spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spalné teplo h spal = kj/kg složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3"

Transkript

1 4. Zpracování ropy 4.1 Ropa směs uhlovodíků (parafíny, nafteny, aromáty) kapalina hnědé až černé barvy složení: % C, % H, 2 3 % O, N,S hustota ρ (20 C) = kg/m 3 spalné teplo h spal = kj/kg 1

2 Rozdělení podle převažujícího typu uhlovodíku A. parafinické ropy (alkanické) převaha parafinických uhlovodíků (metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, parafíny C20 C30) poměrně málo aromátů se vzrůstajícím bodem varu frakce klesá obsah parafinických a stoupá obsah naftenických uhlovodíků příklad: ruská ropa, pensylvánská ropa B. naftenické ropy (aromatické asfaltické) převaha naftenických uhlovodíků bohaté na aromáty se vzrůstajícím bodem varu roste obsah aromátů Frakce Parafinická ropa Naftenická ropa Parafíny Nafteny Aromáty Parafíny Nafteny Aromáty Benzín Petrolej Plynový olej Těžké destiláty

3 Těžba ropy A. Těžba ropy suchozemská mořská B. Úprava ropy na ložisku Ropa z ložiska: ropa + nečistoty ve formě emulzí (voda, minerální soli, písek, hlína) + rozpuštěné plynné uhlovodíky C1 až C4 Místo těžby: stabilizace ropy (odstranění rozpuštěných plynů) Doprava ropy ropovody tankery 3

4 4.2 Rafinerie ropy ropa odvodnění, odsolení odstranění nečistot princip: přidání vody nebo vodného roztoku deemulgátoru separace: sedimentace za tepla a tlaku, elektrostatická sedimentace, odstřeďování trubková pec atmosférická destilace destilace ropy primární destiláty vakuová destilace destilace destilačního zbytku z atmosférické destilace úprava produktů destilace stabilizace benzínů odparafinování olejů odasfaltování zpracování produktů destilace pyrolýza hluboké zpracování (krakování, hydrogenace) zušlechťovací procesy (reformování) 4

5 4.2.1 Atmosférická destilace Odplyny (alkany) plyny rozpuštěné v ropě, uvolní se při zahřátí ropa lehký benzín střední benzín těžký benzín (rozpouštědlový benzín, lakový benzín) primární } benzín petrolej lehký plynový olej zbytek: mazut 5

6 Frakce Vlastnosti Použití Odplyn uhlovodíky C1 C4 (metan, etan, propan, butan) Primární benzín lehký benzín uhlovodíky C4 C6 teplota varu 35 (80 90) C pokud sirná ropa nutno odstranit síru (merkaptany) tzv. sladění těžký benzín uhlovodíky C6 C12 teplota varu (80 90 C) ( ) C palivo pro motory VT pyrolýza parní reformování surovina pro petrochemii (aromatizace, ST pyrolýza) rafinace na benzín pro technické účely nízkoktanový benzín pokud jako motorové palivo nutno zvýšit oktanové číslo (katalytické reformování) 6

7 Petrolej uhlovodíky C12 C18 teplota varu ( C) ( ) C surovina pro letecký a osvětlovací petrolej, motorovou naftu a petrochemii Plynový olej uhlovodíky C15 C24 teplota varu C ST pyrolýza (náhradní surovina) motorová nafta = směs plynového oleje a petroleje Mazut destilační zbytek palivo meziprodukt destilaci meziprodukt pro pyrolýzu pro vakuovou 7

8 4.2.2 Vakuová destilace Paroproudá vývěva těžký plynový olej vřetenový olej lehký mazut střední těžký } strojní olej válcový olej zbytek: asfalty 8

9 Olejové destiláty mazací oleje meziprodukty pro výrobu mazacích tuků zpracování na benzín, oleje, petrolej úpravy: odparafinování, odasfaltování Asfalt asfaltický zbytek s vyšším obsahem olejů tmavá, pevná látka koloidně disperzního charakteru obsahuje: asfalteny, ropné pryskyřice, těžší olejové podíly 9

10 4.2.3 Úprava produktů destilace A. Odparafinování olejů B. Odasfaltování olejů C. Stabilizace benzínů A. Odparafinování olejů alkanické ropy olejové destiláty obsahují určité množství pevných uhlovodíků (parafíny (C20 C25), cerezíny (C35 C50)) zvyšují teplotu tuhnutí - nežádoucí u motorové nafty, leteckých paliv, mazacích olejů selektivní rozpouštědla rozpuštění olejové frakce v rozpouštědle ochlazení krystalizace parafinu po ochlazení separace pevné fáze filtrací (kalolis) nebo odstředěním 10

