Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir Sułowski, P. Dušan Argaláš, P. Pawel Bilinski, P. Milan Mičo, P. Pavel Ryšavý, P. Artur Górka. Snímek z kněžské schůze konané dne 23. dubna Červenec-Srpen 2009 Číslo 7 Ročník 15 Úvodník P. Miroslav Jáně Liturgický kalendář Urbis et Orbis Decretum Rosteme ve víře Vítejte v pustiny Rozhovory Ohlédnutí se P. Zdeňka Klimeše Rosteme ve víře Cyril a Metoděj Primiční mše svatá P. Miroslava Program návštěvy Svatého otce Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Rozhovory Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 S účinností od 1. července byl P. Sławomir Sułowski jmenován děkanem šumperského děkanátu. Novým děkanem v Přerově byl jmenován P. Pavel Hofírek. Srdečně blahopřejeme. Písně a modlitby ke sv. Vavřinci Jen tak ve stručnosti Aktuality z Prosenic Postřehy z pouti seniorů Světec měsíce Svatý Gorazd, svatý Petr Eymard Cesta do Říma... a mnoho dalšího...

2 Červenec-Srpen v liturgii Ani se nechce věřit, že je tomu už rok od doby, kdy jsem dostal za úkol představit se čtenářům Slova pro každého v roli nového přerovského jáhna. Učinil jsem tak s radostí a zároveň s jakousi obavou, kterou člověk pociťuje před věcmi novými a neznámými... Nevím, jak se daří Vám vždy na konci kalendářního roku bilancovat uplynulé období, ale rozhodně každý přelom či přechod je podobnou šancí k ohlédnutí se zpět. Jáhenská služba je krásná v tom, že člověk, který ví, že je Bohem povolán do Jeho služeb, začíná žít opravdovým zasvěceným životem (vždyť právě při jáhenském svěcení slibuje svou věrnost Bohu v poslušnosti k biskupovi, v závazku celibátu i denní modlitbě Církve) a může dělat jménem Církve spoustu věcí, které jsou mu blízké, a toto celoživotní zasvěcení nějakým způsobem vyjadřují a konkretizují: služba u oltáře i u stolu Božího slova, křty, pohřby, svatby, vyučování náboženství a různé přípravy to vše patří k této krásné službě. A přesto přes všechno člověk ví, že nějakým způsobem to jaksi ještě není ono, protože Bůh volá a vede dál... A když nazraje čas a touha srdce se setká s kladným rozhodnutím biskupa, skrze vkládání jeho rukou a konsekrační modlitbu obdrží jáhen veliký Dar, který se nezrušitelným znamením vtiskne do jeho duše, a který z něj učiní Kristova kněze. Je to Dar, který nás opravdu převyšuje a přesahuje, protože ze slabého člověka, té nádoby hliněné, činí správce Božích Tajemství, především ve zpřítomňování Ježíšovy kalvarské Oběti na oltáři a ve zprostředkování Božího odpuštění ve svátosti pokání. Měsíc červenec býval tradičně zasvěcen obzvláštní úctě Nejdražší Krve Páně ceny naší spásy. Uvědomujeme si opravdu, že z oltáře nám doslova tryská Ježíšova Krev, kterou požíváme jako občerstvení na naší cestě a která je zároveň zárukou věčného života? A že stejná Krev, symbolicky řečeno, stéká z oltáře do zpovědnice, protože každé rozhřešení má cenu Kristovy Krve vždyť bez Jeho Oběti Sv. Tomáš, apoštol Sv. Cyril a Metoděj, patroni Evropy Sv. Benedikt, patron Evropy Sv. Bonaventura, biskup a učitel církve Panna Maria Karmelská Karmel je hora ve stejnojmenném pohoří v Izraeli, zdvihajícím se na břehu Středozemního moře, poblíž dnešního přístavu Haifa. Biblické texty oslavují Karmel jako symbol krásy a kypícího života. Nejznámější událostí, která se s touto horou v Bibli pojí, je zápas proroka Eliáše o pravou víru izraelského národa. Bůh bez lidského přičinění před očima Izraelitů zapálil ohněm z nebe oběť připravenou pro něj Eliášem. Eliáš tak nad Baalovými kněžími zvítězil a dokázal, že jen Hospodin je jediným a pravým Bohem Izraele. V závěru 12. století po Kristu se v jednom z údolí Karmelu usadil hlouček křesťanských poutníků, kteří pocházeli z Evropy a připutovali do Svaté země spolu se zástupy třetí křížové výpravy. Z této malé skupinky se postupně vytvořilo nové řeholní společenství: řád karmelitánů (bratři Panny Marie Karmelské). Jejich spiritualita vycházela z biblického textu 1.Král 18,44 - a v obláčku, který vystupoval z moře a přinášel déšť, viděli předobraz Matky Boží. Své řeholní společenství svěřili pod její ochranu. Zeměpisný název Karmel se tak přenesl na široký okruh Těch, kteří jsou povoláni k životu před Boží tváří po vzoru proroka Eliáše a ctí Matku Boží. Řeholní pravidla pro první bratry napsal kolem roku 1209 jeruzalémský biskup sv. Albert a roku 1224 dosáhli karmelitáni jejich oficiálního schválení papežem Honoriem III: Řehole předepisovala bratřím úctu k Panně Marii, úplnou chudobu, přebývání v poustevnách, zdrženlivost od masitých pokrmů, přísné posty, mlčenlivost a ruční práci Sv. Marie Magdaléna Sv. Brigita, patronka Evropy Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie Sv. Ignác z Loyoly, kněz Sv. Alfons z Liguori, biskup Sv. Jan Maria Vianney, kněz Svátek Proměnění Páně Svátek soustřeďuje pozornost na událost, kterou připomíná v liturgii evangelium o druhé neděli postní. Klade před nás Kristův královský majestát a naše budoucí oslavení. Na východě se slavil už od 5. století, na Západě porůznu od 9. století, jako všeobecně závazný byl zaveden v roce 1457 po odražení tureckých vojsk u Bělehradu Sv. Dominik, kněz Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Sv. Bernard, opat a učitel církve Sv. Pius X., papež Panny Marie Královny Sv. Bartoloměj, apoštol Sv. Monika Sv. Augustin, biskup a učitel církve Strana 2 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

3 nebylo by možné odpuštění, ospravedlnění. A právě kněz slabý a nehodný člověk stojí ve službě těchto pramenů Božího Milosrdenství. Je to nádherná služba, kterou zesnulý papež Jan Pavel II. nazval jako dar a tajemství. A protože, jak už bylo řečeno, přesahuje síly jednotlivce, spoléhá kněz na pomoc Matky Boží, andělů a svatých, ale také na modlitbu těch, ke kterým je poslán, a která má tak velkou moc a hodnotu. Snad právě v kněžském roce, vyhlášeném naším drahým Svatým otcem Benediktem XVI., si to můžeme více než kdy jindy uvědomovat. Proto upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše modlitby a oběti, které za kněze přinášíte, vždyť nic z toho nebude ztraceno... A díky za svědectví Vašeho křesťanského života, které je opravdu velkou posilou a povzbuzením. Všem Vám ze srdce žehná novokněz P. Miroslav Jáně Umučení sv. Jana Křtitele Letos o nedělích během roku nasloucháme evangeliu sv. Marka. O prázdninách pak zvláště v měsíci srpnu čteme z evangelia sv. Jana 6. kapitolu o zázračném nasycení lidí a o Eucharistii. Prožíváme nyní dobu prázdnin a dovolených. Udělejme si také čas na intenzivnější duchovní život, na návštěvu mše sv. i ve všední den, návštěvu poutního místa i těch našich blízkých, které jsme již dlouho nenavštívili. Jaroslav Branžovský V sobotu 6. června se uskutečnila Pouť rodin přerovské farnosti na sv. Hostýn. Urbis et Orbis Decretum. Jak je již známo, Svatý otec Benedikt XVI. letos vyhlásil zvláštní Rok kněží. Během tohoto roku se bude udělovat dar zvláštních odpustků podle Dekretu Apoštolské penitenciárie zveřejněného12. května Z jeho znění jsme vybrali: Den, v němž si připomeneme 150 let od zbožného odchodu do nebe sv. Jana Marie Vianneye, faráře z Arsu, je významný. Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova stádce. Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící a zejména kněze k napodobování jeho ctností, proto Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že se při této příležitosti bude slavit od 19. června 2009 do 19. června 2010 v celé církvi zvláštní Rok kněží, během něhož se budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu zbožnými meditacemi, posvátnými úkony a dalšími skutky. Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v den posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi sv. Jana Marie Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec zakončí Rok kněží na náměstí Sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství. Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od Nejvyššího a Věčného kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lásku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci. K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží: A Kněžím, kteří opravdově litují svých hříchů a kteří se v kterýkoliv den budou zbožně modlit alespoň ranní chvály nebo nešpory před Nejsvětější svátostí, vystavenou k veřejné úctě nebo ve svatostánku a po příkladu sv. Jana Marie Vianneye, se budou ochotně a velkoryse věnovat slavení svátostí, zejména svátosti smíření, budou v Bohu milostivě uděleny plnomocné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé spolubratry formou přímluvné modlitby... B Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému knězi, a plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Marie Vianneye a dále pak každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci. Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života. Tento rok budou každý čtvrtek před prvním pátkem v kostele sv.vavřince v 19:00 hodin společné modlitby za kněze. Alena Pizúrová Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 Strana 3

