Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza vybraných podílových fondů z hlediska výnosů Bakalářská práce Autor: Adriana Řezáčová, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha červen, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze 24. června 2014 Adriana Řezáčová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. za odborné vedení mé bakalářské práce a cenné rady, které mi pomohly zkompletovat tuto práci.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných podílových fondů. Pro rozbor bylo vybráno šest podílových fondů u tří investičních společností. Na každý podílový fond byl aplikován fiktivní český investor, který investoval pevnou částku ve všech analyzovaných fondech. V první kapitole je představena metodika, kterou bude analýza provedena. Druhá kapitola je věnována teoretické části a seznamuje nás s důležitými pojmy, objasňuje fungování podílových fondů a je krátce nahlédnuto do historie. Následující tři kapitoly, které zaujímají největší část práce, jsou věnovány samotné analýze jednotlivých fondů. V práci je také věnována pozornost 2 událostem, které nastaly při zpracování této práce. V předposlední kapitole jsou shrnuty výsledky všech analyzovaných fondů a je provedeno doporučení vhodného podílového fondu a investiční společnosti. V závěru práce dochází ke shrnutí veškerých poznatků. Klíčová slova Investiční společnost, podílový fond, správní poplatek, investor, výkonnost, zhodnocení Annotation The bachelor thesis deals with analysis of selected mutual funds. For the analysis were selected six mutual funds in three investment companies. For each mutual fund was applied to a fictitious Czech investor to invest a fixed amount in all funds analyzed. The first section presents the methodology that will be conducted analysis. The second chapter is devoted to theoretical and acquaints us with important concepts, explains the functioning of mutual funds is a short insight into the history. The following three chapters, which occupy the largest part of the work, are devoted to the actual analysis of individual funds. The work is also given to two incidents that occurred in this work. In the penultimate chapter summarizes the results of all funds analyzed and made recommendations to the appropriate mutual fund and investment company. In conclusion, there is a summary of all knowledge. Key words Investment company, mutual fund, management fee, investor, performance, evaluation

5 Úvod Metodika analýzy podílových fondů Charakteristika podílového fondu Historie podílových fondů v ČR Pojmy z oblasti kolektivního investování Výhody podílových fondů Nevýhody podílových fondů Druhy podílových fondů Podílové fondy ING Investment Management ING International Český akciový fond Analýza fondu ING Invest Emerging Europe Analýza fondu Podílové fondy IKS Komerční banka, a.s IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s Analýza fondu Amundi Funds Equity Emerging Europe Analýza fondu Podílové fondy Československé obchodní banky Asset Management, a.s ČSOB realitní mix, otevřený podílový fond Analýza fondu KBC Equity Fund Strategic Finance Analýza fondu Významné události roku Novelizace zákona zdanění kapitálových příjmů Krymská krize

6 7. Zhodnocení analyzovaných fondů Závěr Seznam použité literatury Bibliografické zdroje Webové zdroje Seznam tabulek a grafů Tabulky Grafy

