Modlitební stráž Jednoty bratrské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitební stráž Jednoty bratrské"

Transkript

1 Modlitební stráž Jednoty bratrské.... * USA jih.... Kostarika.... Guyana.... Česká misijní provincie.... Česká provincie.... Surinam.... * Tanzanie západ.... Aljaška.... * Evropská kontinentální provincie a dílo jednoty na Hvězdném návrší.... Západoindická provincie.... Labrador.... * Kongo.... Tanzanie, provincie u jezera Tanganika Jamajka a Kuba.... Honduras.... * Jižní Afrika.... Velká Británie a Jižní Asie Tanzanie Rukwa.... Tanzanie jih a Malawi Nikaragua * Zambie Tanzanie jihozápad.... USA sever * Datum začíná den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům V roce byl během vpádu pasovských vojsk klášter vypleněn, mniši pobiti a z celé třísvazkové bible se nám dodnes dochoval jen prostřední svazek (od. knihy Paralipomenon až po Žaltář); tím pádem jsme na obálku našich Hesel namísto hesla roku 0 vybrali podobný text ze. Žalmu, verše b-0, které v kralickém překladu zní: Spomožení mé býval jsi, neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj, Bože spasení mého. Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine. Na obálce Hesel (různobarevná velká písmena odpovídají antifonální recitaci žalmů) si ve staročeštině psané kvadrátní hlaholicí můžeme přečíst: Pomocnikěm mim bud gdině. něostavai mně. ani hr dai m- nu. bže spasiteli moi. Něb otec moi. i matie ma ostali su mně. ale gdin prziel est mie. Bible je bez iluminací, jedinou její výzdobou jsou iniciály. Začátek. kapitoly. knihy Paralipomenon tvoří iniciála I ve tvaru kalicha (viz zadní strana obálky Hesel); text si již můžete přečíst sami s pomocí abecedy, jejíž litery značí i číslice. (Písmena, uvedená v závorkách, se ve staročeštině nevyskytují.) Stejný rok je rovněž rokem, kdy byl v Kostnici vězněn, vyslýchán, odsouzen a nakonec 0. června jako kacíř upálen Husův kolega a přítel, mistr Jeroným Pražský. Jeho mučednickou smrt zachycuje obrázek verš neosloví, a cítíme potřebu slyšet něco jiného. Stane se, že nás osloví až v souvislosti s celým biblickým textem, který jej obsahuje. Někdy to vyžaduje určitý čas. Jako křesťané ale víme: Boží ochrana a útěcha, to nejsou pouhá laciná a pohodlná slova. On utěšuje jako ten, který sám trpěl. Jeho slovo nás povzbuzuje, nutí nás zastavit se a naslouchat. Dodává nám odvahu, protože vidíme, že na naší cestě nejsme sami. Každý den je stejné biblické slovo Hesel čteno třeba i v našem sousedství, lidmi z různých církví, nadto v padesáti pěti jazycích. Všude se mohou stát klidná srdce místem naděje pro jiné. Přejeme Vám při čtení Hesel mnoho setkávání s uklidňující a povzbuzující Boží přítomností. krát jsme v tomto roce zváni být zcela v klidu a bezpečí. Výročí 0 Modlitební stráž České misijní provincie (Ochranovského seniorátu při ČCE) hodina pondělí úterý středa od do. února. února. února 0 Železný Brod Praha Turnov Koberovy Rovensko Ujkovice Potštejn Tanvald Jablonec Praha Turnov Jablonec 0 Rovensko Ujkovice Koberovy 0 Tanvald Železný Brod Potštejn Turnov Jablonec Praha Ujkovice Koberovy Rovensko Železný Brod Potštejn Tanvald 0 Jablonec Praha Turnov 0 Koberovy Rovensko Ujkovice Potštejn Tanvald Železný Brod Letos je tomu 00 let, kdy byla v pražském klášteře Na Slovanech (zvaného Emauzy) dopsána bible, zvaná dnes Hlaholská či Vyšebrodská. Jedná se o unikát, neboť jde o staročeskou bibli, napsanou pomocí hlaholské abecedy kvadrátního typu (viz zadní strana obálky Hesel). Klášter v roce převzali husité a až do roku se zde praktikovalo přijímání podobojí. Od roku tu působili Petr Payne a bratr Řehoř, který stál u zrodu Jednoty bratrské.

