, Benedikt Hudema. Protože ho mnozí neznáte, pinášíme s ním v tomto ísle rozhovor. Vím, že si na své pijdou i ti, kdo Bena už dávno znají. A pokud vám snad po petení bude líto, že jste se nezúastnili jeho svcení i priminí mše svaté, nezoufejte! Ben bude hned píští nedli sloužit mši svatou v našem kostele! Více se dozvíte v Informacích o farnosti. Hezké léto! za autorský kruh Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH NEDLE NEDLE V MEZIDOBÍ Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 Mši sv. celebruje novoknz P. Benedikt Hudema; udílení novoknžského požehnání Sv. rženec K Knihovna BARTOLOMJKA F Setkání farník se o prázdninách nekoná SV. LUDMILA VE CHVALECH NEDLE (K.kostel, F.fara) Svátost smíení Sv. Bartolomj i sv. Ludmila: ½ h. pede mší sv. Co oekáváme o prázdninách U sv. Bartolomje nebudou mše sv. ve stedu, v Galerii 14 nebude nedlní mše, ostatní zstávají zatím beze zmn. Nekonají se kursy, ob biblické hodiny, Hovory o víe, setkávání v KLUBÍKU, nedlní setkávání farník, ajovna ani výuka náboženství. Dále bží katechumenát a všechny pípravy na svátosti. Dovolenou plánuji na Práce na fae pokraují, je možné se domluvit s Ing. Pavlem Radou, který má na starosti koordinaci, na pomoci. Ve tvrtek 6.7. a v pátek 7.7. se budou naše milé Malé sestry Ježíšovy konen sthovat z hloubtínského domeku do bytu na sídlišt; prosíme o Vaši pomoc, zvlášt silné muže i majitele/provozovatele pimeného vozu (sthování nábytku). Dkujeme moc pedem, mžete se hlásit u mne. Pítomnost sester na sídlišti chápu jako vzácný Boží dar, jako šanci pro erný Most, jako další impuls pro hlásání Krista na tomto míst. Bohu díky! V návaznosti na opravu Broumarské ulice se plánuje rekonstrukce bezprostedního okolí kostela sv. Bartolomje (dláždní vozovky, chodníky, cesta pes farní pozemek). Farní svatobartolomjská pou se bude konat, dá-li Bh, v nedli 27. srpna, kazatel je v jednání. V pedveer slavnosti, v sobotu v 18 hod., vystoupí u nás po nkolika letech známé duo Collegium Microtorum (P. Jaroslav Konený a P. Michal Podzimek). Jste srden zváni, pokud budete v Praze, urit pij te! P. Ladislav Výtžek z Misijního koláe u sv. Bartolomje o minulé nedli, tj , vynesl krásných 2.665,50K, v Galerii takto spontánn mezi sebou vybrali celkem 5000K! Všem dárcm Bh odpla! Z pokladniky Zambie bylo dne vybráno 436K. Peníze budou zaslány na úet farnosti Mishikishi Misiion na stavbu tamjší školy. Ješt jednou za všechny její obyvatele dkuji! Monika Höferová

3 3 Informace o farnosti Úastníci farní pší pout do Staré Boleslavi svaté pijímání u sv. Bartolomje.! "! "! # $ # " %%& # ' " ( " " %!! %$%!! " % $%&! # &!! $! %# ) %&* % " * % + & " $, %! &# " %* &- %$. # " $%! %%%%& #! % Petr S.

4 4 Rozhovor! "#$!!!! % ""!! &! "'!! (!!! )! " Na farnost sv. Bartolomje stále vzpomínám Bene, tob se stýská po ím, že tam tak asto jezdíš? Díky Bohu jsem mohl prožít ve Svatém Mst poslední dva roky svých teologických studií a cítím se tam jako doma. Život s ostatními seminaristy a knžími v eské koleji Nepomucenum, studium na Papežské lateránské univerzit (PUL) a vše co s pobytem souviselo bylo obohacující zkušeností. Soužití v jednom dom s píslušníky rzných národ, knihkupectví s nepeberným množstvím titul v italštin, kvalitní knihovny, akademický život na svtové úrovni, obrovské množství památek a svatých míst, to nemže nepoznamenat. Vždycky jsem inklinoval k historii a umní, na univerzit jsem se navíc setkal hned první rok s Kesanskou archeologií a pozdji jsem mohl navštvovat kurs kesanské archeologie pímo na Papežském institutu kesanské archeologie (PIAC). Rád bych se ješt tomuto oboru, nakolik to bude možné, vnoval. Nejde však jen o njakou intelektuální formaci. Vnímal jsem tam skutenou katolicitu - všeobecnost církve, vždy spolužáci a spolužaky pocházeli ze všech obydlených kontinent a v ím je možné setkat se s celou historií i souasným životem církve v osobách svtc a svtic, nepeberném množství ád, kongregací, hnutí i proud. Prožíval jsem ve Svatém Mst také poslední velikonoce ped smrtí papeže Jana Pavla II., blahé pamti, jeho poheb i konkláve a volbu jeho nástupce Benedikta XVI. Tyto okamžiky bych nazval ecclesiologií v praxi. Rozhodn na n do smrti nezapomenu. Vím, že jsi konvertita, ale jinak je tvá minulost opedena tém tajemstvím. Nemohl bys nám prozradit nco víc? Nemyslím si, že by moje minulost byla opedena tajemstvím. Dtství jsem prožil v áblicích v nepraktikující rodin. Bhem dospívání jsem se zajímal o všechno možné a díky spolužákovi z Gymnázia Na Pražace jsem se setkal i s kesanstvím. Nejprve ryze teoreticky, ale pozdji se postupn z onoho imaginárního Nco stal ON. Pi zptném pohledu jasn vnímám, že to nebyla moje zásluha, ale Boží milost. Cesta k víe se završila ktem ve farnosti