4 Vítejte v pustiny... aneb poustevny a poustevníci u nás K prázdninovému období patří zajisté i možnost odpočinku, výletů do přírody či po krásách naší vlasti. Snad trochu exoticky bude působit informace, že jednou z šancí, jak lépe poznat zemi, v níž jsme se narodili, je kupříkladu vydat se na putování po místech, kde kdysi stávaly, popř. ještě stojí skromné příbytky Bohu zasvěcených osob, žijících v samotě ke chvále Páně a spáse světa, našich poustevníků. Asi jen málokdo tuší, že právě současná doba je velmi příznivá pro rozvoj tohoto stylu života, že s poustevníky a poustevnicemi se můžeme setkat nejen v okolních zemích (Polsko, Německo, Slovensko zde je i celá poustevnická kolonie), ale také u nás! S jejich existencí počítá jak platný Kodex kanonického práva z r. 1983, jímž se řídí celá římskokatolická církev, tak také např. závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR, vydaný v r Má-li totiž žít Církev na určitém území plnohodnotným životem, pak je třeba, aby se zde rozvíjely i všechny možné způsoby následování Krista, k nimž poustevnický život bezpochyby patří. Zkusme se tedy vydat proti proudu času a zamířit k počátkům. Inspirací pro všechny poustevníky je prorok Eliáš, sv. Jan Křtitel, Maří Magdalena, ale především samotný Spasitel během jeho čtyřicetidenního pobytu na poušti a četných odchodů do samoty modlitby. Za samotné zakladatelské osobnosti křesťanského poustevnictví bývají považováni sv. Pavel Poustevník a sv. Antonín Veliký; životopis posledně jmenovaného, sepsaný sv. Atanášem, je opravdovou perlou duchovní literatury. Není pochyb o tom, že tito zakladatelé měli však i své předchůdce, snad již od prvokřesťanských dob. Podobně i sv. Ivan, žijící v 9. století, první v Čechách poustevník, jak jej nazývá známý barokní misionář a básník, P. Bedřich Bridel S.I., měl zřejmě na území Čech, ale i Moravy a Slovenska (tehdy v rámci Velkomoravské říše) své předchůdce v benediktinských misionářích z okolních zemí, kteří přicházejíce na naše území, zakládali s největší pravděpodobností samostatné celly, odkud se potom šířilo světlo Kristovo mezi okolní obyvatelstvo. Tyto skutečnosti však nejsou prozatím dostatečně doloženy a zpracovány. Někdy bývá dokonce zpochybňována i samotná existence sv. Ivana; ten žil nedaleko Berouna v jeskyni, která je nyní součástí překrásného poutního místa ve Sv. Janu pod Skalou, kde se také uchovává část Ivanových ostatků. Tento světec byl velmi uctíván v době barokní a naši pravoslavní bratři, sdlející s námi poklady víry, sv. svátostí a Tradice, mají k němu velkou úctu podnes. Pro případné zájemce o Ivanovu osobnost lze doporučit knihu Album svatoivanské, kterou lze stále získat na některých knižních pultech. Dalšími výraznými poustevníky v našich dějinách byli sv. Prokop a sv. Vintíř. O Prokopovi (+1053) se snad není třeba ani příliš rozepisovat; život tohoto původně diecézního kněze, později řeholníka, pak poustevníka a nakonec zakladatele a prvního opata slovanského benediktinského kláštera na Sázavě je dostatečně znám. Německého původu byl řeholník Gunther (též Günter, česky Vintíř), který se usadil jako poustevník na české straně Šumavy, kde také v roce 1045 zemřel. S jeho působením je spjat jak Mouřenec u Annína, tak především Dobrá Voda u Hartmanic, kde se nachází i kostel jemu zasvěcený. Ostatky světce jsou uloženy v klášterním kostele benediktinů v Praze na Břevnově. Jako dříve, tak i dnes spojuje národy: z duchovního pohledu je uctíván na obou stranách Šumavy a tzv. Vintířova stezka propojuje obě země i fyzicky. V pověsti svatosti žil zase na Domažlicku poustevník Koloman (+ kolem r. 1000). Spolu s ostatky k nám byla přenesena také úcta polských kamaldulských mnichůpoustevníků, kteří zemřeli mučednickou smrtí a jsou známi pod označením Pět svatých bratří (+ 1003). Kompletní ostatky jednoho z nich, sv. Kristina, se dostaly do olomoucké katedrály; díky tomu se stal spolupatronem naší arcidiecéze. V době středověku se na našem území vyskytovalo mnoho pousteven, zejména u osamělých kostelů, ale také nedaleko důležitých cest a stezek, kde poustevníci mj. v případě značně nepříznivého počasí vyzváněním upozorňovali pocestné na blízkost lidského obydlí, kam se mohli pro případ potřeby uchýlit. Instituce poustevnictví v našich zemích přetrvala, ač ve značně omezené míře, i nešťastné období husitských válek a šíření protestantismu. Zlatým obdobím pro tento specifický styl života se však stala až doba pobělohorská, tak úzce propojená s uměleckým i duchovním cítěním baroka. Počet poustevníků se nebývale zvýšil; jednalo se zejména o terciáře a pak také neorganizované a nikam nezačleněné jednotlivce. Kvůli zajištění pořádku a prospěchu pro duchovní život vznikla po vzoru okolních zemí a z nařízení Říma poustevnická kongregace, nazývaná po svém hlavním patronovi ivanité, kterou založil učitel Antonín Dominik Stey z Jablonného, a sám se stal jejím představeným. Pravidla této kongregace, známá pod názvem sestávajícím z prvních slov jako Lilium Convallium, byla schválena v roce Mnozí poustevníci byli v té době podporováni a vydržováni světskou vrchností či obcemi, na jejichž území žili. Pohromou se stal reskript císaře Josefa II. z počátku r. 1782, který instituci poustevnictví jako takové zrušil. Četní eremité se pak stali kostelníky a učiteli. Ani zrušení instituce však nemohlo přehlušit Boží volání, které mnozí zaslechli, a rozhodli se je následovat. Byli to sice jednotlivci, ale díky nim touha po životě v samotě s Bohem a pouze pro Boha mohla stále růst června roku 2005 mohl pak brněnský biskup požehnat první poustevnu nově vznikající poustevnické kolonie na Jimramovsku. Strana 4 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

