Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult"

Transkript

1 Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult

2 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne v její blízkosti. (5122 1) Láska je dávání bez podmínek, aniž bychom oèekávali vdìk, nebo láska si vystaèí sama se sebou. Láska umožòuje druhým, aby mohli být svými. Láska pøijímá druhé, jací jsou, nikoliv jaké bychom si je pøáli vidìt. Láska respektuje soukromí druhých. Láska je, snažíme-li se udìlat pro druhé to, co v daném o- kamžiku nejvíce potøebují. Dìlat èi øíkat správnou vìc v pravý èas. Jeffrey urst, 2001 Eko konzult, 2003 ISBN V této knize její autor píše o nejpodstatnìjší souèásti našeho života, vìci, na níž závisí, zda-li se náš život stane nepøíjemným bøemenem a øadou po sobì následujících potíží a konfliktù, anebo pøeváží-li v nìm láska, klid a spokojenost a stane-li se plnohodnotnou existencí uspokojující naše nejniternìjší potøeby a pøání o mezilidských vztazích. Ve výkladu Edgar Cayce odpovídá na dvì základní otázky našeho života, tj. jaký je jeho smysl a jakým zpùsobem ho mùžeme naplnit: Duše, vnitøní já, je oèiš ována, aby se mohla stát spoleèníkem První pøíèiny, to je smyslem její existence. Její cesta èasem a prostorem je pøíležitostí dosáhnout cíle prostøednictvím svých VZTAHÙ K BLIŽNÍM, LÁSKOU, trpìlivostí, snášením utrpení. 1. Smyslem našeho pobytu na zemi je tedy stát se spoleèníkem Boha èi První pøíèiny. 2. Svého cíle dosáhneme prostøednictvím mezilidských vztahù, jmenovitì láskou, trpìlivostí, snášením utrpení. Tento výklad dále doplòuje a rozšiøuje výklad : Cílem, pro nìjž každá duše vstupuje na zem, je, aby si prostøednictvím svého chování k bližním uvìdomila svùj vztah ke kreativním silám èi Bohu.

3 4 5 A výklad : V èem spoèívá celý zákon? 1. Miluj svého Boha celou svojí myslí, svým tìlem a svého bližního jako sebe sama. 2. Chovej se k ostatním tak, jak si pøeješ, aby se chovali k tobì. To jsou základní pravdy: jejich uplatòování v praxi ti pøinese pokoj a porozumìní a tvùj život, tvé vztahy s ostatními budou vždy krásné, klidné a harmonické. Výše zmínìné myšlenky jsou formulovány i v následujících výkladech: Na Zem pøišel uèitel, jenž se prohlásil za syna Boha. Požaduje od nás jediné abychom se k druhým chovali tak, jak si pøejeme, aby se oni chovali k nám, a abychom si uvìdomili, že jak se chováme k tìm nejmenším, tak se chováme ke svému Stvoøiteli. (357 13) To, jak se chováš a jak smýšlíš o každém, s nímž pøijdeš do styku, je pøíležitostí, abys oslavoval Boha a naladil se na Kristovo vìdomí umožòující ti vypoøádat se s jakýmkoliv problémem. ( ) Duchovní rozvoj je rùst dosahovaný uplatòováním v praxi toho, co pokládáme za správné v mezilidských vztazích. (510) Ano, mezilidské vztahy jsou skuteènými duchovními cvièeními, polem, na nìmž se rozhodují dennodenní bitvy mezi silami dobra a zla, mezi silami umocòujícími naše egoistická pøání a tìmi, s jejichž pomocí mùžeme stejnì tak jako Ježíš pøekonat tento svìt a naplnit tak zákon. Reinkarnovat se budeme do té doby, než se nauèíme milovat druhé a než se k nim budeme chovat tak, jak bychom si pøáli, aby se chovali k nám. Autor Jese Stearn ve své knize Minulé životy Edgara Cayceho (vydalo ji naše nakladatelství Eko konzult pozn. redakce) píše: Opìt se setkáváme se starými známými, abychom se k nim v tomto životì chovali lépe a tak si pro nadcházející vtìlení pøipravili lepší výchozí pozici. Kdyby nebylo Cayceho øekla mi jedna známá dìlala bych tutéž chybu jako v Egyptì. Z výkladu vyplynulo, že jsem svého manžela neustále popichovala a kritizovala. V nynìjším životì tomu nebylo jinak. Cayce mi øekl, abych se na sebe, respektive na své pocity a myšlenky, dívala jakoby zvenèí, jako kdybych pozorovala cizího èlovìka. Udìlala jsem to a zjistila jsem, že to, co vidím, se mi vùbec nelíbí. Když jsem o tom pøemýšlela, uvìdomila jsem si, že jsem vždy mìla pocit, že vím lépe než manžel, co by mìl èi nemìl dìlat. A nejhorší na tom bylo, že jsem si to nenechala pro sebe. Nechtìla jsem, aby mne manžel opustil, jako mne podle výkladu opustil v Egyptì. Zaèala jsem své chování analyzovat a snažila jsem se svoji touhu, neustále mu pøikazovat, jak se má chovat, potlaèit. V porovnání s Egyptem jsem se zlepšila. Edgar Cayce pøipisuje kardinální význam tomu, co Bible nazývá ovoce ducha, tj. lásce, snášení utrpení a trpìlivosti. To jsou prostøedky duchovního rùstu, nástroje, pomocí nichž naplòujeme smysl našeho života tj. stát se dokonalými, abychom se mohli stát spoleèníky našeho Stvoøitele. Každá duše smìøuje k tomu, aby si uvìdomila svùj vztah ke Stvoøiteli. Cíle dosáhne, bude-li laskavá, trpìlivá a bude-li snášet protivenství. (1650 1) Pokud každá duše neuèiní lepším svìt, ten kousek místa, kde se nachází, tím, že bude trpìlivá, laskavá, svými skutky a slovy pak se život stane prohrou, obzvláš, co se jejího rozvoje týèe. Pøestože získáš celý svìt, jak málo jsi dokázal, jestliže jsi neplnil to, kvùli èemu jsi vstoupil na zem. (3420 1) Vysévej semena ducha ve svém životì. Láska, snášení utrpení, trpìlivost. To je ovoce, semena ducha. Vysévej je v životech druhých tak, jak je den po dni potkáváš. (5224 3)

