Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti"

Transkript

1 Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Operační program Česko Sasko

2 Přehled dotačních možností Strana 2

3 Přehled dotačních možností Strana 3 OBSAH 1 Úvod Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP VK Počáteční vzdělávání Možnost zapojit se do projektů v oblasti TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Možnost získat podporu z oblasti DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kolik je možné získat Konkrétní příklady typových projektů Jak postupovat při přípravě žádosti z OP VK Nezbytné podmínky, které musí případný žadatel splnit, aby mohl vůbec podat žádost o dotaci Způsob přípravy žádosti o dotaci Základní úskalí při práci v benefitu Klíčové přílohy a způsob jejich dokládání Důležité kontakty Operační program Životní prostřední (OP ŽP) Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace z OPŽP Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Kolik je možné získat Konkrétní příklady typových projektů Jak postupovat při přípravě žádosti z OP ŽP Postup při podání žádosti Kompletace tištěné podoby žádosti včetně příloh Akceptace, schválení a výběr žádosti Důležité kontakty Operační program Přeshraniční spolupráce Česko - Sasko (OP ČR Sasko) Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP ČR-Sasko Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Zlepšení situace přírody a životního prostředí Fond malých projektů Kolik je možné získat Konkrétní příklady typových projektů Jak postupovat při přípravě žádosti Vhodní příjemci Způsobilé výdaje Základní postupy pro přípravu žádosti o dotaci Důležité kontakty Shrnutí... 28

4 Přehled dotačních možností Strana Hlavní úskalí při přípravě, podání a následné realizaci projektů podpořených z dotačních prostředků Základní pojmy Doslov Prostor pro poznámky... 33

5 Přehled dotačních možností Strana 5 1 ÚVOD Vážení čtenáři, tato publikace by Vám měla poskytnout základní přehled možností při získávání dotací pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje zejména prostřednictvím: Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko Sasko, včetně Fondu malých projektů (OP ČR Sasko, FMP). Tato publikace si klade za cíl seznámit Vás, potenciální žadatele o dotaci, s obsahem vybraných dotačních titulů, představení možných typových projektů, dále pak také Vás v základu seznámit s principy a způsobem přípravy žádosti o dotaci v jednotlivých OP. Bude se jednat o tyto základní informace: na co je možné žádat (oblasti a typové příklady projektů), jak je možné žádat (základní pravidla pro přípravu žádostí), kontaktní údaje a informační zdroje. Kolektiv autorů této publikace Vám přeje hodně úspěchů při přípravě Vašich projektových záměrů a žádostí o dotaci.

6 OP VK Přehled dotačních možností Strana 6 2 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) Tento operační program je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Program je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu. 2.1 Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP VK Oblasti, jejichž rozvoj je prostřednictvím tohoto programu možné podporovat spadají v případě příspěvkových organizací převážně do počátečního vzdělávání Počáteční vzdělávání Mezi tyto oblasti patří: Zvyšování kvality ve vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e- learningu). Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech atd. Konkrétní příklad: využívání ICT v předmětech např. vytvoření pracovních listů pro předměty vyučující jazyky, fyziku, chemii, či elektronické žákovské, podpora výuky v oblasti životního prostředí (naučit děti např. třídit odpad, dát jim informace o recyklaci apod.), organizovat exkurze u zaměstnavatelů, výuka nepovinného předmětu (např. nějakého cizího jazyka v příhraniční oblasti) za účelem zvýšení uplatnitelnosti dětí v zaměstnání, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání atd. Konkrétní příklad: Převod klasického učiva do elektronické podoby, aby se dětem v interaktivním prostředí lépe učilo a aby se mohli učit i z domova, výuka v terénu či za pomoci interaktivní tabule, pomoc zdr. postiženým žákům, komunikace škola x žák + rodič, příprava dětí (např. z dětských domovů) na vstup do života kurzy domácích prací, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol. Konkrétní příklad:

