Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti"

Transkript

1 Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Operační program Česko Sasko

2 Přehled dotačních možností Strana 2

3 Přehled dotačních možností Strana 3 OBSAH 1 Úvod Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP VK Počáteční vzdělávání Možnost zapojit se do projektů v oblasti TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Možnost získat podporu z oblasti DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kolik je možné získat Konkrétní příklady typových projektů Jak postupovat při přípravě žádosti z OP VK Nezbytné podmínky, které musí případný žadatel splnit, aby mohl vůbec podat žádost o dotaci Způsob přípravy žádosti o dotaci Základní úskalí při práci v benefitu Klíčové přílohy a způsob jejich dokládání Důležité kontakty Operační program Životní prostřední (OP ŽP) Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace z OPŽP Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Kolik je možné získat Konkrétní příklady typových projektů Jak postupovat při přípravě žádosti z OP ŽP Postup při podání žádosti Kompletace tištěné podoby žádosti včetně příloh Akceptace, schválení a výběr žádosti Důležité kontakty Operační program Přeshraniční spolupráce Česko - Sasko (OP ČR Sasko) Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP ČR-Sasko Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Zlepšení situace přírody a životního prostředí Fond malých projektů Kolik je možné získat Konkrétní příklady typových projektů Jak postupovat při přípravě žádosti Vhodní příjemci Způsobilé výdaje Základní postupy pro přípravu žádosti o dotaci Důležité kontakty Shrnutí... 28

4 Přehled dotačních možností Strana Hlavní úskalí při přípravě, podání a následné realizaci projektů podpořených z dotačních prostředků Základní pojmy Doslov Prostor pro poznámky... 33

5 Přehled dotačních možností Strana 5 1 ÚVOD Vážení čtenáři, tato publikace by Vám měla poskytnout základní přehled možností při získávání dotací pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje zejména prostřednictvím: Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko Sasko, včetně Fondu malých projektů (OP ČR Sasko, FMP). Tato publikace si klade za cíl seznámit Vás, potenciální žadatele o dotaci, s obsahem vybraných dotačních titulů, představení možných typových projektů, dále pak také Vás v základu seznámit s principy a způsobem přípravy žádosti o dotaci v jednotlivých OP. Bude se jednat o tyto základní informace: na co je možné žádat (oblasti a typové příklady projektů), jak je možné žádat (základní pravidla pro přípravu žádostí), kontaktní údaje a informační zdroje. Kolektiv autorů této publikace Vám přeje hodně úspěchů při přípravě Vašich projektových záměrů a žádostí o dotaci.

6 OP VK Přehled dotačních možností Strana 6 2 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) Tento operační program je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Program je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu. 2.1 Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP VK Oblasti, jejichž rozvoj je prostřednictvím tohoto programu možné podporovat spadají v případě příspěvkových organizací převážně do počátečního vzdělávání Počáteční vzdělávání Mezi tyto oblasti patří: Zvyšování kvality ve vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e- learningu). Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech atd. Konkrétní příklad: využívání ICT v předmětech např. vytvoření pracovních listů pro předměty vyučující jazyky, fyziku, chemii, či elektronické žákovské, podpora výuky v oblasti životního prostředí (naučit děti např. třídit odpad, dát jim informace o recyklaci apod.), organizovat exkurze u zaměstnavatelů, výuka nepovinného předmětu (např. nějakého cizího jazyka v příhraniční oblasti) za účelem zvýšení uplatnitelnosti dětí v zaměstnání, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání atd. Konkrétní příklad: Převod klasického učiva do elektronické podoby, aby se dětem v interaktivním prostředí lépe učilo a aby se mohli učit i z domova, výuka v terénu či za pomoci interaktivní tabule, pomoc zdr. postiženým žákům, komunikace škola x žák + rodič, příprava dětí (např. z dětských domovů) na vstup do života kurzy domácích prací, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol. Konkrétní příklad:

