ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v ZŠS, č. j. "Učíme se pro život" Kompletní ŠVP Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 24 3 Charakteristika školy 27 4 Učební plán Jazyková komunikace Čtení Psaní Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a příroda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Projekty Dopravní výchova Minimální preventivní program Evaluace vzdělávacího programu 217

3 PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v ZŠS, č. j. Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v ZŠS, č. j. "Učíme se pro život" Datum Název RVP Verze I. vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název školy Adresa Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace U Červeného kostela 110/29, TEPLICE IČ REDIZO Kontakty Ředitel sekretariát Mgr. Dagmar Kellnerová Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, ÚSTÍ NAD LABEM IČ Kontakt ústředna Krajského úřadu Ústeckého kraje Telefon Fax www datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP U Červeného kostela 110/29, TEPLICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v ZŠS, č. j. Platnost Dosažené vzdělání Bez vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP) Školní vzdělávací program "Učíme se pro život" zpracovaný podle přílohy RVP ZŠS DÍL I. - upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, byl schválen pedagogickou radou dne a schválen Školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní školu speciální "Učíme se pro život", je vytvořen podle RVP ZŠS - DÍL I. pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Školní vzdělávací program pro obor základní škola speciální "Učíme se pro život" je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. 1) Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro obor základní školy speciální (RVP ZŠS - DÍL I.) Důraz je kladen na uplatňování přístupů, metod a forem, které odpovídají osobnostním a vývojovým zvláštnostem žáků. Zaměření není vyjádřeno profilací školy, ale vychází ze snahy umožnit a podpořit co nejširší a harmonický rozvoj osobnosti všech žáků s důrazem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Škola se tedy zaměřuje na rozvoj a poskytování vědomostí a praktických dovedností k uplatnění žáků v praktickém životě, na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy a vytváření dovedností používat předměty denní potřeby, na rozvoj psychických a fyzických schopností potřebných pro uplatnění v jednoduchých pracovních činnostech, na úspěšné zapojení žáků do společnosti, vést žáky ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, ke kultivovanému společenskému chování a na rozvíjení komunikačních schopností. Škola bude podporovat všestranný rozvoj osobnosti každého jedince diferencovaným přístupem k žákům. Priority školy korespondují s názvem Učíme se pro život - společné zapojení školy, učitelů, rodičů a žáků i jejich absolventů do veřejného života, integrace všech žáků s různým zdravotním postižením, fungující a profesní spolupráce s odborníky - především zaměřená na vytváření návyků potřebných k orientaci v okolním světě a k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Naším cílem je eliminovat znevýhodnění našich žáků a připravit je co nejlépe pro jejich praktický život. Kromě přípravy na zvládání běžných i náročných životních situací je to především jejich nasměrování a motivace k dalšímu vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základů vzdělání, ale především směřuje k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu. V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, si žáci osvojují základy všech běžných domácích činností a jednoduchých řemeslných dovedností. Velký důraz je kladen na pracovní výchovu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a komunikativní dovednosti. Školní vzdělávací program "Učíme se pro život" pro žáky se středně těžkým mentálním postižením nabízí tyto služby: zabezpečení vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením zabezpečení výuky speciálně pedagogickým pracovníkem s asistentem pedagoga spolupráci se speciálně pedagogickým zařízením úzkou spolupráci speciálních pedagogů, rodičů a vedení školy (ředitelka školy, výchovný poradce, školní metodik rizikového chování) možnosti uplatnění žáků v zájmovém kroužku dle vlastního výběru účast na vnitřním životě školy i mimo ni - akce školy, soutěže Cílem školy je vychovávat a vzdělávat žáky, kteří se budou schopni zapojit do společnosti a kteří svým chováním a jednáním budou společností akceptováni. Úkoly školy k naplnění cíle školy: učit žáky znalosti a dovednosti, dobře uplatnitelné v praktickém životě, vybírat pouze podstatné učivo, 3

