Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 11. prosince 2005 * cena 7 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 11. prosince 2005 * cena 7 Kč"

Transkript

1 NOVÝ ČS. ZÁPAS 50 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 11. prosince 2005 * cena 7 Kč Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš." (J 1,20) (J 1,19-28) Lidské srdce přijímá Boží Slovo Tehdy "se stalo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, synu Chilkijášovu, z kněží v Anatótu" (srov. Jr 1,1-2) za toho a onoho judského krále. Avšak nyní "stalo se slovo Boží", slovo, které se doposud neobrátilo k prorokům, "k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti" (Lk 3,2). Neboť víru přijme "mnoho dětí bude osamělé, více než té, která má muže," (srov. Gal 4,27; Iz 54,1), a proto se "stalo slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti". Všimni si, že má věta silnější význam, chápe-li se slovo "poušť" v duchovním významu a nejen ve významu doslovném a prostém. Ten, kdo káže "na poušti", marní nadarmo svůj hlas, protože tam není nikdo, kdo by ho slyšel. Kristův předchůdce, "hlas volajícího na poušti" hlásá na poušti duše, že nemá pokoje. Nejen tehdy, ale i dnes je Jan "svíce hořící a zářící" (Jan 5,35), která přichází "aby hlásala křest pokání na odpuštění hříchů". Po něm přichází "pravé světlo" (Jan 1,9) a lampa sama praví: "On musí růst, já však se menšit." (Jan 3,30) Boží Slovo se tedy káže "na poušti" a šíří se "v celém okolí Jordánu". Kudy všude vlastně musel Křtitel chodit, když ne kolem Jordánu, aby postrkoval ke koupeli ve vodě všechny, kdo chtěli konat pokání?... U proroka Izajáše nacházíme již citovaný starozákonní text: "Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!"" (Iz 40,3). Hospodin chce ve vás najít cestu, aby mohl vstoupit do vašich duší a dokončit svou pouť. Připravte tedy pro něj stezku, o níž je psáno "vyrovnejte na pustině silnici". "Hlas volajícího na poušti." To je hlas, který volá: "Připravte cestu!" Uši nejprve zaslechnou hlas, a teprve po hlase, nebo lépe spolu s hlasem, slovo, které pronikne sluch. Takto Jan hlásá Krista. Podívejme se, co hlas ohlašuje ohledně Slova. Říká: "Připravte cestu Pánu." Jakou pěšinu máme Pánu připravit? Jedná se snad o cestu v materiálním smyslu? Copak Boží slovo může jít po takové silnici? Nebo je spíš třeba připravit Pánu vnitřní cestu a připravit ve svém srdci přímé a rovné cesty? Po takové silnici přichází Slovo Boží, které se ujímá svého místa v srdci člověka, který je schopný jej přijmout. Obrovské je srdce člověka, prostorné, vždy schopné Slovo přijímat, pokud je čisté. Chceš poznat svou velikost a svou rozsáhlost? Zachovávej rozměr božských poznání, které obsahuje. A srdce ti říká: "On mi dal pravé poznání toho, co je, abych znal uspořádání vesmíru a působení živlů, počátek, konec a střed časů, střídání slunovratů a proměny ročních dob, koloběhy roku a postavení hvězd, povahu živočichů a pudy šelem, sílu duchů i myšlení lidí, rozmanitost rostlin a léčivou moc kořenů." (Mdr 7,17-20) Vidíš tedy, že srdce člověka není vůbec malé, když obsahuje tolik věcí. Musíš se nad jeho velikostí zamýšlet, ne podle jeho fyzických rozměrů, ale podle možnosti jeho chápání, které je schopné pojmout poznání tolika skutečností. Aby se mi i prostým lidem povedlo ukázat velkolepost lidského srdce, vezmu si několik příkladů z každodenního života. Kolik jen bylo měst, která jsme ve svém životě navštívili a všechny je uchováváme ve svém duchu - jak vypadala, kde se nachází náměstí, hradby, veřejné budovy, to vše zůstává v našem srdci. Silnice, po které jsme cestovali, zůstává nakreslená a načrtnutá v naší paměti. Ve své tiché mysli je zachováno i moře, po kterém jsme se plavili. Jak jsem vám řekl, srdce člověka není vůbec malé, pokud dokáže obsáhnout toto všechno. A pokud není tak malé, když se do něj schovají všechny tyto věci, lze v něm bez problémů připravit cestu Pánu a narýsovat přímou stezku tak, že po ní Slovo a Boží Moudrost mohou přijít. Připravte pěšinu pro Hospodina, chovejte se ctnostně, vyrovnejte cestičky dobrým jednáním tak, aby Slovo Boží do vás nalezlo cestu bez překážek a přineslo vám tak poznání tajemství a svého příchodu, "jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen" (1 Pt 4,11). Origenes Origenes ( ) je bezesporu jednou z nejvýznamnějších postav církve celého starověku. Jako nikdo jiný ovlivnil křesťanské myšlení. Známý je jeho vřelý vztah k Písmu, které vykládal alegorickou metodou, jak je poznat i z naší ukázky. Bibli obrazně považoval za vtělení Božího Slova do písmen. Narodil se v Alexandrii v křesťanské rodině, jeho otec podstoupil roku 202 mučednictví. Ve věku 18 let dostal Origenes za úkol vést vzdělávání katechumenů v alexandrijské církevní obci. Až do roku 230 vyučoval v Alexandrii, psal knihy a podnikal cesty po světě. Roku 230 se dostal do sporu s alexandrijským biskupem Démetriem, především kvůli svému kněžskému svěcení, které obdržel v Palestině, ale také kvůli závisti, kterou způsobilo množství jeho spisů (napsal asi 2000 knih!). Odešel tedy do exilu do Césareje v Palestině, kde založil novou školu. Za Deciova pronásledování v r. 249 byl uvězněn a mučen, krátce nato zemřel, nejspíše v Týru. Pracovní překlad a poznámka k autorovi: David Vopřada

