msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!"

Transkript

1 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 7/ BRATI A SESTRY V KRISTU, msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! Nejprve pijaly Anežka, Bára, Martina a Zuzka v katedrále svátost bimování. O dalších nedlích poprvé pistoupily ke svatému pijímání dti - nejprve u sv. Ludmily a pak u sv. Bartolomje. Na slavnost Tla a Krve Pán se podle loského vzoru opt sešly pražské farnosti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtcha, aby pak v procesí s Nejsvtjší svátostí vzdaly hold Kristu. Úast byla letos minimáln dvojnásobná jak loni, kdy už jsem to považovala za davy. A byla-li to nádhera minulý rok, co teprve letos! Vím, že se z toho stane krásná tradice, kdy se veejn hlásíme k víe, když následujeme Krista ukrytého v Eucharistii. A nakonec tento Bohem požehnaný msíc završila svátost knžství, kterou pijal svého asu náš farník, Benedikt Hudema. Protože ho mnozí neznáte, pinášíme s ním v tomto ísle rozhovor. Vím, že si na své pijdou i ti, kdo Bena už dávno znají. A pokud vám snad po petení bude líto, že jste se nezúastnili jeho svcení i priminí mše svaté, nezoufejte! Ben bude hned píští nedli sloužit mši svatou v našem kostele! Více se dozvíte v Informacích o farnosti. Hezké léto! za autorský kruh Marta Höferová

2 2 Informace o farnosti SV. BARTOLOMJ V KYJÍCH NEDLE NEDLE V MEZIDOBÍ Ez 2,2-5 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 Mši sv. celebruje novoknz P. Benedikt Hudema; udílení novoknžského požehnání Sv. rženec K Knihovna BARTOLOMJKA F Setkání farník se o prázdninách nekoná SV. LUDMILA VE CHVALECH NEDLE (K.kostel, F.fara) Svátost smíení Sv. Bartolomj i sv. Ludmila: ½ h. pede mší sv. Co oekáváme o prázdninách U sv. Bartolomje nebudou mše sv. ve stedu, v Galerii 14 nebude nedlní mše, ostatní zstávají zatím beze zmn. Nekonají se kursy, ob biblické hodiny, Hovory o víe, setkávání v KLUBÍKU, nedlní setkávání farník, ajovna ani výuka náboženství. Dále bží katechumenát a všechny pípravy na svátosti. Dovolenou plánuji na Práce na fae pokraují, je možné se domluvit s Ing. Pavlem Radou, který má na starosti koordinaci, na pomoci. Ve tvrtek 6.7. a v pátek 7.7. se budou naše milé Malé sestry Ježíšovy konen sthovat z hloubtínského domeku do bytu na sídlišt; prosíme o Vaši pomoc, zvlášt silné muže i majitele/provozovatele pimeného vozu (sthování nábytku). Dkujeme moc pedem, mžete se hlásit u mne. Pítomnost sester na sídlišti chápu jako vzácný Boží dar, jako šanci pro erný Most, jako další impuls pro hlásání Krista na tomto míst. Bohu díky! V návaznosti na opravu Broumarské ulice se plánuje rekonstrukce bezprostedního okolí kostela sv. Bartolomje (dláždní vozovky, chodníky, cesta pes farní pozemek). Farní svatobartolomjská pou se bude konat, dá-li Bh, v nedli 27. srpna, kazatel je v jednání. V pedveer slavnosti, v sobotu v 18 hod., vystoupí u nás po nkolika letech známé duo Collegium Microtorum (P. Jaroslav Konený a P. Michal Podzimek). Jste srden zváni, pokud budete v Praze, urit pij te! P. Ladislav Výtžek z Misijního koláe u sv. Bartolomje o minulé nedli, tj , vynesl krásných 2.665,50K, v Galerii takto spontánn mezi sebou vybrali celkem 5000K! Všem dárcm Bh odpla! Z pokladniky Zambie bylo dne vybráno 436K. Peníze budou zaslány na úet farnosti Mishikishi Misiion na stavbu tamjší školy. Ješt jednou za všechny její obyvatele dkuji! Monika Höferová

3 3 Informace o farnosti Úastníci farní pší pout do Staré Boleslavi svaté pijímání u sv. Bartolomje.! "! "! # $ # " %%& # ' " ( " " %!! %$%!! " % $%&! # &!! $! %# ) %&* % " * % + & " $, %! &# " %* &- %$. # " $%! %%%%& #! % Petr S.

