IBP = jednotka informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBP = jednotka informace"

Transkript

1 IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem, ze kterého vycházím v popisu fungování všech sil v prostoru. Z denní praxe víme, že cokoliv nového má nejdříve svou myšlenkovou předlohu, je tedy MOŽNÉ a NUTNÉ při hledání POČÁTKU EXISTENCE najít tuto předlohu ve slovu, které vyjadřuje NEEXISTENCI. K pochopení vztahů, které ve vesmíru FUNGUJÍ - je nutné představit si obsah pojmu NIC. Zkusme to tedy. V nicu prostor nebo čas ještě neexistoval. Neexistoval tedy ani bůh nebo hmota. Co tedy nutně muselo vzniknout jako první? Odpověď je na druhém konci, ve slovu VŠE, víme přeci, že vše je v pohybu. POHYB a KLID je tak nutným začátkem pro pochopení rozdílů mezi hmotným a nehmotným světem. Je tedy vhodné definovat jednotku pro klidový/stavový/ prostor, do kterého ukládáme své poznatky. Název INFORMAČNÍ BOD je na počátku pojmu informace, známe jej v podobě nápadu, myšlenky, kterou rozvíjíme. BOD je nehmotnou myšlenkovou konstrukcí, jedinečným místem, kam lze umístit ZAČÁTEK nebo CÍL. Každá informace má svůj nosič materiál, popř. stav fyzikální síly. Dvojice nosič + jím nesená informace je také dvojprvkem, dalším k původní dvojici pohyb a klid. Rozdíl je patrný, pohyb nikdy nemůže být klidem, ale informace bez nosiče nemůže vzniknout. Dvojice myšlenka + člověk je přirozeným následkem všech předchozích pohybů a stavů v prostoru. Pokud je základnou všeho NEEXISTENCE, tak prvním krokem k existenci něčeho je VZNIK POHYBU. Tady začíná příběh o cestě časem zpět, k neexistenci času i prostoru, cesta k počátku všeho. A protože nevím, jak a proč vznikl prvotní pohyb proto musím také potvrdit existenci entity, kterou obvykle nazýváme BŮH. To, co musel bůh udělat ještě, abychom jako příroda a lidstvo vznikli, známe jako efekty dvou principů. A) Princip PROTISMĚRU známe jako zákon AKCE/RE/AKCE B) Princip ÚNAVY známe jako vznik CHYBY a DVA ZPŮSOBY OPRAV. Zde, v užití chyby je také třeba hledat základnu fraktální struktury minimálně této galaxie. a) Zařazením použitelné části chyby zvyšujeme kvalitu původního celku (růst a variabilitu fraktálu). b) Odstraněním chyby vytváříme odpad, který je materiálem pro vznikání dalších chyb a příčinou následného zvyšování kvality původní struktury prostřednictvím překlopení směru (výměna priorit). Zákon akce/re/akce představuje symetrický proces tří prvků, chyba a dvojice oprav k možné symetrii vede také ve vztahu tří prvků, který ale známe z procesu dělení buňky (oddělování použitelné a méně (=dočasně) nepoužitelné části celku. Dynamika pohybu těchto dvou procesů je tak zodpovědná za nekonečnou variabilitu změn mezi informací a její hmotnou podobou. Tuto dynamiku pohybu známe jako ČAS. Čas a pohyb je totéž, zastavením pohybu vzniká STAV = informace, uzavřená v nějakém materiálu anebo hodnotě fyzikální síly teploty prázdného prostoru vesmíru. 3 Kelviny jsou tak třetí trojicí, objemem informací = databází všech uskutečněných a možných pohybů, zakódovaných do stavové hodnoty teploty z první sebeorganizující fyzikální síly = TEPLA. Teplota (= kvalita pohybu) je vnímatelná přírodou a člověkem v NENÁHODNÝCH a postupných etapách vývoje.