7 Úvod Jak si v dnešní době stojí kolektivní investování? Je možné, aby potenciální investoři využili možnost investovat do podílových fondů? Podílový fond. Tento výraz se jistě zapsal do mysli mnoha občanů České republiky, bohužel nikterak v dobrém významu. Aféry v polovině 90. let minulého století udělaly své a nabídky nadprůměrného zhodnocení již nelákají tolik, jako méně rizikové klasické spořící produkty bankovního sektoru. Převážně jde o spořící a termínované účty, stavební spoření a další možnosti, které tyto finanční instituce nabízejí. Se změnou legislativy dochází postupem času k návratu ke kolektivnímu investování. Nová, převážně mladší generace se pouští do riskantnějších investic, důvěřujíc dnešnímu systému investování. Některé přebytkové jednotky jsou ochotny podstoupit značné riziko s příslibem velkého zhodnocení. Toto nabízí akciový trh. Bohužel nebo snad naštěstí vstup na burzu, kde dochází k zobchodování velkého objemu akcií, mají přístup pouze zákonem dané instituce. Zde přichází ke slovu podílový fond. Orgán, který je oprávněn investovat finanční prostředky od investorů a zhodnocovat je. Tato práce je zaměřena právě na akciové podílové fondy. Cílem je zhodnotit a analyzovat dostupné informace jednotlivých vybraných fondů, z nichž bude možné určit, který fond přináší nejvyšší zhodnocení investovaných prostředků. Na základě těchto výsledků, bude v závěru práce učiněno doporučení, který podílový fond nebo investiční společnost je vhodná pro zhodnocení finančních prostředků investorů. Není ovšem možné říci, zda doporučený podílový fond bude vykazovat nadprůměrnou výkonnost i do budoucnosti. Před analyzováním fondů stanovuji hypotézu, že nadprůměrné výkonnosti bude dosaženo u zahraničních podílových fondů, které jsou vedeny v referenční měně euro. Odůvodněním může být větší důvěra v zahraniční podílové fondy, které mají dlouhou historii. 7

8 1. Metodika analýzy podílových fondů K podrobné analýze bylo vybráno 6 podílových fondů u 3 investičních společností, kterými jsou: ING Investment Management, Investiční kapitálová společnost Komerční banka, a.s. a Československá obchodní banka/kbc Asset Management, a.s. U každé investiční společnosti bude charakterizován a analyzován jeden podílový fond v českých korunách a jeden podílový fond vedený v zahraniční měně euro. Fondy jsou ve většině případů označeny dlouhým názvem, pro potřeby práce bude použito k jejich označení zkrácené pojmenování. Jestliže tato možnost označení fondu nebude vhodná, bude zmíněný fond označen pouze s velkým počátečním písmenem - Fond. Při analýze bude na počátku každý fond charakterizován a budou poznamenány informace o: datu vzniku fondu, jeho domicilu, označení a investiční společnosti, která jej spravuje. Dalšími informacemi budou: typy a výše poplatků, hodnota čistých aktiv a v neposlední řadě bude formou grafů ilustrováno sektorové složení, bude-li to z dostupných informací možné. Největší význam bude dán detailní analýze výnosnosti fondu. Pro porozumění a názorné poukázání bude stanoven fiktivní český investor, který v každém fondu investuje jednorázovou částku Kč/přepočtenou částku v eurech v horizontu 10, 5 a 1 roku. Počáteční bude upravena o vstupní poplatek a to v případě, jestliže jej správcovská společnost zavádí. Poté bude očištěná částka investována a každý rok bude sledována výkonnost fondu a následně upravena o manažerský poplatek. V tomto případě je nutné výkonnost fondu upravit. Investiční společnosti vykazují pro veřejnost upravenou výkonnost fondů o správní poplatky. Aby bylo možné správcovský poplatek určitým způsobem vypočítat, byla výkonnost v každém roce upravena o prezentovanou výši správního poplatku. Dohledatelnost výše manažerského poplatku z let 2004 až 2011 je takřka nemožná, proto bude manažerský poplatek stanoven v konstantní výši pro celou dobu. Fiktivní investor se rozhodne k datu 5. února 2014 prodat své podílové listy. Příčina jeho rozhodnutí může být v nízké nebo záporné výkonnosti fondu, potřeby finančních prostředků na nenadálé situace nebo z jiných osobních důvodů. V případě, že správcovská společnost stanovuje výstupní poplatek, sníží vyplácenou částku o stanovenou sazbu. Veškerá data budou zobrazena v přehledné tabulce, kde bude zachycena konečná výnosnost a celková výše správního poplatku. V tabulce 10leté a 5leté budou barevně 8

