POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD dvojjazyčné vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání"

Transkript

1 POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD dvojjazyčné vydání ČERVENEC 2014

2 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí Praha 1

3 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne o schválení pokynů k uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti ( ) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, vzhledem k těmto důvodům: (1) S ohledem na význam včasného a efektivního uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti na programové období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 je nezbytné vytvořit pokyny, kterými se bude uzavření těchto operačních programů řídit. (2) Vzhledem k předchozí zkušenosti s uzavřením operačních programů a projektů Fondu soudržnosti v programovém období je třeba v těchto pokynech zavést jednodušší postupy, a vyhnout se tak problémům zjištěným v průběhu uzavření minulého období. (3) Smyslem pokynů je zjednodušit proces uzavírání operačních programů poskytnutím metodického rámce, na základě kterého by se mělo uzavření provést, pro finanční narovnání nezaplacených rozpočtových závazků Unie, a to v podobě proplacení konečného zůstatku, zpětného získání neoprávněně vyplacených prostředků nebo zrušení závazku jakéhokoli konečného zůstatku. Navrhované pokyny by proto měly být schváleny, COMMISSION DECISION of on the approval of guidelines on the closure of operational programmes adopted for assistance from the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund ( ) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, whereas: (1) Taking into account the importance of timely and efficient closure of the operational programmes approved for assistance from the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund for the programming period 1 January 2007 to 31 December 2013, it is necessary to provide proper guidance on the closing of those operational programmes. (2) In view of the experience of closing the operational programmes and Cohesion Fund projects of the programming period, the guidelines should propose simplified procedures aiming to avoid the bottlenecks identified during the closure of the previous period. (3) The purpose of the guidelines is to facilitate the closure process by providing the methodological framework under which the closure exercise should take place for the financial settlement of outstanding Union's budgetary commitments through payment of the final balance, recovery of sums unduly paid and/or decommitment of any final balance. The proposed guidelines should therefore be approved, ROZHODLA TAKTO: Jediný článek Pokyny Komise k uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti ( ) uvedené v příloze se schvalují. HAS DECIDED AS FOLLOWS: Sole Article The Commission guidelines on the closure of operational programmes adopted for assistance from the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund ( ) as set out in the Annex are hereby approved. PŘÍLOHA ANNEX POKYNY K UZAVŘENÍ PROGRAMŮ NA OBDOBÍ GUIDELINES ON CLOSURE

4 Slovníček V zájmu jasnosti a srozumitelnosti se v těchto pokynech používají tyto pojmy: Glossary In the interests of clarity and readability, the following terms have been used throughout these guidelines. obecné nařízení nařízení o EFRR nařízení o ESF nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 The General Regulation Council Regulation (EC) N 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 The ERDF Regulation Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 The ESF Regulation Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 prováděcí nařízení nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj The Implementing Regulation Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund program operační program vymezený v článku 2 obecného nařízení Programme Operational Programme as defined in Article 2 of the General Regulation priorita prioritní osa vymezená v článku 2 obecného nařízení Priority Priority Axis as defined in Article 2 of the General Regulation 2

5 1. OBECNÉ ZÁSADY UZAVŘENÍ Tyto pokyny upravují uzavření programů fungujících v rámci strukturálních fondů EFRR a ESF a Fondu soudržnosti prováděných v souladu s obecným nařízením v období Při přípravě pokynů byly zohledněny zkušenosti s uzavíráním programů spolufinancovaných v období Uzavření programu je spojeno s finančním narovnáním nezaplacených rozpočtových závazků Unie, a to v podobě proplacení konečného zůstatku příslušnému orgánu každého programu, zpětného získání prostředků, které Komise neoprávněně vyplatila členskému státu, nebo zrušení závazku jakéhokoli konečného zůstatku. Upravuje též období, v jehož průběhu dále platí práva a povinnosti Komise a členských států v souvislosti s podporou operacím. Uzavřením programů není dotčeno právo Komise uložit finanční opravy. 2. PŘÍPRAVA UZAVŘENÍ 2.1. Školení Komise v úzké spolupráci se členskými státy představí pokyny na seminářích/školeních pořádaných v období před uzavřením programů Změna rozhodnutí Komise o programech Žádost o změnu rozhodnutí o daném programu, včetně změny finančního plánu za účelem převedení prostředků mezi prioritami v rámci jednoho programu a jednoho fondu, je možno podat do konečného data způsobilosti výdajů, tzn. do 31. prosince Nicméně v zájmu včasné přípravy uzavření doporučuje Komise podat žádost o změnu do 30. září S ohledem na dobu nutnou pro vyřízení žádosti o změnu nebude konečné datum způsobilosti výdajů ani lhůta pro předložení závěrečných dokumentů prodloužena. Všechny žádosti o změnu finančního plánu zahrnující převod mezi strukturálními fondy (součet ESF a EFRR musí po převodu zůstat stejný a tento převod se může dotýkat pouze závazků aktuálních a budoucích let uvedených ve finančním plánu programu) nebo mezi programy by měly být předloženy do 30. září 2013, aby byla k dispozici dostatečná doba pro přijetí rozhodnutí do 31. prosince Roční závazky vztahující se k období po dni 31. prosince 2013 se nemění. 1 V souladu s čl. 33 odst. 2 obecného nařízení Komise přijme rozhodnutí týkající se žádostí o revizi operačních programů nejpozději tři měsíce od formálního podání žádosti členským státem. 1. CLOSURE GENERAL PRINCIPLES These guidelines apply to the closure of programmes under the Structural Funds (ERDF, ESF) and the Cohesion Fund implemented in accordance with the General Regulation for the period. Experience from the closure of programmes co-financed under period was taken into account in preparation of these guidelines. Closure of programmes concerns the financial settlement of outstanding Union's budgetary commitments through payment of the final balance to the competent authority of each programme or recovery of sums unduly paid by the Commission to the Member State and/or decommitment of any final balance. It also concerns the period until which all the Commission's and Member States' rights and obligations remain valid in respect of assistance to operations. The closure of programmes does not prejudge the Commission's right to impose financial corrections. 2. PREPARATION FOR CLOSURE 2.1. Trainings The Commission, in close cooperation with the Member States, will provide guidance through seminars/trainings to be organized in the run-up to closure Amendment of Commission decisions for programmes A request for an amendment of a decision for a programme, including amendment of the financing plan to transfer funds between the priorities of the same programme and the same Fund, can be submitted up until the final date of eligibility of expenditure which is 31 December However, in the view of timely preparation of the closure, the Commission recommends the submission of the request for an amendment by 30 September The final date of eligibility of expenditure, or the deadline for submission of closure documents will not be extended because of the time necessary to process the amendment request. Any request for amendment of the financing plan involving a transfer between Structural Funds (the sum of ESF and ERDF must remain the same before and after transfer and the transfer can only concern the commitments of current and future years indicated in the financing plan of the programme) or between programmes should be submitted by 30 September 2013, in order to allow for sufficient time for the decision to be adopted before 31 December Annual commitments beyond 31 December 2013 will not be changed. 1 In line with Article 33(2) of the General Regulation, the Commission adopts a decision for the revision of a programme no later than 3 months after the submission of the formal request from the Member State. 3

