Ostrava-Zábřeh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "700 30 Ostrava-Zábřeh"

Transkript

1 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková Předkládá: RNDr. Jiří Chmela, ředitel gymnázia Ostrava,

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace plnila v roce 2014 úkoly v souladu se Zřizovací listinou, ev. číslo ZL/015/2001. Charakteristika organizace: Název organizace: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: IZO: Telefon: URL: http: //www.gvoz.cz Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28 října 117, Ostrava Vedení gymnázia: Ředitel gymnázia: RNDr. Jiří Chmela Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman Výchovná poradkyně: Mgr. Helena Kratochvilová Přepočtený počet zaměstnanců: 43,54 z toho: pedagogických: 35,55 ostatních: 7,99 2

3 Organizační schéma 3

4 B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Organizace je zařazena do sítě škol rozhodnutím č. j / ze dne s účinností od Kapacita školy je stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2014/2015 má škola 15 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 407 žáků (statistický výkaz M 8 o střední škole k ). Škola je zaměřena na výuku osmiletého oboru vzdělávání - školní vzdělávací program Non scholae sed vitae discimus. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program prostřednictvím volitelných předmětů. Skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společensko-vědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, deskriptivní geometrie programování atd.). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním mezitřídních sportovních soutěží apod. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní sportovní a lyžařské kurzy, v tercii plavecký výcvik. Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos pro žáky. 4

5 Na škole pracuje aktivně pěvecký sbor Pátečníci, který připravuje vystoupení pro veřejnost a účastní se pěveckých soutěžních přehlídek. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. V roce 2014 jsme zmodernizovali posluchárnu fyziky a v rámci projektu KÚ MSK Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách jsme vybudovali dvě jazykové laboratoře. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu i na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Významným partnerem pro vedení školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje akce pro studenty (taneční večer pro žáky školy, školní ples, sportovní mezitřídní soutěže atd.). Sdružení rodičů školu podporuje finančně ze svých členských příspěvků. Finanční částky pomáhají hradit cestovné studentům reprezentujícím školu na krajských a národních kolech soutěží, umožňují zajistit odměny pro výherce školních mezitřídních soutěží, pomáhají vybavovat školu sportovním náčiním, hudebními nástroji, pomůckami pro volnočasové aktivity studentů apod. V roce 2014 byly poskytnuty škole finanční dary ve výši Kč ,-, z toho ,- Kč poskytlo Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgogradská 6a na pomůcky do předmětu hudební výchova, výtvarná a tělesná výchova. Další informace o činnosti organizace jsou k dispozici ve výroční zprávě o činnosti předkládané v souladu s vyhláškou 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění. Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy - 5

6 C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1.1. Rozbor plnění výsledku hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Název položky Státní rozpočet Rozpočet MSK Projekty Vlastní zdroje Celkem Doplňková činnost Organizace celkem = = 5+6 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) , , , ,69 Výnosy z pronájmu (603) 0, , ,31 Výnosy z transferů (672) , , , , , ,00 Čerpání fondů (648) 6 287, , ,00 Ostatní výnosy (64x) 6 514, , ,00 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2 975, , ,37 Výnosy celkem , , , , , , ,37 Spotřeba materiálu (501) , , , , , , ,36 Spotřeba energie (502) , , , ,41 Opravy a udržování (511) , , ,34 Cestovné (512) ,00 0, , , ,00 Ostatní služby (518) 9 000, , , , ,73 Mzdové náklady (521) , , , , , , ,00 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) , , , , ,00 Daně a poplatky (531,532,538) 1 000, , ,00 Odpisy (551) , , , ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) , , , , , ,30 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) , , , , ,00 Daň z příjmů (591,595) 486,77 486,77 486,77 Náklady celkem , , , , , , ,91 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0, ,78 0, , , , ,46 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření je uveden v kapitole C) 2.3 6

