Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport Autor: Studijní obor: Jan Adam Elekrotechnika mechatronické systémy č. oboru: N/01 Vedoucí práce: Ing. Jan Fuka Školní rok: 2012/ i

2 ii

3 iii

4 iv

5 Prohlášení Prohlašuji tímto, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně pod vedením pana učitele Jana Fuky a uvedl jsem veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Sezimově Ústí dne:.. podpis autora.... v

6 vi

7 Poděkování Absolventská práce byla zpracována jako závěrečný projekt v rámci řádného ukončení 3. ročníku Vyšší odborné školy. Vedoucím práce byl pan učitel Jan Fuka, kterému tímto děkuji za odborné konzultace a cenné rady týkající se struktury i obsahu práce. Zároveň děkuji vedení Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy a pedagogům této školy za umožnění pracovat na svém projektu v jejich hodinách. Děkuji zejména panu zástupci Mgr. Blechovi za přínosné maturitní semináře. vii

8 viii

9 Anotace Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové časomíry pro požární sport. První část práce uvádí rozbor dané problematiky a všech dílčích částí systému, které jsou potřebné pro měření času v požárním sportu. Hlavním cílem bylo vytvořit bezdrátovou elektronickou časomíru pro současné měření. Navržený měřící systém je vybaven LED zobrazovačem pro zobrazení výsledných časů. Celé zařízení je konstrukčně řešeno tak, aby manipulace byla co nejjednodušší Anottation This thesis deals with the design and realization of wireless electronic timer for fire sport. The first part of thesis provides an analysis of the given problems and all component parts of the system which are needed for time measurement in the fire sport. The principal aim of thesis was to create a wireless electronic timer for simultaneous measurement of up to four lanes. The designed measuring system is equipped with a large LED display to show the final time. The whole device is structural designed to the handling was as simple as possible. ix

10 x

11 Obsah 1 Úvod Zdůvodnění výběru Cíl práce a očekávané výsledky: Požární sport Historie v ČR Pravidla požárního útok Elektronická časomíra Rozvoj časomíry Důvod zavedení časomíry Terče Zobrazovače Snímače IP Ochrana zařízení Hlavní jednotka časomíry Bezdrátová komunikace Návrh řešení elektronické časomíry Tvorba projektu Elektronická časomíra Elektronická časomíra Vlastní řešení- popis postupů a výsledků Analýza dílčích kroků řešení Závěr -zhodnocení dosažených výsledků Zhodnocení dosažených výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů a literatury Seznam obrázků Seznam příloh xi

12 xii

13 I. Klíčová slova a vybrané pojmy 7- segmentová sedmi segmentový zobrazovač se skládá z 7-segmentového displeje a slouží k zobrazování číslic atd. Hallova sonda- je elektronická součástka, jejíž činnost je založena na technickém využití tzv. Hallova jevu diagnostika - určování závady a její příčiny regulace - obecně znamená řídící či usměrňující činnost, ať už prováděnou člověkem nebo automatickým zařízením (regulátorem). II. Seznam Zkratek LED- z anglického Light-Emitting Diode dioda emitující světlo CTIF- Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo Wifi- je v informatice označení pro několik standardů IEEE popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích IP- Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) definovaném mezinárodním standardem IEC ETSI- Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (European Telecommunications Standards Institute) VA- Voltampérová charakteristika xiii

14 xiv

15 1 Úvod Tato práce se zabývá problematikou časomíry v požárním sportu. Časomíra je v dnešní době nezbytnou záležitostí nejen pro požární sport, ale i pro většinu ostatních sportů. Neustálé zlepšování soutěžících a stále větší nároky na přesnost měřených výsledků vytváří neustálý tlak na vývoj stále dokonalejších způsobů, jak zaznamenávat a kontrolovat a vyhodnocovat co nejpřesněji časové výsledky. Je požadována naprostá přesnost, spolehlivost, jednoduchost ovládání, jednoduchá manipulace, v neposlední řadě vysoká mechanická odolnost, voděodolnost a práce při extrémních klimatických podmínkách. Je zde důležitá vlastnost zobrazovačů, které by měly být čitelné i v proměnlivých podmínkách. Ovladatelnost, aby i člověk bez elektrotechnického vzdělání dokázal bezproblémově manipulovat a ovládat časomíru. To co by tato práce měla nejvíce prezentovat je propagace jednoho z nejvíce rozvíjejícího sportu. Přiblížení a seznámení s problematikou požárního sportu, tak aby bylo větší povědomí o kráse tohoto sportu. V další části se zaměříme na podstatnou část, která ovlivňuje průběh a korektnost což jsou pravidla pro požární sport a jako základní a nejdůležitější část bude zaměření se na problematiku časomíry v požárním sportu z pohledu konstrukce, funkce, provedení, obsluhy. Na obr. 1 je pro ilustraci základní sestavení časomíry pro požární sport. Obr. 1. sestava 1

