IBP = jednotka informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBP = jednotka informace"

Transkript

1 IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem, ze kterého vycházím v popisu fungování všech sil v prostoru. Z denní praxe víme, že cokoliv nového má nejdříve svou myšlenkovou předlohu, je tedy MOŽNÉ a NUTNÉ při hledání POČÁTKU EXISTENCE najít tuto předlohu ve slovu, které vyjadřuje NEEXISTENCI. K pochopení vztahů, které ve vesmíru FUNGUJÍ - je nutné představit si obsah pojmu NIC. Zkusme to tedy. V nicu prostor nebo čas ještě neexistoval. Neexistoval tedy ani bůh nebo hmota. Co tedy nutně muselo vzniknout jako první? Odpověď je na druhém konci, ve slovu VŠE, víme přeci, že vše je v pohybu. POHYB a KLID je tak nutným začátkem pro pochopení rozdílů mezi hmotným a nehmotným světem. Je tedy vhodné definovat jednotku pro klidový/stavový/ prostor, do kterého ukládáme své poznatky. Název INFORMAČNÍ BOD je na počátku pojmu informace, známe jej v podobě nápadu, myšlenky, kterou rozvíjíme. BOD je nehmotnou myšlenkovou konstrukcí, jedinečným místem, kam lze umístit ZAČÁTEK nebo CÍL. Každá informace má svůj nosič materiál, popř. stav fyzikální síly. Dvojice nosič + jím nesená informace je také dvojprvkem, dalším k původní dvojici pohyb a klid. Rozdíl je patrný, pohyb nikdy nemůže být klidem, ale informace bez nosiče nemůže vzniknout. Dvojice myšlenka + člověk je přirozeným následkem všech předchozích pohybů a stavů v prostoru. Pokud je základnou všeho NEEXISTENCE, tak prvním krokem k existenci něčeho je VZNIK POHYBU. Tady začíná příběh o cestě časem zpět, k neexistenci času i prostoru, cesta k počátku všeho. A protože nevím, jak a proč vznikl prvotní pohyb proto musím také potvrdit existenci entity, kterou obvykle nazýváme BŮH. To, co musel bůh udělat ještě, abychom jako příroda a lidstvo vznikli, známe jako efekty dvou principů. A) Princip PROTISMĚRU známe jako zákon AKCE/RE/AKCE B) Princip ÚNAVY známe jako vznik CHYBY a DVA ZPŮSOBY OPRAV. Zde, v užití chyby je také třeba hledat základnu fraktální struktury minimálně této galaxie. a) Zařazením použitelné části chyby zvyšujeme kvalitu původního celku (růst a variabilitu fraktálu). b) Odstraněním chyby vytváříme odpad, který je materiálem pro vznikání dalších chyb a příčinou následného zvyšování kvality původní struktury prostřednictvím překlopení směru (výměna priorit). Zákon akce/re/akce představuje symetrický proces tří prvků, chyba a dvojice oprav k možné symetrii vede také ve vztahu tří prvků, který ale známe z procesu dělení buňky (oddělování použitelné a méně (=dočasně) nepoužitelné části celku. Dynamika pohybu těchto dvou procesů je tak zodpovědná za nekonečnou variabilitu změn mezi informací a její hmotnou podobou. Tuto dynamiku pohybu známe jako ČAS. Čas a pohyb je totéž, zastavením pohybu vzniká STAV = informace, uzavřená v nějakém materiálu anebo hodnotě fyzikální síly teploty prázdného prostoru vesmíru. 3 Kelviny jsou tak třetí trojicí, objemem informací = databází všech uskutečněných a možných pohybů, zakódovaných do stavové hodnoty teploty z první sebeorganizující fyzikální síly = TEPLA. Teplota (= kvalita pohybu) je vnímatelná přírodou a člověkem v NENÁHODNÝCH a postupných etapách vývoje.

