Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Bezdrátová elektronická časomíra pro požární sport Autor: Studijní obor: Jan Adam Elekrotechnika mechatronické systémy č. oboru: N/01 Vedoucí práce: Ing. Jan Fuka Školní rok: 2012/ i

2 ii

3 iii

4 iv

5 Prohlášení Prohlašuji tímto, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně pod vedením pana učitele Jana Fuky a uvedl jsem veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Sezimově Ústí dne:.. podpis autora.... v

6 vi

7 Poděkování Absolventská práce byla zpracována jako závěrečný projekt v rámci řádného ukončení 3. ročníku Vyšší odborné školy. Vedoucím práce byl pan učitel Jan Fuka, kterému tímto děkuji za odborné konzultace a cenné rady týkající se struktury i obsahu práce. Zároveň děkuji vedení Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy a pedagogům této školy za umožnění pracovat na svém projektu v jejich hodinách. Děkuji zejména panu zástupci Mgr. Blechovi za přínosné maturitní semináře. vii

8 viii

9 Anotace Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové časomíry pro požární sport. První část práce uvádí rozbor dané problematiky a všech dílčích částí systému, které jsou potřebné pro měření času v požárním sportu. Hlavním cílem bylo vytvořit bezdrátovou elektronickou časomíru pro současné měření. Navržený měřící systém je vybaven LED zobrazovačem pro zobrazení výsledných časů. Celé zařízení je konstrukčně řešeno tak, aby manipulace byla co nejjednodušší Anottation This thesis deals with the design and realization of wireless electronic timer for fire sport. The first part of thesis provides an analysis of the given problems and all component parts of the system which are needed for time measurement in the fire sport. The principal aim of thesis was to create a wireless electronic timer for simultaneous measurement of up to four lanes. The designed measuring system is equipped with a large LED display to show the final time. The whole device is structural designed to the handling was as simple as possible. ix

10 x

11 Obsah 1 Úvod Zdůvodnění výběru Cíl práce a očekávané výsledky: Požární sport Historie v ČR Pravidla požárního útok Elektronická časomíra Rozvoj časomíry Důvod zavedení časomíry Terče Zobrazovače Snímače IP Ochrana zařízení Hlavní jednotka časomíry Bezdrátová komunikace Návrh řešení elektronické časomíry Tvorba projektu Elektronická časomíra Elektronická časomíra Vlastní řešení- popis postupů a výsledků Analýza dílčích kroků řešení Závěr -zhodnocení dosažených výsledků Zhodnocení dosažených výsledků Závěr Seznam použitých zdrojů a literatury Seznam obrázků Seznam příloh xi

12 xii

13 I. Klíčová slova a vybrané pojmy 7- segmentová sedmi segmentový zobrazovač se skládá z 7-segmentového displeje a slouží k zobrazování číslic atd. Hallova sonda- je elektronická součástka, jejíž činnost je založena na technickém využití tzv. Hallova jevu diagnostika - určování závady a její příčiny regulace - obecně znamená řídící či usměrňující činnost, ať už prováděnou člověkem nebo automatickým zařízením (regulátorem). II. Seznam Zkratek LED- z anglického Light-Emitting Diode dioda emitující světlo CTIF- Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo Wifi- je v informatice označení pro několik standardů IEEE popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích IP- Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) definovaném mezinárodním standardem IEC ETSI- Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (European Telecommunications Standards Institute) VA- Voltampérová charakteristika xiii

14 xiv

15 1 Úvod Tato práce se zabývá problematikou časomíry v požárním sportu. Časomíra je v dnešní době nezbytnou záležitostí nejen pro požární sport, ale i pro většinu ostatních sportů. Neustálé zlepšování soutěžících a stále větší nároky na přesnost měřených výsledků vytváří neustálý tlak na vývoj stále dokonalejších způsobů, jak zaznamenávat a kontrolovat a vyhodnocovat co nejpřesněji časové výsledky. Je požadována naprostá přesnost, spolehlivost, jednoduchost ovládání, jednoduchá manipulace, v neposlední řadě vysoká mechanická odolnost, voděodolnost a práce při extrémních klimatických podmínkách. Je zde důležitá vlastnost zobrazovačů, které by měly být čitelné i v proměnlivých podmínkách. Ovladatelnost, aby i člověk bez elektrotechnického vzdělání dokázal bezproblémově manipulovat a ovládat časomíru. To co by tato práce měla nejvíce prezentovat je propagace jednoho z nejvíce rozvíjejícího sportu. Přiblížení a seznámení s problematikou požárního sportu, tak aby bylo větší povědomí o kráse tohoto sportu. V další části se zaměříme na podstatnou část, která ovlivňuje průběh a korektnost což jsou pravidla pro požární sport a jako základní a nejdůležitější část bude zaměření se na problematiku časomíry v požárním sportu z pohledu konstrukce, funkce, provedení, obsluhy. Na obr. 1 je pro ilustraci základní sestavení časomíry pro požární sport. Obr. 1. sestava 1

