a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu"

Transkript

1 12010 / k milujícímu Otci. Je jen jedná podmínka člověk musí chtít... Je to osobní rozhodnutí. Bůh nabízí svou milost, nic nevnucuje. Ježíš se ptal nemocného: Co chceš, abych ti učinil?, i když věděl co potřebuje. Chtěl slyšet jeho hlasité rozhodnutí srdce... Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím! Ježíš mu řekl: Jdi, víra tvá tě zachránila! Hned prohlédl a šel tou cestou za Ježíšem. (Marek 10, 51-52) Každý den, v každé životní situaci, i nyní při čtení těchto řádků, z upřímnosti svého srdce volejme: Ježíši smiluj se nade mnou, chci poznat pravdu, veď mne po Tvé cestě, vysvoboď mne od všeho zlého, odpusť mé viny a hřích, obnov mne v Duchu Svatém, prosím o velkou víru, neumím mít rád naplň mne Tvou láskou, naplň mne pokojem a radostí. Volání z upřímnosti srdce nezůstane bez odezvy. Hledejme Boží přítomnost skrze čtení Bible, slyšení Božího Slova, modlitbu, duchovní písně, společenství lidí milujících Boha. Nebudeme mít ustláno na růžích, ani moc, bohatství a pohodlí, ale nebude nám zatěžko odpustit a odpuštěni přijmout. Budeme mít smysluplný život, radost všedních dnů, pokoj v srdci a naději věčného života. Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? (Jan 11, 25-26) Boží pokoj a požehnání, radostné Velikonoce 2010 přeje. Wanda Stanieková koordinátor duchovní péče SD Biblické zamyšlení Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14, 6) Život lidský je jako cesta. Na životní cestě je někdy poušť, hustý les, džungle beznaděje, bolesti a zoufalství. V současné době žije mnoho lidí, kteří zabloudili při hledání pravdy. Potřebují vyjít z džungle rodinných problému, alkoholu, neodpuštění, nenávisti, závisti, výchovných problémů, korupce, z džungle obchodu a špinavých peněz. Lidstvo hledá východisko z hříchu, který je největší ničivou sílou. Svět hledá řešení, píší se knihy o filozofii, ekonomice, sociologii,... Lidé hledají útěchu ve východních náboženstvích, politických systémech, sociálních projektech,... Snažíme si navzájem pomoci a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu a beznaděje. Život lidský je hledání pravdy, smyslu života, věčné naděje a jistoty. Ti, kteří poctivě hledají, se ptají: Na koho se máme obrátit, kdo nám pomůže? Kdo nás vysvobodí z vězení neodpuštění a hříchu? Jedině Duch Svatý nás povede k Ježíši, který má moc vysvobodit a odpustit hříchy. Ježíš Kristus je cesta, pravda a život. Jedině skrze Něho máme šanci přijít k Bohu, Vybíráme z obsahu Výběrové řízení na pozici ředitele Slezské diakonie...str. 3 Zima bohužel neznamená jen zimní radovánky...str. 4 Nový tým streetworkerů Slezské diakonie v Havířově...str. 6 Středisko Jordán hostí dobrovolníka z Německa...str. 6 Výstava Žijeme s Vámi...str. 9 Seznamka Slezské diakonie chce podpořit myšlenku založení rodiny...str.9

2 Naše partnerská organizace Naemi-Wilke-Stift opět pomáhala Rektor Naemi-Wilke-Stift z německého Gubenu pastor Stefan Süß spolu s pastorem Michaelem Voigtem z Evangelické luterské církve ve Weigersdorfu dorazili v odpoledních hodinách 10. prosince 2009 před budovu ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně s velkým nákladem. Urazili celkem asi 500 km, aby s sebou v dodávce přivezli s láskou chystané a zabalené vánoční dárky pro téměř 200 dětí, které jsou v péči středisek Sociální asistence v Ostravě, Krnově, Rýmařově, Karviné a Třinci. Auto, ve kterém byly dárečky krásně a pečlivě uspořádány, dala za tímto účelem k dispozici jedna dopravní firma z Gubenu. Kapacita auta byla do posledního místečka využita, protože dodatečně byly ještě naloženy krabice s použitým oblečením a hračkami. Akce ne- Stift ve Slezské diakonii loni v září, připravilo jednotlivá zúčastněná střediska přesně dle proběhla poprvé. Již tradičně několik let celkem šest středisek své výrobky pro prodej výkazů prodeje. Neprodané výrobky zůstáv období adventu přivážejí naši partneři po- na vánočních trzích v Gubenu. Naši přátelé vají v Německu a budou ještě nabízeny v průdobnou nadílku. Pomoc a laskavost naší vzali pečlivě označené výrobky s sebou do běhu tohoto roku u různých příležitostí. partnerské organizace neprožívala pouze Německa a převzali zodpovědnost za jejich střediska sociální asistence. U příležitosti evidenci a prodej. Celkový výtěžek z prodeje Ivana Andrýsková návštěvy pět spolupracovníků Naemi-Wilke- činil 1008 EUR a částka bude rozdělena na koordinátor programu Mobility >>> Rozhovor se studenty interdiac-u Jaké byly Vaše představy o tomto programu? Můžete něco vzkázat případným zájemcům Ve dnech 22. až 24. ledna 2010 se v Českém Jaká byla Vaše očekávání? o studium podobného modulu? Těšíně uskutečnilo poslední ze série čtyř Ź: Očekávala jsem, že se naučím, jak pra- Ź: Běžte do toho! Nezáleží na tom jestli jste setkání Pilotního modulu vzdělávacího covat s klienty, jak porozumět celé jejich psycholog, studujete sociální práci nebo programu interdiac-u Sociální inkluze, situaci, jak nebýt neprofesionál. Už jsem teologii. Můžete se naučit, jak přistupovat Participace a Diakonie. Celý modul probíhal dělala diakonickou práci, ale protože jsem k potřebným lidem. A vlastně každý, kdo již od srpna minulého roku a zúčastnilo se jej to nikdy nestudovala, dělala jsem to spíš pracuje s lidmi, by se měl učit i diakonii. dvanáct studentů ze šesti zemí střední srdcem, podle svých pocitů. Nevěděla jsem, Obvykle totiž lidé pro pomoc nechodí tam, a východní Evropy. Na studijní víkendové jak si určit hranice, jak jednat s klientem, kde je jim nabízena, ale jdou tam, kam chodí setkání navázaly návštěvy středisek Slezské abych mu nějak neublížila. Chtěla jsem získat běžně. Proto je to dobré například pro dokdiakonie, jedné ze zakládajících organizací profesionální obraz. tory, sestry, policisty, učitele i další profese. interdiac-u. Návštěvy ve střediscích Lydie, M: Myslela jsem, že program bude hodně Pokud by se rozvinula obecná diakonie, měli Pečovatelská služba Stonava, Eben-Ezer, o vzájemném sdílení zkušeností týkajících se bychom mnohem méně té oficiální sociální Diakonické centrum Emaus a Bethel Karviná práce s lidmi, kteří jsou z naší společnosti práce. daly studentům zajímavé podněty pro jejich vylučováni. M: Je to skvělá příležitost k sebepoznání, další práci a otevřely možnosti spolupráce nacvičení si různých postupů a metod a obojednotlivých středisek Slezské diakonie Co jste získala? Co jste se naučila? hacení se jak po duševní, tak i po vědomostní s organizacemi v zahraničí. Ź: Velice dobré pochopení toho, jak by- stránce. Jelikož se jednalo o poslední setkání, využili chom se měli dívat na naši společnost a jak jsme této příležitosti a zeptaly se dvou vnímat její potřeby. Jak je důležité důkladně Co pro Vás bylo nejobtížnější během tohoto studentek programu na jejich dojmy. Jednou pozorovat a plánovat, než začneme cokoliv studia? z nich byla Źužana Onasoga (Ź), která přijela dělat. Jak je nebezpečné všechny posuzovat Ź: Osobně nejsem příliš dobrá v komunize Srbska. Źužaně je třicet sedm let a právě podle většinové společnosti a nerespektovat kaci přes internet, mám raději komunikaci dokončuje studium teologie. Druhou jejich odlišnosti, protože majorita nemusí mít tváří v tvář. A díky odloučení od ostatních studentkou byla Martina Molinová (M), které vždy pravdu. Naučila jsem se také opravdu jsem se cítila sama. Ale pokud bych tady muje 29 let a pracuje ve středisku Slezské hodně o vztazích mezi klienty a pomáhají- sela být po celou dobu, asi bych se do kurzu diakonie Eben-Ezer. cími. Když se teď vrátím domů, budu vědět, nepřihlásila. jak se dívat na své město, jak vnímat různé M: Jelikož má angličtina byla docela na nízokolnosti Co Vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se ke studiu a jak najít jednotlivé zdroje a začít ké úrovni, musela jsem se poprat s odbornou v interdiac-u? pracovat správným způsobem. Obvykle angličtinou z oblasti sociologie. Ź: Chtěla jsem studovat diakonii u nás prostě vidíme chudé lidi, uspořádáme sbírku v Srbsku, kde to však z mnoha důvodů není a dáme jim peníze, oblečení nebo jídlo. To je Co byste pochválila, ocenila na tomto možné. Na mé fakultě mne informovali ovšem jen dočasná pomoc, která jim neuo studijním modulu? programu interdiac. Tato nabídka mi možní posunout se svépomocí k lepšímu Ź: Měli jsme velice profesionální lektory vyhovovala, protože nevyžadovala, abych po životu. a metody výuky byly dost různorodé a dobře celou dobu studia byla ve škole, tedy mimo M: Získala jsem spoustu skvělých kama- zorganizované. Takže když se teď podívám domov, mimo svou zemi. Program se mi také rádů z různých koutů Evropy. Tento modul zpátky, říkám si: Aha, to vím!, a to dokonce líbil, protože byl pečlivě naplánovaný a nebyl byl velice přínosný díky rozmanitosti témat po několika měsících bez opakování učiva. drahý. Byla to prostě úžasná příležitost. a také vyučovacím metodám. Velice mě zau- Někdy jsme nechápali, proč byly použity M: Byla to pro mě výzva studovat kurz jaly pracovní metody s klienty, které bych určité metody, ale teď vi-dím, že byly moc v angličtině a hlavně jsem chtěla nasbírat chtěla aplikovat ve své praxi. dobré. Také vedoucí lektoři, Tony a Aiva, i další zkušenosti ze zahraničí, zjistit jaké tam mají pracovníci interdiac-u například pracovní metody. 2 ZAMĚSTNANCŮM