9 odlišeny nejvyšší a nejnižší hodnoty. Zeleně budou zabarveny jeden/dva řádky. Jeden s nejvyšší hodnotou, druhý s nejvyšším procentuelním zhodnocením. Stejná metoda barevného odlišení bude použita i u červeného zabarvení nejnižší hodnota a nejvyšší procentuelní znehodnocení. V případech, kdy. U dlouhodobých investic je žádoucí zohlednit ekonomický ukazatel, inflaci. Ta v dlouhodobějším horizontu znehodnocuje finanční prostředky. V závěru práce dojde k přehlednému poukázání analyzovaných dat, a pokud to bude možné, tak k doporučení vhodného podílového fondu, který je dobře spravován mateřskou správcovskou společností, vykazuje minimálně očekávané výnosy a bude-li nalezena souvislost ve výši (či spíše níži) poplatků, bude i v tomto ohledu provedeno doporučení. Práce je zpracovávána v období leden až červen V tomto období se udála závažná globální událost, která významně ovlivnila nejen finanční trh, ale konkrétně můžeme u podílových fondů nalézt změny ve složení portfolia fondů, hodnoty majetku a v neposlední řadě také jejich výkonnosti. Jedná se tzv. Krymskou krizi. Analyzované podílové fondy ve svém portfoliu ve většině případů držely majoritní podíl akcií společností pocházející z Ruska. Fondům, které si ponechaly ve svém portfoliu akcie společností pocházející z Ruska, značně vzrostla určitá míra rizika (měnová, teritoriální, tržní). Ostatní fondy, které snížily podíl akcií ruských společností, vykazují pokles hodnoty majetku. Této problematice bude věnován menší prostor v kapitole č. 7. Podstatné je neopomenout událost týkající se investorů v České republice. Od došlo k novelizaci zákonu, který upravuje zdanění příjmů fyzických osob. Analýza výnosnosti podílových fondů úzce souvisí se zdaněním kapitálových příjmů, proto bude o této problematice taktéž krátce pojednáno v kapitole č. 7. 9

10 2. Charakteristika podílového fondu Jak již bylo v úvodu práce řečeno, kolektivní investování v České republice prošlo obtížnou dobou. Mnoho obyvatel přišlo o své celoživotní úspory a averze ke slovu kolektivní investování či podílový fond je do dnešní doby vysoká. Ve světových měřítcích má tento způsob investování mnohem větší váhu a zahraniční investiční společnosti zprostředkovávají příslušnému obyvatelstvu patřičné zhodnocení. Konzervativní přístup k investování jistě způsobila i přes 40 let trvající uzavřená ekonomika Historie podílových fondů v ČR Jaká byla hlavní příčina negativního vývoje podílových fondů a celkového kolektivního investování v 90. letech minulého století? Pojďme si ve zkratce ukázat, jak se vše tehdy událo. Po změně režimu a otevření trhu se značná část obyvatel snažila této situace využít a viděla v této příležitosti cestu, jak rychle a poměrně bez námahy zbohatnout. Prvotní záměr jistě nebylo vyvést ohromné obnosy finančních prostředků do ciziny. Vše začalo prodejem státních podniků, tato činnost nesla název kuponová privatizace. Obyvatelstvu byla za určitý obnos nabídnuta tzv. kuponová knížka. Za tu si obyvatelé mohli nakoupit akcie privatizovaných firem. Kuponová privatizace tak odstartovala a napomohla vzniku kolektivního investování v ČR. 1 Od roku 1992 do roku 1996 fungovalo v ČSR/ČR téměř 300 podílových fondů. Mnoho investičních společností, které spravovaly tyto podílové fondy, pomocí zmíněné kuponové privatizace nabízely obyvatelstvu výhodné. Tyto fondy pomocí vkladů od veřejnosti nebo slibů ( dejte nám své kuponové knížky, my Vám za rok vyplatíme Kč ) nakupovaly do svých portfolií akcie privatizovaných firem, které se později ukázaly jako velmi nekvalitní. Navíc fondy měly možnost nakupovat do portfolia pouze akcie těchto firem, což podstatně omezilo diverzifikaci rizika. Většina fondů, která vznikla od roku 1992, byla uzavřeného typu, tedy investoři neměli možnost odejít z fondu na základě zpětného odkupu, jako je tomu u běžného fondu otevřeného typu. 2 1 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s., 2007, 633 s. ISBN VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s., 2007, 634 s. ISBN