5 Bratři a sestry! Dva roky mého pobytu v krásném Přerově uplynuly jako voda v řece Bečvě a nastal čas mého odchodu. Proto bych se chtěl krátce ohlédnout zpět - na dobu strávenou ve farnostech Přerov a Předmostí. Po jáhenském svěcení v roce 2007 jsem se dověděl, že mám svou jáhenskou službu vykonávat v nedalekém Přerově. Nebyl jsem z toho úplně nadšený, z více důvodů. Když jsem přijížděl do Olomouce před jáhenským svěcením, neustále jsem měl před sebou pohled na to rovnó órodnó hanáckó zem. Když se přijíždí do Olomouce od Svitav, člověk vidí placku. Svitavy jsou obklopeny lesy a začínající Vysočinou. Ale poslušně jsem samozřejmě přijal Boží vůli. Do Přerova jsem nastoupil ke konci srpna po návratu z USA. Absolutně jsem nevěděl, do čeho přicházím. Zaučoval mne tam a do tajů farnosti mne uváděl otec Jindřich Peřina, kterého jsem znal velmi dobře již z Kněžského semináře v Olomouci. On mi velmi pomohl, neboť jsme blízcí přátelé a on mne dobře zná. Postupně jsem se začal seznamovat s životem ve farnostech, poznával jsem farníky, farní rodiny. Takovým malým oboustranným šokem byly první hodiny náboženství pro středoškoláky. Neznal jsem poměry ani styl vyučování otce Tomáše Strogana, po kterém jsem středoškoláky přebíral. Jelikož jsem byl čerstvě po státní zkoušce z pedagogiky, začal jsem od první hodiny uplatňovat předepsané pedagogické postupy, které byly ovšem značně rozdílné od postupů užívaných mým předchůdcem. Proto také atmosféra v prvních hodinách v této skupině náboženství byla trochu hustší, ale domnívám se, že postupem času tito studenti poznali, že to s nimi myslím skutečně dobře. Chtěl jsem jim předat co nejvíce, aby byli na duchovní život a život v našem nevěřícím prostředí dobře připravení. V Přerově jsem pak prožil první Vánoce mimo rodinu, ale byl jsem v naší farní rodině také šťastný. Po skončení doby vánoční čas začal velmi rychle utíkat. Stále více na mne doléhaly starosti s přípravou na kněžské svěcení a mou primiční mši svatou. Bohu díky se o všechno také postarali Svitavští. Po celý svůj jáhenský rok za mnohé vděčím otci Jindřichovi, který mi velmi pomáhal a byl mojí oporou. Po kněžském svěcení a dovolené jsem se vrátil do Přerova a Předmostí jako kaplan. Byla to již jiná pozice s daleko více starostmi, než jsem míval jako jáhen. Mohl jsem již udělovat ostatní svátosti. Setkávání s různými lidmi, přípravy a služba lidem a Bohu mne v Přerově a Předmostí naplňovaly radostí. Jako kaplan pro mládež jsem měl kolem sebe vynikající sestavu animátorů děkanátu Přerov. Za ně jsem Bohu také velmi vděčný. Jako kaplan jsem poprvé vedl vánoční a velikonoční obřady. Byla to pro mne obohacující zkušenost. Jsem také velmi rád, že jsem za tyto dva roky na Přerovsku mohl poznat takové množství výborných, poctivých a zbožných lidí v našich farnostech a dobré kněze přerovského děkanátu. Je potěšitelné, že i v dnešní době jsou lidé, kteří chtějí žít pouze pro Boha a poukazovat tak na jediné potřebné... Kéž by se i pro nás staly prázdniny dobou setkání s naším Pánem v tichu, beze spěchu, v důvěrném rozhovoru od srdce k Srdci... Pro ty, kteří by se snad chtěli vydat po stopách našich někdejších poustevníků, doporučuji návštěvu jednoho z nejkrásnějších koutů naší republiky, obce Svatý Jan pod Skalou, kde je během prázdnin přístupný kostel s jeskyní a ostatky sv. Ivana, a z vysoké skály nad ním je nádherný rozhled po okolní krajině; jsem vděčný Pánu Bohu, že právě na hrobě sv. Ivana jsem mohl mít již v prvním týdnu po kněžském svěcení mši svatou. Odtud pak vede 8 km dlouhá značená turistická trasa (nejstarší v Čechách) na Karlštejn. Posázavským pacifikem se lze zase pohodlně dopravit do blízkosti svatoprokopského Sázavského kláštera; tajemně krásná Šumava nám pak může pro změnu vyprávět příběh o svatém Vintířovi. O mnoho staletí později vznikla zase dřevěná eremitáž v Česticích u Volyně na Strakonicku. Přístupná je také poustevna ve Vraclavi-Svatém Mikuláši u Vysokého Mýta. Velmi svérázné a turisty hojně navštěvované je poustevnické sídlo vytesané ve skalním bloku na okraji obce Sloup, poblíž Nového Boru v severních Čechách; přímo naproti této romantické scenerii je ve skalách neméně romanticky vyhlížející obydlí Samuela Görnera. Zachovanou poustevnu někdejšího pražského lékaře Peytesberga lze spatřit např. u kostela Panny Marie Pomocné v Dolních Teplicích na Broumovsku. Je opravdu mnoho míst, kam by bylo možno putovat: někdo kolem nich může projít bez povšimnutí, někdo s pouze povrchním zájmem, někoho mohou oslovit a vést k zamyšlení... P. Miroslav Jáně Jsem Bohu vděčný, že mne poslal právě do Přerova a Předmostí, kde jsem získal mnohem více zkušeností, než, jak vím, bych mohl získat v jiných farnostech. Novému panu jáhnovi přeji, aby jednou odcházel z Přerovska také tak naplněný nádhernými chvílemi. Přerov a Předmostí byly moje první farnosti, kde jsem vykonával službu duchovního. Také proto získaly v mém srdci zvláštní postavení. Za tyto mé farnosti se budu i nadále modlit a vzpomínat na mé farníky. Bůh Vám všem žehnej! Zdraví a ze srdce žehná Váš P. Zdeněk G. Klimeš Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 Strana 5

6 Rok kněží, iniciovaný papežem Benediktem XVI. při příležitosti 150. výročí smrti svatého Jana Marie Vianneye, svatého faráře arského, je zde. Svatý otec jej zahájil 19. června, o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zároveň Mezinárodního dne modliteb za posvěcení kněží. Je to období příhodné pro větší prohloubení kněžské identity, teologie katolického kněžství a jedinečného smyslu povolání a poslání kněží v Církvi a ve společnosti. Ať k tomu úmyslu poslouží i tato série článků o významných kněžích působících v minulosti v naší zemi. Významné osobnosti Cyril a Metoděj Cyril a Metoděj, to jsou dvě jména, která zosobňují první generaci slovanských kněží v našem národě. Oba bratři pocházeli ze Soluně a dříve než roku 863 přišli pozváni knížetem Rostislavem na Velkou Moravu, působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtud přinesli ostatky svatého papeže Klementa I. nejprve do Konstantinopole, potom je vzali s sebou na Moravu a donesli je až do Říma. Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele je papež Jan Pavel II. vyhlásil za spolupatrony Evropy. V době, kdy žili sv. Cyril a Metoděj, pronikalo na povrch to, co zatím jen doutnalo. Kdysi velké římské impérium bylo od dob Konstantinových rozpolcené. Myšlení i mentalita širokých vrstev se ubírala dvěma různými směry, nebylo síly, která by udržela východ a západ v jakési ideologické jednotě. Byly zde rozdíly v povaze člověka Západu a Východu. Lid na Východě byl hloubavější, diskutoval i o těch nejtemnějších tajemstvích víry. Na Západě křesťané byli více zaměřeni k praktickému životu. Na Východě byla jakási pýcha kulturní nadřazenosti, považující západní civilizaci za téměř barbarskou. Převládl zde cesaropapismus; císař se pokládal oprávněn zasahovat do církevní správy, dosazovat a sesazovat cařihradské patriarchy, chtěl být hlavou nejen světskou, ale i duchovní. Na západě však byli velmi citliví vůči mocenským zásahům panovníků. Na troskách západořímského impéria, které se octlo v rozkladu, krystalizoval církevní stát a římský biskup bedlivě střežil svou nezávislost. K tomu ještě přistupovala pýcha a ješitnost cařihradských patriarchů, kteří chtěli být považováni za hlavu východní církve. Právě za života sv. Cyrila a Metoděje došlo k jakémusi duchovnímu zemětřesení. Objevily se trhliny, kdy již se zdálo, že obecná Církev se rozpoltí. K výbuchu došlo v druhé polovině devátého století za patriarchy Fotia. Dějepisci o něm říkají, že to byl nejmocnější, nejučenější, ale i nejpyšnější ze všech patriarchů, slavený na Východě jako hrdina proto, že se postavil proti Římu. Bohužel vliv Fotiův byl velký a jeho myšlenky i názory doznívají až do současné doby. Zde musíme ocenit velikost našich věrozvěstů. Dokázali se oprostit od jakékoliv dobové nevraživosti! Šli ve stopách sv. Pavla, který píše v listu k Římanům: Mám závazky k Řekům i Neřekům, ke vzdělaným i nevzdělaným. (Řím 1,14). Sv. Pavel se snažil překlenout všechny přehrady národnostní, stavovské, vše sblížit v Kristu. Pročítám-li epištoly sv. Pavla a srovnávám se životopisy našich věrozvěstů, zjišťuji, že byli zcela proniknuti duchem Pavlovým. Oni se dokázali také oprostit od jakékoliv pýchy a snahy uplatnit se a vyžívat se v církevních hodnostech. Za Fotia jim byly nabízeny úřady i biskupské stolce. Nepřijali je! To je také jejich odkaz nám, lidem XXI. století. Osobní zájmy podřídit zájmům velkého křesťanského společenství. To neudělal v jedenáctém století cařihradský patriarcha, za něhož se trhliny mezi Východem a Západem změnily v propast. Došlo k tisíciletému rozkolu, i když si musíme přiznat, že ne vždy bez viny strohého jednání zástupců římské církve, jimž také v jednání chyběla pokora, základ ctností. Máme teď jedno přání, aby prvý krok ke smíru, který byl učiněn v okamžiku, kdy v Jeruzalémě si padli do objetí Pavel VI. a patriarcha cařihradský Athenagoras, nezůstal pouze symbolem touhy po sblížení, ale v dalším dějinném toku docházelo k stále většímu porozumění. Svatí Cyril a Metoděj, tolik uctívaní na Východě i Západě, kéž jsou v tom směru před Bohem velkými přímluvci! jáhen Jacek CVRČEK - nový křesťanský časopis pro předškolní děti bude vycházet jako příloha Nezbedy v rozsahu osmi stran na pevnějším papíru tak, aby byli malí čtenáři schopni číst a vymalovávat obrázky a rodiče jim pomáhali s textem. Jeho obsah bude spojen s liturgickou dobou, ve které bude vydáván. Každé číslo bude mít jednotné téma. Koncepce časopisu vychází z myšlenky, aby rodiče se svými předškoláky mohli prožívat vztah s Bohem také prostřednictvím pravidelného čtení, zábavy i různých her. Nulté číslo vyjde v zářijovém Nezbedovi jako samostatná příloha celého nákladu. Na požádání bude toto číslo Nezbedy i s Cvrčkem zasláno zdarma na ukázku. Ke zhlédnutí bude na vybraných webových stránkách. První číslo vyjde v prosinci 2009 jako příloha Nezbedy. Jak si Cvrčka objednat? Pokud se podaří nashromáždit dostatek předplatitelů, bude Cvrček distribuován spolu s Nezbedou na adresy čtenářů, kteří o něj projeví zájem. Cena bude koncem letošního roku stanovena tak, aby Cvrček s Nezbedou byl dostupným časopisem. Předpokládáme, že roční předplatné Cvrčka s Nezbedou nepřekročí 300 Kč. Adresa redakce: Nezbeda, Divadelní 6, Zlín, tel (+ záznamník), , web: Strana 6 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