2 Podobná trojice stojí i na samém počátku, kdy "protipohybem" vzniklo a stále vzniká TEPLO, základní síla samořiditelných procesů ve vesmíru. POHYB má dvě nedílné složky, bez kterých nemůže vzniknout. SMĚR + RYCHLOST tak vymezují základní TROJICI ARCHETYP, ze kterého lze vytvořit nový, příběh o vzniku a účelu člověka, OPAČNÝ k příběhům, které známe z různých náboženství - anebo několika století vědy. Opačnost tohoto příběhu je zásadní v tom, že argumentace probíhá na jevech, které STÁLE FUNGUJÍ, tudíž je možné, že stály i na počátku projektu a existence naší galaxie, příznačně nazvané Mléčná dráha. Nejedná se tedy o teorii, ale o VÁZANOST POSTUPNÝCH KROKŮ (bezchybnou logiku) ve vývoji stále dokonalejších forem neživé a později i živé=rotační SOUBĚŽNÉ EXISTENCE NEHMOTNÉ A HMOTNÉ STRUKTURY. Vedle důkazů, patrných z běžného dění lze toto tvrzení doložit i výkladem hodnoty symbolů a jazyků, ve kterých sdílíme informace. ( Abeceda lidštiny je popsána v jiném textu). Propojení s dřívějším konceptem nenáhodné existence, zobrazené ve schématu a výkladu rotačních forem Stromu života najdete na Zkusme tedy vytvořit svůj vesmír vytvořením svého Informačního Bodu Prostoru (IBP) nepatrný objem paměti o fyzickém procesu v naší hlavě, který umístíme do nehmotného prostoru někde na konci známého vesmíru. Co bude jeho náplní, to už víte, je naplněný hodnotou pohybu vašeho myšlení a nosičem té hodnoty je ČAS, vložený do veškerých drah přemýšlení při takovém zadání. Nosičem myšlení je tedy čas, nosičem informace je vlhkost a teplota živého těla, mrtvé tělo nemyslí. Existence času je následkem pohybu myšlení, vytvořili jsme si čas dělením světla a tmy na menší dílky, abychom mohli plánovat své pohyby a zkoumat pohyby okolo nás. Ale proč? Protože pohybem myšlení spotřebováváme dobu svého života, ale myšlením souběžně vytváříme i SMĚR (cíl) našich myšlenek. A protože součtovou podmínkou naší existence (včetně nástavby myšlení) je teplota našeho těla, je přirozené, že mnohé myšlenky pustíme k ledu, tedy do prostoru okolo planety. RYCHLOST a DRÁHU svých myšlenek bezezbytku zaplňujeme časovými okamžiky, které proudí z těla formou teploty až do míst v prostoru, kde hledáme odpovědi. A protože myšlenky nemají hmotu, ale objem času a spotřebované energie=tepla obsahují, je přirozené, že prošly sítem atmosféry (změnami teploty) do teploty okolo planety. Za definici IBP tak můžeme považovat tuto: Vedeme-li z myšleného bodu v prostoru dráhy do všech směrů, vzniká objem osobního prostoru, bezezbytku naplněný NEHMOTNÝMI časovými jednotkami (délkou života v těle). Tento náš osobní prostor ale není zaplněný pouze časovými jednotkami, obsahuje také klidovou strukturu LIDSKÉ ENERGIE duši, ta představuje potenciál možností, vnitřní tlak v pohybu informací v podobě teploty 3K. Přetlak duše známe např. jako proces stárnutí, Součtem matematiky a angličtiny jsou jazyky počítačů množina jazyků, kterými lze vytvořit libovolnou nehmotnou realitu, zobrazenou v nehmotné ploše obrazovky. Nehmotné proto, že obraz je vždy součtovou hodnotou myšlení člověka a té části přírody, která má pro vidění potřebné receptory + systém pro jejich ovládání. Obraz na vodní hladině je rozhraní