7 1.2. Náklady, Výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření Název položky v tis. Kč rok 2013 (předcházející rok) rok 2014 (hodnocený rok) vývojový vývojový hlavní doplňková hlavní doplňková index celkem celkem ukazatel ukazatel činnost činnost činnost činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 19,62 28,35 47,97 25,99 87,65 113,64 6,37 59,30 2,37 Výnosy z pronájmu (603) 78,18 78,18 51,05 51,05 0,00-27,13 0,65 Výnosy z transferů (672) , , , ,73-322,55 0,00 0,99 z toho: od zřizovatele (zdroj rozpočet MSK) 2 963, , , ,50 121,50 0,00 1,04 ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) , , , ,50-301,58 0,00 0,98 projekty neinvestiční (z ESF) 748,20 748,20 706,73 706,73-41,47 0,00 0,94 Čerpání fondů (648) 50,69 50,69 6,29 6,29-44,40 0,00 0,12 Ostatní výnosy (64x) 47,80 47,80 6,51 6,51-41,29 0,00 0,14 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2,88 2,88 2,98 2,98 0,10 0,00 1,03 Výnosy celkem ,27 106, , ,50 138, ,20-401,77 32,17 0,98 Spotřeba materiálu (501) 364,50 9,66 374,16 359,52 5,48 365,00-4,98-4,18 0,98 Spotřeba energie (502) 1 745,63 21, , ,67 38, ,86-247,96 16,74 0,87 Opravy a udržování (511) 50,85 50,85 338,95 338,95 288,10 0,00 6,67 Cestovné (512) 113,71 113,71 84,53 84,53-29,18 0,00 0,74 Ostatní služby (518) 577,77 0,50 578,27 491,59 491,59-86,18-0,50 0,85 Mzdové náklady (521) ,51 6, , ,91 9, ,91-438,60 3,00 0,97 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 602, , , ,86-98,12 0,00 0,98 Daně a poplatky (531,532,538) 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Odpisy (551) 141,66 8,30 149,96 113,00 7,10 120,10-28,66-1,20 0,80 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 765,29 765,29 985,90 985,90 220,61 0,00 1,29 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 32,31 32,31 46,03 46,03 13,72 0,00 1,42 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 Náklady celkem ,21 45, , ,45 59, ,22-409,76 13,86 0,98 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 39,06 60,62 99,68 47,05 78,93 125,98 7,99 18,31 1,26 7

8 C) 2.1. Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v roce 2014 a) Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu - MŠMT () Účelový znak Přímé náklady na vzdělávání Účelový znak Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r Program EXCELENCE Účelový znak Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství v r Účelový znak Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství v r Účelový znak Podpora výuky - Další cizí jazyky r Účelový znak Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů 1. MŠMT celkem b) Příspěvky a dotace od zřizovatele - MSK () Účelový znak Provozní náklady Účelový znak Výměna podlahové krytiny v kabinetech Účelový znak Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účelový znak Náklady spojené s novým systémem Fama MSK celkem c) Projekty investiční () Účelový znak Zateplení Gymnázia v Ostravě -Zábřehu Investiční dotace celkem d) Projekty neinvestiční () Účelový znak Projekt OPVK EU peníze školám CZ.1.007/1.5.00/ Projekty neinvestiční celkem e) Další dotace od jiných poskytovatelů a z partnerství () Statutárního města Ostrava, ve výši: na projekt Soutěžní přehlídka studentských programů (SPSP) Statutárního města Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, ve výši: na projekt 6. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů SHARP CENTRUM Olomouc s.r.o., ve výši: na projekt: Pedagog a tablety ve výuce č.p. CZ.1.07/1.3.00/ kde spolupracujeme na základě smlouvy o partnerství 8