11 Dalším významným důsledkem kuponové privatizace bylo to, že rozhodující podíly akcií privatizovaných společností vlastnily osoby, které byly nekvalifikované a začaly vykonávat funkce v dozorčích radách a představenstvech pro své vlastní zájmy. To vedlo k neefektivní správě svěřeného majetku a později i tzv. vytunelování. Poslední ranou, která ukončila tuto negativní éru kolektivního investování, byla transformace fondů na holdingové společnosti. Zákon jim neukládal informační povinnost, a tak tyto holdingové společnosti začaly provádět netransparentní operace, které vedly k poklesu likvidity jejich instrumentů a následný pokles jejich cen. Postupně téměř všechny přeměněné fondy vyvedly majetek z bankovních účtů, na různá konta po světě. Doposud se nepodařilo vyčíslit, jak vysoká škoda byla způsobena, ale odhaduje se, že byly vyvedeny z fondů finanční prostředky v řádech desítek miliard českých korun. Tisíce, ne-li statisíce obyvatel takto přišlo o celoživotní úspory. Je proto pochopitelné, že kolektivní investování v ČR bude ještě nějaký rok zaostávat za kolektivním investováním v ostatních zemí po světě. Přesuneme-li se do počátků 21. století, nabízí již kapitálový trh kvalitní a zákonem propracovanější investiční společnosti. Každým rokem vznikají desítky nových podílových fondů. 3 Konkurence mezi těmito fondy je velmi vysoká a jistě si každý zájemce najde patřičný fond s požadovaným výnosem a patřičným rizikem. Přichází na řadu otázka, jak skutečně tyto fondy fungují. Podílový fond nemá zákonem danou právní subjektivitu, musí jej tedy založit investiční společnost, která zabezpečuje a spravuje fond. Investiční společnost nabízí velkou škálu možností investic, jednou z nich je nabídka mnoha typů podílových fondů. Fondy jsou většinou určeny pro přebytkové jednotky, které nevlastní požadovaný objem finanční prostředků potřebný ke vstupu na organizovaný trh a rády by je zhodnotily. Podílový fond shromažďuje (menší) částky od obyvatelstva a ve velkém objemu je pak investuje na finančním trhu. Odtud tedy název podílový fond, kde dochází k investování podílů, menších částek. 3 Pouze od počátku roku 2014 k datu vzniklo 6 podílových fondů (vedených v CZK). 11

12 2.2. Pojmy z oblasti kolektivního investování Podílové fondy jsou v České republice upraveny zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Pro potřeby této práce je potřeba vysvětlit pojmy, které jsou stanoveny v zákoně, a vyhnout se tak opakovanému vysvětlování v každé kapitole, jsou jimi: obhospodařování, investiční společnost, kolektivní investování, depozitář, podílový fond, podílové listy, otevřený podílový fond. Obhospodařování Obhospodařováním podílového fondu nebo zahraničního podílového fondu je správa majetku tohoto fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním. Obhospodařovat podílový fond nesmí nikdo bez povolení udělené Českou národní bankou (dále jen ČNB). 4 S tím přímo souvisí termín obhospodařovatel, jímž se rozumí ten, kdo obhospodařuje fond. 5 Kolektivní investování Činnost, na jejímž základě investiční společnost upisuje akcie nebo vydává podílové listy. Shromažďuje finanční prostředky od veřejnosti, které investuje na principu rozložení rizik. Investiční společnost Investiční společnost je právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě povolení uděleného ČNB oprávněna obhospodařovat podílový fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu. 6 Depozitář Depozitářem podílového fondu je právnická osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna mít v opatrování majetek investiční společnosti, zřídit a vést peněžní účty 4 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 5 odst. 2, s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 6 odst. 1, s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 6, s ISBN