7 OP VK Přehled dotačních možností Strana 7 Manažerské školení pro zaměstnance škol, školení učitelů v oblasti zavádění nových metod do výuky např. využití ICT, jazykové vzdělávání, Dále je v rámci tohoto programu možnost zapojit se do projektů v oblasti Terciárního vzdělávání a dalšího vzdělávání Možnost zapojit se do projektů v oblasti TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V oblasti Vyššího odborného vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: inovace studijních programů, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů, podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů atd. V oblasti Vysokoškolského vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: další specifické odborné vzdělávání pracovníků V a V včetně dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení V a V, podpora vytváření kvalitních týmu výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti V a V, atd. Při budování Partnerství a sítí: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod., pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV, apod. Mezi cílové skupiny takových to projektů je možné zařadit i pedagogické pracovníky ze stran ZŠ a SŠ včetně žáků spadajících mezi zájemce o studium na VOŠ či VŠ Možnost získat podporu z oblasti DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Podpora individuálního dalšího vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: podpora informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání včetně stimulace poptávky, tvorba vzdělávacích modulů na podporu např. jazykových dovedností, IT dovedností), propagace dalšího vzdělávání, podpora kvality poradenských služeb, apod. Zde mohou příspěvkové organizace, resp. pedagogové, žáci atp., být pouze cílovými skupinami. Podpora nabídky dalšího vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství atd.

8 OP VK Přehled dotačních možností Strana Kolik je možné získat Typ podpory: Přímá nenávratná dotace Výše podpory: až 100 % požadované částky Co všechno lze z dotace uhradit: osobní náklady (mzdy pracovníků, kteří se projektu budou věnovat ve všech formách refundace mzdy, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti či autorský honorář), cestovné na zahraničí i tuzemské cesty, nákup zařízení např. tiskárna, počítač, tabule, fotoaparát, pomůcky pro žáky, speciální pomůcky pro handicapované, odborná literatura, drobné stavební úpravy, pronájem kanceláře včetně souvisejících nákladů (např. vodné, stočné, telefonní poplatky), spotřební materiál např. papíry, tonery, kancelářské potřeby, nákup služeb zajištění subdodavatelem např. tisku letáků, zpracování studie, provedení průzkumu, zprostředkování zahraniční stáže, vytvoření metodiky, úhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání (max. do výše 70 %), náklady na bankovní poplatky či zpracování auditu apod Konkrétní příklady typových projektů Modernizace výuky: Projekt byl zaměřen na implementaci nových kurikulárních dokumentů pro praxe školy za využití modulových výukových programů, které zajistí jejich vzájemnou prostupnost a posílí mezipředmětové vazby. Inovace systému byla zaměřena na vzájemnou horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory s cílem umožnit přizpůsobení vzájemné kombinace oborů, dle schopností žáků a jejich zájmu. Rozpočet projektu: Získaná dotace: ,-Kč ,-Kč Vzdělávání vlastních pedagogů: Vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Obsahem projektu byly vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení znalostí pedagogů v oblasti ICT s cílem zefektivnit jejich práci a využití této techniky při přípravě výuky, ale i přímo výuce odborných předmětů. Rozpočet projektu: Získaná dotace: ,-Kč ,-Kč

9 OP VK Přehled dotačních možností Strana Jak postupovat při přípravě žádosti z OP VK Nejdůležitější částí v přípravné fázi projektu je mít definovaný záměr projektu, který lze snadno při vyhlášení výzvy doladit a upravit tak, aby splňoval kritéria přijatelnosti. Definovaný záměr by měl podávat odpovědi na následující otázky: Co chci projektem dosáhnout? Jaké činnosti k tomu povedou? Zajistím je vlastními silami nebo dodavatelsky? Počet osob, pro které je projekt určen s tím související náklady? Stručný nástin rozpočtu resp. nákladů projektu. Jsem schopen přiřadit tyto náklady klíčovým činnostem/aktivitám projektu? Jsem schopen odhadnout dobu trvání projektu? Další důležitou částí úspěšného projektu je mít představu o tom, jaký bude přínos realizace projektu pro žadatele o dotaci, pro jeho případné partnery v projektu a hlavně pro cílovou skupinu (osoby, popř. subjekty, pro které je projekt směřován) a možnost pokračování těchto aktivit i po skončení projektu. Odpovědi na výše uvedené otázky, resp. jejich zpracování do projektového záměru jsou základem efektivní a úspěšné práce při přípravě projektu dle konkrétní výzvy často omezené cca 2 měsíci, po které je možné předkládat žádosti Nezbytné podmínky, které musí případný žadatel splnit, aby mohl vůbec podat žádost o dotaci Pokud máme již předem ujasněný záměr, snáze se nám pak budou vyhledávat výzvy vhodné pro podání žádosti o dotaci na náš projekt. Pokud takovou výzvu najdeme, je potřeba ji před podáním žádosti nutné pečlivě pročíst zveřejněnou výzvu a podle ní ověřit následující základní body: Oprávněnost žadatele: žadatel musí být uvedený ve výčtu oprávněných žadatelů ve Výzvě, musí mít sídlo na území ČR, musí prokázat, že plánovaný projekt je zaměřen na cílovou skupinu mimo hl. m. Prahy a v souladu s Výzvou, musí prokázat, že hlavní činností žadatele je vzdělávání (prokázání např. stanovami, výpisem z OR, zřizovací listinou, atp.), existence žadatele min. 2 roky dvouletá historie subjektu. Oprávněnost místa realizace projektu: u grantových projektů musí mít projekt dopad pouze v rámci jednoho regionu NUTS 3 (území 1 kraje). u individuálních projektů musí mít projekt dopad na více regionů NUTS 3 (na území min. 2 krajů)- výjimka je u projektů prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, které připraví kraj pro své území.