5 Charakteristika ŠVP zaměřit se na činnostní učení, dát žákům dostatek možností a podnětů, aby se sami učili a objevovali svět kolem sebe, využívat jejich vrozenou zvídavost, vzbudit v nich chuť poznávat a umožnit jim zažít pocit uspokojení ze školní práce, respektovat snížené rozumové schopnosti žáků a využívat speciálních metod a postupů při výuce, vzájemný respekt a důvěra mezi učitelem a žákem, podporovat uplatňování moderních a efektivních výukových metod, jako skupinové (kooperativní), činnostní učení aj., vést žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci, toleranci, podporovat využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, vést žáky k získávání potřebných dovedností při práci s výpočetní technikou, vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k budoucímu pracovnímu uplatnění, rozvíjet a posilovat výuku pracovních činností ( exkurze, tematické dny, volnočasové aktivity ), vést žáky ke zdravému životnímu stylu (výuka Tv a Výchova ke zdraví, sportovní kroužky, Klub prevence, besedy, tematické dny), vést žáky k ochraně životního prostředí, k odpovědnosti za stav životního prostředí (Environmentální výchova), podporovat žáky a rozvíjet jejich schopnosti, pomáhat jim s přípravou na další studium - zúčastňovat se různých soutěží v rámci školy, obce, regionu - umožnit tím žákům prezentovat a rozvíjet své dovednosti, schopnosti, vést žáky k pocitu sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za svou školu, navázat na dobré tradice školy, dále rozvíjet silné stránky školy a v co nejvyšší možné míře eliminovat to, co považujeme za nedostatky. Prostřednictvím ŠVP "Učíme se pro život" chceme vybavit žáka dovednostmi, které ho připraví v co největší míře pro praktický život. Žák by měl zvládnout: dorozumívat se s okolím podle svých možností i potřeb se zapojit do společnosti a přizpůsobit se jejím jednoduchým pravidlům a normám aktivně se projevovat na podněty z okolí reagovat přiměřeným způsobem znát své reálné možnosti, uplatňovat je ve vlastním životě a při rozhodování uvědomovat si vlastní identitu, osobní spokojenost, potřebu ochrany zdraví zvládnout základy trivia a snažit se je využít ve svém životě, ve svůj prospěch zúročit zvládnuté základní dovednosti a návyky v pracovně-manuálních činnostech potřebných pro praktický život 2) Výchovné a vzdělávací strategie Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby škola byla místem, kde žáci nejen získají kvalitní vzdělávací péči odpovídající jejich možnostem, ale kde také cítí přátelskou atmosféru, motivující, klidné a nestresující prostředí, které jim poskytuje pocit jistoty a bezpečí. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů), odpovídajícím přístupem k vývojovým a osobnostním zvláštnostem a možnostem žáků, bylo usilováno o naplnění základních cílů vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné rozvíjení a osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Díl I. Výchovně a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody, formy práce a aktivity všech pedagogů, které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků, přičemž respektují různorodost osobnostních zvláštností a problémů žáků se středně těžkým mentálním postižením. K dosažení stanovených cílů a rozvíjení klíčových kompetencí směřujeme správným výběrem metod a forem práce, jasnou formulací a naplňováním všech konkretizovaných očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech a dodržováním následujících zásad: každého žáka chápeme jako samostatnou osobnost, která je schopna podle svých možností rozvíjet své poznávání a zároveň je spolutvůrcem vzdělávání, žáky nepřetěžujeme a preferujeme individuální přístup, postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme jejich dosavadních poznatků a zkušeností, ve výuce dbáme na zapojení všech smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu, prostřednictvím různorodých činností vedeme žáky k co největší samostatnosti a osobní odpovědnosti, učivo se snažíme předkládat na známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů, 4

6 Charakteristika ŠVP žáky motivujeme, využíváme pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení (v rámci jejich možností). Školní vzdělávací program nestanovuje metody a formy práce závazně, nechává na vyučujících, aby sami zvolili takové, které budou odpovídat dané skupině žáků, respektovat osobnost žáka a zároveň povedou k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i k rozvíjení všech klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny během celé školní docházky, nejsou naplňovány izolovaně, ale komplexně. Výchovně vzdělávací strategie, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, jsou v našem ŠVP formulovány obecně i na úrovni všech vyučovacích předmětů. 3) Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučujeme žáky k vyšetření. A naopak pedagogicko-psychologická poradna doporučuje žákům naši školu. Podle individuálních potřeb žáků využíváme školní prostory a zařízení (tělocvičnu, učebnu s interaktivní tabulí, PC učebnu a dílny). Důsledně dbáme na individuální přístup ve vyučování, na časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva. Dle potřeby nabízíme žákům i individuální výuku. Škola zajišťuje podmínky vzdělávání formou speciálních postupů a podpůrných opatření s využitím speciálních metod, forem a prostředků vzdělávání, učebních pomůcek a didaktických materiálů. V současné době vzdělává škola pouze jednoho žáka s kombinací postižení. Se souhlasem zřizovatele je k žákovi přidělen asistent pedagoga, který poskytuje podpůrné služby pro kompenzaci zdravotního znevýhodnění po celou dobu výuky. Vzdělávací obsah ŠVP pro žáka s kombinací postižení je upraven tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a jeho skutečnými možnostmi. U žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme prostřednictvím asistentky pedagoga komunikovat s rodinou a snažíme se vytvářet pro žáky optimální prostředí, ve kterém bude zajišťován jejich osobnostní rozvoj. Asistentka pedagoga nám pomáhá zlepšovat komunikaci s rodinou žáků a stává se tak důležitým prostředníkem mezi rodinou a školou. 4) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Všechna průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů jednotlivých ročníků. Daná průřezová témata korespondují s náplní a očekávanými výstupy. Přehled probíraných průřezových témat v rámci ŠVP "Učíme se pro život" je podrobně popsán v části začlenění průřezových témat. Formy a metody práce v jednotlivých předmětech vycházejí z charakteru učiva a cílů vzdělávání. frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem skupinová práce s využitím různých materiálů (pracovní listy, časopisy, internet, mapy, odborná...) aktivizační metody samostatná práce žáků krátkodobé projekty činnostní učení vycházky, exkurze, besedy problémové učení 5) Klíčové kompetence Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. Klíčové kompetence a jejich naplňování tvoří součást každého vyučovacího předmětu. 1. Kompetence k učení -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro učení. Naučit žáky: ovládat základy čtení, psaní a počítání s využitím učebních pomůcek a materiálů používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, mít zájem o získávání nových poznatků ovládat elementární způsoby práce s počítačem používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích 2. Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k názornému myšlení a k řešení problémových životních situací. 5