4 4 Rozhovor! "#$!!!! % ""!! &! "'!! (!!! )! " Na farnost sv. Bartolomje stále vzpomínám Bene, tob se stýská po ím, že tam tak asto jezdíš? Díky Bohu jsem mohl prožít ve Svatém Mst poslední dva roky svých teologických studií a cítím se tam jako doma. Život s ostatními seminaristy a knžími v eské koleji Nepomucenum, studium na Papežské lateránské univerzit (PUL) a vše co s pobytem souviselo bylo obohacující zkušeností. Soužití v jednom dom s píslušníky rzných národ, knihkupectví s nepeberným množstvím titul v italštin, kvalitní knihovny, akademický život na svtové úrovni, obrovské množství památek a svatých míst, to nemže nepoznamenat. Vždycky jsem inklinoval k historii a umní, na univerzit jsem se navíc setkal hned první rok s Kesanskou archeologií a pozdji jsem mohl navštvovat kurs kesanské archeologie pímo na Papežském institutu kesanské archeologie (PIAC). Rád bych se ješt tomuto oboru, nakolik to bude možné, vnoval. Nejde však jen o njakou intelektuální formaci. Vnímal jsem tam skutenou katolicitu - všeobecnost církve, vždy spolužáci a spolužaky pocházeli ze všech obydlených kontinent a v ím je možné setkat se s celou historií i souasným životem církve v osobách svtc a svtic, nepeberném množství ád, kongregací, hnutí i proud. Prožíval jsem ve Svatém Mst také poslední velikonoce ped smrtí papeže Jana Pavla II., blahé pamti, jeho poheb i konkláve a volbu jeho nástupce Benedikta XVI. Tyto okamžiky bych nazval ecclesiologií v praxi. Rozhodn na n do smrti nezapomenu. Vím, že jsi konvertita, ale jinak je tvá minulost opedena tém tajemstvím. Nemohl bys nám prozradit nco víc? Nemyslím si, že by moje minulost byla opedena tajemstvím. Dtství jsem prožil v áblicích v nepraktikující rodin. Bhem dospívání jsem se zajímal o všechno možné a díky spolužákovi z Gymnázia Na Pražace jsem se setkal i s kesanstvím. Nejprve ryze teoreticky, ale pozdji se postupn z onoho imaginárního Nco stal ON. Pi zptném pohledu jasn vnímám, že to nebyla moje zásluha, ale Boží milost. Cesta k víe se završila ktem ve farnosti

5 5 Rozhovor sv. Prokopa na Žižkov. Rozhodn si nemyslím, že to byla njaká náhoda. Bh mne stále na cest víry stále znovu a znovu pekvapuje. Prý jsi ml i dlouhé vlasy? Vbec si to neumím pedstavit! Ml jsi je hodn dlouhé? A mly nco vyjadovat? Pedstavit si, že piplešatlý lovk mohl mít kdysi husté dlouhé vlasy do pli zad, je pochopiteln obtížné. Byl jsem lenem skupiny historického šermu Merlet a tato vizáž prost patila tehdy k mé osob. Ráno v den ktu jsem si nechal vlasy ostíhat a od té doby je mám stále kratší a v podstatn menším množství. Kdy jsi poprvé pomyslel na to, že bys mohl být knzem? Asi každý konvertita chce radikáln zmnit svj život a hledá i smysluplné povolání. Bhem prvních msíc a let se honí hlavou všelijaké plány a nejinak tomu bylo i u mne. Je to sice krásné období, ale s odstupem asu ho vnímám jako snahu zmnit nejenom sebe, svj život, ale pedevším své okolí aniž bych se tehdy skuten upímn ptal, co po mne chce Bh. Moje jednání muselo být pro okolí dosti nepíjemné. Tehdy jsem také pemýšlel o mnišském život i o knžství. Bhem následujících let jsme ml možnost nahlédnout trochu více do života farnosti i ady knží a poznat i lidské nedokonalosti, které se nevyhýbají ani spoleenství církve. Mezi oním uvažováním, že bych teba mohl být knzem a Božím povoláním k této služb je podstatný rozdíl. Každý lovk, který pemýšlí o povolání ke knžství by se ml modlit, aby dobe rozpoznal svoji cestu, a snažit se být upímný sám k sob i ke druhým, aby si nco nenalhával. Dále si najít njakého duchovního vdce. Jist jsou lidé, kteí v jediném okamžiku poznají, že je Bh volá k tomuto povolání, ale u mne to byl dlouhý proces, nikoli jedno rozhodnutí. Ty jsi nezápasil s tím, že se budeš muset vzdát vlastní rodiny? Zcela vážn jsem o rodin uvažoval. Vím však, že pokud mne Bh volá ke knžství, dá mi sílu, abych na této cest nesl i to, co je v západní církvi se svcením spojené, tedy celibát. Nikoli jako ztrátu ale naopak nco, co mne mže paradoxn obohatit a init svobodnjším pro službu Bohu a lidem.