13 a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku investiční společnosti. 7 Depozitář nemůže spravovat sama investiční společnost. Zákon tedy udává všem podílovým fondům povinnost mít depozitář, bez jeho dohledu a správy majetku by nebyla patřičným regulatorním orgánem udělena licence. Podílový fond Účelem podílového fondu je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů. Společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku. 8 Podílový fond je tvořen jměním. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. 9 Podílový fond musí mít vlastní označení, které se musí odlišovat od jiného podílového fondu. 10 Podílový list Podílový list je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí z tohoto 11 zákona nebo ze statutu podílového fondu. 11 Otevřený podílový fond S podílovým listem vydaným otevřeným podílovým fondem je spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet tohoto fondu. Počet podílových listů, které otevřený podílových fond 7 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 60 odst. 1, s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 93 odstavec 1 písm. b), s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 102, s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 104 odst. 1, s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 115, s ISBN

14 vydá, není omezen. 12 Označení otevřeného podílového fondu musí obsahovat slova otevřený podílový fond. 13 Jestliže zákon rozeznává specifický druh podílového fondu otevřeného, patřičně bude rozeznávat odlišný způsob postavení podílového fondu. Jedná se o uzavřený podílový fond. S podílovými listy uzavřeného podílového fondu není spjato právo povinnosti odkupu tohoto cenného papíru na žádost podílníka. V případě rozhodnutí prodeje podílového listu je možno tento instrument nabídnout pouze na organizovaném trhu, tedy burze cenných papírů. Momentálně jsou v České republice 3 uzavřené podílové fondy a 179 otevřených podílových fondů (nepočítaje zahraniční podílové fondy). 14 Výčtem pojmů ze zákona se bohužel spokojit nelze. Oblast kolektivního investování je rozsáhlá, je tedy nutné stanovit další pojmy. Poplatky Investiční společnosti vznikají při nákupu či prodeji finančních instrumentů náklady (poplatky spojené s nákupem/prodejem cenných papírů, oceňování finančních manažerů provádějící fundamentální analýzy a mnohé další), je proto nutné nebo spíše žádoucí pro společnost, aby po investorech požadovala určité poplatky, které kryjí tyto nezbytné náklady. Investiční společnosti stanovují několik druhů poplatků. Prvním je vstupní poplatek. Tento je stanoven téměř všemi investičními společnostmi. Zpravidla je určen % z primární. Podílník tak ve skutečnosti neinvestuje celou částku, ale částku sníženou o vstupní poplatek. Některé podílové fondy stanovují poplatky variabilně ve vztahu k výši investované částky. Čím větší je investorův vklad, tím bývá vstupní poplatek menší. Je to jakási pobídka určená veřejnosti. Dalším poplatkem je manažerský nebo také obhospodařovatelský či správní poplatek. Tato sazba je u akciových podílových fondů nejvyšší a to z důvodu neustálého převrstvování akcií. Pod správní poplatek spadají veškeré náklady, které jsou spojené s obhospodařováním majetku daného fondu. Jsou jimi například: náklady spojené s operacemi na organizovaném trhu, výplata příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců investiční společnosti, udržování fondu, 12 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 128 odst. 2, s ISBN Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 129, s ISBN K datu ze seznamu ČNB. 14

