INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ MEMORANDUM"

Transkript

1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech, na adrese Náměstí Míru 9, Praha 2

2 PŘEDMĚT DRAŽBY Předmětem dražby je níže uvedený soubor nemovitostí zapsaných na LV č v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a k. ú. Libeň, ve vlastnictví Českomoravské agrární společnosti, s. r. o., IČ , a sepsaný do konkurzní podstaty úpadce SPORT TRADING spol. s r. o., v likvidaci, IČ Jedná se o: - pozemek p. č orná půda, zemědělský půdní fond, památkově chráněné území, o výměře m 2, - pozemek p. č. 2097/1 zahrada, zemědělský půdní fond, památkově chráněné území, o výměře m 2, - pozemek p. č. 2097/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, památkově chráněné území, o výměře m 2, - pozemek p. č. 2097/3 zastavěná plocha a nádvoří, budova jiného vlastníka zapsaná na LV č. 2453, památkově chráněné území, o výměře 264 m 2, - pozemek p. č. 2097/4 zastavěná plocha a nádvoří, budova jiného vlastníka zapsaná na LV č. 2453, památkově chráněné území, o výměře 268 m 2, - pozemek p. č. 2097/7 zahrada, památkově chráněné území, o výměře m 2, - pozemek p. č. 2097/14 zastavěná plocha a nádvoří, budova jiného vlastníka zapsaná na LV č. 2453, památkově chráněné území, o výměře m 2. Popis předmětu dražby: Pozemková parcela p. č. 2096, orná půda, ZPF Jedná se o pozemkovou parcelu p. č v druhu pozemku orná půda, ZPF, památkově chráněné území. Pozemek je zhruba obdélníkového tvaru s podélnou osou směr V-Z o celkové výměře m² (průměrně cca 170 x 23 m). Je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je ze silniční komunikace ul. Hejnická. Pozemek je v současné době zatravněn, zarostlý křovinami a náletovými dřevinami s částečnými pozůstatky bývalého sadu ovocných stromů. Pozemková parcela p. č. 2097/1, zahrada, ZPF Jedná se o pozemkovou parcelu p. č. 2097/1 v druhu pozemku zahrada, ZPF, památkově chráněné území. Pozemek je složitého tvaru zhruba tvaru obráceného písmene L o celkové výměře m². Je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je možný z veřejné silniční komunikace ul. Habartická ze severní strany pozemku. Pozemek je v současné době zatravněn, zarostlý křovinami a náletovými dřevinami s částečnými pozůstatky bývalého sadu ovocných stromů a bývalé zahrádkářské kolonie (část zahrádek bez doložených právních vztahů je provozována), dále se v severní části pozemku nachází větší užívaná část pozemku s drobnými neevidovanými stavbami, rovněž bez doloženého právního vztahu k užívání. Trvalé porosty na pozemku nejsou v ocenění zohledňovány, neboť vzhledem k jejich stavu nemají využitelnou hodnotu. Pozemková parcela p. č. 2097/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha Jedná se o pozemkovou parcelu p. č. 2097/2 v druhu pozemku ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, památkově chráněné území. Pozemek tvoří pruh po obvodu pozemku p. č. 2097/14 (obklopuje jej) o celkové výměře m². Je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je možný z veřejné silniční komunikace ul. Trojmezní z východní strany pozemku. Pozemek v současné době tvoří část bývalého sportoviště (obvod bývalého škvárového hřiště). I n f o r m ační memorandum s t r a n a 2