6 6 Rozhovor Když už jsme u tch žen: jaké postavení podle tebe mají ženy ve spolenosti a v církvi? Muž i žena mají rozdílné úlohy, v rodin i v církvi. Diskuse o tom, kdo je dležitjší jsou hloupé a k niemu nevedou. Boží stvoení je nádherná vc. Muž, který by chtl rodit dti mi pipadá stejn absurdní jako žena, která chce pejímat roli otce. A co si myslíš o ministrantkách? Nepochybuji o tom, že naším vzorem a Matkou je Panna Maria, kterou dokonce Kristus vzal s tlem i duší do nebeské slávy. Pesto nesvil eucharistii jí, ale apoštolm. Ani na Západ ani na Východ není tradice v pisluhování žen u oltáe. Jedinou výjimkou byly tzv. jáhenky, které asistovaly u ktu žen. Osobn si myslím, že u oltáe mají být pedevším ministranti, ale respektuji rozhodnutí, že ministrovat mohou také dívky. Pée o liturgii je v tomto ohledu v kompetenci faráe farnosti. Budeš vést své ministranty k tomu, aby liturgie njak vypadala? Liturgie, zvlášt slavení eucharistie, je zdrojem a vrcholem života církve. Je pro nás pedchutí nebeské slávy, tím nejcennjším, co máme, vždy Bh nám nabízí sám sebe. Obecn lze íci, že jaký je život ve farnosti, taková je i liturgie a jaká je liturgie, takový je i život ve farnosti. Knz není pánem, který svévoln rozhoduje o tom, jak liturgie bude vypadat, ale správcem. Ml by se snažit, aby liturgie byla dstojná a pravdivá, a aby všichni, tedy nejenom ministranti, erpali z její krásy a bohatství. Budu se o to snažit, ale nakolik se mi to s Boží pomocí podaí, to nevím. Jakou službu u oltáe jsi ml coby ministrant nejradši? Vždycky jsem rád sloužil a sloužím u oltáe - a už v seminái i pi jáhenské služb. Jako ministrant jsem ml nejradji svíce a pozdji kadidlo. Nyní jako jáhen již mžeš udlovat svátost ktu a svátost manželství, vést pípravy na všechny svátosti, kázat, žehnat i pohbívat. Co z toho iníš nejradši, respektive z eho jsi ml trému? Trému jsem ml ze všeho, co bylo poprvé. Zvlášt u promluv jsem si uvdomil, že nezáleží jen na mé píprav, pp

7 7 Rozhovor ale pedevším na Duchu svatém, jak oteve srdce poslucha a co je osloví. Paradoxn jsem se setkal s tím, že vci eené mimochodem mohou oslovit více než to, co já sám považuji za dležité. Cenná je i zkušenost neúspchu, protože následn tolik nespoléhám na svoje vlastní síly. Za pár dní pijmeš z rukou J.E. Miloslava kardinála Vlka svátost knžství. Jak se cítíš? Pocity v tomto ohledu nejsou tak dležité. Vím, že když mne Bh dovedl ped knžské svcení, povede mne také dále, a i pes moji lidskou slabost a chyby se mnou poítá a neopustí m. Budu se snažit nepromarnit veliký dar, který mi Bh dává. Následující pondlí budeš sloužit svou první mši svatou - v katedrále v kapli sv. Václava. Pro zrovna tam? Vždy se tam všichni nevejdeme! Rád bych zaal své knžské psobení s pímluvou našich eských svtc a hrob sv. Václava, knížete eské zem, se mi jeví místem vhodným pro slavení eucharistie. Neekám také žádné davy, nemusíte mít obavy. Chtl bys psobit radji ve mst nebo na venkov? Pjdu tam, kam mne ordiná, tedy pražský arcibiskup, pošle. Jako jáhen jsem ve farnostech, kde si mohu užívat venkova a zárove nejsem daleko od Prahy. Uvidíme, co bude dále. Jak si vlastn pedstavuješ svou ideální farnost, tob šitou na míru? Nic takového jako ideální farnost neexistuje. Pál bych si, aby každá farnost byla spoleenstvím vících, kteí jdou skuten za Kristem. Vše ostatní závisí na místních okolnostech. V souasném psobišti jsem se setkal s vynikajícím panem faráem i dobrým spoleenstvím vících, kteí mne pijali. Urit to pro n nebylo jednoduché, když jsem jedenáctý jáhen v poadí na tomto míst za jedenáct let. Máš njaký knžský vzor? Jist. Celou plejádu svtc i tch nekanonizovaným, o nichž jsem pesvden, že se za nás pimlouvají. Na áblickém hbitov navštvuji obas hrob politických vz zavraždných v padesátých letech. Jsou mezi nimi knží z tzv. Babického procesu a umuený Josef Toufar, fará z íhošt. Samozejm mám vzory i mezi žijícími knžími. Je tžké jmenovat jednotlivce. Posilou pro mne jsou zvlášt ti, kteí zstali Bohu vrni v letech komunismu, strávili celá léta v tžkých podmínkách kriminál a tábor nucených prací, a pesto dokázali odpustit svým vznitelm i muitelm. Nevidím u nich žádnou nenávist nebo zatrpklost. Nemén si vážím tch, kteí nesou tíhu dne i horka, každodenní starosti, problémy a pese všechno zstávají vrni Hospodinu. Pro si myslíš, že je u nás málo duchovních povolání? Apoštol bylo dvanáct a co dokázali svatí Pavel, Bonifác nebo Cyril s Metodjem? Nezáleží jen na množství. Po pravd eeno, na poet praktikujících katolík je v eské republice