7 Charakteristika ŠVP Naučit žáky: vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky, nenechat se odradit nezdarem vědět, na koho se mohou obrátit o pomoc při řešení problémů nenechat se při řešení problému odradit nezdarem vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností 3. Kompetence komunikativní - vést žáky k účinné verbální i neverbální komunikaci. Naučit žáky: rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály zvládat jednoduchou formu písemné komunikace a umět se podepsat využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby vyjadřovat své názory a postoje, vhodnou formou obhajovat svůj názor využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci 4. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Naučit žáky: orientovat se v prostředí, ve kterém žije mít základní představu o vztazích mezi lidmi uplatňovat základní návyky společenského chování navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé rozpoznávat nevhodné a rizikové chování posilovat sociální chování a sebeovládání prokazovat získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 5. Kompetence občanské vytvářet u žáků povědomí o základních právech a povinnostech. Naučit žáky: dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití mít povědomí o základních právech a povinnostech občanů využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí dokázat se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a naučené postupy 6. Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými dovednostmi v praktickém životě. Naučit žáky: zvládat sebeobsluhu podle svých možností a dodržovat osvojené hygienické návyky pracovat podle osvojeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly a soustředit se na dokončení pracovního úkolu přijímat posouzení výsledků své práce soustředit se na pracovní výkon a být schopen vytrvat při jeho plnění dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce 6) Profil absolventa školy Cílem výchovně vzdělávacích strategií, činností a aktivit školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže: využívat základní vědomosti, dovednosti a osvojené návyky v praktickém životě, uplatnit návyky sebeobsluhy a používat předměty denní potřeby, 6

8 Charakteristika ŠVP zapojit se do společnosti v maximální možné míře samostatnosti a nezávislosti na druhých, komunikovat s okolím, vykonávat jednoduché pracovní činnosti. K tomuto cíli chceme dojít vytvořením prostředí školy jako centra setkávání a živé diskuze mezi žáky, žáků s pedagogy i s širokou veřejností, aplikací moderních, interaktivních a tvořivých metod práce a otevřenou spoluprací s pedagogickou i nepedagogickou veřejností. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro učení. Naučit žáky: ovládat základy čtení, psaní a počítání s využitím učebních pomůcek a materiálů používat učebnice, učební materiály a učební pomůcky dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích ovládat elementární způsoby práce s počítačem používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových poznatků uplatňovat získané zkušenosti praktických situacích Čtení Ovládat základy čtení s využitím učebních pomůcek a materiálů. předkládá žákům různé metody a způsoby učení - techniky čtení zařazuje používání mnemotechnických pomůcek, předmětů, obrázků či piktogramů, které napomáhají zapamatování zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky se základními termíny učí žáky správně užívat naučené termíny, znaky a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů Chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, mít zájem o získávání nových poznatků. používá pochvalu jako motivaci k dalšímu učení vhodnou motivací podněcuje u žáků zájem o získávání nových poznatků 7