15 poradenská činnost, průzkum a analýza finančního trhu, vedení účetnictví, oceňování majetku a mnohé další. Výše správního poplatku se tak odvíjí od aktivity zaměstnanců fondu. Důležité je také zmínit, že obchodování s různými druhy akcií je zatíženo odlišnými poplatky na organizovaném trhu. Pokud fond provádí velké množství operací s finančními instrumenty zatíženými vyššími poplatky, bude nucen stanovit vyšší správní poplatek. Investiční společnost pro zájemce o fond stanovuje ve svých přehledech a právních dokumentech jednotnou sazbu vyjádřenou v procentech. Tu může investor chápat jako roční srážku z jeho. Ve skutečnosti tomu je zcela jinak. Po nahlédnutí do dokumentace fondu (Prospekt fondu, Výroční zpráva, Klíčové informace pro investory) lze nalézt podrobnější informace o stanovení manažerského poplatku. Manažerský poplatek ovšem není fyzicky strháván z hodnoty jednotlivých podílníků. To by bylo velmi administrativně náročné a navyšovalo by to nákladovost fondu. Jak tedy fond určuje tento poplatek a jak to celkově ovlivní podílníkovu investici? Manažer fondu stanovuje správní poplatek zpravidla dle uskutečněných obchodů v minulém období. Na základě těchto informací a odhadů budoucího vývoje trhu, manažer stanovuje správní poplatek pro veřejnost na další období. Výkonnost fondu, kterou manažeři zveřejňují ve svých prospektech a na webových stránkách je již upravena o správní poplatek. Pro potřeby této práce je správní poplatek stanoven ve výši, která je uvedena v základních informacích fondu. Analyzovat a dohledávat historická a přesná data není předmětem této práce. Dovoluji si říci, že by svou obsáhlostí poskytlo informace na téma nové bakalářské práce. V některých případech ani není možné dohledat historickou dokumentaci. Způsob, jakým je správní poplatek začleněn do výpočtů, je stanoven v kapitole č. 2 Metodika analýzy podílových fondů. Výstupní poplatek se podílníkům účtuje v případě, že se rozhodnou odprodat své podílové listy a vystoupit tak z fondu. Je zpravidla také stanoven určitým % a to z objemu celkové vyplacené částky. Podílník tak obdrží částku sníženou o výstupní poplatek. Pouze malá část investičních společností tento poplatek zavádí. V případě, že se jej rozhodnou zavést, je stanoven variabilně a slouží také jako pobídka pro investory. Rozhodne-li se podílník z fondu vystoupit předčasně (dříve, než je doporučováno), bude mu stržen výstupní poplatek ve značné výši. Pokud dodrží doporučenou dobu účasti ve fondu, bude mu účtován značně menší poplatek, případně také poplatek žádný. Vyplývá tedy z toho, že čím déle bude podílník 15

16 účasten fondu, tím menší výstupní sazba mu bude účtována. V některých případech bude nulová. Určitá část investičních společností stanovuje tzv. přestupní poplatek. Tuto sazbu si investiční společnosti účtují v případě, že se podílník rozhodne přestoupit v rámci stejné investiční společnosti do jiného podílového fondu. Sazba je stanovena v %, zpravidla max. do 1% objemu převáděné částky. Rizikovost fondu Pro názornější prezentaci rizikovosti každého fondu používají investiční společnosti rizikové třídy, jimiž vyjadřují určité nebezpečí menší návratnosti. Všechny investiční společnosti používají jednotný systém rizikových tříd se stupnicí 1 až 7, kde třída 1 představuje nejméně rizikový fond a třída 7 velmi rizikový fond. Akciové podílové fondy mají rizikovou třídu 5-7. S rizikem je analogicky spjat výnos. Čím je fond rizikovější, tím je % výnosu vyšší. Na druhou stranu s rostoucím rizikem roste také pravděpodobnost ztráty Výhody podílových fondů Hlavní výhodou podílového fondu je již zmíněná možnost investování menšího objemu finančních prostředků. Minimální částka stanovená některými investičními společnostmi se pohybuje v rozmezí Kč. V případě, že se investor rozhodne investovat v cizích měnách, je průměrná minimální částka stanovená na 50 EUR/USD. Další bezesporu velkou výhodou je diverzifikace rizika. Manažer fondu, který fond obhospodařuje, nakupuje do portfolia podílového fondu mnoho druhů finančních instrumentů. Jeden podílový fond může mít ve svém portfoliu až stovky cenných papírů od různých emitentů. Fondy jsou takto schopné rozložit peníze podílníků do různých instrumentů a snížit tak případné riziko ztráty způsobené problémy některé společnosti nebo instituce STEIGAUF, Slavomír. FONDY jak vydělávat pomocí fondů. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