3 nám vždy poskytli potřebnou pomoc a podporu. Nic bych neměnila. M: Celý modul byl velice dobře zorganizován. Mohli jsme se setkat se skutečnými odborníky z různých oborů a učit se od nich. Témata, která jsme probírali, byla velmi zajímavá a pestrá a také forma studia byla super. Jsem vděčná, že jsem se mohla interdiac-u zúčastnit. Visegrad Fund Veronika Raszková koordinátor vzdělávání, interdiac Hana Štěpánová vnější vztahy SD >>> Výběrové řízení na pozici ředitele Slezské diakonie a týmové spolupráci, v hledání jejich silných V minulém čísle Informátoru jsme Vás jejím vedením? Sama částečně odpoví stránek, v jejich spravedlivém platovém informovali o tom, že výběrovou komisí na na tuto otázku v osobním rozhovoru. Nicmé- a pracovním odměňování, chtěla bych zdopozici ředitele Slezské diakonie byla jedno- ně budeme nové paní ředitelce přát hlavně konalit motivační stimuly. hlasně zvolena Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. pevné zdraví, Boží požehnání v řízení tak A co očekávám od pracovníků SD? Radost Další informace byla, že tato volba bude velké organizace jakou je Slezská diakonie, a nadšení z práce, kterou dělají. Poctivý příspostoupena Církevní radě ke schválení ale také spokojené a motivované pracovníky tup ve své práci ke všem úkolům. Naplňování a k rozhodnutí o jmenování do funkce. a spokojené uživatele služeb. křesťanských hodnot ve své práci. Odbornost Dne 7. prosince 2009 Církevní rada zasedla a loajalitu. a jedním z bodů jednání bylo právě rozho- Lenka Waszutová dování o novém řediteli Slezské diakonie. vedoucí sekce personálního řízení SD Jakým svým stávajícím činnostem byste se Církevní rada volbu výběrové komise vzala i na nové pozici ráda dále věnovala? na vědomí a hlasováním rozhodla o jmeno- Pozice ředitele SD se obsahově liší od vání do funkce Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D., Jaké jsou Vaše hlavní vize, které byste chtěla pozice náměstkyně pro sociální práci. Proto a to k 1. prosinci ve Slezské diakonii na pozici ředitelky realizovat? počítám s tím, že se budu více věnovat oblasti Novou ředitelkou Slezské diakonie Co Vám pomůže je naplnit? vedení SD jako celku, strategickému pláno- od 1. prosince 2010 tedy bude současná ná- Ve SD pracuji od r. 1993, tzn. že jsem zde vání, nastavování a řízení procesů v organiměstkyně pro sociální práci Mgr. Zuzana byla téměř od začátku. Byla jsem u toho, když zaci, reprezentaci SD navenek a vytváření sítí. Filipková, Ph.D. jsme začínali práci ve velmi skromných V současné i další práci je pro mě velmi důa nesnadných podmínkách. Pak jsem byla ležitý kontakt s lidmi, protože tento kontakt Paní Zuzana Filipková se narodila v roce u toho, když se začaly intenzivně rozvíjet mi dává zpětnou vazbu a dodává mi energii Je vdaná a má dva syny. Vystudovala sociální služby SD a mám velkou radost pro další práci. V současné pozici jsem měla Gymnázium v Českém Těšíně, poté Peda- z toho, že budu moct vést SD i v dalších hodně příležitostí setkávat gogickou fakultu Univerzity Komenského letech. Proto jednou z prioritních záležitostí v Bratislavě, obor Vychovatelství pro osoby je pro mne kontinuita a rozvoj toho, což již vyžadující zvláštní péči. Své vzdělání si bylo započato. v letech 2001 až 2004 rozšířila na Pedago- V posledních letech došlo v sociálních gické fakultě Masarykovy univerzity v Brně službách k velkým proměnám, které jsou v oboru Speciální pedagogika, kde získala spojeny s přijetím nového zákona o sociáltitul Ph.D. ních službách. Tento zákon klade velký důraz Do Slezské diakonie nastoupila v roce 1993 na kvalitu v sociálních službách, proto jedna pozici vedoucí střediska Eden. V roce 1996 nou z mých priorit je soustavně a systémově se stala vedoucí Úseku speciální pedagogiky podporovat zvyšování kvality. S kvalitou úzce a od roku 2000 je také ředitelkou Církevní souvisí transformace a efektivita sociálních základní školy, střední školy a mateřské školy služeb, což bude do budoucna předmět nav Českém Těšíně. Od roku 1998 je v současné šeho úsilí. pracovní pozici náměstkyně pro sociální SD na trhu sociálních služeb je silným práci. partnerem pro ostatní poskytovatele jak na Systematická práce na kvalitě, kterou řídí, regionální, tak i národní a mezinárodní přinesla Slezské diakonii nejednou úspěšné úrovni. Chtěla bych toto postavení dále udrzvládnutí inspekce kvality a dobrou image žet a upevňovat, vždy však za předpokladu v oblasti poskytovaných služeb. Svědčí o tom zachování biblických zásad a principů sociálspokojenost uživatelů a naplněné kapacity ní práce a při uplatňování křesťanských v jednotlivých poskytovaných službách. hodnot. Paní Zuzana Filipková hovoří plynule anglicky a polsky. Během své profesní dráhy Co budete očekávat od zaměstnanců SD absolvovala řadu seminářů, konferencí, a co naopak nabízíte Vy jim? exkurzí u nás i v cizině, a na uvedených akcích Pracovníci pro mě tvoří jeden z nejcennějaktivně vystupovala se svými odbornými ších zdrojů SD. Proto bych chtěla udržet pozipříspěvky. tivní atmosféru ve SD. Chtěla bych pracov- A jak bude vypadat Slezská diakonie pod níky podporovat v jejich profesním růstu 3

