Ostrava-Zábřeh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "700 30 Ostrava-Zábřeh"

Transkript

1 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková Předkládá: RNDr. Jiří Chmela, ředitel gymnázia Ostrava,

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace plnila v roce 2014 úkoly v souladu se Zřizovací listinou, ev. číslo ZL/015/2001. Charakteristika organizace: Název organizace: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: IZO: Telefon: URL: http: //www.gvoz.cz Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28 října 117, Ostrava Vedení gymnázia: Ředitel gymnázia: RNDr. Jiří Chmela Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman Výchovná poradkyně: Mgr. Helena Kratochvilová Přepočtený počet zaměstnanců: 43,54 z toho: pedagogických: 35,55 ostatních: 7,99 2

3 Organizační schéma 3

4 B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Organizace je zařazena do sítě škol rozhodnutím č. j / ze dne s účinností od Kapacita školy je stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2014/2015 má škola 15 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 407 žáků (statistický výkaz M 8 o střední škole k ). Škola je zaměřena na výuku osmiletého oboru vzdělávání - školní vzdělávací program Non scholae sed vitae discimus. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program prostřednictvím volitelných předmětů. Skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společensko-vědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, deskriptivní geometrie programování atd.). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním mezitřídních sportovních soutěží apod. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní sportovní a lyžařské kurzy, v tercii plavecký výcvik. Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos pro žáky. 4

5 Na škole pracuje aktivně pěvecký sbor Pátečníci, který připravuje vystoupení pro veřejnost a účastní se pěveckých soutěžních přehlídek. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. V roce 2014 jsme zmodernizovali posluchárnu fyziky a v rámci projektu KÚ MSK Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách jsme vybudovali dvě jazykové laboratoře. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu i na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Významným partnerem pro vedení školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje akce pro studenty (taneční večer pro žáky školy, školní ples, sportovní mezitřídní soutěže atd.). Sdružení rodičů školu podporuje finančně ze svých členských příspěvků. Finanční částky pomáhají hradit cestovné studentům reprezentujícím školu na krajských a národních kolech soutěží, umožňují zajistit odměny pro výherce školních mezitřídních soutěží, pomáhají vybavovat školu sportovním náčiním, hudebními nástroji, pomůckami pro volnočasové aktivity studentů apod. V roce 2014 byly poskytnuty škole finanční dary ve výši Kč ,-, z toho ,- Kč poskytlo Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgogradská 6a na pomůcky do předmětu hudební výchova, výtvarná a tělesná výchova. Další informace o činnosti organizace jsou k dispozici ve výroční zprávě o činnosti předkládané v souladu s vyhláškou 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění. Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy - 5

6 C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1.1. Rozbor plnění výsledku hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Název položky Státní rozpočet Rozpočet MSK Projekty Vlastní zdroje Celkem Doplňková činnost Organizace celkem = = 5+6 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) , , , ,69 Výnosy z pronájmu (603) 0, , ,31 Výnosy z transferů (672) , , , , , ,00 Čerpání fondů (648) 6 287, , ,00 Ostatní výnosy (64x) 6 514, , ,00 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2 975, , ,37 Výnosy celkem , , , , , , ,37 Spotřeba materiálu (501) , , , , , , ,36 Spotřeba energie (502) , , , ,41 Opravy a udržování (511) , , ,34 Cestovné (512) ,00 0, , , ,00 Ostatní služby (518) 9 000, , , , ,73 Mzdové náklady (521) , , , , , , ,00 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) , , , , ,00 Daně a poplatky (531,532,538) 1 000, , ,00 Odpisy (551) , , , ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) , , , , , ,30 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) , , , , ,00 Daň z příjmů (591,595) 486,77 486,77 486,77 Náklady celkem , , , , , , ,91 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0, ,78 0, , , , ,46 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření je uveden v kapitole C) 2.3 6