7 Primiční mše svatá P. Miroslava Jáně. V sobotu 27. června 2009 přijal v olomoucké katedrále spolu s ostatními jáhny kněžské svěcení i přerovský jáhen Miroslav Jáně. Již následující den, tj. v neděli 28. června, slavil svou první mši svatou primici - ve své rodné farnosti v Postřelmově. Z rozhodnutí otce arcibiskupa Graubnera byl jmenován kaplanem v Přerově. Zde v kostele sv. Vavřince jsme společně s ním slavili jeho první mši svatou v neděli 12. července. Jsme rádi, že s námi v Přerově otec Miroslav nadále zůstává a vyprošujeme mu hojnost Boží milosti, darů Ducha svatého a stálou ochranu Matky Panny Marie. Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.. Sobota PRAHA Uvítací ceremoniál na Ruzyňském letišti v Praze; promluva Svatého otce Návštěva kostela Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko); pozdrav Svatého otce Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky na Pražském hradě Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým sborem ve Španělském sále Pražského hradu; promluva Svatého otce Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha; promluva Svatého otce Neděle BRNO 9.20 Přistání na letišti v Brně-Tuřanech Mše svatá na letišti; homilie Svatého otce, po mši svaté polední modlitba Anděl Páně; promluva Svatého otce Odlet zpět do Prahy PRAHA Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci; promluva Svatého otce Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu; promluva Svatého otce Pondělí STARÁ BOLESLAV 8.50 Návštěva baziliky sv. Václava 9.45 Mše svatá u příležitostí Národní svatováclavské pouti; homilie Svatého otce, po mši svaté: Poselství Svatého otce mládeži PRAHA Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou Závěrečný ceremoniál na Ruzyňském letišti; promluva Svatého otce Odlet do Říma S podrobnějšími informacemi o pouti jednotlivých farností na setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. vás seznámí vaši duchovní otcové ve svých farnosech. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Prožíváte krásné chvíle volna! Prázdniny však nejsou o tom, že nevnímáte, nevidíte a neslyšíte. Naopak, o prázdninách se nejvíce učíte, neboť mnoho z věcí, které znáte jen z učebnic, máte živě před sebou. Podívejte se kolem sebe, vždyť celá příroda a všechno, co vás obklopuje, je krásný přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie... A za všechno můžete chválit Pána - a tím se vracíte i do hodin náboženství. Přeji Vám, ať o prázdninách potkáte i mnoho dobrých kamarádů. Liba Osmisměrka Tajenka: moravský hrad Použitá slova: amortizace, butan, čas, drát, echo, fík, hať,hermelín, hlava, hloh, jubilant, káro, kontura, kožešnice, lať, léno, lis, mikádo, mléko, mlha, nosnost, novátor, rak Vtipy Maminka u oběda: Helenko, proč si utíráš pusu hřbetem ruky? Ale mami, vždyť dlaně mám ještě špinavější! Otec fotí rodinu: Prosím, teď se všichni tvařte příjemně a vesele. Cvak! A teď se zas můžete tvářit normálně. Strana 8 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

9 POZDRAVY ZE SEMINÁŘE Drazí čtenáři, přeji vám příjemné prázdninové dny. Rok uplynul jako voda a měl by nastat čas jakéhosi hodnocení mého pobytu v semináři. Jako i ve vašem životě, tak i v tom našem, seminárním, si s námi čas pouze hrál. Když člověk potřeboval, aby utíkal pomaleji, hlavně ve zkouškovém období, utíkal jeden týden za druhým, a když už se člověk po delší době těšil domů a hlavně do své farnosti, tak se dny před odjezdem jen pomalu přibližovaly. Musím říci, že seminář mě mnohému naučil a jsem za to všechno rád. Jsem rád za to, kolik jsem díky semináři potkal lidí a jsem také vděčný za nové kamarády. Jedním z nich je i náš nový jáhen. Mimo jiné jsem dospěl k tomu, že bych si následující rok chtěl ujasnit, zdali mám opravdu povolání ke kněžství. Domluvil jsem se s představenými, že příští rok nebudu bydlet v semináři. Na fakultě zatím budu dále pokračovat ve studiu teologie. Chtěl bych Vám všem poděkovat také za modlitby a podporu, které se mi během mé formace dostávalo. Lukáš Urban Milí čtenáři Slova, všechny Vás srdečně zdravím ze semináře. Teď, když píšu tento pozdrav, mám několik dní po jáhenském svěcení, jemuž bezprostředně předcházely exercicie na Velehradě, které nám dával bývalý spirituál semináře P. Adam Rucki. Svojí živou vírou a zapálením pro Boha na nás přenášel své nadšení a dodával nám odvahu v posledních dnech před svěcením. Takto v usebrání jsme prožili týden před jáhenským svěcením. Abychom však mohli s klidnou myslí odjet na Velehrad, museli jsme se předcházející měsíce pořádně zapotit. I když byl náš poslední letní semestr velmi krátký, spíše jen symbolický (od poloviny února do poloviny března), bylo během jara potřeba dokončit diplomové práce. Někomu se to podařilo už začátkem letního semestru, ale někteří jsme je dopisovali hodně natěsno, nicméně všichni jsme stihli obhajobu v řádném termínu. A alespoň za sebe musím říct, že to množství času věnovaného diplomce nebylo ztraceným časem. Kromě diplomových prací bylo nutné věnovat čas také přípravě ke státnicím. První státnici, z pedagogické způsobilosti, jsme měli koncem dubna. Pak následovaly obhajoby našich výtvorů (diplomových prací) a studium na teologické fakultě jsme uzavřeli koncem května státními zkouškami z teologických předmětů (z morálky, dogmatiky a biblistiky), které jsme všichni úspěšně složili. Abychom si pročistili hlavy, využili jsme pastoračního domu naší diecéze ve Sv. Martinu v jižním Tyrolsku, kde jsme strávili týden po státnicích (snad nám v hlavách přece jen nějaké vědomosti zůstaly). I když jsem se prakticky se seminářem už rozloučil (proto spojení ze semináře v uvozovkách), jsem ještě v semináři, odkud se v těchto dnech stěhuji. Když jsem se začínal balit a viděl, co všechno musím přetřídit a uklidit, říkal jsem si, že by možná bylo jednodušší absolvovat ještě jednou státnice :-). Ale teď, kdy se úklid chýlí ke konci, musím konstatovat, že stěhování je přece jen klidnější, rychlejší a méně vypjaté. Protože od července nastupuji do farnosti Bánov u Uherského Brodu, kde strávím rok jáhenské služby, loučím se tímto článkem také s přerovským děkanátem. Děkuji Vám za modlitby, kterými mě při přípravě na kněžství provázíte a všem čtenářům Slova žehnám. jáhen Jan Šimoník V červnu se mládež a děti rozloučily nejen se školními lavicemi, ale rozdávalo se vysvědčení i v kostele z nepovinného předmětu Náboženství. Po mši svaté následoval na zahradě fary táborák. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 Strana 9