16 2

17 1.1 Zdůvodnění výběru V několika posledních letech se stal požární sport jednou z top disciplín. Je pryč používání klasických hadic, neupravených čerpadel, monterkových soutěžních oděvů a těžkých bot, které se používaly dříve. Ty byly nahrazeny profesionálním vybavením, jak v technice používané pro vykonávání disciplín tak i oděvů. A jak se vyžadují co nejvyšší nároky na kvalitu používaného vybavení a výkony soutěžících tak se kladou i vysoké nároky na špičkové měřicí přístroje. A proto je tato práce zaměřena na časomíru. 1.2 Cíl práce a očekávané výsledky: Základem této práce je seznámení s jedním s nejrozšířenějších sportů u nás. Nejen jako popis s požárním sportem, ale i problematikou jeho vzniku a postupného vývoje. Jako další cíl je problematika a provedení samostatné disciplíny. Hlavním tématem této práce bude zaměření se na koncepci časomír pro požární sport jejich dělení, vývoj. 3

18 4

19 2 Požární sport 2.1 Historie v ČR Nejprve se zmíním o historii požárního sportu a o jeho specifikách. První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937 a stal se u nás jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů sportu, jehož cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů. Hasiči z České republiky se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy a v tomto prvém mezinárodním klání získali stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již absolvovali kvalitnější přípravu na tyto mezinárodní soutěže. Výsledkem bylo 2 1. místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na m. V roce 1970 bylo vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalé ČSSR a požární sport se stal součástí jejich odborné a fyzické přípravy. První celostátní soutěž v požárním sport byla uspořádána v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže. Chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích, jednotný výkladu pravidel požárního sportu, a rovněž některé narychlo zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku. Tím bylo započato s pravidelným každoročním konáním mistrovství ČSSR profesionálních hasičů a jeho pravidelným střídáním na Slovensku a v Čechách. Každému mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celostátní soutěž. V tomto období začala systematická práce v této oblasti tělesné přípravy hasičů, což se projevilo i na sportovních výkonech závodníků nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti. 5

20 Mezi vrcholné období výkonnosti našich závodníků lze zařadit období druhé poloviny 80. let. V té době byl například registrován národní rekord v disciplíně 100 m s překážkami, kterého dosáhl v roce 1989 na mezinárodní soutěži CTIF ve Varšavě Ivan Trojan z Třebíče, časem 16:31s a tento rekord byl překonal teprve v minulém roce Martin Kulhavým z Liberce časem 16:20 s. Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečování. Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže. Na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení měl vliv také rozpad tzv. východního bloku, kde byly do té doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěže v požárním sportu a dobré umístění na nich bylo prestižní záležitostí všech zúčastněných států. O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde je tento sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže. 6

21 2.1.1 Pravidla požárního útok Tato disciplína se nejvíce přibližuje úkonům při zásahu. Soutěží sedm členů družstva. Při přípravě k plnění disciplíny si členové družstva připraví na základnu požární stříkačku, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, 2 ks savic a sací koš. Kromě savic nesmí žádné nářadí přesahovat obrys základny. Ve vzdálenosti 4 m od základny je umístěn vodní zdroj a ve vzdálenosti 95 m od osy této základny jsou umístěny dva terče pro stříkání. Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (á 10 litrů). Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země. Start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu se připouští až do III. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord. 7

22 Zde můžeme vidět schéma celé dráhy s příslušným vybavením. Jsou tu i přesné informace o vzdálenostech náčiní a dráhy na obrázku. Veškerá další pravidla pro požární sport najdete v příloze. Obr. 2. schéma tratě 8