16 2

17 1.1 Zdůvodnění výběru V několika posledních letech se stal požární sport jednou z top disciplín. Je pryč používání klasických hadic, neupravených čerpadel, monterkových soutěžních oděvů a těžkých bot, které se používaly dříve. Ty byly nahrazeny profesionálním vybavením, jak v technice používané pro vykonávání disciplín tak i oděvů. A jak se vyžadují co nejvyšší nároky na kvalitu používaného vybavení a výkony soutěžících tak se kladou i vysoké nároky na špičkové měřicí přístroje. A proto je tato práce zaměřena na časomíru. 1.2 Cíl práce a očekávané výsledky: Základem této práce je seznámení s jedním s nejrozšířenějších sportů u nás. Nejen jako popis s požárním sportem, ale i problematikou jeho vzniku a postupného vývoje. Jako další cíl je problematika a provedení samostatné disciplíny. Hlavním tématem této práce bude zaměření se na koncepci časomír pro požární sport jejich dělení, vývoj. 3

18 4

19 2 Požární sport 2.1 Historie v ČR Nejprve se zmíním o historii požárního sportu a o jeho specifikách. První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937 a stal se u nás jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů sportu, jehož cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů. Hasiči z České republiky se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy a v tomto prvém mezinárodním klání získali stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již absolvovali kvalitnější přípravu na tyto mezinárodní soutěže. Výsledkem bylo 2 1. místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na m. V roce 1970 bylo vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalé ČSSR a požární sport se stal součástí jejich odborné a fyzické přípravy. První celostátní soutěž v požárním sport byla uspořádána v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže. Chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích, jednotný výkladu pravidel požárního sportu, a rovněž některé narychlo zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku. Tím bylo započato s pravidelným každoročním konáním mistrovství ČSSR profesionálních hasičů a jeho pravidelným střídáním na Slovensku a v Čechách. Každému mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celostátní soutěž. V tomto období začala systematická práce v této oblasti tělesné přípravy hasičů, což se projevilo i na sportovních výkonech závodníků nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti. 5

20 Mezi vrcholné období výkonnosti našich závodníků lze zařadit období druhé poloviny 80. let. V té době byl například registrován národní rekord v disciplíně 100 m s překážkami, kterého dosáhl v roce 1989 na mezinárodní soutěži CTIF ve Varšavě Ivan Trojan z Třebíče, časem 16:31s a tento rekord byl překonal teprve v minulém roce Martin Kulhavým z Liberce časem 16:20 s. Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečování. Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže. Na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení měl vliv také rozpad tzv. východního bloku, kde byly do té doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěže v požárním sportu a dobré umístění na nich bylo prestižní záležitostí všech zúčastněných států. O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde je tento sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže. 6

21 2.1.1 Pravidla požárního útok Tato disciplína se nejvíce přibližuje úkonům při zásahu. Soutěží sedm členů družstva. Při přípravě k plnění disciplíny si členové družstva připraví na základnu požární stříkačku, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, 2 ks savic a sací koš. Kromě savic nesmí žádné nářadí přesahovat obrys základny. Ve vzdálenosti 4 m od základny je umístěn vodní zdroj a ve vzdálenosti 95 m od osy této základny jsou umístěny dva terče pro stříkání. Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (á 10 litrů). Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země. Start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu se připouští až do III. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord. 7

22 Zde můžeme vidět schéma celé dráhy s příslušným vybavením. Jsou tu i přesné informace o vzdálenostech náčiní a dráhy na obrázku. Veškerá další pravidla pro požární sport najdete v příloze. Obr. 2. schéma tratě 8