8 8 Rozhovor knžských a eholních povolání více než napíklad v Polsku nebo na Slovensku. Myslím si, že je poteba se modlit a podporovat kesanské rodiny. Pokud budou katolické, vzejdou z nich nepochybn i nová knžská a eholní povolání Jaký pedmt na KTF jsi ml nejradši? Na KTF UK jsme ml rád dogmatiku. V ím na PULu Kesanskou archeologii. Fascinující byl sám pedmt i osoba profesora, Danila Mazzoleniho, jenž je souasným rektorem Papežského institutu pro kesanskou archeologii, a který svj pedmt má opravdu rád. V ím jsem ml možnost nejen tento obor teoreticky studovat z knih, ale také absolvovat výklad pímo u hmotných pramen na kesanských hbitovech, v basilikách atd. Tato vdní disciplína se vnuje studiu hmotných svdectví o život kesan v prvních staletích - hranicí je pontifikát papeže ehoe Velikého ( ). Tento obor proniká celou adu dalších obor a pináší též mnoho nového pro studium dogmatiky, liturgiky i historie. pamatují na knze. Uvdomuji si, že nebýt modliteb a obtí mnoha lidí, nestal bych se kesanem a už vbec bych nenastoupil cestu ke knžskému svcení. Dkuji. # )*+,-"#.! % #) / ' )0 )! " # )! )! )0 )!! )0 " '12 /' # &! " ) & ) 7 )) 89 ' " :! ;)<" Pamatuješ si na psobení v naší farnosti? Na farnost sv. Bartolomje stále vzpomínám. Na adu pracovních aktivit od kopání paez až po ištní pdy od holubinc, na mše sv. v pekrásném interiéru i na pší pout do Staré Boleslavi. Chtl bys nám na závr nco sdlit? Rád bych podkoval všem, kteí pam

9 9 Rozhovor Nakonec dovolte osobní vzpomínku Už ped lety jsme zjistili, že Ben má rád dti. Což je samozejm dobe. Jednou jsme (respektive naše maminky) tuto jeho lásku k dtem využili. Stalo se tak na jednom z každoroních farních pobyt na horách. Tu zimu (na pelomu let 1996/97) se jelo do Královce v Krkonoších. Ben, jakožto pravá ruka P.Vladi-míra Kellnara (který psobil u sv. Bartolomje ped P.Ladislavem), dostal za úkol hlídat jeho placku rumu, kterou si vždy piléval do aje a též nabízel ostatním. Ženy v kuchyni vaily obd a dostaly nápad, co by mohli páterovi provést : vylít rum z placky a dolít ji ajem. Jediným problémem tedy bylo odlákat Benovu pozornost k placce. I navedly dti, aby si šly s Benem hrát. A Ben neml to srdce jim takovou radost odepít U veee si pak páter Kellnar pilévá z placky do aje a nabízí ostatním. Pileje si jeden, druhý a až pak Jirka Polák povídá: Prosím t, co ta pna? a piichne. Pro jistotu ješt ochutná pímo z placky: Tý jo, ty si edíš aj ajem, jo? Marta Höferová

