DOMINICA VI. PER ANNUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMINICA VI. PER ANNUM"

Transkript

1 VESPERAE I. DOMINICA VI. PER ANNUM (6. neděle v mezidobí) Versus initialis (Úvodní verš) 1

2 Hymnus 2. Ac, mole tanta cóndita, tandem quiétem díceris sumpsiíse, dans labóibus ut nos levémur grátius: 3. Concéde nunc mortálibus deflére vitæ crímina, instáre iam virtútibus et munerári prósperis, 4. Ut cum treméndi iúdcis horror suprémus coéperit, lætémur omnes ínvicem pacis repléti múnere. 5. Præsta, Pater piíssime, Patríque compar Unice, cum Spíritu Paráclito regnans per omne sǽculum. Amen. 2

3 Psalmus 118 (119), XIV (Nun) Meditatio verbi Domini in lege Lu-cér-na pédibus meis verbum tu-um, * et lumen sé-mi-tis me-is. Jurávi, et stá-tu-i * custodíre judícia justí-ti-æ tu-æ. Humiliátus sum usquequáque, Dó-mi-ne: * vivífica me secúndum ver-bum tu-um. Voluntária oris mei beneplácita fac, Dó-mi-ne: * et judícia tu-a do-ce me. Ánima mea in mánibus meis sem-per: * et legem tuam non sum ob-lí-tus. Posuérunt peccatóres láqueum mi-hi: * et de mandátis tuis non er-rá-vi. Hereditáte acquisívi testimónia tua in æ-tér-num: * quia exsultátio cor-dis me-i sunt. Inclinávi cor meum ad faciéndas justificatiónes tuas in æ-tér-num, * propter retri-bu-ti-ó-nem. 3

4 Glória Patri, et Fí-li-o, * et Spirí-tu-i San-cto. Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * et in saecula saecu-ló-rum. A-men. Repetitur Ant.: Psalmus 15 (16) Dominus pars hereditatis meæ Dixi Dómino: «Dóminus meus es tu, * bonum mihi non est si-ne te». In sanctos, qui sunt in terra, ínclitos vi-ros, * omnis volúntas me-a in e-os. Multiplicántur dolóres e-ó-rum, * qui post deos aliénos accele-ra-vé-runt. 4

5 Non effúndam libatiónes eórum de san-guí-ni-bus, * neque assúmam nómina eórum in lábi-is me-is. Dóminus pars hereditátis meæ et cálicis me-i: * tu es qui détines sor-tem me-am. Funes cecidérunt mihi in præ-clá-ris; * ínsuper et heréditas mea speciósa est mi-hi. Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intel-léc-tum; * ínsuper et in nóctibus erudiérunt me re-nes me-i. Proponébam Dóminum in conspéctu meo sem-per; * quóniam a dextris est mihi non com-mo-vé-bor. Propter hoc lætátum est cor meum, et exsultavérunt præcórdia me-a; * ínsuper et caro mea requiés-cet in spe. Quóniam non derelínques ánimam meam in in-fér-no, * nec dabis sanctum tuum vidére corrup-ti-ó-nem. Notas mihi fácies vias vitæ, plenitúdinem lætítiæ cum vultu tu-o, * delectatiónes in déxtera tua usque in fi-nem. Glória Patri, et Fí-li-o, * et Spirítu-i San-cto. Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * et in saecula saeculó-rum. A-men. Repetitur Ant.: 5

6 Canticum Phil 2, 6-11 De Christo, servo Dei Chris-tus Iesus, cum in forma De-i es-set,* non rapínam arbitrátus est esse se æ-quá-lem De-o, sed semetípsum exinanívit formam servi accípiens, in similitúdinem hó-mi-num fac-tus;* et hábitu in-vén-tus ut ho-mo, humiliávit semetípsum factus obœdiens us-que ad mor-tem,* mor-tem au-tem cru-cis. Propter quod et Deus illum exaltávit et donávit il-li no-men,* quod est su-per om-ne no-men, ut in nómine Iesu omne ge-nu flec-tá-tur* cæléstium et terréstrium et in-fer-nó-rum et omnis lingua noc-fi-te-á-tur:* «Dóminus Iesus Christus!», in glóri-am De-i Pat-ris. 6