2 Podobná trojice stojí i na samém počátku, kdy "protipohybem" vzniklo a stále vzniká TEPLO, základní síla samořiditelných procesů ve vesmíru. POHYB má dvě nedílné složky, bez kterých nemůže vzniknout. SMĚR + RYCHLOST tak vymezují základní TROJICI ARCHETYP, ze kterého lze vytvořit nový, příběh o vzniku a účelu člověka, OPAČNÝ k příběhům, které známe z různých náboženství - anebo několika století vědy. Opačnost tohoto příběhu je zásadní v tom, že argumentace probíhá na jevech, které STÁLE FUNGUJÍ, tudíž je možné, že stály i na počátku projektu a existence naší galaxie, příznačně nazvané Mléčná dráha. Nejedná se tedy o teorii, ale o VÁZANOST POSTUPNÝCH KROKŮ (bezchybnou logiku) ve vývoji stále dokonalejších forem neživé a později i živé=rotační SOUBĚŽNÉ EXISTENCE NEHMOTNÉ A HMOTNÉ STRUKTURY. Vedle důkazů, patrných z běžného dění lze toto tvrzení doložit i výkladem hodnoty symbolů a jazyků, ve kterých sdílíme informace. ( Abeceda lidštiny je popsána v jiném textu). Propojení s dřívějším konceptem nenáhodné existence, zobrazené ve schématu a výkladu rotačních forem Stromu života najdete na Zkusme tedy vytvořit svůj vesmír vytvořením svého Informačního Bodu Prostoru (IBP) nepatrný objem paměti o fyzickém procesu v naší hlavě, který umístíme do nehmotného prostoru někde na konci známého vesmíru. Co bude jeho náplní, to už víte, je naplněný hodnotou pohybu vašeho myšlení a nosičem té hodnoty je ČAS, vložený do veškerých drah přemýšlení při takovém zadání. Nosičem myšlení je tedy čas, nosičem informace je vlhkost a teplota živého těla, mrtvé tělo nemyslí. Existence času je následkem pohybu myšlení, vytvořili jsme si čas dělením světla a tmy na menší dílky, abychom mohli plánovat své pohyby a zkoumat pohyby okolo nás. Ale proč? Protože pohybem myšlení spotřebováváme dobu svého života, ale myšlením souběžně vytváříme i SMĚR (cíl) našich myšlenek. A protože součtovou podmínkou naší existence (včetně nástavby myšlení) je teplota našeho těla, je přirozené, že mnohé myšlenky pustíme k ledu, tedy do prostoru okolo planety. RYCHLOST a DRÁHU svých myšlenek bezezbytku zaplňujeme časovými okamžiky, které proudí z těla formou teploty až do míst v prostoru, kde hledáme odpovědi. A protože myšlenky nemají hmotu, ale objem času a spotřebované energie=tepla obsahují, je přirozené, že prošly sítem atmosféry (změnami teploty) do teploty okolo planety. Za definici IBP tak můžeme považovat tuto: Vedeme-li z myšleného bodu v prostoru dráhy do všech směrů, vzniká objem osobního prostoru, bezezbytku naplněný NEHMOTNÝMI časovými jednotkami (délkou života v těle). Tento náš osobní prostor ale není zaplněný pouze časovými jednotkami, obsahuje také klidovou strukturu LIDSKÉ ENERGIE duši, ta představuje potenciál možností, vnitřní tlak v pohybu informací v podobě teploty 3K. Přetlak duše známe např. jako proces stárnutí, Součtem matematiky a angličtiny jsou jazyky počítačů množina jazyků, kterými lze vytvořit libovolnou nehmotnou realitu, zobrazenou v nehmotné ploše obrazovky. Nehmotné proto, že obraz je vždy součtovou hodnotou myšlení člověka a té části přírody, která má pro vidění potřebné receptory + systém pro jejich ovládání. Obraz na vodní hladině je rozhraní