10 10 Stránka pro dti (a nejen pro n) Tentokrát je na této stránce píbh. Hádanky a kížovky budou pokraovat zase po prázdninách. Požár Lidé, kteí znají Michala jen zpovzdálí, íkají, že je chuligán. Ti však, kteí ho znají blíže, o úsudku tch prvních sice nepochybují, ale zárove tvrdí, že má dobré srdce. Je po mamince, shodnou se ženy na tom, kde je teba hledat u tohoto vyhlášeného uliníka pvod jeho soucitu s druhými. A mají pravdu. Jeho máma mla a má skuten otevené oi pro druhé a snad.práv tato touha dávat synovi to nejlepší vedla k tomu, že ho rozmazlila, takže si nyní dlá, co chce. Také dnes opustil Michal dm, pestože byla maminka proti tomu. Ale copak ji mohl poslechnout, když mají sraz v bunkru? Cítí v duši rozpor. Ne kvli tomu, že neposlouchá. Ale je mu maminky líto. Ví, že bude muset práci udlat sama, zatímco jinak by jí mohl hodn pomoci. Nicmén zákony party mu nedovolují, aby nejel do bunkru. Šlape tedy na kole a nahlas si pohvizduje, aby v sob potlail onen soucit s maminkou. Cestu si zkracuje úzkými ulikami mezi domky, které dosud nepohltilo sídlišt. Hoí, zaslechne poprvé neuvitelnou zvst z úst njaké jeící ženy. Nechce tomu zprvu vnovat pozornost, ale pak pece jenom zastavuje kolo. Poj také pomoci, zahuí na nho muž, který spchá stejným smrem jako zdšená žena. Udlá nkolik váhavých krok, ale pak naskakuje na kolo, dožene muže a chce se ho zeptat na adresu. Ale není to teba. Na rohu ulice spatí hustý kou, stoupající k obloze. Šlápne do pedál a bhem dvou minut se dostane k nešastnému místu. Ze typodlažního domu je požárem zachváceno zejm první poschodí, nebo z jeho oken se valí hustý dým. Je tam dít! zavolá nkdo z davu. To je náš Vlastík, vzkikne jako šílená žena, která tu již chvíli pobíhá mezi množstvím lidí, aby našla svého syna. Na ulici nastává úplné ticho a všichni pozorují asi tyletého chlapce, jak volá maminku. Jdu pro nho, rozhoduje se matka a svuje své další dv dti jedné z žen. Nikam nechote, poruí Michal tak, jak je zvyklý z party, ale vzáptí pece jen vysvtluje: Jsem menší, nakrátko ostíhaný, umím skákat, nic se mi nestane. Ale když vidí, že pesvdování se míjí úinkem, rozbhne se k hoícímu domu. Jeho dobré srdce mu schvaluje toto jednání, a tak s jistotou vkroí do domu. Na chodb je však nedýchatelno pro množství koue. Vrací se

11 11 Stránka pro dti (a nejen pro n) ven, aby tam nabral plné plíce vzduchu. Kouová clona mu dlá problémy pi hledání schodišt. Je to ztracený as. Pesto se dostává pomrn rychle do prvního poschodí, kde už plameny šlehají z nejvíce postiženého bytu proti schodišti. Podaí se mu proklouznout, ale pitom cítí, že mu žár osmahl obliej. Jen tžko nabírá vzduch, nebo ohe již pronikl do druhého poschodí. Dvee byt jsou otevené tak, jak je nechali prchající nájemníci. Odhaduje, kde by se ml nacházet uvznný chlapec. Daí se mu najít ho napoprvé. Poj, vynesu t ven, zakií na nho, ale musí si stejn pro nho zajít. Na chodb však zjišuje, že tudy cesta ven nepovede. Požár se již tak rozšíil, že plameny šlehají až ke schodišti. Vrací se zpt nahoru, ale i tam je obtížné pohybovat se v koui šíícího se požáru. Pitiskne kluka ješt více k sob a zamíí k oknu. Ví, že každou chvíli musejí pijet hasii, kteí budou mít záchranou plachtu. Cosi však prudce zasyí a za zády se mu rozhoí plamen v plné síle. Souasn zaslechne houkání požárnického vozu. Žár zezadu však zaíná být nesnesitelný. Michal se rozhoduje k nezbytnému kroku. Pitiskne chlapce ješt silnji než dosud, v okn se pikrí a skáe dol. Dopadá na nohy, které ho však v pružném postoji neudrží. Chlapce však v tvrdém pádu nepustí. Nikdo si v prvních chvílích nevšímá, že Michal má konetiny všelijak pokroucené. Všichni jásají nad zachránným díttem, které mže maminka léit ze šoku ve svém náruí. Pijíždí další hasiské auto. Troubí a prudce brzdí. Teprve nyní si pihlížející všímají, že zachránce nevstává ze zem. Okamžit je kolem nho klubko lidí. Michal je bledý a snaží se narovnat konetiny. Je v prvním šoku, takže bolest ješt necítí. Požárníci se starají o likvidaci ohn, ale pesto vyleují jednoho muže, který pináší dlahy a snaží se na n urovnat polámané Michalovy nohy. Ozývá se houkání sanitky. Je to vskutku v pravý as, nebo zranný zaíná úpt bolestí. Dostává utišující injekci a je peložen na lehátko. Brzy na to ve shluku pihlížejících mizí v útrobách sanitky. Lidi ani tak nezajímá požár jako osud hrdiny, který zachránil ped smrtí chlapce. idi sanitky zaazuje rychlostní stupe, ale nemže pehlédnout mávání staršího muže. Je to pan fará. Zstává tedy stát a nechá knze otevít boní dvee. Michale, oslovuje píchozí ranného, nevím, jestli tomu víš, ale já ti pesto dám požehnání, aby ti Bh pomohl snášet všechny bolesti a tžkosti. Knz dlá rannému kížek na elo a zdravotníci v úct pihlížejí. Je to záležitost nkolika sekund, Michal ji vnímá jako podání pomocné ruky a v zachráncích v sanitce zanechává hluboký dojem. Knz vystupuje a záchranný vz se prudce rozjíždí. Zbožný muž zstává stát uprosted kruhu lidí, kteí mlí. Vzhlédne k nim a cítí povinnost nco íci. Chvíli váhá, ale pak pevn pronáší: Milí lidé, Michal je hrdina, ale

