Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů Rescue Report str. 18 téma prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc Ostravská univerzita Ostrava upr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů 20.12.2010 Rescue Report str. 18 téma prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc Ostravská univerzita Ostrava upr."

Transkript

1 Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů Rescue Report str. 18 téma prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc Ostravská univerzita Ostrava upr. V současné době jejichž výkonu musí zaměstnanci překonávat velkou a často až extrémní fyzickou zátěž. Jedno z těchto povolání vykonávají například hasiči nebo důlní záchranáři. Člověk potřebuje pro zdárný rozvoj organismu již od útlého dětství fyzickou zátěž a rozumná míra fyzické aktivity je nezbytná, má-li si uchovat dobrou fyzickou kondici a dobrý zdravotní stav až do vysokého věku. Je všeobecně známo, že vhodný způsob pohybové aktivity, především dynamická zátěž vykonávaná velkými svalovými skupinami jako běh, rychlá chůze, jízda na kole nebo plavání, je vedle správné diety nejdůležitější prevencí kardiovaskulárních onemocnění. Na druhé straně nadměrná fyzická zátěž, zejména u člověka, jehož zdravotní stav je již nějakým způsobem narušen, může vážně ohrozit jeho zdravotní stav. Limitujícím faktorem pro svalový výkon u jinak zdravého jedince je výkon srdce, které musí dodávat pracujícím svalům kyslík a látky bohaté na energii, to znamená především mastné kyseliny a glukózu. Na rozdíl od kosterních svalů, srdeční sval nemůže ani krátkodobě získávat energii pro svou práci anaerobním metabolismem, to je bez kyslíku. Srdce může při těžké práci zvýšit svůj výkon až na pětinásobek. To ovšem vyžaduje i odpovídající zvýšení průtoku krve koronárními tepnami, které zásobují srdeční sval kyslíkem a látkami, z nichž srdce získává energii pro svou práci. V klidu nebo při mírné práci stačí proto dodávat srdečnímu svalu dostatek kyslíku i cévy. jejichž lumen je značně zúžen aterosklerotickými pochody. Při mimořádné zátěži, jaké jsou občas vystaveni hasiči nebo důlní záchranáři, nejsou však takto pozměněné cévy schopny dodat srdci dostatečné množství kyslíku, což může mít vážné následky pro takto postiženou osobu od pracovního selhání až po vážné ohrožení vlastního života. liry pracovní zateze noví nařízení vlády Dlouhodobá (celosměnová) a krátkodobá pracovní zátěž je v České republice limitována nařízením vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění [17], které stanoví limity pro celosměnově a krátkodobě přípustnou zátěž fyzickou prací na úrovni 33 procent a 70 procent maximální minutové spotřeby kyslíku (V02max) průměrného muže nebo ženy ve věku 45 let. Uvedeným limitům odpovídá pro muže celosměnový energetický výdej 6,8 MJ (čemuž odpovídá průměrný minutový energetický výdej 14,17 kj.mim1)a průměrná celosměnová srdeční frekvence (SF) 102.min1, krátkodobě může energetický výdej dosahovat až 34,5 kj.min- 1(575W)aSR150.min1. Toto omezení se nevztahuje na práci hasičů a záchranářů při likvidaci havárií a jiných mimořádných situací za předpokladu, že tyto osoby jsou pravidelně lékařsky sledovány a mají odpovídající zdravotní stav. Pro práci hasičů je charakteristické střídání období s relativně nízkou fyzickou aktivitou a intervaly, při nichž fyzická zátěž dosahuje často hranice maximální výkonnosti. Při likvidaci požárů k tomu přistupuje zátěž způsobená vahou dýchacího přístroje a zvýšením dýchacích odporů, zhoršení termoregulace vlivem ochranného obleku a psychická zátěž. V odborné literatuře je jen velmi málo údajů o energetické náročnosti práce hasičů při ostrých zásazích. Je to dáno především náročností podmínek a časovým stresem, které nedovolují použít klasické způsoby měření energetického výdeje hasiče v době zásahu. V letech 1996 až 1997 jsme získali 46 celodenních záznamů srdeční frekvence u hasičů v pohotovosti. Srdeční frekvenci jsme registrovali kontinuálně přístrojem Mediport. Průměrné celodenní hodnoty se pohybovaly od 71 do 95.min \ v noční části směny v rozmezí mezi 56 až 71.min1. Při cvičeních a ostrých zásazích se pohybovaly průměrné hodnoty srdeční frekvence v rozmezí 56 až 124.min \ krátkodobě byly však naměřeny hodnoty 132 až 179. min1. V roce 1999 jsme vyšetřili fyzickou zátěže hasičů v průběhu ostrých zásahů i za modelových podmínek [7]. Měření se zúčastnilo 16 velmi dobře trénovaných hasičů. Ostré zásahy zahrnovaly likvidaci čtyř požárů v obytných domech a dvou požárů auta, dále tři zásahy u dopravní nehody, likvidaci jednoho požáru kontejneru, otevření výtahu a přečerpání havarované cisterny.