2 v kronice kostnického koncilu viz zadní předsádka pevně vázaných Hesel. Přední předsádka zobrazuje tzv. Štít křesťanské víry (Scutum fidei christianae), kterým Jeroným znázorňoval vztahy mezi osobami sv. Trojice pomocí přirovnání s pozemskými věcmi: Otec, Syn i Duch jsou rozdílné osoby stejné Boží podstaty podobně, jako např. déšť, sníh a led jsou různé věci, jejichž podstatou je voda. Takovým přirovnáním si troufl příliš, protože Boží věci přirovnával k pozemským a navíc jako pouhý filosof neoprávněně vykládal problém, příslušející teologům což bylo rovněž jedním z mnoha na něj vznesených kacířských obvinění. O dvě stě let později v roce byl inkvizicí stíhán Galileo Galilei proto, že hlásal názory Mikuláše Koperníka, jehož sto let starý spis De Revolutionibus Orbium Coelestium se v tomto roce rovněž dostal na Index librorum prohibitorum. Na rozdíl od Husa a Jeronýma Galileo odvolal, i když si myslel své a tím unikl trestu smrti. Další kulatá výročí, připomínající roky, končící číslicí, můžeme sledovat v poznámkách u jednotlivých dnů v Heslech; z nich teď zmíníme už jen Výklad na. kapitolu Zjevení svatého Jana, v němž v roce Jan Blahoslav pojednává o významu čísla. Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy. Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána asi ve více než 0 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština. Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetová stránka Hesel v němčině: Stránka s českými Hesly: Úvodní slovo k. ročníku Hesel Milé čtenářky a čtenáři, mezi mnohými slovy, která denně slyšíme nebo čteme, vnímáme zejména ta, která jsou výrazem skutečného setkání. Nepřeberné bohatství zkušeností ze setkávání s Bohem a mezi lidmi obsahují texty Starého a Nového zákona. Hesla, tato útlá knížka, obsahují na každý den roku t.zv. heslo verš ze Starého zákona a k tomu přiřazený text z Nového zákona. O nedělích jsou tato slova doplněna některým citátem význačné osobnosti a jedním veršem z evangelických zpěvníků. Heslo roku 0 z proroctví Izajášova zdůrazňuje jistotu, že Bůh nás nikdy neopouští. V beznadějné době zde hovoří s izraelským lidem a zjevuje svou spasitelskou tvář. Z jeho slov můžeme vnímat jistotu, která vzbuzuje důvěru. Ve společenství s izraelským lidem slyšíme jeho hlas a nacházíme v něm útěchu. A tak jako lidé v době proroka Izajáše, má Boží útěcha širokou platnost dodnes. Jako záruka míru a obnovy zasahuje do spolužití mezi lidmi či národy, které dnes stejně jako v oněch dobách jsou zmítány násilím a válkami, neklidem a vyhnanstvím. I v této době je Bůh přítomen, laskavý a utěšující ten, který má sílu tento stav změnit. Hesla jsou příležitostí k vnímání každodenní Boží přítomnosti. Samozřejmě jsou dny, kdy nás biblický

3 Denní modlitby 0 Použité překlady bible a písně Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo. Biblické verše jsou přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 00 (podle vydání z roku ); použito s laskavým svolením ČBS. V necelé pětině případů kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku : Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona označeno písmenem K za číslem verše. V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů označeno příslušným písmenem za číslem verše: B Arnošt Bass: Žalmy; vyd. Dr. Josef Flesch, Praha Bg Václav Bogner: Knihy prorocké. I, Izaiáš; ČKCh, Praha Col Dr. Rudolf Col: Nový zákon; Velehrad ČSP Český studijní překlad; Praha 00 F Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich H Dr. Jan Hejčl: Bible česká; Praha 0 J Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 00 LEDEN LEDEN Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.. Timoteovi, Když Pán udávám tón a taktovku má ve svých rukou, zazní to i v písni tvého života. K. Spieck Copyright 0 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 0 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 0 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista Cover 0 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce jsou použity části faksimile z Bible hlaholské, sign. XVII.A., fol. 0r, r, a na předsádce (u pevné vazby) ilustrace ze sign. V.E., fol. r s laskavým svolením Národní knihovny ČR. Na druhé předsádce je ilustrace ze sign. R-, fol. v, Bayerische StaatsBibliothek Ulrich Richental, Chronik des Konstanzer Konzils, převzato z Wikimedia Commons, Soubor:Konstanzer Richental Chronik Hieronymus von Prag wird zum Scheiterhaufen geführt v.jpg ISBN (brožovaná) ISBN (pevná vazba) ISSN - Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským,. pátek Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm,. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským,0 Jen jednu prosbu k tobě mám a že ji splníš, Otče, znám. Pro tento rok, ó Pane můj, svou pomocí mne posiluj. Za sílu konat dílo tvé tě prosí srdce pokorné. Na každý den mi sílu dej a v slabosti mne podpírej., Lukáš, Jakubova, Žalm

4 Ku P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře; Křesťanská akademie, Řím 0 P Nový zákon z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 0 Z Jan Zeman: Žalmy; Brno. Ž Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka; Kalich v ÚCN, Praha 0 Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku,. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky. Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení: EZ Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha EZD Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 00 ZCČSH Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Blahoslav, Praha 00 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva nebo tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 00 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Dvojverší a sloky písně a básně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného lutherskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium); na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto Predigt) uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str.. Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze chápat jako téma celého následujícího týdne. LEDEN. sobota Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm, K Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 0, Jozue,. Marek, Tereziánský zákoník zákaz práva útrpného.. Neděle po vánocích Viděli jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan, P To je ta blahoslavená dokonalost křesťanského člověka: zejména milování Boha, pokorné oddávání se jemu ve všem a radostné obírání se jím v srdci. Jan Amos Komenský. neděle Pojďte, klaňme se, padněme tváří k zemi před Bohem, jenž nás stvořil. Žalm, F On vás povolal ze tmy v předivné světlo své.. Petrova, K Sláva Bohu na Výsosti, který jest vždy od věčnosti, jenž všecko slovem učinil, v nebi, v zemi moudře zřídil. EZ, Lukáš,. Janova, Žalm. pondělí Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, Hesla Jednoty bratrské 0 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš, K