6 2.3. Změna rozhodnutí Komise o velkých projektech Žádosti o změnu rozhodnutí o velkých projektech (včetně velkých projektů rozdělených do více fází) lze předkládat do konečného data způsobilosti výdajů 2. 3 Podobně jako u změny programů by členské státy při předložení žádosti o změnu rozhodnutí měly zohlednit skutečnost, že podle čl. 56 odst. 1 a čl. 89 odst. 1 obecného nařízení neexistuje možnost prodloužit konečné datum způsobilosti výdajů ani lhůtu pro předložení závěrečných dokumentů. Komise proto doporučuje podat žádost o změnu do 30. září 2015, aby měla dostatek času k podrobnému zhodnocení této žádosti. Do 30. června 2015 by měly členské státy předat Komisi seznam velkých projektů, které navrhují rozdělit do několika fází. Do konce lhůty pro podání závěrečných dokumentů by měla být ukončena první fáze velkého projektu a tento projekt by měl být zároveň připraven k použití na daný účel a/nebo účel daný rozhodnutím Komise. Druhá fáze projektu by měla být způsobilá k financování ze strukturálních fondů a/nebo z Fondu soudržnosti pro období a tato fáze by ve stejném období měla být zrealizována a ukončena. I přes rozdělení do více fází je projekt posuzován jako celek a bude považován za dokončený, pouze budou-li obě fáze dokončeny v příslušných časových horizontech. Komise posoudí návrhy členských států s cílem odsouhlasit upravený časový plán dokončení velkých projektů a změnit rozhodnutí o již schválených projektech (viz pokyny Výboru pro koordinaci fondů (COCOF) 12/0047/02). 3. ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 3.1. Konečné datum způsobilosti výdajů a platná pravidla Podle čl. 56 odst. 1 obecného nařízení končí období způsobilosti výdajů dne 31. prosince V souladu s čl. 78 odst. 1 obecného nařízení jsou za způsobilé považovány takové výdaje, které příjemci vynaloží při provádění operací, a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů, který byl nebo má být vyplacen příjemcům v souladu s podmínkami pro příspěvky z veřejných zdrojů. Výdaje vynaložené příjemci musí být doloženy potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. 2 Dřívější podání žádosti se považuje za vhodné v případě, že je nezbytné k zajištění účinné změny plánování využití finančních prostředků, které nebyly použity na základě rozhodnutí o některém z velkých projektů Amendment of Commission decisions for major projects A request for amendment of a decision for a major project (including a major project to be phased) can be submitted up to the final date of eligibility 2. 4 In analogy to programme amendments, Member States should take into consideration when submitting their requests for amendments that, according to Article 56(1) and Article 89(1) of the General Regulation, there is no possibility to extend either the final date of eligibility of expenditure, or the deadline for submission of closure documents. Accordingly, the Commission recommends submitting the request for an amendment by 30 September 2015 in order to allow the Commission enough time to conduct a thorough assessment of the amendment request. Member States should communicate to the Commission by 30 June 2015 a list of major projects which they propose to divide into phases. The first phase of the major project should be completed and ready to be used for its purpose and/or function specified in the Commission decision by the deadline of the submission of the closure documents. The second phase should be eligible for financing from Structural Funds and/or Cohesion Fund under the period and it should be implemented and completed within the period. A phased project is considered as a whole and will only be regarded as completed once both phases have been implemented within their respective timeframes. The Commission will assess the Member States' proposals with a view to agree on the revised timetables for completion of the major projects and to amend the decisions of the already approved projects (see COCOF note 12/0047/02). 3. ELIGIBILITY OF EXPENDITURE 3.1. Final date of eligibility of expenditure and applicable rules In accordance with Article 56(1) of the General Regulation the final date for eligibility of expenditure is 31 December In line with Article 78(1) of the General Regulation, eligible expenditure is expenditure paid by beneficiaries in implementing the operations and the corresponding public contribution paid or due to be paid to the beneficiaries according to the conditions governing the public contribution. Expenditure paid by beneficiaries must be supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value. 2 An earlier submission may be considered adequate if it is necessary to assure effective reprogramming of resources not used within a major project decision. 4

7 Za způsobilé se považují i následující výdaje: The following expenditure is also eligible: výdaje uvedené v čl. 56 odst. 2 obecného nařízení, v čl. 7 odst. 4 nařízení o EFRR a v čl. 11 odst. 3 nařízení o ESF, expenditure referred to in Article 56(2) of the General Regulation, in Article 7(4) of the ERDF Regulation and in Article 11(3) of the ESF Regulation; výdaje uvedené v čl. 78 odst. 6 obecného nařízení v souvislosti s nástroji finančního inženýrství (viz oddíl 3.6 pokynů), expenditure referred to in Article 78(6) of the General Regulation, in the context of financial engineering instruments (see section 3.6 of the guidelines); výdaje uvedené v článcích 49 až 53 prováděcího nařízení, expenditure referred to in Articles 49 to 53 of the Implementing Regulation; výdaje v oblasti státní podpory splňující podmínky uvedené v čl. 78 odst. 1 druhém pododstavci obecného nařízení (viz oddíl 3.8 pokynů). state aid expenditure fulfilling the condition of Article 78(1) second subparagraph of the General Regulation (see section 3.8 of the guidelines) Zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro velké projekty V souladu s článkem 39 obecného nařízení je za velký projekt považována operace zahrnující řadu prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 50 milionů EUR 3. 5 V případě, že rozhodnutí Komise o velkém projektu bylo přijato před úpravou hraniční hodnoty velkých projektů v oblasti životního prostředí (tj. před 25. červnem ), 6 je projekt považován za velký i v případě, že jeho celkové náklady nepřesáhnou 50 mil. EUR 5. 7 Schválený velký projekt by měl být považován za způsobilý a fungující za předpokladu, že jsou splněny tyto dvě podmínky: 3.2. Specific eligibility rules applicable to major projects In accordance with Article 39 of the General Regulation, a major project is deemed an operation comprising a series of works, activities or services intended in itself to accomplish an indivisible task of a precise economic or technical nature which has clearly identified goals and whose total cost exceeds EUR 50 million For cases where the Commission decision on a major project has been adopted before the modification of the major projects threshold for environment projects (i.e. before 25 June ), 11 the project is considered to be a major project, even if its total cost does not exceed EUR 50 million An approved major project should be considered as eligible and functioning provided the two following conditions are met: projekt byl dokončen: plánované činnosti byly skutečně provedeny 6, 8 jak je stanoveno v rozhodnutí Komise o příslušném velkém projektu, the project has been completed: activities foreseen have been actually carried out 613 as foreseen in the Commission decision on the major project; projekt je využíván 7. 9 the project is in use Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení. 4 Den vstupu nařízení (EU) č. 539/2010 v platnost. 5 Viz také poznámka pod čarou č. 11 v oddíle 3.5 pokynů. 6 K dokončení operace nezbývá žádná další činnost, práce jsou dokončeny a odevzdány v souladu s požadavky stanovenými vnitrostátními právními předpisy, viz pokyny COCOF 08/0043/03. 7 Bez ohledu na výkonnost. Vyskytnou-li se ale ve výkonnosti projektu závažné nedostatky, je třeba na ně upozornit a vypracovat postup jejich odstranění. 3 Regulation (EU) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management. 4 Date of entry into force of Regulation (EU) No 539/ See as well footnote 11 under section 3.5 of the guidelines. 6 No further activity required to complete the operation, works completed and received in conformity with the requirements foreseen by the national legislation, see COCOF note 08/0043/03. 7 This is without regard to the performance. Nevertheless significant under-performance need to be highlighted and strategies should be developed to overcome them. 5

8 Národní orgány by měly zajistit, aby byl spolufinancovaný velký projekt dokončen do data pro předložení závěrečných dokumentů v souladu s výše uvedenou definicí (s výjimkou případů, kdy došlo k uplatnění oddílu 3.3 pokynů) a aby bylo možno dosáhnout cílů prioritní osy nebo prioritních os s ním souvisejících a naplnit jeho účel a funkci. K takovému závěru by mělo být možno dojít na základě informací sdělených Komisi v závěrečné zprávě Zvláštní pravidla pro rozdělení velkých projektů do dvou programových období Jak bylo vysvětleno v pokynech COCOF 12/0047/02, Komise v zájmu omezení rizika vzniku neúplných (a tudíž nezpůsobilých) velkých projektů doporučuje, aby se vytvořil seznam velkých projektů využívajících fázování, který vznikne na základě dohody mezi Komisí a příslušnými členskými státy. Tento seznam by měl být součástí závěrečné zprávy daného programu (viz bod pokynů). Formální žádost o rozdělení velkého projektu do více fází může být podána dvěma způsoby: členský stát předloží buď žádost o velký projekt, která přímo předpokládá zavádění projektu v průběhu dvou období, nebo podá žádost o změnu příslušného rozhodnutí Komise v souladu s postupy používanými pro změnu rozhodnutí Komise o velkých projektech (viz oddíl 2.3 pokynů). Komise může přijímat žádosti o rozdělení velkých projektů do dvou období, pokud jsou splněny tyto podmínky: projekt má v rámci svých věcných a finančních cílů dvě jasně identifikovatelné fáze, první fáze velkého projektu je připravena k užívání ke svému účelu a/nebo k funkci dané rozhodnutím Komise před koncem lhůty pro předložení závěrečných dokumentů, druhá fáze projektu je způsobilá pro financování ze strukturálních fondů a/nebo z Fondu soudržnosti v období , 15 v žádosti o změnu velkého projektu na jedné straně dojde ke snížení objemu prostředků přidělených na projekt na období (první fáze), ale zároveň zde bude zachován původní cíl tohoto projektu, kterého musí být dosaženo během období , a bude se zde odkazovat na druhou fázi projektu. National authorities should ensure that by the date of submission of the closure documents the co-financed major project is completed as defined above (unless section 3.3 of the guidelines applies), thus enabling it to achieve the goals of the priority or priorities to which it relates and to fulfil its purpose and function. The information submitted by the Member State in the final report should enable the Commission to reach the conclusions in this respect Specific rules for phasing of major projects over two programming periods As explained in COCOF note 12/0047/02, in order to limit the risk of incomplete (and thus ineligible) major projects, the Commission recommends that a list of phased major projects is established and agreed between the Commission and the Member States concerned. This list should be included in the final report of the programme concerned (see section of the guidelines). In order to request formally the phasing of a major project, a Member State should submit either a major project application which foresees phasing of the major project over two periods or a request for amendment of the corresponding Commission decision in accordance with the procedures applicable to the amendment of Commission decisions for major projects (see section 2.3 of the guidelines). The Commission may accept requests for phasing major projects over two periods if the following conditions are met: the project has two clearly identifiable stages as regards its physical and financial objectives; the first phase of the major project is ready to be used for its purpose and/or function specified in the Commission decision by the deadline of the submission of the closure documents; the second phase of the project is eligible for financing from Structural Funds and/or the Cohesion Fund under the period 8 ; 16 while reducing the financial allocation to the project in the period (first phase), a request for major project amendment will maintain the original overall objective of the major project that needs to be achieved within the period and make reference to the second phase of the project. 8 O financování projektu z jiných zdrojů Unie je možno uvažovat pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky rozfázování velkých projektů uveené v oddílu 3.3 pokynu. 8 Financing from other Union instruments can be considered provided all conditions of phasing of major projects specified in section 3.3 of the guidelines are fulfilled. 6