23 2.2 Elektronická časomíra Elektronická časomíra je v dnešní době v době v povědomí mnoha z nás a každý se s ní určitě ve svém životě už setkal, aniž by si to nějak zvlášť uvědomil, stala se běžnou záležitostí, kterou denně používáme jak ve sportu, tak i v životě Rozvoj časomíry Časomíra se začala využívat již od počátku sportu a prošla mnoha změnami a modifikacemi. Jak se začal vyvíjet sport, tak se zde spolu s ním začala i neodvěká soutěživost lidí a jak se jinak porovnávat než váhou, výškou nebo časem. A právě čas je prvním důvodem proč měření času vzniklo, klasická otázka je: Tak co, za kolik to mám? A když přestalo být počítání na prstech tak oblíbené, začaly se využívat nové objevy v časomíře, např. přesýpací hodiny, které později nahradily klasické hodiny a pak stopky a stopky analogové a digitální. To vše posunovalo časomíru dál, ale jak tomu tak bývá, stále jen lidská povaha nutila vývoj stále dál. Aby se zaručila bezchybnost výsledků, tak se začalo využívat elektroniky a bezdrátové signály, vysílače, přijímače, PC a další. To mohlo dát prostor zrodu elektronické časomíry Důvod zavedení časomíry Elektronická časomíra usnadní vaši organizaci soutěže v požárním útoku. Vyhnete se zdlouhavému počítání výsledného času. Měření je přesné a pohodlné. Elektronická časomíra provede automatické spuštění i automatické zastavení měření času. Výsledek je ihned zobrazen na velké dobře čitelné obrazovce. Hlavní výhodou naší časomíry je polohová nezávislost všech komponent. Přenos dat mezi všemi částmi elektronické časomíry je bezdrátový! Už žádné dlouhé kabely od startu k terčům! Zobrazovací jednotka a všechny ovladače můžete umístit naprosto kamkoliv! 9

24 2.2.3 Terče Terče se z pravidla dělí na dva druhy s nádržkou a bez nádržky. Princip bez nádržky je z pravidla jednoduší způsob použití, kde nám stačí terč s definovaným otvorem a plechovkou, nebo sklopným štítem, ale naopak u druhého typu je zapotřebí nádržka na zadní straně o obsahu 15 litrů. Terč by měl signalizovat po naplnění 10 litrů vody. Terče mohou být mechanické nebo elektrické. Na obr.3 můžete vidět terč se sklopným štítem a na obr.4 je zobrazen terč s nástřikovou nádržkou a indikací hladiny. Obr. 3 obr. 4 10

25 2.2.4 Zobrazovače Zobrazovače jsou nedílnou součástí pro každou časomíru, protože se s nimi setkáváme denně a nejen ve sportu, ale především v běžném životě jen si představte dnešní společnost bez televize, mobilů, notebooků a protože, je bereme, jako samozřejmost, nepřipadá nám tak důležité o nich mluvit. Zobrazovače jsou i pro požární časomíru nezbytné pro zobrazení výsledků. Bez nich by časomíra ztrácela smysl. Základní rozdělení se může rozložit na 7-segmentové (obr.5), digitální (obr.6), LED-diodové (obr.7). Obr. 7 Obr. 6 11

26 obr. 5 Výhody a nevýhody těchto zobrazovačů jsou dané. Za nespornou výhodu u 7- segmentových zobrazovačů je jednoduchost jejich návrhu a snadné buzení. Tyto zobrazovače ale mají malou svítivost a nejsou tak příliš vhodné pro venkovní použití, kde je prudké sluneční světlo. Tuto nevýhodu však odstraňují vysoce svítivé Led-diodové zobrazovače, kde oproti předchozímu typu jsou dobře čitelné i za přímého slunce. V poslední době se vývoj zobrazovačů stále zlepšuje a jsou zde i k vidění některé projekce na plátno, které však nejsou příliš vhodné pro toto využití. 12

