USNESENÍ RADY ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ RADY ze dne 9. 6. 2014"

Transkript

1 USNESENÍ RADY ze dne č. 114/ schvaluje personální změny v Poradní skupině tajemníka ÚMČ Praha-Libuš pro nakládání s přebytečným a nepotřebným majetkem svěřeným MČ (dále jen likvidační komise ) v následujícím složení: předseda: pí Šárka Pichová členové: Ing. Zuzana Kuryviálová, pí Jaroslava Klemešová, pí Věra Křenková tajemnice: pí Olga Stárková, 2. ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš ustanovit vnitřním předpisem likvidační komisi ve složení dle bodu č.1 tohoto usnesení. č. 115/ schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací MČ Praha- Libuš za rok 2013, 2. schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2013 jednotlivých příspěvkových organizací do peněžních fondů dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 116/2014 schvaluje účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2013, které jsou nedílnou č. 117/2014 vydává souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, IČ: , L. Coňka 40/3, Praha 4 - Písnice od Klubu přátel školy na financování pronájmu jeviště a ozvučení na školní akademii ve výši ,- Kč,(slovy: jedenácttisíckorunčeských). č. 118/ schvaluje text a uzavření darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 50/2, Praha 4 na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2014 ve výši ,- Kč (slovy: dvanácttisícpětset korun českých), 2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou č. 119/2014 bere na vědomí uzavření Dodatku k pojistné smlouvě č (DOK- Strana 1 (celkem 9)

2 12) na pojištění vozidla Tatra T R x6.1 užívaného JSDH Písnice se společností Allianz pojišťovna a.s., Ke Štvanici 656/3, Prah 8. č. 120/ schvaluje pronájem služebního bytu o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m2 v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice paní Jitce Saipové, trvale bytem K Lukám 641, Praha 4 a panu Martinovi Saipovi, trvale bytem Jarníkova 1892, Praha 4 s účinností od na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného, která bude k valorizována dle oficiálního inflačního indexu vydaného ČSÚ, je 6.490,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu, 2. schvaluje text a uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu o velikosti 2+1 v areálu Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, Praha 4 Písnice, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o nájmu služebního bytu, která je nedílnou č. 121/ schvaluje text a uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků na Stavbu číslo 0088 TV Libuš, etapa č Komunikace Písnice ulice K Vrtilce, s investorem hl. m. Praha (dle plné moci ze dne , zastoupeném firmou ZAVOS s.r.o.). Jde o pozemek parc.č.290/1 v k.ú. Písnice, obec Praha, uvedený na LV 530 pro k.ú. Písnice obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená správa Městská část Praha Libuš, 2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o výpůjčce, která je nedílnou č. 122/ schvaluje text smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení podzemního kabelového vedení 22 kv do pozemků parc.č. 13/1, 516/1, 517/5 a 974 všechny v k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ Praha Libuš a uvedených na LV 530 pro k.ú. Písnice, obec hl. m. Praha se společností PREdistribucí, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ Praha 5, pro akci Rekonstrukce kabelů VN, ul. Hoštická, Praha 12, Písnice, 2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou č. 123/ bere na vědomí žádost pana Jindřicha Nechvátala, bytem Ke Březině 191/1, Praha 4, ve věci majetkoprávního vypořádání k pozemku parc.č. 968/3 v k.ú. Písnice, obec Praha, s tím, že žádost bude projednána až po vyjmutí tohoto pozemku z grafické části cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Prahy, 2. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi požádat MHMP o vyjmutí pozemku parc.č. 968/3 v k.ú. Písnice, obec Praha z grafické části cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Prahy. č. 124/2014 Strana 2 (celkem 9)