9 Členský stát při uzavření programů zajistí také splnění následujících podmínek: Moreover, at closure, a Member State should ensure that the following conditions are met: v závěrečné zprávě o provádění (viz oddíl 5.2 pokynů) by měl členský stát uvést, že nezbytný právní a finanční závazek vznikl s cílem dokončit a uvést do provozu druhou fázi projektu v období , the Member State should indicate in the final implementation report (see section 5.2 of the guidelines) that the necessary legal and financial commitment was made in order to complete and render operational the second phase under the period; členský stát by měl předložit seznam všech velkých projektů rozdělených do více fází, které budou součástí příslušných programů v období the Member State should provide a list of all phased major projects to be included in the corresponding programmes concerned under the period. Do více fází by neměly být děleny produktivní investice (vymezené v článku 3 nařízení o EFRR). Tento typ investic by měl odpovídat jasné průmyslové logice a měl by být realizován v rámci jednoho programového období. Druhá fáze projektu musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly období Zvláštní pravidla pro rozdělení projektů menšího rozsahu do dvou programových období Zásady rozdělení projektů do více fází tak, jak je vysvětluje oddíl 3.3 pokynů, se mohou vztahovat i na projekty menšího rozsahu (s výjimkou nástrojů finančního inženýrství). Než členský stát přistoupí k rozdělení projektu do více fází, měl by v souvislosti se sdíleným řízením zajistit splnění těchto podmínek: No phasing of productive investments (within the meaning of Article 3 of the ERDF Regulation) should be allowed. This type of investment should correspond to a clear industrial logic and should be able to be implemented within one programming period. The second phase of the project shall comply with all applicable rules of the period Specific rules for phasing of non-major projects over two programming periods The principle of phasing, as explained in section 3.3 of the guidelines, can also be applied for non-major projects (with the exception of financial engineering instruments). In the context of shared management, the Member State should ensure that the following conditions are met before it applies the phasing principle: celkové náklady každého projektu činí alespoň 5 milionů EUR, the total cost of each project amounts to at least EUR 5 million; v rámci praktických a finančních cílů projektu je možno identifikovat dvě jasně definované fáze, the project has two clearly identifiable stages as regards its physical and financial objectives; první fáze projektu je připravena k užívání ke svému účelu a/nebo funkci do konce lhůty pro předložení závěrečných dokumentů, the first phase of the project is ready to be used for its purpose and/or function by the deadline of the submission of closure documents; druhá fáze projektu je způsobilá k přijetí pomoci ze strukturálních fondů a/nebo z Fondu soudržnosti v období the second phase of the project is eligible under Structural Funds and/or the Cohesion Fund under the period Druhá etapa projektu musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly období V závěrečné zprávě o provádění (viz oddíl 5.2 pokynů) by členský stát měl uvést, že nezbytný právní a finanční závazek vznikl s cílem dokončit a uvést do provozu druhou fázi projektu v období O financování projektu z jiných nástrojů Unie je možno uvažovat pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky pro rozdělování projektů menšího rozsahu do více fází uvedené v oddíle 3.4 pokynů. The second phase of the project shall comply with all applicable rules of the period. The Member State should indicate in the final implementation report (see section 5.2 of the guidelines) that a necessary legal and financial commitment was made in order to complete and render operational the second phase under the period. 9 Financing from other Union instruments can be considered provided all conditions of phasing of non-major projects specified in section 3.4 of the guidelines are fulfilled. 7

10 V souvislosti s uzavíráním není nezbytné, aby Komise obdržela seznam projektů přesahujících do dvou programových období, ale na vyžádání by členské státy měly být schopny takový seznam poskytnout (viz bod pokynů). V každém případě by měl členský stát ve své závěrečné zprávě o provádění (viz oddíl 5.2 pokynů) přesně uvést celkovou částku vynaloženou na zmíněné projekty rozdělené do více fází vyjádřenou jako celkové certifikované výdaje a jim odpovídající příspěvek Unie Nefungující projekty 1019 V okamžiku předložení závěrečných dokumentů jsou členské státy povinny zajistit, aby všechny projekty, kterých se týká uzavírání programu, byly fungující, tzn. dokončené a používaly se, a tím pádem byly považované za způsobilé Členský stát se může ve výjimečných a ojedinělých případech rozhodnout, že do závěrečného výkazu výdajů zahrne i výdaje na nefungující projekty. Přitom by ovšem měl vzít v úvahu i důvody nefunkčnosti projektu, ověřit, že finanční dopad projektu odůvodňuje takovéto zvláštní zacházení, a posoudit, zda jsou splněny všechny následující podmínky: In the context of closure, it is not necessary to communicate a list of such projects spanning over two programming periods to the Commission, but, upon request, the Member States should be able to provide such a list (see section of the guidelines). In any event, the Member State should quantify in the final implementation report (see section 5.2 of the guidelines) the overall amount involved in all such phased projects expressed as the total certified expenditure paid out and corresponding Union contribution Non-functioning projects 1021 At the time of the submission of the closure documents, Member States have to ensure that all projects included in the programme closure are functioning, meaning completed and in use, so considered as eligible The Member State may decide, exceptionally and on a case-by-case basis, provided that adequate justification exists, to include expenditure paid for non-functioning projects in the final statement of expenditure. In doing so it should take into account the reasons why a project is non-functioning and it should verify that the financial impact of the project justifies this special treatment by examining if all the following conditions are met: celkové náklady každého projektu činí alespoň 5 milionů EUR, a the total cost of each project amounts to at least EUR 5 million; and příspěvek z fondů na tyto nefungující projekty může představovat maximálně 10 % celkové alokace vyčleněné na daný program. the Funds' contribution to these non-functioning projects cannot be more than 10% of the total allocation for the programme. Tím, že členský stát do svého závěrečného výkazu výdajů zahrne i výdaje za nefungující projekty, přebírá na sebe závazek dokončit takové projekty nejpozději do dvou let od konce lhůty pro předložení závěrečných dokumentů a v případě nedokončení tohoto projektu ve stanovené lhůtě dvou let vrátit Unii prostředky, které byly z její strany na projekt mezitím vyplaceny. Členské státy musí spolu se závěrečnou zprávou poskytnout seznam nefungujících projektů, které zůstávají součástí programu (viz bod pokynů). Tyto nefungující projekty by členské státy měly pečlivě monitorovat a podávat Komisi každých šest měsíců zprávu o projektech, které již byly dokončeny, o opatřeních, která byla přijata pro dokončení zbývajících projektů, jakož i o dílčích cílech, kterých bylo dosaženo. By including the expenditure paid for non-functioning projects in a final statement, a Member State commits to complete all such non-functioning projects not later than two years after the deadline for submission of the closure documents and to reimburse the Union co-financing allocated in case of non-completion of such projects by the two year deadline. The Member States have to provide, with the final report, a list of such non-functioning projects retained in the programme (see section of the guidelines). Thereafter, the Member State should monitor these non-functioning projects closely and report to the Commission on a six-monthly basis on projects already completed, as well as on the measures taken including milestones in order to complete the remaining projects. 10 Včetně velkých projektů, které nepřesahují do dvou programových období. 11 Projekt, který splnil požadavky podle čl. 57 odst. 1, ale v okamžiku ukončení programu již nefunguje, není považován za nefungující projekt. 10 Including major projects (which are not phased over two programming periods). 11 A project, which fulfilled the requirement of Article 57(1) but is no longer functioning at the time of the closure of the programme, shall not be considered as a non-functioning project. 8