11 B. Odasfaltování olejů odstranění asfaltenů (látky podobné ropným pryskyřicím) z výše vroucích olejů Metody A. propanové odasfaltování přidání kapalného propanu k destilátu změna povrchového napětí v koloidním systému asfalteny ropné pryskyřice olej asfalteny a ropné pryskyřice se vysrážejí a oddělí jako asfalt B. vakuová destilace olejových destilátů destilát: oleje destilační zbytek: asfalteny, ropné pryskyřice 11

12 C. Stabilizace benzínů podstatná část plynů uvolněná při destilaci zůstává rozpuštěna v benzínu nutno odstranit parciální kondenzátor plynné uhlovodíky zčásti zkapalněné nezkondenzovatelné podíly (metan, etan) kolona pater odlučovač plynu a kapaliny nestabilní benzín 0,6 1 MPa tlaková nádoba vařák C zkapalněný plyn (frakce C3, C4) stabilizovaný benzín 12

13 4.2.4 Zpracování produktů destilace Primární procesy zpracování ropy, zemního plynu a dalších surovin petro neposkytuje dostatek uhlovodíků zvláště nenasycených a aromatických složek v zastoupení a množství odpovídající potřebám petro Rafinace chemickými činidly (kyseliny, hydroxidy) selektivními rozpouštědly (furfural, kresol, SO2 (l)) adsorbenty (bělící hlinky, aktivní uhlí, molekulová síta) vodíkem (hydrogenační rafinace) teplem (tepelné krakování, katalytické krakování) 13

14 A. Pyrolýza zpracování plynných nebo kapalných uhlovodíků při teplotách nad 600 C (štěení, dehydrogenace) viz petro B. Hluboké zpracování ropy přeměna destilátů a zbytkových olejů na lehčí produkty Krakování Termální krakování Katalytické krakování Hydrogenační krakování Hluboká hydrogenace C. Zušlechťovací procesy Katalytické reformování přeměna těžkého benzínu (nízkooktanového) na vysokooktanový benzín Aromatizace 14

15 Krakování cíl: výroba většího množství benzínů ve srovnání s pouhou destilací surovina: výševroucí podíly ropy, které zbydou po oddestilování benzínu, petroleje, olejových destilátů při atmosférické destilaci a destilačních zbytků při vakuové destilaci způsob: odbourání podílu ropy vroucích při vyšších teplotách než benzín na uhlovodíky vroucí v rozmezí benzínu 1. Termální krakování 2. Katalytické krakování 3. Hydrogenační krakování 4. Hluboká hydrogenace 15

16 Termální krakování štěpení olejových destilátů, destilačních zbytků z atmosférické a vakuové destilace endotermický proces teplota 500 C, tlak p = 0,1 2 MPa ; postup: ohřev + výdrž na teplotě reakce: 1. primární reakce štěpné reakce vznik nízkomolekulárních uhlovodíků T reakční doba ; při dané teplotě s rostoucí dobou hloubka štěpení 2. sekundární reakce tzv. kondenzační reakce, tvorba koksu vytvoření uhlovodíků, které mají vyšší bod varu než výchozí surovina teplota varu výchozí složky tvorba koksu způsoby: zbytek: těžký topný olej všechny těžší produkty výše vroucí než benzín se odebírají jako těžký topný olej zbytek: koks všechny těžší produkty výše vroucí než benzín se vracejí do zařízení a nechávají se rozštěpit až na koks krakování probíhá tím obtížněji, čím níže vřou zpracovávané frakce krakuje-li se velmi široká frakce při podmínkách, při kterých se ve značné míře štěpí níževroucí podíly, vede to u výše vroucích podílů ke značné tvorbě koksu ; aby se tomu zabránilo, rozdělí se podíly výše vroucí než benzín na frakce a ty se odděleně krakují při teplotách, které jsou pro ně nejvhodnější (tzv. selektivní krakování) 16

17 A. Lehké krakování (viscosity breaking) výroba středních a těžších olejů s nižším bodem tuhnutí a menší viskositou z těžkých olejů a destilačních zbytků při velké potřebě topného oleje slouží zbytky z destilace jako topný olej, vzhledem k jejich značné viskositě se podrobí lehkému nakrakování, při kterém vznikne jen málo benzínu (5 10%), ale značně se sníží viskozita B. Krakování na olej produkt: plyn krakovací olej výševroucí podíly zpět do krakovacího zařízení 17