9 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Psaní Ovládat základy psaní s využitím učebních pomůcek a materiálů. předkládá žákům různé metody a způsoby učení - techniky psaní zařazuje cvičení na rozvíjení grafomotorických a psychomotorických schopností žáků zařazuje používání mnemotechnických pomůcek, předmětů, obrázků či piktogramů, které napomáhají zapamatování zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace Dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích. používá vhodné učební pomůcky a metody k postupnému zvyšování kvality písma učí žáky správně užívat získané dovednosti psaní ověřuje správnost pochopení a užití naučeného písma a jeho uplatnění v praktických situacích Matematika Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky se základnímimi matematickými termíny, znaky, symboly a postupy učí žáky správně užívat naučené postupy, znaky, termíny a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených postupů, znaků, termínů a symbolů předkládá žákům situace k uplatnění naučených znalostí a dovedností v běžném životě (porovnávání velikosti, měření, manipulace s penězi) Informatika Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky se základními termíny učí žáky správně užívat naučené termíny, znaky a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů předkládá žákům úkoly, kde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti Ovládat elementární způsoby práce s počítačem. seznamuje s využitím počítače v každodenním životě ukazuje žákům základní způsoby práce s počítačem 8

10 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Člověk a jeho svět Dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích. učí žáky vnímat a správně pojmenovávat okolní svět vytváří stereotypy učení na základě vzorových situací učí žáky jak využívat a uplatňovat získané stereotypy v běžném životě zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace ověřuje na různých cvičeních správnost pochopení a uplatnění naučených stereotypů Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky s obecnými základními termíny, znaky a symboly předkládá modelové situace z běžného života k uplatnění naučených termínů učí žáky správně užívat naučené termíny, znaky a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů Člověk a společnost Dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích. používá vhodné učební pomůcky a metody k osvojení základních poznatků o vývoji lidstva vytváří stereotypy učení na základě vzorových situací vede žáky k využívání a uplatňování získaných stereotypů v běžném životě předkládá žákům dostatek informací a informačních zdrojů vede žáky k samostatnému vyhledávání informací včetně využití internetu navozuje konkrétní situace k praktickému využívání získaných zkušeností zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace ověřuje na různých cvičeních správnost pochopení a uplatnění naučených stereotypů Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky s obecnými základními termíny, znaky a symboly předkládá modelové situace z běžného života k uplatnění naučených termínů učí žáky správně užívat naučené termíny, znaky a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů 9

11 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Člověk a příroda Dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích. prostřednictvím praktických cvičení žákovi vysvětluje smysl a cíl učení vytváří stereotypy učení na základě vzorových situací vede žáky k využívání a uplatňování získaných stereotypů v běžném životě zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace ověřuje na různých cvičeních správnost pochopení a uplatnění naučených stereotypů posiluje pozitivní vztah k učení, podporuje soustředěnost, samostatnost, tvořivost, schopnost vydržet na potřebnou dobu u učebních činností ve výuce upřednostňuje prioritu aktivních dovedností, učivo používá jako prostředek k jejich získávání předkládá žákům aktivity zaměřené na rozvoj myšlenkových operací pozorování, třídění, uspořádávání zařazuje činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, obrazné a pojmové) Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky s obecnými základními termíny, znaky a symboly předkládá modelové situace z běžného života k uplatnění naučených termínů učí žáky správně užívat naučené termíny, znaky a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů Hudební výchova Dodržovat osvojené stereotypy učení a získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích. zařazuje metody, které podporují rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních i pohybových dovedností žáků učí žáky eliminovat rušivé podněty a vytvářet optimální podmínky pro poslech hudby vede žáky k využívání a uplatňování získaných stereotypů v běžném životě zařazuje do výuky co nejvíce prvků přímé metody ve vazbách na konkrétní osoby, předměty a situace Používat obecné termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními životními situacemi. seznamuje žáky s obecnými základními hudebními termíny, znaky a symboly předkládá modelové situace z běžného života k uplatnění naučených termínů učí žáky správně užívat naučené termíny, znaky a symboly ověřuje správnost pochopení a užití naučených termínů Pracovní výchova Chápat pochvalu jako motivaci k dalšímu učení. pochvalou motivuje žáka k dalšímu učení Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k názornému myšlení a k řešení problémových životních situací. Naučit žáky: vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky nenechat se odradit nezdarem překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem 10

12 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy řešit známé a opakujícící se situace na základě nápodoby a vlastní zkušenosti vědět, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů Čtení Psaní Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace nacvičuje s žáky řešit modelové situace překonávání obtíží a problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých textů problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá dle svých schopností naučených stereotypů a získaných zkušeností Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace nacvičuje s žáky řešit modelové situace překonávání obtíží a problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých textů problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá dle svých schopností naučených stereotypů a získaných zkušeností Řečová výchova Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace předkládá žákům pomocí jednoduchých textů problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností navozuje známé a opakující se situace z běžného života nacvičuje s žáky řešení těchto modelových situací pomocí nápodoby využívá reálných situací, při jejichž řešení žák využívá nápodoby a vlastních zkušeností Matematika Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace nacvičuje s žáky řešit problémové situace překonávání problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých úkolů problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák dle svých schopností využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností rozvíjí u žáků samostatnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu 11