11 Do dvou let od vypršení lhůty pro předložení závěrečných dokumentů daného programu by členské státy měly poskytnout nezbytné informace o dokončení projektů, které zůstávají součástí programu, a o jejich provozních aspektech. V případě, že projekty nejsou funkční ani do uplynutí této lhůty, přistoupí Komise k vymáhání prostředků přidělených na celý projekt. Pokud členský stát s vymáháním prostředků nesouhlasí, přistoupí Komise k provedení finanční opravy podle článku 99 obecného nařízení Zvláštní pravidla způsobilosti platná pro nástroje finančního inženýrství uvedené v článku 44 obecného nařízení V souladu s čl. 78 odst. 6 obecného nařízení představují způsobilé výdaje při uzavření operačního programu celkový součet (1) veškerých plateb z fondů rozvoje měst na investice do partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem nebo do dalších projektů zahrnutých do integrovaného plánu rozvoje měst; (2) veškerých plateb na investice do podniků z nástrojů finančního inženýrství pro podniky; (3) veškerých vyčleněných záruk, včetně částek vázaných jako záruky prostřednictvím záručních fondů; (4) veškerých úvěrů nebo záruk na návratné investice z fondů nebo jiných programů podpory poskytujících úvěry, záruk na návratné investice nebo srovnatelných nástrojů pro energetickou účinnost a využití obnovitelné energie v budovách včetně stávajících obydlí; (5) způsobilých nákladů na řízení nebo poplatků za správu. Aby byly výdaje při uzavření považovány za způsobilé, není nutné, aby konečný příjemce dokončil činnosti podporované z nástroje finančního inženýrství. Konečný příjemce může s prováděním investiční činnosti pokračovat i po 31. prosinci Within two years of the deadline for submitting the closure documents for the programme concerned the Member State should provide the necessary information on the completion and operational aspect of these projects retained in the programme. In case such projects are nonfunctioning by this deadline, the Commission will proceed with the recovery of the funds allocated to the whole project. If the Member State does not agree with the recovery, the Commission will proceed with a financial correction according to Article 99 of the General Regulation Specific eligibility rules applicable to financial engineering instruments under Article 44 of the General Regulation According to Article 78(6) of the General Regulation, eligible expenditure at closure is the total of the following items: (1) any payments from urban development funds for investment in public private partnerships or other projects included in an integrated plan for urban development; (2) any payments for investment in enterprises from financial engineering instruments for enterprises; (3) any guarantees provided including amounts committed as guarantees by guarantee funds; (4) any loans or guarantees for repayable investments from funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing; (5) eligible management costs and fees. For the expenditure to be considered eligible at closure it is not necessary for the final recipient to have completed the implementation of activity supported by the financial engineering instrument. The implementation of the investment activity by the final recipient may continue beyond 31 December Rozsudky Soudu prvního stupně potvrzují, že Komise je oprávněna použít finanční opravy v případě nefunkčních projektů, viz rozsudek Regione Siciliana v. Komise, T-60/03, Sb. rozh. 2005, s. II-04139, kde Soud prvního stupně potvrdil důvody pro finanční opravu provedenou Komisí na základě článku 24 nařízení (ES) č. 4253/88, a to z důvodu nefunkčnosti spolufinancovaného projektu (zejména body 82, 83 a rozsudku). 12 Judgments of the Court of First Instance confirm that the Commission is entitled to apply financial corrections in case of non-functioning projects See Case T-60/03 "Regione Siciliana c/ Commission" (Rec. 2005, P. II-04139), where the Court of first instance confirmed the grounds for making a financial correction taken by the Commission on the basis of Article 24 of Regulation (EC) No 4253/88 because of absence of functionality of the project cofinanced (in particular paragraphs 82, 83 and of the ruling). 9

12 Způsobilost výdajů a příspěvek z programu v případě záruk V případě záruk platí, že výše způsobilých výdajů při uzavření odpovídá hodnotě poskytnutých záruk včetně částek vyčleněných jako záruky. Aniž je dotčena platnost bodu pokynů COCOF 10/0014/04 ze dne 21. února 2011, ve znění ze dne 14. prosince 2011 přijatém po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1236/2011 v platnost, použijí se ustanovení o zárukách uvedená v oddíle 4.1 uvedených pokynů Způsobilé náklady na řízení a poplatky Náklady na řízení nebo poplatky za správu vynaložené do 31. prosince 2015 jsou způsobilé, pokud jsou v souladu s čl. 78 odst. 6 písm. d) obecného nařízení, s čl. 43 odst. 4 prováděcího nařízení a s oddílem 2.6 pokynů COCOF 10/0014/04 ze dne 21. února 2011, ve znění ze dne 14. prosince 2011 přijatém po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1236/2011 v platnost Způsobilost kapitalizovaných subvencí úrokových sazeb a subvencí poplatků za záruky použitých v kombinaci s nástroji finančního inženýrství Subvence úrokových sazeb a subvence poplatků za záruky mohou být považovány za součást nástrojů finančního inženýrství a za součást vratných investic ve smyslu článků 44 a čl. 78 odst. 6 obecného nařízení, pouze jsou-li spojeny a kombinovány s úvěry nebo zárukami z EFRR nebo ESF v jednom finančním balíčku. V souladu s čl. 78 odst. 6 obecného nařízení může být zažádáno o výplatu subvencí úrokových sazeb a subvencí poplatků za záruky, jakmile dojde během období způsobilosti stanoveného v článku 56 obecného nařízení k vyčerpání dotací. Za způsobilé výdaje se považuje výplata subvencí úrokových sazeb a subvencí poplatků za záruky finančnímu zprostředkovateli nebo konečnému příjemci, pokud jde o nesplacené úvěry nebo záruky. Kapitalizované subvence úrokových sazeb a subvence poplatků za záruky splatné po období způsobilosti je možné vykázat jako způsobilé výdaje podle čl. 78 odst. 6 obecného nařízení v souvislosti s úvěry nebo jinými rizikovými nástroji, jejichž doba platnosti přesahuje konec období způsobilosti, za předpokladu, že byly dodrženy tyto čtyři podmínky: Eligibility of expenditure and the programme contribution in case of guarantees In case of guarantees, the amount of eligible expenditure at closure is the value of the guarantees provided, including amounts committed as guarantees. Without prejudice to paragraph of COCOF note 10/0014/04 of 21 February 2011 as revised on 14 December 2011 following the entry into force of Commission Regulation (EC) No 1236/2011, the provisions on guarantees in section 4.1 of the same note apply Eligibility of management cost and fees Management costs or fees incurred until 31 December 2015 are eligible pursuant to Article 78(6)(d) of the General Regulation, within the limits set out in the Article 43(4) of the Implementing Regulation and in line with section 2.6 of the COCOF note 10/0014/04 of 21 February 2011 as revised on 14 December 2011 following the entry into force of Commission Regulation (EC) No 1236/ Eligibility of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies used in combination with financial engineering instruments Interest rate subsidies and guarantee fee subsidies can be considered to be a part of the financial engineering instrument and of the repayable investment, in the sense of Articles 44 and 78(6) of the General Regulation, only when associated and combined with ERDF or ESF loans or guarantees in a single financing package. Payments for interest rate subsidies or guarantee fee subsidies can be claimed at closure of the programme under Article 78(6) of the General Regulation once the subsidies are drawn down within the eligibility period, as laid down in Article 56 of the General Regulation. Eligible expenditure is the payment of interest rate subsidies or guarantee fee subsidies to the financial intermediary or the final recipient regarding loans or guarantees which are outstanding. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies due to be paid after the eligibility period can be declared as eligible expenditure under Article 78(6) of the General Regulation in relation to loans or other risk-bearing instruments whose duration extends beyond the end of the eligibility period, provided that the following four conditions are respected: subvence úrokových sazeb a subvence poplatků za záruky jsou spojeny a kombinovány s úvěry nebo zárukami z EFRR nebo ESF v jednom finančním balíčku, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies are associated and combined with ERDF/ESF loans or guarantees in a single financing package; 10