10 OP VK Přehled dotačních možností Strana 10 Oprávněnost cílových skupin: projekt musí být zaměřen na tu skupinu osob, pro kterou je vyhlášena Výzva. Oprávněnost aktivit projektu: aktivity projektu musí směřovat k naplňování podporovaných aktivit vyhlášených ve Výzvě. V případě, že splňujeme, resp. náš projekt splňuje předchozí čtyři základní body, je možné přejít ke zpracování žádosti o dotaci Způsob přípravy žádosti o dotaci V rámci OP VK se žádosti předkládají v tištěné a v elektronické formě, kdy elektronická forma se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace Benefit 7 na adrese Tento systém Vám po Vaší registraci umožní on-line založení Vaší žádosti a následný přístup k ní. Po založení žádosti je možné ji zpřístupnit dalším uživatelům, kteří jsou také registrovaní v tomto systému. Sdílení žádostí umožňuje tzv. vlastník žádosti (tj. primárně ten, kdo ji založil). Žádost se vyplňuje prostřednictvím záložek, kterými lze postupně projít. Každý operační program zároveň s výzvou uveřejňuje řadu doplňujících dokumentů. Jedním z nich je i pokyn jak vyplnit žádost v systému benefit 7. V závěru kapitoly naleznete několik odkazů, kde je možné potřebné dokumenty nalézt. Postupně se zde vyplňuje stručný popis projektu, údaje o žadateli a partnerech, personálním zajištění a kontaktních osob. Podrobný popis jednotlivých záložek vydá, jak bylo uvedeno výše na samostatnou publikaci, proto zde uvedeme pouze ty nejdůležitější: Popis projektu na této záložce je potřeba podrobně popsat hlavní cíle projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, cílové skupiny jejich zapojení a přínos projektu pro ně. Prvky inovativnosti a hlavně způsob udržitelnosti aktivit po skončení projektu. Jedná se o nejdůležitější části této záložky. Způsob popisu by měl mít za cíl umožnit hodnotitelům pochopit Váš projekt a měl by se zaměřit na vyjmenování konkrétních oblastí, šetření (zdůvodňující potřebnost projektu), cílových skupin atp., takovým způsobem, aby hodnotitel (který nemusí být žádný odborník na oblast, kterou pokrývá Váš záměr) pochopil Vaše cíle a mohl Vám přidělit body. Klíčové aktivity (KA) v rámci této záložky je nutné definovat klíčové aktivity, které umožní dosažení Vašich cílů (např. příprava vzdělávacích modulů, realizace výuky atp.). Z popisu těchto aktivit by mělo být jasné, kdo z realizačního týmu bude mít danou aktivitu na starosti, co bude její přesnou náplní (např. vytvoření 3 typů vzdělávacích modulů v IT, fyzice, chemii; výuku ve třech oblastech o předpokládaném rozsahu 100h/oblast atp.). Na tento popis by mělo navazovat vyčíslení nákladů a položek související s danou KA a odpovídají další záložce, a to rozpočtu. Harmonogram aktivit v této záložce je potřeba jednotlivé aktivity časově provázat, tak aby tvořily logický celek a bylo jasné, kdy dojde k naplnění monitorovacích indikátorů. Realizační tým tato záložka se věnuje personálnímu obsazení a zajištění realizace jednotlivých KA členy týmu. Je zde potřeba uvést funkci v rámci realizačního týmu dané osoby, náplň její činnosti a mzdové náklady a formu pracovního poměru (DPP, DPČ, pracovní smlouva...). Rozpočet projektu tato záložka slouží k popisu nákladů, které souvisejí s realizací Vašeho záměru. Je potřeba v něm popsat náklady realizačního týmu, náklady na vybavení a zařízení, náklady na nákup služeb a další. Jednotlivé výše jmenované položky mají zpravidla stanoveny podílové limity na