5 5 Rozhovor sv. Prokopa na Žižkov. Rozhodn si nemyslím, že to byla njaká náhoda. Bh mne stále na cest víry stále znovu a znovu pekvapuje. Prý jsi ml i dlouhé vlasy? Vbec si to neumím pedstavit! Ml jsi je hodn dlouhé? A mly nco vyjadovat? Pedstavit si, že piplešatlý lovk mohl mít kdysi husté dlouhé vlasy do pli zad, je pochopiteln obtížné. Byl jsem lenem skupiny historického šermu Merlet a tato vizáž prost patila tehdy k mé osob. Ráno v den ktu jsem si nechal vlasy ostíhat a od té doby je mám stále kratší a v podstatn menším množství. Kdy jsi poprvé pomyslel na to, že bys mohl být knzem? Asi každý konvertita chce radikáln zmnit svj život a hledá i smysluplné povolání. Bhem prvních msíc a let se honí hlavou všelijaké plány a nejinak tomu bylo i u mne. Je to sice krásné období, ale s odstupem asu ho vnímám jako snahu zmnit nejenom sebe, svj život, ale pedevším své okolí aniž bych se tehdy skuten upímn ptal, co po mne chce Bh. Moje jednání muselo být pro okolí dosti nepíjemné. Tehdy jsem také pemýšlel o mnišském život i o knžství. Bhem následujících let jsme ml možnost nahlédnout trochu více do života farnosti i ady knží a poznat i lidské nedokonalosti, které se nevyhýbají ani spoleenství církve. Mezi oním uvažováním, že bych teba mohl být knzem a Božím povoláním k této služb je podstatný rozdíl. Každý lovk, který pemýšlí o povolání ke knžství by se ml modlit, aby dobe rozpoznal svoji cestu, a snažit se být upímný sám k sob i ke druhým, aby si nco nenalhával. Dále si najít njakého duchovního vdce. Jist jsou lidé, kteí v jediném okamžiku poznají, že je Bh volá k tomuto povolání, ale u mne to byl dlouhý proces, nikoli jedno rozhodnutí. Ty jsi nezápasil s tím, že se budeš muset vzdát vlastní rodiny? Zcela vážn jsem o rodin uvažoval. Vím však, že pokud mne Bh volá ke knžství, dá mi sílu, abych na této cest nesl i to, co je v západní církvi se svcením spojené, tedy celibát. Nikoli jako ztrátu ale naopak nco, co mne mže paradoxn obohatit a init svobodnjším pro službu Bohu a lidem.