13 subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky jsou v souvislosti s úvěry nebo jinými rizikovými nástroji použity k úhradě investic do konečných příjemců během období způsobilosti, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies are in respect of loans or other riskbearing instruments disbursed for investments in final recipients within the eligibility period; kapitalizované subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky se na konci programového období vypočtou jako celková částka snížených platebních povinností, a capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies are calculated at the end of the programming period as the total of discounted payment obligations; and celková částka kapitalizovaných subvencí úrokových sazeb a subvencí poplatků za záruky se převádí na vázaný účet vedený na jméno řídícího orgánu nebo subjektu, který provádí nástroje finančního inženýrství s finančními institucemi členských států. Veškeré prostředky, které zůstanou na vázaném účtu (včetně dotací, k jejichž vyplacení nedošlo vzhledem k prodlení nebo k předčasným splátkám, a všech vzniklých úroků), by měly být použity v souladu s čl. 78 odst. 7 obecného nařízení jako zdroje pro další použití v souladu s bodem pokynů COCOF 10/0014/04 ze dne 21. února 2011, ve znění ze dne 14. prosince 2011 přijatém po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1236/2011 v platnost. Řídící orgán by měl v závěrečné zprávě samostatně uvést způsobilé výdaje spojené s kapitalizovanými subvencemi úrokových sazeb a subvencemi poplatků za záruky Možná snížení způsobilých výdajů Poplatky za zprostředkování hrazené konečným příjemcem a souběh způsobilých nákladů na řízení nebo poplatků za správu Jak je vysvětleno v bodě pokynů COCOF 10/0014/04 ze dne 21. února 2011, ve znění ze dne 14. prosince 2011 přijatém po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1236/2011 v platnost, pokud se poplatky za zprostředkování nebo jiné administrativní náklady spojené s nástroji finančního inženýrství účtované konečnému příjemci překrývají s náklady na řízení nebo poplatky za správu, které byly vykázány jako způsobilé výdaje k proplacení ze strukturálních fondů, příslušná částka by měla být odečtena od způsobilých výdajů požadovaných ze strukturálních fondů v souladu s čl. 78 odst. 6 písm. d) obecného nařízení Úroky z plateb z programu V souladu s bodem pokynů COCOF 10/0014/04 ze dne 21. února 2011, ve znění ze dne 14. prosince 2011 přijatém po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1236/2011 v platnost, by měly být od způsobilých výdajů odečteny úroky z plateb z programu určených nástrojům finančního inženýrství, včetně podílových fondů, které the total amount of capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies is transferred to an escrow account held in the name of the managing authority or of the body that implements financial engineering instrument with financial institutions in Member States. Any residual resources left in the escrow account (including subsidies which were not paid due to defaults or early repayments and any accrued interests) should be used in accordance with Article 78(7) of the General Regulation as legacy resources in line with paragraph of COCOF note 10/0014/04 of 21 February 2011 as revised on 14 December 2011 following the entry into force of Commission Regulation (EC) No 1236/2011. The managing authority should separately declare eligible expenditure related to the capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies in the final report Possible reductions of eligible expenditures Arrangement fees paid by final recipient and overlapping with eligible management costs and fees As explained in paragraph of COCOF note 10/0014/04 of 21 February 2011 as revised on 14 December 2011 following the entry into force of Commission Regulation (EC) No 1236/2011, if arrangement fees or other administrative costs of the financial engineering instrument charged to final recipients overlap with the management costs or fees declared as eligible expenditure for reimbursement from the Structural Funds, the corresponding amount should be deducted from eligible expenditure claimed from the Structural Funds in accordance with Article 78(6)d of the General Regulation Interest generated by payments from the programme In line with paragraph of COCOF note 10/0014/04 of 21 February 2011 as revised on 14 December 2011 following the entry into force of Commission Regulation (EC) No 1236/2011, interest generated by payments from the programme to the financial engineering instrument, including holding funds, which are 11

14 jsou přičitatelné příspěvku ze strukturálních fondů, a které při částečném nebo konečném uzavření programu nebyly použity v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 78 odst. 6 a v čl. 78 odst. 7 prvním pododstavci obecného nařízení Projekty vytvářející příjmy V souladu s článkem 55 obecného nařízení je u projektů vytvářejících příjmy maximální výše způsobilých výdajů dána výší finanční mezery (současná hodnota investičních nákladů mínus současná hodnota čistého příjmu). V souladu s pokyny COCOF 07/0074/09 nové nebo dodatečné srážky z čistých příjmů vytvořených projekty, na které se vztahuje čl. 55 odst. 2 a 3 obecného nařízení, by měly být provedeny nejpozději v okamžiku předložení závěrečných dokumentů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: (a) ve výpočtu výše prostředků chybějících ve financování programu nebyly zohledněny některé nové zdroje příjmů a/nebo se po výpočtu výše finanční mezery objevily zdroje nové 13 ; 25 (b) v tarifní politice došlo ke změnám, které mají dopad na výpočet výše prostředků chybějících ve financování programu; (c) došlo k vytvoření čistých příjmů u projektů, u nichž objektivně nebylo možno předem odhadnout výši příjmů získaných z investice, a proto nebyla v počátečním období vypočtena výše finanční mezery. Řídící orgán by měl vypočítat výši příspěvku, na který mají tyto projekty nárok. Případný čistý příjem by měl certifikační orgán odečíst od výdajů vykázaných Komisi nejpozději do 31. března 2017 v souladu s čl. 89 odst. 1 obecného nařízení Státní podpora a způsobilost výdajů Podle čl. 78 odst. 1 obecného nařízení, mají-li být režimy podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve článek 87 Smlouvy) způsobilé, vedle platby ze strany příjemců by měl být příspěvek z veřejných zdrojů vyplacen příjemcům subjektem poskytujícím podporu již před předložením závěrečných dokumentů. 13 Pokud projekt vytváří příjem z již započtených zdrojů, není třeba přepočítávat výši prostředků chybějících ve financování programu bez ohledu na to, jestli je tento příjem vyšší nebo nižší, než se původně předpokládalo (pokud ovšem nebyla výše příjmu účelně podhodnocena, což by bylo pokládáno za nesrovnalost). attributable to the Structural Funds' contribution and which at the partial or final closure of the programme have not been used in accordance with the provisions of Article 78(6) and the first subparagraph of Article 78(7) of the General Regulation, should be deducted from the eligible expenditure Revenue generating projects In line with Article 55 of the General Regulation, for revenue-generating projects, the maximum eligible expenditure is the funding gap calculated for the project (current value of the investment cost less the current value of the net revenue). In line with COCOF note 07/0074/09, new or additional deductions of net revenues generated by the projects subject to Article 55(2) and (3) of the General Regulation should be made at the latest at the time of submission of the closure documents for the programme, if one of the following conditions are fulfilled: (a) certain new sources of revenue have not been taken into account in the calculation of the funding gap and/or new sources of revenue appeared after the calculation of the funding gap 13 ; 26 (b) there are changes in the tariff policy which impact on the funding gap calculation; (c) net revenues were generated for projects for which it was objectively not possible to estimate in advance the revenue generated by the investment and therefore no funding gap had been calculated initially. The managing authority should calculate the contribution these projects are entitled to. Eventually existing net revenue should be deducted by the certifying authority from the expenditure declared to the Commission, at the latest by 31 March 2017 in accordance with Article 89(1) of the General Regulation State aid and eligibility of expenditure In accordance with Article 78(1) of the General Regulation, as regards aid schemes within the meaning of Article 107(1) TFEU (formerly Article 87 of the Treaty) in order to be eligible, in addition to the payment being made by the beneficiaries, the public contribution corresponding should have been paid to the beneficiaries by the body granting the aid before the submission of the closure documents. 13 If a project generates from already calculated sources income, this income can be higher or lower than envisaged, but it would not require a recalculation of the funding gap (unless it has been underestimated on purpose, which would be considered as an irregularity). 12