7 OP VK Přehled dotačních možností Strana 7 Manažerské školení pro zaměstnance škol, školení učitelů v oblasti zavádění nových metod do výuky např. využití ICT, jazykové vzdělávání, Dále je v rámci tohoto programu možnost zapojit se do projektů v oblasti Terciárního vzdělávání a dalšího vzdělávání Možnost zapojit se do projektů v oblasti TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V oblasti Vyššího odborného vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: inovace studijních programů, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů, podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů atd. V oblasti Vysokoškolského vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: další specifické odborné vzdělávání pracovníků V a V včetně dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení V a V, podpora vytváření kvalitních týmu výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti V a V, atd. Při budování Partnerství a sítí: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod., pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV, apod. Mezi cílové skupiny takových to projektů je možné zařadit i pedagogické pracovníky ze stran ZŠ a SŠ včetně žáků spadajících mezi zájemce o studium na VOŠ či VŠ Možnost získat podporu z oblasti DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Podpora individuálního dalšího vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: podpora informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání včetně stimulace poptávky, tvorba vzdělávacích modulů na podporu např. jazykových dovedností, IT dovedností), propagace dalšího vzdělávání, podpora kvality poradenských služeb, apod. Zde mohou příspěvkové organizace, resp. pedagogové, žáci atp., být pouze cílovými skupinami. Podpora nabídky dalšího vzdělávání: Mezi možné náměty na projekty do této oblasti patří: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství atd.

8 OP VK Přehled dotačních možností Strana Kolik je možné získat Typ podpory: Přímá nenávratná dotace Výše podpory: až 100 % požadované částky Co všechno lze z dotace uhradit: osobní náklady (mzdy pracovníků, kteří se projektu budou věnovat ve všech formách refundace mzdy, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti či autorský honorář), cestovné na zahraničí i tuzemské cesty, nákup zařízení např. tiskárna, počítač, tabule, fotoaparát, pomůcky pro žáky, speciální pomůcky pro handicapované, odborná literatura, drobné stavební úpravy, pronájem kanceláře včetně souvisejících nákladů (např. vodné, stočné, telefonní poplatky), spotřební materiál např. papíry, tonery, kancelářské potřeby, nákup služeb zajištění subdodavatelem např. tisku letáků, zpracování studie, provedení průzkumu, zprostředkování zahraniční stáže, vytvoření metodiky, úhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání (max. do výše 70 %), náklady na bankovní poplatky či zpracování auditu apod Konkrétní příklady typových projektů Modernizace výuky: Projekt byl zaměřen na implementaci nových kurikulárních dokumentů pro praxe školy za využití modulových výukových programů, které zajistí jejich vzájemnou prostupnost a posílí mezipředmětové vazby. Inovace systému byla zaměřena na vzájemnou horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory s cílem umožnit přizpůsobení vzájemné kombinace oborů, dle schopností žáků a jejich zájmu. Rozpočet projektu: Získaná dotace: ,-Kč ,-Kč Vzdělávání vlastních pedagogů: Vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Obsahem projektu byly vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení znalostí pedagogů v oblasti ICT s cílem zefektivnit jejich práci a využití této techniky při přípravě výuky, ale i přímo výuce odborných předmětů. Rozpočet projektu: Získaná dotace: ,-Kč ,-Kč