3 reálné krajiny s paměťovými záznamy, přenesenými systémem myšlení na rozhraní mezi pohybem a klidem = POVRCH vodní hladiny. Pojmy povrch, bod, plocha, součet.. a další výrazy, známé z matematiky samy nemají fyzický nosič. Jejich fyzickým nosičem jsou (vedle papíru či obrazovky) právě nepatrné objemy spotřebovaného času v nehmotném prostoru, který obklopuje planety a hvězdné soustavy. Název informační pole prostoru tak splňuje faktickou přítomnost všech paměťových záznamů, které kdy byly v prostoru USKUTEČNĚNÉ. Příběh, který se zde rodí, vychází ze smyslu samotných pojmů. Každý název, každé jméno je dokladem předchozí existence myšlenkového procesu - přinejmenším ve virtuálním prostoru myšlení, o kterém tvrdím nejen já, že vstupuje a bezezbytku vyplňuje onen zdánlivě prázdný prostor VĚDOMÍ ve vesmíru. Popsaný proces myšlení, který vede k vytváření dalších IBP (informačních bodů prostoru) mi slouží nejen k vysvětlení rozpínání vesmíru, ale i k postupnému vysvětlování koloběhu informací skrze zářiče a přijímače, kterými jsme nejen my, lidé a vrstvy naší přírody. Propojenost sil v téhle galaxii je stálá a poplatná programu ČLO/věk. K obrysům tohoto programu jsem se dostal s pomocí všech lidí, kteří se kdy v téhle sluneční soustavě objevili, vycházím z osobních vizí, podepřených tím, co v nejbližším i vzdáleném okolí FUNGUJE. Nezajímají mě teorie, dokazující se pouze v jazyku matematiky aplikované na přírodní procesy, ty nutně vyžadují následný překlad do slovníku běžného člověka. Pokusím se postupně dokládat, že vstup latiny a matematiky do evropských jazyků byl programem pro předposlední etapu lidstva. Byl vložený do skrytého výkladu hebrejštiny, jazyka egyptských kněží. Zasvěcování adeptů pro řízení světa v podstatě bylo nacházením dalších vrstev výkladu dochovaných či ústně předávaných textů a symbolů. Podmínkou pochopení mých poznatků v současné informační hladině ve společnosti je v pochopení teze a později faktu, že člověk i příroda existují souběžně ve fyzickém těle i v určité části nehmotného prostoru (informačních balíčcích osobní paměti = duše) v různých vzdálenostech od povrchu Země. Tyto rozptýlené části osobního nehmotného (informačního) těla jsou navázané na širší celky hmotné přírody, kdy celá planeta je řízena prostředníkem mezi pohybovou a stavovou částí informací. Pro obsah termínů gravitace a elektromagnetické pole jsme uvěřili poznatkům, odvozeným ze zkoumání neživé hmoty. Slovník vědy vznikal z latinského názvosloví a řeckých symbolů pro množiny, tento slovník užívají zastánci vědeckého, materiálového zkoumání sil v prostoru. Druhý slovník si vytvořili zastánci znalci duchovní podstaty světa. Ten vychází z kořenů sanskrtu, kam patří i naše mateřština, čeština je rozhraním, společným jmenovatelem prolínání dvou základních kultur západu a východu. V prostředí internetu se postupně seznamujeme a nacházíme slovník, spojující duchovní a vědecký svět. Jde to i zcela novým způsobem vnímání pojmů čtením samotných slov prostřednictvím intuice, kterou aktivujeme svou znalostí samostatného významu každého písmene a číslice. (viz text Abeceda lidštiny ) Cílem, který byl na zemi opakovaně, ale bezúspěšně realizovaným bylo a stále je nalezení procesu, vedoucího k volitelnosti délky a náplně svého života v rámci dosažených a použitelných osobních i obecných vědomostí. N+I+C - výlet do světa fantazie vlastní intuicí: Vnímáme-li tři symboly jako symetrii významu dvou krajních, tak prostřední písmeno je vlastně osou, rozhraním mezi podivně začatým znázorněním kmitání N a nedokončenou