2 Při zásahu a po celou dobu směny byla u všech pokusných osob měřena a kontinuálně ukládána do paměti registračního zařízení srdeční frekvence. Hodnoty, naměřené při ostrých zásazích, jsme přepočítali na energetický výdej pomocí individuálních rovnic, které jsme získali v modelových podmínkách v laboratořích (obr. 1). Jako modelovou zátěž jsme zvolili práci na bicyklovém ergometru, přičemž zátěž byla zvyšována v 3 minutových intervalech tak, aby na konci každého zátěžového stupně byl dosažen rovnovážný stav pro srdeční frekvenci i spotřebu kyslíku. Pokusné osoby byly oblečeny ve standardním hasičském obleku včetně dýchacího přístroje. Průměrné hodnoty energetického výdeje (EV) během ostrých zásahu se pohybovaly v rozsahu 15 až 25 kj.min1 netto (242 až 404 W), krátkodobě dosáhly však 50 až 60 kj.min 1 netto (808 až 970 W) obr. 2. Rozložení četnosti hodnot energetického výdeje během ostrých zásahů demonstruje obr. 3. Průměrná srdeční frekvence při zásahu činila 100 až 120.min1, nárazově však dosahovala až 180.min1 (obr. 4), rozložení četnosti hodnot srdeční frekvence během ostrých zásahů demonstruje obr. 5. V modelových podmínkách činil netto energetický výdej (měřeno integrální metodou) při nesení raněného 48 kj.min 1 (776 W), při rychlém výstupu s koši s jednou nebo dvěma hadicemi do 6. patra dosahoval až 130 kj.min-1 (2100 W), přičemž srdeční frekvence dosahovala na konci výstupu hodnoty kolem 180.min1 (obr. 6a až 6c). Hodnoty srdeční frekvence i energetického výdeje, naměřené krátkodobě v průběhu ostrých zásahů i v modelových situacích, se blížily hodnotám maximálním a dosahovaly v průměru 90 procent individuálních maximálních hodnot. Krátkodobě přípustný limit energetického výdeje pro běžnou mužskou populaci 575 W [17], je překračován v modelových podmínkách i při ostrých zásazích. Z uvedených výsledků je patrné, že zejména při zásazích ve výškových budovách podávají členové požárního týmu krátkodobě výkony spojené se srdeční frekvencí až 180.min1 a spotřebou kyslíku přesahující tři litry za minutu. Zjištěné hodnoty srdeční frekvence a energetického výdeje potvrzují správnost našich doporučení na požadovanou fyzickou zdatnost hasiče, jak jsme je formulovali v návrhu služebního předpisu v roce 1997 [6, 9]. Z výše uvedeného vyplývá, že práci hasiče mohou vykonávat jen zcela zdraví a psychicky způsobilí jedinci. V zahraničí je požadavkům na pracovní způsobilost pracovníků požárních sborů věnována velká pozornost [2, 10, 11, 14, 16]. Většina autorů se shoduje v názoru, že součástí preventivní prohlídky hasičů musí být zátěžové vyšetření [1,10, 16], přičemž zátěž na ergometru by měla dosáhnout hodnot, kterých je dosahováno při nasazení v terénu [10]. Schopnost pro výkon služby musí být posuzována až do penzijního věku. Aby byla do té doby udržena pracovní schopnost, je nezbytné, aby si členové požárních sborů udržovali fyzickou kondici pravidelným cvičením, které však musí být prováděno s patřičným nasazením. Velký význam je kladen na kontrolu nadváhy. Podle německých autorů [15, 16] nadváha nad 20 procent podle Brocy (čemuž odpovídá BMI cca 29 kg/m2) vede k omezení nebo úplné neschopnosti pro práci v ochranných oděvech s těžkou dýchací technikou. Nadváha nad 30 procent podle Brocy (BMI 32 kg/m2) je považována za kontraindikaci pro práci s těžkou dýchací technikou. Ideální hmotnost podle tohoto indexu má muž nebo žena pokud jejich váha = výška mínus 100. V Německu je posuzována pracovní způsobilost hasičů podle předpisu G26. Podle novely tohoto předpisu z roku 1994 se požaduje, aby jedinci do 30 let věku dosáhli při srdeční frekvenci 170.min' na bicyklovém ergometru zátěž 3 W.kg\ Pro muže mezi 31. až 39. rokem věku se požadovaná zátěž snižuje o jedno procento za rok. Muži ve věku 40 až 55 let musí tolerovat zátěž 2,1 W.kg-1 při SF 150.min1 [11]. Zátěž na submaximální úrovni však nemusí být dostatečná pro posouzení, jak bude organismus reagovat na zátěž při skutečném nasazení [10,12]. Podle našeho doporučení [6, 9] lze práci v požárních sborech zařadit z hlediska fyzické náročnosti do tří kategorií. Nejvyšší nároky jsou kladeny na pracovníky kategorie I. Do této kategorie se zařazují práce, při nichž pracovníci používají ochranné oděvy a izolační dýchací přístroje, případně potápěčskou techniku. Do II. kategorie se zařazují práce, při jejichž plnění se pracovníci podílejí na řešení akcí uvedených v kategorii I. jako řídící pracovníci nebo specialisté. Při výkonu práce používají občasně ochranné obleky a dýchací přístroje, nevykonávají však fyzicky náročné činnosti uvedené v kategorii I.