6 6 Rozhovor Když už jsme u tch žen: jaké postavení podle tebe mají ženy ve spolenosti a v církvi? Muž i žena mají rozdílné úlohy, v rodin i v církvi. Diskuse o tom, kdo je dležitjší jsou hloupé a k niemu nevedou. Boží stvoení je nádherná vc. Muž, který by chtl rodit dti mi pipadá stejn absurdní jako žena, která chce pejímat roli otce. A co si myslíš o ministrantkách? Nepochybuji o tom, že naším vzorem a Matkou je Panna Maria, kterou dokonce Kristus vzal s tlem i duší do nebeské slávy. Pesto nesvil eucharistii jí, ale apoštolm. Ani na Západ ani na Východ není tradice v pisluhování žen u oltáe. Jedinou výjimkou byly tzv. jáhenky, které asistovaly u ktu žen. Osobn si myslím, že u oltáe mají být pedevším ministranti, ale respektuji rozhodnutí, že ministrovat mohou také dívky. Pée o liturgii je v tomto ohledu v kompetenci faráe farnosti. Budeš vést své ministranty k tomu, aby liturgie njak vypadala? Liturgie, zvlášt slavení eucharistie, je zdrojem a vrcholem života církve. Je pro nás pedchutí nebeské slávy, tím nejcennjším, co máme, vždy Bh nám nabízí sám sebe. Obecn lze íci, že jaký je život ve farnosti, taková je i liturgie a jaká je liturgie, takový je i život ve farnosti. Knz není pánem, který svévoln rozhoduje o tom, jak liturgie bude vypadat, ale správcem. Ml by se snažit, aby liturgie byla dstojná a pravdivá, a aby všichni, tedy nejenom ministranti, erpali z její krásy a bohatství. Budu se o to snažit, ale nakolik se mi to s Boží pomocí podaí, to nevím. Jakou službu u oltáe jsi ml coby ministrant nejradši? Vždycky jsem rád sloužil a sloužím u oltáe - a už v seminái i pi jáhenské služb. Jako ministrant jsem ml nejradji svíce a pozdji kadidlo. Nyní jako jáhen již mžeš udlovat svátost ktu a svátost manželství, vést pípravy na všechny svátosti, kázat, žehnat i pohbívat. Co z toho iníš nejradši, respektive z eho jsi ml trému? Trému jsem ml ze všeho, co bylo poprvé. Zvlášt u promluv jsem si uvdomil, že nezáleží jen na mé píprav, pp

7 7 Rozhovor ale pedevším na Duchu svatém, jak oteve srdce poslucha a co je osloví. Paradoxn jsem se setkal s tím, že vci eené mimochodem mohou oslovit více než to, co já sám považuji za dležité. Cenná je i zkušenost neúspchu, protože následn tolik nespoléhám na svoje vlastní síly. Za pár dní pijmeš z rukou J.E. Miloslava kardinála Vlka svátost knžství. Jak se cítíš? Pocity v tomto ohledu nejsou tak dležité. Vím, že když mne Bh dovedl ped knžské svcení, povede mne také dále, a i pes moji lidskou slabost a chyby se mnou poítá a neopustí m. Budu se snažit nepromarnit veliký dar, který mi Bh dává. Následující pondlí budeš sloužit svou první mši svatou - v katedrále v kapli sv. Václava. Pro zrovna tam? Vždy se tam všichni nevejdeme! Rád bych zaal své knžské psobení s pímluvou našich eských svtc a hrob sv. Václava, knížete eské zem, se mi jeví místem vhodným pro slavení eucharistie. Neekám také žádné davy, nemusíte mít obavy. Chtl bys psobit radji ve mst nebo na venkov? Pjdu tam, kam mne ordiná, tedy pražský arcibiskup, pošle. Jako jáhen jsem ve farnostech, kde si mohu užívat venkova a zárove nejsem daleko od Prahy. Uvidíme, co bude dále. Jak si vlastn pedstavuješ svou ideální farnost, tob šitou na míru? Nic takového jako ideální farnost neexistuje. Pál bych si, aby každá farnost byla spoleenstvím vících, kteí jdou skuten za Kristem. Vše ostatní závisí na místních okolnostech. V souasném psobišti jsem se setkal s vynikajícím panem faráem i dobrým spoleenstvím vících, kteí mne pijali. Urit to pro n nebylo jednoduché, když jsem jedenáctý jáhen v poadí na tomto míst za jedenáct let. Máš njaký knžský vzor? Jist. Celou plejádu svtc i tch nekanonizovaným, o nichž jsem pesvden, že se za nás pimlouvají. Na áblickém hbitov navštvuji obas hrob politických vz zavraždných v padesátých letech. Jsou mezi nimi knží z tzv. Babického procesu a umuený Josef Toufar, fará z íhošt. Samozejm mám vzory i mezi žijícími knžími. Je tžké jmenovat jednotlivce. Posilou pro mne jsou zvlášt ti, kteí zstali Bohu vrni v letech komunismu, strávili celá léta v tžkých podmínkách kriminál a tábor nucených prací, a pesto dokázali odpustit svým vznitelm i muitelm. Nevidím u nich žádnou nenávist nebo zatrpklost. Nemén si vážím tch, kteí nesou tíhu dne i horka, každodenní starosti, problémy a pese všechno zstávají vrni Hospodinu. Pro si myslíš, že je u nás málo duchovních povolání? Apoštol bylo dvanáct a co dokázali svatí Pavel, Bonifác nebo Cyril s Metodjem? Nezáleží jen na množství. Po pravd eeno, na poet praktikujících katolík je v eské republice