4 se s pracovníky SD a někdy i s uživateli na rozvíjení výborných mezinárodních vztahů brou přípravu, samotnou realizaci a po skonkonzultacích ke kvalitě. Velmi bych si přála, s partnerskými zahraničními organizacemi. čení krásné vzpomínky. Jsem si jista, že tomu aby i v té nové pozici jsem si pravidelný kon- A v neposlední řadě budu velkou pozornost tak bude i v případě oslav SD. Na přípravách takt s lidmi mohla zachovat. věnovat přípravě na převzetí funkce ředitele se podílí tým velmi schopný pracovníků SD, Co chcete v pozici náměstkyně pro sociální práci v tomto roce ještě dokončit? Jaké jsou SD a s tím spojené nastavení organizační struktury a fungování SD do budoucna. kterým na oslavách velmi záleží a dělají maximum pro to, aby vše proběhlo bez problémů. Jsem velmi ráda, že mohu být také součástí tohoto týmu a prakticky se podílet Vaše pracovní priority pro letošní rok? Co Vás nejvíce pohání ve Vaší práci, kterou Aktivit, které zbývají dokončit je mnoho. ve SD děláte? Kdo je Vám největší oporou? na přípravách. Velkým úkolem je určitě práce na zvyšování Protože jsem praktikující křesťan, největší Oslavy vnímám jako zadostiučinění pro kvality služeb. V současné době pracujeme oporu hledám ve vztahu s Bohem, který mi všechny, kteří se kdy podíleli na chodu SD, v mém Úseku pro sociální práci na změně dodává oporu a životní smysl v osobním, ale kteří podpořili činnost organizace duchovmetodiky k celému procesu zavádění kvality i pracovním životě. Pán Bůh žehná práci SD, ně, finančně, kteří využívali služby SD, jenž ve SD, poté nás čeká zavedení této metodiky za což jsem velmi vděčná. Vědomí Božího sympatizovali se SD atd. do praxe SD. Chystáme se vydat směrnici přiznání mne velmi motivuje, stejně jako můj Bude připravena řada zajímavých akcí, k zavádění kvality ve SD. Připravujeme služby celoživotní cíl sloužit potřebným v souladu kterých se budou moci zúčastnit. Chystají se na inspekce. Na počátku února t.r. již jedna s Božím posláním. dvě konference, benefiční koncert, výstava, inspekce proběhla v Rút sociální rehabi- Vždy jsem měla štěstí na nejbližší spolupra- děkovné bohoslužby, zahradní slavnost litaci ve Frýdku-Místku. Výsledek byl výborný, covníky ve SD, přímé nadřízené i podřízené, a další doprovodné programy. Věřím, že nadosáhli jsme 98,61% úspěšnosti. Chystáme kteří mi za ta dlouhá léta byli velkou oporu. bídka i program bude velmi zajímavý, pestrý se zahájit činnost pracovní skupiny ke křes- Práce ve SD není vždy jednoduchá, proto a že bude z čeho vybírat. ťanským hodnotám ve SD, která bude mít jsem ocenila, že jak v dobách radostných, tak za úkol zpracovat manuál ke křesťanským v dobách těžkých vždy stáli vedle mne. Což Zuzana Filipková hodnotám ve SD. Pozornost bude věnována pro mě bylo nesmírně důležité. náměstkyně pro sociální práci SD profesnímu vzdělávání pracovníků. Dále budu řídit sekci Eliada v Brně a Církevní školy Jak se těšíte na oslavy 20. výročí SD? Hana Štěpánová v Českém Těšíně a Krnově a podílet se na Těším se moc. Každá slavnost vyžaduje do- vnější vztahy SD LEGISLATIVA Zima bohužel neznamená jen zimní radovánky Aktuálním tématem uplynulých týdnů byla především sněhová nadílka a třeskuté mrazy. ho stavu. Při určení výše škody na věci se vychá- bou na náhradu nákladů vynaložených To, co dětem přináší radost a zábavu, pro zí z ceny v době poškození. na léčbu. mnohé znamená nástrahy a následné Monika se tedy rozhodla zatím posečkat nesnáze. Proto čtenářům přinášíme příběh Při škodě na zdraví se jednorázově od- do doby, kdy jí bude léčba ukončena, a posléjedné z našich uživatelek, která loni na jaře škodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho ze zvolit pro ni nejschůdnější cestu pokusit přišla do Občanské poradny Karviná, společenského uplatnění. Ministerstvo zdra- se o vyřešení celé záležitosti smírnou cestou. střediska Slezské diakonie, řešit následky votnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem nehody způsobené právě sněhem a ledem. práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které Poradenství poskytované dle zásad bez- Slečna Monika byla na začátku roku 2009 lze poskytnout náhradu za bolest a za ztížení platnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezána brigádě v malé obci v Čechách. Ve volných společenského uplatnění a určování výše vislosti mohou občané Karviné a okolních chvílích, kdy ji nevolaly pracovní povinnosti, náhrady v jednotlivých případech. Při škodě obcí využít v sídle Občanské poradny Karviná se ráda procházela po okolí a poznávala na zdraví se hradí též účelné náklady spojené na ulici Fryštátská 168, a to v úterý a čtvrtek zajímavá místa. Při jednom takovém malém s léčením. od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 16:00 výletu se ze střechy soukromého domu hodin a nově také ve středu od 8:00 do 12:00 v historické části městečka uvolnila masa Výše uvedená vyhláška Ministerstva hodin. Pondělí a pátek jsou dny vyhrazené sněhu a rampouchů a spadla přímo na Mo- zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění pro objednané uživatele. Poradnu lze navštíniku. Ta utrpěla otřes mozku, poranění páteře bolesti a ztížení společenského uplatnění vit osobně, popřípadě se na nás obrátit doa obličeje, přičemž ještě v době návštěvy naší pak určuje systém bodového hodnocení pisem, em na: poradny byla stále v péči lékařů. Od Policie ČR vzniklé škody na zdraví, přičemž hodnota z tamní obce však obdržela dopis s oznáme- 1 bodu činí 120 Kč. nebo telefonicky na čísle ním, že sice prošetřili její případ, ale došli k závěru, že se nejednalo o trestný čin a věc Monika by tedy měla vyčkat na ukončení odkládají. léčby a poté požádat lékaře o vystavení Uživatelku proto zajímalo zejména to, kam posudku s určením bodového hodnocení. se má nyní obrátit a zda je možné na někom S tímto posudkem může kontaktovat majinárokovat náhradu škody, která jí v důsledku telku domu, která nese odpovědnost za škoúrazu vznikla. du, oznámit jí, jaké jsou náklady na odškodnění bolestného, případně ztížení spole- V poradně jí byly poskytnuty informace ze čenského uplatnění, v neposlední řadě je pak zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, také oprávněna nárokovat škodu na svých Projekt byl podpořen Nadací OKD. konkrétně podle a 449, které věcech (oblečení, taška apod.), které byly při upravují způsob a rozsah náhrady škody: úrazu poškozeny či zničeny. K dopisu adresovanému vlastnici domu lze rovněž doložit Lenka Sklenaříková Hradí se skutečná škoda a to, co poškozené- kopie účtů za léky či poplatky u lékařů. vedoucí Občanské poradny Karviná mu ušlo (ušlý zisk). Škoda se hradí v penězích. V případě, že by majitelka objektu nechtě- Požádá-li však o to poškozený a je-li to možné la přistoupit na smírné řešení věci, má uživaa účelné, hradí se škoda uvedením do předešlé- telka ještě možnost obrátit se na soud s žalobou o náhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění, eventuelně též s žalo- 4

