hasiči slavili hudbou a ukázkami své práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hasiči slavili hudbou a ukázkami své práce"

Transkript

1 Aktuálně z radnice Rada města sušice schválila na svém jednání dne 7. července přidělení grantů ve 2. kole Grantového programu města sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Rozpis přineseme v příštím vydání SN. Na jednání rady města 7. července byla také schválena závěrečná zpráva o výsledku inventarizace hmotného a nehmotného majetku a jeho příspěvkových organiza cí za rok Hodnota toho to majetku činí k téměř 2 miliardy korun. Při příš tím sčítání bude započten bazén a hodnota majetku města opět výrazně vzroste. spolupráce při zajišťování odběrů krve u dopravních přestupků bylo námětem pracovní schůzky, které se na radnici 8. července zúčastnili starosta města Bc. Petr Mottl, vedoucí územního odboru Poli cie ČR Klatovy plk. JUDr. Jan Myslivec, ředitel sušické ne mocnice Ing. Vladimír Sloup a vedoucí obvodního oddělení Policie ČR npor. Bc. Pavel Uxa. Bylo dohodnuto, že odběry ve všech případech zajistí sušická nemocnice. v 10. července proběhlo na radnici jednání ředitele spol. čevak a. s. ing. Jiřího Heřmana se zástupci města. Byla projednána možnost sta novení ceny vodného a stočné ho pro rok Na srpnovém jednání rady města bude podán návrh na snížení ceny vodného a stočného. Cena 7,00 Kč 24. ročník hasiči slavili hudbou a ukázkami své práce K významným oslavám Sboru dobrovolných hasičů v Sušici patří odnepaměti průvod městem a ukáz ky hasičského zásahu. Už po roce své existence v roce 1875 procháze li hasiči městem a s velkou slávou a uznáním předvedli na náměstí cvičný hasičský útok. Stejně tak letos 12. července 2014 u příležitosti oslav 140 let SDH Sušice se u hasičské zbrojnice zfor moval velký průvod hasičů z široké ho okolí. V čele útvaru kráčel velitel sušického sboru Luděk Klimenda, v průvodu byly neseny prapory sbo rů a vyhrával velký dechový or chestr vimperské ZUŠ. Trasa vedla nejprve k Památníku padlých. Zde byly na jejich počest položeny kvě tiny a zazněla státní hymna. Pak se průvod vydal přes náměstí do soko lovny, kde byla na programu slav nostní schůze. Do sálu byly vneseny prapo ry, ke stolu na pódium se usadili významní hosté a hlediště zaplni li dobrovolní hasiči z pozvaných sborů z Dobršína, Dlouhé Vsi, Chmelné, Svojšic, Volšov, Bílenic, Budětic, Kašperských Hor, Klatov, Kolince, Milínova, Nezdic, Nýrska, Rabí, Rejštejna, Soběšic, Strašína, Strážova a Velhartic. Všechny hos ty přivítal Milan Pokorný a předal slovo starostovi SDH Sušice Pavlo vi Jankovi. Ten promluvil o historii sboru a připomněl důležité zásahy v minulosti. Pak se slova ujal ředi tel územního odboru Klatovy Ha sičského záchranného sboru Plzeň ského kraje plk. Ing. Aleš Bucifal a zdůraznil význam současné práce hasičů při záchraně životů a majet ku občanů. Na tribuně byli dále pří tomni starosta města Bc. Petr Mottl Á ëské M R A F TRHY A ÁVKsoutûÏe UTN Û t H k u C VINA O prod TRA n ch Í PO vítûz I O N Á L N G E R 26.7., 23.8., a (sobota) 8:00 13:00 hod. na su ickém námûstí SOUTùÎ O NEJLEP Í SU ICKOU âesneâku Zahraje: Solovaãka (10:00-12:00) Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal V HERCE BUDE OBDAROVÁN! Kdo má zájem zúãastnit se soutûïe, nechè pfiinese svûj v tvor na námûstí v 10:00 hod. Pfiijìte i Vy a staàte se ãlenem poroty! uvnitř čísla najdete Zhodnocení školního roku na gymnáziu ředitelem i. Kratochvílem str. 2 Na náměstí se ukázala vzrůstající úroveň Šumavského strongmana str. 2 Město nabízí všem občanům možnost získat důležité informace zasláním zprávy sms str. 3 Pohled do zákulisí všech pěti uměleckých dílen Dramasterie 2014 str. 4 (město sbor dobrovolných hasičů zřizuje a podporuje), zástupci ha sičů partnerských měst německé ho Wenzenbachu a polské Chojny a družebního sboru z moravské Hroznové Lhoty, velitel Požární stanice Sušice npor. Petr Ježek a ze Sdružení hasičů Čech a Moravy a Slezska Václav Hulec, František Dlesk a Jaroslav Šimáček. Následně proběhlo dekorování praporů jed notlivých sborů pamětní stuhou a předání ocenění dobrovolným ha sičům sušického sboru. Za věrnost byli oceněni Becková Veronika, Kalivodová Jindra, Šroubová Soňa, Holeček Michal, Kareš Vlastimil a Skolek Tomáš za 10 let, Cibul ková Dana, Holá Marie, Muchová Vladěna, Vejstrková Helena, Cibul ka Radek, Holý Lubomír, Marou šek Zdeněk a Vejstrk Čeněk za 20 let, Janková Anna a Pálková Ma rie za 40 let a Hušák Jiří za 50 let členství. Vyznamenání a uznání za práci obdrželi: Löffelmannová Mo nika, Šroubová Soňa, Skolek To máš, Holý Lubomír, Becková Mi luše, Hubička Miroslav, Maroušek Zdeněk, Šmídl Václav, Beck Ro man, Bucifal Bohumír ml., Cibulka Milan, Janek Pavel, Kojzar Franti šek, Novák Zdeněk, Uldrych Jaro slav, Maršátová Miloslava, Mařík Miroslav, Hušák Jiří a in memoriam Bucifalová Marie a dále nečlenové sboru starosta Bc. Petr Mottl a ve doucí správního odboru Ing. Milan Gregor. Sbor má 127 členů. Na náměstí zatím návštěvní kům, kteří obdivovali historickou i současnou hasičskou záchranář skou techniku, vyhrávaly a tanco valy cimbálová muzika z Hroznové Lhoty, dechový orchestr a mažoret ky ze ZUŠ Vimperk. K vystavené technice dodává velitel Klimenda: Pro srovnání jsme vystavili všechny typy hasičských vozidel Tatra a další zásahovou techniku (plošina, člun, čtyřkolka atp.). Odpoledne přišly na řadu dyna mické ukázky. Nejprve nejmenší hasiči místního sboru pod vedením Bohumíra Bucifala ml. předvedli nefalšovaný požární útok. Nebýt právě hasičských slavností, mohl by dým valící se z 2. patra radnice vyvolat určité obavy. Ovšem v ten to den tak jen začínala další ze zají mavých ukázek práce dobrovolných i profesionálních hasičů. Evakuace osob z hořící budovy byla předvede na jednak oknem za pomoci výsuv ných žebříků a také vnitřkem objek tu za pomoci vyváděcích masek. Ve finále se otevřely dveře radnice a v oblacích dýmu vycházeli za vše obecného potlesku zachránění. Dnešní hasiči se ovšem věnu jí mnoha dalším činnostem, mezi které především patří zásahy při povodních a ostatních živelných po hromách, ekologických haváriích a dopravních nehodách. Další ukáz kou bylo proto vyproštění osoby z havarovaného a zaklíněného vozi dla. Aby se ke zraněné dostali, mu seli hasiči odstranit bouranému autu zadní okno a část střechy. Řidičku pak fixovali a šetrně přemístili na lehátko, kde si ji převzala zdravot nická záchranná služba, poskytla první pomoc a dopravila do sa nitky. Dále se diváci přesunuli ke třem historickým stříkačkám, které svedly souboj o nejlepší výkon. Svo je schopnosti předvedla čtyřmužná ruční stříkačka, koňská čtyřkolová stříkačka SDH Volšovy zmotorizo vaná v roce 1922 a parní stříkačka Smékal hasičů z Klatov, která hasi la Národní divadlo v roce Vý kony těchto krásných starých stro jů byly obdivuhodné, voda z hadic stříkala vysoko nad střechy domů a zkrápěla skotačící drobotinu. Po slední ukázkou se staly záchranné práce pomocí lana zavěšeného na visuté plošině. Hasiči předvedli zá chranu dětí i dospělého horolezce. Ukázky končily velkým aplausem mnoha set diváků. Vydařené oslavy přiblížily opět veřejnosti s velkým úspěchem práci hasičů. Sušický dobrovolný sbor dě kuje za podporu městskému úřadu, kulturnímu centru a sponzorům: Autodoprava Haidinger, Autopůj čovna J. Sulán, ČEVAK, a. s., Kora mex, a. s., Holub Kovošrot, s. r. o., Macháček MABET, s. r. o., Prů cha motorové nářadí, s. r. o., Pe kařství Bandur, spol. s r. o., Ponnath řezničtí mistři, s. r. o., Restaurace Zlatá Otava, Rumpold P, s. r. o. pro vozovna Sušice, Řeznictví Smetana, Solodoor, a. s., Spak Foods, s. r. o., Stavebniny Woodcote CZ. a. s. a ZKD Sušice. Součástí oslav byl i tradiční Memoriál Václava Buci fala, který se uskutečnil s týdenním předstihem (viz str. 9). text a foto Eduard Lískovec vzpomínka na Pavla svobodu spoluautora slavného sušického betléma str. 6 Fotbalisté áčka mají nového trenéra str. 8 Družstvo atletů tj sušice postoupi lo do baráže o 2. ligu str. 8 svá setkání s rozhlednou na svatoboru odhaluje u příležitosti jejích osmdesátin Emil Kintzl str. 11 s Marií Malou sejdeme z Kašperských Hor do tuškova a Opolence str. 11 Představ ujeme města DOUzELaGE 15. je Niederanven str. 12 Rekordní účast akce Kdo si hraje zlobí míň s celebritami na santosu str. 12 santos byl svědkem i vzácného vystoupení folklorních souborů z Ruska a Kostariky str. 12 TELEFON BEZ PAUŠÁLU p r o éh o azd k 14/2014 od O,60 Kč/min. Bezplatná infolinka:

2 strana 2 ŽáCi slavnostně zakončili ŠKOLNÍ DOCHázKU Rozloučení s žáky devátých tříd proběhlo na obou sušických základních školách. ZŠ T. G. Masaryka, která zahrnuje pracoviště v ul. Komenského a školu speciální, vyučovala v tomto roce 538 dětí ve 25 třídách. Z páté třídy odchází na gymnázium 9 dětí. 55 žáků vychází ze třech tříd devátého ročníku. Slavnostní rozloučení proběhlo tradičně před budovou školy. V příštím školním roce zasedne do lavic 42 prvňáčků. Na ZŠ Lerchova probíhalo vyučování ve 25 třídách pro 654 žáků. 10 dětí odchází z páté třídy na gymnázium a školní ústav opouští ve třech třídách 74 deváťáků, 3 osmáci a jeden sedmák. Na rozloučenou proběhlo v sokolovně slavnostní stužkování a deváté třídy si připravily kulturní vystoupení a filmovou prezentaci. Ve školním roce 2014/2015 otevře ZŠ Lerchova 4 třídy pro 94 prvňáčků. ED Šumavský strongman přitvrdil Při pohledu na třináct soutěžících, kteří nastoupili v sobotu odpoledne na sušickém náměstí v soutěži o titul Šumavský strongman 2014 (už IV. ročník) bylo divákům jasné, že letos půjde pěkně do tuhého. Open závod pro siláky se totiž odehrával v profesionálních váhách, nejlehčím závažím byla činka 70 kg kterou borci museli dostat nad hlavu jednou rukou, nejtěžší disciplínou (co do váhy) náklaďák o váze kolem 15 tun. Toho drobečka přitahovali na laně na čas na vzdálenost 20 metrů. Jednoručky byly hned dvě 70 a 90 kg, následoval mrtvý tah se 135 kg nápravou, 150 kg železná kláda. Tuhle trojkombinaci dokázalo komplet zvládnout pouze 5 závodníků, ostatní se s váhami prali statečně, ale většinou skončili na kládě. Do každé ruky 150 kg a jdeme! Kufry Farmers Walk opět na čas, vzdálenost 20 m. A aby naz nešli jen tak s holýma rukama, naložili si na ramena 350 kg hrazdu (Super Joke). Svaly napnuté k prasknutí, soustředění a... všichni zvládli! Pravda, u některých to bylo ono pomyslné dno, jiní vypadali, že jdou jen tak na procházku, ale i diváci, kterých se v horkém odpoledni sešlo kolem dvou stovek, viděli, že váha nářadí dává zabrat všem. V loňském roce se sušický (šumavský grizzly jak mu přezdívají na strongmanských soutěžích) Jiří Vytiska stal vítězem Českého poháru amatérů a na Mistrovství ČR mu jen o kousek unikl bronz. Postoupil mezi profesionály, kde jsou pochopitelně váhy opět o něčem jiném. Jako pořadatel Šumavského strongmana tedy také přitvrdil na jednotlivých disciplínách, ale závod je stále otevřený, aby měli šanci i amatérští siláci, kteří v pohárů amatérů bojují letos. Osvědčeným týmem, který do Sušice stabilně od začátku závodu jezdí, byl letos opět nepřekonatelný spíkr Leoš Kubeš a ostražitý rozhodčí (bývalý strongman) František Bauer. Oproti loňsku se letos diváci na sušickém náměstí výrazně více zapojili a fandili a podporovali všechny borce k lepším výkonům. Nejede vám auto? Tak jestli máte po ruce nějakého strongmana, poproste ho, ať do vás trochu strčí. Ale jen trochu! Oproti téměř patnáctitunovému náklaďáku je takový obyčejný osobáček docela hračka, tak opatrně. Zvedání auta vypadalo docela snadně, vítěz Čestmír Šíma v časovém limitu odlehčil zadní nápravě celkem 12. No, to bych přezouvat nechtěl, komentoval dvě obří pneumatiky jeden z diváků, když na plac pořadatelský tým připravil dvě lahůdky za sebou 500 kg a 800 kg. Kombinace pro závodníky? Tu lehčí převrátit třikrát, pak se pustit do té těžší. V téhle poslední disciplíně byli úspěšní pouze čtyři závodníci, jako první pokořil osmistovku právě Jirka Vytiska. Letos obsadil 4. místo, ale pokud se mu podaří i v následujícím roce na akci zajistit potřebné finanční prostředky, partnery a sponzory (všem jim patří poděkování za letošní pomoc, ať materiální, nebo finanční), pokusí se titul šumavského strongmana získat zpět do svých rukou. Rozhodně pomyslný klobouk dolů zaslouží celý pořadatelský tým Strongman klubu Sušice, protože jeho členové v rolích asistentů v rámci sobotního odpoledne nazvedali pěkných pár tisíc kil. Strongman sport si u nás i ve světě získává stále více příznivců. Tak věřme, že ti nejlepší se napřesrok znovu sejdou v Sušici! text a foto AS Kaleidoskop Děti vařily i zpívaly Letošní druhé Farmářské trhy patřily dětem. Školákům v sobotu 28. června právě začaly prázdniny a tak mohli z radosti navařit nějakou dobrotu a přinést ji do soutěže o nejlepší pokrm. Do poroty zasedli zástupci sušických školek a základních škol Jana Švelchová za ZŠ Lerchova, Miloslava Rubášová za ZŠ T. G. Masaryka, Marcela Javorská z MŠ Tylova a Václava Kurcová z MŠ Smetanova. Akci za město tradičně připravili Tomáš Zelený a Olga Melkusová. Tentokráte děti obstaraly i muziku, se známými hity vystoupila žákovská kapela Seventeen Day. Porota poctivě zhodnotila soutěžní pokrmy a moderátor Jarda Hlaváč vyhlásil vítěze. 