Zápis č Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství"

Transkript

1 Zápis č Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Hana Hošková, Jaroslav Jícha, Jiří Svoboda, Ing. Michal Malkus, Omluveni: Mgr. Alexandra Slepičková, Jiří Ungr Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Malkus, Jiří Svoboda Zapisovatel: H. Hošková Program: Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení zastupitelstva obce 3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok Zhodnocení plnění plánu VPP za rok Projednání a schválení plánu VPP na rok Bilance odpadového hospodaření za rok Výsledky inventarizace za rok Diskuze 11. Návrh na usnesení 12. Závěr ad1l Zahájení veřejného zasedání Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Olešná zahájila starostka Lenka Hasmanová. Konstatovala, žeje přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a veřejné zasedání je usnášení schopné. K programu nebyly vzneseny připomínky Hlasování: pro-s, proti-o, zdrželi se-o Starostka navrhla ověřovatele zápisu Návrhová komise bude pracovat v tomto složení: Předseda: Jiří Svoboda Členové: Hana Hošková, Jaroslav Jícha ad2/ Kontrola usnesení zastupitelstva obce Paní Hana Hošková přednesla zprávu o kontrole usnesení ZO Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo přijato usnesení a v něm 3 úkoly s ukládacími znaky. 1. Starostka měla za úkol vypracovat plán práce starostky obce při zajišťování úkolů ZO na 1. pololetí splněno. 2. Starostka obce měla vypracovat Plán práce zastupitelstva na I. pololetí splněno a předáno jednotlivým výborům a SPOZ k vypracování plánu KV a FV výboru a SPOZ. 3. Předsedové KV, FV, měli za úkol vypracovat plány práce na 1. pololetí splněno. SPOZ, ve spolupráci se starostkou obce měl za úkol vypracovat plán kulturních a sportovních akcí na rok splněno, plán je vyvěšen ve vestibulu obecního pohostinství. Bez připomínek ad3/ Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od posledního VZ Starostka obce seznámila přítomné s činností ZO od posledního veřejného zasedání

2 První pracovní porada od minulého veřejného zasedání se konala Přítomní: Lenka Hasmanová, Hana Hošková, Jiří Ungr, Michal Malkus, Alexandra Slepičková Omluveni: Jiří Svoboda, Jaroslav Jícha Zastupitelstvo projednalo a schválilo: I. Návrh nové nájemní smlouvy na pronájem, v pohostinství. Pronájem pohostinství bude 5000,- Kč měsíčně + DPH, nájemce bude zabezpečovat veškerý úklid budovy vč. sálu, dále uhradí náklady na provoz, mimo zakoupení uhlí, které bude hradit obec. Nájemce bude obci platit za vytápění výčepu, salonku a vestibulu. Obec uhradí vytápění všem organizacím obce, které budou využívat sál. Podmínky využívání sálu jsou zakotveny v provozním řádu, který bude vyvěšen na viditelném místě. 2. Z důvodu novelizace zákona o DPH zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení ceny o 21% DPH za prodej pozemků v nové zástavbě II. část. Což v našem případě je o 50,- Kč. To znamená že budoucí kupující zaplatí zhotoviteli ing. sítí 399,- Kč 1m2 a obci 250,- Kč + 21% DPH, což činní 700,- Kč 1m2. 3. Dále zastupitelstvo projednalo: Zhodnocení plánu veřejně prospěšných prací za rok 2013 Plán veřejně prospěšných prací na rok 2014 Druhá pracovní porada zastupitelstva se konala Přítomni: Lenka Hasmanová, Jaroslav Jícha, Jiří Svoboda, Jiří Ungr, Alexandra Slepičková. Omluveni: Hana Hošková - nemoc, Ing. Michal Malkus - v zaměstnání 1. Z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pohostinství, ve smyslu ust. 39 ost.l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo vyhlásilo záměr pronajmout prostory obecního pohostinství. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce OÚ Olešná a na webových stránkách obce. Zastupitelstvo odsouhlasilo p.ivetu Kolářovou, která se přihlásila jako jediný zájemce. 2. Na základě nabídky Probační služby Beroun zastupitelstvo odsouhlasilo umístění p. Jiřího Pechače na odpracování 150 hodin veřejně prospěšných prací v naší obci. 3. Zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení podlahového mycího stroje na zajištění úklidu v sále v pohostinství a zakoupení 40 ks nových židlí do výčepu v pohostinství a současné židle budou přemístěny na sál. Třetí pracovní porada zastupitelstva se konala Přítomni: Lenka Hasmanová, Hana Hošková, Jiří Ungr, Alexandra Slepičková, Jiří Svoboda. Hosté: Ing. Vlček - Lesospol Zbiroh Omluveni: Jaroslav Jícha, Ing. Michal Malkus Hospodaření v obecních lesích Ing. Vlček seznámil zastupitelstvo s hospodařením v obecních lesích za rok 2013 a seznámil zastupitelstvo s rozpočtem na rok Doplatek za rok 2013 činí ,- Kč a nájemné pro rok 2014 bude činit ,- Kč čtvrtletně, což činí celkem ,- Kč. 1. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2014, pověřilo starostku k jeho zveřejnění a projednání na veřejné zadání. 2. Pokládka finálního povrchu na nohejbalové hřiště Zastupitelstvo odsouhlasilo položení finálního povrchu na nohejbalové hřiště. Ing. arch Libor Tomsa byl na místě se 3 firmami a bylo zjištěno, že nebude třeba dodatečně osazovat odvodňovací drenážní trasy nebo drenážní jímku a doporučuje provést dodatečné štěrkové podloží na dorovnání terénu a následné položení umělého povrchu. Dále bude osazení sloupků, konečné lajnování pro tenis, volej bal a fotbal. Byly osloveny 3 firmy, jako nejvýhodnější cenovou nabídka předložila firma VYSSPA ,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o dílo s firmou VYSSPA. 3. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku: Svaz tělesně postižených Hořovice ,- Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice ,- Kč Český svaz ochránců přírody ,- Kč Podbrdské noviny ,- Kč Hvězdárna Žebrák ,- Kč Domov na Výslunní ,- Kč Oblastní kolo Porty ,- Kč