9 OP VK Přehled dotačních možností Strana Jak postupovat při přípravě žádosti z OP VK Nejdůležitější částí v přípravné fázi projektu je mít definovaný záměr projektu, který lze snadno při vyhlášení výzvy doladit a upravit tak, aby splňoval kritéria přijatelnosti. Definovaný záměr by měl podávat odpovědi na následující otázky: Co chci projektem dosáhnout? Jaké činnosti k tomu povedou? Zajistím je vlastními silami nebo dodavatelsky? Počet osob, pro které je projekt určen s tím související náklady? Stručný nástin rozpočtu resp. nákladů projektu. Jsem schopen přiřadit tyto náklady klíčovým činnostem/aktivitám projektu? Jsem schopen odhadnout dobu trvání projektu? Další důležitou částí úspěšného projektu je mít představu o tom, jaký bude přínos realizace projektu pro žadatele o dotaci, pro jeho případné partnery v projektu a hlavně pro cílovou skupinu (osoby, popř. subjekty, pro které je projekt směřován) a možnost pokračování těchto aktivit i po skončení projektu. Odpovědi na výše uvedené otázky, resp. jejich zpracování do projektového záměru jsou základem efektivní a úspěšné práce při přípravě projektu dle konkrétní výzvy často omezené cca 2 měsíci, po které je možné předkládat žádosti Nezbytné podmínky, které musí případný žadatel splnit, aby mohl vůbec podat žádost o dotaci Pokud máme již předem ujasněný záměr, snáze se nám pak budou vyhledávat výzvy vhodné pro podání žádosti o dotaci na náš projekt. Pokud takovou výzvu najdeme, je potřeba ji před podáním žádosti nutné pečlivě pročíst zveřejněnou výzvu a podle ní ověřit následující základní body: Oprávněnost žadatele: žadatel musí být uvedený ve výčtu oprávněných žadatelů ve Výzvě, musí mít sídlo na území ČR, musí prokázat, že plánovaný projekt je zaměřen na cílovou skupinu mimo hl. m. Prahy a v souladu s Výzvou, musí prokázat, že hlavní činností žadatele je vzdělávání (prokázání např. stanovami, výpisem z OR, zřizovací listinou, atp.), existence žadatele min. 2 roky dvouletá historie subjektu. Oprávněnost místa realizace projektu: u grantových projektů musí mít projekt dopad pouze v rámci jednoho regionu NUTS 3 (území 1 kraje). u individuálních projektů musí mít projekt dopad na více regionů NUTS 3 (na území min. 2 krajů)- výjimka je u projektů prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, které připraví kraj pro své území.

10 OP VK Přehled dotačních možností Strana 10 Oprávněnost cílových skupin: projekt musí být zaměřen na tu skupinu osob, pro kterou je vyhlášena Výzva. Oprávněnost aktivit projektu: aktivity projektu musí směřovat k naplňování podporovaných aktivit vyhlášených ve Výzvě. V případě, že splňujeme, resp. náš projekt splňuje předchozí čtyři základní body, je možné přejít ke zpracování žádosti o dotaci Způsob přípravy žádosti o dotaci V rámci OP VK se žádosti předkládají v tištěné a v elektronické formě, kdy elektronická forma se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace Benefit 7 na adrese Tento systém Vám po Vaší registraci umožní on-line založení Vaší žádosti a následný přístup k ní. Po založení žádosti je možné ji zpřístupnit dalším uživatelům, kteří jsou také registrovaní v tomto systému. Sdílení žádostí umožňuje tzv. vlastník žádosti (tj. primárně ten, kdo ji založil). Žádost se vyplňuje prostřednictvím záložek, kterými lze postupně projít. Každý operační program zároveň s výzvou uveřejňuje řadu doplňujících dokumentů. Jedním z nich je i pokyn jak vyplnit žádost v systému benefit 7. V závěru kapitoly naleznete několik odkazů, kde je možné potřebné dokumenty nalézt. Postupně se zde vyplňuje stručný popis projektu, údaje o žadateli a partnerech, personálním zajištění a kontaktních osob. Podrobný popis jednotlivých záložek vydá, jak bylo uvedeno výše na samostatnou publikaci, proto zde uvedeme pouze ty nejdůležitější: Popis projektu na této záložce je potřeba podrobně popsat hlavní cíle projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, cílové skupiny jejich zapojení a přínos projektu pro ně. Prvky inovativnosti a hlavně způsob udržitelnosti aktivit po skončení projektu. Jedná se o nejdůležitější části této záložky. Způsob popisu by měl mít za cíl umožnit hodnotitelům pochopit Váš projekt a měl by se zaměřit na vyjmenování konkrétních oblastí, šetření (zdůvodňující potřebnost projektu), cílových skupin atp., takovým způsobem, aby hodnotitel (který nemusí být žádný odborník na oblast, kterou pokrývá Váš záměr) pochopil Vaše cíle a mohl Vám přidělit body. Klíčové aktivity (KA) v rámci této záložky je nutné definovat klíčové aktivity, které umožní dosažení Vašich cílů (např. příprava vzdělávacích modulů, realizace výuky atp.). Z popisu těchto aktivit by mělo být jasné, kdo z realizačního týmu bude mít danou aktivitu na starosti, co bude její přesnou náplní (např. vytvoření 3 typů vzdělávacích modulů v IT, fyzice, chemii; výuku ve třech oblastech o předpokládaném rozsahu 100h/oblast atp.). Na tento popis by mělo navazovat vyčíslení nákladů a položek související s danou KA a odpovídají další záložce, a to rozpočtu. Harmonogram aktivit v této záložce je potřeba jednotlivé aktivity časově provázat, tak aby tvořily logický celek a bylo jasné, kdy dojde k naplnění monitorovacích indikátorů. Realizační tým tato záložka se věnuje personálnímu obsazení a zajištění realizace jednotlivých KA členy týmu. Je zde potřeba uvést funkci v rámci realizačního týmu dané osoby, náplň její činnosti a mzdové náklady a formu pracovního poměru (DPP, DPČ, pracovní smlouva...). Rozpočet projektu tato záložka slouží k popisu nákladů, které souvisejí s realizací Vašeho záměru. Je potřeba v něm popsat náklady realizačního týmu, náklady na vybavení a zařízení, náklady na nákup služeb a další. Jednotlivé výše jmenované položky mají zpravidla stanoveny podílové limity na