3 reálné krajiny s paměťovými záznamy, přenesenými systémem myšlení na rozhraní mezi pohybem a klidem = POVRCH vodní hladiny. Pojmy povrch, bod, plocha, součet.. a další výrazy, známé z matematiky samy nemají fyzický nosič. Jejich fyzickým nosičem jsou (vedle papíru či obrazovky) právě nepatrné objemy spotřebovaného času v nehmotném prostoru, který obklopuje planety a hvězdné soustavy. Název informační pole prostoru tak splňuje faktickou přítomnost všech paměťových záznamů, které kdy byly v prostoru USKUTEČNĚNÉ. Příběh, který se zde rodí, vychází ze smyslu samotných pojmů. Každý název, každé jméno je dokladem předchozí existence myšlenkového procesu - přinejmenším ve virtuálním prostoru myšlení, o kterém tvrdím nejen já, že vstupuje a bezezbytku vyplňuje onen zdánlivě prázdný prostor VĚDOMÍ ve vesmíru. Popsaný proces myšlení, který vede k vytváření dalších IBP (informačních bodů prostoru) mi slouží nejen k vysvětlení rozpínání vesmíru, ale i k postupnému vysvětlování koloběhu informací skrze zářiče a přijímače, kterými jsme nejen my, lidé a vrstvy naší přírody. Propojenost sil v téhle galaxii je stálá a poplatná programu ČLO/věk. K obrysům tohoto programu jsem se dostal s pomocí všech lidí, kteří se kdy v téhle sluneční soustavě objevili, vycházím z osobních vizí, podepřených tím, co v nejbližším i vzdáleném okolí FUNGUJE. Nezajímají mě teorie, dokazující se pouze v jazyku matematiky aplikované na přírodní procesy, ty nutně vyžadují následný překlad do slovníku běžného člověka. Pokusím se postupně dokládat, že vstup latiny a matematiky do evropských jazyků byl programem pro předposlední etapu lidstva. Byl vložený do skrytého výkladu hebrejštiny, jazyka egyptských kněží. Zasvěcování adeptů pro řízení světa v podstatě bylo nacházením dalších vrstev výkladu dochovaných či ústně předávaných textů a symbolů. Podmínkou pochopení mých poznatků v současné informační hladině ve společnosti je v pochopení teze a později faktu, že člověk i příroda existují souběžně ve fyzickém těle i v určité části nehmotného prostoru (informačních balíčcích osobní paměti = duše) v různých vzdálenostech od povrchu Země. Tyto rozptýlené části osobního nehmotného (informačního) těla jsou navázané na širší celky hmotné přírody, kdy celá planeta je řízena prostředníkem mezi pohybovou a stavovou částí informací. Pro obsah termínů gravitace a elektromagnetické pole jsme uvěřili poznatkům, odvozeným ze zkoumání neživé hmoty. Slovník vědy vznikal z latinského názvosloví a řeckých symbolů pro množiny, tento slovník užívají zastánci vědeckého, materiálového zkoumání sil v prostoru. Druhý slovník si vytvořili zastánci znalci duchovní podstaty světa. Ten vychází z kořenů sanskrtu, kam patří i naše mateřština, čeština je rozhraním, společným jmenovatelem prolínání dvou základních kultur západu a východu. V prostředí internetu se postupně seznamujeme a nacházíme slovník, spojující duchovní a vědecký svět. Jde to i zcela novým způsobem vnímání pojmů čtením samotných slov prostřednictvím intuice, kterou aktivujeme svou znalostí samostatného významu každého písmene a číslice. (viz text Abeceda lidštiny ) Cílem, který byl na zemi opakovaně, ale bezúspěšně realizovaným bylo a stále je nalezení procesu, vedoucího k volitelnosti délky a náplně svého života v rámci dosažených a použitelných osobních i obecných vědomostí. N+I+C - výlet do světa fantazie vlastní intuicí: Vnímáme-li tři symboly jako symetrii významu dvou krajních, tak prostřední písmeno je vlastně osou, rozhraním mezi podivně začatým znázorněním kmitání N a nedokončenou