7 1.2. Náklady, Výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření Název položky v tis. Kč rok 2013 (předcházející rok) rok 2014 (hodnocený rok) vývojový vývojový hlavní doplňková hlavní doplňková index celkem celkem ukazatel ukazatel činnost činnost činnost činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 19,62 28,35 47,97 25,99 87,65 113,64 6,37 59,30 2,37 Výnosy z pronájmu (603) 78,18 78,18 51,05 51,05 0,00-27,13 0,65 Výnosy z transferů (672) , , , ,73-322,55 0,00 0,99 z toho: od zřizovatele (zdroj rozpočet MSK) 2 963, , , ,50 121,50 0,00 1,04 ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) , , , ,50-301,58 0,00 0,98 projekty neinvestiční (z ESF) 748,20 748,20 706,73 706,73-41,47 0,00 0,94 Čerpání fondů (648) 50,69 50,69 6,29 6,29-44,40 0,00 0,12 Ostatní výnosy (64x) 47,80 47,80 6,51 6,51-41,29 0,00 0,14 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2,88 2,88 2,98 2,98 0,10 0,00 1,03 Výnosy celkem ,27 106, , ,50 138, ,20-401,77 32,17 0,98 Spotřeba materiálu (501) 364,50 9,66 374,16 359,52 5,48 365,00-4,98-4,18 0,98 Spotřeba energie (502) 1 745,63 21, , ,67 38, ,86-247,96 16,74 0,87 Opravy a udržování (511) 50,85 50,85 338,95 338,95 288,10 0,00 6,67 Cestovné (512) 113,71 113,71 84,53 84,53-29,18 0,00 0,74 Ostatní služby (518) 577,77 0,50 578,27 491,59 491,59-86,18-0,50 0,85 Mzdové náklady (521) ,51 6, , ,91 9, ,91-438,60 3,00 0,97 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 602, , , ,86-98,12 0,00 0,98 Daně a poplatky (531,532,538) 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Odpisy (551) 141,66 8,30 149,96 113,00 7,10 120,10-28,66-1,20 0,80 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 765,29 765,29 985,90 985,90 220,61 0,00 1,29 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 32,31 32,31 46,03 46,03 13,72 0,00 1,42 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 Náklady celkem ,21 45, , ,45 59, ,22-409,76 13,86 0,98 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 39,06 60,62 99,68 47,05 78,93 125,98 7,99 18,31 1,26 7

8 C) 2.1. Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v roce 2014 a) Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu - MŠMT () Účelový znak Přímé náklady na vzdělávání Účelový znak Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r Program EXCELENCE Účelový znak Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství v r Účelový znak Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství v r Účelový znak Podpora výuky - Další cizí jazyky r Účelový znak Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů 1. MŠMT celkem b) Příspěvky a dotace od zřizovatele - MSK () Účelový znak Provozní náklady Účelový znak Výměna podlahové krytiny v kabinetech Účelový znak Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účelový znak Náklady spojené s novým systémem Fama MSK celkem c) Projekty investiční () Účelový znak Zateplení Gymnázia v Ostravě -Zábřehu Investiční dotace celkem d) Projekty neinvestiční () Účelový znak Projekt OPVK EU peníze školám CZ.1.007/1.5.00/ Projekty neinvestiční celkem e) Další dotace od jiných poskytovatelů a z partnerství () Statutárního města Ostrava, ve výši: na projekt Soutěžní přehlídka studentských programů (SPSP) Statutárního města Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, ve výši: na projekt 6. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů SHARP CENTRUM Olomouc s.r.o., ve výši: na projekt: Pedagog a tablety ve výuce č.p. CZ.1.07/1.3.00/ kde spolupracujeme na základě smlouvy o partnerství 8