5 STŘEDISKA Seniorky vyrábějí deky pro nemocné Seniorky domova s pečovatelskou službou ve Stonavě od září 2009 vyrábějí deky pro lidi, kteří trpí leprou či jinými chorobami. Jejich přikrývku. Zhotovení jedné přikrývky trvá asi tuto práci seniorek a ukázali tak lidem v obci, těla jsou tak křehká, že nemohou používat 120 hodin. jak nám mohou pomoci. klasické deky. Uživatelky se scházejí pra- Prostřednictvím místní televize jsme videlně při pletení, kde společně vyrábějí oslovili také veřejnost, aby nám lidé dodáčtverečky, které poté spojí a vytvoří tak vali materiál k pletení. Zdokumentovali jsme středisko PS Stonava Jak může měsíc, had a hruška pomoci dětem se zdravotním postižením? Je čtvrtek 4. února, slunečný, ale mrazivý den, který je zahalen sněhem a našim očekáváním. Společně s dobrovolníkem panem Lubomírem Rachmanem vyrážíme do Ostravy. Na rtech máme úsměv. Jedeme si totiž pro šek, který má být slavnostně předán v hotelu Kovák generálním ředitelem ArcelorMittal panem Augustinem Kochuparampilem. ArcelorMittal, a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby jsou tři milióny tun oceli, exportuje zhruba 50% produkce do více než 80 zemí celého světa a je jedním z největších plátců daní v České republice. V září loňského roku společnost vyhlásila za podpory generálního ředitele grantové řízení k projektu Minigranty. Během podzimu podávali zaměstnanci hutní společnosti žádosti o podporu neziskových organizací, do jejichž činnosti jsou zapojeni. Mezi zaměstnanci je také dobrovolník pan Lubomír Rachman, který svou aktivní činností v našem středisku Lydie velmi pomáhá. Účastní se vému vývoji dětí se zdravotním postižením. ní našich snů zvýšení kvality poskytovaných všech akcí, jako je stanování s dětmi, karne- Při polohování dochází k uvolnění nejen služeb střediska, určitě se zase přihlásíme do val, vystoupení, výlety apod. Jeho mužská kloubů, svalů, ale také celého těla a mysli. dalšího výběrového řízení pro udílení minisíla a empatie jsou přínosem nejen pro zaří- Společný projekt splňoval všechna potřeb- grantů neziskovým organizacím. zení, ale hlavně pro děti. ná kritéria a spolu s dalšími 15 byl vybrán. Tímto kratičkým článkem chceme ještě V rámci grantového řízení spolu s panem Vedoucí střediska Jana Kadlubcová mohla jednou poděkovat nejen panu Lubomíru Rachmanem jsme napsali projekt s názvem: s úsměvem slavnostně přebrat šek na částku Rachmanovi, ale také všem dobrovolníkům Jak může měsíc, had a hruška pomoci dětem Kč. za jejich nezištnou pomoc, čas věnovaný nese zdravotním postižením? Realizací tohoto Zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava získali ziskovým organizacím, ale rovněž společnosprojektu jsme chtěli zakoupit polohovací pro neziskové organizace více než ti ArcelorMittal za finanční podporu. pomůcky, které by velmi obohatily práci Kč. Mezi neziskovými organizacemi je také Jménem všech dětí děkujeme. s konceptem bazální stimulace. Používáním naše středisko Lydie v Českém Těšíně. A propolohovacích pomůcek přispíváme ke zdra- tože víme, že každá koruna přispívá ke splně- středisko Lydie Od 1. března 2010 otevírá Slezská diakonie v Novém Jičíně Sociálně terapeutickou dílnu Od 1. března 2010 otevře Slezská diakonie a závislosti uživatelů na druhých lidech; Zájemci o využití služby Sociálně terapeuv Novém Jičíně další sociální službu, která začlenění uživatelů kde je to možné, tické dílny Nový Jičín se mohou informovat doplní nabídku sociálních služeb na Novo- připravit uživatele na přechod do chráněné- u vedoucí střediska Slezské diakonie Denní jičínsku. Jedná se o službu sociální prevence, ho zaměstnání, případně uplatnění na otev- stacionář Nový Jičín paní Evy Fišerové (tel.: konkrétně Sociálně terapeutickou dílnu pro řeném trhu práce, a tím zlepšení jejich spole , , lidi s mentálním postižením od 18 do 60 let. čenského postavení; B. Martinů 1994/4, Nový Jičín), která má otev- Cíle služby: začlenění uživatelů do společnosti tak, aby ření dílen na starosti. zachování nebo zlepšení získaných pra- mohli běžným způsobem využívat nefor- Sociálně terapeutická dílna bude financovních schopností a dovedností uživatelů; málních zdrojů, služeb a mohli rozhodovat cována v rámci veřejné zakázky Moravskozachování a rozvoj manuální zručnosti, es- o svých aktivitách a zájmech. slezského kraje Rozvoj sociálních služeb tetického cítění, základních pracovních ná- Dílny využijí části prostor ZŠ Dlouhá 54 v návaznosti na transformaci pobytových vyků; v Novém Jičíně. Denní kapacita dílen je 30 zařízení zřizovaných Moravskoslezským rozvoj vlastností podporujících pracovní uživatelů, terapeutické aktivity budou pro- krajem část 3. Zajištění rozvoje sociálně začlenění pečlivost, trpělivost, pozornost bíhat ve čtyřech dílnách (keramická, textilní, terapeutických dílen v návaznosti na a přesnost (v míře možností uživatelů); arteterapeutická a modelářská). K dispozici je transformaci pobytových zařízení v regionu rozvoj sebeobsluhy a dosažení co největší i místnost pro individuální práci a konzultace. Novojičínsko. míry samostatnosti uživatelů; Provoz zajistí čtyři pracovníci v sociálních Eva Fišerová podpora při překonávání izolace, pasivity službách a koordinátor služby. středisko Denní stacionář Nový Jičín TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 5