17 V případě potřeby investovaných prostředků, má investor právo kdykoli prodat své podílové listy. Mluvíme tedy o vysoké likviditě investovaných prostředků. Fond je dle zákona 16 povinen od podílníka odkoupit podílový list do 2 týdnů od podání žádosti odkoupení. Další předností investování do podílových fondů je tzv. odborná správa. Profesionální investiční manažer, který má přístup k velkému množství informací, analytických zpráv a zkušeným obchodníkům s cennými papíry, rozhoduje, které (zejména cenné papíry) má nakoupit nebo prodat. Manažeři fondů realizují rozsáhlé ekonomické a finanční průzkumy, studují ekonomické reporty firem, analytické reporty různých brokerských společností, marketingové reporty a bezpočet dalších finančních údajů 17. K těmto informacím, přes veškerou snahu, malý investor nikdy nepronikne. Výhodu můžeme také spatřovat v rozsáhlé investiční společnosti, která spravuje velké množství podílových fondů. Kdy je podílníkovi umožněno v případě nespokojenosti přestoupit do jiného fondu v rámci stejné investiční společnosti, mluvíme o tzv. rodině fondů Nevýhody podílových fondů Obecně lze říci, že vše co má nějaké výhody, musí nutně s sebou přinášet i nějaké nevýhody. Nejinak je tomu i u podílových fondů. Nejvýznamnější problém fondy představují v případě, kdy klesají akciové trhy a hodnota podílníka se začíná rapidně zmenšovat. Investiční společnosti nejsou povinny podle zákona pojišťovat vklady investorů, jako je tomu např. v případě bankovních vkladů. Druhou významnou nevýhodou mohou být značně vysoké poplatky. Velmi aktivní manažeři mohou denně provést mnoho příkazů, s čímž se samozřejmě pojí poplatky za provedené prodeje či nákupy finančních instrumentů. Tyto náklady se nutně musí promítat do vstupních, správních či výstupních poplatků. Dalšími, ne již tak významnými překážkami může být střet zájmů investora s manažerem fondu. Podílník nemůže stanovit, do kterých cenných papírů konkrétně investuje, musí se 16 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ÚZ č. 975, Sagit, 2013, 132 odstavec 1 písm. a), s ISBN STEIGAUF, Slavomír. FONDY jak vydělávat pomocí fondů. Praha: Grada Publishing, s. ISBN STEIGAUF, Slavomír. FONDY jak vydělávat pomocí fondů. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

18 spokojit pouze s oblastí či sektorem, do kterého podílový fond investuje. S tím úzce souvisí nízká výkonnost fondu. Přestože fond vykazuje výnosy, investor s jejich výškou nemusí být spokojen Druhy podílových fondů V České republice rozeznáváme několik druhů podílových fondů, které jsou rozděleny podle druhu aktiv, do nichž investují, podle doby investování a v úrovni rizika. Rozdělení podle aktiv, do nichž investují, může být následující: fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, zajištěné fondy, smíšené fondy a akciové fondy. 20 Fondy peněžního trhu nabízejí o několik málo % vyšší zhodnocení než bankovní produkty. Ty poskytují maximální zhodnocení 2-3% p. a. Dluhopisové fondy nabízejí vyšší zhodnocení než fondy peněžního trhu. Portfolio těchto fondů tvoří z větší části státní dluhopisy různých zemí. Zhodnocení se pohybuje v rozmezí 2-5% p. a. Smíšené fondy do svého portfolia nakupují rovnoměrně akcie a/nebo dluhopisy. Posledním typem fondů, jsou podílové fondy akciové. Patří mezi nejvíce rizikové fondy a to z důvodů značné volatility cen akcií. Pro potřeby této práce budou detailněji rozebrány právě akciové fondy. Analýza akciových podílových fondů byla vybrána, protože dle mého úsudku nejlépe zhodnotí situaci na kapitálovém trhu a zpracovaná data budou jistě poukazovat na zajímavá data. Zároveň do budoucna plánuji investovat do podílových fondů a dovoluji si říci, že patřím mezi nevelkou část investorů, kteří se nebojí investovat do rizikovějších finančních instrumentů, a vysoká volatilita výnosů v dlouholetém investičním horizontu není překážkou. Proto bych touto prací ráda analyzovala některé podílové fondy zaměřené na akciové trhy. 19 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s., 2007, 639 s. ISBN peníze.cz. Druhy podílových fondů [online] [cit ]. Dostupné z: druhy-podilovych-fondu 18