5 ÚNOR Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm,) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno,co je psáno u proroků. Lukáš, Největší dokonalostí člověka je to,že potřebuje Boha. Soren Kierkegaard. neděle Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví, Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Jan, Moc živá víra v srdci jest, jež slibům Božím dá se vést, jest pevné v Krista doufání, v němž povždy má své zastání., Marek,. Korintským, Žalm. pondělí Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu.. Královská, Všecko se děje pro vás, aby se milost rozhojnila a tím rozmnožila vděčnost stále většího počtu lidí k slávě Boží.. Korintským, P Lukáš, Titovi, LEDEN Vnitřní radost, kterou pociťujeme, když jsme něco dobrého vykonali, a když cítíme, že jsme někde byli nutni a poskytli pomoc, je pokrm, který potřebuje duše. Albert Schweitzer. neděle Lid můj dobroty mé nasytí se, dí Hospodin. Jeremiáš, K Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.. Korintským, Ve všem jsi Ty, vše v Tobě jest, života zdroj dnům našim s dal. Za stín i slunce našich cest zpíváme Tobě píseň chval. ZCČSH, Matouš,. Korintským, 0 Žalm,. pondělí Hospodin způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku. Izaiáš, K Neboj se, jen věř! Marek,. Korintským,. Timoteovi,. úterý Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého.. Mojžíšova, K Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan, Jan,. Timoteovi, LEDEN 0 Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům, Římanům, 0 Marek,. čtvrtek Žádný obyvatel už neřekne Jsem nemocný ; lidu, jenž tam sídlí, bude odpuštěno provinění. Izaiáš, J Ježíš řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Marek, Efezským, 0 Marek,. pátek Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je-li s tebou. Jeremiáš, Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.. Korintským, Koloským,. Timoteovi,. sobota Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.. Mojžíšova 0, K Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Matouš, Matouš,. Timoteovi, 0 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 0, ÚNOR. úterý Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš všechno živé podle přání. Žalm, Z Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš, Lukáš, Titovi,0 Začátek postní doby 0. středa Už zrána uslyšíš můj hlas, neboť zrána se k tobě obracet a k tobě vzhlížeti budu. Žalm, F Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek, Matouš, Titovi, 0. čtvrtek Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm, K Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš, Koloským, Titovi,. pátek Na místě, kde se jim říká: Nejste lid můj, bude se jim říkat: Synové živého Boha. Ozeáš, Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan, Římanům, Titovi,

6 LEDEN 0. středa My také sloužiti budeme Hospodinu, neboť on jest Bůh náš. Jozue, K Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.. Korintským, Jan,. Timoteovi,. čtvrtek My, tvůj lid a stádo tvé pastvy,budeme na věky tebe vyznávat, tvou chválu od pokolení k pokolení vypravovat. Žalm, Z Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským, Zjevení,. Timoteovi,. pátek Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno, uvádějte mezi národy známost jeho díla! Žalm 0, Ku Chceme zvěstovat evangelium i v krajích ležících za vámi.. Korintským 0,. Korintským, 0. Timoteovi,. sobota Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví, Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským,. Mojžíšova,. Timoteovi,, ÚNOR Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům, Lukáš,. Timoteovi,. čtvrtek Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm, Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení,. Tesalonickým, 0. Timoteovi,0. pátek Konejte všechno bedlivě, neboť u Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství.. Paralipomenon, Když Ježíš seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš,0. Timoteovi,0. Timoteovi,. sobota Hospodin Bůh bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.. Paralipomenon,0 Pán ti dá, abys všechno pochopil.. Timoteovi, Matouš,. Timoteovi, ÚNOR 0. sobota Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm, Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš, K Daniel, 0 Filemonovi Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm,) Proto se zjevil Syn Boží,aby zmařil činy ďáblovy.. Janova, Bůh tě možná nevyslyší podle tvé vůle, ale vyslyší tě k tvé spáse. Svatý Augustin. neděle Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm, K Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Filipským, K Pán Bůh má síla jest a světlo všech mých cest, duše má buď smělá, jak by sklíčit měla zlá tě zvěst? ZCČSH, Matouš, Židům, Žalm LEDEN 0. neděle Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel,. 0 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!. Korintským, Stvoř srdce čisté, Bože, mi a ducha přímého, ať v míru žiji se všemi; zbav sám mne od zlého., Matouš, Římanům, Žalm. pondělí Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm, K Všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek, Skutky 0, Marek,. úterý Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce.. Samuelova, Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři. Skutky 0,. Korintským, Marek,. středa Já s ním budu v tísni, vysvobodím ho a oslavím ho. Žalm, Z

7 ÚNOR ÚNOR Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek, Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic. Publilius Syrus. pondělí Pane, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí.. Mojžíšova, Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským,. Mojžíšova,. Timoteovi,. úterý Země se bojí a tichne, když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Žalm, 0 K Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.. Petrova, Ezechiel,0. Timoteovi, Začátek bratrské misie mezi černochy v Surinamu. středa Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš, LEDEN Septuagesimae (0 dní před velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké milosrdenství. Daniel, Člověk v krizi, to je člověk, který již svou věc nesvěřuje rozhovoru, poněvadž jeho předpoklad, důvěra, je ztracena. Martin Buber. neděle V pohodě jsem řekl: Nic nikdy nezviklá mne. Když jsi však skryl svou tvář, byl jsem pln úkosti. Žalm 0,. F Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj.. Petrova, Má síla umdlévá, než k službě dospěje, v mé síle oheň neplane, dech jarní nevěje. Má síla pronikne jen tebou protčena, má korouhev jen silou tvou v boj bude nesena., Matouš 0, a. Kor., Žalm,0. pondělí Požehná bohabojným, malým i velkým. Žalm, F Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš, Lukáš, 0. Timoteovi, LEDEN Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi,. Janova, Marek,. pátek Zorejte svůj úhor, dokud je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 0, Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům,. Mojžíšova, Marek,0. sobota Hospodin jest útočiště chudého, útočiště v čas soužení. Žalm,0 K Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista.. Korintským,0 Efezským, Marek, Alianční modlitební týden. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům, Sloužit lidskosti, sloužit záměrům a cílům Božím nelze bez velkého, vytrvalého nadšení. Přemysl Pitter ÚNOR. pondělí To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób,0 Bůh je věrný,on vás nenechá pokoušeti nad vaši možnost, ale s pokušením dá i východisko, abyste je mohli snésti.. Korintským 0, Ž. Tesalonickým, Marek,. úterý Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš, Ježíš i kalich po večeři vzal a řekl: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi.. Korintským, Ž Jób, Marek,. středa Hospodin dobrý smiluj se nade všemi, kteří celým srdcem hledají Hospodina.. Paralipomenon 0,. H Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš,. Mojžíšova, Marek,. čtvrtek Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm, K Pavel a Barnabáš vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky, Jakubova, 0 Marek, Zemřel Martin Luther.