6 2. ročník dobročinného Vánočního bazaru Součástí letošního Třineckého Vánočního jarmarku byl i dobročinný bazar organizovaný službami Sociální asistence, Poradna Elpis a Azylový dům pro ženy. Věci určené na prodej jsme získali z darů nebo to byly věci získané od sponzorů. Nejvíc na dračku šly potřeby do kuchyně, keramika a hračky, které nejvíce kupovaly děti pro své sourozence. Častou otázkou bylo: Teto, co si můžu koupit za korunu?. Cenu věcí si totiž každý určoval sám dle hesla: Plaťte tolik, aby jste se nemuseli stydět. Celkem se podařilo z prodeje získat Kč, což je větší částka než minulý rok. Naše Diakonické centrum Emaus tak dostalo k Vánocům krásný dárek, který využijeme ve prospěch klientů. Eva Turoňová středisko Sociální asistence Třinec Nový tým streetworkerů Slezské diakonie v Havířově Bez pochyby pro nikoho není novinkou, Do terénu vyráží streetworkeři vždy v úterý, fonické konzultace, informace o testování na že se Havířov řadí mezi města, která mají nej- středu a čtvrtek od 14:30 do 19:30 hodin. Bě- hepatitidu typu C či oslovení a navázání konvětší problémy s výrobci a prodejci návyko- hem prvního měsíce působení na území mě- taktu s dlouhodobým uživatelem pervitinu. vých látek, zejména pervitinu a marihuany. sta oslovili 38 zájemců o službu a navázali Od 1. února 2010 je Streetwork Havířov za- Od počátku letošního roku proto funguje kontakt s havířovským Centrem drogové po- registrován jako samostatná sociální služba. v Havířově terénní program pro uživatele moci. Součástí mapování aktuální drogové Přejme streetworkerům zdraví a sílu pro tedrog Streetwork Havířov. Tato sociální služba scény bylo také procházení lékáren, heren a rénní práci na ulici a co nejbezpečnější konje čtvrtým programem poskytovaným Stře- barů, které streetworkerům pomohlo zorien- takt s uživateli drog. diskem On Line Karviná a prvním sociálním tovat se a ujasnit si, na které lokality se zamě- Alena Sršňová programem Slezské diakonie určeným aktiv- řit nejdříve. středisko Online Karviná ním uživatelům drog. Mezi své první úspěchy pak řadí zájem o tele- Středisko Jordán hostí dobrovolníka z Německa Ahoj, jsem Elisabeth Arndt z Ulmu, z jižního Pracuji v Jordánu středisku pro osoby Německa. Je mi 19 let a mám dvě sestry a tři s duševním onemocněním. Klienti tady mají bratry. Studovala jsem na gymnáziu a školu možnost účastnit se terapií, např. arteterapie dokončila v červnu loňského roku. Hned po a canisterapie, sportovních aktivit, ale také škole jsem odjela dělat dobrovolnickou služ- sdílet společně jejich vlastní starosti a probu do Třince, kde zůstanu jeden rok. Jsem ta- blémy. Je tady hezky a práce se mi moc líbí. dy už od září. Ve své práci jsem se už hodně naučila a jsem Vždycky jsem chtěla dělat dobrovolnickou vděčná za všechny zkušenosti. Doufám, že se službu, rozvíjet sebe sama a pomáhat ostat- během dalších šesti měsíců naučím spoustu ním. Mým velkým snem bylo stát se dobro- dalších nových věcí a možná taky český jazyk. volníkem, dokonce i v zahraničí, protože je to Žít a pracovat v Třinci v Jordánu je pro mě dobrá příležitost naučit se cizímu jazyku skvělá zkušenost, a tak se moc těším na a rozšířit si obzory, jak žijí lidé v jiných kul- všechno, co ještě přijde. turách. Neexistuje žádný zvláštní důvod, proč Elisabeth Arndt jsem si vybrala Českou republiku, ale jsem středisko Jordán moc ráda, že jsem tady. Rok 2009 ve střediscích Betezda a Betania Vážení čtenáři, dovolte nám nyní krátké Prostřednictví dárců jsme mohli zakoupit I obyvatelky Betanie mohly využít širokou ohlédnutí za uplynulým rokem Pro zahradní houpačku, natřít střechu střediska nabídku činností domova. Navštívily mustřediska Betania a Betezda v Komorní Lhotce a terasu, získat PC, knihy, DVD, společenské zeum Tatra v Kopřivnici, shlédly představení to byl rok velmi rozmanitý. Rádi bychom Vám hry, vyměnit koberce a vymalovat pokoje uži- uživatelů Betezdy nebo si společně zazpívaly jej ve zkratce představili. vatelů. s dětmi ze ZŠ ve Smilovicích, měly možnost se Středisko Betezda nabídlo svým uživate- Změny nastaly i v pracovním týmu, kde se poznat se třemi dobrovolníky, jednou praktilům bohatou škálu činností od každodenních vystřídaly čtyři dobrovolníci, dvě stážistky kantkou a jednou zahraniční stážistkou. aktivit domova až po relaxaci a poznávací a jedna pracovnice odešla do důchodu. Tým Oba střediska spojuje společný vjezd a zaaktivity. Zde je výčet některých z nich: pro- se naopak rozrostl o dvě pracovnice v přímé hrada, které prošly rovněž rekonstrukcí spojížďka na koních ve stáji Moncheri, Ligocký péči. čívající ve vykácení kosodřevin, opravě a rozjarmark, návštěva Dinoparku v Ostravě, aktiv- Středisko Betania prošlo roce 2009 rozsá- šíření parkovacích míst, opravě chodníků, ní účast na Dnech umění v Třinci, prohlídka hlou rekonstrukcí, kdy byla vyměněna dře- návrhu osazení a výsadbě okrasných rostlin Chlebové chaty v Ustroni, dovolená v Proti- věná okna za plastová, za finančního přispění a keřů. Ze sponzorského daru jsme mohli povínově a další. Nadace OKD byla zrekonstruována kou- řídit novou sekačku. pelna, opravena střecha, okapy a provedena Veliké díky proto patří všem našim věrným byla výmalba společných prostor. i drobným dárcům za jejich 6