4. místo obsadila se svými muffinami právě zpěvačka žákovské kapely Simona Švelchová. Vyšší počet bodů obdržely muffiny čokoládové od Heleny Šperlové a ještě lépe chutnaly Špagety dle kačera Donalda a jablkový závin od Karolíny Brányšové. Vítězem soutěže se stala Barbora Zelená s Jablečnými růžičkami. Odměněni byli všichni soutěžící, jejich kuchařská zručnost a odvaha přihlásit se do soutěže určitě ocenění zaslouží. Dospělí si zatím mohli opět nakoupit domácí ovoce, zeleninu, chléb, pečivo a další produkty. Příští Farmářské trhy se uskuteční 26. července a náměstí bude určitě bez upírů pokrmem, který může každý připravit a donést do soutěže, bude česnečka. text a foto ED Sušické noviny 14/2014 Ohlédnutí za uplynulým školním rokem na gymnáziu V 27. června se rozdáním ročníkových vysvědčení zavřely brány škol, pro studenty začaly dlouho očekávané prázdniny. Nastal konec školního roku 2013/14. Je čas ohlédnout se zpět a zhodnotit celoroční práci a úsilí studentů i pedagogů. Jsem rád, že se našim žákům i pedagogům podařilo navázat na úspěchy roků předchozích v různých soutěžích a olympiádách. Svými výsledky potvrdili zaměření naší školy gymnázium všeobecné, neboť jsme se úspěšně zapojili do soutěží přírodovědného, humanitního, ale i sportovního a uměleckého charakteru. Studenti reprezentovali výborně nejen sebe, svoji školu, ale i Město Sušice a Plzeňský kraj. A za to jim patří velké poděkování. Z nejvýznamnějších úspěchů je třeba připomenout účast studentů nižšího gymnázia družstva robotického kroužku na mezinárodní soutěži First Lego League. V pražském kole soutěže zvítězili a postoupili do evropského semifinále, kde obsadili celkové 6. místo. V informatických soutěžích naši žáci opět bodovali v kategoriích úpravy textů a používání kancelářských aplikací. T. Uhrová z IV.A a H. Stýblová ze VII.A dosáhly na vynikající 2. místo v ČR. Od letošního roku vyhlásilo MŠMS podporu technickému vzdělávání. Je potěšitelné, že i na tomto poli naši studenti uspěli. O. Uher ze 3.A, P. Krulec a P. Sýkora ze VII.A se zúčastnili 1. ročníku Technické olympiády. Se svým elektrokolem zvítězili a zaujali i na pražské přehlídce StreTechu. Na tomto místě je třeba poděkovat firmě Compotech za podporu a sponzoring jak robotického kroužku, tak i technického vzdělávání na naší škole. Na národní úrovni jsme zaznamenali úspěchy i v uměleckých soutěžích. V soutěži Photocontest se na 1. místě umístila I. Vycpálková ze VII.A a ve Fotoakademii získala 3. místo H. Baborová ze VI.A. V krajském kole Dějepisné soutěže se na 1. místě umístili a do finále mezinárodní soutěže v Chebu postoupili A. Roubová, V. Hlavatý z V.A a H. Šebestová ze VI.A. V soutěži o logo a maskota Letní olympiády dětí a mládeže 2015, vyhlášené Plzeňským krajem, patřil se svým logem mezi vítěze J. Baierl ze VI.A. V krajském finále Prezentiády obhájily 1. místo žákyně IV.A J. Koppová, K. Prančlová a P. Tomášková. V informatických soutěžích se v kraji na 2. místě umístili A. Chocová z IV.A, P. Krulec ze VII. A a J. Hodná z VIII.A. Ani v jazykových soutěžích a olympiádách jsme nezůstali pozadu. Na 2. místě v kraji se ve svých kategoriích umístili T. Le Viet z III.A, D. Viet Tu Be ze VI.A a A. Ron z III.A německý jazyk, V. Hrečínová z V.A španělský jazyk a J. Vichrová ze VII.A francouzský jazyk. Neztratilo se ani družstvo našich orientačních běžců, které získalo v krajském kole 3. místo. Řada studentů zvítězila v soutěžích a olympiádách okresní úrovně. Jsou to P. Mejstřík z III.A matematika, B. Spěváčková z IV.A biologie, A. Vlachová z VIII.A a P. Tomášková z IV.A český jazyk, D. Tesař z IV.A anglický jazyk a K. Sloupová ze VII.A ve fotosoutěži. Přínosem pro studenty je jejich zapojení do různých projektů. Tradičně se žáci zapojují do projektu Studenti čtou a píšou noviny. Probíhal jazykový projekt Comenius Isolation a společný projekt s žáky partnerské Realschule Kötzting. Tradiční je i zapojení do projektu Euregio Gastschuljahr, který umožňuje strávit školní rok našim žákům na bavorských gymnáziích. Letos se zúčastnili 3 studenti. Kromě toho 2 studentky VII.A využily obdobný projet a studovaly ve Francii. Žáci školy se aktivně zapojují i do kulturního dění ve městě. Slet čarodějnic, Majáles, Dramasterie. Podílíme se i na pořádání oslav významných výročí jako je 28. říjen, 17. listopad či letošní Poděkování NP Šumava Chtěla bych za hartmanickou školu poděkovat pracovníkům informačních center NP Šumava. Jsme jejich partnerskou školou a minimálně jednou za měsíc se s nimi setkáváme na akcích, které pro nás připravují Den Země, komentované výlety, hry v přírodě, semináře ve škole a celoroční soutěž NP ve školních lavicích, kroužky, pracovní listy, drobné dárky KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 26. června se MŠ a ZŠ v Dlouhé Vsi tradičně loučila s uplynulým školním rokem. Proč tradičně? Na to je odpověď jednoduchá. Protože škola pořádá každý rok předposlední den školni docházky sportovní odpoledne pro děti a rodiče. A jak to bylo letos? Trochu jsme ošidili sport a více se věnovali výtvarnému umění. Díky občanskému sdružení Šumava sobě jsme se dostali k zajímavým informacím z oblasti Koncert pro Václava Havla. Zapomenout nesmím ani na vznik studentského Divadla Bezejména, u jehož zrodu stál V. Löffelmann. Studenti školy se podíleli i na řadě charitativních akcí, např. Srdíčkové dny či Mikulášská besídka pro Sdružení Petrklíč. V letošním roce skládalo maturitní zkoušku 52 studentů. 17 prospělo s vyznamenáním, 32 prospělo a 3 neprospěli. I letos se potvrdilo, že jedině soustavná a cílevědomá práce vede k úspěchu. Věřím, že vědomosti a návyky získané během studia na gymnáziu zúročí i při studiu na vysokých školách. Během školního roku byly dokončeny i 2 investiční akce výměna střešní krytiny a vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy. Poslední stavební akcí, která o letošních prázdninách proběhne, je rekonstrukce a modernizace chemické laboratoře. Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům z pedagogického sboru, i všem zaměstnancům školy za práci, kterou pro školu a studenty odvádějí. Je to práce náročná, zodpovědná a mnohdy vyčerpávající. Dovolená, která je teď čeká, je opravdu zasloužená a věřím, že během července a srpna načerpají tolik potřebné síly pro nový školní rok 2014/2015. Poděkování zaslouží i hlavní sponzoři školy, kterými jsou Compotech, ZKD Sušice, Aster Pharma Sušice, Koramex a.s, FixNet, s.r.o a Stavby Vichr s.r.o, MUDr. Jiří Choc, MUDr. Hana Kloučková. Žákům školy přeji slunečné, pomalu utíkající prázdniny a v pondělí 1. září 2014 na shledanou. Mgr. Ivan Kratochvíl ředitel školy a propagační materiál je jen částečný výčet přínosu pro naše žáky. Vždy jsou velice laskaví, zábavní, milí, trpěliví a bez akcí pořádaných národním parkem si už nedovedeme školní rok vůbec představit. Děti akce baví a utužují si tak zájem a znalosti o regionální ekologii. Přeji všem z NP Šumava mnoho elánu, dobrých nápadů a pohodu v další práci. Dagmar Hraničková ekologie a také k tomu zjištění, že PET láhve nejsou jen do kontejneru. Nůžky a svíčky nám stačily k tomu, abychom vytvořili úžasnou vázu s květinami, kterou vidíte na fotografii. Pomohly nám také maminky a všechny nás to bavilo. Nakonec si s námi rodiče zahráli fotbal a pak už nezbylo nic jiného než si pochutnat na opečených vuřtech. V bylo vysvědčení a hurá na prázdniny! ZŠ a MŠ Dlouhá Ves

3 Sušické noviny 14/2014 strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 23. června 2014 Rada města schválila zhotovitele akce Sušice, MŠ Smetanova oprava sociálního zařízení firmu Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873, Sušice s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, tj ,19 Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Rada města schválila zhotovitele akce Sušice, MŠ Tylova oprava sociálního zařízení firmu Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, Sušice s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy na akci Sušice ul. Mírová a Družstevní stavební úpravy kanalizace, kterým se prodloužila termín dokončení díla a pověřila starostu města jeho podpisem. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: Výměna oken v objektu čp. 132, Nábřeží J. Seitze, Sušice podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Truhlářství Tomáš Boublík, Pod Svatoborem 54, Sušice, Martin Škopek Truhlářství, Pod Vodojemem 1201, Sušice, Jan Prexl Truhlářství, Velký vrch 942, Blatná. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o., Na Hrázi 270, Sušice, IČ , schválila účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o. za rok Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o., Na Hrázi 270, Sušice, IČ , schválila použití a zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši ,47 Kč takto: příděl do zákonného rezervního fondu 2.200,- Kč, příděl do SF ,- Kč, nerozdělený zisk minulých let 57,47 Kč. Rada města vzala na vědomí informaci o řešení informačního/ mediálního systému v objektu Bazén Sušice. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na starostové našli společné téma Projekt Obce sobě úspěšně rozproudil diskusi o budoucí podobě meziobecní spolupráce. Po celé republice v těchto dnech probíhají tzv. První oficiální setkání představitelů obcí v územních obvodech ORP, zapojených do Projektu meziobecní spolupráce. Poslední červnový týden se takové setkání uskutečnilo i v Sušici. Projekt meziobecní spolupráce, zkráceně také nazývaný Obce sobě, se nedávno přehoupl do své druhé poloviny. Setkání představitelů obcí má za úkol zhodnotit dosavadní práce na projektu, diskutovat provedené analýzy problémů v území a nastínit možné varianty jejich řešení a také vybrat tzv. volitelné téma. Dosud byly analyticky a v návrhových řešeních zpracovány oblasti předškolního a základního školního vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství. Prvního oficiálního setkání se zúčastnilo 13 ze 30 starostů spádové oblasti ORP Sušice, pětičlenný realizační tým projektu a hosté zástupce nositele projektu SMO ČR a tématický expert na zvolenou oblast. Od začátku projektu proběhlo v Sušici několik neoficiálních setkání se starosty měst a obcí náležejících do spádové oblasti ORP Sušice. Na nich byly hodnoceny a zpracovávány výše uvedené tři oblasti, pro vytvoření ucelené rozvojové strategie měli starostové zvolit i oblast poslední čtvrtou. Jak z předchozích diskusí vyplynulo, byla by jí oblast cestovního ruchu, což se také potvrdilo při oficiálním hlasování, kdy toto téma odsouhlasili jednohlasně. Analýza oblasti se bude zabývat cestovním ruchem z více pohledů: stávající možnosti a jejich využívání > varianty rozšíření; chybějící atraktivity pro moderního turistu (adrenalinové & relaxační & zážitkové (rybaření) & wellness & fitness & poznávací); dopravní infrastruktura včetně dopravní obslužnosti; prostupnost územím; vytváření nových pracovních míst; zkvalitnění a rozšíření služeb cestovního ruchu atd. Obce navazují spolupráci dobrovolně. Jejich starostové nejlépe vědí, co potřebují a jaká spojení a spolupráce je pro ně výhodná a jaká nikoliv. V rámci prvního oficiálního setkání se odehrála také diskuse o institu cionalizaci meziobecní spolupráce na Sušicku vznik Dobrovolného svazku obcí Sušicko subjektu, který by meziobecní spolupráci koordinoval a realizoval. Pro jeho vznik se vyjádřila většina z přítomných starostů. Mimo jiné v diskusi zaznělo, že by bylo třeba nastavit meziobecní spolupráci na bázi pravidelných setkávání a konzultaci nejen veřejnosprávních záležitostí. Intenzivní meziobecní spolupráce s kvalitním managementem by byla vítanou pomocí v jejich práci. Celá spádová oblast ORP Sušice má obyvatel, což je v případě uskutečňování rozvojových aktivit podstatně větší ekonomická i vyjednávací síla, než postavení jednotlivé malé obce. I z tohoto faktu vychází návrh na vytvoření nového dobrovolného svazku obcí. A. Staňková, koordinátor projektu informace o dění ve městě Vážení spoluobčané. Ve snaze zlepšit a zkvalitnit informovanost obyvatel, Vám město Sušice od nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Tento den bude zahájen provoz sms infokanálu města, který umožní zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o: plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení? plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu? uzavírkách místních komunikací? termínech mimořádných svozů odpadu? termínech konání zasedání zastupitelstva města? mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.? a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě? Zajistěte si tyto informace tím, že se od ZAREGISTRUJETE k jejich odběru! Jak? online SMS kou Jak registrovat online? Pomocí webového registračního formuláře. Od najdete na webových stránkách městského úřadu odkaz. Pomocí tohoto formuláře můžete svou registraci kdykoli v budoucnu upravit, změnit nebo zrušit. Jak se zaregistrovat pomocí sms? Registrace k odběru SMS zpráv bude rovněž možná od SMS je třeba napsat ve tvaru, který se odvíjí od Vašeho bydliště. Bydlíte li přímo v Sušici: REGistRUJmezeraJMENOmezera PRiJMENimezerasUŠiCEmezeraULiCEmezeraCisLOPOPisNE Pro obyvatele místních částí (Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy, Vrabcov a Záluží) je SMS ve tvaru: REGistRUJmezeraJMENOmezera PRiJMENimezeraNazEvMistNiCastimezeraCisLOPOPisNE víceslovné názvy místních částí oddělte mezerou pro registraci budovy s evidenčním číslem je potřeba za číslo popis né přidat mezeru a slovo EVID SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic. Zrušení služby lze provést zasláním SMS ve tvaru: ODREGistRUJ na číslo SMS InfoKanálu: sms Podatelna komunikace s úřadem pomocí sms zpráv: Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení! Pokud s námi chcete komunikovat, můžete využít SMS podatelny: SMS ve tvaru: PmezeratEXtzPRavY odešlete na číslo sms infokanálu: Pro občany, kteří nevyužívají mobilní telefon umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla volejte od : nebo zašlete e mail s žádostí o registraci na V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. Další informace získáte na webových stránkách městského úřadu -JL- Ještě k výstavbě Kauflandu... V minulých novinách bylo panem starostou sděleno občanům jasné stanovisko k výstavbě Kauflandu v areálu Sola v článku Postoj starosty zůstává stejný. Petr Mottl se ztotožňuje se zájmy investora a domnívá se, že výstavba megalomanského obchodního centra je v tuto chvíli jediné reálné řešení. Mám ráda komplexní informace, a proto je potřeba čtenářům říci, že firma Fuertes Development, s.r.o., která má eminentní zájem v Sušici Kaufland postavit, je jedním z největších sponzorů ODS. Sám jednatel firmy Ing. Zdeněk Přichystal ke sponzoringu řekl (viz zprávy.aktualne.cz ): Dlouhodobě podporuji pravicovou politiku a jsme členy ODS, vysvětluje dar jeden z majitelů Přichystal. Podporoval jsem již dříve nespočetně akcí ODS, ohňostroje, sportovní aktivity. Možná po tomto sdělení budou občané na záměr výstavby Kauflandu v Sušici nahlížet poněkud jinak. Milena Stárková vyjádření starosty V reakci na příspěvek paní Stárkové opakovaně uvádím, že se neztotožňuji se zájmy tohoto investora, ale domnívám se, že je lepší i tato revitalizace areálu bývalého Sola, byť přetavená na obchodní centrum, než ho nechat dál chátrat v této podobě. Dosud nikdo nenabídl jiné, lepší a reálné řešení. To je komplexní pohled z druhé strany. Navíc návrh na vydání usnesení o stavební uzávěře předložil na zastupitelstvu Tomáš Zelený člen ODS a také proti schválení návrhu na uzávěru se hlasovalo napříč politickým spektrem. Aktuální zprávy z roku 2009 nepovažuji v této věci za relevantní a vidím v této souvislosti pouze průhlednou snahu o zviditelnění se za každou cenu v předvolebním období. Petr Mottl PrOhlídky SuŠice S PrůvOdcem Zveme Vás na pravidelné pondělní prohlídky města Sušice určené pro širokou veřejnost v termínech: červenec srpen prohlídka města sraz v 10 hod. před radnicí prohlídka církevních památek sraz ve 14 hod. před radnicí výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 3+1 Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt i. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1164, sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 8.43 m 2, WC 1.03 m 2, koupelna 2.88 m 2, komora 2.53 m 2, šatna 2.28 m 2, balkon 4.39 m 2, sklep 5.40 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt i. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1160, sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň m 2, WC 1.03 m 2, koupelna 2.86 m 2, balkon 6.02 m 2, sklep 2.88 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.10 do 9.20 hod. Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt i. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1158, sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň m 2, WC 1.03 m 2, koupelna 2.86 m 2, balkon 6.02 m 2, sklep 2.88 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.20 do 9.30 hod. Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt ii. ktg.), ul. Dlouhoveská, čp. 238, sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň m 2, 1. pokoj m 2, 2. pokoj m 2, 3. pokoj m 2, předsíň 9.00 m 2, WC 1.44 m 2, koupelna 3.60 m 2, sklep 7.30 m 2. Celková rozloha bytu m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.50 do hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 vyjdou sušické noviny až upozorňujeme všechny zájemce, že výzva k podání nabídky na pronájem bytů v srpnu 2014 bude uveřejněna od na internetových stránkách Města sušice, na úřední desce a na Městském úřadě v sušici ve 4. patře, č. dveří LK- veřejné projednání územního plánu Zaplněná zasedací místnost sušické radnice se stala v pondělí 30. června dějištěm veřejného projednávání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Sušice. Akci připravil Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sušice a jeho zástupce Ing. Miroslav Špirk představil veřejnosti přítomné zpracovatele územního plánu z pražské společnosti AF CityPlan. Tato firma začala na novém územním plánu pracovat v dubnu O hlavních zásadách plánování (stanovení zátopových oblastí a např. oblastí nad úrovní vodojemu 525 m n. m.) a dopravním řešení promluvil Ing. Ondřej Kyp. Probíralo se zejména umístění plánovaného nového mostu přes Otavu, jeho napojení na nové i místní komunikace a také křížení se železniční tratí. Ing. Arch. Martin Wedell seznamoval přítomné s architektonickou koncepcí a Ing. Hana Ali představila území z hlediska životního prostředí. Za určeného zastupitele města se do jednání zapojovala Ing. Kateřina Ronová. Následovala diskuze, ve které se občané nejprve vyjadřovali ke koncepčnímu řešení plánu a zástupci města a zpracovatele odpovídali na dotazy. Ředitel společnosti Solodoor Ing. Martin Dozrál vystoupil s dotazy ohledně omezení velikosti prodejní plochy na m 2 a navrhoval plochu zvětšit na m 2. Dále se řešily požadavky jednotlivých vlastníků drobných pozemků. Nejbouřlivější diskuze probíhala ohledně statku v Záluží a z plánu vyplývající možnosti jeho dalšího rozšíření. Jiné dotazy směřovaly na možnost začlenění dalšího území pro rekreaci. Zpracovatelé vysvětlili, že takové pozemky by měly na vazovat na stávající zástavbu. Projednávání se protáhlo téměř na 3,5 hodiny a pak ještě do sedmi dnů mohly být uplatněny písemné námitky dotčených vlastníků pozemků a staveb. Eduard Lískovec

4 strana 4 Kulturní aktuality košatá a plodná byla dramasterie 2014 Týdenní studium v uměleckých dílnách končilo závěrečným večerem na Santosu, ve kterém účastníci předvedli, co se za naučili. Nejprve vystoupily děti dramatické dílny Mileny Vrhelové, která společnou práci krátce představila: Ve stromech za loukou u břehu řeky jsme si v pondělí vybudovali základnu my nejmladší: Kája Fausto vá, Eliška Kurcová, Klárka Mottlová, Zuzka Bauerová, Eliška Káňová, Ondra Jarolímek, František Prášek, Fanda Weiss, Filip Faust a Tadeáš Novák. Společně jsme se vydali po stopách Birlibána, po celý týden putovali světem fantazie a o své pouti sehráli i závěrečné sobotní představení Z deníku Dramasterie Báječně jsme si to užili, pobavili sebe i diváky a proto Dramasterii na zdar! Po té byla vystaveny obrázky z výtvarné dílny, kterou vedl a okomentoval Miroslav Šisler: Tématem byla perspektiva zobrazovaného prostoru či objektu. Účastníci používali především kresebné techniky (tužka, perokresba, akvarel). Předmětem zobrazování byl prostor revitalizovaného ostrova Santos, areál hradu Velhartice a zahrada zámku ve Volšovech. Aktéři dílny projevili zjevný zájem o výtvarný projev včetně zanícení a kolegiality. Výstupy této dílny je možné shlédnout od do na zámku ve Volšovech. Dále Alena Štréblová představila pokročilé absolventy hereckého výcviku a dodává: Naším záměrem během pěti dní divadelní dílny byla snaha představit v kostce způsob práce v profesionálním divadle. Pracovali jsme intenzivně, téměř osm hodin denně. Soustředili jsme se na techniky pohybové, zaměřené na orientaci v prostoru a na vzájemné vnímání partnera, či skupiny. Zkusili jsme, co to znamená vybudovat na jevišti situaci, jak pracovat s rytmem představení, jak na sebe vzájemně reagovat a nerušit při tom ostatní spoluhráče. Nahlédli jsme do podstaty práce s textem, a ukázali si možnosti, jak jeden a týž text lze vyložit mnoha a mnoha způsoby, z čehož na závěr vznikly jednotlivé etudy, které diváci měli možnost shlédnout. Do Sušice se vždycky rádi vracíme, protože je to místo s velkým kulturním potenciálem, který se tu neztrácí, ale spíše rozrůstá, také díky aktivitám, jakou je např. DRAMASTE- RIE. Je to pro nás velmi zajímavé a inspirativní také proto, že většina zúčastněných už měla hereckou a muzikantskou zkušenost s vystupováním před lidmi. Pak se na Santosu představila činohra Vokno a po setmění byly promítány výsledky fotogafické dílny, jejíž téma prozrazuje Veronika Vlková Kohoutová (Tvůrčí skupina Šumák): Fotografie krajiny i portrétů spojovalo tentokrát společné téma řeka. Fotili jsme ve dne v noci. Právě fotografie tzv. intermediální krajiny vznikly v nočních hodinách za pomocí baterek, svíček a dalších svítilen. Pokud jste neviděli prezentaci na Santosu, budete mít příležitost prohlédnout si fotografie od do v Galerii Branka. Tímto vás srdečně zveme! Věříme, že i letos byla dílna přínosná a těšíme se na další účastníky v příštím roce. Nejste nám šumák Čarodějné námluvy Vokna představujeme na konec. Před sedmnácti lety uvedená televizní pohádková komedie sloužila této činoherní dílně jako předloha k expresnímu nastudování. Do pohádkového rámce vestavěná humorná zápletka s vtipnými dialogy bavila na Santosu malé i velké. Ke strhující atmosféře přispěly podstatnou měrou herecké výkony, přestože k nastudování měli protagonisté necelý týden. Zejména král obveseloval obecenstvo svými nezaměnitelnými hláškami a byl stejně jako ve foto Veronika Kohoutová-Vlková filmu Petr Nárožný ústřední osobností. Souboru Vokno vede Milena Naglmüllerová a Bohumila Skrbková, které pro čtenáře Sušických novin zodpověděly několik otázek: Jak vůbec došlo ke vzniku příležitostného divadla Vokno? Prozatímní divadlo Vokno vzniklo před 6 lety právě z činoherní dílny Dramasterie. Název přišel až později. Zjistili jsme, že nás společné setkávání baví a že bychom se mohli v rámci Dramasterie vždycky sejít, nastudovat jedno představení a s ním pak vystoupit nejen při Dramasterii, ale když se to povede, tak třeba u na Sušických slavnostech. Nejsme pravidelné divadlo, nescházíme se v průběhu celého roku, protože vytížení každého je značné. A většina členů dojíždí jen na víkendy. Obsazení také není pokaždé stejné. V šesti představeních, která jsme nacvičili, se také vystřídalo poměrně značné množství studentů a absolventů Gymnázia v Sušici. Letošní obsazení: Marie Divišová Bálková (královna), Helena Dudová (princezna), Kristýna Marková (čarodějnice), Karel Sedlecký (princ), Vojtěch Löffelmann (král), Zdeněk Straka (číšník s přízvukem), Luděk Naglmüller (číšník a komoří princezny). Soubor je složen z mladých, ale už zkušených ochotníků. Liší se nějak vaše role lektorů od práce divadelního režiséra? V podstatě ne. Jen jsme k tomu ještě rekvizitářky, choreografky, kulisáci, nápovědky. Kolik času jste věnovali přípravě? Vzhledem k tomu, že někteří naši členové již pracují, někteří studují mimo Sušici, tak nám nezbývá nic jiného, než intenzívní trénink. Nácviku věnujeme 2 dny a pak ještě Než jsme se nadáli, uplynulo pět let. Naše pěvecká rodina se opět rozrostla. Mnozí vodí do sboru nejen své děti, ale i své vnuky. Někteří dál zpívají v dospěláckých sborech, někteří sami řídí sbor ve svém působišti. Také Sušický dětský sbor se má stále k světu. Rozrostl se tak, že dosavadní čtyři sbormistři nevědí kam dřív skočit. Milena s Jarkou stále dovádějí s Broučky a o Vánocích i s jejich rodiči. Oba Jeníci se Sluníčky a Včelkami stále dokazují, že zpívat se může naučit každý. 2 zkoušky. No, a herci se učí texty ve volných chvílích. Generálku jsme měli v sobotu na Santosu. Jakým způsobem představení vznikalo sledovali jste třeba společně předlohu? Touto cestou se snažíme nejít. Nechceme, aby naši herci kopírovali herce profesionální. Někdy se tomu nelze vyvarovat když hrajete Saturnina nebo Světáky, což jsou notoricky známé filmy, tak se vám pan Vízner, Brodský nebo Iva Janžurová do výrazu dostane. Ale neděláme to záměrně. Připravíme scénář, promyslíme, kdo se na jakou roli bude hodit, vymyslíme kulisy, kostýmy, hudební předěly, tanečky a jdeme na to. Letos se ve všech dílnách opravdu hodně pracovalo, ale nebolelo to. Když pracujete s příjemnými a tvořivými lidmi, tak to tak bývá. (Tvořivost je prý jako pomlázka - splétá se z intelektu, znalostí, způsobu myšlení, struktury osobnosti ) A tento týden se to díky našim svěřencům splétalo jedna radost. úvod, otázky a ostatní foto Eduard Lískovec 45 let sds Sušické noviny 14/2014 Důležité je očím skryté, ohlédnutí za festivalem Mount Kašperk 2014 První letošní červencový víkend se v chrámu sv. Markéty v Kašperských Horách konal třetí ročník festivalu křesťanské populární huby Mount Kašperk Chrámové varhany měly volno, které měly v plánu strávit někde u vody nebo podle vzoru kostelních zvonů jednou za rok odlétnout do Říma. Nakonec však zůstaly, protože si nemohly nechat ujít žádného z účinkujících, jejichž výběr letos opravdu stál za to. Páteční podvečer zahájila folková šansoniérka Eva Henychová. Eva Henychová je osamělý poutník, který zpívá o mlhách nad cestou, a když zpívá, mlha se zvedá a člověk otevřeného srdce na chvíli vidí dál. Písnička končí, mlha padá, vidění však zůstává a my v něm jako ve stříbrném zrcadle nacházíme sami sebe. Po Evě Henychové patři večer české rockové legendě Romanovi Dragounovi. V rámci turné k vydání alba Piano doprovází Roman Dragoun na klávesy takto sám sebe. Jeho hudba tím však nikterak neztrácí na své dramatičnosti, spíše naopak. Jednotlivé skladby dostávají uhrančivě melancholický až meditativní nádech a umocňující naléhavost duchovně laděných poetických textů. Roman Dragoun se nám představil v roli zpívajícího básníka, vytrhujícího člověka z časoprostorových souvislostí všedního dne. Závěr večera, resp. první hodiny mladé páteční noci, obstarala pražská rocková skupin Citová záležitost, která za ta léta v Kašperských Horách tak nějak zdomácněla. Chválit Boha a jeho dílo bychom měli vždy tím, co nejlépe umíme a co nám jde přímo od srdce a pokud to něco je rock, tak netřeba pochybovat o tom, že i andělé na nebeském kůru hrají na kytary a umí se do jejich strun pořádně opřít. Život je pestrý, barevný, rozmanitý a překvapující a víra, má li být živá, musí být také taková. Sobotní odpoledne patřilo nejprve hartmanickému folk rockovému duu 6strun. Následoval soubor NO E MI z Vlachova Březí s pásmem nazvaný Čas, doplněným působivou videoprojekcí. Celek vyznívá velmi emotivně a nejedna slza uvázla na krajíčku. Dalším účinkujícím byl Páter Vavřinec Skýpala a jeho skupin Miriam pohybující se na pomezí folku, folk rocku a art rocku. Jejich hudba umí být zvláště na Dopis všem bývalým členům sušického dětského sboru A nejen to, Včelky rok co rok obhajují Zlaté pásmo! Hlavňák se rozrostl na dosud nevídaný počet osmdesáti pěvců. Je to i tím, že vznikli Chlapi SDS, kteří zpívají samostatně, anebo s děvčaty jako sbor smíšený. Hlavní sbor přivezl v roce 2012 z amerického města Cincinnati dvě stříbra a jeden bronz. V soutěži středoškolských sborů Opava Cantat vyzpíval zlato a stříbro. Tyhle úspěchy mají na svědomí Jeník s Pepčou, Andrejkou a Čámou. Festival Je kraj, kde voní tráva proběhl letos již podesáté. Prezidentka Áža s výborem SP SDS jej zorganizovala také na zlatou medaili. Tak tedy, milí bejvaláci, chcete li se opět sejít a zazpívat, rezervujte si soboty 30. srpna a 20. září! V novém sále ZUŠ zvaném Káčko, propojeném se ZUŠ chodbou, proběhnou od zkoušky. V sobotu 4. října dopoledne v Sokolovně generálka, odpoledne v v Sokolovně koncert všech oddělení, večer v Sokolovně od společenský léhavá, aniž by se člověk cítil být k něčemu nucen a to, co nám možná ještě před chvílí ani nepřišlo na mysl, zdá se být najednou možné. Pro někoho bylo možná překvapením, že jsme do našeho programu zařadili skupinu Los Gitanos Rubios, hrající andaluskou lidovou hudbu s texty Frederico Garcia Lorcy. Po prvních tónech však bylo zřejmé, že naše volba byla správná a že nám právě tahle překvapující barva na naší hudební paletě chyběla. Posledním bodem odpoledního programu byla vokálně instrumentální skupina Druhý pokus z Kašperských Hor, která doprovází rytmické mše v naší farnosti. Večerní program pak zahájil písničkář od srdce Petr Minář s programem Důležité je očím skryté inspirovaným knihou de Saint Exupéryho Malý princ. Okolo dvacáté hodiny explodovalo v chrámu sv. Markéty T N T. Pražské duo Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček soustřeďující se na interpretaci goospelů a spirituálů předvedli vystoupení, které nelze popsat jinak než jako explozi. Sami o sobě říkají, že jejich hudba je silou dynamitu či trinitrotoluenu, a pak ztišením jarního vánku. Poslední kapelou, která vystoupila na festivalu Mount Kašperk 2014, byl klatovský spirituál Zebedeus. Své vystoupení pojali netradičně akusticky a v komorní atmosféře pozdního sobotního podvečera dotvořili pestrou, rozmanitou a překvapující hudební paletu do podoby, která snad některým z těch, kteří tu s námi chvíli poseděli nebo třeba jen prošli kolem, otevřela srdce. Vlastně nám jde především o to, aby holka nebo kluk s kytarou, kteří chtějí to nevypověditelné v sobě vyzpívat, věděli, že u nás najdou své místo, dveře i srdce otevřená. Na shledanou na festivalu Mount Kašperk 2015! Alena Bernardová večer bejvaláků. Pokud bude zájem, mohou sólisté zpěváci či instrumentalisté vystoupit v v ve Smetanově sále gymnázia na samostatném koncertě. Po nich ve dostanou prostor v Tradičním kloubu různé sestavy kapel beatových. Za sbormistry a výbor SDS váš Pepča Baierl P.S. Ozvěte se mailem a sdělte své návrhy a požadavky!!! Vy, kteří chcete vystoupit v, ozvěte se do konce července.