10 Milí přátelé, zdravíme Vás uprostřed léta a zveme Vás zejména na tyto vzdělávací programy: DEN PRO MAMINKY S DĚTMI v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Př. Začátek v 8:30 hodin. Dopoledne přednáška Bc. Marcely Řezníčkové (od září bude psychoterapeutkou v nové poradně pro rodiny v CPRŽ v Olomouci) na téma: BÝT ŽE- NOU JE DAR ČASTO NEROZBALENÝ. Pak bude sdílení k tématu ve skupinkách. Po společném obědě bude pro zájemce výtvarná dílna Lenky Mrázkové tentokrát výroba šperků. Můžete využít služeb kadeřnice a maséra. Pro děti přihlášených maminek zajistíme program a hlídání. Zakončení okolo 17 hodin. S sebou: Příspěvek 160 Kč/maminka (oběd, nápoje, výtvarné potřeby, pomůcky) a 80 Kč/dítě (oběd, nápoje, příspěvek na stravu pečovatele, výtvarné potřeby), také vezměte něco dobrého ke kávě a čaji. JE MOŽNÉ SE ZÚČASTNIT JEN DOPOLEDNÍ ČI ODPOLEDNÍ ČÁSTI PROGRAMU. Účast je nutné nahlásit do na telefon: Hedvika Krejčí Těší se na Vás tým maminek z Ráje:-) PODZIMNÍ KURZY: Pokud patříte k manželům, kteří chtějí budovat pěkný a trvalý vztah, pak je tu pro vás opět kurz MANŽELSKÉ VEČERY, tentokrát znovu v Přerově v sále Centra SONUS na Palackého ul. Rezervujte si 9 pondělních večerů od 18 do 21 hodin v termínu 5. října až 30. listopadu Rodičům malých dětí po dohodě zajistíme hlídání dětí. Cílem kurzu je poskytnout manželům v příjemném prostředí nové informace a podněty, aby spolu mohli diskutovat o všech důležitých oblastech vztahu muže a ženy. Kurz vznikl v Anglii v r.1996 a u nás se pořádá na různých místech od r (www.manzelskevecery.cz). Každý večer manželé shlédnou promítanou přednášku se svědectvím, po které si spolu v soukromí povídají o tomto tématu i o dalších otázkách, na které ve spěchu všedního dne často nenacházíme čas. Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí kurzu. Součástí večera je občerstvení a nápoje pro každého účastníka. Témata jednotlivých večerů jsou: Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, společenský taneční večer, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer. Cena kurzu 1400,- Kč za pár (zahrnuje příspěvek na dvě příručky účastníka, občerstvení a nápoje na každý večer a slavnostní závěrečnou večeři). Další výdaje spojené s kurzem hradíme z dotace MPSV. Můžete se přihlásit na tel.: ( ) nebo na - nejpozději do Při přihlášení do 8.8. sleva 200 Kč. Kurzem Vás budou provázet manželé Zdeněk a Veronika Rychtovi Zveme vás na vzdělávací cyklus - ODPOVĚDNÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ SYMPTOTERMÁLNÍ METODA Cyklus je určen pro širokou veřejnost, pro všechny, kdo chtějí informovaně plánovat. Zvláště jsou zváni: mladí manželé, dvojice v období známosti, snoubenci, ale také studenti, mládež i učitelé a vychovatelé, rodiče, kteří vedou k odpovědnosti své děti Místo konání: Centrum pro rodinu Ráj o.s., Pavlovice u Přerova 5 Lektorka: Mudr. Maria Fridrichová z Poradny pro ženy a dívky v Ostravě Termíny setkání: pátek 4. září hodin sobota 5. září hodin pátek 2. října hodin sobota 3. října hodin pátek 6. listopadu hodin sobota 7. listopadu hodin Celková doba školení je 30 hodin. Zahrnuje: témata z anatomie a fyziologie, která se vztahují k plodnosti metodiku sledování příznaků plodnosti, využití i při neplodnosti výuku pravidel určování plodných a neplodných období pravidla pro sledování v období kojení spolehlivou aplikaci metody u nepravidelných cyklů použití metody ve zvláštních situacích (nemoc, práce na směny, přechod) základní informace o jiných metodách regulace porodnosti, antikoncepci apod. seznámení s odbornými výzkumy, studiemi, ověřením výsledků spolehlivosti Účastnický poplatek: 300 Kč + strava, po dohodě možnost ubytování vždy z pátku na sobotu Přihlašujte se em na adresu: telefonicky nebo na adresu: Centrum pro rodinu Ráj o.s. Pavlovice u Přerova 5, Děkujeme za podporu organizacím: CENAP, která poskytuje školení instruktorů, MPSV a farnostem děkanátu Přerov Foto ze Setkání farností Poznejme se navzájem. Strana 10 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

11 Jmenuji se Jacek (český Hyacint) Bronczyk. Jsem z tradičně věřící rodiny, jedináček. Narodil jsem se v červnu 1981 v Tarnově. Tarnov je město v severovýchodní části Malopolského vojvodství. Leží na řece Biała přibližně na půli cesty mezi Krakovem a Řešovem. Městská práva mu v roce 1330 udělil král Vladislav I. Lokýtek, v současné době má 120 tisíc obyvatel. Význam města spočívá v průmyslových závodech, které se nacházejí na západní straně. Centrum města je samo o sobě turisticky atraktivní. Ve městě sídlí biskup tarnovské diecéze. Na území města máme 3 děkanáty, 15 farností, 20 kostelů a několik desítek kaplí. Pocházím s farnosti Krista Dobrého Pastýře v severním Tarnově. Má 9 tisíc obyvatel, z toho polovina navštěvuje nedělní bohoslužby. V současné době působí v mojí farnosti 9 hodných kněží. V tomto prostředí jsem vyrůstal až do maturity na jazykovém gymnáziu. Poprvé mě myšlenka stát se knězem napadla asi tak ve pěti letech, kdy jsem se při mši svaté zamyslel nad tím, co to tam ten pan farář s tou bílou oplatkou vlastně dělá. Začal jsem mít takový vnitřní pocit jako: Co kdybys to jednou dělal i ty? Nevím, ale ta bílá oplatka jakoby mne něčím přitahovala. Dnes vím, že to byl Pán, který si mne volal. Tu myšlenku jsem nakonec zavrhl. Proč? Řekl jsem si, že nevydržím tak dlouho stát u ambonu při kázání. A už jsem se tím nezabýval. Ale bylo to ve mně a začalo to pomalu klíčit. Z náboženství jsem teorii sice znal, ale až u oltáře mi to konečně docvaklo. Začalo se to projevovat pomalu, v poklidu na střední škole. Tou dobou totiž přišel do farnosti nový kaplan, P. Andrzej Romanowski. I když trochu charismatický a bláznivý, ukázal mi, že život kněze nemusí být jen mše svatá jako kněžská povinnost, farní starosti a modlitba na zavřené faře (což jsem do té doby znal od mnoha kněží), ale i společenství mladých a hlavně normální život. I když mě později kaplanova přílišná hyperaktivita mírně ubíjela, mého povolání ke Kristu se to už nedotklo. Zprvu jsem odmítal, ale nakonec Vydal jsem se do světa: nejprve 4 roky v Krakovském semináři, kde jsem studoval teologii, a pak do Olomouce, abych dokončil svoji přípravu na duchovní povolání. Jáhenské svěcení jsem přijal 21. června 2008 v Olomouci. Na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci jsem v letech absolvoval magisterské studium, s magisterskou prací z liturgiky na téma: Symbol and Services of the Light in the Liturgy. Rád jezdím za poznáváním do cizích zemí, oslavuji Pána v liturgických úkonech a zajímám se o liturgii. Miluji město, jeho kulturu, a také přírodu, les, hory, všechno krásné, co mně Pán posílá do cesty. Moje životní motto zní: Ježíši tichý, srdce pokorného přetvoř naše srdce podle Srdce svého! Milovaní v Kristu farníci. Těším se na Vás a na Přerov! Na svém prvním jáhenském místě v Dolním Němčí jsem si uvědomil, jak je krásné sloužit Bohu skrze lidi. Jsme na cestě za Bohem a tato cesta má svůj cíl až v nebeském království. Nic nemůže předčit radost, kterou zažívá jáhen, který zprostředkovává lidem Ježíše, jenž přináší spásu. Pevně věřím, že kus cesty, který nám Bůh dopřál společně prožít v Přerově, nám pomůže k tomu, abychom se jednou sešli ve věčné blaženosti se všemi svatými v nebi. Ať nás Bůh posiluje! Těším se na setkání s Vámi! Váš přerovský jáhen Jacek Bronczyk Několik slov o mně... Narodil jsem se 23. září roku 1981 rodičům Jiřímu a Jiřině Glacovým v Holýšově, kteří mi při křtu dali jméno Marek František. Dětství a mládí jsem tedy prožil spolu se svými 6 sourozenci (4 kluci a 3 holky) v západních Čechách v nádherném předhůří Šumavy, v povodí řeky Radbuzy. A stalo se to, když mi bylo asi 17 roků naši se rozhodli, že se přestěhujeme do Chvalnova-Lísky (okr. Kroměříž). V Kroměříži jsem tedy dokončil SOU - mechatronik na COPT (Centrum odborné přípravy technické) a poté, co jsem si na Arcibiskupském gymnáziu vykonal náhradní vojenskou službu, jsem se při pobytu na faře již intenzivněji rozhodoval a připravoval na své povolání. Po teologickém studiu a jáhenském svěcení jsem se najednou ocitl zde, v Kojetíně. A protože si právě chystám kázání na neděli, přicházejí mi na mysl slova proroka Amosa, který odpovídá v závěru 1.čtení (15. Ne v mezidobí - B) Amasiáhovi: Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: Jdi a prorokuj mému izra-elskému lidu! A Hospodin mě tedy poslal do Kojetína (a okolí), abych byl zde jeho nástrojem. Dostalo se mi zde milého přivítání, a tak jsem plný očekávání a moc se těším na tento jáhenský rok. Co můžu a co nemusím: Mám rád LIDI chci jim naslouchat. SPORT: Mám celkově rád pohyb, ale především týmové sporty fotbal, hokej,... dále si rád zahraji ping-pong, tenis, ale když už moc blbnu, většinou sednu na svého věrného oře - kolo - a dám si pořádně do těla. JÍDLO: Myslím, že jsem se už vypracoval a zbaštím skoro každé normální jídlo, ale více preferuji brambory, čerstvou zeleninu a o- voce. (Samozřejmě že řízeček taky jsem přece Čech)! PITÍ: Nemám rád čaj ten piji, jen když musím když jsem nemocný, anebo když nechci na faře v Kojetíně trhat partu :-). HUDBA: Pohodová, melodická, s výstižným textem,... Trochu brnkám i na kytaru. FILMY: Vojenské, westerny,... ale i jiné - musí mít šťávu a kvalitní myšlenku. BARVA: Tmavě modrá, černá, stříbrná. kojetínský jáhen Marek František Glac I tak tady žijem! To byly jedny z prvních slov, které se pak během roku několikrát opakovaly. Jeden kamarád a farník je dost často říkával. Zrovna teď, kdy se mám stěhovat do Rožnova pod Radhoštěm, opět získávají svou kvalitu. Asi to tak je, že je potřeba změnit místo působení. Pro mne uplynul hezký rok jáhenské služby v Kojetíně. Služby, které si vážím, služby, za kterou chci poděkovat v první řadě Bohu a Vám všem spolubratrům v kněžské a jáhenské službě a konečně všem, ke kterým jsem byl poslán a se kterými jsem spolupracoval. Děkuji rovněž všem, kteří se modlí za nová kněžská a řeholní povolání. 27 června 2009 jsem byl vysvěcen na kněze v olomoucké katedrále. Už teď prožívám radost z kněžství, i když nám otec rektor semináře již před svěcením říkal, že je to cesta, která teprve začíná. Proto svěřuji kněžskou službu do rukou Matky Boží a Vás prosím o modlitby, abychom mohli spolu dojet vlakem do stanice, která se jmenuje NEBE. Tak tady žijem! P. Mariusz Karkoszka Strana 11 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

