ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 1 ZMĚNY V ZÁPISU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 1 ZMĚNY V ZÁPISU"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 1 ZMĚNY V ZÁPISU Operace prováděné v rejstříku strana 1

2 Obsah 1. Vzdání se Obecné zásady Právní účinky Formální náležitosti Forma Jazyk Poplatky Nezbytné údaje Částečné vzdání se Podpis Zastoupení, plná moc Požadavky v případě, že byla zapsána licence nebo jiné právo k ochranné známce Společenství Průzkum Pravomoc Zápis nebo zamítnutí Změna ochranné známky Obecné zásady Formální náležitosti Forma a jazyk Poplatky Povinné údaje Věcné podmínky změny Příklady přijatelných změn Příklady nepřijatelných změn Zveřejnění Změna jména nebo adresy Změny pravidel pro kolektivní ochranné známky Zápis změny pravidel Rozdělení Obecná ustanovení Formální náležitosti Forma a jazyk Poplatky Povinné údaje Zápis Nový spis, zveřejnění Operace prováděné v rejstříku strana 2

3 6. Uplatnění seniority po zápisu Obecné zásady Právní účinky Formální náležitosti Formulář Jazyk Poplatky Povinné údaje Průzkum Věcný průzkum Trojí totožnost Harmonizované informace o senioritě Zápis a zveřejnění Výmaz uplatnění seniority Nahrazení zápisu CTM mezinárodním zápisem Operace prováděné v rejstříku strana 3

4 1. Vzdání se Článek 50 nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR) Pravidlo 36 prováděcího nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMIR) 1.1 Obecné zásady Ochranné známky Společenství (dále jen CTM) se její majitel může kdykoli po zápisu zcela nebo zčásti vzdát. Vzdání se musí být úřadu oznámeno písemně. (Informace o zpětvzetí přihlášek ochranných známek Společenství, které lze učinit před zápisem, viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 1, Řízení, bod 5.1.) 1.2 Právní účinky Čl. 50 odst. 2 CTMR Pravidlo 36 CTMIR Vzdání se je právně účinné teprve ke dni, kdy je zapsáno do Rejstříku ochranných známek Společenství (dále jen rejstřík ). Řízení o zápisu vzdání se může být pozastaveno během jiného probíhajícího řízení (viz bod níže). Práva majitele na zapsanou CTM, jakož i práva nabyvatelů licence a veškerých dalších majitelů práv na ochranné známky zaniknou ex nunc ke dni zápisu vzdání se do rejstříku. Vzdání se tudíž nemá zpětný účinek. Vzdání se má procesní a hmotněprávní účinky. Z procesního hlediska platí, že když je vzdání se zapsáno do rejstříku, ochranná známka Společenství přestává existovat a veškerá řízení před úřadem, která se jí týkají, se ukončí. Hmotněprávní účinky vzdání se vůči třetím stranám spočívají v tom, že se majitel CTM zříká veškerých práv, která by z jeho ochranné známky vyplývala v budoucnosti. Oznamovatel je v průběhu řízení vázán oznámením o vzdání se, pokud existují následující okolnosti: a) Úřadu není ve stejný den, kdy mu je doručeno oznámení o vzdání se, doručeno zrušení tohoto oznámení. To znamená, že pokud jsou úřadu ve stejný den (bez ohledu na hodinu a minutu) doručeny oznámení o vzdání se a dopis rušící toto oznámení, účinky obou dokumentů se vzájemně zruší. Oznámení nelze zrušit poté, co nabude účinnosti. b) Oznámení splňuje všechny formální náležitosti, zejména ty, které jsou uvedeny v bodě níže. Operace prováděné v rejstříku strana 4