27 2.2.5 Snímače Snímače nám slouží jako indikace. Jejich důležitost je nezbytná pro správnou funkčnost časomíry jako celku. Máme mnoho možností jak zrealizovat indikaci na terči. Můžeme si vybrat z několika základních principů, které se už léta nemění. Rozlišují se podle funkčního principu: Odporové piezoelektrické Odporové s tenzometry Kapacitní Piezoelektrické Rezonanční Indukční Optoelektrické Deformační Snímač pracující na principu deformace si můžeme představit jako snímač pracující v kombinaci deformačního členu s různými čidly polohy, mechanické (mikrospínače), jazýčkové relé, Hallova sonda nebo jiná čidla snímající polohu. U snímačů musíme počítat s možností zásahu proudem vody, a proto se k nim musí dodat dostatečně odolný kryt, který bude splňovat kritéria s krytím IP65 proti vodě. Snímače neelektrických veličin Úvod Rychlý rozvoj techniky vyžaduje velký podíl automatizace ve všech oborech lidské činnosti. Dostatečné a přesné množství informací o jednotlivých procesech je základní podmínkou úspěšné činnosti všech automatizovaných systémů i podmínkou pro měření různých, zejména neelektrických veličin. Přestože principy měření různých neelektrických veličin jsou známy a využívány poměrně dlouhou dobu, v posledních letech dochází k jejich značnému rozvoji především za pomocí využití rozvoje dalších oborů, mikroelektroniky, optoelektroniky, číslicové a mikroprocesorové techniky, ale i dalších oborů, např. chemie. Schopnost měření neelektrické veličiny s dostatečnou přesností je podmínkou pro její další zpracování, nebo regulaci. 13

28 Měřící obvod Měřící obvod zajišťuje měření potřebných veličin v měřené soustavě, nebo v technologickém procesu. Tuto funkci musí provádět co nejpřesněji a jeho výstupní veličina musí být dále zpracovatelná dalšími obvody měřícího, nebo řídicího systému. Snímač tedy převádí vstupní neelektrickou veličinu na veličinu elektrickou, která ale nemusí být vhodná k dalšímu přímému zpracování, např. na změnu odporu, nebo kapacity. V tomto případě je snímač doplněn převodníkem, jehož výstupem je vhodná, dále zpracovatelná elektrická veličina. Pro další elektronické zpracování jsou nejčastěji požadovány výstupní veličiny jako elektrické napětí, proud, kmitočet, změna střídy, nebo přímo číselný kód. Zejména poslední možnost se v současné době rychle rozšiřuje a tzv. inteligentní snímač komunikuje po vhodné sběrnici přímo se systémem, jehož je součástí. Měřená hodnota snímač převodník měronosná veličina Obr. 23. Obecné schéma měřícího obvodu Vlastnosti a rozdělení snímačů Požadavky na vlastnosti snímačů a na měření neelektrických veličin je možno obecně vyjádřit následujícími základními body: - co největší přesnost - vhodný průběh převodní charakteristiky (linearita, citlivost) - časová stálost vlastností - vhodná časová konstanta (rychlost) - malá závislost na okolních vlivech (teplota, vlhkost apod.) - co nejmenší vliv na měřený obvod - spolehlivost - jednoduchost konstrukce 14

29 Rozdělení snímačů lze provést mnoha způsoby, podle principu měření, podle typu měřené veličiny, nebo umístění snímače (bezdotykové, nebo dotykové měření). Podle požadavku na nutnost použití převodníku je možno snímače rozdělit do dvou kategorií: - aktivní snímače, působením měřené neelektrické veličiny se chovají jako zdroje signálu (např. termoelektrické články) - pasivní snímače, působením měřené neelektrické veličiny mění svůj parametr, který je převodníkem dále měněn na vhodný signál Podle charakteru snímané veličiny je možné rozdělení na snímače: - mechanických veličin (poloha, otáčky) - tepelných veličin (teplota, teplo) - chemických veličin (ph, obsah plynů) - tlaku (vakuum, výška) - záření - magnetických veličin - speciální Poslední, ale důležité rozdělení je založeno na nejčastějších principech využívaných pro konstrukce snímačů: - odporové - indukční a indukčnostní - kapacitní - magnetické - piezoelektrické - termoelektrické - optoelektronické - ionizační - potenciometrické - pyroelektrické - polarografické Jak je zřejmé z tohoto neúplného přehledu, existuje celá škála principů snímání neelektrických veličin, přičemž mnohé jsou vhodné pro snímání i několika druhů veličin. V následující kapitole je popsány některé principy. 15