15 Zálohy vyplacené příjemcům ze strany poskytovatele podpory by měly být hrazeny z výdajů vynaložených příjemci při provádění projektu a doloženy potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty nejpozději do 31. prosince Přistoupení Chorvatska Vzhledem k tomu, že Chorvatsko přistoupí k Evropské unii v červenci 2013, tj. na konci období , stanoví se ve smlouvě o přistoupení pravidla a opatření, která je třeba v případě Chorvatska uplatňovat v rámci provádění strukturálních fondů (kapitola 7 přílohy III ke smlouvě o přistoupení 14 ). 27 K automatickému zrušení závazku, jak jej stanoví čl. 93 odst. 1 obecného nařízení, musí dojít ve třetím roce po roce přijetí závazku (N + 3). Navíc v případě chorvatských programů v rámci cíle Konvergence a operačních programů, na které se vztahuje část cíle Evropská územní spolupráce týkající se přeshraniční spolupráce, v nichž je Chorvatsko jednou ze zúčastněných stran, došlo k prodloužení lhůty pro způsobilost výdajů o jeden rok. Proto bude konečným datem způsobilosti těchto programů 31. prosinec 2016 s lhůtou pro předložení závěrečných dokumentů do 31. března Tato data se budou vztahovat i na ty členské státy, které se účastní programů přeshraniční spolupráce s Chorvatskem a pouze ve vztahu k těmto programům. Veškeré související lhůty, např. lhůta pro změnu rozhodnutí Komise, se upraví odpovídajícím způsobem. Velké projekty, na které se vztahuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (projekty s celkovými náklady rovnajícími se nebo převyšujícími 10 milionů EUR), budou považovány za velké projekty schválené podle obecného nařízení ode dne přistoupení. The advances paid to the beneficiaries by the body granting the aid should be covered by expenditure paid by beneficiaries in implementing the project and supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value at the latest on 31 December Accession of Croatia As Croatia will be joining the Union in July 2013, i.e. towards the end of the period, the Accession Treaty provides for the arrangements and modalities to be applied in the case of Croatia in the context of implementation of the Structural Funds (Chapter 7 of Annex III to the Accession Treaty 14 ). 28 The deadline for automatic decommitment as established in Article 93(1) of the General Regulation will be the third year following the year of the commitment (N + 3). Moreover, the end date for eligibility of expenditure is extended by one year for Croatia's programmes under the convergence objective and the programmes falling under the cross-border cooperation component of the European territorial cooperation objective where Croatia is one of the participants. Therefore, the final date of eligibility for these programmes will be 31 December 2016 and the deadline for submission of closure documents will be 31 March These deadlines will also be applicable to those Member States participating in the cross-border cooperation programmes with Croatia and only in relation to the cross-border co-operation programmes. All related deadlines, such as the ones for the amendment of Commission decisions, will be adapted accordingly. Major projects under the IPA framework (projects with the total cost equal to or exceeding EUR 10 million) will be treated as major projects approved under the General Regulation as of the day of accession. 4. PŘEDLOŽENÍ ZÁVĚREČNÝCH DOKUMENTŮ 4.1. Závěrečné dokumenty Pro platbu konečného zůstatku čl. 89 odst. 1 obecného nařízení stanoví, že členské státy musí předložit žádost o platbu samostatně pro každý program a že tato žádost obsahuje tyto tři dokumenty (dále jen závěrečné dokumenty ): (1) žádost o vyplacení konečného zůstatku a výkaz výdajů podle článku 78; 4. SUBMISSION OF CLOSURE DOCUMENTS 4.1. Closure documents For the payment of the final balance, Article 89(1) of the General Regulation stipulates that Member States must submit an application for payment for each programme which consists of the following three documents ("closure documents"): (1) an application for payment of the final balance and a statement of expenditure in accordance with Article 78; 14 Úř. věst. L 112, OJ L 112,

16 (2) závěrečnou zprávu o provádění operačního programu včetně informací uvedených v článku 67; (3) prohlášení o uzavření podložené závěrečnou kontrolní zprávou uvedenou v článku 62. Členské státy zajistí, aby si finanční informace obsažené ve všech výše uvedených dokumentech a v SFC2007 vzájemně odpovídaly Lhůta pro předložení závěrečných dokumentů Závěrečné dokumenty by měly být předloženy do 31. března 2017, jak je stanoveno v čl. 89 odst. 1 obecného nařízení, a to i u operací pozastavených z důvodů soudního řízení a řízení o správním opravném prostředku. Členské státy by měly nadále pravidelně předávat žádosti o průběžné platby, a to i v případě, že celkový součet předběžných a průběžných plateb dosáhl 95 % příspěvku z fondů na program. V zájmu usnadnění práce auditního orgánu se doporučuje, aby členské státy předložily poslední žádost o průběžnou platbu do 30. června Dva měsíce před koncem lhůty pro předložení závěrečných dokumentů zašle Komise členským státům dopis, ve kterém je bude informovat o následcích opožděného předložení závěrečných dokumentů. Všechny tři dokumenty jsou součástí balíčku pro uzavření. Komise automaticky zruší tu část závazku, pro kterou do 31. březnu 2017 neobdržela některý ze závěrečných dokumentů uvedených v oddíle 4.1 pokynů. V takovém případě dojde k uzavření programu na základě posledních informací, které má Komise k dispozici (poslední průběžná platba a výkaz výdajů, poslední platná výroční zpráva o provádění a poslední platná kontrolní zpráva). Není-li předložena závěrečná zpráva o provádění a prohlášení o uzavření, jedná se o závažný nedostatek v řídicím a kontrolním systému programu, což ohrozí i příspěvek, který již Unie na program vyplatila. V takovém případě může proto Komise provést finanční opravy v souladu s článkem 99 obecného nařízení. (2) a final implementation report for the programme, including the information set out in Article 67; (3) a closure declaration supported by a final control report referred to in Article 62. Member States shall ensure that the financial information contained in all the above documents, as well as in SFC 2007, is aligned Deadline for submission of closure documents The closure documents should all be submitted by 31 March 2017 as stipulated in Article 89(1) of the General Regulation, covering also the operations suspended due to legal proceedings or administrative appeals. Member States should continue transmitting regularly interim payment claims even when the total of pre-financing and interim payments has reached 95% of the contribution from the Funds to the programme. In order to facilitate the work of the audit authority, it is recommended that Member States submit the last interim payment claim by 30 June The Commission will send a letter to Member States two months prior to the deadline for submission of the closure documents for a programme informing them of the consequences of the late submission of the closure documents. All three documents are part of the closure package. The Commission will automatically decommit that part of commitment for which the Commission has not received any of the closure documents referred to in section 4.1 of the guidelines by 31 March In such a case, the closure of the programme will be carried out based on the last information available to the Commission (latest interim payment and statement of expenditure, latest admissible annual implementation report and latest admissible audit control report). The failure to submit the final implementation report and the closure declaration reveals a serious deficiency in the management and control system of the programme which puts at risk the Union contribution already paid to the programme. Therefore, in case of failure to submit these documents, the Commission might proceed with a financial correction in accordance with Article 99 of the General Regulation. 15 Je to z toho důvodu, aby bylo zajištěno, že auditní orgán bude schopen zkontrolovat výdaje vykázané v roce 2016, a s ohledem na datum uzávěrky pro předložení prohlášení o uzavření stanovené na 31. března In order to ensure that the audit authority is able to cover the expenditure declared in 2016 and in view of the deadline of 31 March 2017 for the submission of the closure declaration. 14

17 Dokumenty by měly být předkládány pouze v elektronické podobě, v tištěné podobě nebudou akceptovány. To je v souladu s ustanoveními čl. 66 odst. 3 a čl. 76 odst. 4 obecného nařízení a čl. 40 odst. 1 písm. c) a e) a čl. 40 odst. 2 písm. j) prováděcího nařízení. Komise bude považovat dokumenty za doručené včas, pokud byly relevantní informace předloženy, ověřeny a zaslány prostřednictvím SFC. Jakmile budou zaslány všechny dokumenty, obdrží členské státy prostřednictvím SFC potvrzení o přijetí, které stanoví čas a datum, kdy byly odeslány. Členské státy nejsou povinny v červnu 2016 předkládat výroční zprávu o provádění za rok 2015, s výjimkou údajů o nástrojích finančního inženýrství podle čl. 67 odst. 2 písm. j) obecného nařízení. V prosinci 2015 by měly členské státy předložit poslední výroční kontrolní zprávu Změny v dokumentech po uplynutí lhůty pro jejich předložení Členským státům není povoleno dělat jakékoliv změny v závěrečných dokumentech uvedených v čl. 89 odst. 1 obecného nařízení po uplynutí lhůty pro jejich předložení, s výjimkou odstranění administrativních chyb a v níže popsaných situacích. Členské státy nemohou do výkazu výdajů a žádosti o platbu konečného zůstatku zahrnout nové výdaje; částky mohou být revidovány pouze směrem dolů odnětím výdajů. Komise může vyzvat členský stát, aby opravil žádosti o platbu konečného zůstatku nebo výkaz výdajů v případě, že tato oprava obnáší předložení doplňujících informací nebo provedení technických oprav u výdajů vykázaných Komisi před vypršením lhůty pro předložení. V tomto případě poskytne Komise členskému státu lhůtu dvou měsíců na provedení opravy. Není-li oprava provedena v rámci dvouměsíční lhůty, přistoupí Komise k uzavření na základě dostupných informací. The submission of documents should be carried out only electronically and no paper submission will be accepted. This is in line with the provisions of Articles 66(3) and 76(4) of the General Regulation and Articles 40(1)(c) and 40(1)(e) and 40(2)(j) of the Implementing Regulation. The Commission will consider that the documents have been received on time if the relevant information has been submitted, validated and sent in SFC. Once all the documents have been sent, the Member States will receive an SFC acknowledgement of receipt which states the time and date the documents were sent. In June 2016, the Member States are not required to submit the annual implementation report for the year 2015, with the exception of the data on financial engineering instruments in accordance with Article 67(2)(j) of the General Regulation. In December 2015, the Member States should submit the last annual control report Changing documents after the deadline for their submission Member States will not be allowed to modify any of the closure documents listed under Article 89(1) of the General Regulation after the deadline for their submission, except for correcting clerical mistakes and in the situations described below. In relation to the statement of expenditure and the application for payment of the final balance, Member States cannot revise these documents to submit new expenditure but can revise figures downwards by withdrawing expenditure. The Commission may request that a Member State corrects the application for payment of the final balance or the statement of expenditure insofar as this involves the submission of supplementary information or the making of technical corrections where such supplementary information and corrections relate to expenditure submitted to the Commission before the deadline for submission. In this event, the Commission will give the Member State two months to carry out the correction. If the correction is not made within the twomonth period, the Commission will proceed with closure on the basis of the available information. 15