3 1. souhlasí s úpravou zastřešení pavlačí a schodiště bytového domu Zvonička, č.p.7, na pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Libuš, Libušská ulice, podle projektu vypracovaného projekční kanceláří AMA Architekti s.r.o., Vysoká 2091, Zlín (Ing. arch. Pavel Martínek) v lednu Investorem akce je Bytové družstvo Libuš, 2. pověřuje starostu MČ pana Mgr. Koubka podpisem a) souhlasu s tímto stavebním záměrem, b) plné moci pro investora akce k vyřízení nezbytných formalit při jednání se stavebním úřadem. č. 125/ nesouhlasí s navrženou úpravou platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 845/105, 845/107, 845/112, 845/113, 846/1 a 846/15, všechny v k. ú. Písnice Požadována je úprava kódu míry využití území z OB-B na OB- C (z čistě obytné kód B, na čistě obytné kód C). Důvodem nesouhlasu je především nedoložený a nedořešený způsob likvidace dešťových vod v celé lokalitě a nevyřešený způsob trvalého dopravního napojení, 2. pověřuje zástupce starosty ing. Pavla Macháčka přípravou usnesení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. č. 126/2014 souhlasí 1. s realizovanou stavbou garáže v ulici Za Větrem, na pozemku parc. č. 108 v k. ú. Libuš, podle projektové dokumentace vypracované firmou Inženýrské a stavební práce s.r.o., U Kaštanu 4/1217, Praha 6 (Ing. Karel Šedý, č. autorizace ČKAIT ), pro stavebníka Thi Thuy Hoi Nguyenovou, bytem Na Domovině 689/12, Praha 4 Libuš, 2. s povoleném výjimky z procenta zastavěnosti pozemků parc.č. 107 a 408, oba v k.ú. Libuš, na 36,83%. Stavebník doložil písemný souhlas dotčených sousedů se stavbou, ve formě jimi podepsané situace se zákresem stavby. č. 127/2014 souhlasí s předloženou projektovou dokumentací přístaveb (zádveří, garáž, zastřešené parkovací stání, zastřešení nového vstupu do 1. PP, zastřešení venkovní vyvýšené terasy) a stavebních úprav u RD v ulici Lojovická 757/48, na pozemcích parc.č. 1045/3 a 1045/1, oba v k. ú. Libuš. Stavebníkem jsou Howell Erik Andrew, bytem 32 Coventry Dr. Spencerport, NY 14559, Spojené státy a Howell Kateřina, bytem Lojovická 757/48, Praha-Libuš. Projekt vypracoval Ing. Vojtěch Hrček, projektová činnost, Milady Horákové 78, Praha 7, IČ Souhlas se vydává i jako vyjádření správce pozemku místní komunikace parc.č. 895/9, k.ú. Libuš. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu je stávající a nemění se. č. 128/2014 souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne , který je nedílnou Strana 3 (celkem 9)

4 č. 129/2014 souhlasí se závěrečným účtem celoročního hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2013, který je nedílnou č. 130/ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praga-Libuš za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, 2. doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho schválení. č. 131/ schvaluje soupis a ceny za víceprací a méněprací v celkové výši 2.020,- Kč bez DPH ke smlouvě o dílo ze dne s firmou EKOSTAR spol. s r.o., Mezi rolemi 54/10, PSČ Praha 5 Jinonice, IČ: v rámci zakázky Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha-Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 2. schvaluje text a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne s dodavatelem specializovaných stavebních prací v rámci zakázky Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha-Libuš s firmou EKOSTAR spol. s r.o., Mezi rolemi 54/10, PSČ Praha 5 - Jinonice, IČ: , který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou č. 132/ schvaluje cenovou nabídku víceprací ve výši ,- Kč bez DPH k Příkazní smlouvě na dodávku na výkon stavebního dozoru a odborného poradenství s firmou ze dne s firmou Foster Bohemia s.r.o., se sídlem Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice, IČO: v rámci zakázky Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 2. schvaluje text Dodatku č. 1 a uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy na dodávku na výkon stavebního dozoru a odborného poradenství s firmou ze dne s firmou Foster Bohemia s.r.o., se sídlem Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice, IČO: v rámci zakázky Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku. č. 133/2014 revokuje text svého usnesení č. 89/2014 ze dne v bodě č. 3 z důvodu tiskové chyby spočívající v chybně uvedeném čísle Dodatku č. 2 takto: schvaluje text Dodatku č. 1 a uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s dodavatelem stavebních prací Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody s firmou ESPO Týniště s.r.o., Nádražní 486, Týniště Strana 4 (celkem 9)

5 nad Orlicí, IČ: v rámci projektu CZ.1.02/3.1.00/ , který je nedílnou č. 134/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Praha 6 Bubeneč, Čs. armády 30, IČ: na akci Oslavy jara v Písnici uskutečněné v rámci projektu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2014, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 135/ bere na vědomí protokol o otevírání obálek a protokol hodnocení nabídek k výběrovému řízení Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav, 2. schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav a to v souladu s Protokolem o hodnocení nabídek, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 4. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče ,-Kč bez DPH společnosti TeS spol. s r.o. Chotěboř Zednická 558, IČ: , kterou předložil v rámci veřejné zakázky, 5. schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke smlouvě o dílo s vítězným dodavatelem firmou TeS spol. s r.o. Chotěboř pro pí Šárku Pichovou, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 6. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 7. schvaluje text smlouvy a uzavření smlouvy o dílo se společností TeS spol. s r.o. Chotěboř Zednická 558, IČ: , 8. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 136/ schvaluje text a vypsání zakázky malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky Zateplení mateřské školy Lojovická část zateplení, bez výměny osvětlení na adrese Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš na výběr zhotovitele na stavební práce v rámci realizace projektu OP ŽP č. CZ 1.02/ / na základě zadávací dokumentace, 2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Zadávací dokumentace, která je nedílnou č. 137/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 1 s názvem Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a související další pracovněprávní, zpracovaným na základě objednávky č. 44/51/2012 ze dne , za autora Strana 5 (celkem 9)