7 ochutu pomáhat potřebným lidem i v tomto trpělivost a pomoc při rekonstrukcích. Velké novaným dárcům, sponzorům, dobrovolnínelehkém období. poděkování za profesionální přístup a péči kům, pracovníkům a jejich rodinám za jejich Rádi bychom poděkovali především sboru patří: MUDr. Grzegorzové, MUDr. Rozmani- vstřícnost, ochotu a trpělivou spolupráci. SCEAV v Komorní Lhotce, mládeži ze Stříteže tovi, MUDr. Šedému, MUDr. Poledníkovi. Dále a Komorní Lhotky, Frýdeckému seniorátu pak kuchařkám ISÚ v Komorní Lhotce a řidi- Díky všem slovy: Nechť Vám Hospodin SCEAV, Nadaci OKD, panu Kokotkovi, panu čům, pastorům Firlovým, supervizorce Haně odplatí za Váš skutek. Ať Vás bohatě odmění Moškořovi, firmě Turpil, stavební firmě Kadlčíkové, údržbáři panu Molinovi. Hospodin. (Rút 2,12) Waloszek, Bc. Adamčíkové za projekt a reali- Velmi děkujeme rodinným příslušníkům, Hanka a Renata zaci zahrady, všem pracovníkům za jejich opatrovníkům, přátelům uživatelů a nejme- střediska Betezda a Betania Noví kamarádi ze ZŠ Mendelova hradě Sáry. Zatím poslední společná akce se z azylového domu, za jejich čas a obětavost Děti ve střediscích Slezské diakonie jsou konala v lednu a sešlo se na ní asi 20 dětí jak a těším se na další společné chvíle. rády, když najdou nové kamarády, se kterými ze Sáry, tak ze školy. by si mohli čas od času zahrát a prožít pří- Tímto chci poděkovat paní učitelce Řez- Natálie Bialoňová jemné chvíle. níčkové i všem žákům za jejich zájem o děti duchovní péče SD Děti ze střediska Sára v Petrovicích u Karviné tuto radost mohou zakoušet díky paní učitelce Řezníčkové a jejím žákům ze ZŠ Mendelova v Karviné. Od začátku roku 2009 navštěvují středisko a prožívají společný čas u her a různých výtvarných a jiných aktivit. Tato setkání jsou pro děti vždy nová a překvapivá, protože na středisko přicházejí často nové děti, z různých tříd 2. stupně zmiňované školy. Ze společných aktivit, při kterých nechybí jak malí, tak ti starší, zmíním návštěvu Hornického muzea v Landeku, které se zúčastnily děti a jejich maminky ze střediska Slezské diakonie Hannah v Orlové nebo zakončení prázdnin spojené s opékáním párků na za- Společná štědrovečerní večeře na Sáře V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1. list Janův 4, 9) Jako každým rokem i letos jsme mohli všichni společně důstojně oslavit narození Pána Ježíše Krista. Úvodní slovo měl vedoucí střediska Ing. Walter Siuda. Pozvání přijala i duchovní Slezské diakonie Wanda Stanieková, která měla duchovní promluvu a vedla společnou modlitbu. Děti si s maminkami pěkně vyzdobily společenskou místnost a ozdobily vánoční stromeček. Byl pro ně připraven cyklus zpívání vánočních koled. Za chvíli se k dětem přidali najdete pochopení pro své děti, jsou Vánoce. jsou Vánoce. Protože se narodila láska a poi ostatní uživatelé střediska a personál zaří- Pokaždé, když pomůžete nějakému člověku, koj, protože se narodila naděje a radost. zení. když se rozhodnete k lepšímu životu, když se A myšlenka na závěr: Pokaždé, když si dva narodí dítě, jsou Vánoce. Pokaždé, když se Eduard Strzelec lidé odpustí, jsou Vánoce. Pokaždé, když lidé na sebe dívají s upřímností a úsměvem, středisko Sára >>> Krátké ohlédnutí za rokem 2009 stavku výtvarných prací a výrobků dětí, měli a Salome a jejich mamince Diakonii potěšil Tak, starý rok je již za námi a můžeme se jen možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky a rozesmál nejednoho. Dopoledne plné her, s pousmáním ohlédnout, jak jsme ho v Lydii a po celou dobu prohlídky se rovněž servíro- písniček a soutěží bylo završeno obrovským úspěšně zvládli. Nemůžeme opomenout, že vala hostům jubilejní prezentace střediska. narozeninovým dortem, krásnými dárky pro Lydie spolu se středisky Salome a Eunika sla- A co je nejdůležitější, v tento den jsme slav- děti a sluníčkem, které se nakonec přece jen vily krásné 10. výročí. Celý rok měl narozeni- nostně otevřeli Putovní fotogalerii výsta- na děti přišlo podívat. nový nádech. Připomeňme si aspoň některé vu fotografií Marka Džupina, která zachycuje Velkým překvapením pro naše středisko z akcí, které Lydii provázely v průběhu roku život dětí v Lydii. Pásku slavnostně přestříhl byl telefonát s pozvánkou společnosti starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček. Siemens 11. června naše Putovní foto- Ve středu 20. května se dveře střediska Další moc pěknou akcí bylo již tradiční galerie odjela do Prahy. Lydie otevřely dokořán pro všechny návštěv- setkání stacionářů SD u příležitosti Dne dětí. Společnost Siemens, která nás v roce 2009 níky. Již 10 let jsme tu pro Vás tak toto I když počasí 3. června se na nás trochu zlobi- finančně podpořila formou grantu, pozvala heslo vítalo každého, kdo se zúčastnil dne lo, Narozeninová párty stálá za to. Všude pří- na 5. výročí Charitativního projektu Siemens otevřených dveří v Lydii. Všichni (a nebylo jich tomné balónky, dětský smích, veselý příběh fond pomoci. málo), kteří přišli navštívit Lydii, shlédli vý- o třech nezbedných sestrách Eunice, Lydii 7