8 8 Rozhovor knžských a eholních povolání více než napíklad v Polsku nebo na Slovensku. Myslím si, že je poteba se modlit a podporovat kesanské rodiny. Pokud budou katolické, vzejdou z nich nepochybn i nová knžská a eholní povolání Jaký pedmt na KTF jsi ml nejradši? Na KTF UK jsme ml rád dogmatiku. V ím na PULu Kesanskou archeologii. Fascinující byl sám pedmt i osoba profesora, Danila Mazzoleniho, jenž je souasným rektorem Papežského institutu pro kesanskou archeologii, a který svj pedmt má opravdu rád. V ím jsem ml možnost nejen tento obor teoreticky studovat z knih, ale také absolvovat výklad pímo u hmotných pramen na kesanských hbitovech, v basilikách atd. Tato vdní disciplína se vnuje studiu hmotných svdectví o život kesan v prvních staletích - hranicí je pontifikát papeže ehoe Velikého ( ). Tento obor proniká celou adu dalších obor a pináší též mnoho nového pro studium dogmatiky, liturgiky i historie. pamatují na knze. Uvdomuji si, že nebýt modliteb a obtí mnoha lidí, nestal bych se kesanem a už vbec bych nenastoupil cestu ke knžskému svcení. Dkuji. # )*+,-"#.! % #) / ' )0 )! " # )! )! )0 )!! )0 " '12 /' # &! " ) & ) 7 )) 89 ' " :! ;)<" Pamatuješ si na psobení v naší farnosti? Na farnost sv. Bartolomje stále vzpomínám. Na adu pracovních aktivit od kopání paez až po ištní pdy od holubinc, na mše sv. v pekrásném interiéru i na pší pout do Staré Boleslavi. Chtl bys nám na závr nco sdlit? Rád bych podkoval všem, kteí pam

9 9 Rozhovor Nakonec dovolte osobní vzpomínku Už ped lety jsme zjistili, že Ben má rád dti. Což je samozejm dobe. Jednou jsme (respektive naše maminky) tuto jeho lásku k dtem využili. Stalo se tak na jednom z každoroních farních pobyt na horách. Tu zimu (na pelomu let 1996/97) se jelo do Královce v Krkonoších. Ben, jakožto pravá ruka P.Vladi-míra Kellnara (který psobil u sv. Bartolomje ped P.Ladislavem), dostal za úkol hlídat jeho placku rumu, kterou si vždy piléval do aje a též nabízel ostatním. Ženy v kuchyni vaily obd a dostaly nápad, co by mohli páterovi provést : vylít rum z placky a dolít ji ajem. Jediným problémem tedy bylo odlákat Benovu pozornost k placce. I navedly dti, aby si šly s Benem hrát. A Ben neml to srdce jim takovou radost odepít U veee si pak páter Kellnar pilévá z placky do aje a nabízí ostatním. Pileje si jeden, druhý a až pak Jirka Polák povídá: Prosím t, co ta pna? a piichne. Pro jistotu ješt ochutná pímo z placky: Tý jo, ty si edíš aj ajem, jo? Marta Höferová

10 10 Stránka pro dti (a nejen pro n) Tentokrát je na této stránce píbh. Hádanky a kížovky budou pokraovat zase po prázdninách. Požár Lidé, kteí znají Michala jen zpovzdálí, íkají, že je chuligán. Ti však, kteí ho znají blíže, o úsudku tch prvních sice nepochybují, ale zárove tvrdí, že má dobré srdce. Je po mamince, shodnou se ženy na tom, kde je teba hledat u tohoto vyhlášeného uliníka pvod jeho soucitu s druhými. A mají pravdu. Jeho máma mla a má skuten otevené oi pro druhé a snad.práv tato touha dávat synovi to nejlepší vedla k tomu, že ho rozmazlila, takže si nyní dlá, co chce. Také dnes opustil Michal dm, pestože byla maminka proti tomu. Ale copak ji mohl poslechnout, když mají sraz v bunkru? Cítí v duši rozpor. Ne kvli tomu, že neposlouchá. Ale je mu maminky líto. Ví, že bude muset práci udlat sama, zatímco jinak by jí mohl hodn pomoci. Nicmén zákony party mu nedovolují, aby nejel do bunkru. Šlape tedy na kole a nahlas si pohvizduje, aby v sob potlail onen soucit s maminkou. Cestu si zkracuje úzkými ulikami mezi domky, které dosud nepohltilo sídlišt. Hoí, zaslechne poprvé neuvitelnou zvst z úst njaké jeící ženy. Nechce tomu zprvu vnovat pozornost, ale pak pece jenom zastavuje kolo. Poj také pomoci, zahuí na nho muž, který spchá stejným smrem jako zdšená žena. Udlá nkolik váhavých krok, ale pak naskakuje na kolo, dožene muže a chce se ho zeptat na adresu. Ale není to teba. Na rohu ulice spatí hustý kou, stoupající k obloze. Šlápne do pedál a bhem dvou minut se dostane k nešastnému místu. Ze typodlažního domu je požárem zachváceno zejm první poschodí, nebo z jeho oken se valí hustý dým. Je tam dít! zavolá nkdo z davu. To je náš Vlastík, vzkikne jako šílená žena, která tu již chvíli pobíhá mezi množstvím lidí, aby našla svého syna. Na ulici nastává úplné ticho a všichni pozorují asi tyletého chlapce, jak volá maminku. Jdu pro nho, rozhoduje se matka a svuje své další dv dti jedné z žen. Nikam nechote, poruí Michal tak, jak je zvyklý z party, ale vzáptí pece jen vysvtluje: Jsem menší, nakrátko ostíhaný, umím skákat, nic se mi nestane. Ale když vidí, že pesvdování se míjí úinkem, rozbhne se k hoícímu domu. Jeho dobré srdce mu schvaluje toto jednání, a tak s jistotou vkroí do domu. Na chodb je však nedýchatelno pro množství koue. Vrací se