23 2.2 Elektronická časomíra Elektronická časomíra je v dnešní době v době v povědomí mnoha z nás a každý se s ní určitě ve svém životě už setkal, aniž by si to nějak zvlášť uvědomil, stala se běžnou záležitostí, kterou denně používáme jak ve sportu, tak i v životě Rozvoj časomíry Časomíra se začala využívat již od počátku sportu a prošla mnoha změnami a modifikacemi. Jak se začal vyvíjet sport, tak se zde spolu s ním začala i neodvěká soutěživost lidí a jak se jinak porovnávat než váhou, výškou nebo časem. A právě čas je prvním důvodem proč měření času vzniklo, klasická otázka je: Tak co, za kolik to mám? A když přestalo být počítání na prstech tak oblíbené, začaly se využívat nové objevy v časomíře, např. přesýpací hodiny, které později nahradily klasické hodiny a pak stopky a stopky analogové a digitální. To vše posunovalo časomíru dál, ale jak tomu tak bývá, stále jen lidská povaha nutila vývoj stále dál. Aby se zaručila bezchybnost výsledků, tak se začalo využívat elektroniky a bezdrátové signály, vysílače, přijímače, PC a další. To mohlo dát prostor zrodu elektronické časomíry Důvod zavedení časomíry Elektronická časomíra usnadní vaši organizaci soutěže v požárním útoku. Vyhnete se zdlouhavému počítání výsledného času. Měření je přesné a pohodlné. Elektronická časomíra provede automatické spuštění i automatické zastavení měření času. Výsledek je ihned zobrazen na velké dobře čitelné obrazovce. Hlavní výhodou naší časomíry je polohová nezávislost všech komponent. Přenos dat mezi všemi částmi elektronické časomíry je bezdrátový! Už žádné dlouhé kabely od startu k terčům! Zobrazovací jednotka a všechny ovladače můžete umístit naprosto kamkoliv! 9

24 2.2.3 Terče Terče se z pravidla dělí na dva druhy s nádržkou a bez nádržky. Princip bez nádržky je z pravidla jednoduší způsob použití, kde nám stačí terč s definovaným otvorem a plechovkou, nebo sklopným štítem, ale naopak u druhého typu je zapotřebí nádržka na zadní straně o obsahu 15 litrů. Terč by měl signalizovat po naplnění 10 litrů vody. Terče mohou být mechanické nebo elektrické. Na obr.3 můžete vidět terč se sklopným štítem a na obr.4 je zobrazen terč s nástřikovou nádržkou a indikací hladiny. Obr. 3 obr. 4 10

25 2.2.4 Zobrazovače Zobrazovače jsou nedílnou součástí pro každou časomíru, protože se s nimi setkáváme denně a nejen ve sportu, ale především v běžném životě jen si představte dnešní společnost bez televize, mobilů, notebooků a protože, je bereme, jako samozřejmost, nepřipadá nám tak důležité o nich mluvit. Zobrazovače jsou i pro požární časomíru nezbytné pro zobrazení výsledků. Bez nich by časomíra ztrácela smysl. Základní rozdělení se může rozložit na 7-segmentové (obr.5), digitální (obr.6), LED-diodové (obr.7). Obr. 7 Obr. 6 11

26 obr. 5 Výhody a nevýhody těchto zobrazovačů jsou dané. Za nespornou výhodu u 7- segmentových zobrazovačů je jednoduchost jejich návrhu a snadné buzení. Tyto zobrazovače ale mají malou svítivost a nejsou tak příliš vhodné pro venkovní použití, kde je prudké sluneční světlo. Tuto nevýhodu však odstraňují vysoce svítivé Led-diodové zobrazovače, kde oproti předchozímu typu jsou dobře čitelné i za přímého slunce. V poslední době se vývoj zobrazovačů stále zlepšuje a jsou zde i k vidění některé projekce na plátno, které však nejsou příliš vhodné pro toto využití. 12