12 Písně a modlitby ke sv. Vavřinci. Paní Jarmila Grünfeldová, velká ctitelka sv. Vavřince, už řadu let sbírá modlitby, různé písně a liturgické texty, věnované úctě tohoto světce. Řadu z nich získala ve farnostech, jimž je sv. Vavřinec patronem. O některé z nich se s námi podělila. Ve starém kancionálu (pokud jej ještě máte), najdete píseň Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš Vkládala se do ní sloka: Vavřinče, svatý náš, / ochraňuj vždy domov náš, / v těžké chvíli dodej síly, neopouštěj nás. / Tebe ctili otec, matka má, / nad dědinou bděla ruka tvá, / prostý lid tě povždy v úctě měl, k slávě tvé chrám vystavěl. Vavřinče, svatý náš Dodnes se tak zpívá v Putimi. Na Moravě byla rozšířená píseň Tomáše Sece Chlouba křesťanského Říma, naposledy vydaná v Olomouci v roce Protože se zpívala v průběhu tradiční mše svaté, měla původně šestnáct slok. Pak byla zkrácena na polovinu a v současném kancionálu už není. Jen o málo kratší byla píseň neznámého autora Naše duše k Bohu touží, složená na nápěv Bože, před Tvou velebností, jak se zpívala ve středních Čechách. 1. Naše duše k Bohu touží / s prosbou vroucí přikročit, / pro viny však nezaslouží / na tvář Boží popatřit. / Tě, Vavřinče mučedníku, / vzývá duše ubohá, / přistup k Kristu prostředníku, / vypros milost u Boha. 2. Že s na zemi rozšiřoval / Boží slávu, Boží čest, / Bůh Tě za to korunoval / věncem věčně skvoucích hvězd, / a že s hájil pravou víru, / bránil Církve poklady, / Bůh tě vedl z boje víru / míru svého ve stany. 3. Vavřinče, tys stále horlil / konat Páně příkazů, / co jsi kázal, to s vysvětlil / v skutcích svých jak v obrazu. / Srdce tvé hořelo vřelou / k Pánu Bohu milostí / a z té lásky s duší celou / zhrdal s světa marností. 4. Plamen ohně, muži Boží, / nemohl tě donutit, / abys zradil Církve zboží, / jež chtěl vladař uloupit. / Víru v Božství Krista Pána / na roštu jsi nezapřel, / ničím nebyla zviklána, / až tvůj duch na Boha zřel. 5. Když jsi na posvátném místě / při mši službu konával, / vždy jsi spolu srdce čisté / Bohu v oběť podával. / I my Bohu věnujeme / srdcí našich žádosti / a odstranit slibujeme / všechny hříchu podlosti. 6. Vezmi v srdce harfu zlatou, / vkroč andělů do sboru, / s nimi zpívej píseň svatou / Pánu světa oboru. / Sláva Bohu Stvořiteli, / moc a sláva na věky! / Sláva světa Spasiteli, Duchu sláva na věky! 7. Požehnání Beránkovi, / požehnání, sláva, čest, / jenž se snížil k člověkovi, / hříchů trest zaň volil nést. / Díky Kristu s Otcem v záři / trůnu věčné jasnosti, / jenž za pokrm na oltáři / nám se dává v Svátosti. 8. Vavřinče, svých povinností / plniteli horlivý, / svaté Církve ve věrnosti / služebníku bedlivý. / Buď nám štítem, buď nám radou, / mocnou vypros přímluvu, / bychom těla, světa vnadou / neklesli v síť ďáblovu. 9. U Beránka slitovníka / za nás, jáhne, oroduj: / Beránku, jenž za hříšníka / obětoval s život svůj, / ustrň se nad bratry svými, / přijmi všechny na milost, / smiluj se nad syny svými, / uveď je ve svou milost. 10. Přijal Kristus milostivý, / přijal všechny na milost, / tělem Pán náš dobrotivý / v srdce vchází vzácný host. / Vítej, vítej, vzácný hosti, / a v nás stále přebývej, / a ty, duše, s blažeností / Boha svého požívej. 11. Požehnání Otce vypros, / ať dá sílu ku práci, / požehnání Syna vypros, / ať hřích od nás odvrací. / Požehnání Ducha vypros, / ať dá v dobrém horlivost. / To nám, Patrone náš, vypros, ať vejdeme v blaženost. V litoměřické diecézi se zpívala mešní píseň, připisovaná Adamu Michnovi z Otradovic, v Mrákově na Plzeňsku složil jinou píseň nejspíše místní kantor. V Jilemnici věřící zpívali svou oslavnou píseň zcela jinou, než zněla o kousek dál v Náchodě. Ale vraťme se do olomoucké arcidiecéze. I v Nové Hradečné se dodnes při pobožnosti k sv. Vavřinci zpívá jejich jedinečná píseň, a ve Štáblovicích u Opavy zase místní řídící učitel a varhaník Rudolf Greipl složil někdy v polovině 19. st. například tuto invokaci: Svatý Vavřinče, oroduj za nás! / Ty náš ochránče a patrone, / ty pros za nás, ach, pros za nás! / Ty pros za nás, ach, pros za nás! Přimlouvej se za nás/ a neopouštěj nás / u Krista Ježíše, / tam v slávě nebeské / ty pros za nás, oroduj za nás! Také Přerov měl vlastní píseň k oslavě svého nebeského patrona. Text i melodie se zachovaly, bohužel bez udání autora: 1. Zněte k nebi slavné písně, / Vavřincovy pějte tísně, / obdivujte tuhé boje, / v něž Bůh vodí věrné svoje. 2. Vavřinec, jsa jáhen v Římě, / dne a horka nesl břímě, / ve své správě maje zboží / a poklady Církve Boží. 3. Tehdy vladař zhubit velí / kdož se znají k Spasiteli; / žádá míti věci zlaté / a vše statky Církve svaté. 4. Vavřinec dát zboží nechce, / ač by získal milost lehce, / onť se bojí Církev zloupit, / hříchem si život zakoupit. 5. Vladař opět bez odkladu / jáhnu káže spáchat zradu, / tu on v chudých poklad skrývá, / krmí je a přiodívá. 6. Když se vladař k chrámu béře / vypáčit k pokladu dvéře, / Vavřinec tam chudé staví: / Hle, tu poklad Církve! praví. 7. Za tu věrnost mnoho zkusil, / dlouhé muky snášet musil, / na železném roštu v smahu / nastupuje k nebi dráhu. 8. Tož mučedník věrně stálý / nenaříká, Boha chválí, / jestiť větší lásky blaho, nežli žáha ohně toho. 9. Pros, Vavřinče, svatý jáhne, / kdykoli nás bol zasáhne / a se nám zle v světě děje, / ať nás láska k Bohu hřeje. 10. Řiď k nám stále svoje hledy, / roztaj v srdci našem ledy, / spal v nás všechen cit všetečný, / ať nás mine oheň věčný. Mše svaté k poctě sv. Vavřince, pobožnosti, různé slavnosti, litanie a modlitby zpravidla končily prosbou: Popřej nám, prosíme, Všemohoucí Bože, abychom pomocí Tvou plamen nezřízených žádostí svých uhasili, jenž jsi svatému Vavřinci pomohl plamen ohnivých muk přemoci. Skrze Pána našeho Ježíše Krista Zdeňka Mollinová Strana 12 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