3 Pozemková parcela p. č. 2097/3, zastavěná plocha a nádvoří Jedná se o pozemkovou parcelu p. č. 2097/3 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území. Pozemek je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je možný z veřejné silniční komunikace ul. Trojmezní pouze přes pozemek p. č. 2097/2, případně z ulice Přeťatá přes pozemky p. č. 2097/1 a p. č. 2097/2. Na pozemku se nachází stavba jiného vlastníka (objekt jiné stavby čp. 2340, LV č. 2453) v současné době fungující jako ubytovna pro přechodné ubytování jednoduchého typu. Celková výměra pozemku činí 264 m² a je v celé ploše zastavěná daným objektem budovou jiné stavby čp Pozemek je napojen na v místě dostupné inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektrická síť, plyn). Pozemková parcela p. č. 2097/4, zastavěná plocha a nádvoří Jedná se o pozemkovou parcelu p. č. 2097/4 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území. Pozemek je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je možný z veřejné silniční komunikace ul. Trojmezní pouze přes pozemek p. č. 2097/2. Na pozemku se nachází stavba jiného vlastníka (objekt jiné stavby bez čp., LV č. 2453) v minulosti sloužící jako objekt dílen, skladů a příslušenství ke sportovnímu areálu, v současné době není objekt aktivně užíván a je bez údržby. Celková výměra pozemku činí 268 m² a je v celé ploše zastavěná daným objektem budovou jiné stavby bez čp. Pozemek byl napojen na v místě dostupné inženýrské sítě, které jsou ale v současné době již zcela mimo schopnost provozu. Pozemková parcela p. č. 2097/7, zahrada Jedná se o pozemkovou parcelu p. č. 2097/7 v druhu pozemku zahrada, ZPF, památkově chráněné území. Pozemek je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je možný z veřejné silniční komunikace ul. Hejnická, část pozemku dle snímku katastru nemovitostí tvoří i část této komunikace. Pozemek je v současné době zatravněn, zarostlý křovinami a náletovými dřevinami s částečnými pozůstatky bývalého ovocného sadu. Dále byla na pozemku shledána stavba zahradního domku, který není evidován (v KN, stavebním úřadu či v majetku vlastníka pozemku), a proto není ani předmětem dražby. Pozemková parcela p. č. 2097/14, zastavěná plocha a nádvoří Jedná se o pozemkovou parcelu p. č. 2097/14 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území. Pozemek je obdélníkového tvaru o celkové výměře m². Je situován v k. ú. Libeň v městské části Praha 9, v části obce Střížkov. Přístup k pozemku je možný z veřejné silniční komunikace ul. Trojmezní z východní strany pozemku a dále přes pozemek p. č. 2097/2. Pozemek je v současné době zastavěn bývalým sportovištěm (stavbou škvárového hřiště), na malé části je vybudováno nohejbalové hřiště s živičným povrchem. Tato stavba je dle rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu součástí stavby čp (tato stavba se tak nachází na dvou pozemcích, a to p. č. 2097/3 a p. č. 2097/14). Takto je provedena evidence v katastru nemovitostí. Dle podaných informací objednatele a navrhovatele dražby (SKP SPORT-TRADING spol. s. r. o.) je veden soudní spor o určení existence resp. vlastnictví této stavby na pozemku p. č. 2097/14. I n f o r m ační memorandum s t r a n a 3