2 2 OZVĚNY NZ 50/05 Zrnka moudrosti Posláním církve není měnit svět. Jestliže církev plní své poslání, změní svět. Carl Friedrich von Weizsäcker, německý atomový fyzik a filosof, aktivní pacifista Je-li tu řeč o poslání, má autor výroku na mysli politické poslání - vždyť každá církev má přirozeně i za úkol zlepšovat svět stejně jako každý člověk na Zemi. Církev oslovuje jednotlivce, jejich svědomí, jejich duše. Jednou z jejích centrálních úloh je duchovní péče. Účastní-li se církev přesto politického života, překračuje citlivou hranici; tato hranice byla stanovena, poněvadž spojení církve s politikou, jak je poznal evropský středověk a jak je dosud obvyklé ve fundamentalistických islámských státech, vede, žel, často k tyranii a k náboženskému teroru. O tom, zda člověk jedná eticky odpovědně, přece nerozhoduje jeho příslušnost k některé církvi. Dokonce ani víra v Boha nebo ateismus nepůsobí rozdílně pokud jde o životní praxi. Morálka, etika a humanita mají jiné kořeny. Takovou moudrost předpokládá autor výroku, mluví-li o poslání církve a jemuž přirozeně přičítá vliv na změnu světa k lepšímu. Otřeseli církev - ať už jakéhokoliv vyznání - svědomím lidí a připomene-li jim podstatu jejich lidství, pak vykoná obrovské dílo. * * * Nejdůležitější věci v životě nelze koupit. Dostáváme je darem, jestliže jsme se jim věnovali a když jsme poznali jejich cenu. Autorka neznámá Opět nadešel čas dárkových poukázek, dárků s možností výměny, domluvených dárků. Jen neudělat něco špatně! Nebo je lepší na dávání dárků resignovat? Stejně už má každý všechno. Přitom je obdarování, když se podaří, nádherná zkušenost, kterou mohou lidé spolu prožít. Nejde o materiální hodnotu. Důležitá je myšlenka, dobrý úmysl. Nechvátejme tedy tolik s úmyslem zříci se dávání dárků. Neškrtejme ze svého života možnost vyjádřit něco přátelského! Několik jednoduchých pravidel hry by však mělo platit: obdarovaní by měli mít právo na své pocity, i když jsme s výběrem svého dárku neuspěli. Neptejme se nikdy, jak jsou s dárkem spokojeni - jestliže udělal radost, dají to najevo. Čím méně budeme na obdarované "naléhat", tím spíš mohou svobodně vnímat dobrý úmysl, za ním se skrývající lásku. Mohou-li se dárku v klidu věnovat, otevře se nejlépe jeho ideální hodnota. Tím vzniknou dobré pocity mezi všemi zúčastněnými - a to je ten nejkrásnější vánoční dárek. Přeložil: Josef Špak Jak dál s naším časopisem Nedávno jsme vyhlásili malou anketu, ze které jsme chtěli odvodit, jak postupovat ohledně vydávání našeho časopisu v budoucnoti. Sešla se řada ohlasů, z nichž je vidět, že jste si Nový čs. zápas oblíbili a neradi byste se ho vzdali. Navíc se v poslední době příliš nejevilo, že by se oficiální Český zápas po odstoupení dr. Jana Schwarze příliš zlepšil, hlavně pokud jde o informování členů naší církve o aktuálním dění. Toto bylo zvlášť patrné po zasedání Církevního zastupitelstva, kdy se z oficiálního Českého zápasu nebylo možné pořádně dozvědět, o čem se vlastně jednalo. O informování o zasedáních ústřední rady platí totéž. Na straně druhé asi není příliš únosná situace, kdy v jedné církvi vycházejí zápasy dva. Všechno se ještě zkomplikovalo, když naše šéfredaktorka, dr. Helena Noemi Bastlová, ve snaze nepoškodit církev na veřejnosti tím, že by trvala na soudním projednání nespravedlivé výpovědi, přistoupila na dohodu, jejíž součástí bylo, že nesmí Nový čs. zápas vydávat. Ustoupila natolik, že se vzdala všech funkcí i podstatné části finanční náhrady a podle rozhodnutí minulého zasedání ústřední rady pracuje v úřadu ústřední rady jako redaktorka. Poté, co vedoucí redaktorka Českého zápasu Jana Kmentová, dala výpověď a okamžitě se vrátila do pražské diecéze, 3. NEDĚLE ADVENTNÍ Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte Jan Křtitel skromně poukazuje, že sám je pouze hlasem zvěstujícím čas Mesiášova příchodu. Je svědkem a služebníkem Spasitelovým. Kristus je ústřední postavou dění spásy. Pohled na něho nesmí být zakrýván čímkoli jiným - ani obřadem sebevíce povznášejícím. Vánoce slavené s velkou okázalostí, s hojností všeho, s líbivými zvyky a sváteční náladou, nemusí ještě být křesťanskými svátky. Těmi se stanou teprve tehdy, zazní-li při nich jasně evangelium o narození Božího Syna, přijmeme-li tuto zvěst do srdce a prožijeme-li ve víře požehnanou blízkost svého Spasitele. kde pokračuje ve vydávání časopisu Husita, nebyl opět v redakci Českého zápasu nikdo, kdo by byl schopen vydávání oficiálního církevního periodika zajistit. Stejně jako před nástupem Jany Kmentové se této práce ujala dr. H. Bastlová. Ústřední rada se sejde 10. prosince a měla by situaci v Českém zápase projednat. Doufejme, že už přestane experimentovat a jmenuje na místo šéfredaktora někoho, kdo práci rozumí a spolehlivě vydávání zajistí. V každém případě náš časopis od ledna poněkud změní strukturu, protože snad už nebude nutné některé věci suplovat. Záznamy z dění v církvi i z jednání jejích orgánů tu však najdete vždycky stejně tak jako většinu oblíbených rubrik. Časopis bude mít redakční radu, která se ustavuje. Jsou v ní mj. br. Emil J. Havlíček a ses. Naďa Brázdilová - cílem je, aby měla zastoupení každá diecéze. Bude vycházet dál jako týdeník, znovu však připomínáme platební kázeň. S tímto číslem dostáváte objednací lístky. Závazné objednávky, prosíme, pošlete obratem na dosavadní adresu redakce. Číslo účtu pro zaslání předplatného zůstává zatím stejné. A na závěr nejdůležitější změna - od ledna se bude náš časopis jmenovat Svoboda svědomí v návaznosti na činnost Jednoty duchovenstva. Z kazatelského plánu na tuto neděli Texty: Iz 61,1-2a nebo Ex 19,3-6, 1Te 5,16-24, J 1,19-28, Iz 61,10 nebo Ž 11,5-7 K, 1Te 5,16-24 nebo Sk 13,23-25 Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za dobrou zprávu o tom, že i my máme být uzdraveni a vysvobozeni. Děkujeme za všechny lidi, kteří nám tuto dobrou zprávu z tvého příkazu zvěstovali a zvěstují. Prosíme o dary tvého Ducha, abychom i my mohli být posly, kteří zvěstují tvou pomoc světu a všem lidem v něm. Vhodné písně: 203, 31, 309