3 4. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků s firmou Biofarma HTL s.r.o. p. Hána, kdy se nájemce zavazuje platit roční nájemné 1 500,- Kč /ha. Nájemné se tak zvyšuje zl 250,- Kč na 1500,- Kč, pronajímaná plocha činí 78.7 ha. 5. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh rozpočtu DSO na zajištění dopravní obslužnosti pro naši obec, kdy v našem případě činí platba 81 O 15,- Kč + režie I 150,- Kč. ad4/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014 P. Hošková předložila návrh rozpočtu obce na rok 2014, příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč, schodek ,- Kč, na vyrovnání schodku budou použity úspory z minulých let. ad5/ Zhodnocení plnění plánu VPP za rok 2013 Starostka obce předložila zhodnocení plánu VPP za rok Úsek veřejných objektů Pohostinství - oprava sociálního zařízení - splněno - byla provedena oprava střechy nad salónkem Mateřská škola - byla provedena oprava chodníku od vrat k zadnímu vchodu na dvoře školky a výměna vnitřních dveří Veřejné osvětlení - byla vyměněna svítidel na návsi okolo dětského hřiště 3. Komunikace a ostatní objekty - částečnou opravu komunikací provedla firma AVE zdarma - chodník od čp. 137 k čp. 88 byl vybudován ze zámkové dlažby, stejně tak opraven i chodník u telefonního automatu - byly opraveny vjezdy v I. a II. ulici - částečně vyčištěny kanály 4. Vodní hospodaření - instalace nového vodoměru ve vodoměrné šachtě u čp instalován v červnu - posílení vodních zdrojů - dokončení průzkumu nových zdrojů pitné vody - průzkumy dokončeny 5. Zhotovení tůní vč. osazení zeleně okolo rybníka Pod MiHnou Tůně dle plánu vybudovala ft BAGGER, navíc jedna tůň vedle olší 6. Zpevnění dna u rybníka Pod Milinou Firma BAGGER provedla odbahnění rybníka, zpevněn břeh u chaty štěrkem, na místě vstupu do rybníka pro děti nasypán říční písek. Ještě bude opravena vpusť z olší do rybníka - prasklá roura, dále úprava terénu kolem rybníka a instalace laviček. 7. Kulturní akce Leden - dětský karneval Březen - sousedské posezení Duben - čarodějnický rej Květen - loutkové divadlo Aleše Bílka Červen - oslava MDD Září - drakiáda Říjen - divadlo pro děti i dospělé Listopad - lampionový průvod Prosinec - vánoční besídka 2x zájezd do divadla v Praze