11 11 Stránka pro dti (a nejen pro n) ven, aby tam nabral plné plíce vzduchu. Kouová clona mu dlá problémy pi hledání schodišt. Je to ztracený as. Pesto se dostává pomrn rychle do prvního poschodí, kde už plameny šlehají z nejvíce postiženého bytu proti schodišti. Podaí se mu proklouznout, ale pitom cítí, že mu žár osmahl obliej. Jen tžko nabírá vzduch, nebo ohe již pronikl do druhého poschodí. Dvee byt jsou otevené tak, jak je nechali prchající nájemníci. Odhaduje, kde by se ml nacházet uvznný chlapec. Daí se mu najít ho napoprvé. Poj, vynesu t ven, zakií na nho, ale musí si stejn pro nho zajít. Na chodb však zjišuje, že tudy cesta ven nepovede. Požár se již tak rozšíil, že plameny šlehají až ke schodišti. Vrací se zpt nahoru, ale i tam je obtížné pohybovat se v koui šíícího se požáru. Pitiskne kluka ješt více k sob a zamíí k oknu. Ví, že každou chvíli musejí pijet hasii, kteí budou mít záchranou plachtu. Cosi však prudce zasyí a za zády se mu rozhoí plamen v plné síle. Souasn zaslechne houkání požárnického vozu. Žár zezadu však zaíná být nesnesitelný. Michal se rozhoduje k nezbytnému kroku. Pitiskne chlapce ješt silnji než dosud, v okn se pikrí a skáe dol. Dopadá na nohy, které ho však v pružném postoji neudrží. Chlapce však v tvrdém pádu nepustí. Nikdo si v prvních chvílích nevšímá, že Michal má konetiny všelijak pokroucené. Všichni jásají nad zachránným díttem, které mže maminka léit ze šoku ve svém náruí. Pijíždí další hasiské auto. Troubí a prudce brzdí. Teprve nyní si pihlížející všímají, že zachránce nevstává ze zem. Okamžit je kolem nho klubko lidí. Michal je bledý a snaží se narovnat konetiny. Je v prvním šoku, takže bolest ješt necítí. Požárníci se starají o likvidaci ohn, ale pesto vyleují jednoho muže, který pináší dlahy a snaží se na n urovnat polámané Michalovy nohy. Ozývá se houkání sanitky. Je to vskutku v pravý as, nebo zranný zaíná úpt bolestí. Dostává utišující injekci a je peložen na lehátko. Brzy na to ve shluku pihlížejících mizí v útrobách sanitky. Lidi ani tak nezajímá požár jako osud hrdiny, který zachránil ped smrtí chlapce. idi sanitky zaazuje rychlostní stupe, ale nemže pehlédnout mávání staršího muže. Je to pan fará. Zstává tedy stát a nechá knze otevít boní dvee. Michale, oslovuje píchozí ranného, nevím, jestli tomu víš, ale já ti pesto dám požehnání, aby ti Bh pomohl snášet všechny bolesti a tžkosti. Knz dlá rannému kížek na elo a zdravotníci v úct pihlížejí. Je to záležitost nkolika sekund, Michal ji vnímá jako podání pomocné ruky a v zachráncích v sanitce zanechává hluboký dojem. Knz vystupuje a záchranný vz se prudce rozjíždí. Zbožný muž zstává stát uprosted kruhu lidí, kteí mlí. Vzhlédne k nim a cítí povinnost nco íci. Chvíli váhá, ale pak pevn pronáší: Milí lidé, Michal je hrdina, ale