11 OP VK Přehled dotačních možností Strana 11 celkových způsobilých výdajích. Tyto limity je při přípravě žádosti neustále kontrolovat a sledovat zda nedošlo k jejich překročení oproti povoleným podílům stanovených ve výzvě, resp. v aktuální verzi příručky pro žadatele. Při přípravě rozpočtu je potřeba mít neustále na paměti nutnost provázaností jednotlivých položek v rozpočtu s popisem klíčových aktivit. Hodnotitelé jsou na toto zvlášť při svých školeních upozorňováni a mají pokyn, aby položky, které nejsou zdůvodněny v textu v žádosti o dotaci, navrhli k vyškrtnutí. Monitorovací indikátory zde je potřeba v závislosti na obsahu zvolit vhodné indikátory a zejména jejich velikost. Dodržení indikátorů se sleduje a jejich nedodržení může mít vliv na krácení dotace a její následné vracení zpět poskytovateli. Výše uvedené záložky představují výběr těch nejdůležitějších, které je potřeba při přípravě žádosti co nejlépe rozpracovat nejen s ohledem na hodnocení projektu, ale zejména na jeho následnou realizaci, která musí odpovídat tomu, co je napsáno v žádosti o dotaci Základní úskalí při práci v benefitu 7 Pravidelné Občasné Nečekané Odstávky systému Při plánování práce je nutné zohlednit pravidelné odstávky systému, kdy každé první pondělí v měsíci je systém od 07:00 17:00 nefunkční. Systém benefit 7 je provázán se systém ARES, který provozuje Ministerstvo financí, v rámci tohoto systému se načítají základní údaje o žadateli, partnerech atp. Tyto výpadky souvisejí s pravidelnými či nezbytnými údržbami tohoto systému a v benefitu se projevují nefunkčností právě při načítání údajů. Tyto výpadky bývají z velké většiny avizovány s předstihem a nemají dlouhodobý charakter. V případě finalizace žádosti může hrát i tento krátký čas rozhodující úlohu. Úplný kolaps systému se vyskytuje minimálně a v současné době takřka vůbec. Dochází však občas ke značnému zpomalení aplikace, které může, protáhnout zápis do textu žádosti z řádu sekund na minuty. Jednoduchá změna se tak stane během na dlouhou trať. Benefit 7 vs. ARES Vzájemnou provázaností je umožněno jednoduše po zadání (IČ subjektu) načíst základní údaje o žadateli či partnerovi projektu, tj. název, adresa sídla. Zde je potřeba zkontrolovat zda údaje načtené z ARESU odpovídají údajům, které jsou uvedeny na výpisu z registru ekonomických subjektů ČSÚ. Pokud se tyto údaje neshodují, může to v případě ignorování tohoto rozdílu vést až k vyřazení žádosti o dotaci z procesu hodnocení. Je potřeba proto tyto údaje zkontrolovat jako první a v případě rozdílů mezi ARESem a registrem ekonomických subjektů požádat v ARESu o opravu údajů, kdy se změna může v systému projevit až v horizontu dvou až tří týdnů. Zpomalení systému V některých případech (dle dosavadních zkušeností) v termínech uzávěrek, kdy pravděpodobně z důvodu velké aktivity všech žadatelů v systému, dochází ke zpomalení sytému a ukládání textových polí. Toto zpomalení má největší vliv na zadávání údajů do rozpočtu zejména v případě vytváření nových položek. Při práci na žádosti je potřeba si uvědomit, že i při plné funkčnosti trvá zadání celého rozpočtu položku po položce i více jak 1hodinu (v závislosti na rozsáhlosti rozpočtu a jeho položkách). Nelze se tedy spoléhat v den uzávěrky na to, že do žádosti rychle zapíšu rozpočet a stihnu ji bez problémů odevzdat.