4 6 7 Pamatuj si, že laskavé slovo zažene hnìv a pøinese radost. Snaž se, abys ostatním jejich dny zpøíjemnil láskou, trpìlivostí a laskavostí. Ty se tak stanou souèástí tvého života. (5098 1) Budeš-li vysévat semena trpìlivosti, snášení utrpení, lásky, bude v tobì pøebývat Kristovo vìdomí. (3459 1) Znakem svatosti je laskavost, trpìlivost, snášení protivenství. (1387 1) Pouze v utrpení a trpìlivosti pøichází poznání, že naše skuteèná vùle je vùlí Boha. (2537 1) S rostoucím porozumìním se bytost stává pokornìjší, laskavìjší a trpìlivìjší. Tím si mùžete být jisti. (281 31) Ovoce ducha Krista jsou láska, radost, poslušnost, snášení utrpení, laskavost. Proti nim neexistuje žádný zákon. Duchem nenávisti Antikrista je svár, nalézání chyb, hádky. (281 16) Øíkáte, že jste se s tìmito touhami narodili? Oèistìte je pomocí ovoce Ducha, tj. laskavostí, bratrskou láskou a snášením utrpení. (826 6) Výsadní postavení mezi právì zmínìnými kvalitami zaujímá láska citujme opìt Cayceho: V èem spoèívá celý zákon? Miluj svého Boha celou svojí myslí, svým tìlem a svého bližního jako sebe sama. Máme-li my lidé na zemi všechny podmínky lepšího života a nemáme-li lásku, jsme nièím. (3744 4) Láska vyjádøená našim bližním je nejvyšší službou, kterou duše mùže v této sféøe poskytnout. (499 2) Bože, abych se mohl stát Tvým spoleèníkem, musím projevovat lásku bližním. (262 21) Láska je atributem oné síly známé jako Bùh. ( ) Snaž se v sobì rozvíjet Kristovo vìdomí, vìdomí ohleduplnosti a lásky, aby mohl øídit tvoje kroky, aby tì øídil ve všem, co dìláš a øíkáš. (275 39) Láska léèí zranìné, léèí zlomená srdce, nastoluje porozumìní tam, kde došlo k rozdílùm, nebo Bùh je láska. (688 4) Nesnaž se uspokojovat své sobecké potøeby, radìji se nech vést duchem lásky. (603 2) Tužby tìla musejí být oèištìny láskou. ( ) Od všech lidí je spíše požadována služba než obì. Bùh je nejmilosrdnìjší k tìm, kteøí Otcovu lásku dávají všem, jež potkávají. (99 8) Staneme-li se láskou, uvìdomíme si svùj vztah ke kreativním silám. Každému je dána možnost spasit svoji duši, a to láskou ke svému Stvoøiteli a ke svým bližním. (440 5) Pouze v božské lásce máme možnost se stát pro svého bližního bratrem. Dokud nebudeš projevovat Jeho lásku, nemùžeš si uvìdomit svùj vztah k Nìmu. (987 4) Ve hmotì nìkteøí postupují vpøed rychleji, jiní pomaleji, nìkteøí se stávají silnìjšími, jiní slabšími. Dokud se neøídíš zákonem lásky tak, jak nám ukázal Ježíš, rozvoj na zemi nebo v duchovní sféøe mùže být pouze minimální nebo žádný. (5749 3) V Janovi 13:34 èteme: Dávám vám nové pøikázání, abyste milovali jeden druhého; právì jako jsem si já zamiloval vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého. Podle toho všichni poznají, že jste moji uèedníci, budete-li mít mezi sebou lásku. Láska je primární charakteristikou jak našeho Stvoøitele, tak i naší. Bez ní naše duše strádají jako kvìtina bez vody, život bez lásky je podobný životu na poušti je pouhým strastiplným pøežíváním, bezúèelnou a prázdnou existencí postrádající svùj vyšší smysl a duchovní rozmìr. Bez ní se cítíme zoufalí a bezradní, tam, kde absentuje Boží láska, intervenuje a dobývá své místo sobectví, pøinášející s sebou pouze utrpení, falešné nadìje a smutek. Ne-