12 12 Stránka pro dti (a nejen pro n) nyní sklízí ovoce, které je asto s hrdinstvím spojeno: bolest a utrpení. Kdo z vás se umí modlit, pipojte se ke mn v prosb za tohoto mladého lovka. Po chvilce vyzývavého ticha zaíná: Ote náš... zprvu sám, ale postupn se k nmu pidávají další hlasy. A když pipojuje Zdrávas Maria, je to už slušný sbor tch, kteí svují zranného Pann Marii. V tch okamžicích se mstem ítí sanitka a její výstražné houkání jí umožuje zkrátit dobu dojezdu do nemocnice na co nejkratší možný asový úsek. Michal je pod tlumivým úinkem lék, ale v bdlých okamžicích si staí uvdomit, že jeho éra nezranitelnosti skonila. Po píjezdu do nemocnice následuje rentgenové vyšetení a nkolikahodinová operace. Po ní prospí zbytek dne i celou následující noc. Teprve na druhý den se dozví, že se lékam podailo dát dohromady jeho polámané dolní konetiny. Bezmocn leží a musí si nechat sloužit sestrami a spolupacienty na pokoji. Celý personál ho považuje za hrdinu, ale na Michalovo srdce dorážejí myšlenky tohoto typu: Neml jsi tam lézt... Mls to nechat druhým... Te to máš... Na druhý den odpoledne se potichu otevírají dvee. Pesto sebou Michal trhne, nebo se lekne, že vchází sestra s další injekcí. Ve dveích však stojí s rozpaitým úsmvem malý chlapec. Michal ho poznává hned. Kluk se usmívá a skrývá se za kyticí gerber. Šouravým krokem se pibližuje k lžku nemocného. Stojí rozpait a zejm zapomnl na všechno, co ml nauené. Michal už už chce íci, že není holka, aby mu nosil kvtiny. Namísto toho však vztáhne ruku a kvtiny si položí na prsa. Teprve te se chlapec vzpamatuje a vysouká ze sebe: Dkuji ti, že jsi mne zachránil. Michal ho pohladí po vlasech a nerozumí sám sob, když se mu v oích zalesknou slzy. ešení soutže z minulého ísla: 1.Olivová, 2. andlé, dní, 4. po seslání Ducha Svatého, 5. prorok Joel

13 13 Neuniklo nám SRBOCHORVATSKY Oe naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Doði kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen! Ote náš POLSKY Ojcze nasz, który jest w niebie, wi si imi twoje, Przyjd Królestwo twoje, Bd wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wód nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen ANGLICKY Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. NMECKY Vater Unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

14 14 Neuniklo nám MAARSKY Ote naš,kojto si na nebesata, da se sveti imeto Ti, da dojde carstvoto Ti, da bde voljata Ti kakto na nebeto, tj i na zemjata. Nasšhtnijat ni chljab dai ni dnes, i prosti nam dlgovete ni, kakto i nie proštavame na dlžnitsite si, i ne ni vveždaj v iskušenie, no izbavi ni ot lukavija. Amin. ITALSKY Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. FRANCOUZSKY Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! ŠPANLSKY Padre nuestro, que estás en el cielo, sanctificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amen.

15 15 Úvaha / $& * $ * " " % #! 0 " % ( # " & # "! % % # & # " " "! " # # # %# " &! % &! 1!! + % % &! * # " 2 % %% $!! %%! % * & *! %% $ 1 $% % $% $ 3 #! $ # " % " " % % 4! &! $ % $ % %%# " %!! $ # # %& # $! $* $% " 5 " $& * # $! %& $ $ #! 5 "! % & $ # " & # " 6* * &7! &" * $%% ( %$&* * $& * % * $ " # " 4! & $%" * $&* ) 8 9 :; & %! %" &*! 2! $ : 68 # & $ $! % &7 % $ : 61! 1! 1%1%&7!! # < # # 2 = 2 6 $ ( 8 / > " %& * %!! %! $& 1 6( 17# " %#? + # %% 8! % %* * #! $, 3 %%A! %%%&%%%%%,7 /! " <! $= " * % 1 % $ % $ %! B ) " * & * $ %& C 6 $& % D $ % 1 % " * $! & * " " % A & %& $ $ B E,7 : 6. $%! $ $ &7 %$% #! %$! # " & % " # %& " %" ( # % # " " " <$%%# = F % &$ # %%$1&* 8 $% * # " %! %%&!!! ) # &* % G $& * %! %%% # $! 2! &! 6 7! 1 %! # $$% %! * " ' * * % * %. $! # %! %! %! 1 9 %$%&* *! %! %%&$* %$# # % <& %& = H $ * <! %$=! & #! %%%<! %=&$ H " & " * " # % G * & A #! %! %D " $ ) *! $ &* " 5 * * %%! " %!! %% $%# & Petr Stešák