3 NZ 50/05 NAD PÍSMEM Královská korunovační silnice pro Boha Potěšitele Bratři a sestry, milý sbore, když tato slova zazněla poprvé, byl Izrael v babylónském zajetí a dostával tam co proto za svou nevěrnost vůči Hospodinu. Těm, kdo byli sraženi Božím soudem tak, že ztráceli všechnu naději, tentýž Bůh poslal slova potěšení, evangelium. Těm se Bůh opět vemlouval do srdce, jako ženich nevěstě, ty Bůh nechal ujistit, že jeho hněv má omezenou lhůtu, kdežto jeho láska je věčná. Právě těm, kdo nyní tak dokonale dopláceli na minulou pošetilost, ohlašuje svůj příchod v milosti a v moci, a právě od nich žádá, aby mu začali připravovat cestu. A ne ledajakou cestu, přímo slavnostní korunovační dálnici, urovnanou a pokrytou rouchy a palmovými ratolestmi, jak se tenkrát chystala světským panovníkům, když se ujímali vlády. Když se blíží Král králů, tak se totiž také blíží jeho korunovace. Je třeba odpovědět jeho heroldům a náležitě přijmout ohlašovanou návštěvu všech návštěv. Je třeba udělat vše proto, aby tento Král poznal, že přichází mezi ty, kdo jsou jeho a kdo uznávají jeho svrchovanost. On chce být kupodivu přivítán těmi, kdo ho tak strašně zklamali, neboť jeho dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. On je Král, který si nepořizuje dokonalejší lid tím, že vypoví smlouvu a vymění jej, ale tím, že smlouvu zachovává, ať se děje, co chce, a lid si vychovává jako Otec děti. Ačkoli my zrovna neplatíme za svou převrácenost v otroctví kruté velmoci, jež chce celý svět uhníst k svému obrazu, a politickou porobu už máme za sebou, i s námi Bůh jedná podobně. Také i nám oznamuje, že náš hřích je pro něho minulostí, že nás nenechá dále nést jeho následky a že již nedopustí, aby hřích stál mezi ním a námi, mezi námi a Božím požehnáním. V Ježíši přichází jako ten, jenž odnáší hřích světa a také náš, přichází s odpuštěním a smířením. I nám oznamuje, že pro něho nejsme cizí, ale že nás považuje za své, chce nám dát okusit svou dobrou vládu a stojí o projevy naší lásky a poddanosti. I nám říká, že nás nevyměnil, když jsme na jeho svaté jméno nakydali všemožnou pohanu, ale že nám chce dát novou budoucnost. A proto můžeme také dělat něco my: můžeme brát vážně hlas volajícího, jenž nás zve, abychom připravovali Boží cestu k nám. Hlas volajícího schválně vyhlašuje, že Boží korunovační silnice má být připravena na poušti. Poušť v našem pojetí je vyprahlé, pusté místo, kde se vůbec nedá žít, kde člověk žízní a hladoví a je opuštěn. Když tedy silnice pro našeho Boha má být připravena na poušti, tak našinec usuzuje, že ani ten největší úhor nemůže být překážkou v přípravě na zázrak Boží blízkosti. K Izraeli ale nemluvila při zmínce o poušti pouze pustota místa, tak podobná pustotě našich všedních dnů. Kdo se nechá tou pustotou příliš fascinovat a rozhovoří se zde o tom, že ve vyprahlosti, beznadějnosti života není bláhové začít počítat s Bohem mocným a milostivým, ten má jistě pravdu, protože to potěšující a burcující slovo znělo k otrokům, kteří neměli zhola nic. Jistě si můžeme pamatovat, že Bůh se nám přibližuje i tehdy, když je všecko kolem velice nepříznivé