7 Gloria Pa-tri, et Fi-li-o, * et Spi-ri-tu-i San-cto, Sicut erat in principio, et nunc, et sem-per, * et in saecula sae-cu-lo-rum. A-men. Repetitur Ant.: Lectio brevis (Krátké čtení) Col 1, 2b-6a Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás. 7

8 Responsorium breve (Krátké responsorium) Magnificat Canticum evangelicum Lc 1, Exsultatio animæ in Domino Ma-gní-ficat áni-ma me-a Dó-mi-num, * et exsultávit spíritus meus in Deo salva-tó-re me-o, 8

9 qui-a respéxit humilitátem an-cíl-læ su-æ. * Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes gene-ra-ti-ó-nes, qui-a fecit mihi ma-gna, qui po-tens est, * et sanctum no-men e-ius, et mi-sericórdia eius in progéni-es et pro-gé-ni-es * timén-ti-bus e-um. Fe-cit poténtiam in brá-chi-o su-o, * dispérsit supérbos mente cor-dis su-i; de-pó-suit pot-én-tes de se-de * et exal-tá-vit hú-mi-les; e-su-riéntes im-plé-vit bo-nis * et dívites dimí-sit in-á-nes. Su-scé-pit Israel pú-e-rum su-um, * recordátus mi-se-ri-cór-di-æ, si-cut locútus est ad pa-tres nos-tros, * Abraham et sémini e-ius in sæ-cu-la. Gló-ri-a Pa-tri, et Fí-li-o, * et Spirí-tu-i San-cto. Sic-ut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * et in saecula saecu-ló-rum. A-men. Repetitur Ant.: 9

10 Preces (Prosby) Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil blaženým. Děkujme mu a volejme pamětlivi jeho lásky: V tebe, Bože, doufáme. Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže N a za našeho biskupa N, ochraňuj je a posvěcuj svou mocí. Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpeních a že v něm mají stálý zdroj útěchy. Pohlédni ve své lásce na ty, kdo jsou bez přístřeší, aby mohli najít místo vhodné k bydlení. Dej a uchovej plody země, aby všichni nacházeli každodenní chléb. nebo: Dobrotivě ochraňuj náš národ od zlého, aby žil v pokoji a hojnosti. Provázej zemřelé svou láskou a uveď je do nebeského domova. 10

11 Oratio (Modlitba) Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce, dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Benedicamus (Propuštění) 11

C O L L E G I U M 4 1 9

C O L L E G I U M 4 1 9 H U D E B N Í I N S P I R A C E V R E N E S A N Č N Í P R A Z E C O L L E G I U M 4 1 9 KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, LIBEREC, 3. ČERVNA 2007, 17:00 Jacob Handl-Gallus JERUSALEM GAUDE GAUDIO MAGNO Luca

Více

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno.

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. K II. (S ) Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. 54 Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve

Více

Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých

Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše,

Více

MEŠNÍ KÁNON ŘÍMSKÉ LITURGIE

MEŠNÍ KÁNON ŘÍMSKÉ LITURGIE MEŠNÍ KÁNON ŘÍMSKÉ LITURGIE Literatura: Marian Schaller: Římský misál pro neděle a svátky, Opatství emauzské, Praha 1935 Zdeněk Švéda a kol.: Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie,

Více

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM M O D L ITBY Školské sestry sv. Františka Česká provincie Praha 2004 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM 2 POKOJ A DOBRO! Tato

Více

Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. 28. září 2009 brozura_blok_0826.indd 1 27.8.2009 8:09:20 brozura_blok_0826.indd 2 27.8.2009 8:09:21 Drazí poutníci svatováclavští,

Více

K o s t e l s v. M a r t i n a v e z d i, M a r t i n s k á 8, P r a h a 1 1 2. p r o s i n c e 2 0 0 5 v e 2 0 : 0 0.