18 C. Krakování na koks (koksování) surovina: nejtěžší ropné zbytky (produkty vakuové destilace) produkt: střední a těžké oleje, koks metody: komorový způsob fluidní koksování fluidizovaný koks cirkulující mezi reaktorem a ohřívačem, kde se část koksu spaluje pro získání tepla Produkty koksování nejtěžších ropných zbytků plyny 5 10 % benzín % plynový olej % těžší oleje % surovina pro katalytický krak, hydrogenaci koks % fluidní proces 40 %, jemná metalurgie a elektrometalurgie (grafit, elektrody pro výrobu Al, fosforu, karbidů) 18

19 Katalytické krakování surovina: olejové destiláty, odasfaltované, demetalizované (jinak otrava katalyzátoru) destilační zbytky reakce: endotermické štěpení podmínky: teplota C, tlaky mírně zvýšené katalyzátor: přírodní: montmorilonit aktivovaný HCl (bělící hlinky) synt.: aluminosilikáty (10% Al2O3 + 90% SiO2) s lanthanoidy jako promotory procesy: štěpení izomerizace ( rozvětvené uhlovodíky, alkeny s dvojnou vazbou) disproporcionace (dieny alkany, aromáty koks) dezalkylace, transalkylace metody: fluidní katalytické krakování (FCC) tzv. ostrý režim vyšší teploty více plynů 19

20 srovnání s termickým krakováním: zbytky-výše vroucí aromatické produkty se neoddělují usazují se na katalyzátoru ten nutno regenerovat výhody: vznikající benzín je kvalitnější (složení, oktanové číslo) ve srovnání s termickým krakováním (ze stejné suroviny) krakovací plyny méně metanu, C2 frakce, hodně uhlovodíků s C3, C4, C5 hloubka štěpení při jednom průchodu reaktoru může být větší (není třeba přihlížet k tvorbě koksu) nevýhody: nutná regenerace katalyzátoru Produkty katalytického krakování (% hmot.) plyny % (2 3 % etan a etylen v poměru 1:1, 7 10 % propan a propylen v poměru 1: 2,5 4,4, až 6% butanu s poměrem n/izo = 1:4 5, až 10 % butylenu) benzín % střední oleje 20 % (cca 95 % aromáty) velmi těžké oleje 5 % surovina pro výrobu koksu 20

21 Fluidní katalytické krakování odpadní krakovací plyny produkty cyklony regenerátor reaktor pár a regenerovaný katalyzátor k regeneraci katalyzátor vzduch olejové páry 21

22 Hydrogenační krakování surovina: olejové destiláty, destilační zbytky reakce: 1. endotermické štěpení 2. exotermická hydrogenace Σ : exotermická reakce podmínky: teplota do 400 C, tlak p = 7 15 MPa katalyzátor: dvojfunkční 1.fce: oxidačně-redukční: oxidy/sulfidy Co a Mo nebo Ni a W 2.fce: kyselá aktivní alumina, aluminosilikáty nástřiky: čisté nástřiky: 1 proces - kat.: platinové kovy nástřiky obsahující dusíkaté, sirné, kyslíkaté složky (např. ropné smoly) 1 hydrogenace, 2 štěpení produkty: prakticky bez síry, neobsahují dvojné vazby 22

23 Produkty hydrogenačního krakování plyny 5 30 % (do C4) lehký benzín 5 40 % (C5 C6 ; 90 % izoalkanů) těžký benzín % (cykloalkany) střední oleje % (C12 C24 ; s nízkým bodem tuhnutí) těžké oleje 5 50 % Hluboká hydrogenace (hydrogenační rafinace) podmínky: teplota C, tlak MPa, přítomnost vodíku produkty: ropné smoly (živice, asfalty) polyaromáty monoaromáty + polycykloalkany kyslíkaté, dusíkaté a sirné látky uhlovodíky, voda, amoniak, sirovodík 23

24 Zušlechťovací procesy Katalytické reformování účel: přeměna těžkého benzínu (nízkooktanového) na vysokooktanový benzín podmínky: teplota t = 500 C, tlak p < 3 MPa, vodík katalyzátor: difunkční ; Pt Re / Al2O3 produkty: reformovaný benzín (směsi, % aromátů) metody: platforming Aromatizace prakticky totožné s katalytickým reformováním ; liší se stupněm aromatizace podmínky: teplota t > 500 C, tlak p < 2 MPa katalyzátor: Pt Re X / Al2O3 kde X = kov 24