9 C) 2.2. Rozbor čerpání závazných ukazatelů od zřizovatele a dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, podle účelových znaků Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu MŠMT Veškeré příspěvky a dotace jsou v účetnictví organizace vedeny samostatně a byly čerpány v plné výši, podrobně v níže uvedeném členění. Přímé náklady na vzdělávání - účelový znak Dotace přímých nákladů na vzdělání činila celkem Kč ,- a byla plně vyčerpána. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady jsou předmětem rozboru v kapitole Mzdové náklady a průměrný plat kapitola 3. Položkové členění přímých nákladů na vzdělání je následující: Účet Závazný ukazatel - ÚZ Rozpis ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2013 Rozdíl Přímé náklady na vzdělávání , , ,00 Prostředky na platy , , ,00 521/300 Mzdy zaměstnanců - pedagogů ,00 521/301 Mzdy zaměstnanců - ostatních ,00 521/320 Ostatní osobní náklady , , ,00 Zákonné odvody , ,00 0,00 524/300 Sociální zabezpečení ,00 524/400 Zdravotní pojištění ,00 527/300 FKSP , , ,06 OINV přímý , , ,06 501/330,350,360 Učebnice, knihy, tiskoviny , , ,50 501/308 Učební pomůcky , , ,22 Spotřeba materiálu , , ,72 512/300 Cestovné tuzemské , ,00 512/400 Cestovné zahraniční , , ,00 Cestovné , , ,00 521/600 Náhrady za PDN - pedagogové , , ,00 521/601 Náhrady za PDN -ostatní 4 040, ,00 289,00 Náhrady za DPN , , ,00 Náklady za povinné úrazové 525/500 pojištění , ,36 516,64 Jiné sociální pojištění , ,36 516,64 527/320 Náklady na stravování zaměstnanců , , ,59 527/330 Preventivní lékařské prohlídky 0, , ,00 Výdaje na bezpečnost a ochranu 527/340 zdraví 0, , ,00 527/306, 370 Školení a vzdělávání , ,00-382,00 Zákonné sociální náklady , , ,59 549/400 Maturitní a závěrečné zkoušky , ,00-320,00 Ostatní náklady činnosti , ,00-320,00 558/ Náklady z DNDM , , ,00 558/ Náklady z DHDM , , ,11 Náklady z DDM , , ,11 Přímý ONIV zaznamenal nárůst oproti roku 2013, a to o Kč ,06. 9

10 Organizace tedy doplnila zejména knihy do předmětových sbírek, tiskoviny a materiál pro výuku (nárůst Kč ,-), učební pomůcky zejména určených k prezentaci ve výuce (Kč ,-). Rovněž i odměny pro předsedy a členy maturitních komisí, náklady na zákonné pojištění zaměstnanců a vzdělávání (akreditované) pedagogických pracovníků byly uhrazeny v požadované výši z přímých nákladů , , , , , ,00 0,00 Spotřeba materiálu Cestovné Náhrady za DPN Jiné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady činnosti Náklady na DDM Celkem Účelové prostředky na Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol účelový znak Přidělené finanční prostředky byly přiznány a vyplaceny formou odměn pedagogickým pracovníkům, kteří se podílely na přípravě úspěšných studentů v odborných soutěžích: Pořadí žáka (umístění) Název soutěže Kolo soutěže 1. Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design krajské kolo 2. Soutěž v programování SŠ - programování krajské kolo 2. Matematická olympiáda - kategorie P krajské kolo 9. Matematická olympiáda - kategorie P ústřední kolo 10. Soutěž v programování SŠ - programování ústřední kolo 7. Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design ústřední kolo 10. Zeměpisná olympiáda - kategorie D krajské kolo 3. Soutěž v cizích jazycích - ruština - kategorie II krajské kolo 4. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 2. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 20. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 13. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 36. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 47. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 39. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 14. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I krajské kolo 11. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II krajské kolo 8. Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 krajské kolo 10

11 Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 (2012) , , , ,00 521/300 Prostředky na platy , , , , Zákonné odvody , , , ,00 527/300 FKSP 390,00 390,00 156,00 234,00 Účelové prostředky na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogickým pracovníků regionálního školství v roce 2014 účelový znak Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství , ,00 521/300 Prostředky na platy , ,00 z toho: asistent pedagoga/zdrav. postižení , Zákonné odvody , ,00 527/300 FKSP 318,00 318,00 Účelové prostředky na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 účelový znak Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program - Zvýšení platů pracovníkům regionálního školství , ,00 Prostředky na platy , ,00 521/300 Platy pedagogové , Platy ostatní zaměstnanci , Zákonné odvody , ,00 527/300 FKSP 752,00 752,00 11