18 4.4. Dostupnost dokladů V souladu s článkem 90 obecného nařízení zajistí řídící orgán, aby veškeré podklady týkající se výdajů a auditů daného programu byly uchovávány k dispozici Komisi a Účetnímu dvoru po dobu tří let ode dne uzavření programu, o kterém Komise uvědomila členský stát v souladu s čl. 89 odst. 5 obecného nařízení. Toto tříleté období může být přerušeno pouze v případě soudního řízení nebo na řádně odůvodněnou žádost Komise. Řídící orgán zpřístupní Komisi na její žádost seznam všech fungujících operací po celé období tří let od uzavření programu Availability of documents According to Article 90 of the General Regulation, the managing authority ensures that all the supporting documents regarding expenditure and audits on the programme concerned are kept available for the Commission and the Court of Auditors for a period of three years following the date of closure of the programme, as communicated by the Commission in accordance with Article 89(5) of the General Regulation. The three-year period could be interrupted either in the case of legal proceedings or at the duly motivated request of the Commission. The managing authority should make available to the Commission on request a list of all functioning operations for the full period of three years following the closure of the programme. 5. OBSAH ZÁVĚREČNÝCH DOKUMENTŮ 5.1. Certifikovaný výkaz konečných výdajů, žádost o konečnou platbu Obecná zásada Certifikovaný výkaz konečných výdajů, včetně žádosti o konečnou platbu, by měl být vypracován podle vzoru uvedeného v příloze X prováděcího nařízení. Výkaz výdajů by měl rovněž obsahovat celkovou výši způsobilých výdajů souvisejících s regiony přijímajícími přechodnou pomoc. Mohou se vyskytnout rozdíly mezi platbami, které plynou z Unie do prioritních os, a výší prostředků z fondů vynaložených na operace spolufinancované v rámci této prioritní osy. Jedná se o důsledek flexibility, kterou mají řídící organy v otázce použití rozdílných měr spolufinancování jednotlivých operací, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 4 obecného nařízení. V souladu se zásadou řádného finančního řízení fondů by se ovšem výše příspěvku z veřejných zdrojů (vykázaná v certifikovaném výkazu konečných výdajů ), která byla nebo má být vyplacena příjemcům, měla rovnat minimálně příspěvku ze strany Komise a v souladu s článkem 80 obecného nařízení by členské státy měly zajistit, aby příjemci obdrželi celkovou částku příspěvku z veřejných zdrojů co nejrychleji a v plné výši. 5. CONTENT OF CLOSURE DOCUMENTS 5.1. Certified statement of final expenditure, final payment application General principle A certified statement of final expenditure, including a final payment application, should be drawn up in the form set out in Annex X to the Implementing Regulation. The statement of expenditure should also identify the total amount of eligible expenditure relating to regions receiving transitional assistance. Discrepancies between the payments from the Union to the priority and the effective Funds contribution to the operations co-financed under that priority could occur. This is a consequence of the flexibility that the managing authorities have in applying different cofinancing rates to individual operations as stated in Article 53(4) of the General Regulation. However, in accordance with the principle of sound financial management of the Funds, the amount of public contribution (as declared in the 'certified statement of final expenditure') paid or to be paid to beneficiaries should be at least equal to the contribution paid by the Commission to the programme and in accordance with Article 80 of the General Regulation the Member States should ensure that the beneficiaries receive the total amount of the public contribution as quickly as possible and in full. 16

19 Je třeba poznamenat, že v souladu s článkem 77 obecného nařízení částka vyplacená v rámci průběžných plateb a platba konečného zůstatku v rámci programu nesmí být vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a maximální výše pomoci z fondů pro každou prioritní osu příslušného programu. Na základě článku 77 obecného nařízení proto není možné poskytnout takovou flexibilitu, jaká byla poskytnuta při uzavírání programů z období (10% flexibilita pro výpočet konečného příspěvku na úrovni prioritní osy) Finanční řízení pro některé členské státy, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 1311/2011 (navýšení) Komise má podle čl. 77 odst. 2 obecného nařízení (ve znění nařízení (EU) č. 1311/2011) možnost, aby vyplatila za specifických podmínek vyšší částku při každé žádosti o platbu ze strany členských států, jejichž finanční stabilita čelí vážným problémům. Výše této částky se rovná navýšení aktuální míry spolufinancování o 10 procentních bodů. Pro účely výpočtu průběžných plateb a plateb konečného zůstatku poté, co členský stát přestane využívat finanční pomoci, by Komise neměla brát v úvahu částky vyplacené členskému státu v průběhu období, kdy využíval možnosti navýšení. Příspěvky Unie by však neměly převyšovat příspěvek z veřejných zdrojů a ani maximální výši pomoci z fondů pro každou prioritní oblast stanovenou rozhodnutím Komise, kterým byl daný program schválen Částky získané zpět (včetně těch získaných po předložení závěrečných dokumentů) a nesrovnalosti V případě výročního výkazu, který je třeba za rok 2016 zaslat prostřednictvím SFC2007 (v souladu s přílohou XI prováděcího nařízení) do 31. března 2017, se při uzavření postupuje takto: It should be noted that in accordance with Article 77 of the General Regulation the amount paid through interim payments and payment of the final balance of the programme should not be higher than the public contribution and the maximum of the assistance from the Funds for each priority of the concerned programme. Therefore, it is not possible, on the basis of Article 77 of the General Regulation to grant the same type of flexibility as the one granted at closure of the programmes (10% flexibility on the calculation of the final contribution at priority level) Financial Management for certain Member State concerned by Regulation (EU) No 1311/2011 (Top-up) Article 77(2) of the General Regulation (as amended by Regulation (EU) No 1311/2011) allows the Commission to pay under specified conditions an increased amount for each payment claim submitted by the Member States threatened with serious difficulties with respect to their financial stability. This increased amount is calculated by applying a top-up of 10 percentage points on the applicable co-financing rate. For the purpose of calculating interim payments and payments of the final balance after the Member State ceased to benefit from the financial assistance, the Commission should not take into account the increased amounts paid to a Member State for the period it benefited from the top-up. However, the Union contribution should not be higher than the public contribution and the maximum amount of assistance from the Funds for each priority as laid down in the decision of the Commission approving the programme Recoveries (including after submission of closure documents) and irregularities At closure, the annual statement that needs to be sent via SFC2007 (in accordance with Annex XI to the Implementing Regulation) by 31 March 2017 and covering the year 2016 will be treated as follows: částky uvedené v příloze XI bodě 2 jako částky, které je třeba vybrat by měly být zahrnuty v žádosti o konečnou platbu; místo vyplacení budou ale tvořit neuhrazený závazek na straně Komise. Členské státy by měly Komisi informovat o výsledku řízení týkajících se částek, které zatím nebyly vráceny, the amounts indicated in Annex XI(2) as "pending recoveries" should be included in the final payment application, however they will not be paid, but will constitute an outstanding commitment for the Commission. The Member States should inform the Commission on the outcome of the pending procedures; 16 Rozhodnutí Komise K(2009) 960 ze dne 11. února 2009, kterým se mění pokyny k ukončení pomoci ( ) ze strukturálních fondů, schválené rozhodnutím K(2006) 3424 ze dne 1. srpna Decision of the Commission C(2009)960 of 11 February 2009 amending the Guidelines on closure of assistance ( ) from the Structural Funds, approved by the Decision C(2006)3424 of 1 August