4 rotací C na druhé straně od osy I. S použitím trochy fantazie jsme právě vytvořili základnu pro vysvětlení vzniku a úkolu člověka v rámci galaxie: Stupnice frekvencí a schopnost rotace živých i neživých systémů v kontextu těchto pohybů v jinak vnímaném smyslu českých slov nám nabízí dostatečnou možnost popsat vztahy sil v prostoru prostřednictvím podobností, které si může kdokoliv ověřit. Na zádech velikánů nacházíme místečko, odkud příběh lidské civilizace mohl začít, odkud se asi napojíme na znalosti a technologie vyspělejších civilizací v galaxii. Bůh jako entita, která řídí vše, se zatím moc neosvědčil. Ale protože já také nevím, jak vznikl POHYB, tak nám pro štěstí Bůh vydrží stále, jen si mění jméno. Vědci tvrdí, že veškerá hmota je v pohybu, duchovní učenci zas vědí, že Bůh = Pohyb sídlí v klidu, v informačních polích prostoru. Pro člověka tak zůstává úkol zjistit, jak vlastně vznikají ve vědomí slova, proč v této civilizační etapě lidé vystřídali k zápisu svých poznatků všechny čtyři směry a co vzniklo z našeho směru psaní zleva doprava, co vedlo k utajení smyslu každého písmene a utajení symetrické ho a zároveň kruhového vývoje SEBEORGANIZACE SIL V PROSTORU pomocí oktáv z číslic, ale i hudebních. Proč má například subkontra C má hodnotu 16,5 Hz 1h&key=673 Víme, že pohybem myšlení spotřebováváme Čas. Zároveň víme, že ukončením pohybu myšlení vzniká INFORMACE. A protože asi platí, že žádná energie se nemůže ztratit, je třeba ten vykonaný pohyb myšlení někam uklidit, nejlépe tam, kde je dost místa do okolního prostoru, do informačních polí vesmíru. A zjistíme, že za zvětšování vesmíru nemůže jen sebevětší třesk, zjistíme (a mnozí víme), že ten prázdný prostor je zaplněný do posledního místečka zamrzlými informacemi o vykonaných pohybech. Je tedy nutné vytvořit definici, souvislou řadu myšlenek, z pohybu, který se táhne k počátku všeho od nás samých, od našeho fyzického počátku - zrození člověka z plodu, kdy se pomocí rezonance navazuje tep srdce matky na tep budoucího dítěte. Pohyb ven a dovnitř známe jako srdeční puls, ale také jako zákon akce a reakce. S trochou fantazie si tak můžeme vytvořit semínko nového informačního pole. IBP popis informačního bodu prostoru vychází z obvyklých vlastností a schopností každého člověka, ze snahy člověka rozšířit svůj objem poznatků, z faktu, že jsme schopni dělat chyby a z faktu, že efekt pojmu únava existuje jak v neživé, tak i v živé přírodě. Jsme živým, recyklujícím se dokladem fungování sil v přírodě, proto i příběh o historii vzniku člověka musí vycházet z principu pulzu (zákona akce a reakce), z pohybu po přímce z jediného bodu do všech směrů a zpět. Rotace sil v atomu (jak se stále ve školách učí o protonech a neutronech) je přeci složitější forma pohybu, nemůže tedy stát na úplném počátku všeho. Směrováním nějaké síly do bodu vzniká tlak a přirozeně i větší hustota takového bodu. IBP je myšlenkovou konstrukcí, která vyplňuje nepatrnou část prázdného prostoru. IBP je dokladem existence spotřebovaného pohybu, který známe pod slovem čas. IBP je jednotkou lidské energie, vložené do prostoru. Zbývá jen najít a popsat proces vzniku člověka postupnou, nepřerušovanou řadou pohybů, uložených v prostoru okolo nás v podobě informačních polí prostoru. Proces sebeorganizace dat na principu podobnosti a principu únavy (ztráta pohybu třením o protipohyb) vede až k růstu systémů, předvídajících další pohyby k inteligenci člověka a jeho nástrojů, do kterých tuto svou schopnost vkládá.