13 Svatovavřinecké hody Všechny srdečně zveme na hody do Přerova. Program letošních hodových oslav najdete v kalendáři na poslední straně časopisu. Letos přijede P. Vít Zatloukal, kterého si jistě mnozí pamatujete z doby jeho jáhenské služby v naší farnosti. Již několik let je ředitelem sekce pro mládež České biskupské konference a v současné době se podílí také na zajištění papežské návštěvy u nás. Bude hlavním celebrantem hodových mší svatých a odpoledne se jako téma pro besedu s ním nabízí jak blížící se papežská návštěva tak téma křesťanské mládeže v České republice. Při odpoledním neformálním programu na farní zahradě se budete moci setkat také s některými dalšími duchovními, kteří v naší farnosti působili. Plánují přijet P. Martin Kubeš, P. Ryszard Turko, P. Ondřej Jirout a P. Tomáš Strogan. Jako každý rok i letos prosím ochotné farníky o pomoc se zajištěním hodového programu. Poděkování Práce na fasádě kostela sv. Marie Magdalény v Předmostí jsou v plném proudu. Počítáme sice s dotacemi, ale ty mohou přijít až koncem kalendářního roku, takže potřebujeme peníze na zaplacení prací v době dokončení celé akce, které je plánováno na konec měsíce září či během října. Předpokládaná částka je více než ,- Kč. Zatím máme ve sbírkách a darech vybráno ,- Kč a v půjčkách od farníků máme ,- Kč. Chybí nám tedy zhruba ještě ,- Kč. Všem, kdo přispěli ať už darem či půjčkou, děkuji. V Přerově splácíme novou střechu na faře a letošní splátka je ,- Kč. Ve sbírkách a darech máme zatím vybráno ,- Kč. Všem dárcům děkuji. Další větší plánovanou akcí v Přerově je výměna oken farní budovy, ale tu teprve připravujeme, takže ještě nevíme, kolik budou nová okna na faře stát. Podle ceny a finančních možností se pak rozhodneme o dalším postupu. Zvláště chci, také jménem P. Jana Franty, poděkovat všem, kdo přinesli své finanční dary na pomoc postiženým povodní v Hustopečích nad Bečvou a v Bělotíně. Celkem jsme z Přerova i Předmostí na účet farnosti Hustopeče poslali ,- Kč. Vážím si všech, kdo neváhali a přispěli na pomoc lidem v nouzi. Všem Pán Bůh zaplať. Setkání s papežem Program návštěvy papeže Benedikta XVI. v České Republice v září tohoto roku najdete na sedmé straně časopisu. Všechny věřící zveme především na mši svatou s papežem v Brně v neděli 27. září 2009 v 10:00 hod. Pro mládež je určena Stará Boleslav v pondělí 28. září Původně jsme počítali s tím, že se na setkání pojede autobusy, ale podle posledních zpráv bude výhodnější jet z Přerova do Brna vlakem. To ještě upřesníme. V této chvíli je aktuální objednávka místenek. S těmi, kdo se v Přerově a Předmostí přihlásili do autobusů, počítáme a místenky pro ně objednáme. Kdokoliv další má zájem o místenky, tak se co nejdříve přihlaste v zákristiích, na faře nebo em na farní adrese: Výše zmíněné místenky jsou určeny do sektorů pro ostatní věřící. Dále je možné objednat místenky do sektorů pro ministranty nebo pro mládež. Kdo má zájem o tyto místenky, tak se také přihlaste ještě zvlášť. Dále je možnost objednat místenky pro handicapované (vozíčkář s doprovodem), které jsou ale vydávány na jméno a tak k jejich objednání je třeba zaslat více údajů. Všechny objednávky místenek je třeba udělat nejpozději do středy 5. srpna 2009, abychom je stihli včas poslat organizátorům. Řadu informací k papežská návštěvě najdete také na internetu: Změny v děkanátu Přerov Z našeho děkanátu odešel P. Slawomir Sulowski, který byl jmenován děkanem v Šumperku. Z děkanátu odešel také P. Dušan Argaláš, který několik měsíců vypomáhal ve Vlkoši se správou farností Kyselovice a Bochoř. Novým přerovským děkanem jsem byl jmenován já a do farnosti Vlkoš přišel nový farář P. Piotr Wardecki, který bude mít na starosti také farnosti Bochoř a Říkovice. Do farnosti Stará Ves teď bude jezdit P. Bedřich Horák z Horní Moštěnice a farnost Domaželice bude spravovat P. Artur Górka z Dřevohostic. Z Přerova odešel kaplan P. Zdeněk Klimeš do Šternberka a jáhen Miroslav Jáně po kněžském svěcení v Přerově dále zůstává jako nový kaplan. Novým jáhnem Přerově je Jacek Bronczyk. Z Kojetína odešel jáhen Mariusz Karkoszka, který byl po kněžském svěcení ustanoven kaplanem v Rožnově pod Radhoštěm. Novým jáhnem v Kojetíně je Marek Glac. Novým kaplanem pro mládež našeho děkanátu byl ustanoven P. Miroslav Jáně. Bohoslovec Jan Šimoník z Tovačova byl vysvěcen na jáhna a nastoupil jáhenskou službu v Bánově. Duchovní správce farnosti Prosenice P. Pawel Bilinski, dosud administrátor v Oseku, byl jmenován farářem v Oseku. P. Ryszard Turko, bývalý přerovský kaplan, byl jmenován farářem v Napajedlích. P. Jindřich Peřina, bývalý přerovský kaplan, byl jmenován kaplanem ve Vizovicích. Těch změn a stěhování je letos v arcidiecézi celá řada. Každá změna je náročná jak pro věřící tak pro kněze. Poznávat nové lidi, vzájemně se pochopit a najít společnou řeč není vždycky snadné. Prosím, provázejte nás v naší kněžské službě svými modlitbami. Děkujeme. P. Pavel Hofírek Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 Strana 13