3 Do kategorie III. se zařazuji ostatní práce, při nichž pracovníci nepoužívají ani občasně ochranné oděvy a dýchací přístroje. Fyzická zdatnost se podle našeho návrhu ověřuje stupňovitým zátěžovým testem na bicyklovém ergometru. Zátěž je zvyšována u mužů z počátečních hodnot 50 W každou minutu o 25 W až do maxima. U velmi zdatných mužů lze počáteční zátěž zvýšit na 75 W. Podle výsledku zátěžového testu se pracovníci zařazují do tří skupin: Do skupiny 1/1 se zařazují osoby, u nichž nebyly zjištěny kontraindikace pro práci v kategorii I a které splňují následující kritéria: Při začleňování nových pracovníků mladších třiceti let na práce zařazené do kategorie I. jsme doporučili, aby fyzická zdatnost uchazeče byla vysoce nadprůměrná nebo nadprůměrná podle normativů platných pro českou populaci [4], U mužů starších čtyřiceti let lze tolerovat hodnoty fyzické zdatnosti o 10 procent nižši než limitní hodnoty požadované pro skupinu 1/1 za předpokladu, že dokončili zátěžový test a nebyly zjištěny žádné patologické změny. Do skupiny I/2 se zařazují osoby, u nichž nebyly zjištěny kontraindikace pro práci v požárních sborech z hlediska obecné zdravotní způsobilosti [3], které však nesplňují některá kritéria fyzické zdatnosti požadovaná pro zařazení do skupiny 1/1. Tyto osoby se musí podrobit intenzivnímu tréninku po dobu alespoň tří měsíců pod lékařským vedením. Po této době bude provedeno nové vyšetření. Do skupiny I/3 se zařazují osoby, u nichž se vyskytují zdravotní potíže, které jsou kontraindikací pro výkon prací zařazených do kategorie I nebo pro absolvování zátěžového testu. Do této skupiny se zařazují i osoby, které opakovaně nesplnily kritéria fyzické zdatnosti požadované pro kategorii I. O jejich dalším začlenění musí rozhodnout zaměstnavatel a lékař. Pro posouzení tepelné adaptability jsme vypracovali test tepelné adaptability [6, 9]. Jedná se o doporučený test, který by měli absolvovat jedinci určení pro zvláště náročné práce, případně jedinci, u nichž došlo k selhání nebo u nichž je vyšetření nutné z hlediska posouzení další zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti zařazených do kategorie I. Vyšetřované osoby jsou při testu oblečené do standardního hasičského pracovního oděvu včetně dýchacího přístroje. Vyšetřování tepelné adaptability se provádí ve speciální laboratoři - tepelné komoře, ve které jsou stabilizovány tyto tepelně vlhkostní podmínky: kde: Pracovní zátěž je simulována na bicyklovém ergometru nebo běhátku. Zátěž je konstantně nastavena na 110 W. Test je ukončen po 20 minutách nebo při překročení limitních hodnot pro srdeční frekvenci nebo teplotu tělesného jádra. Jako vyhovující je považován test, jestliže vyšetřovaná osoba úspěšně absolvovala plných 20 minut a nedošlo k překročení limitních hodnot. Nedílnou součástí ověřování pracovní způsobilosti hasičů vykonávající práce kategorie I je testovací trať. Hasiči ji absolvují v ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem. Pokud vyšetřovaná osoba nesplní časový limit nebo dojde k překročení limitních hodnot pro srdeční frekvenci a teplotu tělesného jádra, posoudí lékař způsobilost pracovníka k dalšímu výkonu prací zařazených do kategorie I z hlediska celkového zdravotního stavu, případně doporučí vhodný způsob tréninku. Pro výpočet režimu práce a odpočinku hasiče při ostrém zásahu jsme použili výsledky měření srdeční frekvence, energetického výdeje a teploty tělesného jádra u pokusných osob za modelových podmínek v klimatické komoře Krajské hygienické stanice Ostrava (nyní Zdravotní ústav Ostrava se sídlem v Ostravě), které jsme publikovali v práci [5], Na obrázcích 7 až 9 je uvedena experimentálně zjištěná přípustná doba zásahu a minimální doba odpočinku v závislosti na teplotě prostředí a energetickém výdeji v rozsahu 300, 600 a 800 W (18 až 48 kj.min1) neťto. Režim práce a odpočinku byl vypočítán na základě experimentálních hodnot naměřených na skupině důlních záchranářů v klimatické komoře Krajské hygienické stanice Ostrava. Silná nepřerušovaná čára na obr. 7 až 9 vyjadřuje přípustnou dobu zásahu při bezpečném limitu", který je limitován hodnotou srdeční frekvence 160.min-1. Tenká nepřerušovaná čára vyjadřuje nebezpečný limit", při němž přípustná doba zásahu je limitována hodnotou srdeční frekvence 180.min1. Tlusté přerušované čáry na obr. 7 až 9 vyjadřují minimální dobu odpočinku při bezpečném limitu, tenké přerušované čáry pak vyjadřují minimální dobu odpočinku při nebezpečném limitu. U běžných činností, při nichž průměrný energetický výdej nepřesahuje 20 kj.min1 netto, se pohybuje přípustná doba zásahu v závislosti na teplotě prostředí v rozmezí výsledné teploty kulového teploměru 20 až 40 C od 240 do 30 minut a doba nezbytného odpočinku od 20 do 40 minut. U energeticky vysoce náročných činností (600 až 800 W) se přípustná doba zásahu zkracuje na 10 až 20 minut, přičemž doba nutného odpočinku se prodlužuje na 40 až 50 minut. V rámci výzkumného záměru č. CEZ: J09/ Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu jsme vyšetřili soubor 160 žáků Střední odborné školy požární ochrany (dále SOŠPO) ve věku 15 až 18 let.