30 Principy snímačů neelektrických veličin Odporové snímače: Odporové snímače využívané pro celou škálu typů snímačů jsou založeny na změně odporu v obvodu elektrického proudu. Změna odporu může být skoková (kontaktní snímače), nebo plynulá v závislosti na měřené veličině. U méně přesných měření se odpor měří přímo, u přesnějších měření, nebo při malé změně odporu je odporový snímač zapojován do můstku. Vzájemný vztah napětí, proudu a odporu v elektrickém obvodu je dán Ohmovým zákonem U=R I. U kontaktních snímačů (dvoupolohových) dochází ke změně odporu skokem z hodnoty blížící se nule na hodnotu blížící se nekonečnu. Ostatní odporové snímače jsou založeny na závislosti odporu vodiče na jeho délce průřezu a měrném odporu, přičemž měrný odpor závisí na teplotě. Změnou kterékoli z vlastností vodiče dochází ke změně odporu. Změna délky vodiče je využívána např. u potenciometrických snímačů, prodloužení délky vodiče a jeho současná změna průřezu u tenzometrů. Změna odporu v závislosti na jeho teplotě, která je téměř lineární, je využívána u snímačů teploty. Závislost odporu na teplotě je vyjádřena následujícím vztahem. Mimo to existuje ještě celá řada speciálních odporových snímačů, u kterých je využívána změna odporu v závislosti například na osvětlení, velikosti magnetického pole, chemického složení. 16

31 Indukční a indukčnostní snímače: Do této kategorie jsou zařazeny snímače využívající jak změny indukčnosti cívky, tak i změny výstupního napětí v závislosti na snímané veličině. U indukčnostních snímačů, tvořených cívkou, je celková impedance Z=R+jωL, přičemž samotná indukčnost závisí na počtu závitů cívky a magnetickém odporu cívky podle následujícího vztahu: kde magnetický odpor R m závisí na geometrických rozměrech cívky a materiálu jádra. Geometrické rozměry cívky obvykle není možno měnit, a pro měření se většinou využívá zasouvání jádra cívky, nebo jeho přibližování, případně změny vzájemné polohy dvou cívek u transformátorových snímačů. Možná uspořádání jsou v následující tabulce. Obr. 8. Možná uspořádání indukčních snímačů U indukčních snímačů může měřená neelektrická veličina působit buď na rychlost změny magnetického toku procházejícího závity pevné cívky, nebo při stálém magnetickém toku je výstupní napětí indukováno ve vodiči pohybujícím se v tomto magnetickém poli. Jedná se tedy o snímače elektromagnetické, nebo elektrodynamické. 17

32 U elektromagnetických snímačů je na jádře z permanentního magnetu cívka a v určité vzdálenosti od pólových nástavců je feromagnetická část snímače, jejíž pohyb mění magnetický tok v obvodu. V cívce se tak indukuje napětí přímo úměrné rychlosti změny magnetického toku a počtu závitů: Principem elektrodynamických snímačů je pohyb vodiče v magnetickém poli permanentního magnetu kdy ve vodiči, nebo cívce se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, délce vodiče a jeho rychlosti: Kapacitní snímače: Kapacitní snímače převádějí měřenou veličinu na změnu kapacity. Snímač je tvořen jedním, nebo více kondenzátory s proměnnými parametry. Pro kapacitu kondenzátoru platí následující vztah: Neměnnou veličinou je permitivita vakua ε 0. Působením neelektrické veličiny na snímač se může měnit plocha a vzdálenost elektrod a poměrná permitivita dielektrika ε r a tím i kapacita snímače. Z toho vyplývá i rozdělení kapacitních snímačů na snímače se změnou: - vzdálenosti mezi deskami - plochy desek - dielektrika U snímačů se změnou vzdálenosti mezi deskami neelektrická veličina působí na jednu, nebo obě desky tak, že se jejich posunutím mění jejich vzdálenost, u dalšího typu se mění vzájemně působící plocha desek. U posledního typu se zasouvá mezi desky kondenzátoru dielektrikum jiné permitivity. Zvláštním druhem jsou snímače, kde dochází ke změně permitivity dielektrika například stlačením, zvlhnutím, nebo ohřevem. Některá z možných uspořádání kapacitních snímačů jsou soustředěna v následující tabulce: 18