5 1.3 Formální náležitosti Forma Pravidla 79, 79a, 80 a 82 CTMIR Rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX Majitel musí vzdání se oznámit úřadu písemně. Platí obecná pravidla pro komunikaci s úřadem (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty). Oznámení o vzdání se je neplatné, pokud obsahuje podmínky nebo časová omezení. Nelze například podat oznámení s podmínkou, že úřad přijme určité rozhodnutí nebo že v řízení inter partes (s více účastníky) druhý účastník učiní procesní prohlášení. Například během řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti se nelze ochranné známky (částečně) vzdát za podmínky, že navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti vezme návrh zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti zpět. To ovšem nevylučuje možnost dohody mezi účastníky ani možnost, že oba účastníci požádají o po sobě jdoucí úkony (například vzdání se ochranné známky a zpětvzetí návrhu zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti ) ve stejném dopise úřadu Jazyk Pravidlo 95 písm. b) CTMIR Čl. 119 odst. 2 CTMR Oznámení o vzdání se musí být podáno v jednom z pěti jazyků úřadu Poplatky Oznámení o vzdání se nepodléhá placení poplatku Nezbytné údaje Pravidlo 36 odst. 1 CTMIR Oznámení o vzdání se musí obsahovat údaje uvedené v pravidle 36 odst. 1 CTMIR. Jedná se o tyto údaje: číslo zápisu CTM, jméno a adresa majitele CTM nebo pouze jeho identifikační číslo OHIM, týká-li se vzdání se pouze některých výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, buď výrobky a služby, pro které se vzdání se oznamuje, nebo výrobky a služby, pro které má známka zůstat zapsaná, nebo obojí (viz níže bod 1.3.5, Částečné vzdání se). Operace prováděné v rejstříku strana 5

6 1.3.5 Částečné vzdání se CTM se lze vzdát částečně, tj. ve vztahu k některým výrobkům a službám, pro které je zapsána. Částečné vzdání se nabývá účinnosti teprve ke dni, kdy je zapsáno do rejstříku. Aby bylo částečné vzdání se přijato, musí být splněny tyto dvě podmínky týkající se výrobků a služeb: a) nové znění nesmí představovat rozšíření seznamu výrobků a služeb; b) částečné vzdání se musí představovat platný popis výrobků a služeb. Další podrobnosti o přípustných omezeních viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění Podpis Pokud pravidlo 79 CTMIR neumožňuje něco jiného, musí být oznámení o vzdání se podepsáno majitelem CTM nebo jeho řádně jmenovaným zástupcem (viz bod níže). Je-li oznámení podáno elektronickými prostředky, považuje se uvedení jména odesílatele za rovnocenné podpisu. Pokud je úřadu zasláno nepodepsané oznámení, vyzve úřad dotčeného účastníka k nápravě této nesrovnalosti ve lhůtě dvou měsíců. Není-li nedostatek v této lhůtě odstraněn, bude vzdání se zamítnuto Zastoupení, plná moc Pokud jde o zastoupení majitele CTM, který oznamuje vzdání se, platí obvyklá pravidla (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování). Procesní pravidla platná v některých členských státech, podle nichž se plná moc nevztahuje na právo oznámit vzdání se ochranné známky, pokud to v ní není výslovně uvedeno, se podle CTMR nepoužijí Požadavky v případě, že byla zapsána licence nebo jiné právo k ochranné známce Společenství Jestliže mají třetí strany (např. nabyvatelé licence, zástavní věřitelé atd.) zapsaná práva k CTM, lze vzdání se zapsat až po splnění některých dalších požadavků. Je-li do rejstříku zapsána licence nebo jiné právo k CTM, platí tyto dodatečné požadavky: a) Pokud je do rejstříku zapsána licence nebo věcné právo, musí majitel CTM předložit dostatečný důkaz o tom, že nabyvatele licence, zástavního věřitele atd. informoval o svém úmyslu vzdát se ochranné známky. Operace prováděné v rejstříku strana 6