12 12 Stránka pro dti (a nejen pro n) nyní sklízí ovoce, které je asto s hrdinstvím spojeno: bolest a utrpení. Kdo z vás se umí modlit, pipojte se ke mn v prosb za tohoto mladého lovka. Po chvilce vyzývavého ticha zaíná: Ote náš... zprvu sám, ale postupn se k nmu pidávají další hlasy. A když pipojuje Zdrávas Maria, je to už slušný sbor tch, kteí svují zranného Pann Marii. V tch okamžicích se mstem ítí sanitka a její výstražné houkání jí umožuje zkrátit dobu dojezdu do nemocnice na co nejkratší možný asový úsek. Michal je pod tlumivým úinkem lék, ale v bdlých okamžicích si staí uvdomit, že jeho éra nezranitelnosti skonila. Po píjezdu do nemocnice následuje rentgenové vyšetení a nkolikahodinová operace. Po ní prospí zbytek dne i celou následující noc. Teprve na druhý den se dozví, že se lékam podailo dát dohromady jeho polámané dolní konetiny. Bezmocn leží a musí si nechat sloužit sestrami a spolupacienty na pokoji. Celý personál ho považuje za hrdinu, ale na Michalovo srdce dorážejí myšlenky tohoto typu: Neml jsi tam lézt... Mls to nechat druhým... Te to máš... Na druhý den odpoledne se potichu otevírají dvee. Pesto sebou Michal trhne, nebo se lekne, že vchází sestra s další injekcí. Ve dveích však stojí s rozpaitým úsmvem malý chlapec. Michal ho poznává hned. Kluk se usmívá a skrývá se za kyticí gerber. Šouravým krokem se pibližuje k lžku nemocného. Stojí rozpait a zejm zapomnl na všechno, co ml nauené. Michal už už chce íci, že není holka, aby mu nosil kvtiny. Namísto toho však vztáhne ruku a kvtiny si položí na prsa. Teprve te se chlapec vzpamatuje a vysouká ze sebe: Dkuji ti, že jsi mne zachránil. Michal ho pohladí po vlasech a nerozumí sám sob, když se mu v oích zalesknou slzy. ešení soutže z minulého ísla: 1.Olivová, 2. andlé, dní, 4. po seslání Ducha Svatého, 5. prorok Joel

13 13 Neuniklo nám SRBOCHORVATSKY Oe naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Doði kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen! Ote náš POLSKY Ojcze nasz, który jest w niebie, wi si imi twoje, Przyjd Królestwo twoje, Bd wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wód nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen ANGLICKY Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. NMECKY Vater Unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

14 14 Neuniklo nám MAARSKY Ote naš,kojto si na nebesata, da se sveti imeto Ti, da dojde carstvoto Ti, da bde voljata Ti kakto na nebeto, tj i na zemjata. Nasšhtnijat ni chljab dai ni dnes, i prosti nam dlgovete ni, kakto i nie proštavame na dlžnitsite si, i ne ni vveždaj v iskušenie, no izbavi ni ot lukavija. Amin. ITALSKY Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. FRANCOUZSKY Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! ŠPANLSKY Padre nuestro, que estás en el cielo, sanctificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amen.

15 15 Úvaha / $& * $ * " " % #! 0 " % ( # " & # "! % % # & # " " "! " # # # %# " &! % &! 1!! + % % &! * # " 2 % %% $!! %%! % * & *! %% $ 1 $% % $% $ 3 #! $ # " % " " % % 4! &! $ % $ % %%# " %!! $ # # %& # $! $* $% " 5 " $& * # $! %& $ $ #! 5 "! % & $ # " & # " 6* * &7! &" * $%% ( %$&* * $& * % * $ " # " 4! & $%" * $&* ) 8 9 :; & %! %" &*! 2! $ : 68 # & $ $! % &7 % $ : 61! 1! 1%1%&7!! # < # # 2 = 2 6 $ ( 8 / > " %& * %!! %! $& 1 6( 17# " %#? + # %% 8! % %* * #! $, 3 %%A! %%%&%%%%%,7 /! " <! $= " * % 1 % $ % $ %! B ) " * & * $ %& C 6 $& % D $ % 1 % " * $! & * " " % A & %& $ $ B E,7 : 6. $%! $ $ &7 %$% #! %$! # " & % " # %& " %" ( # % # " " " <$%%# = F % &$ # %%$1&* 8 $% * # " %! %%&!!! ) # &* % G $& * %! %%% # $! 2! &! 6 7! 1 %! # $$% %! * " ' * * % * %. $! # %! %! %! 1 9 %$%&* *! %! %%&$* %$# # % <& %& = H $ * <! %$=! & #! %%%<! %=&$ H " & " * " # % G * & A #! %! %D " $ ) *! $ &* " 5 * * %%! " %!! %% $%# & Petr Stešák