25 Pyrolýza ST pyrolýza etylen VT pyrolýza acetylen reakce: 1. štěpící (krakovací) reakce (nevratná reakce) destrukce vazeb C C 2. dehydrogenační reakce (vratná reakce) destrukce vazeb C H vzájemný poměr závisí na počtu uhlíků ve výchozí surovině a teplotě!!! primární produkty pyrolýzy je nutno velmi rychle odvádět z reakční zóny, aby se dále nepřeměňovaly!!! Příklad: pyrolýza etanu vs. pyrolýza propanu vysoké teploty ( C) etan etylen + vodík tepelná dehydrogenace propan etylen + metan krakování (intenzívní) Příklad: pyrolýza propanu Krakování: CH3 CH2 CH3 CH2 = CH2 + CH4 eten Hr 0 = + 67,4 kj/mol Dehydrogenace: CH3 CH2 CH3 CH3 CH = CH2 + H2 propen Hr 0 = + 125,5 kj/mol spotřeba tepla na dehydrogenaci 2x vyšší než pro krakování přednostně bude probíhat krakování 25

26 Vliv provozních podmínek surovina: ropné plyny, benzín, plynový olej, krakovací oleje teplota: T rychlejší a hlubší rozklad reakční čas: T reakční doba ; 0,2 0,3 s doba tvorba těžších zplodin, potlačení sekundárních reakcí celkový tlak: td. a kinetika: tlak parciální tlak složky: td. a kinetika: pi ; snížení inerty (často vodní pára ; synonymum parní krakování) filmový efekt: tloušťka = fce (hydrodynamika, rychlost proudění, teplota) laminární vrstva proudícího média přehřátí plynu tvorba etylenu, nežádoucí tvorba metanu, pyrooleje, koksu 26

27 Vliv provozních podmínek Požadavky Reakční čas Filmový efekt Parciální tlak Reakční teplota málo metanu krátký málo acetylenu dlouhý hodně etylenu krátký hodně propylenu a butadienu krátký hodně aromátů dlouhý málo pyrooleje krátký málo koksu krátký nízký nízký vysoká vysoký vysoký nízká vysoký nízký vysoká nízký nízký vysoká vysoký vysoký vysoká nízký nízký nízká nízký nízký nízká 27

28 4.2.5 Typy rafinerií A. Palivářská rafinerie B. Olejářská rafinerie C. Úplná rafinerie A. Palivářská rafinerie maximální produkce paliv zařízení: krakovací zařízení pro ropné zbytky (viscosity breaking (nejjednodušší), katalytické krakování), reformování těžkých benzínů na vysokooktanové benzíny B. Olejářská rafinerie (Pardubice, Kolín) zpracování těžkých podílů na mazací oleje typy: pro parafinické (alkanické) ropy vysoké výtěžky kvalitních olejů zpracování nákladné vzhledem k nutnosti odparafinování pro naftenické (cyklanické) ropy C. Úplná rafinerie technologie pro výrobu pohonných látek i mazacích olejů 28

29 4.3 Motorová paliva A. Benzín oktanové číslo B. Motorová nafta cetanové číslo A. Benzín Antidetonační vlastnost (odolnost proti klepání) požadavek: směs ve válci musí hořet takovou rychlostí, která umožňuje plynulý přenos tlaku na klesající píst ve válci pokud je reakce rychlá, hoření přejde v detonaci, vznikne nárazová vlna klepání motoru nejhorší antidetonační vlastnost: alkany s nerozvětveným řetězcem, čím je rozvětvenější, tím lépe Oktanové číslo (OČ) měřítko kvality benzínu jako motorového paliva míra odolnosti paliva v zážehovém spalovacím motoru proti klepání srovnávací směs: isooktan + heptan (isooktan OČ = 100, heptan OČ = 0) 29

30 Oktanové číslo definice: OČ = % obj. isooktanu (2,2,4-trimetylpentanu) ve směsi s heptanem, která má stejné antidetonační vlastnosti (resp. chová se ve zkušebním motoru stejně) jako zkoumaný vzorek isooktan: OČ = 100 heptan: OČ = 0 stanovení: motorová metoda, výzkumná metoda zvýšení: primární benzíny: OČ = antidetonační látky (inhibitory řetězových reakcí tetraetylolovo (0,8 ml/l ; etylovaný benzín) MTBE chemická přeměna struktury (tzv. reformování) platforming reformování primárního benzínu na Pt katalyzátoru 30