11 OP VK Přehled dotačních možností Strana 11 celkových způsobilých výdajích. Tyto limity je při přípravě žádosti neustále kontrolovat a sledovat zda nedošlo k jejich překročení oproti povoleným podílům stanovených ve výzvě, resp. v aktuální verzi příručky pro žadatele. Při přípravě rozpočtu je potřeba mít neustále na paměti nutnost provázaností jednotlivých položek v rozpočtu s popisem klíčových aktivit. Hodnotitelé jsou na toto zvlášť při svých školeních upozorňováni a mají pokyn, aby položky, které nejsou zdůvodněny v textu v žádosti o dotaci, navrhli k vyškrtnutí. Monitorovací indikátory zde je potřeba v závislosti na obsahu zvolit vhodné indikátory a zejména jejich velikost. Dodržení indikátorů se sleduje a jejich nedodržení může mít vliv na krácení dotace a její následné vracení zpět poskytovateli. Výše uvedené záložky představují výběr těch nejdůležitějších, které je potřeba při přípravě žádosti co nejlépe rozpracovat nejen s ohledem na hodnocení projektu, ale zejména na jeho následnou realizaci, která musí odpovídat tomu, co je napsáno v žádosti o dotaci Základní úskalí při práci v benefitu 7 Pravidelné Občasné Nečekané Odstávky systému Při plánování práce je nutné zohlednit pravidelné odstávky systému, kdy každé první pondělí v měsíci je systém od 07:00 17:00 nefunkční. Systém benefit 7 je provázán se systém ARES, který provozuje Ministerstvo financí, v rámci tohoto systému se načítají základní údaje o žadateli, partnerech atp. Tyto výpadky souvisejí s pravidelnými či nezbytnými údržbami tohoto systému a v benefitu se projevují nefunkčností právě při načítání údajů. Tyto výpadky bývají z velké většiny avizovány s předstihem a nemají dlouhodobý charakter. V případě finalizace žádosti může hrát i tento krátký čas rozhodující úlohu. Úplný kolaps systému se vyskytuje minimálně a v současné době takřka vůbec. Dochází však občas ke značnému zpomalení aplikace, které může, protáhnout zápis do textu žádosti z řádu sekund na minuty. Jednoduchá změna se tak stane během na dlouhou trať. Benefit 7 vs. ARES Vzájemnou provázaností je umožněno jednoduše po zadání (IČ subjektu) načíst základní údaje o žadateli či partnerovi projektu, tj. název, adresa sídla. Zde je potřeba zkontrolovat zda údaje načtené z ARESU odpovídají údajům, které jsou uvedeny na výpisu z registru ekonomických subjektů ČSÚ. Pokud se tyto údaje neshodují, může to v případě ignorování tohoto rozdílu vést až k vyřazení žádosti o dotaci z procesu hodnocení. Je potřeba proto tyto údaje zkontrolovat jako první a v případě rozdílů mezi ARESem a registrem ekonomických subjektů požádat v ARESu o opravu údajů, kdy se změna může v systému projevit až v horizontu dvou až tří týdnů. Zpomalení systému V některých případech (dle dosavadních zkušeností) v termínech uzávěrek, kdy pravděpodobně z důvodu velké aktivity všech žadatelů v systému, dochází ke zpomalení sytému a ukládání textových polí. Toto zpomalení má největší vliv na zadávání údajů do rozpočtu zejména v případě vytváření nových položek. Při práci na žádosti je potřeba si uvědomit, že i při plné funkčnosti trvá zadání celého rozpočtu položku po položce i více jak 1hodinu (v závislosti na rozsáhlosti rozpočtu a jeho položkách). Nelze se tedy spoléhat v den uzávěrky na to, že do žádosti rychle zapíšu rozpočet a stihnu ji bez problémů odevzdat.