a že i tehdy mu to máme oplatit. Ale měli bychom jít hlouběji, k tomu, co poušť znamenala pro Izrael, aby nám neušlo, že Bůh svou radostnou zvěst ještě vystupňoval. Pro Izrael poušť souvisela s vyjitím z Egypta, byla místem Božích zásnub s Jeho lidem, místem nejužšího společenství Hospodina a Izraele. A současně byla i místem poskvrněným mnohonásobným vzdorem vůči Boží lásce. Proroci odedávna vyhlašovali, že při skonání tohoto věku Bůh znovu vyvede svůj lid na poušť a znovu si jej tam zasnoubí poutem, které pak už nikdy nebude porušeno nevěrou. Kdo měl uši k slyšení, pochopil z narážky na poušť, že nové Boží zásnuby jsou zde, jsou blízko, a s nimi se blíží i nerušené obecenství mezi Bohem a jeho lidem, mezi Bohem a každou jednotlivou duší. My můžeme doříci, že na těchto zásnubách sloužil jako starosvat Jan Křtitel a že uváděl ženicha, jímž je Ježíš z Nazareta. Můžeme doříci, že ty zásnuby se konaly na poušti u Jordánu, a pak po celém Izraeli: v Galileji, v Judsku, v Jeruzalémě, a byly nakonec zpečetěny na Golgatě. Od té doby jsou opět nerozlučně spojeni Bůh a Izrael, ale nejen to. I Bůh a lidstvo, Bůh a kterýkoli člověk. Od té doby je pro lidi připraveno jako dar nové srdce, aby mohli tomuto spojení dostát; aby jej už nepociťovali jako břemeno, které je třeba odhodit, ale jako výsadu, vyznamenání, obdarování a potěšení v životě i smrti. Když Bůh přichází s tak velkými věcmi, chce být také náležitě přijat. On ze své strany připravil vše, ale nyní vyzývá nás k přitakání, k otevření se, aby toto jeho dílo nešlo kolem nás, ale skrze nás. Říká: Odstraňte Děkujeme, Pane Ježíši, za chléb života i kalich naděje v obecenství se všemi tvými vyvolenými. Provázej nás svým požehnáním v adventním čase příprav. Zbav nás všeho marného shonu a neklidu a dej v Duchu svatém touhu po jednotě ve víře, naději a lásce v rodinách, v církvi i v celé společnosti. Amen. FRANTIŠEK MOC 3 mi z cesty všechny překážky. A nemá na mysli jen vnější planýrování, jako při stavbě dálnice nebo železnice, která se zakusuje do kopců a přemosťuje doliny, i když ty tehdejší korunovační silnice měnily hrbolatou krajinu v rovinku, po které se koňmo jelo jedna radost. On nepotřebuje, aby zmizely kopce a doly, není vlak, co jezdí jen tam, kde nemá převýšení větší než 12 stupňů. Ale zcela nutně vyžaduje, aby zmizelo všecko vyvyšování i ponížení. Když je Bůh přítomen ve svém majestátu, pak se všechny domnělé výšiny stávají směšnými a my je smíme takto uvidět. Všechna lidská sláva, majetek, postavení a moc, to vše se proměňuje v kočičí zlato mizivé ceny. On odhaluje marnost a bláhovost veškeré pýchy. On je Pán a všichni lidští páníčkové před ním blednou. On je Bůh a vše, čemu my lidé vzdáváme čest, před ním ztrácí lesk, ukazuje se jako bezmocná, nepotřebná imitace. A tento Pán pánů a Král králů nás zve, abychom si sundali brýle mámení a napříště už nikomu a ničemu nedovolovali hrát si na Boha a zaclánět jeho velikosti v našich očích. Jenže Bůh Izraele přichází v Kristu nejen s mocí, ale také se smířením, se spásou. A proto může a musí zmizet i každá propast. Dagmar Ondříčková, ČCE zkráceno