5 Sušické noviny 14/2014 Přehled akcí strana 5 Sušice 19. července od 16 hod. Ostrov Santos 20. července od 11 hod. Ostrov Santos Piknik na santosu s dětským divadlem hod. Dětské divadlo,,otesánek hod. Dětské divadlo,,paleček 26. července od 14 hod. Ostrov Santos Prázdninová večerní rokotéka Jardy Hlaváče 2. srpna Ostrov Santos Šumava against 2014 hudební festival hrají: Požadovaný stav mysli, Dead City Radio, Conoped, Blue Screen of Dead 3. srpna od 9.30 hod. Zimní stadion Sušice Memoriál Rendy Vachouška info na str. 9 Hokejbalový turnaj za účastí profitýmů z ČR 3. srpna od 18 hod. Galerie Sirkus Sušice Lenka sýkorová zlatíčka vernisáž výstavy srpna od 6 a 17 hod. Sušice, Rabí, Velhartice Balonové setkání info Jan Křížek, tel srpna od 15 hod. Ostrov Santos POKLaDNa kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KaFE sirkus, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod GaLERiE sirkus po pá 8 16 hod., so ne hod. Josef seidel foto Šumavy do 2. srpna KD sokolovna, t. G. Masaryka 120, sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN otevřeno: pondělí, středa , hod , hod. čtvrtek, , hod Městská knihovna sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy sušice náměstí Svobody 40, tel., fax e mail: výstava Kouzelný svět panenek do 22. srpna Městské informační centrum budova radnice tel , e mail: do je otevřeno po pá 9 17 hod. přestávka hod. so 9 14 hod., ne 9 14 hod. (do ) Radnice sušice 6. patro do abstrakce obrazy Marty Hostkové od 3. do 29. srpna region hartmanice HORsKá synagoga Hartmanice otevřeno denně mimo pondělí 9 18 hod. tel , DOBRá voda U HaRtMaNiC Muzeum Dr. Šimona adlera tel otevřeno denně kromě po a hod. Expozice kultury a tradic židovské menšiny kašperské hory července Hudební Festival Na konci světa 3. ročník Vystoupí kapely: Skakalak, Kabaret Kajbar, Strong Coffe, Delikvence 11, Strýčkova zahrádka a jiné. Informace na ww.nakoncisveta.net srpna kostel Panny Marie Sněžné Poutní slavnosti Panny Marie sněžné mše, procesí, koncert Spirituál Kvintetu 2. 8., 20 hod. Městské kulturní a info. středisko po pá 9 12 hod. a hod., tel Muzeum Šumavy galerie sobota 10 12, hod. výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš Žihobce MUzEUM LaMBERsKá stezka tel po pá: 9 17 hod., so, ne: hod. výstava kočárky z let doplněné o dobové panenky, pokojíčky a další hračky. výstava Fauna a flora amatérských fotografů obojí do 31. července výstava K. Pecla albánie výstava obrazů simonetty Šmídové obojí do 31. srpna GaLERiE NEtOPÝR Výstava Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20. století 19. července od 14. hod. Otevření finského kulturního centra stella POLaRis Vernisáž výstavy Pekka Vehviläinen 23. srpna od 19 hod. kostel v Žihobcích Pellant trio smyčcový koncert Srní 16. srpna od 10 hod. Hauswaldská kaple Poutní slavnosti Hauswaldské Panny Marie za doprovodu sušické dechovky Solovačka hod. česko německá mše sv. v kostele Nejsvětější trojice hod. Poutní koncert Modlitba za Šumavu, účinkují P. Tomas van Zavrel a Toník Yetti Jelínek 15 hod. žehnání poutníkům Podmokly od úplňku do úplňku otevřená bylinná zahrada 1. srpna od 20 hod. KD Podmokly 100 OPEN let od vzniku GARDEN i. světové války VOLŠOVY přednáška a 12. beseda července s PhDr srpna Ladislavem 2014 Čepičkou Zveme vás do parku u zámku ve Volšovech, kde můžete volně relaxovat, občerstvit se a poznávat právě rostoucí bylinky. Při workshopech budeme společně tvořit a vyrábět bylinné lektvary pro zdraví. volšovy 12. července 10. srpna park u zámku ve Volšovech od úplňku do úplňku otevřená bylinná zahrada OPEN GARDEN VOLŠOVY 12. ZAHRADNÍ července - SLAVNOST 10. srpna 2014 sobota 12. července od 14:00 Zveme vás do parku u zámku ve Volšovech, kde můžete volně relaxovat, občerstvit Koncert Fabric se a Relations, poznávat výstava, právě performance, rostoucí bylinky. oheň, Při nabídka workshopech bylin a řemeslných budeme společně výrobků, tvořit hry pro a děti vyrábět i dospělé, bylinné čajovna lektvary a jiné pro dobroty. zdraví. WORKSHOPY Výroba produktů z bylinek, batika a tvorba z přírodního materiálu začíná vždy ve 14:00 na zámku ve dnech 14.7., 26.7., 28.7., 4.8., 9.8. ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ neděle 10. srpna od 18:00 oslava květin a oheň při úplňku Vstupné do zahrady, zámku a na workshopy dobrovolné. Za podpory města Sušice pořádá Oblastní charita Sušice, na adrese Volšovy 1. V parku denně čajové občerstvení, sociální zázemí i pro osoby s postižením. Kontakt: facebook, července Zámek Volšovy info str. 7 ZAHRADNÍ SLAVNOST sobota 12. července od 14:00 Koncert Fabric Relations, výstava, performance, oheň, nabídka bylin a řemeslných výrobků, hry pro děti i dospělé, čajovna a jiné dobroty. WORKSHOPY Výroba produktů z bylinek, batika a tvorba z přírodního materiálu začíná 18. vždy ve :00 července na zámku 2014 ve dnech 14.7., 26.7., 28.7., 4.8., 9.8. ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ neděle 10. srpna od 18:00 oslava květin a oheň při úplňku Vstupné do zahrady, zámku a na workshopy dobrovolné. Za podpory města Sušice pořádá Oblastní charita Sušice, na adrese Volšovy 1. V parku denně čajové občerstvení, sociální zázemí i pro osoby s postižením. zámek Volšovy a okolí Kontakt: facebook, PÁTEK :00-21:00 - společné zahájení, přednáška a beseda - Václav Cílek, Ridina Ahmedová SOBOTA :30 - CELODENNÍ VÝPRAVA KRAJINOU S VÁCLAVEM CÍLKEM - určeno široké veřejnosti, sraz před zámkem v 7:15 19:00 ZAHRADNÍ SLAVNOST V ZÁMECKÉM PARKU - v případě deště v zámku hudba: Jill trio - tango nuevo/klatovy, Alex&Jerome - pop-acoustic/písek, jam-session, (po)šumavské dobroty - gourmetský stánek U mlsné kozy, čajovna, oheň... NEDĚLE :30-16:30 HLASOVÝ WORKSHOP SE ZPĚVAČKOU RIDINOU AHMEDOVOU - práce s hlasem v krajině inspirovaná sobotní výpravou Václav Cílek je geolog, klimatolog, esejista, autor řady knih věnovaných krajině a popularizátor vědy. Ridina Ahmedová je zpěvačka českého, ruského židovského a súdánského původu, zajímá se o možnosti lidského hlasu. Je zakladatelkou projektu Hlasohled. Pátek + sobota: vstupné dobrovolné Neděle: cena dílny je 520,- Kč, registrace předem na u: (max 20 osob) 16. srpna od 16 hod. Rozhledna Svatobor Oslavy 80. narozenin rozhledny laserova show, sbor Svatobor, Karavana Swingers Band, Non Limit 17. srpna od 10 hod. Stadion TJ Sušice Běh podél Otavy Memoriál Ing. Adolfa Donáta 23. srpna od 14 hod. Ostrov Santos Prázdninová večerní rokotéka Jardy Hlaváče 24. srpna od 10 hod. Stadion TJ Sušice Oblastní mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje družstev mužů v atletice 4. kolo sušické kulturní centrum, p. o. sirkus, Příkopy 178, Sušice: ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod., čtvrtek , hod , hod. Galerie Branka srpna Dramasterie 2014 výstava prací z workshopu PŘiPRavUJEME: 30. srpna od 15 hod. Ostrov Santos letní kino NA SANTOSu začátky ve hod Příběh kmotra Podraz Beetlejuice Pulp Fiction: Historky z podsvětí Revival Tahle země neni pro starý strašínská jeskyně otevírací doba: červenec a srpen: út ne hod. dlouhá ves 26. července od 13 hod. hasičské hřiště 3. Dechovkový festival více na str. 6 Hrají: Vrchovanka z Mrákova, Skalanka, Doubravanka z Jámy, Solovačka velhartice července od 10 hod. náměstí před kostelem Pouť s kulturním programem a řemeslným trhem více informací na s laskou.cz horažďovice 25. července od 19 hod. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery: Klavírní trio hráčů Pražské komorní filharmonie července od 8 hod. Oslavy Jmenin města 27. července od 15 hod. KD Horažďovice Posezení s písničkou hraje Jan Vondrášek 1. srpna od 19 hod. Městské muzeum Ševčíkovy hudební večery: Hudba shakespearovy doby Brian Wright a pěvkyně Jarmila Chaloupková koncert 20. ročníku Zámeckého hud. léta srpna XXXv. EPLcond Rally agropa 2014 Informace na stránkách 15. srpna od hod. KD Horažďovice tradiční pouťová zábava s kapelou Parkán Akce probíhá ve spolupráci organizací Rašelina-kulturní spolek, Hlasohled, Oblastní charita Sušice, za finanční podporu děkujeme Nadaci Život umělce a Městu Sušice hrady RABÍ tel , od 20 hod koncert Karla Plíhala Rabský floutek začátky v 15 hodin Studio dell arte O zvědavém slůněti LokVar Malá mořská víla Studio Damúza Trpasličí pohádka KAŠPERK tel Nový prohlídkový okruh Život na hradě července noční prohlídky hradu srpna od 21 hod. William shakespeare: Romeo a Julie V hlavní roli Matouš Ruml a Tereza Rumlová srpna od 21 hod. Cyrano Divadlo Kašpar Hrají Martin Hofmann a Jitka Čvančarová srpna týden oživené historie Den umění, řemesel a dovedností VELHARTICE tel července od 14 hod. vernisáž a setkání s tomášem záborcem autor výstavy Dřevomaleb s jeho hudebními hosty 15 hod. koncert skupin Deratizéři a Potokap července a 31. července 2. srpna tradiční noční kostýmované prohlídky Renesanční alegorické příběhy. Vstupenky možné rezervovat na telefonu: srpna od 10 hod. Štíty stříbrného lva Středověký hrad a vojenské ležení před hradbami, rytířský turnaj, ukázky ranhojičství.

6 strana 6 Společenská kronika Sušické noviny 14/2014 Dne 12. července tomu byl rok, co zemřel náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček pan Jaroslav Pokorný. S bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcera Hana, vnuci Martin a Tomáš a vnučka Sandra s rodinou. Dne 15. července uplynulo 10 let od úmrtí pana Josefa soukupa z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají manželka a děti Josef a Ivana s rodinami. Dne 18. července vzpomínám 115. výročí narození mého otce primáře MUDr. Jakuba skály. Zde v Sušici působil jako závodní lékař v továrně SOLO v letech Na základě příkazu německých úřadů mu byl zkrácen úvazek a otec musel odejít do Škodových závodů v Plzni, kam dojížděl. Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Dne 29. července si připomeneme 2. smutné výročí, kdy nás opustila naše milovaná kamarádka, paní Elfrída zíková z Albrechtic. Za každého, kdo jí měl rád Jana Švarcová. Spí, má-li sen, je krásný. Zdá se ji o těch, které milovala a kteří milovali ji. Dne 13. července uplynul již sedmý smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan Jaroslav Lerch ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Dcery Věra a Jaroslava s rodinami. Nic z toho dobrého a krásného, co jste učinili se neztratí. Všechno zůstane. Dne 15. července uplynuly 2 roky od úmrtí paní anny Brožovské a 20. července tomu bude 5 let, co nás opustil pan Karel Brožovský. Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání... Dne 16. července jsme vzpomněli patnáct let od úmrtí paní Jaroslavy trnkové ze Sušice. Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami. Před 100 lety se v Sušici 22. července 1914 narodila moje maminka Marie Podroužková rozená Benešová (a 21. srpna tomu bude 86 let od narození její sestry Miloslavy Sládkové). S láskou vzpomíná Jana s rodinou. Dne 2. srpna to bude devět let, kdy od nás navždy odešla paní Františka Marešová ze Sušice. Vzpomínají manžel, syn s rodinou a ostatní příbuzní. vzpomínky Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad. Sotva už na světě někdo se najde, kdo by jak maminka nás měl rád. Dne 9. srpna vzpomeneme 12. smutného výročí, kdy navždy odešla z rodinného kruhu naše drahá, paní Božena Hrabová ze Sušice. Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami. Vzpomínka na Pavla Svobodu, jednoho z autorů Sušického mechanického betléma Letos v listopadu tomu již bude deset let, kdy byl tento unikátní betlém, který vznikl během desetiměsíčního úsilí dvou Šumavských řezbářů, pana Karla Tittla a Pavla Svobody, představen veřejnosti. Bohužel Pavel Svoboda se již tohoto výročí nedožil. Zemřel po dlouhé, těžké nemoci dne 7. května ve věku 47 let. Dovolte mi prosím (po laskavém svolení manželky Olgy), napsat několik slov. Tyto řádky budou věnovány vzpomínce jeho práce, která tu po něm zůstala na obdiv i pro další generace. Pavel Svoboda se narodil v Sušici v roce Již od útlého dětství se věnoval malování, jeho malířské nadání během svého života prohluboval a zdokonaloval. Vyučil jako strojní zámečník. Své zkušenosti nabyté učením celá léta uplatňoval jako mechanik v továrně SOLO Sušice. Ve svém volném čase ale stále maloval. Tvorba na papír mu postupem času přestala stačit, a proto začal pozvolna a nesměle vyřezávat. Jak sám říkal, tvorba ze dřeva ho naplňovala a velmi bavila. Vyřezaných postaviček začalo přibývat a od roku 1998 se Pavel Svoboda naplno věnuje svému koníčku řezbařině. V roce 2003 Pavel Svoboda vyhledal Karla Tittla, který v té době žil na Horské Kvildě, kde tvořil a pracoval. Ve svých myšlenkách Pavel choval nápad, vytvořit dílo, jež by charakterizovalo krajinu, jemu tak drahou. Jak to tak bývá, řezbáři se spřátelili, a společnými silami se rozhodli pro realizaci Pavlova nápadu. Z počátku to byl smělý nápad, který si nenacházel příliš pochopení. Později, díky píli a urputnosti se přece jen začalo na přípravných pracích dělat. Během deseti měsíců vzniklo dílo opravdu nevídané, co do rozměrů, tak i kvality a nápaditosti provedení. Pavel Svoboda v tomto společném díle měl kromě řezbářských prací, zcela ve své kompetenci barevné provedení objektů a postav, prostorové řešení a pohony jednotlivých postaviček v betlému. O celý složitý mechanismus různých hejblátek a pohonů se do posledních sil staral. Ještě malá poznámka. Kamarádi, přátelé a manželka Olga mají jedno přání. V Pavlově dílně zůstala rozdělaná práce a různá vyřezaná dílka. U příležitosti desetiletého výročí představení Sušického mechanického betléma veřejnosti, by tyto výrobky mohly být vystaveny a prezentovány jako vzpomínka na Pavla Svobodu. Bylo by hezké toto přání, například ve spolupráci s Museem Šumavy v Sušici, splnit. Tyto řádky jsou věnovány vzpomínce na výjimečného člověka, který tomuto dílu dal kus svého já. My i naše děti, a doufám, že i jejich děti se budou hrdě dívat na betlém, ve kterém jsou nenásilně připomenuty tradice a zvyky staré Šumavy, tak jak tu žili a tvořili naši předci. Autoři se snažili o věrný obraz staré Šumavy a je již jen na nás, jak si toto poselství přebereme. Moc děkuji za tichou vzpomínku na člověka, který jako spoluautor vytvořil dílo, který si získává věhlas nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Bc. Helena Vejstrková, Sušice Blahopřání Nejromantičtější příběh není Romeo a Julie, kteří spolu zemřeli, ale babička s dědou, kteří spolu zestárli. Dne 2. července oslavili manželé Marie a Jaroslav vrhelovi 65 let společného života. Hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších 65 let přejí děti s rodinami a přátelé. Ikona Každý čtvrtek (až do 4. září) můžete na Andělíčku od hod. slyšet zpěvy z komunity Taizé, kterými se připojujeme ke společné prosbě za mír ve světě a přátelství mezi všemi lidmi. Zpěvy budou u této Ikony přátelství, která pochází ze 6. století z Egypta a její originál je uložen v pařížském Louvre. Od r putuje po naší vlasti a je pro náš národ symbolem a výzvou k úsilí o navazování a prohlubování přátelství mezi všemi lidmi. Ikona bude putovat po Sušici až do září, můžete ji také někdy vidět v kostele sv. Václava nebo i v některé rodině. -DV- Pojeďte s námi......na divadlo 29. srpna sluha DvOU PáNŮ Carlo Goldoni Objednané vstupenky si vyzvedávejte v KD Sokolovna...na výlet 19. července BERCHtEsGaDEN ORLÍ HNÍzDO KÖNiGssEE 16. srpna NEUsCHWaNstEiN MNiCHOv prohlídka nejnavaštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 13. září NORiMBERK WaLHaLLa germánský slavín procházka historickým centrem města, návštěva Muzea hraček WaLHaLLa sín slávy v budově postavená dle vzoru aténského Pantheonu busty a pamětní desky osobností německé historie. 6. prosince vánoční vídeň procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole, načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích. REDaKCE sušických NOviN a PŘEDPRODEJ vstupenek Na KULtURNÍ a společenské akce, KURzY a výlety sídlí v sokolovně na adrese: t. G. Masaryka 120, sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře. Předprodej: , redakce: Termíny vydání Sušických novin do července 2014 uzávěrka datum vydání č srpna 29. srpna č září 12. září č září 26. září č října 10. října č října 24. října č října 7. listopadu č listopadu 21. listopadu č listopadu 5. prosince. č prosince 19. prosince. TANeČNí kurz PrO dospělé (mírně pokročilé) pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových bude probíhat od do vždy ve čtvrtek od hod. ve velkém sále kd Sokolovna. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna nebo na telefonním čísle do 15. září kurz TANeČNí A SPOleČeNSkÉ výchovy Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež po ukončení základní školy bude probíhat v měsících září listopad 2014 vždy v od hod. v sále kd Sokolovna Sušice. Do kurzu již přijímáme pouze chlapce. dosud neuhrazené rezervace budou po zrušeny! V Dlouhé Vsi u Sušice pořádáme 3. dechovkový festival! V sobotu 26. července se na dlouhoveském hasičském hřišti u řeky představí čtveřice dechových kapel. Těšit se můžete na Vrchovanku z Mrákova, Doubravanku z Jámi,Skalanku ze Švihova a nemůže chybět ani Solovačka ze Sušice. Všechny kapely se představí na krytém pódiu. Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení, toalety a v případě nepřízně počasí i velké stany. Na místo konání tam i zpět vás ze Sušice odveze autobus. Vstupné je pouze 150 Kč na celé odpoledne. Autobus je zdarma,stejně jako parkování přímo v areálu. Přijďte si poslechnout kvalitní hudbu a napomoci tak organizátorům obnovit tradici české lidové muziky. Tento festival se již stal významnou kulturní akcí, jak v obci tak i v regionu Odjezd autobusu: Sušice (penzion pro seniory u Letiště) časový rozvrh: Vrchovanka z Mrákova Doubravanka z Jámi Skalanka ze Švihova Solovačka ze Sušice Pořádá obec Dlouhá Ves ve spolupráci s SDH. GAlerie SirkuS SuŠice Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. ZVEME VÁS: Po fotografiích Josefa Seidela připravuje produkce galerie SIRKUS výstavu plzeňské malířky Lenky sýkorové zlatíčka. Vernisáž proběhne v neděli 3. srpna od 18.hod.