8 LEDEN. úterý Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm, Žalářník se s celou rodinou radoval, že uvěřili v Boha. Skutky,. Mojžíšova,. Timoteovi,. středa Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš,0 My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha.. Korintským, Římanům,. Timoteovi, 0. čtvrtek Hospodin řekl Mojíšovi: Povíš všechno, co ti přikážu.. Mojžíšova,. Pane,dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky,. Korintským,. Timoteovi,. pátek Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal naživu.. Mojžíšova,0 Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.. Timoteovi, Malachiáš,. Timoteovi, 0. sobota Půjdeme s vámi neboť slyšíme, že jest Bůh s vámi. Zachariáš, K LEDEN Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Jan,0. Korintským,. Timoteovi, Neděle Bible Sexagesimae (0 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům, Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh. Johann Heinrich Pestalozzi. neděle Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: Pokoj, pokoj! Ale žádný pokoj není. Jeremiáš, Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni.. Korintským 0, Není lepší na tom světě, nežli druhým dávat, bohatství však s jeho strastí ani nepoznávat. EZD, Lukáš, Židům, Žalm ÚNOR. pátek Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém, Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu. Žalm, Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš,0 K Židům, Marek, Jedenáct prelátů svatého oficia zkoumá heliocentrický názor. 0. sobota Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.. Timoteovi, Římanům, Marek, Koncil stíhá všech českých a moravských pánů, kteří. září vloni protestovali proti odsouzení Husa a Jeronýma. Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm,) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. Římanům, V každém člověku je hluboká propast, která může být vyplněna jen Bohem. Blaise Pascal LEDEN chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm, K Ať Kristus vírou přebývá ve vašich srdcích. Efezským, Ž. Mojžíšova, Marek,. úterý Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Žalm 0, Všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal. Lukáš, K. Mojžíšova, Marek, 0 Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí.. Janova,b K. středa Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm, V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským, Matouš, Efezským, Marek,. čtvrtek Všechny národy, které jsi stvořil, přicházeti a klaněti se budou před tebou, i uctívati budou jméno tvé. Žalm, F

9 BŘEZEN Pane mocný, Bože náš, ve svém skloň se slitování! Dle svých slibů, víme, dáš nám všem svoje požehnání. K tobě duše vzhlížejí, ty jsi naší nadějí! EZ, Jan, Filipským, Žalm. pondělí Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně. Žalm, Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům, Matouš, Marek,. úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.. Paralipomenon, Vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného. Židům, K Jób, ;, Marek,. středa Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm, Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova, Lukáš, Marek, BŘEZEN BŘEZEN Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan, Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv v příkrosti. Marcianus Aelius. úterý Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm, Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek, Jób, Marek, Začátek Jednoty bratrské v Čechách Založen exulantský sbor v Berlíně-Rixdorfu (nyní Neukölln). středa Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš, Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským, Matouš, Marek,. čtvrtek Já právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš, ÚNOR Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!, Lukáš, Efezským, Žalm. pondělí Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 0, Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům, Lukáš, Marek, BŘEZEN Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm, Důvěřujte Bohu! Důvěřujte mu absolutně! Nikdy nezoufejte nad jeho milosrdenstvím. Fjodor Mich. Dostojevskij. čtvrtek Bůh dal mi růst v zemi trápení mého.. Mojžíšova, K Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek, Jan,. Korintským, Marek, Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan, Kristus vstoupil na nebesa, aby mohl být všem přítomen. Dokud byl na zemi, byl od nás vzdálený, ale nyní nám je blízký. Marin Luther. pátek O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm, K V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.. Korintským, Jan, 0. Korintským, Marek,

10 BŘEZEN Jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Římanům, Matouš, Jan, Erasmus Rotterdamský vydává v Basileji svůj překlad Nového zákona. Ženy zvou ke světovému dni modliteb. pátek Ty sám znáš srdce všech lidí.. Královská, K Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.. Tesalonickým, Matouš 0, Jan,. sobota Já jsem řekl: Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš, S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Marek, Galatským, Jan, Koperníkovo dílo, jakož i kalvinistická teologie aj. knihy zařazeny do seznamu zakázaných knih (Index librorum prohibitorum). BŘEZEN. pátek Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš,0 Jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek,0 Židům 0,. Marek,. sobota Neboj se, už nezakusíš hanbu, nestyď se. Izaiáš, J Kdo trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.. Petrova, Lukáš, Marek, Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan,. Velkým proviněním člověka je to, že se může obrátit v každém okamžiku, a neudělá to. Marrtin Buber 0. neděle Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš, Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi, BŘEZEN. sobota Kéž je tvé ucho ochotné slyšet, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí. Nehemiáš, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan,. Petrova, Marek, Galileo Galilei se oficiálně zříká Koperníkova učení. Velikonoční neděle Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení, Lépe jest dobře zemříti nežli zle živu býti. Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Jan Hus. neděle Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm, F Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.. Korintským,0 V tmavém hrobě dal jsi sobě pro nás nízko ustlati, chtě pak zase v plné kráse slavně pro nás povstati., Marek,. Korintským, Marek, Velikonoční pondělí. pondělí Zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. Žalm 0, ÚNOR hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.. Korintským,. Korintským, Marek, Galileo Galilei slibuje, že opustí heliocentrický názor.. sobota Ty jsi, Hospodine, požehnal, i bude požehnaný na věky.. Paralipomenon, K Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.. Petrova, Galatským, Marek, Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm,) Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš, Ve zmateném hluku světa slyšíme věčnou píseň o životě jako čistou, jasnou melodii vznášet se nad celkem a dáváme se tak vést, což buď také naším osudem. Albert Schweitzer. neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izaiáš, Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned o ní pověděli Ježíšovi. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila. Marek,0 Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám.