12 OP VK Přehled dotačních možností Strana Klíčové přílohy a způsob jejich dokládání V každé Výzvě jsou specifikovány povinné a příp. nepovinné přílohy. U povinných příloh se zpravidla jedná o: doložení dokladu o právní subjektivitě, čestného prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků či prohlášení o partnerství. Přípravu příloh a jejich kompletaci není dobré nechávat na poslední chvíli před odevzdáním. V některých případech, resp. výzvách vyhlašuje načtení naskenovaných příloh do benefitu 7 (v případě dokládání prohlášení o partnerství či partnerských smluv je mnohdy potřeba je naskenovat již podepsaná. Je proto dobré mít přílohy včas připraveny, neboť před uzavřením žádosti je nutné do ní zadat i přesný počet listů, která budou mít přílohy v tištěné podobě při odevzdání. 2.4 Důležité kontakty

13 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana 13 3 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ (OP ŽP) Je druhý největší český operační program, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. OPŽP zaštiťuje Státní fond životního prostředí a Ministerstvo ŽP. Přináší ČR podporu konkrétních projektů v oblastech, které rozdělují operační program na logické celky. Dotace z OPŽP dosahuje až do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro potřeby tohoto programu jsme rozdělili příspěvkové organizace kraje dle oblastí jejich činností: Kulturní oblast muzea, galerie, hvězdárny, vědecké knihovny, ústavy archeologické památkové péče, Zdravotnictví kojenecké ústavy, nemocnice, Sociální oblast domovy důchodců, správy sociálních služeb, ústavy sociální péče, Oblast školství předškolní zařízení, speciální školy a školky, střední školy, vyšší odborná zařízení, domy dětí a mládeže. 3.1 Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace z OPŽP Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Výstavba nových zdrojů tepla včetně rozvodů, rekonstrukce spalovacích zdrojů za účelem snížení emisí, výsadba a regenerace izolační zeleně jako ochrana před prašností apod. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Konkrétní příklady: výměna kotle na uhlí za kotel na plyn (turbokotle, kondenzační kotle ) a případně současné zateplení budovy výstavba nového centrálního zdroje tepla spalující plynná paliva včetně nově budovaných rozvodů výsadba a regenerace izolační zeleně jako ochrana před prašností apod. Oprávnění žadatelé: kulturní oblast, zdravotnictví, sociální oblast, oblast školství Udržitelné využívání zdrojů energie Zateplování budov, výměna oken a dveří, solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla a další zdroje tepla využívající OZE (obnovitelné zdroje energie) Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Oprávnění žadatelé: kulturní oblast, zdravotnictví, sociální oblast, oblast školství.