9 C) 2.2. Rozbor čerpání závazných ukazatelů od zřizovatele a dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, podle účelových znaků Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu MŠMT Veškeré příspěvky a dotace jsou v účetnictví organizace vedeny samostatně a byly čerpány v plné výši, podrobně v níže uvedeném členění. Přímé náklady na vzdělávání - účelový znak Dotace přímých nákladů na vzdělání činila celkem Kč ,- a byla plně vyčerpána. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady jsou předmětem rozboru v kapitole Mzdové náklady a průměrný plat kapitola 3. Položkové členění přímých nákladů na vzdělání je následující: Účet Závazný ukazatel - ÚZ Rozpis ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2013 Rozdíl Přímé náklady na vzdělávání , , ,00 Prostředky na platy , , ,00 521/300 Mzdy zaměstnanců - pedagogů ,00 521/301 Mzdy zaměstnanců - ostatních ,00 521/320 Ostatní osobní náklady , , ,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 524/300 Sociální zabezpečení ,00 524/400 Zdravotní pojištění ,00 527/300 FKSP , , ,06 OINV přímý , , ,06 501/330,350,360 Učebnice, knihy, tiskoviny , , ,50 501/308 Učební pomůcky , , ,22 Spotřeba materiálu , , ,72 512/300 Cestovné tuzemské , ,00 512/400 Cestovné zahraniční , , ,00 Cestovné , , ,00 521/600 Náhrady za PDN - pedagogové , , ,00 521/601 Náhrady za PDN -ostatní 4 040, ,00 289,00 Náhrady za DPN , , ,00 Náklady za povinné úrazové 525/500 pojištění , ,36 516,64 Jiné sociální pojištění , ,36 516,64 527/320 Náklady na stravování zaměstnanců , , ,59 527/330 Preventivní lékařské prohlídky 0, , ,00 Výdaje na bezpečnost a ochranu 527/340 zdraví 0, , ,00 527/306, 370 Školení a vzdělávání , ,00-382,00 Zákonné sociální náklady , , ,59 549/400 Maturitní a závěrečné zkoušky , ,00-320,00 Ostatní náklady činnosti , ,00-320,00 558/ Náklady z DNDM , , ,00 558/ Náklady z DHDM , , ,11 Náklady z DDM , , ,11 Přímý ONIV zaznamenal nárůst oproti roku 2013, a to o Kč ,06. 9

10 Organizace tedy doplnila zejména knihy do předmětových sbírek, tiskoviny a materiál pro výuku (nárůst Kč ,-), učební pomůcky zejména určených k prezentaci ve výuce (Kč ,-). Rovněž i odměny pro předsedy a členy maturitních komisí, náklady na zákonné pojištění zaměstnanců a vzdělávání (akreditované) pedagogických pracovníků byly uhrazeny v požadované výši z přímých nákladů , , , , , ,00 0,00 Spotřeba materiálu Cestovné Náhrady za DPN Jiné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady činnosti Náklady na DDM Celkem Účelové prostředky na Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol účelový znak Přidělené finanční prostředky byly přiznány a vyplaceny formou odměn pedagogickým pracovníkům, kteří se podílely na přípravě úspěšných studentů v odborných soutěžích: Pořadí žáka (umístění) Název soutěže Kolo soutěže 1. Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design krajské kolo 2. Soutěž v programování SŠ - programování krajské kolo 2. Matematická olympiáda - kategorie P krajské kolo 9. Matematická olympiáda - kategorie P ústřední kolo 10. Soutěž v programování SŠ - programování ústřední kolo 7. Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design ústřední kolo 10. Zeměpisná olympiáda - kategorie D krajské kolo 3. Soutěž v cizích jazycích - ruština - kategorie II krajské kolo 4. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 2. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 20. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 13. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 36. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 47. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 39. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 14. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I krajské kolo 11. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II krajské kolo 8. Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 krajské kolo 10

11 Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 (2012) , , , ,00 521/300 Prostředky na platy , , , , Zákonné odvody , , , ,00 527/300 FKSP 390,00 390,00 156,00 234,00 Účelové prostředky na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogickým pracovníků regionálního školství v roce 2014 účelový znak Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství , ,00 521/300 Prostředky na platy , ,00 z toho: asistent pedagoga/zdrav. postižení , Zákonné odvody , ,00 527/300 FKSP 318,00 318,00 Účelové prostředky na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 účelový znak Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program - Zvýšení platů pracovníkům regionálního školství , ,00 Prostředky na platy , ,00 521/300 Platy pedagogové , Platy ostatní zaměstnanci , Zákonné odvody , ,00 527/300 FKSP 752,00 752,00 11