12 Účelové prostředky na Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 účelový znak Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program- Další cizí jazyk , ,00 501/350 Učebnice, knihy, tiskoviny ,00 z toho na z toho na Přidělené finanční prostředky - Skutečné z toho na učebnice odbornou ÚZ čerpání učební pomůcky Německý jazyk literaturu Celkem čerpáno: Nečerpané prostředky - vratka: 0 Účelové prostředky na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity účelový znak V rámci programu Kulturní aktivity jsme organizovali dne v Domě kultury AKORD v Ostravě - Zábřehu 6. ročník krajské soutěžní přehlídky středoškolských pěveckých sborů s možností postupu do celostátního kola v Opavě. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Domem kultury AKORD Ostrava - Zábřeh a NIPOS-ARTAMA Praha. Na přehlídce vystoupilo sedm pěveckých sborů ze škol Moravskoslezského kraje. V I. kategorii (sbory s povinnou skladbou) soutěžily tři smíšené sbory, ve II. kategorii (sbory bez povinné skladby) soutěžily čtyři sbory. Letošní ročník umožnil všem zúčastněným neomezený výběr repertoáru, který je výsledkem především volnočasových aktivit studentů středních škol. I když důraz není kladen na hudební vyspělost, všechna vystoupení hodnotila odborná porota velmi kladně a konstatovala, že se úroveň každoročně zvyšuje a že pravidelná dlouhodobá práce se pozitivně odráží v kvalitě přednesených děl. Účet Závazný ukazatel - UZ Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Projekt -Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů, program Kulturní aktivity , , , ,00 521/360 OON 9 000, , ,00 518/031 nájemné , ,00 0,00 12

13 Příspěvky a dotace od zřizovatele - MSK Provozní náklady účelový znak 001 Organizaci byly přiděleny provozní prostředky ve výši: Přidělené finanční prostředky celkem / rozpis ukazatelů - ÚZ ,00 Kč z toho: Provozní náklady ,00 Kč Akce většího rozsahu - výměna podlahových krytin kabinety Čerpání prostředků na provoz celkem - ÚZ 001 Rozdíl - Nečerpané prostředky - ÚZ 001 Položkové členění provozních nákladů je následující: % podíl z celkových PN Účet Provozní náklady (PN) ÚZ 001 Čerpání ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů ,00 Kč ,22 Kč ,78 Kč Rozdíl ÚZ 001 Celkem , , ,85 7,25% 501 Spotřeba materiálu , , ,50 50,83% 502 Spotřeba energie , , ,16 11,50% 511 Opravy a udržování , , ,64 0,00% 512 Cestovné 0, , ,08 0,49% 513 Náklady na reprezentaci ,00 0, ,00 16,21% 518 Ostatní služby , , ,98 0,21% 527 Zákonné sociální náklady na BOZP 6 252, , ,59 0,03% 538 Jiné daně a poplatky 1 000,00 0, ,00 0,37% 549 Ostatní náklady z činnosti , , ,00 0,00% 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0, , ,00 13,08% 558 Náklady z DDM , , ,79 0,02% 591 Daň z příjmu 486,77 0,00 486,77 7,25% Spotřeba materiálu 50,83% Spotřeba Energie 11,50% Opravy a udržování 0,00% Cestovné 0,49% Náklady na reprezentaci 16,21% Ostatní služby 0,21% Zákonné sociální náklady 0,03% Jiné daně a poplatky 0,37% Ostatní náklady z činnosti 0,00% Odpisy dlouhodobého majetku 13,08% Náklady z DDM 0,02% Daň z příjmu 13