33 Obr. 9. možná uspořádání kapacitních snímačů Magnetické snímače: Magnetické snímače jsou tvořeny uzavřeným magnetickým obvodem z feromagnetického materiálu a využívají změny jeho poměrné permeability při působení měřené veličiny. Touto změnou se mění buď indukčnost cívky, nebo vzájemná indukčnost cívek. Tyto snímače využívají změny vlastností magnetických materiálů (např. Permalloy) při jejich deformaci a používají se pro měření mechanického napětí, tlakových a tahových sil, momentu kroucení, teploty apod. 19

34 Piezoelektrické snímače: Využívají piezoelektrického jevu spočívajícího v tom, že uvnitř některých krystalických dielektrik vzniká vlivem mechanické deformace elektrická polarizace, čímž na povrchu vznikají zdánlivé elektrické náboje, které v přiložených elektrodách vážou, nebo uvolňují náboje skutečné. Po zániku deformace mizí i napětí na elektrodách snímače. V měřicí technice se nejčastěji používá křemen, ale i některé keramické a polykrystalické materiály. Na tomto principu pracují i známé krystalové přenosky gramofonů. Předností piezoelektrických snímačů jsou jejich malé rozměry, konstrukční jednoduchost a lineární charakteristika. Jsou vhodné pro dynamická měření například tlaku, zrychlení, nebo mechanického napětí. Termoelektrické snímače Termoelektrické snímače jsou založeny na tzv. Seebeckovu jevu. Z teorie pohybu volných elektronů u kovů je známo, že na styku dvou kovů (ale i dalších materiálů), může vzniknout rozdíl elektrických potenciálů, jestliže výstupní práce obou kovů jsou různé. Pro rozdíly teplot, které se v technické praxi běžně používají, lze s dostatečnou přesností používat závislost, podle níž je termoelektrické napětí snímače U t přímo úměrné rozdílu teplot studeného (srovnávacího) a teplého (měřícího) konce snímače. Termoelektrické snímače teploty jsou pro svoje vlastnosti (velký rozsah měřených teplot, linearita, malé rozměry) značně rozšířené a budou podrobněji popsány v kapitole snímače teploty. Opačným jevem k Seebeckovu jevu je tzv. Peltierův jev. Protéká-li stejnosměrný elektrický proud z vnějšího zdroje Seebeckovým obvodem, pak vzniká teplotní rozdíl mezi oběma spoji. Teče-li proud z vnějšího zdroje daným spojem stejným směrem, jaký má proud při ohřátí tohoto spoje v Seebeckově jevu, pak se daný spoj ochlazuje. Prochází-li proud směrem opačným, pak se spoj ohřívá. Peltierův efekt závisí na druhu kovů a na jejich teplotě. Peltierovy články se používají k řízenému chlazení např. elektronických součástek apod. 20

35 Optoelektronické snímače: U těchto detektorů dochází k přímé interakci mezi hmotou a fotony dopadajícího záření. Detektory je možno rozdělit na detektory využívající vnější fotoelektrický jev (fotonky a fotonásobiče) a detektory využívající vnitřní fotoelektrický jev (fotorezistory, fotodiody, fototranzistory apod.). Vnitřní fotoelektrický jev představuje proces ionizace atomů polovodiče účinkem dopadajícího optického záření. Nejdůležitějšími parametry optoelektronických detektorů jsou: - spektrální citlivost - šumové vlastnosti - dynamické vlastnosti - převodní charakteristika Závislost spektrální citlivosti na vlnové délce záření vytváří spektrální charakteristiku detektoru, která udává, pro jaký obor vlnových délek je detektor využitelný. Příklad spektrální charakteristiky fotodiod z různých materiálů Obr. 10. spektrální charakteristiky fotodiod z různých materiálů Při detekci slabých signálů je rozhodující vlastní šum detektoru, který omezuje jeho využitelnost. Udává se jako prahový zářivý tok, nebo také jako minimální detekovatelný výkon. 21