4 Jednalo se o žáky prvního až třetího ročníku a žáky, kteří v roce 2001 úspěšně prošli přijímacími zkouškami na SOŠPO. U všech vyšetřených bylo provedeno základní interní vyšetření včetně dvanácti svodového EKG, biochemické a hematologické vyšetření, antropometrické vyšetření, spirometrické vyšetření metodou průtok - objem a zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru. Chlapci začínali zátěží 50 W, která jim byla v minutových intervalech zvyšována o 25 W až do maxima. Součástí vyšetření byl i podrobný anamnestický dotazník zahrnující kromě osobní a rodinné anamnézy údaje o pohybové aktivitě a životních návycích. Výsledky byly srovnávány s hodnotami získanými u stejně staré populace chlapců České a Slovenské republiky, které zjistili Seliger s Bartůňkem v roce 1977 [13]. Žáci SOŠPO prokázali v průměru ve všech věkových skupinách dobrou fyzickou zdatnost, která se ale u nejstarší věkové skupiny neliší od průměrné zdatnosti české populace odpovídajícího věku [8]. Významně vyšší hodnoty fyzické zdatnosti u věkových skupin 15 až 17 let svědčí pro rychlejší vývoj současné mladé populace. Obdobně vyšši hodnoty fyzické zdatnosti jsme zjistili i u stejně starých žáků jiných škol. Z hlediska požadavků na fyzickou zdatnost hasiče cca 10 procent žáků nejstarší věkové skupiny nedosáhlo požadovanou hodnotu VO, 3,0 l/min, ani VO,/2max 2 kg 42 ml/kg. ~max J Námi zjištěné krajní hodnoty maximální minutové spotřeby kyslíku u osmnáctiletých činily v absolutních hodnotách 2,72 až 4,30 l/min a v přepočtu na kilogram hmotnosti 37 až 59 ml/kg. Rovněž průměrné hodnoty procent tuku a BMI jsou velmi příznivé. Na druhé straně nelze přehlédnout námi zjištěné krajní hodnoty BMI nad 30 a procento tuku nad 25 procent. Jako nejzávažnější zjištění považujeme nález hypertonické reakce na zátěž. Tento nález jsme zjistili u sedmi žáků, u nichž systolický tlak krevní (TK) prudce stoupal již při nízkých zátěžích a vyšetření muselo být předčasně přerušeno. Šest z těchto sedmi hochů s hypertonickou reakcí mělo současně zvýšené hodnoty klidového TK. Bližší rozbor ukázal, že 42 procent žáků, u nichž jsme zjistili klidovou hypertenzi a 43 procent žáků s hypertonickou reakcí mělo procento tuku vyšší než 120 procent normy. Nález hypertonické reakce považujeme za kontraindikaci pro práci hasiče v ochranném oděvu. Náš názor potvrzují i praktické zkušenosti s výcvikem žáků v modelových podmínkách na učilišti, kdy všichni žáci s