27 2.2.5 Snímače Snímače nám slouží jako indikace. Jejich důležitost je nezbytná pro správnou funkčnost časomíry jako celku. Máme mnoho možností jak zrealizovat indikaci na terči. Můžeme si vybrat z několika základních principů, které se už léta nemění. Rozlišují se podle funkčního principu: Odporové piezoelektrické Odporové s tenzometry Kapacitní Piezoelektrické Rezonanční Indukční Optoelektrické Deformační Snímač pracující na principu deformace si můžeme představit jako snímač pracující v kombinaci deformačního členu s různými čidly polohy, mechanické (mikrospínače), jazýčkové relé, Hallova sonda nebo jiná čidla snímající polohu. U snímačů musíme počítat s možností zásahu proudem vody, a proto se k nim musí dodat dostatečně odolný kryt, který bude splňovat kritéria s krytím IP65 proti vodě. Snímače neelektrických veličin Úvod Rychlý rozvoj techniky vyžaduje velký podíl automatizace ve všech oborech lidské činnosti. Dostatečné a přesné množství informací o jednotlivých procesech je základní podmínkou úspěšné činnosti všech automatizovaných systémů i podmínkou pro měření různých, zejména neelektrických veličin. Přestože principy měření různých neelektrických veličin jsou známy a využívány poměrně dlouhou dobu, v posledních letech dochází k jejich značnému rozvoji především za pomocí využití rozvoje dalších oborů, mikroelektroniky, optoelektroniky, číslicové a mikroprocesorové techniky, ale i dalších oborů, např. chemie. Schopnost měření neelektrické veličiny s dostatečnou přesností je podmínkou pro její další zpracování, nebo regulaci. 13

28 Měřící obvod Měřící obvod zajišťuje měření potřebných veličin v měřené soustavě, nebo v technologickém procesu. Tuto funkci musí provádět co nejpřesněji a jeho výstupní veličina musí být dále zpracovatelná dalšími obvody měřícího, nebo řídicího systému. Snímač tedy převádí vstupní neelektrickou veličinu na veličinu elektrickou, která ale nemusí být vhodná k dalšímu přímému zpracování, např. na změnu odporu, nebo kapacity. V tomto případě je snímač doplněn převodníkem, jehož výstupem je vhodná, dále zpracovatelná elektrická veličina. Pro další elektronické zpracování jsou nejčastěji požadovány výstupní veličiny jako elektrické napětí, proud, kmitočet, změna střídy, nebo přímo číselný kód. Zejména poslední možnost se v současné době rychle rozšiřuje a tzv. inteligentní snímač komunikuje po vhodné sběrnici přímo se systémem, jehož je součástí. Měřená hodnota snímač převodník měronosná veličina Obr. 23. Obecné schéma měřícího obvodu Vlastnosti a rozdělení snímačů Požadavky na vlastnosti snímačů a na měření neelektrických veličin je možno obecně vyjádřit následujícími základními body: - co největší přesnost - vhodný průběh převodní charakteristiky (linearita, citlivost) - časová stálost vlastností - vhodná časová konstanta (rychlost) - malá závislost na okolních vlivech (teplota, vlhkost apod.) - co nejmenší vliv na měřený obvod - spolehlivost - jednoduchost konstrukce 14

29 Rozdělení snímačů lze provést mnoha způsoby, podle principu měření, podle typu měřené veličiny, nebo umístění snímače (bezdotykové, nebo dotykové měření). Podle požadavku na nutnost použití převodníku je možno snímače rozdělit do dvou kategorií: - aktivní snímače, působením měřené neelektrické veličiny se chovají jako zdroje signálu (např. termoelektrické články) - pasivní snímače, působením měřené neelektrické veličiny mění svůj parametr, který je převodníkem dále měněn na vhodný signál Podle charakteru snímané veličiny je možné rozdělení na snímače: - mechanických veličin (poloha, otáčky) - tepelných veličin (teplota, teplo) - chemických veličin (ph, obsah plynů) - tlaku (vakuum, výška) - záření - magnetických veličin - speciální Poslední, ale důležité rozdělení je založeno na nejčastějších principech využívaných pro konstrukce snímačů: - odporové - indukční a indukčnostní - kapacitní - magnetické - piezoelektrické - termoelektrické - optoelektronické - ionizační - potenciometrické - pyroelektrické - polarografické Jak je zřejmé z tohoto neúplného přehledu, existuje celá škála principů snímání neelektrických veličin, přičemž mnohé jsou vhodné pro snímání i několika druhů veličin. V následující kapitole je popsány některé principy. 15