4 rotací C na druhé straně od osy I. S použitím trochy fantazie jsme právě vytvořili základnu pro vysvětlení vzniku a úkolu člověka v rámci galaxie: Stupnice frekvencí a schopnost rotace živých i neživých systémů v kontextu těchto pohybů v jinak vnímaném smyslu českých slov nám nabízí dostatečnou možnost popsat vztahy sil v prostoru prostřednictvím podobností, které si může kdokoliv ověřit. Na zádech velikánů nacházíme místečko, odkud příběh lidské civilizace mohl začít, odkud se asi napojíme na znalosti a technologie vyspělejších civilizací v galaxii. Bůh jako entita, která řídí vše, se zatím moc neosvědčil. Ale protože já také nevím, jak vznikl POHYB, tak nám pro štěstí Bůh vydrží stále, jen si mění jméno. Vědci tvrdí, že veškerá hmota je v pohybu, duchovní učenci zas vědí, že Bůh = Pohyb sídlí v klidu, v informačních polích prostoru. Pro člověka tak zůstává úkol zjistit, jak vlastně vznikají ve vědomí slova, proč v této civilizační etapě lidé vystřídali k zápisu svých poznatků všechny čtyři směry a co vzniklo z našeho směru psaní zleva doprava, co vedlo k utajení smyslu každého písmene a utajení symetrické ho a zároveň kruhového vývoje SEBEORGANIZACE SIL V PROSTORU pomocí oktáv z číslic, ale i hudebních. Proč má například subkontra C má hodnotu 16,5 Hz 1h&key=673 Víme, že pohybem myšlení spotřebováváme Čas. Zároveň víme, že ukončením pohybu myšlení vzniká INFORMACE. A protože asi platí, že žádná energie se nemůže ztratit, je třeba ten vykonaný pohyb myšlení někam uklidit, nejlépe tam, kde je dost místa do okolního prostoru, do informačních polí vesmíru. A zjistíme, že za zvětšování vesmíru nemůže jen sebevětší třesk, zjistíme (a mnozí víme), že ten prázdný prostor je zaplněný do posledního místečka zamrzlými informacemi o vykonaných pohybech. Je tedy nutné vytvořit definici, souvislou řadu myšlenek, z pohybu, který se táhne k počátku všeho od nás samých, od našeho fyzického počátku - zrození člověka z plodu, kdy se pomocí rezonance navazuje tep srdce matky na tep budoucího dítěte. Pohyb ven a dovnitř známe jako srdeční puls, ale také jako zákon akce a reakce. S trochou fantazie si tak můžeme vytvořit semínko nového informačního pole. IBP popis informačního bodu prostoru vychází z obvyklých vlastností a schopností každého člověka, ze snahy člověka rozšířit svůj objem poznatků, z faktu, že jsme schopni dělat chyby a z faktu, že efekt pojmu únava existuje jak v neživé, tak i v živé přírodě. Jsme živým, recyklujícím se dokladem fungování sil v přírodě, proto i příběh o historii vzniku člověka musí vycházet z principu pulzu (zákona akce a reakce), z pohybu po přímce z jediného bodu do všech směrů a zpět. Rotace sil v atomu (jak se stále ve školách učí o protonech a neutronech) je přeci složitější forma pohybu, nemůže tedy stát na úplném počátku všeho. Směrováním nějaké síly do bodu vzniká tlak a přirozeně i větší hustota takového bodu. IBP je myšlenkovou konstrukcí, která vyplňuje nepatrnou část prázdného prostoru. IBP je dokladem existence spotřebovaného pohybu, který známe pod slovem čas. IBP je jednotkou lidské energie, vložené do prostoru. Zbývá jen najít a popsat proces vzniku člověka postupnou, nepřerušovanou řadou pohybů, uložených v prostoru okolo nás v podobě informačních polí prostoru. Proces sebeorganizace dat na principu podobnosti a principu únavy (ztráta pohybu třením o protipohyb) vede až k růstu systémů, předvídajících další pohyby k inteligenci člověka a jeho nástrojů, do kterých tuto svou schopnost vkládá.