14 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Sběrné dvory, zařízení na úpravu, třídění a recyklaci odpadů, systémy pro separaci a svoz odpadů, bioodpadů, rekultivace starých skládek, odstranění staré ekologické zátěže (SEZ) apod. SEZ je závažná kontaminace podzemních a povrchových vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje zdraví člověka a složky životního prostředí. Důležitou podmínkou pro přiznání dotace u SEZ je, že původce kontaminace neexistuje či není znám! Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Konkrétní příklady: Sběrné dvory Kompostárny, zařízení na úpravu elektroodpadů, stavebních odpadů, autovraků apod. Pořízení kontejnerů na tříděný odpad, pořízení speciálního svozového vozidla Rekultivace starých skládek Realizace průzkumných prací, analýz rizik apod. Oprávnění žadatelé: zejména oblast zdravotnictví, kulturní oblast, sociální oblast, oblast školství Zlepšování stavu přírody a krajiny Obnova zeleně v obci, zakládání a obnova parků, stromořadí, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, ošetřování stromů, revitalizace vodního toku nebo nádrže, apod. Min. způsobilé výdaje na projekt jsou bez omezení. Konkrétní příklady: Obnova zeleně Regenerace školních zahrad Opatření k ochraně vodních toků a nádrží Výsadba a obnova remízů, zasakovacích pásů, větrolamů apod. Oprávnění žadatelé: kulturní oblast, zdravotnictví, sociální oblast, oblast školství Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nákup, výstavba a rekonstrukce informačních center a poraden, nákup technického vybavení, tvorba materiálů a pomůcek pro environmentální vzdělávání Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Oprávnění žadatelé: oblast školství.

15 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana Kolik je možné získat Rozhodující pro určení výše dotace je typ projektu: Projekt negenerující příjmy a nezakládající veřejnou podporu až 90% dotace ze způsobilých výdajů. Projekt generuje příjmy výše podpory bude stanovena na základě finanční analýzy, která přinese informace o výši dotace. Projekt spadá do veřejné podpory výše podpory max. 40% (+ 20% pro malé podniky, + 10% pro střední podniky). Pozn.: Veřejnou podporou se rozumí každá, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod. Obecné znaky veřejné podpory: podpora je poskytnutá z veřejných prostředků, udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik nebo odvětví výroby, podpora je selektivní - zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby, podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže a ovlivňuje obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh, a jako další hledisko se poté bere v potaz ovlivnění obchodu mezi členskými státy Konkrétní příklady typových projektů Snížení teplených ztrát u školských zařízení: Cílem projektu byla realizace úsporných energetických opatření u vybraných školských zařízení ve městě. Realizace byla nezbytně nutná vzhledem k velkým únikům tepla a špatnému až havarijnímu stavu předmětných budov. Úspor energií v konečné spotřebě bylo dosaženo především výměnou oken a dveří, vnějším zateplením obvodových stěn a střechy. Díky uvedeným opatřením bylo dosaženo snížení spotřeby energie na vytápění a snížení ekonomické náročnosti provozu budov. Rozpočet: Zajištěná dotace: tis. Kč tis. Kč Cílem projektu byla úspora energií v budově Základní školy. Škola se potýkala se značnými tepelnými ztrátami díky špatnému technickému stavu budovy, a s tím spojenými vysokými náklady na zajištění jejího provozu. Úspor energií v konečné spotřebě bude dosaženo vnějším zateplením obvodové stěny hlavní budovy školy, výměnou oken, výměnou vchodových dveří a vjezdových vrat. Rozpočet: Zajištěná dotace: tis. Kč tis. Kč Zkvalitnění nakládání s odpady: Cílem projektu byla výstavba objektu technického střediska se systémem pro sběr a třídění odpadů (stavebního, kovového a objemného odpadu, uliční smetky a biologicky rozložitelného odpadu).