14 Rozpočet organizace nejvíce zatěžují náklady za odebírané energie, které tvořily největší podíl z celkových provozních nákladů - 50,83 %, Celková úspora energií byla dosažena díky přívětivému počasí v průběhu roku Vývoj spotřeba energií - hrazeno z hlavní činnosti Index v % /2010 Teplo ,71% Elektrická energie ,83% Voda ,95% Plyn ,80% Teplo Elektrická energie Voda Plyn V čerpání provozních nákladů došlo oproti roku 2013 k posunu. Vzhledem k tomu, že přímý ONIV zaznamenal nárůst oproti roku 2013, nebylo zapotřebí z provozních prostředků financovat některé náklady související s výukou cestovné, zákonné sociální náklady, odpisy. V rámci provozních nákladů byly v roce 2014 přiděleny organizaci finanční prostředky na akci většího rozsahu - výměnu podlahových krytin v kabinetech, a to částka Kč ,-. Náklady vynaložené na opravy a udržování a obnovu: "Modernizace" posluchárny fyziky z toho: (účet 511) opravy (účet 558) moduly - sklopné sedáky a pracovní plochy (účet 558) skříňky ,20 Kč ,80 Kč ,40 Kč ,00 Kč Výměna tabulí ve čtyřech učebnách z toho: (účet 511) opravy (účet 558) tabule 4x Triptych ,80 Kč ,80 Kč ,00 Kč 14

15 Výměna podlahových krytin v kabinetech Výměna - vysoušeče rukou na toaletách Ostatní běžná údržba Celkem náklady na opravy a udržování Ostatní náklady související s modernizací ,00 Kč 9 750,00 Kč ,74 Kč ,34 Kč ,80 Kč Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účelový znak 205 Vývoj krytí odpisů Stanovené odpisy dlouhodobého majetku Krytí odpisu - zřizovatelem Krytí odpisu - ÚZ Krytí odpisu - doplňkovou činností Dotace na náklady spojené s novým systémem Fama + - účelový znak 203 Účet Závazný ukazatel - ÚZ 203 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Dotace na náklady spojené s novým systémem Fama , ,00 521/300 Prostředky na platy , , Zákonné odvody 3 400, ,00 527/300 FKSP 100,00 100,00 15

16 Účelová investiční dotace do investičního fondu účelový znak 205 V rámci projektu Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK III. Etapa byly v roce 2014 realizovány níže uvedené přípravné akce. Rozdíl oproti dotaci ve výši Kč 6 000,- byl financovaná rovněž z investičního fondu. Účet Závazný ukazatel - ÚZ 205 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozdíl Účelová dotace do investičního fondu - akce Zateplení gymnázia v rámci projektu Energetické úspory ve školách." , , ,00 042/100 Vypracování projektové dokumentace stavby, část 2.0., ,00 042/ /100 Ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti v areálu gymnázia 6 000,00 Vypracování projektové dokumentace stavby, část2.1., 2.2., ,00 Projekt OPVK EU peníze školám účelový znak 031 Číslo projektu: CZ.1.007/1.5.00/ Doba trvání projektu: Celková výše projektu: Kč ,- Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání ve střední škole, a to zejména inovací a zkvalitněním výuky prostřednictvím tvorby a využití výukových materiálů s podporou ICT v celkem 27 výukových oblastech. Dále na zvyšování kvality jazykového vzdělávání prostřednictvím jazykového kurzu pro učitele španělského jazyka v zahraničí, na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání pedagogů ve formách a metodách výuky v uvedené oblasti a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu. Přehled neinvestičních výnosů a nákladů projektu OPVK EU peníze školám: Projekty neinvestiční ÚZ Rozpis ukazatele Čerpání ukazatele Rozdíl OPVK " EU peníze školám" projekt celkem ,00 OPVK " EU peníze školám" , , ,80 OPVK " EU peníze školám" , , ,80 16

17 OPVK " EU peníze školám" 2014 k čerpání , , ,00 521/340 Ostatní platy - ESF ,00 OON ,00 501/350, 460 Spotřeba materiálu - knihy, kancelářské potřeby 7 155, Cestovné ,00 527/360, 370 Školení a vzdělávání ostatní , Náklady DHDM - učební pomůcky ,93 Ostatní ,93 Čerpání projektu celkem od do ,93 Nevyčerpané prostředky projektu 4 968,00 Prostředky projektu nebyly vyčerpány z časových důvodů - nebyly naplněny výstupy klíčové aktivity VIII/2. Rozbor čerpání dotací od jiných poskytovatelů a z partnerství Dotace na projekt Soutěžní přehlídka studentských programů Soutěže, která proběhla v areálu našeho gymnázia, se zúčastnili žáci ze čtyř gymnázií MSK. Přestože v letošním roce soutěžilo méně účastníků než v předchozích letech odborná komise, kterou tvořili vyučující z ostravských vysokých škol, konstatovala, že byla přínosná a inspirativní. Vítězný program Školář prezentovali žáci Wichterlovo gymnázia. Účet Statutární město Ostrava Dotace 2014 Čerpání 2014 Soutěžní přehlídka studentských programů , ,00 501/512 Dárkové poukazy 2 000,00 521/360 DPP 4 000,00 558/600 Projekční tabule Softline 4 000,00 17