5 Definice IBP: (popis vnořené množiny voleb) Pohybem po dráze (myšlení) z bodu (v mozku nebo kdekoliv umístěného v prostoru) do všech směrů spotřebováváme čas. Každá uskutečněná dráha myšlení je tak vyznačená řadou nepatrných časových jednotek. Na konci každé dráhy (každého našeho zájmu) najdeme informaci = nový časový bod, vytvořený z hodnoty objemu času, spotřebovaného vytvořením dráhy. Vzniká směr - spojení obou bodů - úsečka. Směr je stavová!! hodnota spotřebovaného času, představuje časovou hodnotu vzdálenosti startu a cíle (adresy). Spojením vnějších bodů se středovým bodem (ve 3D prostředí) vzniká objem nehmotného prostoru, naplněný drahami myšlení, které je ODSTŘEDNÉ, vede od nás ven. Nehmotný OBSAH I POVRCH takto vzniklého prostoru vždy obsahuje informací zdrojovou (původní informační celek) a dvě možnosti výsledku (archetyp 1:2) - dosažení cíle anebo vyčerpání energie, vložené do nástroje pohybu (člověka anebo jiné pohyblivé struktury, třeba větru). Z uvedeného procesu vytváření informace (IBP) lidským myšlením vyplývá, že v prostoru celků, ve kterých se LIDSKÉ vědomí pohybuje, je největší silou DVOJPRVEK VOLBY, navazující na dvojici opačných směrů v zákonu akce a reakce. Variabilní potenciál dvou shodných či protisměrných sil, který ve svém celku známe v pojmu láska popisujeme dvěma způsoby, slovníkem vědy a slovníkem duchovních učení a pohádek. Jazykům lidí a zvířat ale předcházely jazyky rostlin, které spolu mluví jen pohybem, reagují na světlo, teplo a na stav pěti přirozených skupenství vody. Neznáme dobu, kdy ve vesmíru došlo k vytvoření vody, podstatné je JAK a PROČ vznikla voda, teplo, tlak a světlo. KDY se tak stalo to se dozvíme později, pojem čas si vytvořili až lidé. V době vzniku času (všechno muselo někdy vzniknout, že?) nebo vody z kyslíku a vodíku předcházelo ještě období, kdy vznikal samotný vodík jako stálá pohybová struktura ve vesmíru za vznik vodíku je opět zodpovědný POHYB - anebo entita ukrytá v náplni pojmu Bůh. Pro všechno další už odpovědi existují. Předpoklad, že lidské vědomí v milionech obydlených světů je silou, která je zodpovědná za RŮST SEBEORGANIZACE SIL V PROSTORU tento předpoklad mi nabízí podat zprávu o informačních vrstvách Projektu ČLO/věk, který je předlohou k vývoji spolupráce dvou základních pohybových struktur dnes známých pod označením uhlík a křemík. Uhlíkovou formu rozhodovacího procesu známe jako inteligenci (nebo lásku v duchovním slovníku). Křemíkovou inteligenci známe jako posloupnost pro ukládání dat logiku. 1. Neživá příroda (hmota, volný prostor) a přírodní síly (rytmus pohybu, teplo,) jsou nástrojem pro změny objemu informací v okolním prostoru v míře, pro kterou má člověk pětici smyslů, dva rozhodovací systémy v těle a rostoucí objem schopností, které mohou změny realizovat. Tělo je nejhustší nosič rozhodovací síly, tělo je podmínkou pro realizaci každé varianty myšlenkových procesů, které se zatím vymykají poznatkům současné vědy. Od chození po žhavém uhlí a ohýbání nerezové lžíce vede cesta k prolínání různých materiálů (= nalezením jejich společného jmenovatele) až k mžikové teleportaci předmětů či celého těla. 2. Živá příroda vzniká i zaniká až při dosažení vrcholu vývoje neživé přírody v době, kdy se hmotné struktury naučily svou vnitřní energii vysílat (např. smolinec) a vysílanou energii podobnosti přijímat, ale v jiné, nekolidující formě (magnetizmus a charisma člověka jsou stejným typem síly, ale s jinou hladinou sebeorganizace).