16 16 Pohádka nejen pro dti O DDOUŠOVI Byl jeden Ddouš a ten poád prohlašoval, že má nejvíc zkušeností ze všech, že si nikdy nenechal nic líbit, že je poádným chlapem, kterého pochválil i zástupce starosty a proto ho musí všichni respektovat. Jednou si vzal Ddouš epici a šel na dvorek, kde zaal jen tak sám pro sebe pemítat o všem, co v život dokázal. Znenadání pilétl erný havran, usedl na blízkou zídku a zaal se Ddoušovi smát. Co si to dovoluješ, mn se nikdo smát nebude! zbrunátnl Ddouš. Ale havran se smál dál a ím dál víc. Ddouš se zprudka nadechl a prasknul. Z hmotného Ddouše zbyla nehmotná dušika a tu k sob pivolal dobrý Adonaj. Povyprávj mi, jak a pro jsi se v život namáhal pobídl Adonaj dušikového Ddouše. Makal jsem, abych vydlal prachy, rozpovídal se celkem ochotn Ddouš, postavil jsem barák, aby mla rodina kde bydlet; byl jsem hodnej na ženu, aby ona byla hodná na m; pro dti a vnouata jsem dlal, co šlo Hele, mn nemusí nikdo nic povídat pidal Ddouš na drazu. Tak to jsi vážn borec, že s to tak všechno zaídil, konstatoval nebeský Adonaj. A o bys chtl poprosit m? Já jsem se nikdy nikoho o nic nedoprošoval. A jak se tak na tebe dívám, ty jsi dobrej leda tak pro flan áky a jiný slabochy, ekl ten samolibý Ddouš a to byla jeho osudová a nenapravitelná chyba. Kdyby poprosil, aby mohl napoád být se svými blízkými, milosrdný Adonaj by mu jeho pání bez problém a rád splnil. Takto ovšem zstal Ddouš úpln sám. Zírá tup ped sebe a do nekonena opakuje: Já mám zkušenosti Já vím, kolik má chlap vydlat Já vím, koho volit Já jsem si vždycky uml poradit Já dokážu poslat do háje teba i primáe Já mám zkušenosti Petr Stešák Kdo honí štstí, sám je štván. Alois Jirásek Radji býti, než se zdáti. Tycho de Brahe Kdo propadne záští, je na tom stejn jako lovk, který požije jed a pak eká, až nkdo jiný ume. Malachy Macourt Když vylezete na vysokou horu, oteve se vám výhled na spoustu dalších, na nž byste mli vystoupit. Nelson Mandela Odpustit znamená nejhloubji pochopit. Miroslav Horníek Oko za oko vede jen k ješt k vtší slepot. Cat s Eye (Doubledaj) V život je to jako na tanením parketu.nemžete být lepší než váš partner. R. Maratz Citáty pipravila Eva A.M

17 17 Duchovní strana eský protestantismus ' # " " ) I J # # " % # $ " # * * % % % D 2! % % $ & # "!! ) I &# " ) K G # # # " G D % ) * # 2 %! * %# # %! % %!!! # *! D # * &%# %! G G $&# " $ $ $* # " 5 " %! %# & 0 * * %&!! # *! % /! %! % % % %&# "! %* # " &$" G!! & * " & %$%! %* # + %%! %L! %M %%G K " %1 ; $! 1 % % * + %%! %&* %! ; K " %1%$%# &*! %2 " $! %& $! %!! * % * #! '$2 " $* $ " $! 4!!! * $! $ # " $%! %%" $ " * % & $ $ % K " %1!? & # % &! 5 " " % <N &* %! # %!! 0 = 4 % $! + %% / "! % 5 * * %$! K " %1# ;.! *! & * & $$! % " % % G % %%1% 1% - 1%G K " %1 %! %F. %%1% 1%# "! # " " ) " *! $ % % &! * %# %! 4 # " 4 $ %% % %& # " K " %1" " F % $! %! # %# %! # $ # "! %&" * " %! * %# F! $$% 2 " 5! % 4 # " " $* &F &! $$!!! * %G O O # " * #! %&! F