7 Jestliže majitel úřadu doloží, že nabyvatel licence, zástavní věřitel atd. vyslovil souhlas se vzdáním se, bude vzdání se zapsáno neprodleně po obdržení příslušného oznámení. Pokud majitel CTM předloží pouze důkaz o tom, že nabyvatele licence / zástavního věřitele informoval o svém úmyslu vzdát se ochranné známky, úřad majitele vyrozumí, že vzdání se bude zapsáno tři měsíce ode dne, kdy úřad obdržel příslušný důkaz (pravidlo 36 odst. 2 CTMIR). Kopii dopisu od majitele nabyvateli licence / zástavnímu věřiteli bude úřad považovat za dostatečný důkaz za předpokladu, že existuje přiměřená pravděpodobnost, že byl dopis skutečně odeslán a doručen nabyvateli licence / zástavnímu věřiteli. Totéž platí o písemném prohlášení podepsaném nabyvatelem licence / zástavním věřitelem o tom, že byl informován. Místopřísežné prohlášení majitele není nutné. Slovo prokázat (prove) v čl. 50 odst. 3 CTMR neodkazuje na absolutní jistotu, nýbrž na přiměřenou pravděpodobnost, což vyplývá z jiných jazykových verzí nařízení (francouzská verze čl. 50 odst. 3: justifie, italská: dimostre, německá: glaubhaft macht). Dokumenty mohou být v kterémkoli z 23 úředních jazyků Evropské unie. Úřad však může vyžadovat překlad do jazyka zvoleného pro oznámení o vzdání se nebo, podle rozhodnutí oznamovatele, do kteréhokoli z pěti jazyků úřadu. Jestliže důkaz chybí nebo je nedostatečný, úřad si vyžádá jeho doplnění ve lhůtě dvou měsíců. b) Je-li do rejstříku zapsán nucený výkon práva, musí být k oznámení o vzdání se připojeno prohlášení o souhlasu se vzdáním se podepsané orgánem příslušným pro nucený výkon práva (viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, Ochranné známky Společenství jako předmět vlastnictví, kapitola 4, Nucený výkon práva). c) Pokud je do rejstříku zapsáno úpadkové nebo podobné řízení, o oznámení o vzdání se musí požádat správce podstaty / likvidátor (viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, Ochranné známky Společenství jako předmět vlastnictví, kapitola 5, Úpadková nebo podobná řízení). 1.4 Průzkum Pravomoc Úřad má pravomoc k průzkumu oznámení o vzdání se. Je-li vzdání se (nebo částečné vzdání se, jež se týká všech výrobků a/nebo služeb, které jsou předmětem žádosti o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti) oznámeno během probíhajícího řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky, které se majitel vzdává, bude informováno příslušné oddělení (např. zrušovací oddělení) a úřad pozastaví zápis vzdání se. Zrušovací oddělení vyzve žadatele o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, aby uvedl, zda si přeje v řízení pokračovat; pokud si to přeje, bude řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti pokračovat až do pravomocného rozhodnutí ve věci. Poté, co rozhodnutí o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nabude právní moci, bude vzdání se zapsáno pouze pro případné výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž napadená CTM nebyla zrušena či prohlášena za Operace prováděné v rejstříku strana 7