4 ad6/ Projednání a schválení plánu VPP na rok 2014 Starostka přednesla Plán veřejně prospěšných prací na rok 2014 Pohostinství - oprava stropů vč. zateplení - výměny osvětlení v sále a přísálí Komunikace - oprava komunikace před prodejnou CO OP a pohostinstvím - oprava komunikace okolo návsi - oprava popraskané komunikace od kam ionů před p. Zmeškalem - oprava překopu před vánočním stromem - oprava vjezdu u p. Hermana čp oprava komunikace před bytovkou čp zhotovení chodníku vč. odstavného parkoviště pro kamiony směr náves - zajištění projektu vč. veškerých povolení Oprava chodníku před od p. Ungra čp p. Pacalovi čp. 90 Obnovení cesty Ke Křížku Nová zástavba II. část - inženýrské sítě Oprava rybníku u Vacherlohnů Rybník Pod Milinou - úprava terénu - instalace laviček - oprava vyústění z olší - výsadba nové zeleně - zajištění nového přechodu pro dobytek - odstranění chaty instalace nové Pokládka umělého povrchu na nohejbalové hřiště Revitalizace zeleně Lesopark u Vacherlohnů,zelené pásy od p. Ungra čp kp. Pacaloví + přilehlá strana od p. Balejové Anny čp.75 - k p. Vacherlohnovi čp.76. a u mostu u p. Vávry čp. 18. Připomínky občanů k plánu VPP: Jedna připomínka byla k veřejnému osvětlení v aleji za p. Sommerem. Větve stromů zasahují přes osvětlení, které tak svítí do stromů, ne na cestu - starostka objasnila, že v úterý, 18. března 2014, se dostaví pan Kovařík, který provede prohlídku stromů a bude požádán o provedení odborného řezu těchto stromů. Další připomínka se týkala vyvráceného obrubníku mezi čp.112, p. Hochmanem, a 53, p. Svobodou, jednou již bylo opraveno, část obrubníku byla zabetonována, ale v současné době je beton znovu rozježděný a voda zatéká ke Svobodovým. Bude nutné obrubník vyjmout a vyvýšit a po té znovu osadit. Dále byla vznesena připomínka ke stavu katrů kolem silnice. Dne bylo provedeno čištění katrů firmou p. Hoška, při této akci bylo zjištěno, že některé koše uvnitř kanálů jsou zrezivělé, nefunkční, bude nutné zajistit výměnu. ad7/ Bilance odpadového hospodaření v roce 2013 Zprávu o odpadovém hospodaření přednesla starostka L. Hasmanová - viz příloha č. 6 Ipřesto, že poplatek za odpady od občanů činí 500,- Kč na osobu a stejnou částku zajeden ještě na odpady doplatila 414,- Kč najednoho občana. rekreační objekt, obec ad8/ Výsledky inventarizace za rok 2013 S výsledkem inventarizace za rok 2013 seznámila p. Hošková. Součástí zprávy je seznam majetku navrženého na zrušení. Tento majetek je zastaralý, nefunkční, po vytřídění bude ekologicky zrušen. Nefunkční a zastaralý software odinstaluje externí pracovník p. Hendrich. Zastupitelstvo zprávu o průběhu a výsledku inventarizace za rok 2013 schválilo. Hlasování: pro-5,proti-o, zdrželi se-o ad9/ Projednání zprávy z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Tuto zprávu předložila starostka obce. Přezkoumání hospodaření bylo bez závad. Podrobná zpráva z auditu zveřejněna a založena.

5 ad 10/ Diskuze Byl podán dotaz k osazení vodoměru u p. Hochmanové - protože únik vody od června 2013 do odečtu v říjnu 2013 byl cca 640 rrr', starostka jednala s OÚ Cheznovice, který osadí nové vodoměry, i když stávajícím ještě platí cejchování 1 rok. Pokud bude únik pokračovat, bude nutné zajistit monitorování celého potrubí, aby se zjistilo, kde k úniku dochází. adll/ Návrh na usnesení Starostka přednesla návrh na usnesení z veřejného zasedání - viz příloha č.8 Hlasování: pro-s, proti-o, zdrželi se-o ad12/ Závěr Starostka poděkovala přítomným za účast. Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:00 / Ověřovatelé zápisu rf'/;. $. ;;20 I~ /M"--- a-e 16 7 ~tv4~~ ~ ~ O Rt2&- 011 :5

Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek

Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015 Program: 1) Zahájení 2) Stav hospodaření v obecních lesích 3) Kontrola záznamu a usnesení 4) Projednání rozpočtu obce na r. 2015 5) Příprava VZ

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008

Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008 Z Á P I S č. 10 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 02. dubna 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík Nepřítomni:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká Zápis č. 19/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 9.prosince 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:13 hodin přítomni:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více