4 Na předmětu dražby váznou tyto práva a závazky: Na LV č jsou zapsány tyto poznámky: Oddíl C omezení vlastnického práva Zapsáno do konkursní podstaty SPORT TRADING spol. s r. o., v likvidaci, Na dlouhém lánu 508/41, Praha 6, Vokovice, IČ Listina: Oznámení o zapsání nemovitostí do soupisu konkursní podstaty ze dne Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši Kč ,-- právní účinky vkladu dne , pro Arator a. s., Lannova 55/31, České Budějovice, IČ Listina: Smlouva V2 3859/1999. Listina: Smlouva o postoupení pohledávky ze dne Listina: Smlouva o postoupení pohledávky ze dne Další práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené Přes část pozemku parc. č je vedena nezpevněná polní cesta s přístupem a příjezdem k vjezdu do garáží rodinných domů na pozemcích jiných vlastníků. Tato cesta není vyznačena v katastru nemovitostí a nemá tedy vlastní parcelní číslo. Na pozemku parc. č. 2097/4 se nachází budova bez č.p./č.ev. jiného vlastníka (Český holding, a. s.). Vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem budovy není smluvně ani jinak upraven. Na pozemku parc. č. 2097/3 se nachází budova č.p jiného vlastníka (Český holding, a. s.). Vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem budovy není smluvně ani jinak upraven. Na pozemku parc. č. 2097/14 je dle aktuálního stavu zápisu v katastru nemovitostí evidována budova č.p jiného vlastníka (Český holding, a. s.). Existence, resp. vlastnictví budovy na pozemku parc. č. 2097/14 a správnost jejího zápisu v katastru nemovitostí je předmětem soudního sporu, který je projednáván Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn.: 67 C 28/2011 za účasti žalobce: JUDr. Jarmila Veselá, správkyně konkursní podstaty úpadce Českomoravská agrární společnost, s. r. o., IČ , a žalovaného: Český holding, a. s., IČ Spor není ke dni dražby pravomocně ukončen. Vlastník předmětu dražby správkyně konkursní podstaty úpadce Českomoravská agrární společnost, a. s. zpochybňuje oprávněnost zápisu budovy na pozemku parc. č. 2097/14, když tvrdí, že škvárové hřiště nacházející se na uvedeném pozemku je pouhým ztvárněním či zpracováním povrchu stavební činností a jako takové je součástí pozemku, na kterém se nachází. Hřiště tudíž náleží vlastníku pozemku. Český holding, a. s. je vlastníkem pouze dvou samostatných budov na pozemku parc. č. 2097/4 a parc. č. 2097/3. Vlastník budovy č.p na pozemku parc. č. 2097/3 Český holding, a. s. tvrdí, že předmětné fotbalové hřiště je součástí budovy č.p a tato stavba je správně evidována v katastru nemovitostí jakožto budova na dvou pozemcích, tj. na pozemku parc. č. 2097/3 a 2097/14. Fotbalové hřiště, nohejbalový kurt, dvě provozní budovy se všemi součástmi a příslušenstvím tvoří uzavřený sportovní areál ve vlastnictví společnosti Český holding, a. s. Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem číslo ze dne 28. června 2012 vypracovaným znaleckým ústavem Česká znalecká, a. s. na částku Kč ,--. I n f o r m ační memorandum s t r a n a 4

5 Prohlídky předmětu dražby jsou plánovány na tyto dva termíny: 1. termín dne září 2012 v hodin 2. termín dne září 2012 v hodin Sraz pro zájemce o prohlídku se stanovuje u brány bývalého sportovního areálu nacházející se v ulici Trojmezní, městská část Praha 9. Případná další prohlídka je možná po předchozí dohodě s dražebníkem. Nejnižší podání (vyvolávací cena) činí... Kč ,-- Minimální příhoz... Kč ,-- Dražební jistota... Kč ,-- Více informací k předmětu dražby a samotné dražbě je možno získa z dražební vyhlášky nebo u dražebníka. Kontakt T F E Sídlo: Nezvalova 423, Hradec Kralové, Czech Republic Kontaktní osoba: David KORINEK I n f o r m ační memorandum s t r a n a 5

6 Fotodokumentace Pozemek p.č. 2097/14 a 2097/2 Pozemek p.č. 2097/14 a 2097/2 Stavba na pozemku p. č. 2097/3 Stavba na pozemku p. č. 2097/4 Pozemek p.č. 2097/14 a 2097/2 Pozemek p.č. 2097/1 I n f o r m ační memorandum s t r a n a 6

7 Pozemek p.č. 2097/1 Pozemek p.č. 2097/1 Pozemek p.č. 2097/1 Pozemek p.č. 2097/1 Pozemek p.č. 2097/7 Pozemek p.č. 2097/7 I n f o r m ační memorandum s t r a n a 7

8 Satelitní snímek I n f o r m ační memorandum s t r a n a 8

9 Orientační mapa I n f o r m ační memorandum s t r a n a 9

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Územní pracoviště v Olomouci Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Monika Vaverčáková, Oddělení vymáhací II Tel: (+ 420) 585 541

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Znalecký posudek číslo 1805/2012

Znalecký posudek číslo 1805/2012 Znalecký posudek číslo 1805/2012 NEMOVITOST: Pozemky, Stavební pozemky Adresa nemovitosti: Valy, 535 01 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Valy, k.ú. Valy nad Labem, kód ČSÚ: 776

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5105-075/2015 o odhadu obvyklé ceny pozemků p.č. 1052/3, p.č. 1052/165, p.č. 1052/179 a na nich stojícího polyfunkčního areálu č.p. 1373 se společně užívanými nemovitými věcmi, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. října 2012, na adrese

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

Znalecký posudek č. 2186-48/2015

Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Předmět ocenění: Pozemky: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více