30 Principy snímačů neelektrických veličin Odporové snímače: Odporové snímače využívané pro celou škálu typů snímačů jsou založeny na změně odporu v obvodu elektrického proudu. Změna odporu může být skoková (kontaktní snímače), nebo plynulá v závislosti na měřené veličině. U méně přesných měření se odpor měří přímo, u přesnějších měření, nebo při malé změně odporu je odporový snímač zapojován do můstku. Vzájemný vztah napětí, proudu a odporu v elektrickém obvodu je dán Ohmovým zákonem U=R I. U kontaktních snímačů (dvoupolohových) dochází ke změně odporu skokem z hodnoty blížící se nule na hodnotu blížící se nekonečnu. Ostatní odporové snímače jsou založeny na závislosti odporu vodiče na jeho délce průřezu a měrném odporu, přičemž měrný odpor závisí na teplotě. Změnou kterékoli z vlastností vodiče dochází ke změně odporu. Změna délky vodiče je využívána např. u potenciometrických snímačů, prodloužení délky vodiče a jeho současná změna průřezu u tenzometrů. Změna odporu v závislosti na jeho teplotě, která je téměř lineární, je využívána u snímačů teploty. Závislost odporu na teplotě je vyjádřena následujícím vztahem. Mimo to existuje ještě celá řada speciálních odporových snímačů, u kterých je využívána změna odporu v závislosti například na osvětlení, velikosti magnetického pole, chemického složení. 16

31 Indukční a indukčnostní snímače: Do této kategorie jsou zařazeny snímače využívající jak změny indukčnosti cívky, tak i změny výstupního napětí v závislosti na snímané veličině. U indukčnostních snímačů, tvořených cívkou, je celková impedance Z=R+jωL, přičemž samotná indukčnost závisí na počtu závitů cívky a magnetickém odporu cívky podle následujícího vztahu: kde magnetický odpor R m závisí na geometrických rozměrech cívky a materiálu jádra. Geometrické rozměry cívky obvykle není možno měnit, a pro měření se většinou využívá zasouvání jádra cívky, nebo jeho přibližování, případně změny vzájemné polohy dvou cívek u transformátorových snímačů. Možná uspořádání jsou v následující tabulce. Obr. 8. Možná uspořádání indukčních snímačů U indukčních snímačů může měřená neelektrická veličina působit buď na rychlost změny magnetického toku procházejícího závity pevné cívky, nebo při stálém magnetickém toku je výstupní napětí indukováno ve vodiči pohybujícím se v tomto magnetickém poli. Jedná se tedy o snímače elektromagnetické, nebo elektrodynamické. 17

32 U elektromagnetických snímačů je na jádře z permanentního magnetu cívka a v určité vzdálenosti od pólových nástavců je feromagnetická část snímače, jejíž pohyb mění magnetický tok v obvodu. V cívce se tak indukuje napětí přímo úměrné rychlosti změny magnetického toku a počtu závitů: Principem elektrodynamických snímačů je pohyb vodiče v magnetickém poli permanentního magnetu kdy ve vodiči, nebo cívce se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, délce vodiče a jeho rychlosti: Kapacitní snímače: Kapacitní snímače převádějí měřenou veličinu na změnu kapacity. Snímač je tvořen jedním, nebo více kondenzátory s proměnnými parametry. Pro kapacitu kondenzátoru platí následující vztah: Neměnnou veličinou je permitivita vakua ε 0. Působením neelektrické veličiny na snímač se může měnit plocha a vzdálenost elektrod a poměrná permitivita dielektrika ε r a tím i kapacita snímače. Z toho vyplývá i rozdělení kapacitních snímačů na snímače se změnou: - vzdálenosti mezi deskami - plochy desek - dielektrika U snímačů se změnou vzdálenosti mezi deskami neelektrická veličina působí na jednu, nebo obě desky tak, že se jejich posunutím mění jejich vzdálenost, u dalšího typu se mění vzájemně působící plocha desek. U posledního typu se zasouvá mezi desky kondenzátoru dielektrikum jiné permitivity. Zvláštním druhem jsou snímače, kde dochází ke změně permitivity dielektrika například stlačením, zvlhnutím, nebo ohřevem. Některá z možných uspořádání kapacitních snímačů jsou soustředěna v následující tabulce: 18

33 Obr. 9. možná uspořádání kapacitních snímačů Magnetické snímače: Magnetické snímače jsou tvořeny uzavřeným magnetickým obvodem z feromagnetického materiálu a využívají změny jeho poměrné permeability při působení měřené veličiny. Touto změnou se mění buď indukčnost cívky, nebo vzájemná indukčnost cívek. Tyto snímače využívají změny vlastností magnetických materiálů (např. Permalloy) při jejich deformaci a používají se pro měření mechanického napětí, tlakových a tahových sil, momentu kroucení, teploty apod. 19