5 8 9 dostatek lásky nás vrhá do temné propasti, kde se cítíme osamìlí a odlouèení od všeho a všech. Láska je všelékem a hojivým balzámem na veškeré naše starosti a trápení, jedinì ona má moc ukotvit naši zemdlenou duši v moøi klidu a blaženosti. Otevøeme jí proto své srdce a svoji mysl, aby uvnitø nás rozkvetla do celé své krásy a nádhery a stala se vùdèí silou a principem v našem vìdomí. Smyslem naší existence je podle výkladù Edgara Cayceho nauèit se milovat druhé, rozvíjet naši schopnost soucítit s druhými a pomáhat jim. Vìci, jimž mnozí pøikládají znaèný význam, jako akumulace majetku, moc atd. jsou z tohoto pohledu nejen zcela irelevantní, ale dokonce nás vedou do slepé ulièky. Stejným zpùsobem definují smysl života lidé, kteøí byli klinicky mrtví a prodìlali tak zvaný prožitek blízkosti smrti (PBS). Dr. Raymond A. Moody ve své knize Úvahy o životì po smrti na str. 154 uvádí výpovìï jednoho ze svých pacientù: Svìtlo se ptalo na lásku. Na to, jak daleko jsem se dostal v osvojování si lásky. Jde o druh lásky, který nemá nic spoleèného s odstupòováním lidí. Ptalo se, zda mohu mít rád lidi, pøestože jsem je velmi dobøe poznal a znám i jejich chyby. V další výpovìdi jiného pacienta, respektive pacientky na téže stranì, je lásce pøisouzen tentýž svrchovaný význam: Svìtelná bytost mi ukázala vše, co jsem dìlala, a potom se mne zeptala, zda jsem se svým životem spokojená. Šlo jí o lásku. Ona byla vším. Bytost tím myslela onen druh lásky, jenž èlovìka upozorní na strádání bližních a vnukne mu touhu po pomoci. V knize Svìtlo po životì na str. 210 R. A. Moody píše o muži, jehož PBS dramatickým zpùsobem zmìnil jeho pohled na svìt: Všechny vìci, které pøedtím kladl na nejvyšší stupeò žebøíèku životních hodnot, byly teï posunuty pod zájmem o rodinu, pøátelství a vìdomosti. Øekl mi, že když byl na druhé stranì, dohodl se se Svìtelnou bytostí, že už nikdy nebude tak zamìøen na peníze a že zasvìtí život laskavosti. Na str. 212 Moody píše: Nauèil ses milovat? Je otázka, vyjádøená v prùbìhu skoro všech vyprávìní lidí s prožitkem blízkosti smrti. Po svém návratu vìtšina z nich tvrdí, že láska je nejdùležitìjší vìcí v životì. Miluše Soudková ve své knize Svìtlo a nadìje na str. 44 píše: Slovo láska se snad nejèastìji opakuje v popisu hodnot. Stát se milujícím je pro mnohé z nich nejdùležitìjší. Snaží se milovat každého bez výjimky. Jeden èlovìk udává: To nejdùležitìjší, co máme, jsou naše vztahy k jiným lidem... Nakonec se všechno zredukuje na starostlivost, soucítìní a lásku k bližním. Je vskutku pozoruhodné, že prakticky tatáž slova použil Edgar Cayce již pøed více než padesáti lety ve výkladu citovaném na poèátku tohoto úvodu: Její cesta (myšleno cesta duše) èasem a prostorem je pøíležitostí dosáhnout svého cíle prostøednictvím svých VZTAHÙ K BLIŽNÍM, prostøednictvím LÁSKY... Identické výpovìdi poskytli i lidé bìhem hypnotické regrese do období mezi životy na zemi, nebo v této astrální a nehmotné formì bytí jsme si na rozdíl od naší pozemské existence vìdomi pravd a skuteèností, jež po vstupu do hmotného tìla zapomeneme. Jak uvádí autoøi knihy Život mezi životy Joel L. Whitton a Joe isher i pro tyto subjekty se láska stala alfou a omegou naší pozemské pouti. Podle toho, jak budeme plnit Ježíšovo pøikázání Miluj svého bližního jako sebe sama, naplníme poslání, kvùli nìmuž jsme se na tuto zem reinkarnovali. Na str. 178 píší:

6 10 11 Plánování ve stavu mezi životy se vždy zamìøuje na pøíležitost MILOVAT A SLOUŽIT a z toho vyplývá, že láska a služba druhým jsou pro vývoj základní. Aèkoliv E. Cayce poskytl asi výkladù, pouze v nìkolika málo pøípadech uvedl, že další reinkarnace již nejsou nutné. Co bylo pro tyto osoby spoleèné, které vlastnosti je spojovaly? Jak o nich pravily výklady: MILOVALI, ROZDÁ- VALI A SLOUŽILI. Duchovní vùdce Tibetu Jeho svatost XIV. dalajláma v jedné ze svých knih píše: Základní je vypìstovat si lásku a soucit a já zpravidla øíkám, že právì to je hlavním posláním náboženství. Mluvíme-li o náboženství, nemusí se to týkat hlubších filozofických otázek. Soucit je skuteènou trestí náboženství. Rodina George Harrisona (jednoho ze èlenù skupiny Beatles) poté, co jeho duše opustila jeho fyzickou schránku, vydala následující prohlášení: Zemøel v pokoji, myslel na Boha, nebál se smrti a byl obklopen rodinou a pøáteli. Èasto øíkal: Všechno mùže poèkat vyjma hledání Boha a lásky k druhým. Znakem a mìøítkem skuteèné spirituality není obrovský rozsah našich vìdomostí a znalostí, nýbrž to, zda ve svém životì uplatòujeme jednoduchou pravdu, zda se k druhým chováme tak, jak bychom si pøáli, aby se chovali k nám. Naše postoje a chování vùèi druhým vypovídají o tom, zda na duchovní stezce pokraèujeme vpøed, a úkoly, jež jsme si pøed vstupem do pozemského plánu vytyèili, plníme. Mezi naší schopností mít rád druhé, tím, jak se k nim chováme, a štìstím, existuje pøímá úmìra. Aèkoliv øada z nás štìstí spojuje a dává do souvislosti s materiálními aspekty našeho života èi slávou a domnívají se, že stanou-li se movitými èi slavnými, automaticky budou š astnými, realita je diametrálnì odlišná. Je tomu právì naopak èím více èasu a energie vynakládáme na dosahování svých sobeckých cílù, tím více, tak jak v sobì takovýmto poèínáním posilujeme sobectví, se od nás štìstí vzdaluje. Splnìní tak zvaného amerického snu, jímž není nic jiného než se stát slavným a bohatým, pøineslo mnohým zklamání, nebo pøestože si své sny splnili, míra jejich osobního štìstí nevzrostla, ale naopak. Š astným se totiž mùže stát pouze laskavý èlovìk, jenž se rozhodl zasvìtit svùj život lásce a pro nìjž je zásadní hodnotou kvalita jeho vztahù vùèi druhým. V rozhovoru otištìném v M Dnes na otázku A jaký je ten váš nositel štìstí? nejznámìjší americká zpìvaèka Madonna odpovídá: Štìstí pøináší láska. To, jak se chováte k bližním. Nechováme-li se k druhým tak, jak bychom si pøáli, aby se chovali k nám, nejenom že jim tak ztrpèujeme a znepøíjemòujeme život, ale kopeme hrob i sami sobì, nebo každý jednotlivý skutek, jenž je v rozporu s obecnì platnými etickými normami a tím, co naše vyšší já pokládá za správné, každá negativní myšlenka a emoce má za následek, že naše srdce opìt o kousíèek zatvrdne. Konce bývají smutné. V knize Edgar Cayce odpovídá na str. 22 èteme tento Cayceùv výklad: Nièíš-li svými skutky své bližní, vydal ses na cestu destrukce a sebeznièení. Jen málokterá z definic štìstí svoji výstižností a krásou pøekoná následující Cayceova slova: Štìstí je stav mysli dosahovaný rozdáváním téhož ostatním. Jinými slovy, š astnými se stáváme, rozdávámeli kolem sebe štìstí a radost. Na základì této definice mùžeme odvodit i definici opaku štìstí: Neštìstí je stav mysli dosahovaný rozdáváním téhož ostatním. Ano, ten, jenž kolem sebe šíøí zlobu a nenávist a jehož skutky lze pøirovnat k trnùm zpùsobujícím druhým bolest,