6 JUDr. Jitkou Hejdukovou CSc. s VMS Consulting, s.r.o., Bořivojova 120/795, Praha 3 Žižkov, IČ: , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 138/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 2 s názvem Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění práva a povinnosti cizinců ze třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, Zdravotní péče a druhy zdravotního pojištění v České republice část týkající se Zdravotní péče a druhů zdravotního pojištění v České republice, zpracovaným na základě lektorské smlouvy ze dne , s Mgr. Elenou Tulupovou, bydliště Hlavní 2535/ Praha 4, na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 139/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 2 s názvem Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění práva a povinnosti cizinců ze třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, Zdravotní péče a druhy zdravotního pojištění v České republice část týkající se Sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění práv a povinností cizinců ze třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, zpracovaným na základě objednávky č. 42/51/2012 ze dne , za autora JUDr. Víta Samka s VMS Consulting, s.r.o., Bořivojova 120/795, Praha 3 Žižkov, IČ: , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 140/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 3 s názvem Základy marketingu, reklama a propagace v malém podnikání, zpracovaným na základě objednávky č. 45/51/2012 ze dne , s ing. Jaroslavou Holasovou, MBA, Fráni Šrámka 2622/22, Praha 5, IČ: , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití Strana 6 (celkem 9)

7 zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 141/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 4 - s názvem Daňový systém v ČR, Finanční zdroje a finanční služby pro podnikání a rodinu v ČR část věnující se finančním zdrojů a finančním službám pro podnikatele a rodinu, zpracovaným na základě objednávky č. 46/51/2012 ze dne , s ing. Miladou Těhlovou, Chlístov 1, Benešov, IČ: , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha- Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 142/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 4 s názvem Daňový systém v ČR, Finanční zdroje a finanční služby pro podnikání a rodinu v ČR část věnující se daňovému systému v ČR a daňové povinnosti, zpracovaným na základě objednávky č. 46/51/ 2012 ze dne , s ing. Janou Zmeškalovou, Paříkova 354/5, Praha 9, IČ: , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha- Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 143/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 5 s názvem Dozorové orgány v ČR základní povinnosti podnikatelů a OSVČ vyplývající z vybraných právních předpisů ČR, zpracovaným na základě objednávky č. 46/51/2012 ze dne , s autorem - firmou MAG Consulting, s.r.o., Táboritská č. 23, Praha 3, IČ: , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, Strana 7 (celkem 9)

8 č. 144/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem souboru metodik s názvem Metodika modulově zaměřeného kurzu pro cizince s autorkou, hlavním odborným garantem/školitelem projektu, Janou Kváčovou, Poběžovická 14, Praha 4, , která jej zpracovala v rámci své pracovní náplně v projektu a na základě Dohody o provedení práce ze dne , na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, č. 145/ schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s Českou republikou zastoupenou Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem realizace ESF, Praha 2, 12801, Na Poříčním právu 1, IČ: , jehož jménem jedná Markéta Pěchoučková, na poskytnutí podlicence na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro tyto výstupy (produkty) projektu: č. 1 Zákoník práce, č. 2 Zdravotní péče a sociální zabezpečení, č. 3 Marketing, č. 4 Finanční zdroje, č. 5 Dozorové orgány a dále Metodika modulově zaměřeného kurzu pro cizince, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka k potvrzení předběžného souhlasu s touto smlouvou v elektronickém prostředí Databáze produktů Evropského sociálního fondu a po jejím fyzickém doručení podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 146/ schvaluje text zadávací dokumentace a vypsání zakázky malého rozsahu na základě této zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula v rámci projektu Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014 zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, 2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Zadávací dokumentace, která je nedílnou č. 147/ schvaluje text a uzavření objednávky na přeúčtování mzdových nákladů za práci asistentů pedagogů ve školách a školkách v rámci projektu Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014 za období leden až květen 2014 zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Strana 8 (celkem 9)

9 Ministerstvem vnitra ČR pro školské subjekty: Základní škola Meteorologická, na adrese Meteorologická 181, Praha 4 Libuš, IČ: a Mateřská škola Mezi Domy, na adrese Mezi Domy 373, Praha 4 Písnice, IČ: , 2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto objednávek, které jsou nedílnou Strana 9 (celkem 9)

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 102 konané dne 6. 9. 2010 372/2010 401/2010 Přítomni: starostka Alena Samková zástupce starostky Ing. Jiří Vintiška (mimo bod

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI 9 Libuš a Písnice 2 0 1 1 OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI 1 2 4 3 5 1 Předáním certifikátů absolventům skončil

Více

Přehled usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE dle čísel ze dne: 08.10.2012 Číslo Název Předkladatel 438/2012 439/2012 440/2012 441/2012 442/2012 443/2012 444/2012 445/2012 446/2012 447/2012 448/2012 449/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více