7 Sušické noviny 14/2014 Kultura strana 7 s KRaJiNOU Zveme Vás na ojedinělou kulturně zážitkovou akci S KRAJINOU. Tato třídenní akce, která se koná v areálu volšovského zámku a okolí, nabídne návštěvníkům propojení zážitků všech smyslů, a to přímo v krajině! Přijdou si na své poutníci, milovníci přírody, hudby, dobrého jídla a nevšedních zážitků. Celým víkendem nás provedou RNDr. Václav Cílek známý geolog, klimatolog, autor mnoha knih a popularizátor vědy, a Ridina Ahmedová zpěvačka českého, ruského, židovského a súdánského původu, která se zajímá o možnosti lidského hlasu. Již v se oba představí na společné besedě a bude tak zahájen společný víkend. Druhý den v sobotu se společně s Václavem Cílkem a jeho vyprávěním vydáme okolní pošumavskou krajinou do míst známých i neznámých (Mouřenec...). Sobotní večer bude následně patřit zahradní slavnosti: příjemné hudbě / klatovské JILL TRIO/, dobrému jídlu, zpracováním a sdílením zážitků, relaxu a společnému jam session vedenému muzikantem Jardou Kořánem. V neděli se představí Ridina Ahmedová na jejím workshopu, kdy se bude pracovat s hlasem přímo v krajině. Workshop bude inspirován sobotní výpravou. Dílna je omezená počtem účastníků a je nutná předchozí rezervace na u Ostatní akce jsou zcela přístupné široké veřejnosti. Přijměte srdečné pozvání. Věříme, že si společně s námi tento víkend užijete a prožijete S KRA JINOU, všemi smysly. Akce probíhá ve spolupráci organizací Rašelina kulturní spolek, Hlasohled a Oblastní charita Sušice, za finanční podporu děkujeme Nadaci Život umělce a Městu Sušice. Petra Hoblová knihovna Vážení čtenáři, chtěli byste se podílet na utváření knihovního fondu naší knihovny? Pokud si myslíte, že v naší knihovně chybí nějaká kniha, napište na s předmětem Chci tuto knihu. Tituly, o které bude největší zájem, pro Vás rádi zakoupíme. Městská knihovna Sušice OkÉNkO POmOci Caritas v Kolinci Sportovní areál v Kolinci, zurčící řeka Ostružná, horký letní den a Oblastní charita Sušice se poprvé vydává na Dny městyse Kolinec, aby prezentovala informace o službách, které poskytuje v této lokalitě. U příležitosti slavnostního otevření nově zrevitalizovaného kolineckého koupaliště jsme si pro veřejnost připravili informační stánek s herním koutkem pro děti i seniory. Kromě informací se v průběhu akce nabízely i medové perníčky, které napekli naši klienti v Domě s pečovatelskou službou v Kašperských horách. Celý sportovní areál v tento den ožil zvídavými návštěvníky a mnozí z nich se zastavili i u našeho stánku, aby se dozvěděli o charitním středisku v Kolinci, nebo přispěli na chod naší neziskové organizace prostřednictvím koupě perníčků. Obzvlášť milá pro nás byla setkání s lidmi, kterým pomáháme žít co nejdéle doma se svými rodinami. Oblastní charita Sušice až do roku 2012 zajišťovala sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Kolinci a okolí ze střediska v Sušici. Na začátku roku 2013 se zde díky vstřícnosti a podpoře starosty Mgr. Pavla Prince podařilo získat prostory pro vlastní středisko. Před několika málo dny zaznamenalo detašované pracoviště charity v Kolinci další posun vpřed a přestěhovalo se do nového a většího kancelářského prostoru v přízemí úřadu městyse Kolinec. Nové prostory jistě ocení nejen naši zaměstnanci, ale i klienti bezplatného sociálního poradenství, které je veřejnosti poskytováno nově každé v době od 13 do 16 hodin. Doufáme, že se na nás obyvatelé Kolince a blízkého okolí vždy budou obracet s důvěrou v situacích, kdy budou potřebovat naši pomoc. Za Oblastní charitu Sušice Sarah Sofia Huikari červenec 18 sobota 19 neděle 20 pondělí středa 23 čtvrtek sobota 26 neděle 27 pondělí středa 30 čtvrtek 31 srpen 1 sobota 2 neděle 3 pondělí 4 5 středa 6 Jak vycvičit draka 2 (3D) USA, 105 min., 130/110 Kč, dab. Zvonilka a piráti USA, 78 min., 80 Kč, dab Úsvit planety opic USA, 130 min., 120 Kč, titul Grace, kněžna Monacká Tři mušketýři FRA/USA/BLG/ITA, 103 min., divadelní přenos, 150 Kč 100 kč, titulky Bella a Sebastián FRA, 95 min., 80 Kč, dab. Něžné vlny ČR, 96 min., 80 Kč Rio 2 USA, 101 min., 80 Kč, dab. Díra u Hanušovic ČR, 102 min., 120 Kč Šmoulové 2 USA, 105 min., 70 Kč, dab. Zloba Královna černé magie USA, 97 min., 80 Kč, dab. Khumba ZAF, 85 min., 100 Kč, dab. 12 let v řetězech USA/GBR, 134 min., 80 Kč, tit. Úsvit planety opic USA, 130 min., 120 Kč, titul. Hvězdy nám nepřály USA, 125 min., 110 Kč, titulky Chraň nás od zlého USA, 112 min., 120 Kč, titulky Arcibiskup Bezák Zbohom SLK, 90 min., 100/80 Kč pro členy FK Transformers: Zánik (3D) USA/CHIN, 165 min., 130 Kč, dab. Hercules: The Thracian wars (3D) USA, 95 min., 150 Kč, dab. Mikulášovy patálie na prázdninách FRA, 97 min., 100 Kč, dab. Díra u Hanušovic ČR, 102 min., 120 Kč Noe USA, 138 min., 80 Kč, dab. Chraň nás od zlého USA, 112 min., 120 Kč, tit. Hercules: The Thracian wars USA, 95 min., 110 Kč, titulky Je vysoký muž šťastný? Animovaná konverzace s Noamem Chomským FRA, 88 min., 100/80 Kč pro členy FK, titulky Zejtra napořád ČR/SR, 100 min., 120 Kč X-Men: Budoucí minulost (3D) USA, 132 min., 120 Kč, dab. Letadla 2: Hasiči a záchranáři (3D) USA, 84 min., 155/135 Kč, dab. Očista: Anarchie USA., 98 min., 110 Kč, titulky Pojedeme k moři ČR, 90 min., 80 Kč Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel SWE, 114 min., 80 Kč, titulky Pompeje (3D) CAN/GER, 102 min., 120 Kč, dab. čtvrtek 7 8 sobota 9 neděle 10 pondělí středa 13 čtvrtek sobota 16 neděle 17 pondělí středa 20 čtvrtek sobota 23 neděle 24 pondělí středa 27 čtvrtek Vejška ČR, 85 min., 80 Kč Letadla 2: Hasiči a záchranáři USA, 84 min., 120/100 Kč, dab. Velká oříšková loupež CAN/USA/KOR, 80 Kč, dab. Tři bratři ČR/DAN 86 min., 130/110 Já Padouch 2 USA 98 min., 80 Kč, dab. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců FRA/BLG, 89 min., 80 Kč, dab. Tři bratři ČR/DAN 86 min., 130/110 Letadla 2: Hasiči a záchranáři (3D) USA, 84 min., 130 Kč, dab. Mikulášovy patálie na prázdninách FRA, 97 min., 100 Kč, dab. Ostře sledované vlaky ČR, 92 min., 90/70 Kč pro členy FK Hercules: The Thracian wars USA, 95 min., 110 Kč, dab. V oku tornáda USA, 90 min., 100 Kč, titulky Mikulášovy patálie na prázdninách FRA, 97 min., 100 Kč, dab. Godzilla USA/JAP, 123 min., 80 Kč, tit. Parádně pokecal ČR, 100 Kč Captain America: Návrat prvního Avengera (3D) USA, 136 min., 130 Kč, dab. V oku tornáda USA, 90 min., 100 Kč, titulky Loft HOL, 108 min., 100/80 Kč pro členy FK, titulky Strážci Galaxie (3D) USA, 122 min., 155/135 Kč, dab. Expendables: Postradatelní 3 USA, 110 Kč, titulky Letadla 2: Hasiči a záchranáři (3D) USA, 84 min., 130 Kč, dab. Díra u Hanušovic ČR, 102 min., 110 Kč Amazing Spider-Man 2 USA, 142 min., 80 Kč, dab. Parádně pokecal ČR, 100 Kč Strážci Galaxie (3D) USA, 122 min., 155/135 Kč, dab Hořící keř ČR/POL, 206 min., 80 Kč 22 Jump Street USA, 122 min., 80 Kč, titulky Expendables: Postradatelní 3 USA, 110 Kč, titulky Ptačí úlet USA, 85 min., 60 Kč, dab. Strážci Galaxie USA, 122 min., 120 Kč, dab. Zejtra napořád ČR/SR, 100 min., 100 Kč Všiváci ČR, 98 min., 100 Kč Tři bratři ČR/DAN 86 min., 130/110 Kč Ida POL, 80 min., 100/80 Kč pro členy FK Expendables: Postradatelní 3 USA, 110 Kč, titulky

8 strana 8 tři sušické kroky k vítězství aneb ohlédnutí za jarní částí oblastního mistrovství družstev mužů V úvodu ohlédnutí za letošní jarní částí atletické soutěže družstev mužů je potěšitelné konstatování, že sušické družstvo vykročilo již od prvního kola za celkovým vítězstvím. V letošním roce je pozitivní i stabilní účast závodníků. Mezi 15 až 16 startujícími jsou letité opory týmu, ale především také mladé naděje sbírající cenné zkušenosti mezi staršími závodníky. Sušické družstvo má v tomto roce přihlášeno 31 závodníků, včetně pomoci dvojice zkušených závodníků AC Domažlice a šestice nadějných juniorů ASK Slavia Praha. Starat se o týmové naladění je letos skutečně odměnou, protože všichni závodníci pravidelně vyjíždějící k jednotlivým kolům soutěže prokazují atletické srdce na pravém místě. Prvé kolo v neděli na školním stadionu v Chodově bylo především soubojem s vůlí. Převážnou část závodu provázel chladný vítr a vydatný déšť, přesto již po prvé hodině závodu (po překážkách, kouli, dálce, 800 m a 3000 m) byli sušičtí atleti o 20 bodů v čele a do konce časového pořadu své vedení zvyšovali. Atleti Sušice v Chodově zvítězili v sedmi disciplínách, přičemž nejúspěšněji obsadili závod ve skoku dalekém, kde získali celkem 30 bodů: 2. místo Jan Miksa 5,85 m, 3. Filip Trnka 5,73 m, 4. Jan Stejskal 5,63 m, 5. Tomáš Stejskal 5,60 m, MB David Petrák 5,56m, 13. Martin Kotál 4,80 m, 14. Radek Rajtmajer 4,75 m. V nastupující generaci sušického mužstva stojí za připomenutí nejlepší osobní výkony Radka Rajtmajera na 400 m za 62,59 s a Karla Hanzlíka na 800 m za 2:16,47 min. jimiž obsadili svorně 8. místo. Závěrečné štafety byly dramatickým závodem až do cílové pásky. Sušice zvítězila o 100 bodů před druhým Chodovem. Druhé kolo v neděli proběhlo již za vlídnějšího počasí v Nýřanech. I zde sušičtí předvedli své silné disciplíny. Hned v úvodu dne vtrhli vítězně do závodu na 400 m překážek Skvělá sezóna pro Fk Budětice 2012!!! Jaro 2012 hřiště Pačejov při zápase s Hradešicemi. Poprvé se zde začíná hovořit o tom, že od příští sezóny nastupuje nový klub FK Budětice. A názor? Pánové, těm mladým klukům dávám tak rok, dva a pak to položí. Budětickou hospodou U Šafandů po rozhodujícím vítězství nad Kolincem 1:0 zní hurónský křik Třetí třída, třetí třída... Nečekané a o to milé překvapení připravil loňský nováček na mapě fotbalového pošumaví pro své fanoušky jednoznačně s obrovským náskokem vyhrál IV.B. třídu a postoupil výše. A na piedestalu úspěchu se vyhřívá trenér Zbyněk Chmelík, který obětavě týden co týden dojíždí do Budětic z Plzně. Ochotně mi odpověděl na několik otázek: Vedoucí družstva Petr Bukovský s vytrvalcem Honzou Sedláčkem a nadějným sušickým žákem Kájou Hanzlíkem (vlevo). a dál dosáhli na nejlepší výsledky především ve sprintech, středních a vytrvaleckých tratích zásluhou Martina Kopeckého, Pavla Štěpáníka a Jana Sedláčka. Přestože sušičtí v tomto kole zvítězili jen v šesti disciplínách, tak zejména solidním obsazením dalších bodovaných míst na 1500 m (3. Karel Hanzlík 5:02,40 min. a 5. Zdeněk Forster 5:17,23 min.), ve výšce (2. Daniel Sekyra 1,81 m, 4. Filip Trnka 1,71m a 8. Jan Miksa 1,61 m), tyči (2. Tomáš Stejskal 3,40 m) a dálce (2. Jan Miksa 5,96 m, 3. Filip Trnka 5,89 m, 12. Radek Rajtmajer 4,90 m, 13. Martin Kotál 4,86 m) usadilo sušické družstvo v čele soutěže. Nejvíce, celkem 29 bodů, v tomto kole přinesl družstvu tentokrát trojskok: 2. místo Daniel Sekyra 11,58 m, 3. Pavel Štěpáník 11,24 m, 6. Jan Stejskal 10,86 m, 7. Karel Hanzlík 10,84 m, 8. Dominik Tesař 10,65 m, 9. Martin Kotál 9,69 m. Výkony starších žáků na 7. až 9. místě si v tomto závodě zaslouží naši pochvalu. Bohužel mimo soutěž dosáhl Filip Trnka osobního maxima v oštěpu výkonem 49,12 m. Závěrečná štafeta na 4x400 m, ve které Sušice obsadila časem 4:03,99 min. 2. místo ve složení Kotál, Rajtmajer, Jak hodnotíš uplynulou sezónu? Jedná se o úspěch nejen fotbalového klubu, ale celých Budětic. Návštěvy nám mohou závidět i týmy z podstatně vyšších soutěžích. Ale popravdě, již po loňském 3. místě jsme tušili, že budeme hlavním favoritem. Jak se tým změnil ve srovnání s loňskem? Především psychicky. Většina výsledků byla těsná, tým se vyhnul zbytečným exesům, byl trpělivý a především, stal se skutečným týmem. Loňský rok jsme začínali, hráči v ostatních týmech spolu hrají léta a tohle nám evidentně chybělo. Koho by si vyzdvihl? Skoro všichni šli výkonnostně nahoru. Především si vážím, že Štěpáník a Tesař, již pouze potvrdila opakované vítězství, tentokrát o 60 bodů před Mílaři Domažlice. Ideální závodní podmínky přineslo třetí kolo, v neděli na městském stadionu v Plzni, který místy připomínal červenobílé hemžení. Závodníci Sušice zvítězili ve většině disciplín, do kterých nastoupili a potvrdili tak své vedení v soutěži vítězstvím o 90 bodů, tentokrát nad atlety z Nýřan. Pavel Štěpáník předvedl obětavý výkon a zvítězil na 400 i 800 m, Jan Stejskal ve finále běhu na 100 m (o pouhé 0,02 s za os. rekordem), přičemž v tyči své osobní maximum vyrovnal, zlepšení na 110 m překážek zaznamenal Daniel Sekyra. Dalšího zlepšení ze starších žáků dosáhl Karel Hanzlík na 1500 m 3. místem za 4:53,93 min. a Daniel Havel v dálce a na 200 m. Štafety 4x100 m završily sušický triumf v maximálním bodovém zisku ze všech kol tohoto ročníku (253 b.) průběžný stav soutěže je v závěru článku. Družstvo Sušice se tak po třech kolech stalo již v předstihu vítězem oblastního mistrovství ročníku 2014 s právem postupu do baráže o 2. Atletickou ligu. Výsledek by však neměl být nadměrně přeceňován, protože jej v podstatné míře pro Sušici vybojovali hostující závodníci. Přesto