12 Účelové prostředky na Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 účelový znak Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program- Další cizí jazyk , ,00 501/350 Učebnice, knihy, tiskoviny ,00 z toho na z toho na Přidělené finanční prostředky - Skutečné z toho na učebnice odbornou ÚZ čerpání učební pomůcky Německý jazyk literaturu Celkem čerpáno: Nečerpané prostředky - vratka: 0 Účelové prostředky na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity účelový znak V rámci programu Kulturní aktivity jsme organizovali dne v Domě kultury AKORD v Ostravě - Zábřehu 6. ročník krajské soutěžní přehlídky středoškolských pěveckých sborů s možností postupu do celostátního kola v Opavě. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Domem kultury AKORD Ostrava - Zábřeh a NIPOS-ARTAMA Praha. Na přehlídce vystoupilo sedm pěveckých sborů ze škol Moravskoslezského kraje. V I. kategorii (sbory s povinnou skladbou) soutěžily tři smíšené sbory, ve II. kategorii (sbory bez povinné skladby) soutěžily čtyři sbory. Letošní ročník umožnil všem zúčastněným neomezený výběr repertoáru, který je výsledkem především volnočasových aktivit studentů středních škol. I když důraz není kladen na hudební vyspělost, všechna vystoupení hodnotila odborná porota velmi kladně a konstatovala, že se úroveň každoročně zvyšuje a že pravidelná dlouhodobá práce se pozitivně odráží v kvalitě přednesených děl. Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Projekt -Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů, program Kulturní aktivity , , , ,00 521/360 OON 9 000, , ,00 518/031 nájemné , ,00 0,00 12

13 Příspěvky a dotace od zřizovatele - MSK Provozní náklady účelový znak 001 Organizaci byly přiděleny provozní prostředky ve výši: Přidělené finanční prostředky celkem / rozpis ukazatelů - ÚZ ,00 Kč z toho: Provozní náklady ,00 Kč Akce většího rozsahu - výměna podlahových krytin kabinety Čerpání prostředků na provoz celkem - ÚZ 001 Rozdíl - Nečerpané prostředky - ÚZ 001 Položkové členění provozních nákladů je následující: % podíl z celkových PN Účet Provozní náklady (PN) ÚZ 001 Čerpání ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů ,00 Kč ,22 Kč ,78 Kč Rozdíl ÚZ 001 Celkem , , ,85 7,25% 501 Spotřeba materiálu , , ,50 50,83% 502 Spotřeba energie , , ,16 11,50% 511 Opravy a udržování , , ,64 0,00% 512 Cestovné 0, , ,08 0,49% 513 Náklady na reprezentaci ,00 0, ,00 16,21% 518 Ostatní služby , , ,98 0,21% 527 Zákonné sociální náklady na BOZP 6 252, , ,59 0,03% 538 Jiné daně a poplatky 1 000,00 0, ,00 0,37% 549 Ostatní náklady z činnosti , , ,00 0,00% 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0, , ,00 13,08% 558 Náklady z DDM , , ,79 0,02% 591 Daň z příjmu 486,77 0,00 486,77 7,25% Spotřeba materiálu 50,83% Spotřeba Energie 11,50% Opravy a udržování 0,00% Cestovné 0,49% Náklady na reprezentaci 16,21% Ostatní služby 0,21% Zákonné sociální náklady 0,03% Jiné daně a poplatky 0,37% Ostatní náklady z činnosti 0,00% Odpisy dlouhodobého majetku 13,08% Náklady z DDM 0,02% Daň z příjmu 13

14 Rozpočet organizace nejvíce zatěžují náklady za odebírané energie, které tvořily největší podíl z celkových provozních nákladů - 50,83 %, Celková úspora energií byla dosažena díky přívětivému počasí v průběhu roku Vývoj spotřeba energií - hrazeno z hlavní činnosti Index v % /2010 Teplo ,71% Elektrická energie ,83% Voda ,95% Plyn ,80% Teplo Elektrická energie Voda Plyn V čerpání provozních nákladů došlo oproti roku 2013 k posunu. Vzhledem k tomu, že přímý ONIV zaznamenal nárůst oproti roku 2013, nebylo zapotřebí z provozních prostředků financovat některé náklady související s výukou cestovné, zákonné sociální náklady, odpisy. V rámci provozních nákladů byly v roce 2014 přiděleny organizaci finanční prostředky na akci většího rozsahu - výměnu podlahových krytin v kabinetech, a to částka Kč ,-. Náklady vynaložené na opravy a udržování a obnovu: "Modernizace" posluchárny fyziky z toho: (účet 511) opravy (účet 558) moduly - sklopné sedáky a pracovní plochy (účet 558) skříňky ,20 Kč ,80 Kč ,40 Kč ,00 Kč Výměna tabulí ve čtyřech učebnách z toho: (účet 511) opravy (účet 558) tabule 4x Triptych ,80 Kč ,80 Kč ,00 Kč 14