11 BŘEZEN. pondělí Je lépe doufat v Boha než důvěřovat lidem. Žalm, F Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům, Efezským, Jan,. úterý Nejvyšší tak jako orel, jenž bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty, rozprostírá svá křídla a bere svůj lid, nosí ho na své peruti.. Mojžíšova, J Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nechť střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským, Jób, Jan,. středa Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví, Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským,0 Židům, Jan,0. čtvrtek Nebuď daleko ode mne, neboť tíseň je blízko a není spomocníka! Žalm, Z Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan, Jeremiáš, Marek, BŘEZEN Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš,0) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan, Všichni potřebujeme Krista, aby nás uzdravil. Přemysl Pitter. neděle Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád.. Paralipomenon, Kristus Ježíš je naší nadějí.. Timoteovi, Jsme ti poddáni v plném doufání. Víme, že jen ve tvé síle pracujeme v dobrém díle, že jen Kristův kříž vede lidstvo výš., Jan,0. Korintským, Žalm. pondělí Cti otce svého i matku svou.. Mojžíšova 0, K Odplácet svým rodičům, to je milé Bohu.. Timoteovi, Jan, Jan,. úterý Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.. Mojžíšova, ÚNOR. středa Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm, K Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.. Tesalonickým, Jan, Marek, Proti Jeronýmovi Pražskému vedena nová pře, byl obviněn ve 0 článcích; zastává se Husa, je odhodlán jít na smrt. Svaté oficium odsuzuje heliocentrický názor jako kacířský.. čtvrtek Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm, Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš,. Janova,, Marek, Nařízeno předvolání Galilea před kongregaci.. pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš, Kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych BŘEZEN Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.. Timoteovi,0 Lukáš,. Kor., 0 Marek, 0. úterý Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm, Téhož dne večer prvního dne po sobotě když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Jan 0,. Korintským,0. Petrova, 0. středa Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel, Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: Synu, jdi dnes pracovat na vinici! On odpověděl: Nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Matouš,. Korintským,. Petrova,. čtvrtek Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm, Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova,. Korintským,0. Petrova,

12 BŘEZEN 0 Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování.. Timoteovi, Jób, Jan,. středa Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš, Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš, Jan, Jan,, 0. čtvrtek Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!. Mojžíšova, Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. Židům,. Korintským, Jan,. pátek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš, Neboť Bůh, jenž řekl ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.. Korintským, Jan, Jan, BŘEZEN. sobota Vyzvedneš mne z hlubin země. Zmnožíš slávu mou a útěchu mi dáš. Žalm,0 F Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Matouš,0 Jan, Jan, Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm,) Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 0, Jsou dva druhy křesťanské existence: následování Krista, a její lacinější vydání, obdivování Krista. Soren Kierkegaard. neděle Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš,0 Kristus vám zanechal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.. Petrova,. Kriste, jenž jsi světlo denní, zažeň od nás zlé mámení; víme, že jsi Světlo světel, věčného Světla zjevitel. ZCČSH, Marek 0, Židům, Žalm 0 Umírá český král Vladislav Jagellonský, za jehož vlády byla Jednota pronásledována. DUBEN DUBEN Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.. Petrova, Je nám určeno, abychom nežili pro sebe, ale pro něco, co má přijít. Albert Schweitzer. pátek Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Žalm 0, Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.. Korintským,. Korintským,. Petrova,, Zemřel biskup Leonhard Dober, první bratrský misionář v Západní Indii.. sobota Ztište se a vězte, že já jsem Bůh. Žalm, F Ježíš řekl apoštolům: Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte! Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Marek,. Timoteovi,. Petrova, 0 ÚNOR. neděle Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Žalm, v Kristu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským, Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému. EZ, Marek, Římanům, Žalm. pondělí My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.. Paralipomenon, Tady nemáme místo k trvalému pobytu, to hledáme teprve pro budoucnost. Židům, P. Mojžíšova, Marek,. úterý Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Izaiáš, Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.. Korintským,0 Jób, 0 Marek, 0

13 KVĚTEN 0 Jan,. Timoteovi, a Žalm. pondělí On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Izaiáš, Toho, jenž nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.. Korintským, Marek,. Korintským,. úterý Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm, K Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Polepšete se a věřte v radostné poselství. Marek, P Lukáš,. Korintským, Začátek Hesel v Ochranově. středa Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm,. Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš, Marek,. Korintským, 0 Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan, DUBEN. čtvrtek Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš, Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek, Efezským,. Petrova,. pátek Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.. Paralipomenon 0, Napravte se a změňte své smýšlení, aby vaše hříchy byly zahlazeny a aby přišla od Pána doba oddechu. Skutky, 0 P Matouš,0. Korintským,. sobota Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm,0 Slepý žebrák Bartimaios se dal do křiku: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 0, Jan,. Korintským,0 Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm,) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!. Korintským, DUBEN Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní.. Tesalonickým, Pán Bůh je síla má, všecka obrana má! Bezpečně má státi, aniž se lekati duše má. EZ, Jan 0, 0. Petrova, Žalm. pondělí Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Malachiáš,0 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.. Korintským, Jan 0, 0. Petrova,. úterý Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos, Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Matouš, Matouš, 0,. Petrova,. středa Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm, Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.. Petrova, Jan,0. Petrova, KVĚTEN. čtvrtek Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm, Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Matouš, Lukáš, Skutky, Filipským,. pátek Přívětivá odpověď uklidňuje zlost, ale urážlivé slovo rozpoutává hněv. Přísloví, J Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce.. Timoteovi, Jan,. Korintským,. sobota Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš, Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš, Zjevení,. Korintským, Ekumenický modlitební týden Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm,)