13 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Informatika Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. nacvičuje s žáky řešit modelové situace překonávání obtíží a problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých úkoly problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností rozvíjí u žáků samostatnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu Člověk a jeho svět Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace nacvičuje s žáky řešit modelové situace překonávání obtíží a problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých cvičení problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností Člověk a společnost Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace nacvičuje s žáky řešit modelové situace překonávání obtíží a problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých cvičení problémové situace i jejich překonávání zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností Přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky, nenechat se odradit nezdarem. učí žáky uplatňovat dovednosti řešení problémů učí žáky získané poznatky a zkušenosti převádět do reálného života podporuje samostatnost v rozhodování Člověk a příroda Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. popisuje žákům problémové situace z jejich bezprostředního okolí učí žáky rozpoznávat problémové situace nacvičuje s žáky řešit modelové situace překonávání obtíží a problémů předkládá žákům pomocí jednoduchých cvičení problémové situace i jejich řešení zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností formou skupinové práce vede žáky k řešení daného problému na základě vzájemné spolupráce 12

14 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Výchova ke zdraví Vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností. učí žáky rozpoznávat problémové situace zařazuje konkrétní problémové situace, při jejich řešení žák využívá naučených stereotypů a získaných zkušeností navozuje známé a opakující se situace z běžného života nacvičuje s žáky řešení těchto modelových situací pomocí nápodoby využívá reálných situací, při jejichž řešení žák využívá nápodoby a vlastních zkušeností Přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky, nenechat se odradit nezdarem. učí žáky uplatňovat dovednosti řešení problémů učí žáky získané poznatky a zkušenosti převádět do reálného života podporuje samostatnost v rozhodování Kompetence komunikativní Vést žáky k účinné verbální i neverbální komunikaci. Naučit žáky: rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály zvládat jednoduchou formu písemné komunikace a umět se podepsat využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem vhodnou formou obhájit svůj názor využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci Čtení Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých textů, nápisů i obrazového materiálu zadává vyhledávání běžně používaných nápisů, názvů apod. učí žáky pracovat s obrazovým materiálem ověřuje správnost pochopení obsahu textu podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah textu, nápisu, záznamu či předloženého obrazového materiálu 13

15 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Psaní Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých textů, nápisů i obrazového materiálu zadává vyhledávání běžně používaných nápisů, názvů apod. učí žáky pracovat s obrazovým materiálem ověřuje správnost pochopení obsahu textu podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah textu, nápisu, záznamu či předloženého obrazového materiálu Zvládat jednoduchou formu písemné komunikace a umět se podepsat. zařazuje cvičení jednoduchých forem písemné komunikace vede žáky k zapisování jednoduchých vět do školních sešitů učí žáky vyjádřit se písemnou formou dle jejich schopností učí žáky umět se podepsat bez předlohy Řečová výchova Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat. předkládá žákům různá sdělení ověřuje správnost pochopení obsahu sdělení jednotlivými žáky podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých nápisů i obrazového materiálu zadává vyhledávání běžně používaných nápisů, názvů apod. učí žáky pracovat s obrazovým materiálem ověřuje správnost pochopení obsahu textu podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah nápisu, záznamu či předloženého obrazového materiálu předkládá žákům alternativní a augmentativní způsoby komunikace ověřuje správnost pochopení alternativní a augmentativní komunikace jednotlivými žáky Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. zařazuje cvičení na rozvoj slovní zásoby předkládá žákům cvičení na pochopení významu slov podněcuje žáky k souvislému vyjadřování pocitů, nálad a potřeb vytváří ve třídě atmosféru důvěry a pocit bezpečí učí žáky zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou či alternativním způsobem před ostatními zařazuje cvičení základních forem společenského styku využívá pro rozvoj komunikace běžné každodenní situace učí žáky respektovat pocity a nálady ostatních 14