4 4 TÉMA TÝDNE NZ 50/05 NAPLNIT SOUČASNÉ SNAŽENÍ MRAVNÍ I POZNÁNÍ VĚDECKÉ DUCHEM KRISTOVÝM Francis Fukuyama: Jak regulovat vědu Některé nové technologie jsou od samého počátku děsivé a nutnost politicky kontrolovat jejich rozvoj a využití je zjevná všem od samého počátku. Když byla odpálena v Alamogordo v Novém Mexiku v létě 1945 první atomová bomba, všichni přítomní pochopili, jaký strašlivý ničivý potenciál byl vytvořen. Jaderné zbraně byly tak od samého začátku omezovány politickou kontrolou. Jednotliví vědci neměli právo svobodně rozvíjet samostatně jadernou technologii anebo prodávat a kupovat součástky potřebné k výrobě jaderných bomb. Během času státy podepsaly dohodu o nešíření jaderných zbraní. Jiné nové technologie se zdají daleko neškodnější, a tak je málokdo reguluje. - Shrnujeme první část článku Francise Fukuyamy, který vyšel v časopise Public Interest (Veřejný zájem). Například osobní počítače a internet slibovaly, že vytvoří bohatství, zvýší přístup lidí k informacím a povedou k vzniku nových společenství mezi uživateli. Lidi museli usilovně hledat záporné stránky informační revoluce. Zatím našli takové skutečnosti, jako je tzv. "digitální nerovnost" (tj. nerovnost v přístupu k informačním technologiím) a ohrožení soukromí. Tyto hrozby však nejsou zrovna zásadními záležitostmi spravedlnosti či morálky. Navzdory tomu, že etatističtější státy se občas snaží kontrolovat informační technologii, kvetla na národní i mezinárodní úrovni v minulých letech s minimálním státním dohledem. Biotechnologie patří někam mezi oba tyto extrémní body. Geneticky modifikovaná úroda a lidské genetické inženýrství vyvolávají v lidech daleko větší znepokojení než počítače či interent. Ale biotechnologie také slibuje podstatný prospěch pro lidské zdraví. Bude-li biotechnologie schopna vyléčit cystickou fibrózu anebo cukrovku, je obtížné vyjádřit důvody, proč by mělo stát znepokojení nad technologií v cestě pokroku. Je lehčí kritizovat novou biotechnologii, pokud povede její rozvoj k chybám při klinických zkouškách anebo k smrtící alergické reakci na geneticky modifikované potraviny. Avšak skutečná hrozba biotechnologie je daleko jemnější a proto utilitářským způsobem daleko obtížněji hodnotitelná. Jde o možnost lidského klonování, tzv. "designer babies" - o eugenickou selekci inteligence, pohlaví a osobnosti - což by nakonec vedlo k likvidaci lidského biologického druhu jako takového. Požadavek regulace Tváří v tvář výzvě od takovéto technologie, kde jsou její dobré i špatné stránky těsně spojeny, je možno reagovat jen jediným způsobem: Musíme regulovat její rozvoj - a vytvořit instituce, které budou schopny rozlišit mezi tím technologickým pokrokem, který podpoří rozvoj člověka, a tím, který ohrožuje lidskou důstojnost i zdraví. Tyto regulační instituce musejí mít pravomoc vynutit si své zákazy na celostátní a posléze i na mezinárodní úrovni. Debata o biotechnologii je dnes polarizovaná mezi dvěma tábory. První tábor, v podstatě volnomyšlenkářský, argumentuje, že společnost by novou technologii neměla nijak omezovat. V tomto táboře jsou i vědci, kteří chtějí rozšiřovat objem vědeckých znalostí, biotechnologický průmysl, který chce vydělávat zisky z neomezeného vědeckého pokroku, a ti, kteří z ideologických důvodů podporují volný trh, deregulaci a minimální vládní zásahy do oblasti technologie. Opačný tábor je nesourodou skupinou lidí morálně znepokojených biotechnologií. Skládá se z lidí se silným náboženským přesvědčením, z ekologů, kteří věří v nedotknutelnost života, z ludditských odpůrců nové technologie a osob na levici, které se obávají, že se do světa vrátí eugenika. Tito lidé navrhují zakázat široké spektrum nových technologií od oplodňování in vitro, přes výzkum kmenových buněk až po geneticky modifikované plodiny a lidské klonování. Je důležité, aby se debata o biotechnologii dostala dál, než kde je tato polarizace. Obojí přístup - absolutní liberalismus vůči biotechnologickému rozvoji a absolutní zákaz - jsou chybné a nerealistické. Některé technologie, jako klonování lidí, by měly být zakázány z taktických i vnitřních důvodů. Ale u jiných forem biotechnologie bude zapotřebí jemnějšího regulačního přístupu. Lidi zaujímají různé etické postoje vůči různým technologiím, skoro nikdo však nezkoumá, jakých institucí bude zapotřebí na to, aby umožnily společnostem ovládat rychlost a rozsah vědeckého rozvoje. Už je to hodně dlouho, co někdo navrhl, že svět potřebuje víc regulace. Není rozumné požadovat novou regulaci zbrkle. Před reaganovskou-thatcherovskou revolucí z osmdesátých let bylo mnoho hospodářských sektorů v severní Americe, v Evropě i v Japonsku přehnaně regulováno a mnoho jich je přehnaně regulováno i dnes. Regulace přináší velké množství nevýkonnosti a dokonce i patologické jevy. Ale nakonec existují určité typy sociálních problémů, které je jedině možno zvládnout prostřednictvím oficiální vládní regulace, a biotechnologie je právě takový problém. Kdo rozhoduje? Kdo bude rozhodovat o tom, zda zvládneme novou biotechnologii, a s jakými pravomocemi? Během debaty v roce 2001 v americkém Kongresu o zákonech, které měly zakázat lidské klonování, argumentoval poslanec Ted Strickland z Ohia, že se musíme řídit jen nejlepší dosažitelnou vědou a "že bychom neměli dovolit teologii, filosofii ani politice, aby ovlivňovaly naše rozhodnutí v této věci". Mnozí s tím souhlasí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že veřejnost považuje vědce za daleko významnější osoby než politiky, nemluvě o teolozích či filosofech. Úsilí politiků omezovat, co dělají vědci při své práci, vyvolává vzpomínky na středověkou katolickou církev, která označila Galilea za kacíře, když konstatoval, že se Země točí kolem Slunce. Od dob sira Francise Bacona je rozšířen názor, že vědecký výzkum je už svou samou podstatou legitimní, jako činnost, která slouží širokým zájmům lidstva. Tento názor bohužel není správný. Věda sama nemůže určit, jakým způsobem bude využívána. Vědci mohou objevit očkovací látky a léky proti nemocem, ale také mohou vytvořit infekční biologické zbraně - jsou schopni objevit fyziku polovodičů, ale také fyziku vodíkové bomby. Věda sama o sobě je indiferentní k tomu, zda jsou informace shromažďovány podle pravidel, která ochraňují práva lidských bytostí, podrobených výzkumu. Informace jsou informace a porušíme-li pravidla