15 Výměna podlahových krytin v kabinetech Výměna - vysoušeče rukou na toaletách Ostatní běžná údržba Celkem náklady na opravy a udržování Ostatní náklady související s modernizací ,00 Kč 9 750,00 Kč ,74 Kč ,34 Kč ,80 Kč Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účelový znak 205 Vývoj krytí odpisů Stanovené odpisy dlouhodobého majetku Krytí odpisu - zřizovatelem Krytí odpisu - ÚZ Krytí odpisu - doplňkovou činností Dotace na náklady spojené s novým systémem Fama + - účelový znak 203 Účet Závazný ukazatel - ÚZ 203 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Dotace na náklady spojené s novým systémem Fama , ,00 521/300 Prostředky na platy , , Zákonné odvody 3 400, ,00 527/300 FKSP 100,00 100,00 15

16 Účelová investiční dotace do investičního fondu účelový znak 205 V rámci projektu Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK III. Etapa byly v roce 2014 realizovány níže uvedené přípravné akce. Rozdíl oproti dotaci ve výši Kč 6 000,- byl financovaná rovněž z investičního fondu. Účet Závazný ukazatel - ÚZ 205 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozdíl Účelová dotace do investičního fondu - akce Zateplení gymnázia v rámci projektu Energetické úspory ve školách." , , ,00 042/100 Vypracování projektové dokumentace stavby, část 2.0., ,00 042/ /100 Ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti v areálu gymnázia 6 000,00 Vypracování projektové dokumentace stavby, část2.1., 2.2., ,00 Projekt OPVK EU peníze školám účelový znak 031 Číslo projektu: CZ.1.007/1.5.00/ Doba trvání projektu: Celková výše projektu: Kč ,- Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání ve střední škole, a to zejména inovací a zkvalitněním výuky prostřednictvím tvorby a využití výukových materiálů s podporou ICT v celkem 27 výukových oblastech. Dále na zvyšování kvality jazykového vzdělávání prostřednictvím jazykového kurzu pro učitele španělského jazyka v zahraničí, na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání pedagogů ve formách a metodách výuky v uvedené oblasti a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu. Přehled neinvestičních výnosů a nákladů projektu OPVK EU peníze školám: Projekty neinvestiční ÚZ Rozpis ukazatele Čerpání ukazatele Rozdíl OPVK " EU peníze školám" projekt celkem ,00 OPVK " EU peníze školám" , , ,80 OPVK " EU peníze školám" , , ,80 16

17 OPVK " EU peníze školám" 2014 k čerpání , , ,00 521/340 Ostatní platy - ESF ,00 OON ,00 501/350, 460 Spotřeba materiálu - knihy, kancelářské potřeby 7 155, Cestovné ,00 527/360, 370 Školení a vzdělávání ostatní , Náklady DHDM - učební pomůcky ,93 Ostatní ,93 Čerpání projektu celkem od do ,93 Nevyčerpané prostředky projektu 4 968,00 Prostředky projektu nebyly vyčerpány z časových důvodů - nebyly naplněny výstupy klíčové aktivity VIII/2. Rozbor čerpání dotací od jiných poskytovatelů a z partnerství Dotace na projekt Soutěžní přehlídka studentských programů Soutěže, která proběhla v areálu našeho gymnázia, se zúčastnili žáci ze čtyř gymnázií MSK. Přestože v letošním roce soutěžilo méně účastníků než v předchozích letech odborná komise, kterou tvořili vyučující z ostravských vysokých škol, konstatovala, že byla přínosná a inspirativní. Vítězný program Školář prezentovali žáci Wichterlovo gymnázia. Účet Statutární město Ostrava Dotace 2014 Čerpání 2014 Soutěžní přehlídka studentských programů , ,00 501/512 Dárkové poukazy 2 000,00 521/360 DPP 4 000,00 558/600 Projekční tabule Softline 4 000,00 17