31 B. Motorová nafta směs plynového oleje a petroleje Schopnost samovznícení (odolnost proti tvrdému chodu) tvrdý chod: způsoben prodloužením doby od okamžiku vstřiku paliva do válce do okamžiku jeho vznícení Cetanové číslo (CČ) měřítko kvality motorové nafty jako motorového paliva míra odolnosti paliva proti tvrdému chodu ve vznětovém motoru srovnávací směs: cetan + 1-metylnaftalen (cetan CČ = 100, 1-metylnaftalen CČ = 0) definice: CČ = % obj. cetanu ve směsi s 1-metylnaftalenem, která má stejnou schopnost samovznícení (resp. chová se ve zkušebním motoru stejně) jako zkoumaný vzorek cetan: CČ = metylnaftalen: CČ = 0 stanovení: motorová metoda, výpočetní metoda (výpočtem z hustoty a průměrné destilační teploty) Radek

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Suroviny organické technologie, vy_32_inovace_ma_09_32

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška Vlastnosti a výroba minerálních olejů ZÁKLADOVÉ OLEJE Oleje:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBONÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PO VÝKON STÁTNÍ SPÁVY OCHANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ EPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 2. přednáška Složení ropy, základní schémata zpracování ropy, odsolování a

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/11 Zdroje uhlovodíků Střední

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3)

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%

Více

Předmět daně z minerálních olejů dle 45 odst. 1 písm. a) ZSpD

Předmět daně z minerálních olejů dle 45 odst. 1 písm. a) ZSpD Předmět daně z minerálních olejů dle 45 odst. 1 písm. a) ZSpD 2710 12 11 lehké oleje a přípravky pro specifické procesy 2710 11 11 lehké oleje a přípravky pro specifické procesy 2710 12 15 lehké oleje

Více

Uhlovodíky -pracovní list

Uhlovodíky -pracovní list Uhlovodíky -pracovní list VY_52_INOVACE_195 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Uhlovodíky -pracovní list 1)Podle textu odpovězte na otázky Uhlík v uhlovodících má schopnost

Více

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 Komplex FCC v kralupské rafinérii Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 1. Úvod Rafinérie v Kralupech n. Vlt je typickou palivářskou rafinérií hydroskimmingového typu (rafinérie se skládá z atmosférická destilace,

Více

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku Ropa kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku elementární složení uhlík 80-88 % vodík 10-15 % kyslík 0,2-0,6 % síra 1,4-4,3 % dusík 0,06

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Zdroje a zpracování uhlovodíků

Zdroje a zpracování uhlovodíků Zdroje a zpracování uhlovodíků 1 zdroje uhlovodíků (suroviny) Fosilní = neobnovitelné Recentní = obnovitelné 2 1) Fosilní zdroje - vznikly geochemickými procesy, v pravěku a) ropa b) uhlí c) zemní plyn

Více

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ. Paliva pro PSM #3/14. Karel Páv

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ. Paliva pro PSM #3/14. Karel Páv KATEDRA OZIDEL A MOTORŮ Paliva pro PSM #3/14 Karel Páv Obecné požadavky na paliva PSM 2 / 9 ysoká výhřevnost na jednotku hmotnosti, resp. objemu (včetně obalu) Nízká cena o nejnižší zdravotní závadnost

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

ROPA PALIVA A POHONNÉ HMOTY ČZU/FAPPZ

ROPA PALIVA A POHONNÉ HMOTY ČZU/FAPPZ ROPA PALIVA A POHONNÉ HMOTY Ropa: všeobecně surovina těžená z podzemních nalezišť- vrtů, kapalná směs uhlovodíků fosilního původu (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice). Starší označení nafta - perského

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

http://www.mujweb.cz/veda/igmen/index/stranky/chemie/004.html

http://www.mujweb.cz/veda/igmen/index/stranky/chemie/004.html Page 1 of 5 1. Destilace 2. Krakování 3. Rafinace 4. Odparafinování 5. Ropné produkty Nejznámější naleziště ropy jsou SSSR, USA, Jižní Amerika, Rumunsko, Írán a Írák, Indonésie, Sahara, Rakousko, Polsko

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2. Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zpracování