12 OP VK Přehled dotačních možností Strana Klíčové přílohy a způsob jejich dokládání V každé Výzvě jsou specifikovány povinné a příp. nepovinné přílohy. U povinných příloh se zpravidla jedná o: doložení dokladu o právní subjektivitě, čestného prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků či prohlášení o partnerství. Přípravu příloh a jejich kompletaci není dobré nechávat na poslední chvíli před odevzdáním. V některých případech, resp. výzvách vyhlašuje načtení naskenovaných příloh do benefitu 7 (v případě dokládání prohlášení o partnerství či partnerských smluv je mnohdy potřeba je naskenovat již podepsaná. Je proto dobré mít přílohy včas připraveny, neboť před uzavřením žádosti je nutné do ní zadat i přesný počet listů, která budou mít přílohy v tištěné podobě při odevzdání. 2.4 Důležité kontakty

13 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana 13 3 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ (OP ŽP) Je druhý největší český operační program, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. OPŽP zaštiťuje Státní fond životního prostředí a Ministerstvo ŽP. Přináší ČR podporu konkrétních projektů v oblastech, které rozdělují operační program na logické celky. Dotace z OPŽP dosahuje až do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro potřeby tohoto programu jsme rozdělili příspěvkové organizace kraje dle oblastí jejich činností: Kulturní oblast muzea, galerie, hvězdárny, vědecké knihovny, ústavy archeologické památkové péče, Zdravotnictví kojenecké ústavy, nemocnice, Sociální oblast domovy důchodců, správy sociálních služeb, ústavy sociální péče, Oblast školství předškolní zařízení, speciální školy a školky, střední školy, vyšší odborná zařízení, domy dětí a mládeže. 3.1 Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace z OPŽP Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Výstavba nových zdrojů tepla včetně rozvodů, rekonstrukce spalovacích zdrojů za účelem snížení emisí, výsadba a regenerace izolační zeleně jako ochrana před prašností apod. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Konkrétní příklady: výměna kotle na uhlí za kotel na plyn (turbokotle, kondenzační kotle ) a případně současné zateplení budovy výstavba nového centrálního zdroje tepla spalující plynná paliva včetně nově budovaných rozvodů výsadba a regenerace izolační zeleně jako ochrana před prašností apod. Oprávnění žadatelé: kulturní oblast, zdravotnictví, sociální oblast, oblast školství Udržitelné využívání zdrojů energie Zateplování budov, výměna oken a dveří, solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla a další zdroje tepla využívající OZE (obnovitelné zdroje energie) Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Oprávnění žadatelé: kulturní oblast, zdravotnictví, sociální oblast, oblast školství.

14 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Sběrné dvory, zařízení na úpravu, třídění a recyklaci odpadů, systémy pro separaci a svoz odpadů, bioodpadů, rekultivace starých skládek, odstranění staré ekologické zátěže (SEZ) apod. SEZ je závažná kontaminace podzemních a povrchových vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje zdraví člověka a složky životního prostředí. Důležitou podmínkou pro přiznání dotace u SEZ je, že původce kontaminace neexistuje či není znám! Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Konkrétní příklady: Sběrné dvory Kompostárny, zařízení na úpravu elektroodpadů, stavebních odpadů, autovraků apod. Pořízení kontejnerů na tříděný odpad, pořízení speciálního svozového vozidla Rekultivace starých skládek Realizace průzkumných prací, analýz rizik apod. Oprávnění žadatelé: zejména oblast zdravotnictví, kulturní oblast, sociální oblast, oblast školství Zlepšování stavu přírody a krajiny Obnova zeleně v obci, zakládání a obnova parků, stromořadí, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, ošetřování stromů, revitalizace vodního toku nebo nádrže, apod. Min. způsobilé výdaje na projekt jsou bez omezení. Konkrétní příklady: Obnova zeleně Regenerace školních zahrad Opatření k ochraně vodních toků a nádrží Výsadba a obnova remízů, zasakovacích pásů, větrolamů apod. Oprávnění žadatelé: kulturní oblast, zdravotnictví, sociální oblast, oblast školství Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nákup, výstavba a rekonstrukce informačních center a poraden, nákup technického vybavení, tvorba materiálů a pomůcek pro environmentální vzdělávání Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Oprávnění žadatelé: oblast školství.