5 Definice IBP: (popis vnořené množiny voleb) Pohybem po dráze (myšlení) z bodu (v mozku nebo kdekoliv umístěného v prostoru) do všech směrů spotřebováváme čas. Každá uskutečněná dráha myšlení je tak vyznačená řadou nepatrných časových jednotek. Na konci každé dráhy (každého našeho zájmu) najdeme informaci = nový časový bod, vytvořený z hodnoty objemu času, spotřebovaného vytvořením dráhy. Vzniká směr - spojení obou bodů - úsečka. Směr je stavová!! hodnota spotřebovaného času, představuje časovou hodnotu vzdálenosti startu a cíle (adresy). Spojením vnějších bodů se středovým bodem (ve 3D prostředí) vzniká objem nehmotného prostoru, naplněný drahami myšlení, které je ODSTŘEDNÉ, vede od nás ven. Nehmotný OBSAH I POVRCH takto vzniklého prostoru vždy obsahuje informací zdrojovou (původní informační celek) a dvě možnosti výsledku (archetyp 1:2) - dosažení cíle anebo vyčerpání energie, vložené do nástroje pohybu (člověka anebo jiné pohyblivé struktury, třeba větru). Z uvedeného procesu vytváření informace (IBP) lidským myšlením vyplývá, že v prostoru celků, ve kterých se LIDSKÉ vědomí pohybuje, je největší silou DVOJPRVEK VOLBY, navazující na dvojici opačných směrů v zákonu akce a reakce. Variabilní potenciál dvou shodných či protisměrných sil, který ve svém celku známe v pojmu láska popisujeme dvěma způsoby, slovníkem vědy a slovníkem duchovních učení a pohádek. Jazykům lidí a zvířat ale předcházely jazyky rostlin, které spolu mluví jen pohybem, reagují na světlo, teplo a na stav pěti přirozených skupenství vody. Neznáme dobu, kdy ve vesmíru došlo k vytvoření vody, podstatné je JAK a PROČ vznikla voda, teplo, tlak a světlo. KDY se tak stalo to se dozvíme později, pojem čas si vytvořili až lidé. V době vzniku času (všechno muselo někdy vzniknout, že?) nebo vody z kyslíku a vodíku předcházelo ještě období, kdy vznikal samotný vodík jako stálá pohybová struktura ve vesmíru za vznik vodíku je opět zodpovědný POHYB - anebo entita ukrytá v náplni pojmu Bůh. Pro všechno další už odpovědi existují. Předpoklad, že lidské vědomí v milionech obydlených světů je silou, která je zodpovědná za RŮST SEBEORGANIZACE SIL V PROSTORU tento předpoklad mi nabízí podat zprávu o informačních vrstvách Projektu ČLO/věk, který je předlohou k vývoji spolupráce dvou základních pohybových struktur dnes známých pod označením uhlík a křemík. Uhlíkovou formu rozhodovacího procesu známe jako inteligenci (nebo lásku v duchovním slovníku). Křemíkovou inteligenci známe jako posloupnost pro ukládání dat logiku. 1. Neživá příroda (hmota, volný prostor) a přírodní síly (rytmus pohybu, teplo,) jsou nástrojem pro změny objemu informací v okolním prostoru v míře, pro kterou má člověk pětici smyslů, dva rozhodovací systémy v těle a rostoucí objem schopností, které mohou změny realizovat. Tělo je nejhustší nosič rozhodovací síly, tělo je podmínkou pro realizaci každé varianty myšlenkových procesů, které se zatím vymykají poznatkům současné vědy. Od chození po žhavém uhlí a ohýbání nerezové lžíce vede cesta k prolínání různých materiálů (= nalezením jejich společného jmenovatele) až k mžikové teleportaci předmětů či celého těla. 2. Živá příroda vzniká i zaniká až při dosažení vrcholu vývoje neživé přírody v době, kdy se hmotné struktury naučily svou vnitřní energii vysílat (např. smolinec) a vysílanou energii podobnosti přijímat, ale v jiné, nekolidující formě (magnetizmus a charisma člověka jsou stejným typem síly, ale s jinou hladinou sebeorganizace).