je třeba na tomto místě poděkovat stabilní opoře týmu Pavlu Štěpáníkovi a dalším pravidelným účastníkům soutěže, dále je třeba našim starším žákům popřát hodně příležitostí k nabírání dalších atletických zkušeností, protože oni jsou naše naděje a budoucnost. Celková tabulka po 3. kole 1. TJ Sušice 679,5/18 2. Mílaři Domažlice 382/10 3. Atletclub Nýřany 379/10 4. SKP Rapid Sport Plzeň 372 pomocných bodů/10 hl. bodů 5. AK Škoda Plzeň B 272,5/8 6. ŠAK Chodov260/6 Za soutěží se ohlédl: Petr Bukovský vedoucí družstva atletů TJ Sušice hráči byli ochopni přistoupit k fotbalu trochu jinak, než byli doposud zvyklí. Velkou posilou pro nás v letošní sezóně byly příchody kreativního záložníka J. Tušinovského a důrazného obránce F. Švehly. Nyní půjdete o level výše, troufáte si? Nechci být přehnaným optimistou, až čas ukáže, jak jsme na tom. Ale osobně se toho vůbec nebojím a jsem přesvědčen, že můžeme uspět. Je to pro nás další výzva, na kterou se těšíme. Zbyňku, gratuluji k úspěchu a přeji mnoho štěstí ve 3. třídě. Místo závěru: Hřiště v Myslívě, kde Budětice vítězí 0:1. Chlapci, co v té 3. třídě chcete dělat, příští rok tu budete zase s námi. Že by zase omyl? R.Töpfer foto: D. Töpferová a archiv klubu Sušické noviny 14/2014 Fotbalisté mají nového trenéra, Sušici povede písecký voříšek Dny bezvládí skončily. Fotbalisté sušického áčka už znají jméno nového šéfa lavičky. Do druhé sezony v divizi tým povede Jaroslav Voříšek, dosavadní trenér píseckého dorostu. V Sušici nahradil Jana Staňka, který s předstihem avizoval, že ve funkci končí. Zbytek realizačního týmu se nemění, přípravu zahájily též všechny klíčové opory mužstva. Najít trenéra odpovídajícího divizní úrovni nebylo vůbec jednoduché. Ale povedlo se. Těsně před startem letní přípravy se Sušice dohodla s Jaroslavem Voříškem, který naposledy působil v Písku. Vybírání trenéra bylo hodně náročné. Bylo složité najít v okolí takového člověka, co by splňoval požadovaná kritéria a měl podobnou filozofii, kterou vyznával Jan Staněk. Jsme rádi, že jsme se s panem Voříškem dohodli, uvedl předseda oddílu TJ Sušice Vratislav Krulich. Voříšek mimo jiné týmy hrál fotbal v juniorce tehdejší Škody Plzeň, kde se potkal i s Janem Staňkem. Trénoval Svéradice, naposledy působil u dorostu v Písku. Je majitelem nejvyšší trenérské licence, trenérství dokonce vystudoval proběhl na tenisových kurtech již tradiční ročník tenisového turnaje pro děti (neregistrované hráče). Pro letošní rok se sešlo 22 dětí, od nejmladší účastnice 5,5 roku až po skupinu 13 ti letých, kteří předváděli již kvalitní celodvorcový tenis. Počasí příliš nepřálo, ale hlášený déšť zaútočil až po obědě, kdy nejstarší hráči některé boje svedli v nepříjemném lijáku. Přesto vytrvali a bojovali až do konce. Přinášíme výsledky: 4. skupina (r. n ): 1. David Piwetz a Nicole Kripnerová (rovnost vítězných bodů), 2. Anetka Balidtová, 3. Emilka Pokorná, 4. Eva Rebstöcková. Zvláštní ocenění obdržela nejmladší účastnice Wendy Sulanová (2008). 3. skupina (r. n. 2005): V této skupině byly zápasy velmi vyrovnané a rozhodčí se nakonec rozhodli udělit 3 druhá místa za stejný počet dosažených bodů: 1. Matěj Sova bez zaváhání vyhrál proběhl další ročník Žandova poháru pro registrované dětské hráče. Mezi nejstarší účastníky patřily hráčky a hráči ročníku narození Děvčata sehrála vlastní skupinu, ve které zcela suverénně vyhrála Sára Kolářová, druhé místo obsadila Michaela Hušáková, třetí v pořadí Madla Párecká a čtvrté místo patří Petře Hušákové. Chlapci sehráli celkem 5 zápasů. I zde byl zcela jednoznačný vítěz na FTVS. S jihočeským celkem, jehož dospělý tým v minulém ročníku postoupil z divize do ČFL, se nakonec podařilo nalézt shodu a nového trenéra přivést do Sušice. Pan Voříšek už v minulé sezoně viděl kluky hrát, líbil se mu jejich přístup i velký potenciál mužstva. Možná to byl jeden z faktorů, který rozhodl, že nabídku Sušice přijal, vysvětlil Krulich. Nový kouč bude spolupracovat s týmem lidí, kteří už v Sušici působili v minulé sezoně. Zůstává asistent Karel Polák, u mužstva bude působit i Pavel Hrubec. Byli jsme před sepsáním smlouvy se zkušeným trenérem Františkem Slukou, ale ten to na poslední chvíli bohužel odvolal z čistě pracovních důvodů. Nejhorší je, že radka hambergerová přivezla medaili z mistrovství Čr Až z Třince, města oceli, přišla radostná zpráva pro sušickou atletiku. 24. června se zde konalo Mistrovství České republiky v atletice juniorských a dorosteneckých kategoriích. Tyto závody jsou právem nazývány gigantem pro svou vysokou účast více než 800 startujících mládežnických atletek, atletů z více jak 100 klubů z celé republiky. Členka sušického atletického oddílu TJ Sušice Radka Hambergerová se nominovala na vrcholný republikový podnik hned ve třech vrhačských disciplinách. V kouli obsadila výkonem 10,03 m 9. místo a v hodu oštěpem dosáhla na 12. místo (33,13 m). V hodu diskem Radka zabojovala a za výkon 35,06 m získala bronzovou medaili. Díky Radce se sušická atletika může i nadále chlubit vynikající bilancí z posledních let, kdy její reprezentanti vozí prakticky pravidelně me algida Cup 2014 tenisové kurty plné dětské radosti všechny zápasy ve skupině se značnou převahou, 2. Terezka Oborníková, Barborka Zelená, Honzík Valík, 3. Lucka Vaňková. 2. skupina (r. n ) 1. Inesa Fuková (2005), 2. Natálie Kotalová, 3. Martin Voldřich, 4. Evelína Holá, 5. Adam Pokorný. 1. skupina (r. n ) 1. Magdalena Chroustová (2002), 2. Tomáš Zelený (2002), 3. Marie Fornousová (2003), 4. David Rebstöck (2001), 5. Adam Piwetz (2003), 6. Jáchym Koutník (2002), který obdržel zvláštní cenu na největšího bojovníka. Děti obdržely krásné poháry, medaile, diplomy a v neposlední řadě pěkné věcné ceny díky podpoře Města Sušice. Poděkování patři i společnosti Algida, která poskytla zdarma zmrzlinu pro všechny zúčastněné. Rodiče strávili s dětmi celý den sportem a mnohé tato aktivita přivedla k myšlence zapsat děti na tenisové tréninky probíhající pod klubem LTC Sušice. LTC Žandův pohár 2014 tenisová tradice pokračuje jako u děvčat Matěj Skrbek, vyhrál všechny zápasy. Druhý byl Honza Sulan, třetí Milda Prášek, čtvrtý Šimon Párecký, pátý Tomáš Skolek a šestý Filip Kotrba. Závěrem sehrála vítězka skupiny děvčat Sára Kolářová superfinále s Matějem Skrbkem o tradiční pohár a hlavní cenu, kterou do finále věnovalo ZKD Sušice, mobilní dotykový telefon zn. SONY xperria. Ve finále vynikl poměrně značný rozdíl ve se čekalo, zda budeme hrát divizi, nebo krajský přebor. Do kraje jsme s trenérem už domluvení byli, ale když se nakonec rozhodlo, že budeme v divizi, řekl, že se na to necítí. Takže se začínalo od znovu, přiblížil náročný proces hledání trenéra Krulich. Nový trenér už sušické fotbalisty vedl v prvním přípravném utkání sezony, kdy porazili 5:1 Prachatice (góly Varga 2x, Fusch, Linhart, Farták). Ostré boje v novém ročníku divize vypuknou už 10. srpna, Sušice startuje doma od 17:00 s Malší Roudné. Ještě předtím, 20. července, čeká tým pohárový zápas v Kolovči. Pozitivní je, že do nové sezony vstupuje Sušice se všemi klíčovými hráči. Jediný Pavel Hrubec ukončil hostování z Německa, u mužstva částečně zůstane v trenérské roli. Pracuje se navíc na příchodu jedné posily, v Sušici už trénuje útočník Tomáš Linhart. Pokud se Linhartův příchod podaří dotáhnout, půjde o velkou posilu. Horažďovický odchovanec několik sezon patřil k nejlepším střelcům v Písku v ČFL, naposledy působil v nižších soutěžích v Německu. jon daile z republikových šampionátů. Úspěch sušické atletky je dalším důkazem, že poctivý trénink musí dříve, či později přinést zasloužené pozitivní výsledky. Budiž příklad Radky povzbuzením pro mladé adepty sušické atletiky v jejich tréninkovém snažení. Radce i jejímu otci trenérovi ke skvělému úspěchu upřímně gratulujeme. Zdeněk Nešpor hře chlapců a děvčat v tomto věku. Matěj Skrbek hru zcela opanoval a o vítězi nebylo pochyb. Hlavní cenu předal za ZKD Sušice ing. František Párecký. Děkujeme hlavnímu sponzorovi ZKD Sušice za velmi pěknou hlavní cenu, sportu Schwarzkopf za věcné ceny věnované do soutěže. Současně poděkování patří Městu Sušice, které trvale podporuje dětskou základnu hráčů tenisu v Sušici. LTC

9 Sušické noviny 14/2014 Inzerce strana 9 3 ) Jihozápadní dřevařská a.s. přijme do pracovního poměru řidiče nákladního vozu na převoz dřevní hmoty. Nástup možný od nebo Praxe v řízení, profesní průkaz, ŘP skupiny C; CE podmínkou. Výhodou praxe v ovládání HNJ (hydraulický, nakládací jeřáb) Bližší informace na tel Novotný. Požární útok byl veden na terče ZŠ Lerchova letos poprvé hostila závody v požárním sportu. V sobotu 28. června se na školním hřišti dopoledne uskutečnil již 26. ročník Memoriálu Václava Bucifala (dlouholetý velitel a starosta Sboru dobrovolných hasičů Sušice) a odpoledne proběhl závod O pohár starosty města. Akce se uskutečnila v rámci oslav 140 let založení SDH Sušice. Dopolední soutěž byla součástí Pošumavské hasičské ligy a závodilo se stejně jako odpoledne v tradiční disciplíně zvané požární útok. (Sedmičlenná družstva vysprintují k čerpadlu motorové stříkačce, kde si předem připravili různé hadice. Bojuje se o vteřiny a tak hasiči s velkou zručností a sehraností napojují savice směrem k nádrži s vodou a směrem k místu zásahu hadice zakončené proudnicí. Útok je veden na dva terče a dva hrotoví proudaři se snaží co nejrychleji nastříkat 10 litrů do malých otvorů nádrže.) Do Sušice se sjelo 14 mužských a 4 ženské týmy z obcí klatovského okresu. Nejprve závodily ženy. Sušické družstvo obsadilo 4. místo, přičemž v odpoledním závodě se zlepšilo a předstihlo Zleva: Bucifalová Jana, Maroušková Martina, Löffelmannová Monika, Skolková Gabriela, Józová Renata, Skolková Michaela, Bucifalová Kateřina konkurentky ze Strážova. Sušičtí muži postavili do soutěže dva týmy starší, zkušenější a mladší, rychlejší. V dopledním závodě předstihla zkušenost mladíky a Sušice 2 obsadila 11. místo těsně před týmem Sušice 1. Odpoledne, kdy soutěžilo 11 družstev jim pak mladíci porážku oplatili, když vystříkali šesté místo a dvojka byla osmá. Akci připravil a zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Sušice, který sušické škole děkuje za poskytnuté a všemi chválené zázemí. text a foto ED!"!#$ "! % &'(#& )%" * +,, -,. /, + / 0/ 1, +, *-/ 1, / 1 + % # %#2 $3! 4 5!%6( : 7;8 vodoinstalatérství TOPeNÁŘSTví mirotop, s.r.o., Americké armády 83, Sušice vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce. Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel T.G.Masaryka č.p. 131, SUŠICE. SUŠICE NÁBYTEK HOLÍK prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý Prodejna po rekonstrukci Zaměření stávajících oken a ekologická likvidace ZDARMA Odborné poradenství TGI plastový rámeček ZDARMA Mikroventilace Pojistka chybné manipulace tel , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 14/2014 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na Vaší návštěvu Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti Tfin s.r.o. Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty: - životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc - pojištění nemovitosti od Kč/rok - pojištění odpovědnosti ( na blbost ) - pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok Spolupracujeme s těmito pojišťovnami: Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd. Kontakty Ing. Marek Šnobr, tel , Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě. PRODEJ Prodám levně dvoububnovou rotační sekačku s náhonem za traktor. Záběr 1,6 m. Menší oprava nutná. Cena Kč. Tel Prodám mladé andulky různých barev, dále rozely penant modré papoušky nádherné vše v párech a mladé papoušky horské pěkné silné kusy vše levně. Tel Sušice Prodám kadečku na zelí obsah 30 l, pouze 2x použitá, bílá keramika, cena 800 Kč. Tel Prodám palivové dřevo štípané. Dovoz zajištěn. Volejte po 20. hod. Tel Prodám OPEL CORSA r. výroby 1996 STK do 07/2014. Cena 0 Kč. Info. tel , večer Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20 Kč/1 litr. Sušice. Tel Prodám. Součásti mini solar zařízení pro teplou pitnou tlakovou vodu, boj ler 12 l, oběh. čerpadlo na 24 V. Dále cca 2 kg různých mosaz. šroubení. Vše za 500 Kč, nebo jednotlivě. Sušice. Tel Prodám: Různý stavební (vodovodní, el.) materiál (prkna, tvárnice, dřevo). Tel Prodám 1 rychlostní maneta Korádo dobrý stav (stáři) dohodou a nepoužité eternitové šablony šedé barvy dohodou a míchačku 1,5 kolečka dohodou. Tel Prodám kombinovaný sporák. Cena 500 Kč. Tel včelař ze Sušice prodá čerstvý včelí med, tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.: Řádková inzerce moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel KOUPĚ Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu. Tel Koupím učebnice pro 1. ročník (čtyřleté studium) gymnázia. Seznam zašlu e mailem. Kontakt: Koupím Vari System sekačku nejlépe i s obracečkou sena či dalšími adaptéry a ještě koupím šalovací desky na šalung. Tel Koupím kamna Petry v dobrém stavu. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 21. srpna 2014 ve h. Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím frézu MF70 s lištou nebo jen část i rozbitou, hlavně náhon s lištou a kryt motoru (šedivý) a ještě koupím cirkulárku s podavačem. Pouze tovární výroby s kolíbkou. Tel Koupím lištovou sekačku MF70 s lištou 120 nebo 140 cm i rozbitou či s příslušenstvím, dále koupím hoblovku s protahem a výheň kovářskou i polní a kovadlinu. Tel Koupím větší obytný přívěs, starší i bez SPZ. Sušicko. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlá šení z provozu zajistím. Nabídněte na tel BYTY NEMOVITOSTI Garáž Villaniho (sídliště Hradecká) pronajmu. Tel Na prodej byt 2+1 v Žichovicích, 60 m 2, ÚT, koupelna, WC, světlé a velké pokoje, garáž v přízemí. info: , Na prodej rodinný dům v Nezamyslicích, perfektní stav po rekonstrukci interiérů, střechy a fasády. Zahrada 2.000m 2. Cena , Kč. info: , Na prodej byt 3+1 v Sušici, po rekonstrukci, plastová okna. Cena: , Kč. Info: , Reality Verus, s.r.o., nabízí prodej domu, v obci Podmokly u Sušice, s pozemkem 3512 m 2. Na uzavřeném dvoře stojí dům s vjezdovou bránou, navazující část chléva, kůlny, dílny a samostatně stojící stodola s průjezdem na zahradu 2271 m 2. Vhodné pro stálé bydlení, rekreaci či vybudování farmy, skladovací i výrobní prostory. Více na: verus.cz Cena: , Kč. Tel: Krákorová. Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji rodinný dům v Kašperských Horách. V domě jsou tři byty, v přízemí domu nebytové prostory, velice zajímavé už svou pozicí k podnikání, dílny, dvorek, zahrádka s příjemným posezením. Více na: verus.cz Cena: , Kč. Tel: Krákorová Reality Verus, s.r.o. nabízí pronájem bytu po rekonstrukci 2+kk+balkon, 46m 2, v Sušici. Nájem, náklady na bydlení, elektřina, voda a topení celkem 7 500Kč. Byt je slunný, parkování před domem nebo na uzavřeném nádvoří, topení plynová centrální kotelna, místnost na kola, kočárky, připojení na internet, TV a SAT. Více na: verus.cz Cena: , Kč. Tel: Krákorová Prodám byt 1+1 s příslušenstvím od září října m od centra. Tel Prodám zděnou garáž v ulici Villaniho, bez el., cena Kč. Tel Pronajmu v historickém centru Sušice nebytový prostor (73 m 2 ) od x výlohy (2,15 2,47m), polozapuštěný kazetový strop, nová elektroinstalace. Vyjma vinárny, hospody, řeznictví cokoliv. Tel Prodám oplocený stavební pozemek o výměře m 2 u zástavbě rodinných vilek na okraji Sušice, vhodná na stavbu R. D. Na pozemku je chata s dvěma místnostmi a obytnou verandou. Je zde el. proud 220/380 V, obecní vodovod a plyn. Cena dohodou. Informace na tel po 18. hod. Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel RŮZNÉ Hledám spolehlivou paní na umytí oken. Tel Nabízím zdarma trávu k posekání 80 arů zahrada Sušice, dobrá přístupová cesta. Tel , stěhování a kompletně zednické práce, vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně návrhu a realizace. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Hledám šikovného a spolehlivého řemeslníka střechy. Tel !

11 Sušické noviny 14/2014 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem marie malé - kašperské hory - TuŠkOv - OPOleNec Milí čtenáři, jistě si pomyslíte: Kam nás ta Malá ještě zavede? Můžete být bez obav, zůstávám věrna místům, která pod Sušici spadala, když bývala ještě okresním městem. Do Kašperských Hor je ideální autobusové spojení. Nejlepší spoj je v 8.25 z nábřeží. To se stihnou všechna nabízená místa. KaŠPERsKÉ HORY Kašperské Hory jsou horským městečkem, ležícím ve výšce 740 m nad mořem. Jejich vznik sahá zpět až do 13. století. Tenkrát to byla malá hornická osada, v jejímž okolí se rýžovalo a dolovalo zlato. Za doby vlády Jana Lucemburského získalo město vlastní pečeť a znak, bylo též osvobozeno od cla a mýtného. Zvláštní pozornost věnoval městu císař Karel IV. V letech dal zřídit obchodní stezku, zvanou Solnou nebo Zlatou. V letech byl vystavěn strážní hrad Kašperk, tento měl zajišťovat ochranu obchodní stezky i zlatých dolů. Jméno, původně Karlsberg, bylo odvozeno od křestního jména císaře. V roce 1584 Kašperské Hory získaly statut královského města. Tímto začalo bohatnout, získalo množství pozemků a lesních ploch. Po skončení zlaté horečky se začalo vyvíjet sklářství, dřevařství, rozvinul se chov skotu a hospodaření na pozemcích se stalo důležitým krokem pro obživu obyvatelstva. Postupně začaly vznikat obchody, řemeslnické krámky a dílny. Brzy se toto město stalo Kašperské Hory sídlem úřadů a škol. V letech největšího rozkvětu, začala II. světová válka a po jejím skončení začal rozvoj města stagnovat. Po odsunu německého obyvatelstva bylo město osidlováno českými rodinami, též tu našli domov rodiny Volyňských Čechů a různých jiných etnik. Trvalo to nějaký čas, než město začalo pulzovat novým životem. Jak sami zjistíte, toto horské městečko se opět stalo místem, které sem láká mnoho návštěvníků. Nachází se zde mnoho kulturních a církevních památek, které stojí za zhlédnutí, připomenu vám jen ty nejhlavnější. Dominantou na náměstí je kostel sv. Markéty, pozornost si zaslouží městská radnice svou architekturou a v neposlední řadě musím vyzdvihnout budovu šumavského muzea, kterému velí historik PhDr. Vladimír Horpeniak. Návštěva muzea vás nezklame. Na náměstí najdete také kašnu s vlnobitím, naproti stojí fara, ta nabízí zájemcům i hezké ubytování. V těsné blízkosti je muzeum hraček a historických motocyklů, muzeum dřevěných hraček, prodejnička Madonka, prodávají se tu řezbářská díla pana Hracha. V této hořejší řadě náměstí najdete také prodejničku se suvenýry kašperskohorského rodáka Ivana Lukeše, ten se stará už léta o poraněná zvířátka. Za návštěvu stojí také dvě cukrárničky s neobvyklým sortimentem. Nejnovější je cukrárna Nebes pán nad kašnou své pojmenování získala podle jména jedné štoly pod útrobami náměstí. Mezi mnoha jinými ještě zmíním poutní kostel Panny Marie Sněžné s kapličkou Grandl, kde najdete pramen pitné vody, prý léčivé. Děti by určitě zaujalo Informační středisko Národního parku Šumava, to najdete při silnici vlevo, je to ta první budova před vjezdem do centra. Jezdí sem děti na školní výlety a také z mateřských školek. Je to velice zajímavé a poučné! Abyste stihli celou trasu, je čas vydat se na další putování. Nad kašnou si vyhledejte Karlovu uličku, je to hlavní značená trasa na Kašperk. Při stoupání uvidíte mnoho malebných penzionků. Neodbočujte nikam, jděte stále tou značenou cestou, dostanete se na místo, kde je vpravo malý pahorek, na jehož vrcholku je umístěný veliký kříž, vklíněný mezi mohutné lípy, a tam zastavte své kroky. Nebudete litovat zdržení! Je tu nádherný rozhled na šumavské vrcholy kolem Hartmanic, Svatobor s rozhlednou a také hrad Kašperk, ke kterému není daleko. Na tomto pahorku u křížku byly v poslední době oddány i novomanželské páry. Ani se nedivím, že si toto místo zvolily ke zpečetění manželského slibu. Tady spočinete delší dobu, až se dost nabažíte pohledem na tu naši šumavskou krajinu, pokračujte podle mého návodu. Od pahorku pokračujte cestou vede mezi lukami,kde se v ohradách pasou koně cesta je stále značená. Až budete klesat k potoku, uvidíte hrad Kašperk v celé své kráse. Návštěvu hradu si nechte na jindy. Dojdete k rekreační chalupě U Janoty, nad ní odbočuje doleva úzká silnička, po té se dostanete na hlavní silnici od Kašperek do Tuškova, po ní odbočte doprava. SvATOBOr v mých vzpomínkách Když jsme se v roce 1939 přestěhovali z Prahy do Sušice, rodného města mé maminky, zřejmě prvním výletem do šumavských hor, byl rodinný výstup serpentinami na Svatobor. Pro malého Pražáka to byl tehdy perný zážitek. Ale homolka s rohlíkem a štiplavá sodovka únavu rychle zahnala, a ta se nevrátila ani při počítání schodů při výstupu na rozhlednu. Byl jsem vysoko, viděl, když mne rodiče přizvedli, hodně kopců a hrad Rabí, ale moc mi to tehdy neříkalo.přesto vše mi ta rozhledna na kopci nějak vlezla do života. Zabloudil jasem k ní často při houbaření,sbírání malin nad Vodolenkou i při dětských dobrodružných válkách. Po lyžařských učednických létech na Lyžařské u sv. Antonína jsme se s kamarády odvážili až ke skalce, pak i sjížděli postupně buben lyžařského můstku, kde se za války a krátce i po ní konaly často skokanské závody. A pak jako mistři lyží jsme se ocitli v chatě pod rozhlednou,kde pak hodný správce pan Pelán nás posilnil čajem s buchtou, před smrtelným sjezdem k domovu. Promáčeni, ale šťastni jsme poobědvali a pak si to mnohdy dali ještě jednou. Já dojížděl na lyžích až před náš dům u Vily Marie. Svatobor byl lyžařskou horou a ve sjezdu se zde pořádaly i závody s cílem na louce u Vodojemu. To dnes zní jako utopie. Koncem války jsem taky jednou v zimě s bratrem a sestrou večer pašoval na saních až ze Svojšic pytel mouky, který tam opatřil strýček Ondřej. Děti byly kontrolám i udavačům nenápadné a tak toto noční dobrodružství dobře dopadlo a bylo zase co do zobáčku. K rozhledně jsem po válce dojel džípem s Amerikánem, který tam vezl mou sestru a já byl asi jako dozor, aby si k ní moc nedovoloval. To jsem tehdy samosebou nevěděl, ale svůj důležitý úkol jsem splnil. Jak léta přibývala, měnil se účel cesty tam nahoru. Kamarády vystřídaly kamarádky a bylo to zase jiné a nové poznání, které přinášelo větší vydání. Někdy v padesátých létech jsme o Vánocích s partou již za tmy sjížděli na saních každý s tou svou vepředu, abychom ji mohli pěkně držet. Olinka na to však doplatila. Skoro již na konci cesty u kaple sv. Antonína saně sjely do příkopu a její nožička praskla a skončila v nemocnici. Byli jsme však džentlmeni a na Silvestra jsme ji dopravili k zábavě do sokolovny, aby se doma nenudila jen s rodiči. Čas plynul jako voda v Otavě, rozprchli jsme se do všech koutů, ale Svatobor s milými vzpomínkami stále přitahoval. Nová doba přinesla nové možnosti, a tak jsem nad rozhlednou kroužil v letadle, přelétl balonem a zbývá jen seskočit padákem. Vzpomínka na dávné mládí nevyprchá, a tak zbytek naší třídy oslavil v roce 2012 šedesátileté výročí od maturity právě na této dominantě města Sušice. Všichni jsme těch 182 schodů nahoru i dolů ve zdraví zdolali. A já nyní skoro každý rok na podzim absolvuji výjezd na kole v závodu Svatobor tours a musím přiznat, že v posledních letech je to spíše kola výtlač. Ale kvůli kamarádům daleko mladším tu krásnou námahu rád absolvuji a na věž vždy vylezu. Začínám si však zajišťovat dobrovolníky, kteří mne tam nahoru budou, dá li Panbůh, co nejdříve vytlačovat. Jsem totiž s rozhlednou stejně stár, nebo mlád? Ona, jak vidno, je na tom po renovaci mnohem lépe a tak jí přeji, ať jí ta krása vydrží co nejdéle a radost rozdává ještě mnoha dalším generacím. Sušičané, buďte na ni a její budovatele hrdi. EK tuškov Tato malá osada vznikla při staré cestě z Kašperských Hor do Dlouhé Vsi. Dnes tu žije hrstka místních, jinak tu mají chalupáři svá letní sídla. Zaujme vás stádo koní, které se volně pohybují po krajině. Vlastní je majitelka, která se sem přistěhovala z Pustiny. V minulosti měla tato malá osada i svou vlastní školu. V šedesátých letech se ve škole ještě vyučovalo, jezdily sem učitelky ze Sušice. Líbí se mi vzpomínání rodačky z Opolence, Maria Frank, která udržovala přátelské vztahy mezi bývalými rodáky a zdejším obyvatelstvem. Před několika lety zemřela, zbylo po ní prázdné místo, které je nezastupitelné! Také jsem se s ní setkávala o Kašperskohorské pouti. Její vzpomínku na tuškovskou školu vám nabídnu. Na průčelí školy byl nápis Neučím se pro školu, nýbrž pro svůj život Za dveřmi hlavního vstupu stával veliký regál, tam si děti odkládaly dřeváky. Do školy se nenosily kožené boty, ty se obouvaly jen v neděli, kdy se chodilo do kostela. Na přezutí tenkrát dětem stačily doma pletené, vlněné punčochy, podšité šerkovou podrážkou. V létě se do školy chodívalo bosky. Schody do poschodí školy, podlahy a školní lavice byly zhotovené z dobře ohoblovaného dřeva. Školnice Thekla Bauer se starala o veškerý úklid školy, každý rok se o prázdninách bílilo, takže na začátku školního roku voněla škola čistotou. Okna směřovala na jihozápad. Při slunečném počasí se stáhly zelené rolety, takže děti netrpěly horkem jako jejich rodiče při plahočení na polích. V zimě se škola vytápěla velkými železnými kamny, hlavním palivem bylo dřevo. Poněvadž v budově nebyla tekoucí voda, musela se nosit z nedalekého koryta. Žáci, střídající se o školní službu, donášeli vodu v kýblích. Ti méně šikovní stačili při donášce vyšplouchat třetinu vody na schodech. V budově byla zřízena místnost, kde se ukládaly učební pomůcky, a také tam byla malinká knihovna, kde si vypůjčovaly knihy nejen děti, ale i jejich rodiče. Nezapomenutelné