16 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Informatika Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých textů, nápisů i obrazového materiálu zadává vyhledávání běžně používaných nápisů, názvů apod. ověřuje správnost pochopení obsahu názvů a nápisů podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah názvů a nápisů Využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky. seznamuje žáky s možnostmi komunikace prostřednictvím informační technologie učí žáky využívat komunikační a informační prostředky v praktickém životě ověřuje schopnost a správnost používání komunikačních a informačních prostředků (sms, pošta) Člověk a jeho svět Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat. seznamuje žáka s předměty a činnostmi každodenního života vytváří modelové situace k získání nových poznatků a zkušeností z každodenního života ověřuje správnost pochopení nových poznatků Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých nápisů i obrazového materiálu učí žáky pracovat s obrazovým materiálem podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah nápisu, záznamu či předloženého obrazového materiálu Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. zařazuje cvičení na rozvoj slovní zásoby podněcuje žáky k vyjadřování pocitů, nálad a potřeb podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení vytváří ve třídě atmosféru důvěry a pocit bezpečí učí žáky zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou či alternativním způsobem před ostatními 15

17 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Člověk a společnost Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat. předkládá žákům různá sdělení ověřuje správnost pochopení obsahu sdělení jednotlivými žáky podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. podněcuje žáky k vyjadřování pocitů, nálad a potřeb vytváří ve třídě atmosféru důvěry a pocit bezpečí vede žáky ke komunikaci v běžných životních situacích učí žáky zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou či alternativním způsobem před ostatními Člověk a příroda Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat. seznamuje žáka s předměty a činnostmi každodenního života vytváří modelové situace k získání nových poznatků a zkušeností z každodenního života ověřuje správnost pochopení nových poznatků zařazuje činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování si poznatků vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých textů, nápisů i obrazového materiálu učí žáky pracovat s obrazovým materiálem podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah textu, nápisu, záznamu či předloženého obrazového materiálu zadává vyhledávání běžně používaných názvů a nápisů zařazuje besedy k tematickým celkům s vyprávěním a názornými ukázkami 16

18 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Hudební výchova Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat. seznamuje žáka s předměty a činnostmi každodenního života vytváří modelové situace k získání nových poznatků a zkušeností z každodenního života ověřuje správnost pochopení nových poznatků Chápat jednoduché, běžně používané texty, nápisy, záznamy a obrazové materiály. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých textů, nápisů i obrazového materiálu učí žáky pracovat s obrazovým materiálem podněcuje žáky k adekvátní reakci na obsah textu, nápisu, záznamu či předloženého obrazového materiálu Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. zařazuje cvičení na rozvoj slovní zásoby podněcuje žáky k vyjadřování pocitů, nálad a potřeb podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení vytváří ve třídě atmosféru důvěry a pocit bezpečí učí žáky zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou či alternativním způsobem před ostatními Výtvarná výchova Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. podněcuje žáky k vyjadřování pocitů, nálad a potřeb podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení vytváří ve třídě atmosféru důvěry a pocit bezpečí učí žáky zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou či alternativním způsobem před ostatními Výchova ke zdraví Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat předkládá žákům různá sdělení ověřuje správnost pochopení obsahu sdělení jednotlivými žáky podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. podněcuje žáky k vyjadřování pocitů, nálad potřeb vytváří mezi žáky atmosféru důvěry a pocit bezpečí vytváří žákům prostor pro sebepoznání, sebehodnocení a sebeuplatnění 17

19 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Tělesná výchova Rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat předkládá žákům různá sdělení ověřuje správnost pochopení obsahu sdělení jednotlivými žáky podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby. podněcuje žáky k vyjadřování pocitů, nálad potřeb vytváří mezi žáky atmosféru důvěry a pocit bezpečí vytváří žákům prostor pro sebepoznání, sebehodnocení a sebeuplatnění Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Naučit žáky: orientovat se v prostředí, ve kterém žije uplatňovat základní návyky společenského chování navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé rozpoznávat nevhodné a rizikové chování posilovat sociální chování a sebeovládání mít základní představu o vztazích mezi lidmi uvědomit si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby prokázat získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí Člověk a jeho svět Orientovat se v prostředí, ve kterém žije. učí žáky poznávat prostředí, ve kterém žijí praktickými činnostmi prohlubuje dovednosti orientovat se v nejbližším okolí vytváří modelové situace k ověření dovednosti žáka orientovat se ve svém nejbližším okolí motivuje žáky k citovému vztahu k nejbližšímu prostřed Uplatňovat základní návyky společenského chování. prostřednictvím praktických činností seznamuje žáky se zásadami společenského chování a jednání a se základními společenskými normami nacvičuje s žáky chování a jednání v konkrétních společenských situacích Navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé. zařazuje cvičení na rozvíjení společenských vztahů formou praktických činností učí žáky vzájemně spolupracovat mezi sebou navozuje v třídě přátelskou atmosféru, klade důraz na spolupráci a vzájemnou pomoc žáků vede žáky ke schopnosti reálného pohledu na osoby ve svém nejbližším prostředí 18