16 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana 16 Odpad zde je přechodně shromažďován a následně předán oprávněné osobě k dalšímu využití. V rámci projektu byl také pořízen mobilní štěpkovač pro minimalizaci objemu a lepší využití dřevní hmoty. Rozpočet: Zajištěná dotace: tis. Kč tis. Kč 3.3 Jak postupovat při přípravě žádosti z OP ŽP Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými oblastmi a podoblastmi a zároveň i veškerými podmínkami programu, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat. Jsou určena obecná a specifická pravidla pro jednotlivé oblasti a podoblasti programu. Žadatel by se při přípravě žádosti měl řídit závaznými dokumenty: Programový dokument Operačního programu Životní prostředí, Implementační dokument OPŽP, Směrnice MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP, Výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu), Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, Metodika zadávání veřejných zakázek. Pro získání dotace je podmínkou vyplnění žádosti ve webovém prostředí Benefill a doložení příslušných požadovaných dokumentů, které jsou přílohou této žádosti. Veškeré informace je možné získat na stránkách programu: Postup při podání žádosti Vyplnění žádosti v elektronickém prostředí: Prvním krokem při podání žádosti do OPŽP je vyplnění formuláře žádosti v elektronické podobě. Tento úkon se odehrává v internetovém prostředí, tzv. Benefillu, který je k nalezení na adrese: Žádost je v prostředí Benefill členěna do několika záložek, které není nutné vyplňovat najednou. Je možné si vyplněná data uložit a doplňovat žádost postupně při dalším přihlášení. Pokud žadatel nevyplní povinné pole nebo vyplněný údaj není správný či obsahuje chybu, Benefill při pokusu o uložení dat chybná pole označí červeně a vyzve zpracovatele k opravě. Na základě vyplněných a průběžně ukládaných údajů Benefill generuje pouze kolonky vztahující se ke konkrétnímu opatření, typu žadatele atd. Kompletně vyplněnou elektronickou podobu této elektronické žádosti zpracovatel potvrdí jejím odesláním (opět se vše odehrává elektronicky). Tímto krokem je žádost prohlášena za úplnou a uzamčena pro editaci (aby mohla být prohlášena za formálně úplnou, musí údaje ze záložky Přílohy v Benefillu přesně souhlasit s následně doloženými přílohami). Zpřístupněna je poté ke kontrole zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP.

17 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana Kompletace tištěné podoby žádosti včetně příloh Po odeslání elektronické podoby žádosti a po vygenerování ID čísla si žadatel žádost dvakrát vytiskne. Obě vytištěná paré žádosti podepisuje statutární zástupce nebo osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR. K žádosti se přikládají další doklady přílohy žádosti. Předkládají se v 1 provedení v originále nebo ověřené kopii (nesmí být starší 6 měsíců) a řadí se dle pořadí vygenerovaného Benefillem. Zkompletovaná žádost v listinné podobě tvoří: 2 parafované výtisky formuláře žádosti (výtisky z elektronického prostředí Benefill), 1 provedení řádně očíslovaných povinných příloh, v pořadí generovaném v Benefillu v záložce Přílohy, CD obsahující finanční analýzu s komentářem (finanční analýza a příslušný komentář se předkládají jako přílohy k žádosti jedenkrát ve vytištěné parafované podobě a jednou v elektronické podobě na CD). Doručení žádosti na podací místo: Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) musí být doručena (předána) na podací místo místně příslušné podle místa realizace projektu - pro individuální projekty jsou místně příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR, pro oblast Zlepšování stavu přírody a krajiny jsou podacími místy místně příslušná střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí (termín specifikuje příslušná výzva pro předkládání žádostí pro jednotlivé oblasti OPŽP). Opravy a doplnění žádosti: Po doručení žádosti začíná proces kontroly formální úplnosti žádosti, obecné a specifické přijatelnosti žádosti. V případě nedostatků je žadatel vyzván k jejich doplnění nebo odstranění (zobrazují se v Bene-fillu a zároveň je žadatel vyzván em). Lhůta pro doplnění formální úplnosti je stanovena na 3 pracovní dny (od dne následujícího dni doručení výzvy). Žadateli je opět povolen vstup do elektronického prostředí pro editaci žádosti. Žadatel opraví/doplní příslušné údaje a žádost znovu odešle a znovu dvakrát vytiskne opravené záložky, které opět podepíše statutární zástupce žadatele, a doručí na podací místo Akceptace, schválení a výběr žádosti Akceptace žádosti: Je-li žádost formálně úplná a pozitivně posouzena jako přijatelná, je akceptována a je jí vygenerováno akceptační číslo. Akceptační číslo je (povinnou) identifikací konkrétní žádosti při vzájemné komunikaci mezi žadatelem a SFŽP ČR. O akceptaci žádosti, s uvedením konkrétního termínu akceptace, je žadatel informován em a následně dopisem statutárnímu zástupci žadatele (u žádosti neúspěšně hodnocené je žadatel dopisem informován o neakceptování). Akceptované žádosti jsou předány Řídícímu orgánu k rozhodnutí o udělení, nebo neudělení dotace. Schválení a výběr žádosti: Po výběru a schválení projektů ke spolufinancování z prostředků EU zprostředkující subjekt SFŽP ČR seznámí konkrétní žadatele o schválení nebo zamítnutí. U schválených projektů dojde k registraci akce v informačním systému (vydání registračního listu akce včetně podmínek) a rozhodnutí ministra