14 DUBEN Skutky, kterými má tvůj život rozkvést, zrají pouze na Božím slunci. P. Hindemith. neděle Budu zpívat o tvé síle a zjitra jásat nad nad tvou milostí, neboť jsi byl má tvrz i moje útočiště v den mých úzkostí. Žalm, F Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!. Korintským, Pane, jenž z jasu vládneš tmám, zákon jsi náš i Soudce sám. Původce lásky, žehnáš všem zrozeným v tomto světě tvém. ZCČSH, Jan,. Janova, Žalm. pondělí Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Daniel, Slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Zjevení,0 Římanům,. Korintským,. úterý Dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho. Žalm 00, K KVĚTEN KVĚTEN Nevíte snad, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!. Korintským, Když Bůh přebývá v duši člověka, pak jeho pohled může obdařit Bohem i ostatní lidi. M. Quoist Týden oběti za misii Rogate (Modlete se!) Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm,0 Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne. Jan Hus. neděle Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš, Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých.. Timoteovi, Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se a odkud, Bože, soudíš svět, jsou všichni lidé stejně blízko ku tvé spáse, velcí i nevýznamní na pohled. EZD, KVĚTEN Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan, Nejde o to, aby Bůh slyšel, za co se člověk modlí, ale o to, aby v modlitbě vytrval tak dlouho, dokud neuslyší, čeho si Bůh žádá. Soren Kierkegaard. neděle Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Jeremiáš 0, Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům, Dej nám, kteří ctíme tebe, zde již okoušeti nebe, dárce všeho, sestup k nám! V tvém chcem světle jíti dále, stále voď nás, neustále, tam, až k nebes výšinám. Amen., Jan,, Efezským, Žalm. pondělí Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin. Ezechiel, DUBEN. pátek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.. Mojžíšova, Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům,.. Petrova, 0. Petrova,. sobota V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Žalm, Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem; chválili Boha. Skutky, Skutky,. Petrova, Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm,) Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 0,.. Život je to, co s námi Bůh zamýšlí. Dietrich Bonhoeffer 0. neděle Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil Hospodin skrze svého služebníka Mojžíše.. Královská,

15 DUBEN. čtvrtek Chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Žalm 0, K Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek,. Korintským,.. Korintským,. pátek Nechci bez ustání obviňovat ani stále ukazovat hněvivost. Izaiáš, J Bůh nás zachránil a povolal svým svatým povoláním, a to ne snad proto, že jsme my něco vykonali, ale proto, že on tak svobodně rozhodl a pro jeho milost. Té se nám dostalo vzhledem na zásluhy Krista Ježíše.. Timoteovi, P Zjevení,. Korintským, Požár Lešna; J. A. Komenský přišel o vše, odchází z Lešna. 0. sobota Chránil svůj lid jako zřítelnici svého oka.. Mojžíšova,0 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.. Janova, Jan,0. Korintským, DUBEN Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista.. Korintským,. Korintským,. Korintským, 0. středa Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš, K Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.. Petrova, Jan,. Korintským,. čtvrtek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš, Náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.. Timoteovi, Římanům,. Korintským,. pátek Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš, Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí. Zjevení, K Jan,. Korintským,. sobota Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 0, DUBEN 0 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.. Korintským,. Mojžíšova,. Petrova,. úterý Hospodin vysvobodil mne, a proto písně zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově. Izaiáš,0 K Chvála buď Bohu,jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!. Korintským, Jób,. Petrova,. středa Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš,. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek, 0 Izaiáš,. Petrova,. čtvrtek Chválíme tě Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Žalm, K S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským, Jan,. Petrova, KVĚTEN Víte o naději, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste. Koloským, Ezechiel, 0. Korintským, 0 Generální kongregace koncilu: Závěrečná zpráva o Jeronýmovi; tvrdý postup proti wyclifsko-husitské herezi. 0. úterý Zachráním vás, abyste se stali požehnáním. Zachariáš, J Pavel píše:: Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha.. Korintským,. Janova,. Korintským,. středa Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 0, Vzal ji za ruku a řekl: Talitha kum, což znamená: Děvče, pravím ti, vstaň! Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek, Izaiáš,. Korintským,. čtvrtek Neboj se a neděs! Jozue, Bojuj dobrý boj víry.. Timoteovi, Skutky,. Korintským,