8 Setkání proběhlo ve stylových prostorách francouzské restaurace Brasserie. Účastnilo se jej na 50 novinářů, vedení pražské pobočky Siemens a neziskový sektor zastoupený brněnským Tyfloservisem, pražským Sdružením vozíčkářů a naším střediskem. Co nás ale nejvíc hřálo u srdce, byly všudypřítomné děti z Lydie, které se usmívaly a pokukovaly ze všech stran. S rodiči jsme si své 10. narozeniny oslavili ve stylu country. Ani deštivé počasí nás neodradilo od Zahradní slavnosti, která se nakonec musela odehrát v prostorách střediska. Bylo to v pátek 19. června. Všichni se na pár hodin ocitli na divokém západě. Děti se převlékly za malé kovboje a kovbojky, tatínkové o 106 závodili na koních, házelo se lasem, pojídalo grilované maso z bizonů a nakonec proběhla tombola o velmi zábavné ceny. Na Koncert pro Lydii, který se konal ve čtvrtek 26. listopadu v kulturním středisku Střelnice v Českém Těšíně, jen tak nezapomeneme. Hosté mohli shlédnout bohatý program. Děti v krásných, barevných kostýmech skřítků, květin, srdcí a víl vtáhly publikum do pohádkového příběhu Kouzelné země radosti, kde královna svou láskou porazila zlého čaroděje. Lydii přišlo poblahopřát k narozeninám mnoho gratulantů formou krásného vystoupení. V programu nechyběla prodejní výstavka, dražba narozeninového dortu a bohatý raut. Koncert pro Lydii sklidil velký úspěch. Krásným zakončením jubilejního roku bylo poklidné Setkání po letech příjemné posezení bývalých i současných pracovníků Lydie v kavárně Empatie ve Frýdku-Místku. Další rok je před námi a pevně věříme, že bude také tak úspěšný jako ten minulý. S přáním všeho dobrého do roku středisko Lydie Oslavy střediska Eben-Ezer V letech 2010 a 2011 oslaví středisko Slezské diakonie Eben-Ezer v Horním Žukově 10. výročí od zahájení poskytování jeho sociálních služeb. Středisko Eben-Ezer je součástí komplexních služeb Slezské diakonie. Jeho posláním je poskytovat podporu dospělým osobám s mentálním postižením způsobem, kterým jim zajistí příležitost pro důstojný a nezávislý život a začlenění se do společnosti. Eben-Ezer je středisko křesťanské služby. Křesťansky orientovaná sociální práce znamená, že je to služba odborná, kvalitní, moderní a zároveň postavená na lásce ke klientům a na principu partnerství. Trochu historie: Dne 22. října 2000 proběhlo slavnostní otevření střediska Eben-Ezer za účasti prezidenta německé diakonie a prezidenta Eurodiakonie J. Gohdeho a vrchní inspektorky české školní inspekce Marie Kalábové. Dne 1. listopadu 2000 byl zahájen provoz Sociálně terapeutické dílny, jejíž kapacita je 50 míst. Klienti se mohou realizovat v kera- 8 mické, tkalcovské, montážní a šicí dílně. V roce 2000 navštěvovalo dílnu 21 klientů. Podporu při pracovní terapii jim poskytují pracovní terapeuti. Výrobky z dílen jsou prezentovány na výstavách a kulturních akcích pro veřejnost. Montážní dílna spolupracovala s okolními firmami, které nám dodávaly zakázky. Ve spolupráci s Úřadem práce Karviná vznikl 1. července 2001 projekt zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Slezská diakonie zaměstnala pět těchto osob ve své Diakodílně, kde vykonávali montážní práce pro firmy Befra, Optimont a Walmark. Realizován je rovněž vlastní výrobní program drcení PET láhví. Na podzim 2000 vzniká projekt Kontakty. V projektu je realizována dramatická a výtvarná činnost klientů střediska se studenty Gymnázia s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně. Od 1. srpna 2001 je zahájena činnost Domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 25 osob. Posláním bydlení je podpora lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením při začlenění do společnosti tak, aby mohli vést co nejsamostatnější život, umožnit jim zvládnout samostatně dovednosti spojené s bydlením a každodenním životem. Klienti bydlení navštěvují ve všedních dnech terapeutickou dílnu, někteří si doplňují vzdělání v Církevních speciálních školách v Českém Těšíně, navštěvují Centrum denních služeb Eden. V letošní roce tedy oslavíme pěkné 10. výročí fungování Sociálně terapeutických dílen, které se v průběhu let rozšířily ještě o nabídku arteterapeutické, výtvarné a v neposlední řadě i malé stolařské dílny. V srpnu 2011 proběhne oslava desetiletého výročí otevření další naší služby, a to Domova pro osoby se zdravotním postižením. Naše výročí si nechceme samozřejmě nechat jen pro sebe a proto v letošním a příštím roce plánujeme uskutečnění několika akcí na tuto počest, které obě výročí spojí dohromady. Zahájení oslav proběhne v listopadu 2010 a ty budou pokračovat až do srpna 2011, kdy uskutečníme největší závěrečnou oslavu. Mezi těmito daty pak plánujeme uskutečnit >>>

9 v každém měsíci jednu akci, věnovanou oslavám. Samozřejmě chceme k našim oslavám přizvat jak členy Slezské diakonie, klienty, bývalé pracovníky, ale zveme tímto i širokou veřejnost. O jednotlivých konkrétních akcích budeme informovat v průběhu roku jak v Informátoru Slezské diakonie, tak na webových stránkách Jolana Sabelová vedoucí střediska Eben-Ezer Výstava Žijeme s Vámi Již dlouho žijí mezi námi, snaží se navázat užší kontakt, dostat se blíže, ale my jim to mnohdy nedovolíme. Podvědomě se bojíme vzájemného sblížení a utíkáme před ním. Takto zní úvodní slova k výstavě Žijeme s Vámi, jejímž cílem je představit široké veřejnosti organizace, které se věnují lidem s mentálním postižením na Těšínsku a v jeho okolí. Na výstavě se představuje Slezská diakonie a její střediska Eben-Ezer, Eden, Hosana, Salome, Tabita, Rút, Eunika, Lydie a Betezda, jež poskytují různé sociální služby lidem se zdravotním postižením od narození až po jejich dospělost. Druhou organizací, která se návštěvníkům představuje, je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Ta sdružuje rodiče dětí i samotné osoby s mentálním postižením. Obě zmíněné organizace oslaví v tomto roce 20. výročí od svého založení. K vidění na výstavě jsou zejména krásné ruční výrobky uživatelů, ukázka jejich tvorby nebo třeba rehabilitační pomůcky používané při poskytování služeb. Slavností zahájení výstavy proběhlo 18. února 2010 v Památníku životické tragédie, Padlých hrdinů 47a, Havířově-Životicích. Vernisáže se zúčastnilo mnoho zajímavých hostů a zástupců pořádajících organizací. Velice si vážíme toho, že se této vernisáže zúčastnili také samotní uživatelé ze středisek Slezské diakonie. Pracovníci a uživatelé ze střediska Eden si u této příležitost pro hosty připravili krásný hudební program, který sklidil veliký úspěch. Výstava Žijeme s Vámi potrvá do 11. dubna Na Vaši návštěvu se těší pořadatel výstavy Muzeum Těšínska společně se Slezskou diakonií a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Městskou organizací Český Těšín. Tato výstava je první z akcí konaných u příležitosti oslav 20. výročí vzniku Slezské diakonie. Hana Štěpánová PR ORGANIZACE vnější vztahy SD Seznamka Slezské diakonie chce podpořit myšlenku založení rodiny Hledáte partnera? Cítíte se osaměle? Pro nám v životě něco nebo někdo chybí. Někdo, mnohé lidi je dnes velmi obtížné najít životkdo by na nás čekal doma, sdílel s námi radosního partnera. Mnoho času trávíme ve škole ti i strasti, někdo s kým můžeme prožít nezaa v práci nebo nám možná nevyšel předchozí pomenutelné okamžiky. vztah podle našich představ. Čas rychle běží Slezská diakonie proto pořádá vůbec první a jednoho dne se zastavíme a zjistíme, že Seznamku na podporu rodiny u nás. Seznam- ka je určena pro ty z Vás, kterým je od 18 do 50 let. Cílem Seznamky je dát možnost osamoceným lidem najít partnera, se kterým by do budoucna mohli vytvořit rodinu. Předpokladem je, že zúčastnění berou seznámení vážně a mají vyřešeny >>> 9