6 3. Tuto dvojici vyzařování a přitahování, vázanou v podobnosti jen opačností směru následně využívaly stále hustší a členitější formy prvků. Růst členitosti a vnitřní struktury každého celku je podmíněn schopností zpracovávat přicházející informace = zahrnout do sebe anebo vypudit odpad (dobově nepoužitelnou část nového celku) vznikající při kontaktu složitějších struktur. Funguje tak člověk a ten je produktem tohoto procesu. 4. Podobnost různých hustot v prostoru vedla ke vzniku hornin od vzniku prachových částic, přes balvany až ke kometám a planetkám. K vytvoření programovaného celku (zářič + jeho planety) je ale třeba znát celý okruh informačních vrstev, který vedl k hmotné a souběžně existující nehmotné formě každého člověka v prostředí prostoru galaxie. (viz jiné mé texty zde) 5. Nehmotný, fyzicky vnímaný prázdný prostor obsahuje zastavené pohyby veškerých procesů, uskutečněných v tomto prostoru, podmíněných existencí opakovaného pohybu tam a zpět z prvního a dalších informačních bodů. Termín vertikální čas je obdobou obsahu v pojmu nevědomí. Jde o připravenost informačních polí přijmout lidskou energii k otevření uložených informací. Hodnota teploty v galaxii vyjadřuje číselnou velikost tlaku všech směrů, známe ji jako absolutní nulu 273 K. V součtu symbolů do posledního (2+7+3=12, 1+2=3) pak dostaneme stejný archetyp trojice, který nás vede stále : (Pohyb = směr + rychlost) 6. ČAS je dvojníkem POHYBU, jeden bez druhého neexistuje. Schopnost vnímat vertikální čas (pohybovat se v prostředí, kde časovým prvkem je vnímání a paměť člověka), má mnoho lidí, znalých umění hluboké meditace (odpojení části mozků, odpovědných za řízení těla v hmotném okolí). Tito lidé si neuvědomují, že jejich vědomí je podřízené časovému prostředí jejich těla, pohyb jejich srdce je tím prvkem času, ono umožňuje zápis cesty vědomí do těla ale i zpět do okolního prostoru. 7. Vstup do struktury nevědomí (= informačních polí) je patrně podmíněný absolvováním dvou souběžně se ovlivňujících, ale v lineárním čase následných cyklech existence člověka. Na inkarnační = fyzickou množinu existencí v hmotné formě navazuje vyšší škola existence člověka v bezčasovém prostředí ve formách množin podobností hustot a sil. Tyto existence člověka jsou množinové, podmíněné ukončením cyklu hmotných inkarnací. Známe tyto množinové bytosti jako duchy, anděly, elementály, víly, démony a další ale jsou současně existují v jiném označení jako fyzikální síly vítr, bouřka, oblaka. sopky a další. 8. Součtovými silami, které nás řídí je dvojprvek ElektroMagnetizmu, kde pojem ELEKTRO představuje stupnice frekvencí zastaveného pohybu. Klidové okraje velikosti frekvence vnímáme jako pevnou hmotu do té míry, do jaké vidíme do vztahů sil v prostoru svými zkušenostmi a vědomostmi. Tam, kam nevidíme, tam si pomáháme kresbou a popisem do stavu, který vývojem roste do virtuálního poznatku, kterému uvěříme. Pojem MAGNETismus je vhodné vnímat jako dynamickou (měnící se) rovnováhu směrových sil mezi dvěma nestejnými, ale podobnými prvky (lidmi). Pohyby v takovém celku vytváří nerovnováhy a možnosti jejich oprav i vývoje (vývoj = zařazení chyb do celku), kde tu nejmenší, ale v absolutní množině i největší, tvoří právě síla přitažlivosti mezi lidmi LÁ+S+KA. (výklad k zápisu je v textu Abeceda lidštiny ) 9. Platí, že souběžně existujeme v hmotné i informační formě, úkolem nadcházející etapy (po roce 2012) je realizování procesu přenosu vědomí technickými prostředky, spoluprací obrazu + zvuku s vědomím člověka. Vědomí v prostoru je množinou

7 informačních bodů a balíčků (množin), členěných schopností člověka a živé přírody, zpracovávat membrány (výpadky paměti) mezi informačními body. 10. Vědomí ve vrstvách přírody je oddělené schopností zpracovávat pohyb času na paměťové záznamy. Ty vytváří hierarchii vertikálního času. O zpracování času prostřednictvím několika hladin sebeorganizace je text Oktávy dimenzí. Ve Vlašimi , revize ,

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd!