18 18 Duchovní strana eský protestantismus!! * %! # %&* $%'&* $ &* # " ;! % %&* K " %1" " * %!! * %&! %&* %* # 0 &# '5 * %&# " $ $%# * ) %% $" &# :% &*! " # % 9 - % # &! *! $! 5! % # * # - % & * % $ # K " %1 %" F! " # %& % #! # $!! * %! $ # " ;! %!! * # $ *! %!! *! % %P %! $!! " * &# " " 2 %# %! " *!! * %! % %;! "! %! # &F! %!! %. 1% %!! *. + % 1! * % %" % K " %1" " & $!!! 4 0 G O O III * # F " &# " % F " ) " * $ %&! $2 "! %$" "! %" ) %&# " " * %G K " %1&# " $& $ * %F I" * K " %1$" & $ " % %% ) %&# " F %! $%& # " # % F # "! & * $ %! $ # %! %! $&* &# :%!! G %F! &*!! $$%&* %(! F %* %% * # " # " %! $%% $% % 8 & # " F % %% & %%! F &%! 1 "! % " # * $ & # " * % %%!! * ; & # " $ &" # "! %! %&* # % # "! 0! / * %& * ( % $%! * %! * %!! * %&$*! %% ( % &$F # %%! + % I! $!! * D % M $ " % $ % G % $& $ F # %! 4 # * &" $%!! $ %" &* # " &* # " %! &#! ) % 5 "! F % $% " %%1 % # * &! %% % % 5 " " C! * &! % G H %& # %%G #! " #!! " " $ %& '"! ( ) ' " ) '" * " ' + ", pipravila Blanka Ocovská

19 19 Výchova Už je to tady Prázdninové volno Každý z nás žije zejm njakým oekáváním, samozejm tím chtným a žádaným. iníme si na nj nárok a nepedpokládáme neúspch, jak marné. Toužíme, tšíme se, pejeme si skoro legitimní nároky, za tu naši dinu v práci, za starost doma, za lopotní a pachtní, snad si trošku toho klidu a radosti zasluhujeme!! Možná ano, možná ne, kdo ví? Jedni o prázdninách cestují blízko i daleko, druzí podnikají všelijaké akce ku prospchu svému i druhých, další si brigádou pivydlávají nebo se vzdlávají, no, jednoduše vše to, na co bhem roku nezbývá as nebo síla. Cítím však, že je zde nový fenomén, jenž nemá obdoby : - máme poítae-! Páni, takové chytré zaízení a šikovné hejblátko, se kterým si mnohý dosplý neví rady a každý pedškolák jej naprosto pesn ovládá. Jen a se ty naše dti vzdlávají, nic na tom, že jsou stále ped obrazovkou, víte, ony netou, tak a alespo vstebávají informace pes poíta takto a jinými dvody vzdáváme est poítai a omlouváme neschopnost a nemohoucnost svých dtí a pedevším svoji. Naprosto neuvitelné je vysedávání ped obrazovkou, když je venku sluneno, na koupání, i ježdní na kole, venku zpívají ptáci a kytky a stromy voní, co to jde. Ono taky, co by venku dti dlaly, když i ostatní dti depí u poítae,vi te? Poíta je tak dokonalé šidítko dudlík, že sám sebe žádá. Tak ped dvaceti lety vyplovala volný as televize, to áblovo kopýtko, ta se však jednoduše díve nebo pozdji vypnula, teba proto, že se as programu naplnil a jednoduše skonil. Poíta je teba as od asu defragmentovat, reinstalovat,vyisit a odzkoušet, ochránit jej zavedením antivirového programu, smazat spamy a nevyžádané y, zálohovat data, doplnit softvér a vymnit hardvér jak prosté! Tomu všemu je teba se vnovat,. jen co to dodlám, mami, tak to vypnu a hned pjdu spát... ono taky, jak jinak, když už je noc? Nejvíce m však bolí, když si sedmileté dti ped školou vzkazují, že se dnes venku nesejdou, protože si musejí promítnout 2 filmy a zkopírovat 3 hry, protože jejich verze jsou už msíc staré, tudíž nemožné a naprosto mimo. A máma stejn íkala, a jsem doma a nedlám žádný vylomeniny. Všem nám, dtem, týnejdžrm i dosplým peju o prázdninách alespo trošku schopnosti rozeznávat podstatné od nepodstatného, pekonávat pekážky, radovat se z krásy a snažit se prožívat a naplovat svoje prázdninové volno a nikdy nepodléhat sám sob ( a ani poítai). Martin Pecka

20 20 Literární stránka VERŠE KE KESTNÍMU PATRONOVI Petr Stešák G 2 *!! % & * 5 * * * # * $( % * % $C &'& % # " $ $! * $!! C! # $! ) % # "!!! * $&$* $%$ # $%%&%%&% ) %# $! $%A # %& " # '$%$%%# &. " $%# " $%# 5 " # $! %A D " %%# Q $ *! / " 5 * %! * " +!? "!! % $% &* R E! %" $%$# &" " % # %! % %# " %! % G * %! # *! 2 %&%$* G * %! $ A8 &! $ $( 8! " # %%# $%" " $! %%& %* A%! G A! $% # &* %! # # Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (8 K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na nebo do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více