19 3. Podílové fondy ING Investment Management U investiční společnosti ING Investment Management byly vybrány dva podílové fondy. První, vedený v českých korunách ING International Český akciový fond. Druhý, vedený v zahraniční měně euro, ING Invest Emerging Europe. Investiční společnost ING nabízí 53 podílových fondů, z toho jeden je fond peněžní, sedm dluhopisových, tři fondy smíšené a 42 fondů akciových. ING akciové fondy dále rozděluje podle do sektoru či dle do regionu. Všechny akciové fondy jsou ohodnoceny rizikovou třídou 5-7. Pro analýzu byly vybrány fondy s nejvyšší rizikovou třídou, s co nejdelší historií, a to tak, aby byly porovnávány pokud možno fondy s co nejvíce příbuznými faktory ING International Český akciový fond Tento Fond, vedený v českých korunách, je jedním z nejstarších českých podílových fondů investiční společnosti ING. Byl založen 27. října 1997, čistá hodnota aktiv Fondu k činí ,59 CZK a sídlo tohoto Fondu je v Lucembursku pod označením ISIN kód LU Cílem Fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním do akcií společností, které mají sídlo nebo působí v regionu střední a východní Evropy. Více než polovina portfolia je investována do akcií společností kotovaných a obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Zbývající část sestává z akcií kotovaných na burzách v Polsku a Maďarsku a v menší míře na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Akcie Fondu se prodávají každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem Fondu není výplata dividend. Veškeré zisky se dále investují. 21 Při prvotním nákupu podílových listů je investorovi stanoven vstupní poplatek do maximální výše 3,8%. Hodnota vstupního poplatku je odvozena od počáteční investované částky, která je znázorněna v tabulce č ING. ING Internationl Czech Equity [online] [cit ]. Dostupné z: https://cz.ingfondy.eu/ download/22236/12_2013_cze_ing%20international%20czech%20equity.pdf 19

20 Tabulka 1 - Vstupní poplatky - ING International Český akciový fond Vstupní poplatek Investovaná Částka v Kč Poplatek ,80% ,50% ,20% a více max. 2,90% Zdroj: vlastní tvorba dle Poplatek za správu je stanoven jednotně ve výši 2% ročně. Ten je investorovi denně nepřímo stržen z obhospodařované částky. Pro potřeby této práce bude o manažerský poplatek upraveno roční zhodnocení a také výnosnost Fondu, kterou na svých stránkách ING uvádí. Výstupní poplatek ING svým investorům nestanovuje. Graf 1 - Sektorové složení - ING International Český akciový fond Finance Ostatní Distribuční spol. Energetika Spotřební sektor Spotřební zboží Sektorové složení 15.26% 11.89% 8.50% 6.39% 6.38% 51.58% Zdroj: Vlastní tvorba dle Graf č. 1 znázorňuje, do kterého sektoru podílový fond investuje. Je dobře patrné, že přes polovinu investic putuje do finančního sektoru. Konkrétní výčet společností spadající do sektoru finance jsou: Komerční banka, Erste Group, Vienna Insurance a další Analýza fondu Stanovme fiktivní nákup podílových listů v částce Kč, a to ve 3 datech: 30. ledna 2004, 30. ledna 2009 a 31. ledna Od roku 2004 do dnešní doby byl stanoven vstupní poplatek 3,8%. Tedy nedojde ke zhodnocení celé částky Kč, ale pouze Kč. Každý rok byl z podílu investora 20

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým KB Profilové fondy Představujeme KB Profilové fondy představují jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory. Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více