nálezem hypertonické reakce měli značné potíže. Rovněž obezitu s nálezem %T nad 20 procent považujeme za kontraindikaci. pokud nedojde během studia k redukci nadváhy. EKG nálezy našeho souboru nevybočovaly z obrazu abnormit nalezených při vyšetřování zdravé populace. Četné komorové extrasystoly při zátěži jsou indikací k dalšímu kardiologickému vyšetření včetně echo srdce a případnému vyřazení z pracovního zařazení v hasičské profesi. Naše výsledky ukazují na potřebu velmi podrobných lékařských prohlídek uchazečů o studium na SOŠPO, které by měly obsahovat i zátěžový test do maxima a následné sledování zdravotního stavu žáků po celou dobu studia. Anamnestický dotazník ukázal na významný vliv rodinného prostředí na vytváření správných životních návyků u mladé generace. Při hodnoceni výsledků zátěžových testů nutno brát v úvahu i to, že se jedná o dosud se vyvíjející jedince, u nichž nutno předpokládat i velké interindividuální rozdíly v rychlosti dozrávání. I to zdůvodňuje potřebu soustavné odborné péče o žáky SOŠPO z hlediska lékařské péče i z hlediska rozvoje fyzické zdatnosti vhodnými formami sportovní aktivity. Použitá literatura: 1. Fraisse, E., Schroer, A., Fliedner, T., M. Móglichkeiten und Grenzen des Einsatzes der Arbeitsmedizinischen Belastungserprobung. Arbeitsmed. Socialmed. Umwelmed., 32, 7, 1997, s Hocke, M., Schopper-Jochum, S., Schubert, W. Vergleichende Bewertung des Trageverhaltens von Feuerwehr-Einsatzjacken (Pbase II). Arbeitsmed. Socialmed. Umwelmed., 32, 8, 1997, s Chaloupka. J., Jirák, Z., Lvončik, S. Návrh kritérii pro jednotný postup při lékařském posuzováni zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a poskytování závodní preventivní péče příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR. České pracovní lékařství. 3, 2002, 4, s Jirák, Z., Zlámal, J. Výsledky šetření fyzické zdatnosti vybraných skupin průmyslové populace Severomoravského kraje. II. Výsledky a závěry. Pracovní lékařství, 29, 1977, 9, s Jirák, Z., Coufalová, H., Chudáčkova, E. Dlouhodobě a krátkodobě únosné pracovně klimatické podmínky důlních záchranářů. Pracovní lékařství, 42, 1990, 10, s Jirák, Z. Návrh služebního předpisu MV pro potřeby fyziologických laboratoří pro výběr příslušníka z hlediska fyzických předpokladů pro práci v jednotce PO a v přijímacím řízení. In: Jirák, Z., Lvončik, S. Závěrečná zpráva o vyřešeni předmětu hospodářské smlouvy č.j. 8402/97. VŠB-TU Ostrava 1997, 51 s.