5 NZ 50/05 nebo budeme-li je ignorovat, podaří se nám získat lepší informace. Celá řada nacistických lékařů, kteří naočkovali vězňům v koncentračních táborech infekční látky anebo mučili vězně tím, že je zmrazili či pálili k smrti byla profesionálně kvalifikovanými vědci, kteří shromáždili skutečné vědecké informace, jichž bylo potenciálně možno využít k pozitivním účelům. Pouze "teologie, filosofie či politika" dokáže určit, kde musejí být hranice vědy a techniky. Vědci mohou pomoci vytvořit morální pravidla týkající se jejich vlastního chování, ale nikoliv jako vědci, nýbrž jako vědecky informovaní členové širšího politického společenství. V komunitě výzkumníků a lékařů, kteří pracují v oboru biolékařství, je mnoho brilantních, energických, etických a inteligentních lidí. Avšak jejich zájem není nutně v souladu s veřejným zájmem. Vědci jsou silně motivováni ctižádostí a často mají na určité technologii či léku i finanční zájem. Proto otázka, co si počneme s biotechnologií, je otázkou politickou, kterou není možno řešit technokraticky. Odpověď na otázku, kdo rozhoduje o legitimním a nelegitimním využívání vědy, byla určena už několika stoletími politické teorie a praxe: Je to demokraticky ustavené politické společenství, které jedná především prostřednictvím svých volených zástupců. Toto společenství má v těchto záležitostech suverénní pravomoci a má autoritu regulovat rychlost i rozsah technologického rozvoje. Jistě, v současnosti existují v souvislosti s demokratickými institucemi četné problémy, od lobbování zájmových skupin až po populismus politiků, avšak přesto neexistují jiné instituce, které by byly schopny lépe vyjádřit vůli lidu spravedlivým a legitimním způsobem. Jistě musíme předpokládat, že politikové, kteří budou v těchto věcech rozhodovat, mají k dispozici rozsáhlé a inteligentní informace o stavu vědeckého bádání. Historie je plná případů, kdy vznikly zákony na základě špatné vědy - například to byly zákony o eugenice, které byly v USA schváleny začátkem dvacátého století. Avšak nakonec je i věda sama jen nástrojem pro dosažení lidských cílů: politické společenství musí rozhodnout, jakých cílů je třeba dosáhnout. Když se vrátíme k otázce vytvoření regulačního systému pro lidskou biotechnologii, čelíme jinému problému. Otázkou totiž není, zda by rozhodovat o směru vědeckého výzkumu měli vědci či politikové, ale zda by to měli být jednotliví rodiče či vláda, která bude rozhodovat, čí rozhodnutí ohledně rozmnožování je možno dovolit. James Watson argumentoval, že by o tom měly rozhodovat individuálně matky a nikoliv skupina politiků - mužů: "Má zásada je zde zcela jednoduchá: ať většinu rozhodnutí činí ženy a nikoliv muži. Ženy plodí děti a muži, jak víte, se často vyhýbají dětem, které nejsou zdravé. Budeme se muset cítit víc odpovědní za příští generaci. Myslím, že by mělo být dovoleno ženám, aby rozhodovaly, a co se mě týče, zakažte rozhodovat všem těm doktorským komisím, sestaveným z mužů." Dát do protikladu úsudek byrokratů - mužů a zájem milujících matek je inteligentní rétorickou strategií, ale o to nejde. Mužští soudci, různí mužští hodnostáři a sociální pracovníci (a mezi nimi i řada žen) už neustále zasahují do života žen, nařizují jim, že nesmějí zanedbávat či zneužívat své děti, že je musejí posílat do školy a nikoliv nutit, aby pro rodinu vydělávaly, a že nesmějí dětem dávat narkotika, ani je ozbrojovat zbraněmi. To, že většina žen využívá svých pravomocí odpovědně, nevylučuje nutnost existence předpisů, zejména v době, kdy technologie umožňuje celou řadu vysoce nepřirozených