16 DUBEN Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.. Korintským, Zjevení,. Korintským, Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm,) Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm, Existuje cesta, kterou musíme všichni projít: most vzdechů, klenoucí se k věčnosti. Sore Kierkegaard. neděle S pláčem jdoucí a s pokornými modlitbami zase přivedu, a povedu je podlé tekutých vod cestou přímou, na níž by se nepoklesli; neboť jsem otec Izraele. Jeremiáš, K Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan, Chval Pána svého písní a jásej s radostí, že z trápení a tísní své stádce vyprostí. Když voláš k němu v bídě a v protivenství čas, on na pomoc ti přijde a sílu dá ti zas. EZ 0, Matouš, 0 Koloským, Žalm DUBEN. pondělí Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš, My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.. Korintským, Přísloví,. Korintským,. úterý Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób, Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům,. Samuelova,. Korintským, Synoda v Žeravicích u Kyjova: Řád církevní Jednoty Bratří českých; ordinováni Jan Amos Komenský a Mikuláš Drabík.. středa Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel, J Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi, Římanům,. Korintským, 0. generální zasedání Kostnického koncilu; oznámeno, že všichni svědkové proti Jeronýmovi již byli vyslechnuti. KVĚTEN. pátek Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 0, Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.. Janova, Efezským,. Korintským,. sobota Nepožádáš manželky bližního svého.. Mojžíšova, K Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti.. Tesalonickým, Jan,. Korintským, Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš, Proti křesťanu, který doufá v Boha, lze bojovat, ale nikoli ho přemoci. Cyprián z Karthaga. neděle Hledám tě celým srdcem svým; nedej mi vzdálit se od tvých příkazů. Žalm,0 F Je dobře, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům, P Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, pročež k nebes výšinám hleďme s důvěrností, DUBEN Quasimodogeniti (Jako narozené děti.. Petrova,) Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.. Petrova, Zvol si za střed svého bytí Boha a uvidíš, jak se tvůj chaos změní v kosmos. K. Spieckerová. neděle Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš, Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.. Tesalonickým, Kdo Bohu ve všem oddává se a v něm své skládá doufání, jej Bůh i v těžkých vichřic čase v svých křídel stínu uchrání: v něj, v Nejvyššího, víru mít, toť silný hrad a mocný štít., Jan 0,. Petrova, Žalm. pondělí Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš,

17 ČERVEN. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským, K Potřebujeme chudé, abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těchto nejchudších z chudých. Matka Tereza z Kalkaty. neděle Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Izaiáš, Tehdy, řekne-li vám někdo: Hle, tu je Mesiáš, hle tam, nevěřte! Marek, Tvůrce mocný nebe, země a co svět se jmenuje, jehož božství všechno plémě v celém světě zjevuje, tebe Pána pánů vzývám, patřit k tvému smím nebi, tím vědomím pookřívám, tebe duch můj velebí. ZCČSH 0, Lukáš, Římanům,0 Žalm 0, 0. pondělí Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm, Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil.. Korintským, Galatským,. Mojžíšova,,. úterý Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.. Mojžíšova, KVĚTEN. neděle Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Žalm, Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš, Neodkládej, Pán tě volá, obrať se už dnes! Dnes mu srdce, duši svoji i své hříchy vznes! Pán tě volá, neotálej, teď je vhodný čas, nevíš, zda tě zítra bude Ježíš volat zas. ZCČSH, Lukáš,. Janova, Žalm 0. pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: Jsem, který jsem.. Mojžíšova, Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš,0 K Skutky,. Korintským, Mistr Jeroným Pražský byl na. zasedání kostnického koncilu odsouzen jako kacíř, předán světské moci a upálen na hranici.. úterý Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 0, To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan,. Korintským,,. Korintským, KVĚTEN. čtvrtek Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš, Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek, Efezským,. Korintským, Jeronýmův veřejný výslech na generální kongregaci koncilu; Jeroným se hlásí k Husovi a Wiclifovi.. pátek Bože, nechť bídní neodcházejí s hanbou! Žalm, K Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.. Korintským,. Petrova,. Korintským,. sobota Bůh vykoupil duši mou, aby nešla k mrtvým, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób, K Bůh vzkřísil Pána a vzkřísí svou mocí i nás.. Korintským, Jan,. Korintským,. neděle po sv. Trojici Ježíš řekl učedníkům: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 0, Čím hlubším se stal duchovní život křesťana, tím pohotověji se ve svém nitru stará o vůli Boží. Romano Guardini ČERVEN Bůh není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky,. Korintským,. Mojžíšova,. středa Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.. Mojžíšova 0, Kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.. Janova, Marek,0. Mojžíšova, 0. čtvrtek Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Žalm, Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.. Korintským,0. Korintským,. Mojžíšova,.. pátek Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Žalm, Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan, Lukáš, 0. Mojžíšova,

18 ČERVEN 0 ČERVEN Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.. Mojžíšova, Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá. K. H. Waggerl. středa Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 0, Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan, Ezechiel,. Korintským, Výklad Jana Blahoslava na. kapitolu Zjevení význam číslice. čtvrtek Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel, V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš, Jan,. Korintským, 0. pátek Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při ČERVEN. středa Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin?. Mojžíšova, O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky,0 Micheáš,. 0. Mojžíšova,. čtvrtek Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm, Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům, Matouš, 0. Mojžíšova,. pátek Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš, Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha.. Janova, Galatským,. Mojžíšova, Započala výstavba Ochranova.. sobota Jeruzalém se pro mne stane jménem plným jásotu, ctí, zaskví se přede všemi národy světa. Jeremiáš, J Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování. Římanům, Jonáš, 0. Mojžíšova, ČERVEN. sobota Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 0, Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům, K Matouš 0,. Mojžíšova,. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským, Zapomeňte na sdílení ideí evangelia, obzvláště těch krásných. Soustřeďte se raději na sdílení života, jenž je evangeliem proměněn. M. Quoist. neděle Neboj se, jsem s tebou a požehnám ti.. Mojžíšova, Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky, Ó Bože, obratiž nás, Bože všemohoucí, ať pokání činíme včas pokorné a vroucí., Lukáš,. Korintským, Žalm. pondělí Milujte Hospodina všickni svatí jeho! Žalm, K KVĚTEN tento den dnem svatým jest, v němž ti zvlášť chcem vzdávat čest., Jan, Římanům, Žalm. pondělí Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu.. Mojžíšova, V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům,0. Mojžíšova, 0. Korintským, Mistr Jeroným Pražský je vězněn v Kostnici právě jeden rok jeho veřejnému výslechu je vyhrazen celý den.. úterý Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo nuzným odnímají možnost obhajoby! Izaiáš 0,. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Jaké spolužití má světlo s temnotou?. Korintským, Izaiáš,. Korintským,. středa Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm, Pavel píše:: Pán při mně stál a dal mi sílu.. Timoteovi, Skutky,. Korintským,