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Historie Zkapalněný uhlovodíkový plyn se objevil na trhu v prvním desetiletí minulého století. LPG

Více

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 -

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 - ALKANY - nasycené uhlovodíky, řetězec otevřený ený - homologický vzorec : C n H 2n+2 - názvy zakončeny koncovkou an - tvoří homologickou řadu = řada liší šící se o stále stejný počet atomů - stále stejný

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

PALIVA SPALOVACÍCH MOTORŮ

PALIVA SPALOVACÍCH MOTORŮ PALIVA SPALOVACÍCH MOTORŮ Základní požadavky na motorová paliva Schopnost tvořit směs se vzduchem zápalnou směs (spolehlivost zážehu nebo vznětu) Vysoká výhřevnost paliva (na jednotku hmotnosti včetně

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní vlivy dopravy se projevují v těchto oblastech: 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA 3. HLUK 4. VIBRACE 5. OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁŘENÍ 6. JINÉ FAKTORY 1. 2. 3. 4.

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška Emise ze zpracování ropy, BREF, komplexita rafinérií Emise

Více

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje 6 Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje Ing. Pavel Šimáček, Ph.D., Ing. David Kubička, Ph.D. *), Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Prof. Ing.

Více

proces pro výrobu moderních paliv

proces pro výrobu moderních paliv Hydrokrakování proces pro výrobu moderních paliv Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFInĚRSKÁ, a.s. Předneseno 6. června 2008, Litvínov Obsah Historie hydrokrakování, původní jednotky Výstavba jednotky PSP v Záluží

Více

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy -

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy - Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy - M. Jahoda Nebezpečí a prevence chemických procesů 2 Chemické reakce Tepelné efekty exotermní procesy (teplo se uvolňuje => nutnost chlazení) endotermní procesy

Více

11 Plynárenské soustavy

11 Plynárenské soustavy 11 Plynárenské soustavy Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/22 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Plynárenské soustavy - historie Rok 1847 první městská

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_150 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_12

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Vzácné dary Země Pracovní list

Vzácné dary Země Pracovní list Vzácné dary Země Pracovní list 1 1. a) Podle slepé mapy na obrázku určete ve kterých oblastech Země jsou nejvýznamnější naleziště ropy a zemního plynu. Uveďte světadíly nebo jejich části podle světových

Více

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ

Více

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku Ropa kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku elementární složení uhlík 80-88 % vodík 10-15 % kyslík 0,2-0,6 % síra 1,4-4,3 % dusík 0,06

Více

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C) Otázka: Uhlovodíky Předmět: Chemie Přidal(a): Majdush Obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku Nejjednodušší org. sloučeniny Uhlík je schopný řetězit se a vytvářet tak nejrůznější řetězce,

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Základní požadavky na motorová paliva

Základní požadavky na motorová paliva Základní požadavky na motorová paliva Schopnost tvořit směs se vzduchem: rozdílné způsoby tvoření hořlavé směsi v ZM a ve VM Hořlavá směs = přehřáté páry paliva + vzduch Vysoká výhřevnost paliva Stálost

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové technologie II. Ing. Hana Buchtová

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. Průmyslové technologie II. Ing. Hana Buchtová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie II. Autor: Ing. Hana Buchtová Autor: Ing. Hana Buchtová Recenzenti: FŽP UJEP Ústí nad Labem, 2002 Předmluva

Více

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005 Vývoj a vzájemn jemná konkurence automobilového benzínu nu a motorové nafty jako rozhodujících ch paliv pro automobily Ing.Josef SVÁTA, Ing.Hugo KITTEL,, CSc., MBA Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Destilace

Destilace Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2007 Destilace 18.9.2008 1 Tématické okruhy destilace - základní pojmy rovnováha kapalina - pára jednostupňová destilace rektifikace 18.9.2008 2 Destilace

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sekce laboratoří Záluží 2, Litvínov

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sekce laboratoří Záluží 2, Litvínov List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoře Litvínov 2 Laboratoře Kralupy Wichterleho 809, 278 01Kralupy nad Vltavou 1. Laboratoře Litvínov Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. PŘEDNÁŠKY 1. Ropa jako zdroj energie, její zásoby a spotřeba ve světě,

Více

Surovinové zdroje organické chemie

Surovinové zdroje organické chemie Surovinové zdroje organické chemie by Chemie - Úterý, Srpen 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/surovinove-zdroje-organicke-chemie/ Otázka: Surovinové zdroje organické chemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více