10 své minulé vztahy, ať už byly manželské či mování také malé občerstvení. zajímavý doprovodný program. partnerské. Seznamkou Vás provedou moderátoři Zaujala Vás tato možnost a chtěli byste se Nic Vám nemůžeme slíbit ani zaručit. Nabí- Slezské diakonie, kteří v úvodu vysvětlí prin- akce zúčastnit? Rádi Vás uvidíme. Více inforzíme Vám příležitost vhodného partnera poz- cip Seznamky na podporu rodiny a připome- mací se můžete dočíst na našich webových nat nebo třeba získat nového přítele. nou všechny důležité informace. Seznamo- stránkách Zde nalez- První seznamovací večer pro deset párů vání bude probíhat formou tříminutových nete také důležité aktuality. Jménem Slezské bude probíhat již 16. dubna tohoto roku, od rozhovorů, během nichž zjistíte, zda máte diakonie se těšíme na Vaši účast. 17:00 hodin. Místo konání Seznamky bude s protějšky něco společného a jsou Vám To, že Slezská diakonie uspořádá tuto Sezurčeno podle přání převážné většiny při- sympatičtí. Všichni zúčastnění dostanou namku na podporu rodiny, vychází ze Stratehlášených zájemců, upřesněno proto bude možnost poznat v průběhu večera všechny gického plánování SD je jedním z hlavních později. protějšky opačného pohlaví. strategických cílů pro rok Organizací A jak se přihlásit? Je to jednoduché, stačí V případě, že se seznámíte s někým, s kým si akce byla pověřena Sekce personálního řízejen vyplnit registrační formulář na našich budete vzájemně sympatičtí, předáme Vám ní SD pod vedením Lenky Waszutové. webových stránkách. Účastnický poplatek na něj kontakt. Zbytek už je jen na Vás. Ti, kteří činí 140 Kč. Zaměstnancům Slezské diako-nie se neseznámí, se budou moci zúčastnit dal- Hana Štěpánová však nabízíme slevu a jejich platba bude činit šího seznamovacího večera, třeba v jiném vnější vztahy SD 100 Kč. V ceně je kromě samotného sezna- městě. V průběhu akce na Vás čeká také KALENDÁŘ AKCÍ březen 1. března 2010 Návštěva Cinestar Ostrava, NZDM Pohoda: návštěva pohádky Dešťová víla 3. března 2010 Turnaj v Bowlingu, NZDM Pohoda 8. března 2010 Přednáška na téma Psychosociální problémy, NZDM Pohoda: Přednáška určená pracovníkům i klientům na téma jak přistupovat k řešení psychosociálních problémů března 2010 Jarní výsadba, Denní stacionář Nový Jičín: Nejen pro užitek, ale i pro zpestření dne a oživení místností Denního stacionáře proběhne v celém týdnu výsadba jarních bylinek podle přání a výběru každého uživatele. Mohou si je zasadit do květináčů vlastnoručně zdobených března 2010 Výroba figuríny Paní Zimy, Denní stacionář Nový Jičín: Navázání na lidovou tradici ve výrobě a následném vynášení Paní Zimy Moreny (v lidovém pojetí také smrti) do řeky, aby k nám již zavítalo dlouho a netrpělivě očekávané jaro. Vynášení proběhne v úterý 23. března u řeky Jičínky. 18. března 2010 Kuchtění v Klubu Mňam Mňam a diskotéka, NZDM Pohoda 19. března 2010 Den otevřených dveří, Kavalcova 7, Bruntál: V tento den se otevřou dveře široké i odborné veřejnosti ve střediscích Slezské diakonie Azylový dům Bethel, Azylový dům Chana, Dům na půl cesty Timotei, Sociální rehabilitace Bruntál, RÚT sociální rehabilitace. 24. března 2010 Vítání jara Akademie speciálních škol, Denní stacionář Nový Jičín, SVČ FOKUS, Nový Jičín: Již tradiční akci pořádá novojičínské Středisko volného času FOKUS pro všechny školská a sociální zařízení i jednotlivce, které zajímá a baví to, co vše dokáží předvést žáci speciálních škol v našem kraji. 25. března 2010 Slušňáky za dvanáct měsíců, NZDM Pohoda: Povídání o tom, jak se chovat mezi lidmi na ulici nebo při cestování ve veřejných dopravních prostředcích března 2010 Předvelikonoční přípravy, Denní stacionář Nový Jičín: Povídání se snahou přiblížit uživatelům význam svátků i výroba tematických dekorativních předmětů a následná výzdoba, pečení dobrot 30. března 2010 Beseda na téma Vztahy, NZDM Pohoda: V rámci účasti na Preventivním programu proběhne v zařízení několik besed. Prvním tématem budou vztahy. březen - Velikonoční výstava, Eben-Ezer, Nemocnice Třinec (Sosna): Prezentace výrobků Sociálně terapeutické dílny, fotografií a prací klientů střediska. duben do 11. dubna 2010 Výstava Žijeme s Vámi, Slezská diakonie, Výstavní síň Památník Životické tragédie, Havířov-Životice 16. dubna 2010 Seznamka na podporu rodiny, Slezská diakonie: Vůbec první Seznamka tohoto typu u nás. Více se dočtete v tomto čísle Informátoru. květen 12. května 2010 Konference Cíle a úlohy diakonie a dalších neziskových organizací v boji proti sociálnímu vyloučení, VŠB TU Ostrava: Konference se koná u příležitosti oslav výročí 20. let od vzniku Slezské diakonie. 10

11 Ústředí Slezská diakonie Slezská diakonie Na Nivách Český Těšín KONTAKTY tel.: fax: Ing. Česlav Santarius ředitel Slezské diakonie, tel.: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. náměstek pro sociální práci, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Sekce personálního řízení, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí Sekce projektů a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Janka Adameová vedoucí Sekce zahraničních vztahů, tel.: , Mgr. Veronika Raszková koordinátor pro vzdělávání interdiac-u, tel.: , Bc. Dorota Sikorová tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Hana Štepánová vnější vztahy, tel.: , Ing. Veronika Cielecká fundraising, ekonom ústředí, tel.: , Veronika Marková administrativní pracovník, uchazeči o práci, tel.: , Ondřej Czubaj propagace, tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, tel.: , BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, odlehčovací služby, raná péče), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , - KAVÁRNA EMPATIE, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Karviná, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Lydie Jariabková vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Fryšová ekonom oblasti, tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Stonava, tel.: , SILOE Ostrava (denní centrum a odlehčovací služba pro seniory s poruchami paměti), tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče, odlehčovací služby pro děti), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí), tel.: , Komunitní centrum pro rodinu a dítě Bohumín KANAAN (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT (terénní program), tel.: , Poradenské centrum Ostrava ELPIS (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Sociální služby pro rodinu Havířov ELPIS (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , - ELPIS Karviná (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM, tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , 11

12 Sekce Brno Mgr. Jan Valer vedoucí, tel.: , Středisko ELIADA (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež), tel.: , PORADNA RANÉ PÉČE ELIADA (raná péče), tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Mgr. Martina Chlápková vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , DENNÍ STACIONÁŘ Nový Jičín, tel.: , DOMOV Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Krnov, tel.: , - Bruntál, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: , SOCIÁLNÍ REHABILITACE Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , - NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče, odlehčovací služby pro děti), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program), tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , Poradenské centrum Karviná OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: , Centrum sociálních služeb Karviná POHODA (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Ing. František Kufa vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA - Frýdek-Místek, tel.: , - Třinec, tel.: , JORDÁN Třinec (středisko pro osoby s duševním onemocněním), tel.: , Diakonické centrum EMAUS Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY, tel.: , ELPIS (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: , - Frýdek-Místek detašované pracoviště, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Hana Štěpánová, grafická úprava: Ondřej Czubaj, korektura: Mgr. Hana Štěpánová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín, , tel.: , fax: , Číslo účtu u KB v Karviné: /0100 Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda domov pro seniory 5 Kruh přátel Bethesdy 8 Centrum Slunečnice 9 Chráněné bydlení

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1., březen 2014 V pondělí 27. ledna letošního roku byla předána zbrusu nová

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více