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Jees Stearn ZÁZRAKY MYSLI. Eko konzult

Jees Stearn ZÁZRAKY MYSLI. Eko konzult Jees Stearn ZÁZRAKY MYSLI Eko konzult Tìlo a podvìdomí na vzorce dosažené v alfa-theta stavu reagují témìø okamžitì. Jakmile vizuální sugesci pøijmeme, automatický nervový systém ji prožívá jako reálný

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ Dìti, rodina, domov Eko konzult Nejznámìjší americký mystik o nejvýznamnìjší oblasti našeho života Láska je, když se spolu díváme stejným smìrem;

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU UPOZORNĚNÍ Nìkteré èásti lidských pøíbìhù jsou vybrané z mé poradenské praxe. Identifikující okolnosti jsou však pozmìnìny z dùvodu ochrany klientù. Pokud nìkomu urèitý pøíbìh pøipomene konkrétního èlovìka,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

M. E. Carterová, W. A. McGarey. Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení. Eko konzult

M. E. Carterová, W. A. McGarey. Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení. Eko konzult M. E. Carterová, W. A. McGarey Pøíbìhy nemocných a jejich takøka neuvìøitelné vyléèení Eko konzult Dìjiny parapsychologie 20. století patrnì Edgara Cayceho zaøadí mezi senzibily a lidové léèitele, kteøí

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

PRACOVNÍ LIST. Byliny

PRACOVNÍ LIST. Byliny R IVP 4. 1/6 ZNÁŠ BYLINY? Pokus se vypsat co nejvíce druhù bylin do zavaøovací sklenice. Pokud si vzpomeneš na nìjakou bylinku a nevíš její název, mùžeš se jí pokusit ji i nakreslit. A BYLINY A JEJICH

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc.

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

Igor Saveljev. Eko konzult

Igor Saveljev. Eko konzult Igor Saveljev Eko konzult Úvod Kolem nás i v nás samotných se skrývá ohromná síla kosmickobioenergetického potenciálu. Pokud tento fakt pochopíme, pokud se uvedenou energii nauèíme využívat, potom dokážeme

Více

Olga Strnadová. ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ

Olga Strnadová. ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ video Olga Strnadová ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ Vìnování: "Tuto knihu s láskou vìnuji všem svým bájeèným pøátelùm, kteøí mì inspirují

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knížku vìnuji svým dìtem: Petrovi, Barboøe a Janì a jejich dìtem za to, že jsou se mnou. M. K. TIRÁŽ verze: Tvoøivost osvit 1 z Thursday, 15th

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. MUDr. Jiøí Beran a kolektiv LÉKAØSKÁ PSYCHOLOGIE V PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více