5 7. Jirák, Z., Chaloupka, J., Lvončik, S. Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích. České pracovní lékařství, 3, 2002, 3, s Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. Fyzická zdatnost hasičského dorostu. České pracovní lékařství, 3, 2002, 4, s Jirák, Z., Chaloupka, J., Lvončik, S. Návrh kritérií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti. České pracovní lékařství, 4, 2003, 1. s Kiparski, R., Marschall, B. Die Beanspruchung von Feuerwehrleuten bel Obungen und im Einsatz. Arbeitsmed. Socialmed. Práventivmed., , s Kirsch, K., Vogt-Kirsch, C. Die Leistunsgrenzen des Menschen beim Tragen von Atemschutz und Schutzanzug. Arbeitsmed. Socialmed. Práventivmed., 20, 1985, s Rose, D. M., Konietzko, J. Ůberprufung der Kriterien fůr die Belastbarkeit von Berufsfeuerwehrteuten der Bundeswehr. Gutachtung im Auňrag des Bundesminísteriums fůr Verteidigung, Inspektion des Saníttatsdienstes 1995, Bonn, 1996, 56 s. 13. Seliger, V., Bartůněk, Z. Tělesná zdatnost obyvatelstva ČSSR ve věku r Universita Kartová, Praha 1977, 203 s. 14. Schopper-Jochum, S., Schubert, W., Hocke, M. Vergleichende Bewertung des Trageverhalktens von Feurwehr-Einsatzjacken (Phase I) Arbeitsmed. Socialmed. Umwelmed., 32, 4, 1997, s Schopper-Jochum, S. Einfluss gezielter gewichtsreduzierender Massnahme aufdie Leistungfahigkeít ůberwichtiger Werksfeuewehrleute. Arbeitsmed. Socialmed. Práventivmed., 23, 1988, s Wagner, S., Will, N., Schuckmann, F. Untersuchungen der HerzKreíslauf- Belastung von Berufsfeuerwehrteuten bei der Ergometríe und aufder Teststrecke unter Berůcksichtigung des aktuellen Grundsatzes fůr arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Atemschutzgeráte" (G 26). Arbeitsmed. Socialmed. Umwelmed., 30, 1995, s Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci V02max > 3,0 l.mim1 V02max.kg~1 > 42 ml.kg-1 Wmax > 3,0 W.kg-1 BMI < 30 kg/m2 Nejsou známky hypertenzní reakce na zátěž t > = 40 C±1 C RH g = = 80% 0,5 m.±s"5% 1 t = výsledná teplota kulového teploměru ta = suchá teplota vzduchu RH = relativní vlhkost vzduchu va = rychlost proudění vzduchu Vztah srdeční frekvence a energetického výdeje ochranný oděv Trellchem Individuální rovnice pro výpočet energetického výdeje (EV) z hodnot srdeční frekvence u souboru sledovaných hasičů Rozložení hodnot energetického výdeje při ostrých zásazích Rozložení hodnot energetického výdeje (EV) během ostrých zásahů Energetický výdej (průměr, sd, max) Režim práce a odpočinku EV(netto) = 300W(18KJ/min) Režim práce a odpočinku hasiče při energetickém výdeji 300 W Režim práce a odpočinku EV (netto) = 600 W (36KJ/min) íež/m práce a odpočinku hasiče při energetickém výdeji 300 W Rozložení hodnot srdeční frekvence při ostrých zásazích Rozložení hodnot srdeční frekvence (SF) během ostrých zásahů Energetický výdej