15 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana Kolik je možné získat Rozhodující pro určení výše dotace je typ projektu: Projekt negenerující příjmy a nezakládající veřejnou podporu až 90% dotace ze způsobilých výdajů. Projekt generuje příjmy výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy, která přinese informace o výši dotace. Projekt spadá do veřejné podpory výše podpory max. 40% (+ 20% pro malé podniky, + 10% pro střední podniky). Pozn.: Veřejnou podporou se rozumí každá, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod. Obecné znaky veřejné podpory: podpora je poskytnutá z veřejných prostředků, udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik nebo odvětví výroby, podpora je selektivní - zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby, podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže a ovlivňuje obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh, a jako další hledisko se poté bere v potaz ovlivnění obchodu mezi členskými státy Konkrétní příklady typových projektů Snížení teplených ztrát u školských zařízení: Cílem projektu byla realizace úsporných energetických opatření u vybraných školských zařízení ve městě. Realizace byla nezbytně nutná vzhledem k velkým únikům tepla a špatnému až havarijnímu stavu předmětných budov. Úspor energií v konečné spotřebě bylo dosaženo především výměnou oken a dveří, vnějším zateplením obvodových stěn a střechy. Díky uvedeným opatřením bylo dosaženo snížení spotřeby energie na vytápění a snížení ekonomické náročnosti provozu budov. Rozpočet: Zajištěná dotace: tis. Kč tis. Kč Cílem projektu byla úspora energií v budově Základní školy. Škola se potýkala se značnými tepelnými ztrátami díky špatnému technickému stavu budovy, a s tím spojenými vysokými náklady na zajištění jejího provozu. Úspor energií v konečné spotřebě bude dosaženo vnějším zateplením obvodové stěny hlavní budovy školy, výměnou oken, výměnou vchodových dveří a vjezdových vrat. Rozpočet: Zajištěná dotace: tis. Kč tis. Kč Zkvalitnění nakládání s odpady: Cílem projektu byla výstavba objektu technického střediska se systémem pro sběr a třídění odpadů (stavebního, kovového a objemného odpadu, uliční smetky a biologicky rozložitelného odpadu).

16 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana 16 Odpad zde je přechodně shromažďován a následně předán oprávněné osobě k dalšímu využití. V rámci projektu byl také pořízen mobilní štěpkovač pro minimalizaci objemu a lepší využití dřevní hmoty. Rozpočet: Zajištěná dotace: tis. Kč tis. Kč 3.3 Jak postupovat při přípravě žádosti z OP ŽP Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými oblastmi a podoblastmi a zároveň i veškerými podmínkami programu, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat. Jsou určena obecná a specifická pravidla pro jednotlivé oblasti a podoblasti programu. Žadatel by se při přípravě žádosti měl řídit závaznými dokumenty: Programový dokument Operačního programu Životní prostředí, Implementační dokument OPŽP, Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP, Výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu), Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, Metodika zadávání veřejných zakázek. Pro získání dotace je podmínkou vyplnění žádosti ve webovém prostředí Benefill a doložení příslušných požadovaných dokumentů, které jsou přílohou této žádosti. Veškeré informace je možné získat na stránkách programu: Postup při podání žádosti Vyplnění žádosti v elektronickém prostředí: Prvním krokem při podání žádosti do OPŽP je vyplnění formuláře žádosti v elektronické podobě. Tento úkon se odehrává v internetovém prostředí, tzv. Benefillu, který je k nalezení na adrese: Žádost je v prostředí Benefill členěna do několika záložek, které není nutné vyplňovat najednou. Je možné si vyplněná data uložit a doplňovat žádost postupně při dalším přihlášení. Pokud žadatel nevyplní povinné pole nebo vyplněný údaj není správný či obsahuje chybu, Benefill při pokusu o uložení dat chybná pole označí červeně a vyzve zpracovatele k opravě. Na základě vyplněných a průběžně ukládaných údajů Benefill generuje pouze kolonky vztahující se ke konkrétnímu opatření, typu žadatele atd. Kompletně vyplněnou elektronickou podobu této elektronické žádosti zpracovatel potvrdí jejím odesláním (opět se vše odehrává elektronicky). Tímto krokem je žádost prohlášena za úplnou a uzamčena pro editaci (aby mohla být prohlášena za formálně úplnou, musí údaje ze záložky Přílohy v Benefillu přesně souhlasit s následně doloženými přílohami). Zpřístupněna je poté ke kontrole zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP.