19 ČERVEN. neděle Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm,0 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, pevně se držte víry. Koloským, Vezmi, Pane, život můj, své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu tvou vždy hlásat nech!, Lukáš,.. Tim., Žalm 0,. pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš, Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan, Lukáš, 0. Mojžíšova,. úterý Svěř Pánu svou cestu a spolehni se na něho, on sám zasáhne. Žalm, K Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům, Soudců 0,. Mojžíšova, 0 ČERVEN oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm, K Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským, Jeremiáš 0,. Korintským,. sobota Nad domem Judským se slituji, a nevysvobodím jich lučištěm a mečem, ani bojem, koňmi neb jezdci. Ozeáš, K Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům, Jonáš,. Korintským,. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš, Místo toho, abychom si stěžovali, že Bůh zůstává skrytý, měli bychom mu být spíše vděčni za to, že se nám do takové míry zjevil. Blaise Pascal. neděle Mojžíš řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!. Mojžíšova, Když přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Jan, K KVĚTEN Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Marek, K Skutky,. Korintským 0,, 0. pátek Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem.. Mojžíšova, Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Efezským, Skutky,. Korintským,. sobota Pán Bůh je slunce i štít. Žalm, F Nemějte tedy starost. Matouš, Skutky,. Korintským, Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš, Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest. Karl Barth. neděle Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš, Skrze Krista smíme v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským, Bože velký od věčnosti, jenž svět řídíš, spravuješ, mne též vedeš od mladosti, stále dobrým daruješ: ČERVEN Jest jediný Bůh a není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary. Marek, Galatským,. Mojžíšova,. úterý S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš, Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan, Římanům,. Mojžíšova,. středa Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu.. Mojžíšova,0 Bůh neopomenul o sobě vydávat svědectví dobrodiním, dávaje vám z nebe deště i úrodné časy,zahrnuje vaše srdce potravou a blažeností. Skutky, J Ezechiel,. Mojžíšova, 0. čtvrtek Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš, Zavolal svých dvanáct. I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Marek,. Skutky,. Mojžíšova, Císař Josef II. navštívil Ochranov.

20 ČERVEN Tys zemi s nebem založil a jako Pán je chráníš. Dej ve svém světle vidět cíl, o kterém ty sám jen víš. Ať milujeme ze všech sil ty, které jsi k nám připojil, sám dokud nezvítězíš. EZ, Lukáš, Efezským, Žalm. pondělí Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš, Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš, Přísloví, 0. Korintským,0-0-0 Bitva u Ústí nad Labem husitské svazy porazily německé žoldnéře.. úterý Značíš mi cestu životem. Žalm, F Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům, K. Mojžíšova,. Korintským,. středa Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm, Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan, Jan,. Korintským, ČERVEN. čtvrtek Bůh nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.. Samuelova, Zákoníci říkali: Jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek, Matouš,. Korintským,0 0. pátek Kdo jest Bůh silný na nebi aneb na zemi, jenžto by činiti mohl skutky podobné tvým, a moci podobné tobě?. Mojžíšova, K Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš, Jan,. Korintským,. sobota Tvůj služebník bývá nařízeními Hospodinovými varován. Žalm, Z Dávejte pozor, jak poslouchat. Lukáš, P Jonáš,. Korintským,. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš,0 Dělejme to, co udělat můžeme, a ostatní už Pán Bůh nějak doplní. Jan Bosko ČERVENEC 0 ČERVENEC Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.. Mojžíšova, Člověk si uvědomí, co má, když ho Bůh přijde požádat o dar. Rabíndranáth Thákur. pátek Co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.. Paralipomenon, Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání.. Korintským,. Korintským, 0. Mojžíšova,. sobota Bože, ze země mrtvých vyvedl jsi mne a vyvodils mne mne ze zástupu do hrobu sestupujících. Žalm 0, F Vysvobodil nás z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským, Filipským,. Mojžíšova, KVĚTEN odkudž pomoc přichází nám vždy v pravé době tam, kde duše nachází nové síly v mdlobě., Jan, Skutky, Efezským, Svatodušní pondělí. pondělí Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh. Zachariáš, Byli jste jako ovce bloudící, ale nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich.. Petrova, K Matouš,. Korintským, Žalm 0. úterý Budete nazýváni Hospodinovi kněží, bude se vám říkat Sluhové našeho Boha. Izaiáš, Kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo.. Timoteovi, Skutky,. Korintským 0,. středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.. Mojžíšova, Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským, Skutky,. Korintským 0,. čtvrtek Všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky. Izaiáš 0,. K

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

vězněn, vyslýchán, odsouzen a nakonec 30. června abecedy, jejíž litery značí i číslice. (Písmena, uvedená

vězněn, vyslýchán, odsouzen a nakonec 30. června abecedy, jejíž litery značí i číslice. (Písmena, uvedená 5 V roce 1611 byl během vpádu pasovských vojsk klášter vypleněn, mniši pobiti a z celé třísvazkové bible se nám dodnes dochoval jen prostřední svazek (od 1. knihy Paralipomenon až po Žaltář); tím pádem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 0 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš, K Copyright 0 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 0 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více