18 Dotace na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity Souvisí s projektem a dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Kulturní aktivity, podrobné zhodnocení viz UZ Účet Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Dotace 2014 Čerpání 2014 Projekt -Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů , ,00 501/512 OF nástroje 2 000,00 518/381 nájem 4 000,00 Projekt Pedagog a tablety ve výuce účelový znak 030 Číslo projektu: CZ.1.007/1.3.00/ Doba trvání projektu: Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Cílem projektuje podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení. Přehled neinvestičních nákladů na projekt Pedagog a tablety ve výuce: SCHARP CETRUM Olomouc s.r.o. Přijaté finanční prostředky Čerpání ukazatele Rozdíl Pedagog a tablety ve výuce č. p. CZ.1.07/1.3.00/ ,00 Krátkodobá pohledávka ,00 521/350 Ostatní platy ,00 524/500 SP a ZP ,00 Čerpání projektu celkem od do ,00 18

19 C) 2.3. Výsledek hospodaření Název položky Výnosy Náklady Hlavní činnost , ,22 Doplňková činnost , ,69 Celkem za organizaci , ,91 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti Výsledek hospodaření za organizaci ,15 Kč ,31 Kč ,46 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,46 do fondů následovně: příděl do fondu odměn ve výši Kč ,- příděl do rezervního fondu ve výši Kč ,46 19

20 C) 3. Mzdové náklady, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2014 ze státního rozpočtu činily celkem: prostředky na mzdy a platy Kč ,- (pokles Kč ,-) ostatní osobní náklady Kč ,- (nárůst Kč ,-). Nárůst ostatních osobních nákladů souvisí se sníženým limitem pracovníků, protože bylo nutné vyplatit odcházejícím pracovníkům odstupné. Limit mzdových nákladů byl vyčerpán, k překročení nedošlo. Pokles prostředků na mzdy a platy koresponduje se stanoveným limitem pracovníků: limit rok ,8 pracovníků limit rok ,5 pracovníků. Limit zaměstnanců byl překročen z důvodu zástupu za dlouhodobou nemocenskou (celkem v rozsahu 12 měsíců) a čerpáním dovolené po ukončení mateřské před nástupem na rodičovskou dovolenou. Čerpání prostředků na platy (jen státní rozpočet) ÚZ Prostředky na platy jen ze státního rozpočtu Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Celkem Prostředky na platy Mzdy zaměstnanců - pedagogů Mzdy zaměstnanců - ostatních Prostředky na platy Prostředky na platy asistent Mzdy zaměstnanců - pedagogů Prostředky na platy Mzdy zaměstnanců - pedagogů ,00 Mzdy zaměstnanců - ostatních ,00 20

21 Vývoj limitu pracovníků Ukazatel Stanovený limit Skutečnost Rok Pracovníci celkem Pracovníci celkem Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník ,96 44,279 36,515 7, ,52 44,721 36,263 8, ,42 44,757 35,896 8, ,80 44,299 36,094 8, ,50 43,539 35,549 7,990 Čerpání mzdových nákladů za organizaci rok 2014 Činnost Účelový znak Druh dotace / činnosti Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost Mzdové náklady celkem Celkem Hlavní Přímé náklady na vzdělání Hlavní RP-Hodnocení žáků a škol Hlavní RP-Zvýšení platů pedagogům Hlavní RP-Zvýšení platu pracovníkům RgŠ Hlavní 203 Náklady na systém Fama Hlavní Kulturní aktivity Hlavní Dotace SM Ostrava Hlavní Projekt OPVK Peníze školám Hlavní Projekt Pedagog a tablety ve výuce Hlavní činnost Doplňková činnost Činnost ÚZ

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více