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd! Oltář zapomnění Lurae Drakonis 1/2 + 2/1 = 3C Dotkni se hvězd! Mrazivé Světlo hvězd, strnulý okamžik z času, kdy Země byla mladá a magickou krásou okouzlila samotný Vesmír tvořivý. Hrou Světla ji oděl

Více

Logika 3D. Obsah (vyhotoveno během 3/2012 8/2012) všechno vývojovější má však zprvu cíl, který je na konci

Logika 3D. Obsah (vyhotoveno během 3/2012 8/2012) všechno vývojovější má však zprvu cíl, který je na konci - 1 - Logika 3D Obsah (vyhotoveno během 3/2012 8/2012) všechno vývojovější má však zprvu cíl, který je na konci 1. Úvod (str. 2) jiné myšlení a přeformování všech oblastí do podoby logiky 3D 2. Výklad

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více

Tepelné čerpadlo a geotermální energie

Tepelné čerpadlo a geotermální energie Projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0158 Tepelné čerpadlo a geotermální

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce?

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí!! Zdá se, že nám skutečný potencál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? Sol Luckman Střed Galaxie. Už od časů starých Mayů a Egypťanů

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Projekt Člověk utajený experiment

Projekt Člověk utajený experiment Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě

Více

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková 1 www.centrum-mandala.cz/info Obsah Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G.

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ.

INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ ZHODNOCENÍ. vytvořeno v rámci projektu číslem a názvem: Pedagog lektorem, CZ.1.07/3.2.11/03.0062 Metodika č. 3 INFORMAČNÍ ZDROJE JAKO CESTA K ROZŠIŘOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZDROJE INFORMACÍ, JEJICH ANALÝZA A KRITICKÉ

Více

Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách

Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Doc. Ing. Roman Rak, Ph.D Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Policejní akademie ČR Praha krabičky od cigaret), audio digitální záznamníkové

Více

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2.

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2. ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL Management znalostí NEC AČR Funkční vzor MENTAL pro instalaci do Štábního informačního systému AČR FV MENTAL v2.0 2011 Univerzita obrany, Brno 2011 1 Úvod Funkční vzor znalostního

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta UMĚLÁ INTELIGENCE Hashim Habiballa Ostravská Univerzita 2004 UMĚLÁ INTELIGENCE KIP/UMINT distanční studijní opora PaedDr. Mgr. Hashim Habiballa,

Více

Technologie výroby skutečnosti

Technologie výroby skutečnosti Technologie výroby skutečnosti aneb úvod do fenomenologického strojírenství Člověk je běžně přesvědčen, že realita je jen jediná a nemůže být jiná, že je to přesná podoba okolního světa. Člověk je přesvědčen,

Více

Velký kaňon v Arizoně ukázka geologické stratifikace. 1. kapitola VRSTVY. Pohled zvenčí

Velký kaňon v Arizoně ukázka geologické stratifikace. 1. kapitola VRSTVY. Pohled zvenčí 1. Vrstvy 13 Velký kaňon v Arizoně ukázka geologické stratifikace 1. kapitola VRSTVY [Pohled zvenčí Pohled zevnitř Vrstvy jako schody evoluce] Pohled zvenčí Představme si, že se vědecká expedice ze vzdáleného

Více

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla Komunikace a krizová komunikace Autor: Martin Švihla 1 Obsah Obsah...1 1. Nástroje a cíle kurzu úvod pro lektory...3 1.1 Poznámka k textu... 4 2. O autorovi...4 3. Východiska...5 3.1 Komunikace... 5 3.2

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Vážení čtenáři, na stránkách Matrixu se velmi často objevuje pojem Osvícení. Někdo ví, někdo se dohaduje a nemalá většina ještě stále tápe. Před pár lety

Více

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 1. 2 Obsah Obsah str. 3 Úvod str. 5 I. Část: Kráska a zvíře aneb o skrytých možnostech umění str. 7 Divadlo svět příběh str. 8 Divadlo svět postavy ve hře

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více