bývaly dny vánoční! V jedné třídě se shromáždily všechny děti, také se tam vešli rodiče. V rohu stávala jedlička, ta sahala až ke stropu. Děti zpívaly koledy, přednášely básničky a nemohly se dočkat překvapení. Pro každého ležel pod stromkem Kaple na návsi - Opolenec Tuškovská alej malý dárek. Peníze na dárky se vybraly mezi místními obyvateli. Takové to bývalo v každé vesnické škole na Šumavě. Něco podobného jsme zažívaly i my, děti ze samot, když jsme navštěvovaly školu na Svojších. Dost vzpomínání, je třeba dojít ještě na Opolenec a pak k autobusu. Najděte si v Tuškově (na konci) vlevo křížek, je vždy nazdobený, a odtud vede cesta doleva. Vine se mezi keři a loukami, za půlhodinku se po ní dostanete na Opolenec. Hlavní silničkou byste se dostali do Bohdašic a Dlouhé Vsi. Každým krokem se tu otevírá šumavská krajina. I kdyby vás na konci nic nečekalo, jen projít touto cestou je zážitek! OPOLENEC Čeká vás úchvatný pohled na malebnou vesničku, která vznikla už v době rýžování zlata. Důkazem toho jsou dnes už hodně zarostlé sejpy na Opoleneckém Divišovském potoku. U potoka stával také mlýn. Výšině nad Opolencem se říkalo Stráž. Prý tam stávala pozorovatelna, ta sloužila k ochraně tehdejší Zlaté stezky, směrem k Radešovu. Bývalí obyvatelé se většinou zabývali hospodařením na svých gruntech. Mužská část našla práci v nedalekém kamenolomu, v Klášterském mlýně nebo ve Watzlawickově továrně. Současný Opolenec změnil svou tvář. Z hospodářských statků vznikly rekreační chalupy, všecky hezky upravené, na návsi stojí kaple svaté Anny. Těžko vše popsat, zajděte sem, uvidíte sami, že své dojmy nezveličuji. Že je tato krajina skutečně podmanivá, o tom svědčí fakt, že tu v blízkosti tráví svůj volný čas světoznámý odborník, kardiochirurg profesor Vladimír Kočandrle. Také tu můžete potkat producenta hudební skupiny Monkey Business Romana Holého a zpěváka této skupiny, Matěje Rupperta. Málem bych zapomněla napsat, jak se dostanete k autobusu. Nejkratší cestou do Radešova. Za poslední chalupou směrem k Tuškovu najdete pěšinu (vpravo), vede přes louku dolů k potoku dojdete do Radešova na zastávku. Je také druhá možnost: Nad kapličkou u poslední chalupy najdete vlevo dosti dobrou cestu, ta vás dovede podél luk až na hlavní silnici, směrem do Sušice. Touto silnicí se dejte doprava, za chvilku budete u zastávky Annín most. Na tento výlet si objednejte hezké počasí, které umocní vaše zážitky. Po prázdninách se na vás těší Marie Malá a Vladimír Vlk (foto). Kaple na Paštích posvěcena V sobotu 28. června ožil kraj v oblasti Paští nebývalým ruchem. Již od rána se sjížděli nebo putovali pěšky lidé ke kapličce na Předních Paštích. Ten den se jich u kapličky zasvěcené Panně Marii sešlo bezmála 250 a postupně přicházeli další poutníci během dne. Emil Kintzl a paní Marie Malá přivítali návštěvníky jak z české nebo německé strany. Přítomní se dozvěděli o nové historii kapličky a zároveň o úsilí nejen samotných tvůrců stavby, ale i lidí, kteří poskytli finanční prostředky na její stavbu. P. Tomas van Zavrel posvětil tuto novou kapličku. Zpěváci ze Sušice doprovodili slavnost zpěvem. Zněly zde i písně v podání muzikantů z Německa v rázovitých krojích. Společně byla pak zpívána píseň Na krásné Šumavě. Doprovodnou akcí byla i výstava fotografií Vladimíra Černého z míst, kde se opět setkávají poutníci na obnovených místech v tomto kraji. Hezkým poči nem bylo i ob čers tvení ze stánku p. Ing. K. Rendla, odkud se linula vůně koláčků, preclíků a jiných dobrot a kávy. Symbolicky byly předány klíče od kaple těm,kteří se nejvíce podíleli na její realizaci. Proběhla také sbírka na údržbu tohoto místa a jiných aktivit, v tomto případě na obnovu základů sv. Prokopa v Prášilech. Přítomní byli obdarováni krásně zdobenými perníčky. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této slavnosti na Šumavě. text a foto Vladimír Černý

12 Zajímavosti strana 12 NiEDERaNvEN 10 km od hlavního města Lu xemburg leží v malebném přírod ním prostředí obec Niederanven, která zahrnuje sedm vesnic. Je to sice osmá největší obec v Luxem burském velkovévodství co se týče rozlohy, žije zde ale pouze 5700 obyvatel, ovšem 42 národností. Podíl cizinců tu činí 43 %. Findel, rozšířené a modernizované v poslední době, spojuje obec se zbytkem světa. Svým obyvatelům i návštěvníkům Niederanven nabízí krásné prostředí a řadu míst k od počinku, např. přírodní rezervaci Aarnescht a les Grünewald. Jeho okolím vede několik tematických naučných stezek a cyklotras. Díky četným minerálním pra menům bylo toto místo osídleno již před dávnými časy. Již za Římanů byl Niederanven důležitým obchod ním centrem na římské cestě z Ar lonu do města Trier. Svatý Martin se zmiňoval o průjezdu Niederan venem a poustevník Schetzel žil v jeskyni v lese Grünewald až do své smrti v r Později obec proslavily papírny. Dnes se v Niederanven nachází tří obchodní oblasti se společnostmi reprezentující bankovnictví, prů mysl a obchod. Mezinárodní letiště Návštěvníkům jsou tu k dispozi ci vysoké hotely a prvotřídní restau race. Dík výhodné poloze u dálnice je Niederanven ideálním bodem, kde můžete začít objevovat jeden z nejmenších států Evropy. Niederanven je hrdý na to, že je členem Douzelage už od založení této organizace. Dvě volební obdo bí, mimo jiné i v roce 2010, kdy se konference konala v Sušici, byl pre zidentem Douzelage vedoucí místní organizace Ed Weber. Mgr. Věra Svobodová Na santosu si s chutí hráli děti i dospělí Letní akce pod širým nebem v přírodním parku na trávě pod vy sokými stromy lákavá předsta va musí být ovšem dobré počasí. Ještě v době plánovaného začátku jsme nevěděli, zda akci nebudeme muset zrušit. V ten čas hustě pršelo, naštěstí po půl hodince se obloha vyjasnila a mohli jsme začít, přibližuje počáteční nejistotu Ro man Holý, který spolu s Matějem Ruppertem a Lubošem Frišem akci s názvem Kdo si hraje zlobí míň zorganizoval již popáté (třikrát v Dlouhé Vsi a podruhé na Santosu). S odcházejícím mračnem se roz ptýlily i všechny obavy a Santos se začal zaplňovat. Po poledni se už na některých soutěžních stanoviš tích tvořily dlouhé fronty dovádějí cích dětí a klábosících rodičů. Malí soutěžící byli natěšeni na jízdu šla pacím autem, hod na cíl, koulení kuželek, běh na čas a další disciplí ny. Velcí si zatím mohli popovídat, nebo se nechat zvěčnit s oblíbenou celebritou. Jako rozhodčí působili v Sušici Eva Samková, Táňa Kucha řová, Ondřej Brzobohatý, Anna Po lívková, Imrich Bugár, Táňa Vilhel mová, Vojta Dyk, Vladimír Šmicer, Anna Geislerová, Bára Basiková, Leona Machálková, Jitka Schnei derová, Marek Taclík, Lukáš Pavlá Veselé divadlo předvedli Pavel Liška a Táňa Vilhelmová, Vladimír sek, Dan Bárta, Matěj Ruppert, Ivan Šmicer vybíral budoucí Slávisty a Vojta Dyk radil malé Sušičance foto ED Trojan, Tomáš Ujfaluši a další. Ob Viki Vilhelmové, jak nejlépe na kuželky. v sušici se setkaly soubory z dalekého východu i západu Jedinečný zážitek si odnášeli diváci, které neodradil čtvrteční (10. 7.) drobný déšť z odpoledního Santosu. Na programu bylo vystou pení folklórního souboru z dale ké Kostariky a neméně zajímavé představení souboru z Ruska. Akci v rámci 21. ročníku mezinárodního folklórního festivalu v Klatovech zorganizovalo Sušické kulturní centrum. Jako první vystoupil sou bor Asociación Folklórica Atarazú Costa Rica. Diváky nejprve roze hřála nefalšovaná kostarická hu dební skupina a za jejich doprovodu vtancoval na prostranství pod pó diem neuvěřitelně pestrý rej taneč níků. Zejména tanečnice roztočivše své široké nadýchané sukně oslňo valy diváky snad všemi barvami a na chvíli přítomným nahradily i sluneční záři. Sympatické a neví dané vystoupení sklidilo bouřlivý potlesk a Radek Nakládal uvedl neméně exotický soubor Perezvony (Rolničky) z Ruska, jehož sídlem je malé městečko na hranicích Evropy a Asie poblíž Jekatěrinburgu. Do provod obstaral jediný harmoni kář, ovšem ze samotných taneční ků a tanečnic se po chvíli vyklubali schopní sboroví zpěváci a kromě ruských písní vystřihli i několik českých lidovek. Svižný pořad ubě hl velice rychle, ale Santos se stal na okamžik důležitým svědectvím o možném přátelském a obohacují cím soužití lidí z celého světa. text a foto Eduard Lískovec na plážový volejbal. Vše postupu je dle harmonogramu, dokončení stavebních prací je plánováno na začátek srpna. Pak bude probí líbené úkoly čekali i na dospělé sou těžící např. pití piva na čas, řezá ní dřeva či jízda na obří koloběžce. Ve chvíli, kdy se všichni soutěžící v tomto směru zdáli být uspokojeni, přišel na pořad zlatý hřeb zábavné ho odpoledne vystoupení divadla Spolek sešlých s veselým kusem Commedia dell arte. S úvodním slovem a prvními údery bubnu se však spustil opět neodbytný lijavec a tak dostal od organizátorů před uměním přednost. Po chvíli bylo po bouřce a šestice herců s Taťánou Vilhelmovou a Pavlem Liškou ve svém středu mohla konečně začít. Děti oblehly jeviště, výskali a smáli se taškařicím pitoreskních postavi ček na pódiu a atmosféru vzájemné pospolitosti dotvořili rozveselení dospělí natěsnaní v půlkruhu ko lem. Po té došlo na vyhlášení vý sledků soutěže. Slavné osobnosti, co by prodloužená štědrá ruka po řadatelů, předávali takové množství pěkných cen, že je vítězové mnohdy ani nemohli pobrat. Pak se aktéři přesunuli na fot balový stadion TJ, kde se odehrál zápas VIP versus sušické céčko. Fotbaloví matadoři se dobrali ne rozhodného výsledku, ale z ví tězství se nakonec radovali hráči, celebrity i obecenstvo, protože se všichni celý den dobře bavili. ED indiánský guru se spoléhá na přírodu Do běžného pátečního shonu a drobného deště zazněl na su šickém náměstí těsně po poledni ostrý zvuk lastury. Mořský plod v rukou pravého mexického indi ánského šamana Xolotla Marti neze svolával tanečníky k oslavě duchů lesa a přírodního světa Šu mavy. Uprostřed rynku byly do přesného kruhu položeny dary pří rody, ovoce a květiny a kolem něj se shromáždily tuzemské taneč nice i tanečníci. Mexický guru si nasadil slavnostní velkolepou če lenku, chopil se palic a začal bub novat na buben s jelenem (a právě 11. července je podle slov šamana v aztéckém kalendáři den jelena) speciálně v Mexiku vyrobený pro šumavské posluchače. Zúčastnění s přírodními symboly se poklonili čtyřem světovým stranám (východ patří dětem, západ ženám, jih mla dým bojovníkům a sever moudré mu stáří), aby všichni mohli ote vřít svá srdce celému vesmíru. Za zvuku bubnu následovaly čty ři dlouhé rytmické skladby a ně které ženy předváděly tanec jako opravdové indiánky. Na závěr se opět poklonili do čtyř světových stran a Xolotl Martinez s organizá torem Michalem Selingrem všech ny pozvali na podvečerní přednáš ku do Café Baru Jablíčko. Tam pak protagonisté seděli hat kolaudační řízení. Na základě ozářeni západním sluncem pod krásným platanem a kolem na trá jeho výsledku bude stanoven ter vě posluchači. Šaman upozornil, mín otevření celého areálu. že dle aztéckého výkladu je zmí text a foto ED něný jelen charakterizován otevře ností a vnímavostí. V přírodě exis tuje mnoho dimenzí a mnoho dveří a je jen na nás zda chceme vstou pit. Dále hovořil o víře starých Mayů, Aztéků a Toltéků, o rela tivnosti života že po smrti vstou Koupaliště září modří, vše jde podle plánu Procházeje kolem rekonstruo vaného sušického letního koupa liště, nemohli jste si nepovšim nout nové jasně modré bazénové vany. V celém areálu probíhá stá le čilý stavební ruch. Podle vyjád ření investičního technika Lenky Jandové z Odboru majetku a in vestic města se osazuje technolo gie ve strojovně a také se pracuje na úpravně vody, jejíž dokončení je podmínkou pro kolaudaci kou paliště. Dále se osazují nové za řizovací předměty do místností sociálního zařízení a sprch v pro vozní budově, dodělává se pří střešek, kde budou převlékárny a posezení. Už také probíhají te rénní úpravy pokládá se zám ková dlažba a dokončuje se hřiště Sušické noviny 14/2014 píme do jiné dimenze a možná si uvědomíme, že život byl jen sen. Také sdělil, že je důležité luštit své sny a vzkazy indiánských předků: V roce 2012 skončil jeden cyklus a začal nový těžší, který má být příležitostí, abychom se vnitřně zlepšovali. Být Toltékem znamená být umělcem svého života a pak se vlastní život může stát uměleckým dílem. Uprostřed povídání přišla bouřka, všichni se natěsnali pod stříšku a guru ještě pokračoval o Mexiku, o budoucnosti, odpo vídal na dotazy a na prodej byly i některé indiánské výrobky. text a foto ED jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a po stoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Su šických novin bude 21. srpna 2014 ve hod.

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Út 1.1. - Út 31.12. Živá historie Hlinsko Betlém Hlinsko Speciální programy pro školy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více