36 Dynamické vlastnosti detektorů jsou velmi důležité pro většinu aplikací. Udávají se nejčastěji v podobě přechodové charakteristiky, tj. odezvy na jednotkový skok zářivého toku. Prakticky představují rychlost snímače. Převodní charakteristiky detektorů uvádějí závislost citlivosti na velikosti dopadajícího zářivého toku. Při malých hodnotách toků bývá citlivost konstantní, při větších hodnotách ozáření citlivost zpravidla klesá. U snímačů různých neelektrických veličin se využívá zejména detektorů s vnitřním fotoelektrickým jevem. Do této skupiny patří zejména fotoorezistory, fotodiody a fototranzistory. Jako zdroje záření se využívají též polovodičové lasery. Fotorezistory představují polovodičové prvky, jejichž vodivost se působením optického záření zvětšuje. VA charakteristika fotorezistoru v závislosti na osvětlení je na vedlejším obrázku. Spektrální citlivost závisí na materiálu z něhož je fotorezistor vyroben. Dynamické odezvy fotorezistorů jsou velmi pomalé a dosahují až stovek ms. Důležitým parametrem je také odpor za tmy, dosahující řádově jednotky MΩ. Z uvedených vlastností je zřejmé použití fotorezistorů pro na rychlost méně náročné aplikace. Obr. 11. VA charakteristika fotorezistoru v závislosti na osvětlení Fotodioda je nelineární, nesouměrný jedno bran, řízený dopadajícím zářivým tokem. V prvním kvadrantu jsou VA charakteristiky nejhustší, fotodioda je zde neméně citlivá na světlo a tato oblast VA charakteristiky diody se nevyužívá. Ve čtvrtém kvadrantu se fotodioda chová jako zdroj elektrické energie, energie záření se mění přímo na energii elektrickou - jedná se o tzv. hradlový, nebo fotovoltaický režim. Ve třetím kvadrantu jsou charakteristiky rovnoběžné jedná se o tzv. odporový režim. Fotodiody sloužící k detekci optických signálů mají nastaven pracovní bod do tohoto kvadrantu. Spektrální charakteristika opět závisí na použitém materiálu. Fotodiody všeobecně mají velkou citlivost, malý proud za tmy, dlouhodobou stálost a jsou poměrně rychlé (do 100 khz).. 22

37 Vlastnosti fotodiod jsou dále zlepšovány vytvořením intrinzitní vrstvy mezi vrstvami P a N, vzniká tak struktura PIN, nebo uspořádání s vnitřním zesílením optického signálu (lavinová dioda). Tyto diody jsou extrémně rychlé. Obr. 12. VA charakteristika fotodiody v závislosti na osvětlení Fototranzistory jsou konstrukčně uspořádány tak, aby maximum záření bylo absorbováno v prostoru báze. VA charakteristiky fototranzistoru jsou obdobné jako u normálního tranzistoru, parametrem je zde zářivý tok. Citlivost je větší než u fotodiody, spektrální citlivost je obdobná, rychlost je však poněkud menší. 23

38 2.2.6 IP Ochrana zařízení IP KÓDY KRYTÍ ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ Kryt = část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a dále ve všech směrech chrání před stykem s živými částmi zařízení. Ochrana krytem zahrnuje ochranu osob před: - dotykem na nebezpečné živé části - dotekem nebezpečných mechanických částí (točících se, ) - přiblížením se k nebezpečným částem - zejména u vysokého napětí, kde je bezpečná vzdálenost větší než u nízkého napětí IP kód - identifikace stupně ochrany: IP International Protection první číslice, nebo zástupné písmeno X - číslice 0 až 6 - označuje velikost otvoru, kterým by něco (předmět nebo biologická část = prst) mohlo vniknout dovnitř krytu - velikost je v tabulce: číslice předmět o průměru před dotykem osob 0 nechráněno nechráněno 1 větším než 50 mm hřbetem ruky 2 větším než 12,5 mm prstem 3 větším než 2,5 mm nástrojem 4 větším než 1,0 mm drátem 5 chráněno před prachem tenkým drátem 6 prachotěsné (úplně) tenkým drátem 24

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽÁRNÍ ÚTOK. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽÁRNÍ ÚTOK. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽÁRNÍ ÚTOK Autor práce: Konzultant: Jiří Gabriška, IX. C Mgr. Oldřich Záhoř Školní rok: 2011 2012 2010 Základní škola