6 3. Tuto dvojici vyzařování a přitahování, vázanou v podobnosti jen opačností směru následně využívaly stále hustší a členitější formy prvků. Růst členitosti a vnitřní struktury každého celku je podmíněn schopností zpracovávat přicházející informace = zahrnout do sebe anebo vypudit odpad (dobově nepoužitelnou část nového celku) vznikající při kontaktu složitějších struktur. Funguje tak člověk a ten je produktem tohoto procesu. 4. Podobnost různých hustot v prostoru vedla ke vzniku hornin od vzniku prachových částic, přes balvany až ke kometám a planetkám. K vytvoření programovaného celku (zářič + jeho planety) je ale třeba znát celý okruh informačních vrstev, který vedl k hmotné a souběžně existující nehmotné formě každého člověka v prostředí prostoru galaxie. (viz jiné mé texty zde) 5. Nehmotný, fyzicky vnímaný prázdný prostor obsahuje zastavené pohyby veškerých procesů, uskutečněných v tomto prostoru, podmíněných existencí opakovaného pohybu tam a zpět z prvního a dalších informačních bodů. Termín vertikální čas je obdobou obsahu v pojmu nevědomí. Jde o připravenost informačních polí přijmout lidskou energii k otevření uložených informací. Hodnota teploty v galaxii vyjadřuje číselnou velikost tlaku všech směrů, známe ji jako absolutní nulu 273 K. V součtu symbolů do posledního (2+7+3=12, 1+2=3) pak dostaneme stejný archetyp trojice, který nás vede stále : (Pohyb = směr + rychlost) 6. ČAS je dvojníkem POHYBU, jeden bez druhého neexistuje. Schopnost vnímat vertikální čas (pohybovat se v prostředí, kde časovým prvkem je vnímání a paměť člověka), má mnoho lidí, znalých umění hluboké meditace (odpojení části mozků, odpovědných za řízení těla v hmotném okolí). Tito lidé si neuvědomují, že jejich vědomí je podřízené časovému prostředí jejich těla, pohyb jejich srdce je tím prvkem času, ono umožňuje zápis cesty vědomí do těla ale i zpět do okolního prostoru. 7. Vstup do struktury nevědomí (= informačních polí) je patrně podmíněný absolvováním dvou souběžně se ovlivňujících, ale v lineárním čase následných cyklech existence člověka. Na inkarnační = fyzickou množinu existencí v hmotné formě navazuje vyšší škola existence člověka v bezčasovém prostředí ve formách množin podobností hustot a sil. Tyto existence člověka jsou množinové, podmíněné ukončením cyklu hmotných inkarnací. Známe tyto množinové bytosti jako duchy, anděly, elementály, víly, démony a další ale jsou současně existují v jiném označení jako fyzikální síly vítr, bouřka, oblaka. sopky a další. 8. Součtovými silami, které nás řídí je dvojprvek ElektroMagnetizmu, kde pojem ELEKTRO představuje stupnice frekvencí zastaveného pohybu. Klidové okraje velikosti frekvence vnímáme jako pevnou hmotu do té míry, do jaké vidíme do vztahů sil v prostoru svými zkušenostmi a vědomostmi. Tam, kam nevidíme, tam si pomáháme kresbou a popisem do stavu, který vývojem roste do virtuálního poznatku, kterému uvěříme. Pojem MAGNETismus je vhodné vnímat jako dynamickou (měnící se) rovnováhu směrových sil mezi dvěma nestejnými, ale podobnými prvky (lidmi). Pohyby v takovém celku vytváří nerovnováhy a možnosti jejich oprav i vývoje (vývoj = zařazení chyb do celku), kde tu nejmenší, ale v absolutní množině i největší, tvoří právě síla přitažlivosti mezi lidmi LÁ+S+KA. (výklad k zápisu je v textu Abeceda lidštiny ) 9. Platí, že souběžně existujeme v hmotné i informační formě, úkolem nadcházející etapy (po roce 2012) je realizování procesu přenosu vědomí technickými prostředky, spoluprací obrazu + zvuku s vědomím člověka. Vědomí v prostoru je množinou