18 OP ŽP Přehled dotačních možností Strana 18 o spolufinancování projektu (u projektů spolufinancovaných ze SFŽP ČR). Poté bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. smlouva o podpoře spolu s podmínkami. 3.4 Důležité kontakty Pro příjemce podpory z OPŽP je zřízena zelená linka: (provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00, jednotně ve všech krajích). Krajské pracoviště SFŽP Ústecký kraj: Poskytuje aktuální informace o možnostech získání dotací, informace o plánovaných výzvách, obecné informace o prioritních osách a informace o výsledcích programu. Nabízí informační a propagační materiály a dále pořádá vzdělávací akce a výstavy. Adresa: Stroupežnického Ústí nad Labem Tel.: a na jednotlivé pracovníky: Jana Choutková tel.: Lucie Lésková tel.:

19 OP ČR - SASKO Přehled dotačních možností Strana 19 4 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKO - SASKO (OP ČR SASKO) Tento program se zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. V tomto programu je možné zaměřit projekty celkem do tří oblastí. 4.1 Oblasti podpory a aktivity, na které mohou žádat příspěvkové organizace kraje z OP ČR-Sasko Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a partnerské spolupráce: Příklady zaměření projektů: podpora přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání a vědy, podpora přeshraničních kooperací mezi podniky a vzdělávacími zařízeními, rozvoj socio-kulturních kompetencí a rozvoj jazykových znalostí prostřednictvím příslušných společných nabídek pro obyvatelstvo, spolupráce při vytváření vazeb mladého obyvatelstva s dotačním územím prostřednictvím cílené podpory perspektiv rozvoje mladých a vysoce kvalifikovaných odborníků, kooperace při integraci postižených osob do sociálního života, kooperace při vytváření široké nabídky aktivit pro mladé, kooperace při zachování společného kulturního dědictví a při intenzifikaci vytváření společné kulturní identity, posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím, zintenzivnění výměny mezi institucemi, sdruženími, spolky, obyvateli atd. Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně před katastrofami a protipožární ochraně: Příklady zaměření projektů: zlepšení spolupráce pro zajištění bezpečnosti ve společném pohraničí, vytvoření efektivních struktur záchranných služeb, podpora vybudování a provozu efektivního systému přeshraniční protipožární ochrany a ochrany před katastrofami.

20 OP ČR - SASKO Přehled dotačních možností Strana 20 Společný fond malých projektů: Příklady zaměření projektů: zintenzivnění přeshraniční komunikace na místní a regionální úrovni, posílení zodpovědnosti místních lidí za společné dotační území prostřednictvím pokračování Společného fondu malých projektů Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu: Příklady zaměření projektů: zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu v společném dotačním území, podpora rozvoje a realizace společných marketingových strategií, zlepšení společné nabídky cestovního ruchu prostřednictvím kooperací, podpora vytváření společných struktur prostřednictvím propojení zařízení cestovního ruchu, včetně rozvoje v oblasti lázeňství, odbourávání znalostních a informačních deficitů Zlepšení situace přírody a životního prostředí Ochrana klimatu, lesa a přírody, péče o krajinu a odpadové hospodářství: Příklady zaměření projektů: ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, vytvoření přeshraničních sítí v oblasti životního prostředí další spolupráce, posílení ekologického uvědomění. Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství, vodní stavby: Příklady zaměření projektů: zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení technické ekologické infrastruktury (především v oblastech zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních toků, zlepšení stavu vodstva včetně podzemních vod, odborně specifické výzkumné a modelové záměry a rovněž výměna informací a zkušeností.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více