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM Krytí elektrických zařízení = IP, vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod Kapacitní senzory a) b) c) ε r1 Změna kapacity důsledkem změny a) aktivní plochy elektrod d) ε r2 ε r1 e) ε r2 b)vzdálenosti elektrod c)plochy dvou dielektrik s různou permitivitou d) tloušťky dvou dielektrik

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek 9. ROČNÍK Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek Soutěž v netradičním požárním útoku o putovní

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače Jednocestné optické závory jsou nepřekonatelné v jejich schopnosti rozlišovat malé díly a jemné detaily, stejně jako v provozní spolehlivosti. Nevýhody jsou pouze v jejich montáži a nastavení. A právě

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. března 2010 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav V neděli 2. 6. 2013 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Pravidlo 12 Protesty a odvolání 1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady a tvorba grafické vizualizace k principu měření vzdálenosti u technických zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady a

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů - Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení

Více

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Hasičská soutěž O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Pořadatel : SDH Dolní Sedlo, Dolní Sedlo 8, Hrádek nad Nisou 46334 Termín : Sobota 14.9. 2012 Místo : Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou hasičská zbrojnice Program :

Více

Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie. Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat elektrický spotřebič a jeho parametry popsat dělení podle zpracování elektrické energie příklady domácích spotřebičů Elektrický

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

Elektroinstalační materiál » ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

Elektroinstalační materiál » ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL » ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 03 3 03 3 SENSOR 10 SENSOR 6 06 05 SENSOR 60 08 09 11 OBJÍMKA LH-GX5,3 13 13 PŘEDŘADNÍKY EVG PŘEDŘADNÍKY VVG TRAFO WG TRAFO SLIM 10 OBJÍMKA LH-GZ10 12 OBJÍMKA LH-E27F SENSOR

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 11. BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Vnější vlivy Druhy prostorů Krytí elektrických zařízení Účinky elektrického proudu

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 s Dodatkem č. 1 schváleným VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 Směrnice hasičských sportovních

Více

P R O P O Z I C E. 15. ročníku. soutěže hasičských družstev o pohár firmy FENESTRA střešní okna ve ŠŤÁHLAVICÍCH

P R O P O Z I C E. 15. ročníku. soutěže hasičských družstev o pohár firmy FENESTRA střešní okna ve ŠŤÁHLAVICÍCH P R O P O Z I C E 15. ročníku soutěže hasičských družstev o pohár firmy FENESTRA střešní okna ve ŠŤÁHLAVICÍCH Datum konání soutěže: 21.6.2014 Místo konání: Šťáhlavice - louka u řeky pod Fenestrou 1. Disciplina

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10 www.infrasensor.cz Přednosti Dosah do 10m Plně automatické nastavení citlivosti SW sestaven pro práci ve venkovním prostředí Možnost montáže

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2 EWS/EWSi Instalační manuál Verze 1. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 14A, 500 6 Hradec Králové, Česká republika tel.: +40 495 513 886 fax: +40 495 318 88 obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR-9304-3

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC Miroslav Luňák, Zdeněk Chobola Úvod Při měření VA charakteristiky polovodičových součástek dochází v řadě případů ke změně proudu v rozsahu až deseti řádů (10

Více

Pravidla Velké ceny okresu Vyškov

Pravidla Velké ceny okresu Vyškov Pravidla Velké ceny okresu Vyškov Platná od 15.4.2009 Účast: Soutěž je organizovaná pro všechna družstva mužů a žen SDH okresu Vyškov, které mají řádně zaplacené členské příspěvky na daný rok. Soutěže

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

4. SENZORY S INDUKČNOST NOSTÍ. μ dμ. L ds S. L l L N. dl + Typické použití a rozdělení senzorů

4. SENZORY S INDUKČNOST NOSTÍ. μ dμ. L ds S. L l L N. dl + Typické použití a rozdělení senzorů 4. SENZORY S INDUKČNOST NOSTÍ Přednášející: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz, http://micro.feld.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Cvičící: Ing. Pavel Kulha Ing. Adam Bouřa 1 2 Princip činnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_09_Test Čidla EZS Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická oblast Odborný

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2 Str. 1 ze 6 Řada elektronických regulátorů EC představuje mnoho modelů s různými snímači teplot, tlaku, nebo vlhkosti. Jednotlivá čidla se liší podle druhu snímané veličiny i podle účelu, ke kterému je

Více