16 16 Pohádka nejen pro dti O DDOUŠOVI Byl jeden Ddouš a ten poád prohlašoval, že má nejvíc zkušeností ze všech, že si nikdy nenechal nic líbit, že je poádným chlapem, kterého pochválil i zástupce starosty a proto ho musí všichni respektovat. Jednou si vzal Ddouš epici a šel na dvorek, kde zaal jen tak sám pro sebe pemítat o všem, co v život dokázal. Znenadání pilétl erný havran, usedl na blízkou zídku a zaal se Ddoušovi smát. Co si to dovoluješ, mn se nikdo smát nebude! zbrunátnl Ddouš. Ale havran se smál dál a ím dál víc. Ddouš se zprudka nadechl a prasknul. Z hmotného Ddouše zbyla nehmotná dušika a tu k sob pivolal dobrý Adonaj. Povyprávj mi, jak a pro jsi se v život namáhal pobídl Adonaj dušikového Ddouše. Makal jsem, abych vydlal prachy, rozpovídal se celkem ochotn Ddouš, postavil jsem barák, aby mla rodina kde bydlet; byl jsem hodnej na ženu, aby ona byla hodná na m; pro dti a vnouata jsem dlal, co šlo Hele, mn nemusí nikdo nic povídat pidal Ddouš na drazu. Tak to jsi vážn borec, že s to tak všechno zaídil, konstatoval nebeský Adonaj. A o bys chtl poprosit m? Já jsem se nikdy nikoho o nic nedoprošoval. A jak se tak na tebe dívám, ty jsi dobrej leda tak pro flan áky a jiný slabochy, ekl ten samolibý Ddouš a to byla jeho osudová a nenapravitelná chyba. Kdyby poprosil, aby mohl napoád být se svými blízkými, milosrdný Adonaj by mu jeho pání bez problém a rád splnil. Takto ovšem zstal Ddouš úpln sám. Zírá tup ped sebe a do nekonena opakuje: Já mám zkušenosti Já vím, kolik má chlap vydlat Já vím, koho volit Já jsem si vždycky uml poradit Já dokážu poslat do háje teba i primáe Já mám zkušenosti Petr Stešák Kdo honí štstí, sám je štván. Alois Jirásek Radji býti, než se zdáti. Tycho de Brahe Kdo propadne záští, je na tom stejn jako lovk, který požije jed a pak eká, až nkdo jiný ume. Malachy Macourt Když vylezete na vysokou horu, oteve se vám výhled na spoustu dalších, na nž byste mli vystoupit. Nelson Mandela Odpustit znamená nejhloubji pochopit. Miroslav Horníek Oko za oko vede jen k ješt k vtší slepot. Cat s Eye (Doubledaj) V život je to jako na tanením parketu.nemžete být lepší než váš partner. R. Maratz Citáty pipravila Eva A.M

17 17 Duchovní strana eský protestantismus ' # " " ) I J # # " % # $ " # * * % % % D 2! % % $ & # "!! ) I &# " ) K G # # # " G D % ) * # 2 %! * %# # %! % %!!! # *! D # * &%# %! G G $&# " $ $ $* # " 5 " %! %# & 0 * * %&!! # *! % /! %! % % % %&# "! %* # " &$" G!! & * " & %$%! %* # + %%! %L! %M %%G K " %1 ; $! 1 % % * + %%! %&* %! ; K " %1%$%# &*! %2 " $! %& $! %!! * % * #! '$2 " $* $ " $! 4!!! * $! $ # " $%! %%" $ " * % & $ $ % K " %1!? & # % &! 5 " " % <N &* %! # %!! 0 = 4 % $! + %% / "! % 5 * * %$! K " %1# ;.! *! & * & $$! % " % % G % %%1% 1% - 1%G K " %1 %! %F. %%1% 1%# "! # " " ) " *! $ % % &! * %# %! 4 # " 4 $ %% % %& # " K " %1" " F % $! %! # %# %! # $ # "! %&" * " %! * %# F! $$% 2 " 5! % 4 # " " $* &F &! $$!!! * %G O O # " * #! %&! F