reprodukčních možností (jako je například klonování), jehož konečný důsledek může být pro děti škodlivý. Automaticky sdílený zájem, který podle nynějších předpokladů existuje mezi rodiči a dítětem, které přijde na svět přirozenou formou rozmnožování, možná nebude existovat v novém světě. Někteří lidé argumentují, že se dá předpokládat souhlas dosud nenarozeného dítěte s tím, aby se mohlo narodit bez vrozených vad či duševní zaostalosti. Avšak můžeme předem předpokládat souhlas dítěte, které bude klonem, anebo které se narodí jako biologický potomek dvou žen, anebo dítěte, které bude mít v těle zvířecí gen? Zejména klonování vyvolává možnost, že rozhodnutí o dítěti bude vyhovovat především zájmu a pohodlí rodičů a nikoliv dítěte a v takovém případě má stát povinnost zasáhnout na ochranu dítěte. 5 Lze technologii regulovat? I když se rozhodneme, že technologie musí být regulována, čelíme problému, zda to bude skutečně možné. Jednou z největších překážek myšlení o tom, jak regulovat lidskou biotechnologii, je široce rozšířená představa, že technologický pokrok není možné zastavit a že veškeré takové úsilí je odsouzeno k selhání. Tento názor škodolibě prosazují nadšení stoupenci nejrůznějších technologií a ti, kteří doufají, že na jejich základě vydělají zisky, pesimisticky ho pak sdílejí ti, kdo by rádi viděli zpomalení rozvoje potenciálně škodlivých technologií. V tomto druhém táboře vládne všeobecně poraženectví ohledně otázky, zda dokáže politika ovlivňovat budoucnost. Tento postoj podstatně zesílil v minulých letech v důsledku globalizace a našich zkušeností s informační technologií. Žádný suverénní stát, tvrdí se, nemůže regulovat či zakazovat žádné technologické inovace, protože se vědecký výzkum prostě přesune jinam. Americké úsilí ovládnout šifrování dat, například, anebo francouzské snahy vnutit francouzským internetovým stránkám povinnost psát francouzsky, prostě ochromily technologický vývoj v těchto zemích, protože se lidé, kteří jsou motorem pokroku, prostě přesunuli do příznivějších míst. Jediným způsobem jak zvládnout šíření technologie je zavést mezinárodní regulační dohody. Je nesmírně obtížné je vyjednat a ještě obtížnější je vynucovat. Vzhledem k tomu, že takové mezinárodní dohody neexistují, každý stát, který se na svém území rozhodne vědecký vývoj omezit, prostě jen tím napomůže k zrychlenějšímu vědeckému rozvoji jinde. Víra v nevyhnutelnost technologického pokroku je nesprávná, i když by se to mohlo splnit, kdyby ji přijalo příliš mnoho lidí. Není prostě pravda, že rychlost a rozsah technologického rozvoje nelze zvládnout. Existuje mnoho nebezpečných či eticky kontroverzních technologií, které byly politicky zvládnuty zcela úspěšně, včetně jaderných zbraní a jaderné energetiky, balistických střel, biologických a chemických zbraní, orgánů pro transplantace a neurofarmakologických substancí. Mezinárodní společenství reguluje experimenty s lidmi úspěšně už mnoho let. Nejnověji bylo v Evropě zcela zastaveno šíření geneticky modifikovaných organismů v potravním řetězci a američtí zemědělci se odvracejí od geneticky modifikovaných plodin, které nedávno ještě přijímali. Lze debatovat o tom, zda je to správné, ale dokazuje to, že pokrok biotechnologie není nezastavitelný. Skeptikové budou argumentovat, že v dlouhodobé perspektivě nebylo žádné toto úsilí zvládnout technologii úspěšné. Například, navzdory velkému diplomatickému úsilí, které vyvinul Západ a zejména Spojené státy ohledně nerozšiřování jaderných zbraní, v devadesátých letech se nicméně staly Indie a Pákistán šestou a Dokončení na str. 6

NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)

NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) NOVÝ ČS. ZÁPAS 5 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 30. ledna 2005 * cena 7 Kč Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) Když se obyčejní

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Zase tu máme sexuální výchovu! 06 Elisabeth Badinterová: Zhanobení mateřství 09 Bůh ve svátostech. Kněžství Nového zákona 11

Zase tu máme sexuální výchovu! 06 Elisabeth Badinterová: Zhanobení mateřství 09 Bůh ve svátostech. Kněžství Nového zákona 11 Res Claritatis MONITOR zpravodajský týdeník ročník VII., číslo 22 13. 6. 2010 / neprodejné Z OBSAHU O poslání kněze posvěcovat. Promluva Benedikta XVI. k Roku kněží 04 Zase tu máme sexuální výchovu! 06

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12.

Mučedníci komunismu: Blahoslavený Kamen Vičev 06 Potřebujeme novou politiku Církve vůči islámu 07 Husovské paradoxy 12. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 13 5. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Pokoj, který dává Ježíš, je pro všechny. Homilie papeže Františka 04 Mučedníci komunismu: Blahoslavený

Více

Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 1 * 3. října 2004 * cena 7 Kč

Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 1 * 3. října 2004 * cena 7 Kč NOVÝ ČS. ZÁPAS 40 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 1 * 3. října 2004 * cena 7 Kč...kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. (L 16,10b) (L 16,1-13) Proč je dobré podílet

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

02/2011. Zpr vy z farnosti

02/2011. Zpr vy z farnosti Zpr vy z farnosti 02/2011 Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, 412 531 582 e-mail: rkf.dc.podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ strana 2 Úmysly Apoštolátu modlitby

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ 14 4 Nejsvětější Trojice Katecheze pro M. I. 20 Cesta k mužství Příběh bývalého transsexuála

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

RC Monitor. zpravodajský týdeník. 27. září 2009

RC Monitor. zpravodajský týdeník. 27. září 2009 RC Monitor zpravodajský týdeník ROČNÍK VI., ČÍSLO 18 27. září 2009 neprodejné Z OBSAHU Návštěva papeže v médiích, str. 2 Okradená Církev, str. 5 Duchovní příprava na návštěvu papeže, str. 6 Rozhovor s

Více

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz 6 Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření Rozhovor s moderátorem pořadu Uchem jehly Pavlem Klineckým Husovské slavnosti 2015: Dobrovolníci

Více

Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel Spinola 07 Volby 2013 Vítězství nečitelných 09 Dítě na okraji společnosti. Bankéři a dítě 10. Žízeň po živé vodě

Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel Spinola 07 Volby 2013 Vítězství nečitelných 09 Dítě na okraji společnosti. Bankéři a dítě 10. Žízeň po živé vodě Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 21 10. 11. 2013 / neprodejné Z OBSAHU O společenství svatých. Katecheze Svatého otce Františka 04 Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel

Více

MONITOR. Res Claritatis. Fiat mihi secundum verbum tuum TRADICE OTCŮ

MONITOR. Res Claritatis. Fiat mihi secundum verbum tuum TRADICE OTCŮ Res Claritatis MONITOR zpravodajský týdeník ročník VII., číslo 11 21. 3. 2010 / neprodejné Z OBSAHU Loupež století vyšla jenom částečně. Privatizace zdravotních pojišťoven 05 Francis Galton: Vědec, který

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 4. září 2008

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 4. září 2008 RC MONITOR ROČNÍK V., ČÍSLO 15 zpravodajský čtrnáctideník 4. září 2008 (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z homilií svatého Jana Zlatoústého Dotírají na nás přívaly a hrozivé bouře. Ale nebojíme se,

Více

Ročník XXII. březen 2013 číslo 3

Ročník XXII. březen 2013 číslo 3 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XXII. březen 2013 číslo 3 Umývání nohou Neustále s nadějí hledám stíny kde námraza ještě neroztála. Stejně jako mizející trhliny mučivé i objímající, jimiž

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 23. duben 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 8 23. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Zmrtvýchvstání není mýtus..., str. 4 AIDS nepříjemná pravda..., str. 8 Summit G 20, summit NATO, str. 12 Zpívejme

Více