20 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Člověk a společnost Orientovat se v prostředí, ve kterém žije. vede žáky k poznávání svého nejbližšího prostředí vede žáky ke schopnosti reálného pohledu na osoby ve svém nejbližším prostředí Rozpoznávat nevhodné a rizikové chování. přibližuje žákům prostřednictvím praktických cvičení problematiku nebezpečí a ohrožení sociálně patologickými jevv učí rozpoznat situace ohrožení na konkrétních příkladech zařazuje pro žáky programy v rámci prevence rizikového chování seznamuje žáky s nebezpečím psychického i fyzického zneužívání ověřuje správnost pochopení tohoto nebezpečí vede žáky k správnému jednání v situacích ohrožujících jejich zdraví a bezpečnost Posilovat sociální chování a sebeovládání. navozuje modelové situace, kde žáci nacvičují své sebeovládání vede žáky k pomoci slabším i handicapovaným při společných akcích školy Člověk a příroda Rozpoznávat nevhodné a rizikové chování. přibližuje žákům prostřednictvím praktických cvičení situace ohrožující jejich zdraví a bezpečnost učí rozpoznat ohrožení a nebezpečí na konkrétních příkladech zařazuje pro žáky programy v rámci prevence rizikového chování Hudební výchova Uplatňovat základní návyky společenského chování. prostřednictvím praktických činností seznamuje žáky se zásadami společenského chování a jednání a se základními společenskými normami nacvičuje s žáky chování a jednání v konkrétních společenských situacích Navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé. zařazuje cvičení na rozvíjení společenských vztahů formou praktických činností učí žáky vzájemně spolupracovat mezi sebou vede žáky k toleranci a respektu mezi sebou Posilovat sociální chování a sebeovládání. zařazuje rehabilitační a relaxační činnosti k odstranění stresu a únavy vytváří harmonizující prostředí, které snižuje vnitřní napětí a psychickou nevyváženost žáků organizuje vystoupení podporující růst sebevědomí a sebeovládání zařazuje činnosti zdokonalující rozvoj smyslového vnímání 19

21 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Výtvarná výchova Posilovat sociální chování a sebeovládání. zařazuje rehabilitační a relaxační činnosti k odstranění stresu a únavy vytváří harmonizující prostředí, které snižuje vnitřní napětí a psychickou nevyváženost žáků organizuje výstavy podporující růst sebevědomí a rozvíjející estetické vnímání zařazuje činnosti zdokonalující rozvoj smyslového vnímání podněcuje žáky k vyjádření svých pocitů a nálad výtvarnými technikami Výchova ke zdraví Rozpoznávat nevhodné a rizikové chování. je vzorem zdravého životního stylu vede žáky k uplatňování hygienických návyků a ochraně svého zdraví učí žáky chápat fyziologické, psychické a sociální změny spojené s dospíváním zařazuje relaxační činnosti k odstranění stresu a únavy Posilovat sociální chování a sebeovládání. vytváří harmonizující prostředí, které snižuje vnitřní napětí a psychickou nevyváženost žáků zařazuje takové činnosti, kde žáci nacvičují sebeovládání Tělesná výchova Posilovat sociální chování a sebeovládání. vytváří harmonizující prostředí, které snižuje vnitřní napětí a psychickou nevyváženost žáků zařazuje takové činnosti, kde žáci nacvičují sebeovládání Pracovní výchova Posilovat sociální chování a sebeovládání. zařazuje rehabilitační a relaxační činnosti k odstranění stresu a únavy vytváří harmonizující prostředí, které snižuje vnitřní napětí a psychickou nevyváženost žáků organizuje výstavy podporující růst sebevědomí a rozvíjející estetické vnímání zařazuje činnosti zdokonalující rozvoj smyslového vnímání Kompetence občanské Vytvářet u žáků povědomí o základních právech a povinnostech. Naučit žáky: dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí dokázat se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a naučené postupy využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 20