14 Aktuality z Prosenic. V neděli se v kostele sv. Jana Křtitele v Prosenicích konalo slavnostní První přijímání, ke kterému přistoupilo 7 dětí. Svátost udílel duchovní správce farnosti P. Pawel Bilinski. Poté následovalo pohoštění pro děti, rodiče, příbuzné a známé na farní zahradě. V neděli se v Prosenicích na obecním dvoře konal Farní den. K tanci a poslechu znamenitě hrála hudba Fata Morgána z Drahotuš. Pro děti byly připraveny zábavné hry a soutěže, za které byly odměněny cenami. Pro účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení. Přes zataženou oblohu se akce vydařila a návštěvníci byli spokojeni. Při akci bylo vybráno Kč na pomoc lidem postiženým povodněmi. Ing. Milan Pospíšilík Postřehy z pouti seniorů. Že jsme 26. května prožili tradiční pouť seniorů, jste četli již v červnovém čísle. Z Přerova jsme v pohodlném klimatizovaném autobusu, s modlitbou za šťastnou cestu, vyjeli v 8 hodin. Letos nám však zůstalo několik míst neobsazených. V 9:30 hodin jsme přijeli do Uherského Brodu k poutnímu dominikánskému klášteru a kostelu Nanebevzetí P. Marie. Zde jsme se po předešlé dohodě setkali i s poutníky z Kyjova. V 10 hodin sloužil za poutníky a naše farníky mši svatou otec Savio. Náš zpěv přišla doprovodit i místní varhanice. Po mši nám bratr Jindřich pověděl o dějinách i současnosti chrámu. Podle legendy zde byla založena kaple zemankou z Velenova jako díkuvzdání za početí syna na místě, které jí Panna Marie označila růží kvetoucí na sněhu. Historické prameny kladou založení kláštera a kostela do roku Nynější barokní kostel byl vystavěn mezi léty V pravé boční lodi na Růžencovém oltáři je kopie obrazu Panny Marie Čenstochovské. Dominikáni museli klášter několikrát opustit, naposledy v letech Dnes tu žijí tři řeholníci. Kolem kostela a kláštera je upravená, přístupná zahrada. Někteří navštívili i farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na blízkém náměstí. Ve 12:40 hodin jsme vyjeli do Luhačovic a po 13. hodině jsme již vystupovali u nového kostela sv. Rodiny, který jste již viděli v minulém čísle časopisu. Zde se nás ujal kaplan P. Ondřej Horáček, náš krajan, rodák z Majetína, a o kostele nám pověděl. Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. v dubnu 1990 na Velehradě. Stavba byla zahájena roku 1996 a byl již kostel vysvěcen. Je 28 metrů dlouhý i široký, výška lodi je 12 m a výška věže je 22 metrů. Kostel má 3 zvony, je zde 450 míst k sezení a 400 míst k stání. Prošli jsme i přilehlé sálky a místnosti, které slouží pro potřeby farnosti jako náš Sonus. V kostele jsme se pomodlili Loretánské litanie, poprosili za naši farnost, naše rodiny, za nemocné, děti a mládež, za naše kněze, jáhna i za bu-doucí novokněze. Ve 14:15 hodin jsme se přes Zlín vydali na cestu k domovu. Pouť nám přinesla nejen duchovní posilu, ale i radost z viděného, slyšeného a prožitého. Na obrázku vidíte průčelí Kláštera dominikánů v Uherském Brodě. František Menc Rozloučení s P. Zdeňkem. V pondělí, 29. června, při slavnosti apoštolů Petra a Pavla jsme se v Předmostí rozloučili s kaplanem P. Zdeňkem Gerhardem Klimešem. Děkovali jsme za nezapomenutelné okamžiky při proměňování, které vždy sloužil s tak velkou zbožností a důstojností. Obrázek kostela sv. Maří Magdalény v Předmostí a naše vroucí modlitby ať otce Zdeňka provází na jeho dalším kněžském působení. farníci z Předmostí S otcem Zdeňkem jsme se slavnostně rozloučili také v Přerově v neděli 5. července v kostele sv. Vavřince. Strana 14 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

15 Svatý Gorazd a druhové Žáci sv.cyrila a Metoděje: Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva jsou ve východní církvi uctíváni spolu se svými učiteli jako svatí sedmipočetníci. Gorazd pocházel z Moravy, a proto ho svatý Metoděj určil za svého nástupce. O jeho další činnosti nemáme žádné věrohodné zprávy. Ostatní se po vyhnání z Velké Moravy uchýlili do Bulharska, kde v dnešní západní Makedonii založili na území kolem Ochridu středisko slovanské bohoslužby. Sv. Kliment se tam stal biskupem, zemřel a byl pohřben v ochridském klášteře. Svatý Petr Julián Eymard, kněz Narodil se roku 1811 ve Francii. Již od dětství jej mocně přitahovalo tajemství eucharistie. Vstoupil do noviciátu Oblátů Neposkvrněného Početí Panny Marie, ale pro nemoc se musel brzy vrátit domů. Stal se diecézním knězem a působil jako kaplan a farář ve více farnostech. Později se stal členem kongregace maristů. 2. února 1851 se mu dostalo osvícení, aby založil novou řeholi, která by byla zasvěcena tajemství eucharistie. Od slavení mše svaté, od svatého přijímání a od klanění Nejsvětější svátosti očekával záchranu a východisko z bezútěšné náboženské i sociální nouze své země. Kongregace, kterou založil, se nazývá Kongregace Nejsvětější svátosti (eucharistiáni) a Kongregace Služebnic Nejsvětější svátosti. Zemřel r. 1868, jeho památku slavíme 2. srpna. Jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Cesta do Říma Pěší ekumena Ivan Kolman, Petr Nobilis Jistě znáte známé rčení, že všechny cesty vedou do Říma. Cestovat tam můžeme různě - autem, vlakem, letadlem, ale pěšky? To bychom si velmi rozmysleli. Výtvarník Ivan Kolman, katolík a Petr Nobilis, stavební technik a protestant, se rozhodli v roce 1999 podniknout pěší pouť z jihočeského Husince do Říma. Řím byl dlouho středem viditelného křesťanstva, dokud velcí reformátoři nepřesvědčili některé křesťany, že pravá církev je vlastně neviditelná. (I. Kolman) 15. února 2000 začala jejich pouť, na které si, i když zvyklí na turistiku, často sáhli na dno svých sil. Seznámili se s mnoha lidmi a poznali pohostinnost řeholníků, kněží i obyčejných lidí, setkali se i s nedůvěrou a neochotou, podobně jak je tomu i v životě. Nejsou jen dny jasné a slunné, ale i deštivé a nevlídné. Ve své knize Cesta do Říma, se s námi o své zážitky rozdělili. Vedle postřehů z cesty nabízí i zamyšlení nad naší i církevní historií a životem z víry. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2002, má 171 stran, cena 149 Kč. Je možné si ji zapůjčit ve farní knihovně. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský dokončení ze str.16 Sobota :00 Fara v Přerově Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na říjen, listopad a prosinec 17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí Úterý 1.9. Přerov Začátek vyučování náboženství v Přerově 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s žehnáním školních tašek 19:30 Fara v Přerově Setkání liturgické skupiny Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:00 Přerov, sv. Vavřinec Společná modlitba za kněze 19:30 Centrum Sonus Modlitby matek Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Svatá zpověď na začátek školního roku Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 17:30 Kostel v Předmostí Mariánské večeřadlo 17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009 Strana 15

16 Všechny zveme na Svatovavřinecké hody v Přerově v neděli 9. srpna Hlavním hostem farních hodů je P. Vít Zatloukal, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Program farních oslav najdete dole v kalendáři. Městský program na plakátech. Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B Sobota :30 Kostel v Předmostí Mariánské večeřadlo 17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí Středa :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 18:30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá Svátek Proměnění Páně 19:30 Fara v Přerově Schůzka akolytů Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá Svátek Proměnění Páně 18:00 Kostel v Předmostí Mše svatá Svátek Proměnění Páně 19:00 Přerov, sv. Vavřinec Společné modlitby za kněze Sobota :30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci Přerov Svatovavřinecké hody Sobota :30 Kostel sv. Vavřince Mše svatá v předvečer slavnosti 19:30 Kostel sv. Vavřince Slavnostní nešpory a příležitost ke svátosti smíření Neděle :00 Kostel sv. Vavřince Hlavní hodová mše P. Vít Zatloukal 10:15 Náměstí TGM Zahájení hodů na náměstí primátor Ing. Lajtoch a děkan P. Hofírek 10:00 Boční křídlo fary Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 10:30 Kostel sv. Vavřince Hodová mše svatá P. Vít Zatloukal 14:00 Kostel sv. Vavřince Adorace a svátostné požehnání 14:30 Kostel sv. Vavřince Novokněžské požehnání P. Miroslav Jáně 15:00 Kostel sv. Vavřince Prohlídka kostela s výkladem Zdeňka Mollinová 15:00 Farní zahrada Neformální setkání na farní zahradě 15:30 Centrum Sonus Beseda s P. Vítem Zatloukalem Témata: Blížící se papežská návštěva Křesťanská mládež v ČR 18:30 Kostel sv. Vavřince Večerní mše svatá Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Sobota Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Mše svaté: Přerov 9:00 a 18:30 Předmostí 8:45 17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni Středa :30 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A Sobota :30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B dokončení na str. 15 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Miroslav Jáně, jáhen J. Bronczyk, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka zářijového čísla je 19. srpna Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 15, Červenec-Srpen 2009

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více