18 18 Duchovní strana eský protestantismus!! * %! # %&* $%'&* $ &* # " ;! % %&* K " %1" " * %!! * %&! %&* %* # 0 &# '5 * %&# " $ $%# * ) %% $" &# :% &*! " # % 9 - % # &! *! $! 5! % # * # - % & * % $ # K " %1 %" F! " # %& % #! # $!! * %! $ # " ;! %!! * # $ *! %!! *! % %P %! $!! " * &# " " 2 %# %! " *!! * %! % %;! "! %! # &F! %!! %. 1% %!! *. + % 1! * % %" % K " %1" " & $!!! 4 0 G O O III * # F " &# " % F " ) " * $ %&! $2 "! %$" "! %" ) %&# " " * %G K " %1&# " $& $ * %F I" * K " %1$" & $ " % %% ) %&# " F %! $%& # " # % F # "! & * $ %! $ # %! %! $&* &# :%!! G %F! &*!! $$%&* %(! F %* %% * # " # " %! $%% $% % 8 & # " F % %% & %%! F &%! 1 "! % " # * $ & # " * % %%!! * ; & # " $ &" # "! %! %&* # % # "! 0! / * %& * ( % $%! * %! * %!! * %&$*! %% ( % &$F # %%! + % I! $!! * D % M $ " % $ % G % $& $ F # %! 4 # * &" $%!! $ %" &* # " &* # " %! &#! ) % 5 "! F % $% " %%1 % # * &! %% % % 5 " " C! * &! % G H %& # %%G #! " #!! " " $ %& '"! ( ) ' " ) '" * " ' + ", pipravila Blanka Ocovská

19 19 Výchova Už je to tady Prázdninové volno Každý z nás žije zejm njakým oekáváním, samozejm tím chtným a žádaným. iníme si na nj nárok a nepedpokládáme neúspch, jak marné. Toužíme, tšíme se, pejeme si skoro legitimní nároky, za tu naši dinu v práci, za starost doma, za lopotní a pachtní, snad si trošku toho klidu a radosti zasluhujeme!! Možná ano, možná ne, kdo ví? Jedni o prázdninách cestují blízko i daleko, druzí podnikají všelijaké akce ku prospchu svému i druhých, další si brigádou pivydlávají nebo se vzdlávají, no, jednoduše vše to, na co bhem roku nezbývá as nebo síla. Cítím však, že je zde nový fenomén, jenž nemá obdoby : - máme poítae-! Páni, takové chytré zaízení a šikovné hejblátko, se kterým si mnohý dosplý neví rady a každý pedškolák jej naprosto pesn ovládá. Jen a se ty naše dti vzdlávají, nic na tom, že jsou stále ped obrazovkou, víte, ony netou, tak a alespo vstebávají informace pes poíta takto a jinými dvody vzdáváme est poítai a omlouváme neschopnost a nemohoucnost svých dtí a pedevším svoji. Naprosto neuvitelné je vysedávání ped obrazovkou, když je venku sluneno, na koupání, i ježdní na kole, venku zpívají ptáci a kytky a stromy voní, co to jde. Ono taky, co by venku dti dlaly, když i ostatní dti depí u poítae,vi te? Poíta je tak dokonalé šidítko dudlík, že sám sebe žádá. Tak ped dvaceti lety vyplovala volný as televize, to áblovo kopýtko, ta se však jednoduše díve nebo pozdji vypnula, teba proto, že se as programu naplnil a jednoduše skonil. Poíta je teba as od asu defragmentovat, reinstalovat,vyisit a odzkoušet, ochránit jej zavedením antivirového programu, smazat spamy a nevyžádané y, zálohovat data, doplnit softvér a vymnit hardvér jak prosté! Tomu všemu je teba se vnovat,. jen co to dodlám, mami, tak to vypnu a hned pjdu spát... ono taky, jak jinak, když už je noc? Nejvíce m však bolí, když si sedmileté dti ped školou vzkazují, že se dnes venku nesejdou, protože si musejí promítnout 2 filmy a zkopírovat 3 hry, protože jejich verze jsou už msíc staré, tudíž nemožné a naprosto mimo. A máma stejn íkala, a jsem doma a nedlám žádný vylomeniny. Všem nám, dtem, týnejdžrm i dosplým peju o prázdninách alespo trošku schopnosti rozeznávat podstatné od nepodstatného, pekonávat pekážky, radovat se z krásy a snažit se prožívat a naplovat svoje prázdninové volno a nikdy nepodléhat sám sob ( a ani poítai). Martin Pecka

20 20 Literární stránka VERŠE KE KESTNÍMU PATRONOVI Petr Stešák G 2 *!! % & * 5 * * * # * $( % * % $C &'& % # " $ $! * $!! C! # $! ) % # "!!! * $&$* $%$ # $%%&%%&% ) %# $! $%A # %& " # '$%$%%# &. " $%# " $%# 5 " # $! %A D " %%# Q $ *! / " 5 * %! * " +!? "!! % $% &* R E! %" $%$# &" " % # %! % %# " %! % G * %! # *! 2 %&%$* G * %! $ A8 &! $ $( 8! " # %%# $%" " $! %%& %* A%! G A! $% # &* %! # # Natanael N.B. vychází vždy první nedli v msíci. Náklad 100ks. Za píspvek na pokrytí náklad (8 K) dkujeme. Své píspvky do píštího ísla posílejte na nebo do Technicky zajišuje: p.fiala a p.januš.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více