7 informačních bodů a balíčků (množin), členěných schopností člověka a živé přírody, zpracovávat membrány (výpadky paměti) mezi informačními body. 10. Vědomí ve vrstvách přírody je oddělené schopností zpracovávat pohyb času na paměťové záznamy. Ty vytváří hierarchii vertikálního času. O zpracování času prostřednictvím několika hladin sebeorganizace je text Oktávy dimenzí. Ve Vlašimi , revize ,

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky

Více

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě)

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky (uzavření okruhu navázáním

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel, obsahující jako podmnožiny množiny přirozených, celých, racionálních a iracionálních

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

KoMáR - Řešení 5. série školní rok 2015/2016. Řešení Páté Série

KoMáR - Řešení 5. série školní rok 2015/2016. Řešení Páté Série Řešení Páté Série Úloha 1. Máte za úkol zaplnit následující útvar čísly od 1 do 13. Součet těchto čísel musí být v každé řadě trojúhelníků stejný. Je možné útvar takto zaplnit? Zdůvodněte své tvrzení.

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů ÚVOD Obsah, metody a význam fyziky Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů Název - odvozen z řeckého slova fysis = příroda Původně - nauka

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Posloupnosti a jejich limity

Posloupnosti a jejich limity KMA/MAT Přednáška č. 7, Posloupnosti a jejich ity 5. listopadu 203 Motivační příklady Prozkoumejme, zatím laicky, následující posloupnosti: Posloupnost, 4, 9,..., n 2,... : Hodnoty rostou nade všechny

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age RLB 266 Konce světa Konce a začátky z hlediska New Age Základní interpretační paradigmata: New Age jako pokračovatel či (pozdně)moderní podoba tzv. metafyzického náboženství (západního esoterismu) C. Albanese,

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018 2. Množiny, funkce MNOŽIN, ZÁKLDNÍ POJMY Pojem množiny patří v matematice ke stěžejním. Nelze jej zavést ve formě definice pomocí

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Vnímání a myšlení čtyři vývojové kroky. Úvod:

Vnímání a myšlení čtyři vývojové kroky. Úvod: Vnímání a myšlení čtyři vývojové kroky. Úvod: K vysvětlení jednotlivých schémat považuji za potřebné zmínit i stav osobního poznání, ze kterého vnímám současné, minulé i pravděpodobné dění ve společnosti.

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 1. Lineární funkce 1.1 Základní pojmy Pojem lineární funkce Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru funkce přiřadí právě jedno číslo y Obecně je

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Počítačové zobrazování fraktálních množin. J. Bednář*, J. Fábera**, B. Fürstová*** *Gymnázium Děčín **SPŠ Hronov ***Gymnázium Plasy

Počítačové zobrazování fraktálních množin. J. Bednář*, J. Fábera**, B. Fürstová*** *Gymnázium Děčín **SPŠ Hronov ***Gymnázium Plasy Počítačové zobrazování fraktálních množin J. Bednář*, J. Fábera**, B. Fürstová*** *Gymnázium Děčín **SPŠ Hronov ***Gymnázium Plasy *jurij.jurjevic@centrum.cz **icarosai@seznam.cz ***barborafurstova7@seznam.cz

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_278 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘÍRODNÍ

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 2 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Od součtu libovolného čísla x a čísla 256 odečtěte číslo x zmenšené o 256.

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

2. Množiny, funkce. Poznámka: Prvky množiny mohou být opět množiny. Takovou množinu, pak nazýváme systém množin, značí se

2. Množiny, funkce. Poznámka: Prvky množiny mohou být opět množiny. Takovou množinu, pak nazýváme systém množin, značí se MNOŽIN, ZÁKLDNÍ POJMY Pojem množiny patří v matematice ke stěžejním. Nelze jej zavést ve formě definice pomocí primitivních pojmů; považuje se totiž rovněž za pojem primitivní. Představa o pojmu množina

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Kombinatorický předpis

Kombinatorický předpis Gravitace : Kombinatorický předpis Petr Neudek 1 Kombinatorický předpis Kombinatorický předpis je rozšířením Teorie pravděpodobnosti kapitola Kombinatorický strom. Její praktický význam je zřejmý právě

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více