34 Piezoelektrické snímače: Využívají piezoelektrického jevu spočívajícího v tom, že uvnitř některých krystalických dielektrik vzniká vlivem mechanické deformace elektrická polarizace, čímž na povrchu vznikají zdánlivé elektrické náboje, které v přiložených elektrodách vážou, nebo uvolňují náboje skutečné. Po zániku deformace mizí i napětí na elektrodách snímače. V měřicí technice se nejčastěji používá křemen, ale i některé keramické a polykrystalické materiály. Na tomto principu pracují i známé krystalové přenosky gramofonů. Předností piezoelektrických snímačů jsou jejich malé rozměry, konstrukční jednoduchost a lineární charakteristika. Jsou vhodné pro dynamická měření například tlaku, zrychlení, nebo mechanického napětí. Termoelektrické snímače Termoelektrické snímače jsou založeny na tzv. Seebeckovu jevu. Z teorie pohybu volných elektronů u kovů je známo, že na styku dvou kovů (ale i dalších materiálů), může vzniknout rozdíl elektrických potenciálů, jestliže výstupní práce obou kovů jsou různé. Pro rozdíly teplot, které se v technické praxi běžně používají, lze s dostatečnou přesností používat závislost, podle níž je termoelektrické napětí snímače U t přímo úměrné rozdílu teplot studeného (srovnávacího) a teplého (měřícího) konce snímače. Termoelektrické snímače teploty jsou pro svoje vlastnosti (velký rozsah měřených teplot, linearita, malé rozměry) značně rozšířené a budou podrobněji popsány v kapitole snímače teploty. Opačným jevem k Seebeckovu jevu je tzv. Peltierův jev. Protéká-li stejnosměrný elektrický proud z vnějšího zdroje Seebeckovým obvodem, pak vzniká teplotní rozdíl mezi oběma spoji. Teče-li proud z vnějšího zdroje daným spojem stejným směrem, jaký má proud při ohřátí tohoto spoje v Seebeckově jevu, pak se daný spoj ochlazuje. Prochází-li proud směrem opačným, pak se spoj ohřívá. Peltierův efekt závisí na druhu kovů a na jejich teplotě. Peltierovy články se používají k řízenému chlazení např. elektronických součástek apod. 20

35 Optoelektronické snímače: U těchto detektorů dochází k přímé interakci mezi hmotou a fotony dopadajícího záření. Detektory je možno rozdělit na detektory využívající vnější fotoelektrický jev (fotonky a fotonásobiče) a detektory využívající vnitřní fotoelektrický jev (fotorezistory, fotodiody, fototranzistory apod.). Vnitřní fotoelektrický jev představuje proces ionizace atomů polovodiče účinkem dopadajícího optického záření. Nejdůležitějšími parametry optoelektronických detektorů jsou: - spektrální citlivost - šumové vlastnosti - dynamické vlastnosti - převodní charakteristika Závislost spektrální citlivosti na vlnové délce záření vytváří spektrální charakteristiku detektoru, která udává, pro jaký obor vlnových délek je detektor využitelný. Příklad spektrální charakteristiky fotodiod z různých materiálů Obr. 10. spektrální charakteristiky fotodiod z různých materiálů Při detekci slabých signálů je rozhodující vlastní šum detektoru, který omezuje jeho využitelnost. Udává se jako prahový zářivý tok, nebo také jako minimální detekovatelný výkon. 21