17 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana Kompletace tištěné podoby žádosti včetně příloh Po odeslání elektronické podoby žádosti a po vygenerování ID čísla si žadatel žádost dvakrát vytiskne. Obě vytištěná paré žádosti podepisuje statutární zástupce nebo osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR. K žádosti se přikládají další doklady přílohy žádosti. Předkládají se v 1 provedení v originále nebo ověřené kopii (nesmí být starší 6 měsíců) a řadí se dle pořadí vygenerovaného Benefillem. Zkompletovaná žádost v listinné podobě tvoří: 2 parafované výtisky formuláře žádosti (výtisky z elektronického prostředí Benefill), 1 provedení řádně očíslovaných povinných příloh, v pořadí generovaném v Benefillu v záložce Přílohy, CD obsahující finanční analýzu s komentářem (finanční analýza a příslušný komentář se předkládají jako přílohy k žádosti jedenkrát ve vytištěné parafované podobě a jednou v elektronické podobě na CD). Doručení žádosti na podací místo: Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) musí být doručena (předána) na podací místo místně příslušné podle místa realizace projektu - pro individuální projekty jsou místně příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR, pro oblast Zlepšování stavu přírody a krajiny jsou podacími místy místně příslušná střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí (termín specifikuje příslušná výzva pro předkládání žádostí pro jednotlivé oblasti OPŽP). Opravy a doplnění žádosti: Po doručení žádosti začíná proces kontroly formální úplnosti žádosti, obecné a specifické přijatelnosti žádosti. V případě nedostatků je žadatel vyzván k jejich doplnění nebo odstranění (zobrazují se v Bene-fillu a zároveň je žadatel vyzván em). Lhůta pro doplnění formální úplnosti je stanovena na 3 pracovní dny (od dne následujícího dni doručení výzvy). Žadateli je opět povolen vstup do elektronického prostředí pro editaci žádosti. Žadatel opraví/doplní příslušné údaje a žádost znovu odešle a znovu dvakrát vytiskne opravené záložky, které opět podepíše statutární zástupce žadatele, a doručí na podací místo Akceptace, schválení a výběr žádosti Akceptace žádosti: Je-li žádost formálně úplná a pozitivně posouzena jako přijatelná, je akceptována a je jí vygenerováno akceptační číslo. Akceptační číslo je (povinnou) identifikací konkrétní žádosti při vzájemné komunikaci mezi žadatelem a SFŽP ČR. O akceptaci žádosti, s uvedením konkrétního termínu akceptace, je žadatel informován em a následně dopisem statutárnímu zástupci žadatele (u žádosti neúspěšně hodnocené je žadatel dopisem informován o neakceptování). Akceptované žádosti jsou předány Řídícímu orgánu k rozhodnutí o udělení, nebo neudělení dotace. Schválení a výběr žádosti: Po výběru a schválení projektů ke spolufinancování z prostředků EU zprostředkující subjekt SFŽP ČR seznámí konkrétní žadatele o schválení nebo zamítnutí. U schválených projektů dojde k registraci akce v informačním systému (vydání registračního listu akce včetně podmínek) a rozhodnutí ministra

18 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana 18 o spolufinancování projektu (u projektů spolufinancovaných ze SFŽP ČR). Poté bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. smlouva o podpoře spolu s podmínkami. 3.4 Důležité kontakty Pro příjemce podpory z OPŽP je zřízena zelená linka: (provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00, jednotně ve všech krajích). Krajské pracoviště SFŽP Ústecký kraj: Poskytuje aktuální informace o možnostech získání dotací, informace o plánovaných výzvách, obecné informace o prioritních osách a informace o výsledcích programu. Nabízí informační a propagační materiály a dále pořádá vzdělávací akce a výstavy. Adresa: Stroupežnického Ústí nad Labem Tel.: a na jednotlivé pracovníky: Jana Choutková tel.: Lucie Lésková tel.:

19 OP ČR - SASKO Přehled dotačních možností Strana 19 4 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKO - SASKO (OP ČR SASKO) Tento program se zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. V tomto programu je možné zaměřit projekty celkem do tří oblastí. 4.1 Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP ČR-Sasko Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a partnerské spolupráce: Příklady zaměření projektů: podpora přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání a vědy, podpora přeshraničních kooperací mezi podniky a vzdělávacími zařízeními, rozvoj socio-kulturních kompetencí a rozvoj jazykových znalostí prostřednictvím příslušných společných nabídek pro obyvatelstvo, spolupráce při vytváření vazeb mladého obyvatelstva s dotačním územím prostřednictvím cílené podpory perspektiv rozvoje mladých a vysoce kvalifikovaných odborníků, kooperace při integraci postižených osob do sociálního života, kooperace při vytváření široké nabídky aktivit pro mladé, kooperace při zachování společného kulturního dědictví a při intenzifikaci vytváření společné kulturní identity, posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím, zintenzivnění výměny mezi institucemi, sdruženími, spolky, obyvateli atd. Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně před katastrofami a protipožární ochraně: Příklady zaměření projektů: zlepšení spolupráce pro zajištění bezpečnosti ve společném pohraničí, vytvoření efektivních struktur záchranných služeb, podpora vybudování a provozu efektivního systému přeshraniční protipožární ochrany a ochrany před katastrofami.

20 OP ČR - SASKO Přehled dotačních možností Strana 20 Společný fond malých projektů: Příklady zaměření projektů: zintenzivnění přeshraniční komunikace na místní a regionální úrovni, posílení zodpovědnosti místních lidí za společné dotační území prostřednictvím pokračování Společného fondu malých projektů Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu: Příklady zaměření projektů: zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu v společném dotačním území, podpora rozvoje a realizace společných marketingových strategií, zlepšení společné nabídky cestovního ruchu prostřednictvím kooperací, podpora vytváření společných struktur prostřednictvím propojení zařízení cestovního ruchu, včetně rozvoje v oblasti lázeňství, odbourávání znalostních a informačních deficitů Zlepšení situace přírody a životního prostředí Ochrana klimatu, lesa a přírody, péče o krajinu a odpadové hospodářství: Příklady zaměření projektů: ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, vytvoření přeshraničních sítí v oblasti životního prostředí další spolupráce, posílení ekologického uvědomění. Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství, vodní stavby: Příklady zaměření projektů: zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení technické ekologické infrastruktury (především v oblastech zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních toků, zlepšení stavu vodstva včetně podzemních vod, odborně specifické výzkumné a modelové záměry a rovněž výměna informací a zkušeností.

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Dotační území české dotační území tschechisches

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko ZÁKLADNÍ PRINCIPY Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 13. 3. 2008, Liberec Pojmy a zkratky OPPS = Operační program přeshraniční spolupráce

Více

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace Žádost o poskytnutí dotace Přednášející: Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Evropský fond regionálního rozvoje - investice do Vaší budoucnosti Podání žádosti Vypracování projektové žádosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Cíl 3 operační programy přeshraniční spolupráce , Liberec

Cíl 3 operační programy přeshraniční spolupráce , Liberec Cíl l 3 operační programy přeshraniční spolupráce 5.11.2007, Liberec Úspěšnost žadatelů z Libereckého kraje V Libereckém kraji bylo doporučeno k financování z programu INTERREG IIIA celkem 34 přeshraničních

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR Krajské setkání svazu měst a obcí ČR Plzeň 6.10. 2016 Petr Fleišman projektový manažer SFŽP ČR, krajské pracoviště Plzeň Dotační možnosti SFŽP ČR Mezi stěžejní dotační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů ----NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA---- VAZBA NA

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska o.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů ----TERMINÁLY---- VAZBA NA 51. VÝZVU IROP UDRŽITELNÁ

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES DĚČÍN 1. Arnoltice 553 371 Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín 2. Benešov nad Ploučnicí Mě 977 3 785 Děčín Benešov n.ploučnicí Děčín Benešov n.ploučnicí Benešov n.ploučnicí 3. Bynovec 636 287 Děčín Děčín

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v ho svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v 3. 2003. Sídlo svazku obcí Euroregion Labe: Ústí nad

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Lukáš Šamberger Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů ----ZAMĚSTNANOST---- PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ Vydání:

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Závaznost pro územní plánování CO JSOU MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohrožení ploch v záplavovém území kategorie umožňují posouzení vhodnosti

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, III a V

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 4.5.2011 alokace pro1.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-089-022-16 ze dne 19.9.2016 Záměr zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace k projektu "Domácí kompostéry pro občany a vybudování sběrné sítě

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader. Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II

MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader. Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II 1 SEMINÁR PRO ŽADATELE 19.08.2008 1) 1. výzva - základní informace 2) Informace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ............. *...... r.l ~ '-'- - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblasti Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více