6 Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky energetického výdeje při rychlém výstupu do 6 poschodí s různou zátěží a nesení raněného na nosítkách 2 hasiči po rovině v obtížném terénu. O autorovi prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc, vedoucí katedry fyziologie a patofyziologie, Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela NV vešla v platnost 1.5.2010 Úkolem novely NV 361/2007 Sb.-

Více

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr.

Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů. PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr. Spiroergometrie ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů PAVELEK Zdeněk, Ing. SZYROCKI Petr, MUDr. KARPETA Petr, MUDr. Smysl spiroergometrie báňských zachránářů odhalit nepříznivé zdravotní

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Nařízení vlády č. 361/2007 z pohledu fyziologa práce. 20. konzultační den. MUDr. Jana Hlávková SZÚ, Centrum pracovního lékařství Praha 2008

Nařízení vlády č. 361/2007 z pohledu fyziologa práce. 20. konzultační den. MUDr. Jana Hlávková SZÚ, Centrum pracovního lékařství Praha 2008 Nařízení vlády č. 361/2007 z pohledu fyziologa práce 20. konzultační den MUDr. Jana Hlávková SZÚ, Centrum pracovního lékařství Praha 2008 Připraveno na základě zmocnění ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Zátěž teplem při práci

Zátěž teplem při práci Zátěž teplem při práci (k nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) Zátěž teplem při práci se vyskytuje na venkovním

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku. Nabylo

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Veličiny k hodnocení tepelně vlhkostní složky mikroklimatu budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Operativní teplota Střední

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Čechová H. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate...

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate... Stránka č. 1 z 15 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, VYBRANÉ OTÁZKY. Jaromír Šamánek, SZÚ Praha samanek@szu

KATEGORIZACE PRACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, VYBRANÉ OTÁZKY. Jaromír Šamánek, SZÚ Praha samanek@szu KATEGORIZACE PRACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, VYBRANÉ OTÁZKY Jaromír Šamánek, SZÚ Praha samanek@szu szu.cz Cíl prezentace Na vybraném příkladu se zamyslet nad možnostmi a omezeními kategorizace prací a z ní vyplývajícího

Více

Kategorizace prací v příkladech truhlář. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek

Kategorizace prací v příkladech truhlář. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek Kategorizace prací v příkladech truhlář Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek Obecný postup KAPR Identifikace nebezpečnosti identifikujeme jaké rizikové faktory

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Tréninková srdeční frekvence odpovídá 70 80 % maximální srdeční frekvence.

Tréninková srdeční frekvence odpovídá 70 80 % maximální srdeční frekvence. STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI F/2 Fyzioterapie 1 Infarkt myokardu str. 1 Výpočet tréninkové srdeční frekvence SF trén. (Chaloupka V. aj., 2006 upraveno, cit. 10) 1) Výpočet SF

Více

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox MINISTERSTVO VNITRA MVCRX00TUBGB GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-116584-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: NITROX Praha 19. prosince 2011 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: plk.

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Reakční a adaptační změny při zatížení. Tělesná výchova s didaktikou Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD536 Mgr. Lucie

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR

*MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX01FEPLR* MVCRX01FEPLR generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 37873-1/PO-IZS-2013 Praha 4. dubna 2013 listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Pekárenská výroba z pohledu fyziologa práce

Pekárenská výroba z pohledu fyziologa práce Pekárenská výroba z pohledu fyziologa práce Auerbachová E., Pektor R. ZÚ Ostrava Autorizovaná laboratoř pro fyziologii a psychologii práce Zlín Pekárenská výroba Historie Obilniny- základ stravy od mladší

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 357521 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3149080 3120112 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 310277 Avaxim

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Opatření děkana č. 12/2015,

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Opatření děkana č. 12/2015, Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 12/2015, kterým se stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb Vypracoval: Eva Žáková,

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Spiroergometrie záchranz

Spiroergometrie záchranz Karvinská hornická nemocnice a.s. akreditované zdravotnické zařízen zení vyšet Spiroergometrie etření fyzické zdatnosti báňských b záchranz chranářů Petr Szyrocki,, Rudolf Schenk, Jaromír Canibal,, František

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroklimatické podmínky Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Fyziologické poznámky Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 o C) Mechanismy

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Celková fyzická zátěž. Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová 12.10.2011

Celková fyzická zátěž. Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová 12.10.2011 Celková fyzická zátěž Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová 12.10.2011 Posuzování fyzické zátěže A. podle fyziologických kriterií /energ. výdej, srdeční frekvence/ B. podle fyzikálních veličin /hmotnost,

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více