22 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Člověk a jeho svět Chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí je vzorem zdravého životního stylu vede žáky k upevňování a dodržování hygienických návyků a ochraně svého zdraví vytváří žákům příležitosti zapojit se v rámci školy do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví Dokázat se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a naučené postupy. objasňuje žákům prostřednictvím konkrétních případů různé mimořádné situace prostřednictvím praktických cvičení vede žáky k osvojení správného jednání v mimořádných situacích učí žáky jak postupovat při mimořádných situacích (požár, poplach, dopravní nehoda) Člověk a společnost Dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití. učí žáky vnímat a správně pojmenovávat jednání a chování v občanském životě vede žáky k důslednému plnění svých povinností stanoví pravidla soužití ve třídě navozuje modelové situace, jak uplatnit svá práva v různých životních situacích hodnotí individuální pokroky každého žáka vytváří příležitosti pro uplatňování společenských norem a pravidel soužití ve škole, rodině i na veřejnosti Chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí je vzorem zdravého životního stylu vede žáky k upevňování a dodržování hygienických návyků a ochraně svého zdraví vytváří žákům příležitosti zapojit se v rámci školy do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví Dokázat se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a naučené postupy. objasňuje žákům prostřednictvím konkrétních případů různé mimořádné situace prostřednictvím praktických cvičení vede žáky k osvojení správného jednání v mimořádných situacích učí žáky jak postupovat při mimořádných situacích (požár, poplach, dopravní nehoda) 21

23 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Člověk a příroda Chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, podílet se na ochraně životního prostředí. motivuje žáky k aktivní ochraně životního prostředí je vzorem zdravého životního stylu vede žáky k upevňování a dodržování hygienických návyků a ochraně svého zdraví vytváří žákům příležitosti zapojit se v rámci školy do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví vede žáky k poznávání vztahů člověk a životní prostředí a přibližuje problematiku vlivu prostředí na zdraví člověka Dokázat se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a naučené postupy. objasňuje žákům prostřednictvím konkrétních případů různé mimořádné situace prostřednictvím praktických cvičení vede žáky k osvojení správného jednání v mimořádných situacích učí žáky jak postupovat při mimořádných situacích Kompetence pracovní Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými dovednostmi v praktickém životě. Naučit žáky: zvládat sebeobsluhu podle svých možností a dodržovat osvojené hygienické návyky pracovat podle osvojeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly a soustředit se na dokončení pracovního úkolu přijímat posouzení výsledků své práce dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech soustředit se na pracovní výkon a být schopen vytrvat při jeho plnění respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce Matematika Pracovat podle osvojeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly a soustředit se na dokončení jednoduchého pracovního úkolu. předkládá žákům přiměřené množství jednoduchých úkolů, které vyžadují soustředění, trpělivost a vytrvalost vede žáky k dokončení zadaného úkolu ověřuje správnost použití naučených postupů při plnění daného úkolu zadává žákům úkoly zdokonalující dovednosti v oblasti jemné motoriky 22

24 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Výtvarná výchova Pracovat podle osvojeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly a soustředit na dokončení pracovního úkolu. zařazuje činnosti zdokonalující rozvoj jemné motoriky vede žáka k důslednému plnění všech pracovních postupů, směřuje činnost žáků ke stanovenému cíli Přijímat posouzení výsledků své práce. rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vede žáky k hodnocení své práce i práce ostatních Pracovní výchova Zvládat sebeobsluhu podle svých možností a dodržovat osvojené hygienické návyky. prostřednictvím praktických činností nacvičuje úkony související se sebeobsluhou zadává cvičení, která podporují rozvoj úkonů souvisejících se sebeobsluhou učí získané dovednosti uplatňovat v reálném životě Pracovat podle osvojeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly a soustředit na dokončení pracovního úkolu. zařazuje činnosti zdokonalující rozvoj jemné motoriky vede žáka k důslednému plnění všech pracovních postupů, směřuje činnost žáků ke stanovenému cíli vede žáky k trpělivosti a koncentraci na dokončení pracovní činnosti učí žáky základním pracovním dovednostem s ohledem na individuální schopnosti a možnosti žáka předkládá žákům pravidla pracovních postupů při všech pracovních činnostech vede žáky k plnění všech pracovních postupů Přijímat posouzení výsledků své práce. rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vede žáky k hodnocené své práce i práce ostatních Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce. vede žáky k důslednému dodržování hygienických návyků a pravidel bezpečnosti učí žáky chránit fyzické, duševní i sociální zdraví při práci Respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce. vede žáky k respektování pravidel Soustředit se na pracovní výkon a být schopen vytrvat při jeho plnění. zadává cvičení, která podporují schopnost soustředění 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS Kompletní ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS "Učíme se pro život" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Obsah Charakteristika školy a priority ŠVP II. Cíle ŠVP III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení výsledků vzdělávání

Obsah Charakteristika školy a priority ŠVP II. Cíle ŠVP III. Výchovné a vzdělávací strategie IV. Hodnocení výsledků vzdělávání Obsah I. Charakteristika školy a priority ŠVP II. Cíle ŠVP III. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence učení Kompetence řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více