K o s t e l s v. M a r t i n a v e z d i, M a r t i n s k á 8, P r a h a 1 1 2. p r o s i n c e 2 0 0 5 v e 2 0 : 0 0. Ave Maris Stella K o s t e l s v. M a r t i n a v e z d i, M a r t i n s k á 8, P r a h a 1 1 2. p r o s i n c e 2 0 0 5 v e 2 0 : 0 0 Collegium 419 s o p r á n: a l t : Irena Pelantová (1), Renata Pušová

Více

Cantionale Franus INDICES

Cantionale Franus INDICES Cantionale Franus INDICES Jiří Žůrek (Praha, 13. 10. 2000) Index generalis omnium cantuum rubricarumque huius manuscripti, nominibus festorum exornatus Franusův kancionál Index generalis op. sup. (Nomina

Více

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické.

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické. KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické ŘÍMSKÝ MISÁL PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY s dodatkem OBECNÉ MODLITBY a CH R ÁM O V É P ÍS N Ě ŘÍM 1957 N IH IL O B STA T Romae, die

Více

O C M, OSB M, B. 1919 C P C J C V B 2008, A.D.

O C M, OSB M, B. 1919 C P C J C V B 2008, A.D. O C M, OSB M, B. 1919 K C P C J C V B 2008, A.D. OBSAH Ú I. Kristova tajemství jsou naše tajemství 3 II. Jak si přivlastnit ovoce Ježíšových tajemství 16 1. O K III. V lůně Otcově (In sinu Patris) 28 IV.

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

O C M, OSB M, B. 1917

O C M, OSB M, B. 1917 O C M, OSB M, B. 1917 K, C P C J C V B 2009, A.D. PŘEHLED I. N B 1. Boží plán našeho předurčení k tomu, abychom byli přijati v Ježíši Kristu za vlastní Boží děti 1 2. Kristus, jediný vzor veškeré dokonalosti:

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 17. 24. března 2013 Úvodní slovo České Budějovice 20. prosince 2012 Opět se blíží každoroční setkání mládeže s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato událost už v naší

Více

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709 s p o l e č e n s t v í m l á d e ž e F a t i m s k é h o A p o š t o l á t u v Č R www.frbill.info modlitby společenství version 4.01_250709 1 společenství mládeže Fatimského Apoštolátu v ČR Mládež FA

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE. Cisterciácké opatství Vyšší Brod & Nakladatelství Gloriet, s.r.o. Ildefons Herwegen, OSB

SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE. Cisterciácké opatství Vyšší Brod & Nakladatelství Gloriet, s.r.o. Ildefons Herwegen, OSB Ildefons Herwegen, OSB doktor teologie a doktor práv opat Benediktinského opatství Maria Laach, 1942 SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE Cisterciácké opatství Vyšší Brod & Nakladatelství Gloriet, s.r.o. KATALOGIZACE

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Jeden Pán, jedna víra

Jeden Pán, jedna víra Jeden Pán, jedna víra Celosvětová eucharistická adorace NEDĚLE, 2. ČERVNA 2013, 17.00-18.00 PUSTIMĚŘ: chrám sv. Benedikta DRYSICE: kostel Narození Panny Marie PODIVICE: kostel sv. Cyrila a Metoděje Historický

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 30

Zpravodaj Radia Proglas č. 30 Zpravodaj Radia Proglas č. 30 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, podzim 2004 Zápis ze zimní noci František Daniel Merth Zimní noc Hvězdy v ní jiskří Prázdný stůl ve mně Na něm nůž Tehdy padají

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více