18 Dotace na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity Souvisí s projektem a dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Kulturní aktivity, podrobné zhodnocení viz UZ Účet Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Dotace 2014 Čerpání 2014 Projekt -Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů , ,00 501/512 OF nástroje 2 000,00 518/381 nájem 4 000,00 Projekt Pedagog a tablety ve výuce účelový znak 030 Číslo projektu: CZ.1.007/1.3.00/ Doba trvání projektu: Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Cílem projektuje podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení. Přehled neinvestičních nákladů na projekt Pedagog a tablety ve výuce: SCHARP CETRUM Olomouc s.r.o. Přijaté finanční prostředky Čerpání ukazatele Rozdíl Pedagog a tablety ve výuce č. p. CZ.1.07/1.3.00/ ,00 Krátkodobá pohledávka ,00 521/350 Ostatní platy ,00 524/500 SP a ZP ,00 Čerpání projektu celkem od do ,00 18

19 C) 2.3. Výsledek hospodaření Název položky Výnosy Náklady Hlavní činnost , ,22 Doplňková činnost , ,69 Celkem za organizaci , ,91 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti Výsledek hospodaření za organizaci ,15 Kč ,31 Kč ,46 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,46 do fondů následovně: příděl do fondu odměn ve výši Kč ,- příděl do rezervního fondu ve výši Kč ,46 19

20 C) 3. Mzdové náklady, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2014 ze státního rozpočtu činily celkem: prostředky na mzdy a platy Kč ,- (pokles Kč ,-) ostatní osobní náklady Kč ,- (nárůst Kč ,-). Nárůst ostatních osobních nákladů souvisí se sníženým limitem pracovníků, protože bylo nutné vyplatit odcházejícím pracovníkům odstupné. Limit mzdových nákladů byl vyčerpán, k překročení nedošlo. Pokles prostředků na mzdy a platy koresponduje se stanoveným limitem pracovníků: limit rok ,8 pracovníků limit rok ,5 pracovníků. Limit zaměstnanců byl překročen z důvodu zástupu za dlouhodobou nemocenskou (celkem v rozsahu 12 měsíců) a čerpáním dovolené po ukončení mateřské před nástupem na rodičovskou dovolenou. Čerpání prostředků na platy (jen státní rozpočet) ÚZ Prostředky na platy jen ze státního rozpočtu Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Celkem Prostředky na platy Mzdy zaměstnanců - pedagogů Mzdy zaměstnanců - ostatních Prostředky na platy Prostředky na platy asistent Mzdy zaměstnanců - pedagogů Prostředky na platy Mzdy zaměstnanců - pedagogů ,00 Mzdy zaměstnanců - ostatních ,00 20

21 Vývoj limitu pracovníků Ukazatel Stanovený limit Skutečnost Rok Pracovníci celkem Pracovníci celkem Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník ,96 44,279 36,515 7, ,52 44,721 36,263 8, ,42 44,757 35,896 8, ,80 44,299 36,094 8, ,50 43,539 35,549 7,990 Čerpání mzdových nákladů za organizaci rok 2014 Činnost Účelový znak Druh dotace / činnosti Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost Mzdové náklady celkem Celkem Hlavní Přímé náklady na vzdělání Hlavní RP-Hodnocení žáků a škol Hlavní RP-Zvýšení platů pedagogům Hlavní RP-Zvýšení platu pracovníkům RgŠ Hlavní 203 Náklady na systém Fama Hlavní Kulturní aktivity Hlavní Dotace SM Ostrava Hlavní Projekt OPVK Peníze školám Hlavní Projekt Pedagog a tablety ve výuce Hlavní činnost Doplňková činnost Činnost ÚZ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více