36 Dynamické vlastnosti detektorů jsou velmi důležité pro většinu aplikací. Udávají se nejčastěji v podobě přechodové charakteristiky, tj. odezvy na jednotkový skok zářivého toku. Prakticky představují rychlost snímače. Převodní charakteristiky detektorů uvádějí závislost citlivosti na velikosti dopadajícího zářivého toku. Při malých hodnotách toků bývá citlivost konstantní, při větších hodnotách ozáření citlivost zpravidla klesá. U snímačů různých neelektrických veličin se využívá zejména detektorů s vnitřním fotoelektrickým jevem. Do této skupiny patří zejména fotoorezistory, fotodiody a fototranzistory. Jako zdroje záření se využívají též polovodičové lasery. Fotorezistory představují polovodičové prvky, jejichž vodivost se působením optického záření zvětšuje. VA charakteristika fotorezistoru v závislosti na osvětlení je na vedlejším obrázku. Spektrální citlivost závisí na materiálu z něhož je fotorezistor vyroben. Dynamické odezvy fotorezistorů jsou velmi pomalé a dosahují až stovek ms. Důležitým parametrem je také odpor za tmy, dosahující řádově jednotky MΩ. Z uvedených vlastností je zřejmé použití fotorezistorů pro na rychlost méně náročné aplikace. Obr. 11. VA charakteristika fotorezistoru v závislosti na osvětlení Fotodioda je nelineární, nesouměrný jedno bran, řízený dopadajícím zářivým tokem. V prvním kvadrantu jsou VA charakteristiky nejhustší, fotodioda je zde neméně citlivá na světlo a tato oblast VA charakteristiky diody se nevyužívá. Ve čtvrtém kvadrantu se fotodioda chová jako zdroj elektrické energie, energie záření se mění přímo na energii elektrickou - jedná se o tzv. hradlový, nebo fotovoltaický režim. Ve třetím kvadrantu jsou charakteristiky rovnoběžné jedná se o tzv. odporový režim. Fotodiody sloužící k detekci optických signálů mají nastaven pracovní bod do tohoto kvadrantu. Spektrální charakteristika opět závisí na použitém materiálu. Fotodiody všeobecně mají velkou citlivost, malý proud za tmy, dlouhodobou stálost a jsou poměrně rychlé (do 100 khz).. 22

37 Vlastnosti fotodiod jsou dále zlepšovány vytvořením intrinzitní vrstvy mezi vrstvami P a N, vzniká tak struktura PIN, nebo uspořádání s vnitřním zesílením optického signálu (lavinová dioda). Tyto diody jsou extrémně rychlé. Obr. 12. VA charakteristika fotodiody v závislosti na osvětlení Fototranzistory jsou konstrukčně uspořádány tak, aby maximum záření bylo absorbováno v prostoru báze. VA charakteristiky fototranzistoru jsou obdobné jako u normálního tranzistoru, parametrem je zde zářivý tok. Citlivost je větší než u fotodiody, spektrální citlivost je obdobná, rychlost je však poněkud menší. 23

38 2.2.6 IP Ochrana zařízení IP KÓDY KRYTÍ ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ Kryt = část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a dále ve všech směrech chrání před stykem s živými částmi zařízení. Ochrana krytem zahrnuje ochranu osob před: - dotykem na nebezpečné živé části - dotekem nebezpečných mechanických částí (točících se, ) - přiblížením se k nebezpečným částem - zejména u vysokého napětí, kde je bezpečná vzdálenost větší než u nízkého napětí IP kód - identifikace stupně ochrany: IP International Protection první číslice, nebo zástupné písmeno X - číslice 0 až 6 - označuje velikost otvoru, kterým by něco (předmět nebo biologická část = prst) mohlo vniknout dovnitř krytu - velikost je v tabulce: číslice předmět o průměru před dotykem osob 0 nechráněno nechráněno 1 větším než 50 mm hřbetem ruky 2 větším než 12,5 mm prstem 3 větším než 2,5 mm nástrojem 4 větším než 1,0 mm drátem 5 chráněno před prachem tenkým drátem 6 prachotěsné (úplně) tenkým drátem 24

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Organ Transportation Conditions Sensoring

Organ Transportation Conditions Sensoring ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Sonda pro sledování podmínek převozu orgánů Organ Transportation Conditions Sensoring Diplomová práce Studijní program:

Více

Odhalování skrytých odposlechových prostředků pro hlasovou komunikaci

Odhalování skrytých odposlechových prostředků pro hlasovou komunikaci Odhalování skrytých odposlechových prostředků pro hlasovou komunikaci Detection of hidden tapping devices for voice communication Bc. Marián Sehnálek Diplomová práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. Sezimovo Ústí, 2013 Autor: Jan Holšán Poděkování Děkuji především vedoucímu

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah

Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah .6.4 ETR9.doc Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 9. ŘÍZENÍ VOZIDEL Obsah 1 Úvod...3 Přenos informací na vozidlo...7.1 Liniový vlakový zabezpečovač LS

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2010 Monika Nováková TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID The Wireless Transmission of Energy Used in RFID Bc. Petr Hlavica Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Zbyšek Kubát Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 3é, Praha 2 Nové Město Vedoucí

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTE BRNO

24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTE BRNO telekomunikace informatika technologie aplikace 2015 01 Praktické zkušenosti s průmyslovými optovláknovými spoji str. 8 Témata konference Radiokomunikace 2014 str. 11 Optimalizace datových přenosů přes

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více