20 v případě částek vykázaných v příloze XI bodě 3 jako částky, které nelze získat zpět, kdy členský stát požádá, aby byl podíl Unie uhrazen ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, provede Komise náležitý přezkum jednotlivých případů. Po přezkumu může Komise a) písemně informovat členský stát o svém záměru zahájit šetření v souvislosti s danou částkou, nebo b) požádat, aby členský stát pokračoval v řízení o zpětném získání prostředků, nebo c) uznat, že podíl Unie bude uhrazen ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, for the amounts declared under Annex XI(3) as "irrecoverable amounts", where the Member State requests the Union's share to be borne by the general budget of the European Union, the Commission will carry out an appropriate examination of each case. In this respect it will either (a) inform the Member State in writing about its intention to open an enquiry in respect of that amount or (b) request that the Member State continue the recovery procedure or (c) accepts that the Union's share is borne by the general budget of the European Union. v případě částek vykázaných v příloze XI bodě 3, u kterých Komise požádala o další informace, zahájila šetření v souvislosti s danou částkou, nebo požádala členský stát, aby sám pokračoval v řízení o zpětném získání prostředků, zůstane závazek otevřený, a commitment will remain open for the amounts declared under Annex XI(3) for which the Commission has requested further information, opened an inquiry in respect of that amount or requested that the Member State continues the recovery procedure. pokud členský stát v případě některé z částek uvedených v příloze IX bodě 3 nepožádal Unii o sdílení podílu na ztrátě, měl by zajistit, aby byla tato částka odečtena z certifikovaného výkazu konečných výdajů Member States should ensure that the amounts indicated in Annex XI(3), for which Member State has not requested the Union to take its share of the loss are deducted from the certified statement of final expenditure Jakákoliv částka získaná zpět po uzavření programu by měla být vrácena Komisi Závěrečná zpráva o provádění Obecná zásada Závěrečná zpráva by měla obsahovat informace uvedené v čl. 67 odst. 2 obecného nařízení. Měla by mít stejnou strukturu jako výroční zpráva o provádění, protože oba dokumenty jsou založeny na stejné šabloně uvedené v příloze XVIII prováděcího nařízení. Měla by předkládat souhrnné údaje a informace za celé prováděcí období Přípustnost, přijetí a lhůty Obecné nařízení nestanovuje žádnou lhůtu pro dokončení kontroly přípustnosti závěrečné zprávy. Nestanovuje ani postup v případě, že zpráva nesplňuje podmínky přípustnosti. Kromě toho nařízení uvádí, že zpráva se považuje za přípustnou, pokud obsahuje veškeré nezbytné informace uvedené v čl. 67 odst Postupy týkající se odejmutých částek a částek získaných zpět, jsou podrobně popsány v Pokynech pro certifikační orgány o poskytování informací o částkách, které byly odejmuty, částkách získaných zpět, částkách, které je třeba vybrat, a částkách považovaných za částky, které nelze získat zpět, týkající se programového období a zbytku programového období (pokyny COCOF č. 10/0002/00). Nevertheless any amounts recovered after closure should be paid back to the Commission Final implementation report General principle The final report should include the information described in Article 67(2) of the General Regulation. It should have the same structure as the annual implementation report since both documents are based on the same template provided in Annex XVIII to the Implementing Regulation. It should present aggregated data and information for the whole of the implementing period Admissibility, acceptance and deadlines The General Regulation does not provide any deadline for the admissibility check of the final report. Nor does it make provision of what happens in case a report is not admissible. Moreover, it refers to an admissible report as one which contains all the necessary information referred to in Article 67(2). 17 Procedures with regard to withdrawals and recoveries are further detailed in the guidance note to certifying authorities on reporting and withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered irrecoverable, applicable to period and the remainder of the period (COCOF note n 10/0002/00). 18

ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA OTÁZKY ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA, MAĎARSKA A SLOVINSKA K UZAVÍRÁNÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007 2013

ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA OTÁZKY ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA, MAĎARSKA A SLOVINSKA K UZAVÍRÁNÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007 2013 ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA OTÁZKY ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA, MAĎARSKA A SLOVINSKA K UZAVÍRÁNÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007 2013 BŘEZEN 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor řízení a koordinace

Více

PŘÍLOHA. rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí C(2013) 1573

PŘÍLOHA. rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí C(2013) 1573 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 PŘÍLOHA rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí C(2013) 1573 o schválení pokynů k uzavření operačních programů určených k čerpání

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.1.2005 KOM(2005) 2 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Program CIP ICT PSP 5. výzva 2011

Program CIP ICT PSP 5. výzva 2011 Program CIP ICT PSP 5. výzva 2011 Jiří Průša, Denis Gibadulin jiri.prusa@mvcr.cz, denis.gibadulin@mvcr.cz národní kontaktní bod CIP ICT-PSP Ministerstvo vnitra Co je to CIP? CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978

of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978 COUNCIL DIRECTIVE SMĚRNICE RADY 79/7/EEC 79/7/EHS of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social

Více

they are the home Member State, provided that the activities of those persons are authorised and regulated at

they are the home Member State, provided that the activities of those persons are authorised and regulated at 1 Disclaimer: Toto je jen návrh možné transpozice určený k diskusi a konzultaci. Konečná podoba návrhu předloženého do připomínkového řízení se může lišit. HLAVA V INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL 29 Základní

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Elektronická verze ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz

Elektronická verze ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 dvojjazyčné vydání konsolidovaná verze leden 2011 Elektronická verze ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz Předpisy v této publikaci

Více

COUNCIL DIRECTIVE 89/106/EEC

COUNCIL DIRECTIVE 89/106/EEC SMĚRNICE RADY 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS COUNCIL DIRECTIVE 89/106/EEC

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016 19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR Praha, 23. března 2016 Program Plánované akce finančních a právních NCP v 1. pololetí 2016 + publikace TC AV ČR Novinky: Participant Portal Finanční

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 14. ledna 2005 (17.01) (OR. en) 5432/05 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 14. ledna 2005 (17.01) (OR. en) 5432/05 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 14. ledna 2005 (17.01) (OR. en) 5432/05 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 13. ledna 2005 Předmět: Návrh nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87

Více

Metodické doporučení k uzavírání programového období 2007 2013

Metodické doporučení k uzavírání programového období 2007 2013 Metodické doporučení k uzavírání programového období 2007 2013 Obr. č. 1: Časové hledisko zařazení projektů mezi nedokončené či nefungující Verze: 1 Červenec 2015 1 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY >r >r KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.4.2005 KOM(2005) 142 v konečném znění 2005/0054 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v rámci Rady přidružení k odchylce od ustanovení

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Regionální operační program Střední Čechy Regional Operational Programme for Central Bohemia

Regionální operační program Střední Čechy Regional Operational Programme for Central Bohemia Regionální operační program Střední Čechy Regional Operational Programme for Central Bohemia 2007 2013 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS SCHEME OF THE PRIORITY AXIS Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední

Více

Horizont 2020 H2020. Struktura H2020 (2014-2020) 7. Rámcový program (2007-2013) Horizont 2020 (2014-2020) TŘI PILÍŘE:

Horizont 2020 H2020. Struktura H2020 (2014-2020) 7. Rámcový program (2007-2013) Horizont 2020 (2014-2020) TŘI PILÍŘE: Horizont 2020 Centrum dopravního výzkumu, Brno, 5. listopadu 2013 Lucie Matoušková Kamila Hebelková NCP pro finanční a právní otázky v projektech 7. RP a, TC AV ČR UPOZORNĚNÍ: Jednání o pravidlech účasti

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR / Czech championship v lodních třídách / in classes Optimist, Laser Radial CTL 112147 datum / date: 23.9. 25.9.2011 a / and Pohár ALT Fireball / ALT Fireball cup CTL 112148 datum / date:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů DIRECTIVE 98/48/EC OF

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Seznam členů etické komise/ List of the Ethics Committee Members: Muž/ Žena Male/ Female. Funkce v EK Role in EC. Odbornost Specialism

Seznam členů etické komise/ List of the Ethics Committee Members: Muž/ Žena Male/ Female. Funkce v EK Role in EC. Odbornost Specialism Příloha č.4 Název Vzory písemného vyjádření EK Datum platnosti 15.5.2008 Datum poslední revize: 5.1.2012 Perioda revizí: 1x ročně Autor SOP: Dr.Křepelka Podpis: Schválil: doc. MUDr. Podpis: J.Feyereisl,CSc.

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

SECTION BLOCK 3. Risks in auditing with regard to the tendering process. Břetislav GRÉGR. 24th April, 2015, Budapest

SECTION BLOCK 3. Risks in auditing with regard to the tendering process. Břetislav GRÉGR. 24th April, 2015, Budapest SECTION BLOCK 3 Risks in auditing with regard to the tendering process Břetislav GRÉGR 24th April, 2015, Budapest Basic topics to be discussed: What changes in policy and processes came about in the management

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

EU REPORT 2008 EU REPORT 2008 EU REPORT 2008. Zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR Report on EU Financial Management in the CR

EU REPORT 2008 EU REPORT 2008 EU REPORT 2008. Zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR Report on EU Financial Management in the CR EU REPORT 2008 EU REPORT 2008 EU REPORT 2008 Zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR Report on EU Financial Management in the CR EU REPORT 2008 1 Report on EU Financial Management in the

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání

Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání Ochrana ovzduší ve státní správě X, Hustopeče, 11. listopadu 2015 Evropský legislativní balíček k ochraně ovzduší, aktuální stav vyjednávání Mgr. Pavel Gadas, MŽP Balíček EK k čistému ovzduší pro Evropu

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Celkové uznatelné osobní náklady

Celkové uznatelné osobní náklady (SP Spolupráce, Kapacity) 7. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁSTUPCŮ VŠ 30. března 2010, Praha Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR OBSAH Definice zaměstnance

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC CZECH REPUBLIC

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC CZECH REPUBLIC of Directive 2009/110/EC CZECH REPUBLIC Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více