8 neplatnou (viz rozsudek ze dne , C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, bod 39, rozhodnutí ze dne , R 0463/2009-4, MAGENTA, body 25 27, a rozhodnutí ze dne , R 2264/2012-2, SHAKEY S). (Viz metodické pokyny, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, bod 7.3). Je-li CTM předmětem věci v řízení u odvolacího senátu, rozhodne o vzdání se příslušný senát. Pokud je CTM předmětem neuzavřené věci projednávané Tribunálem nebo Soudním dvorem, musí být vzdání se podáno úřadu (nikoli Tribunálu nebo Soudnímu dvoru). Úřad následně informuje Tribunál nebo Soudní dvůr, zda vzdání se považuje za přijatelné a platné. Řízení o vzdání se bude nicméně pozastaveno, dokud Tribunál nebo Soudní dvůr nevydá pravomocné rozhodnutí v dané věci (viz obdobně rozsudek ze dne , T-104/12, VORTEX) Zápis nebo zamítnutí Pravidlo 87 CTMIR Vyskytne-li se nedostatek, poskytne úřad oznamovateli dva měsíce na jeho odstranění. Pokud nedostatek, na který byl oznamovatel upozorněn, není ve stanovené lhůtě odstraněn, úřad žádost o zápis vzdání se do rejstříku zcela zamítne. Jestliže úřad vzdání se zapíše do rejstříku, oznámí to majiteli CTM a všem zapsaným majitelům práv k této ochranné známce. Oznamuje-li se zápis částečného vzdání se, bude potvrzující dopis obsahovat kopii nového seznamu výrobků a služeb v jazyce řízení. 2. Změna ochranné známky 2.1 Obecné zásady Článek CTMR Pravidlo 25 CTMIR Tento oddíl metodických pokynů a výše uvedená ustanovení se týkají pouze změn CTM, o které požádá z vlastního rozhodnutí majitel. Existuje rozdíl mezi změnou přihlášky CTM a změnou zapsané CTM. Změna přihlášky CTM se řídí článkem 43 CTMR a pravidly 13 a 26 CTMIR. Změna zapsané ochranné známky Společenství se řídí článkem 48 CTMR a pravidly 25 a 26 CTMIR (další informace o změnách přihlášky CTM naleznete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti). Tento oddíl se netýká oprav zjevných chyb úřadu ve zveřejnění nebo v Rejstříku ochranných známek Společenství; tyto opravy se provádějí z moci úřední nebo na Operace prováděné v rejstříku strana 8

9 žádost majitele podle pravidel 14 a 27 CTMIR (další informace najdete v metodických pokynech, části A, Obecná pravidla, oddíle 6, Zrušení rozhodnutí, výmaz zápisů z rejstříku, oprava chyb). Nařízení stanovují možnost požádat o změnu vyobrazení ochranné známky (změnu ochranné známky), pokud se taková změna týká jména a adresy majitele a nedotkne se podstatným způsobem totožnosti ochranné známky tak, jak byla původně zapsána. Nařízení neumožňují změnu jiných prvků zápisu CTM. 2.2 Formální náležitosti Forma a jazyk Čl. 48 odst. 2 CTMR Žádost o změnu ochranné známky, tj. vyobrazení ochranné známky, je třeba podat písemně v jednom z pěti jazyků úřadu Poplatky Čl. 2 odst. 25 nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství (dále jen CTMFR ) Žádost podléhá poplatku ve výši 200 EUR. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků) Povinné údaje Pravidlo 25 odst. 1 CTMIR Žádost o změnu musí obsahovat: číslo zápisu CTM, jméno a adresu majitele CTM podle pravidla 1 odst. 1 písm. b) CTMIR; pokud majiteli již úřad OHIM přidělil identifikační číslo, postačí uvést toto číslo spolu se jménem majitele, údaj o prvku ve vyobrazení ochranné známky, který má být změněn, a tento prvek ve změněné podobě, vyobrazení známky ve změněné podobě, které splňuje formální náležitosti stanovené v pravidle 3 CTMIR. Operace prováděné v rejstříku strana 9

10 Lze podat jednu žádost o změnu několika zápisů CTM, pokud jsou jak majitel CTM, tak měněný prvek ve všech případech stejní. Za každý měněný zápis je však třeba zaplatit poplatek. 2.3 Věcné podmínky změny Čl. 48 odst. 2) CTMR umožňuje změnit vyobrazení ochranné známky pouze za velmi úzce vymezených podmínek, totiž pouze v případě, že: CTM obsahuje jméno a adresu svého majitele a právě o změnu těchto prvků se žádá a změna by se podstatným způsobem nedotkla totožnosti ochranné známky tak, jak byla původně zapsána. Při tom platí přísná pravidla: jsou-li jméno nebo adresa majitele součástí rozlišovacích prvků známky, například jsou součástí slovní ochranné známky, je změna nepřípustná, protože by se podstatně dotkla totožnosti ochranné známky. Výjimku lze připustit pouze u obvyklých zkratek týkajících se právní struktury společnosti. Změna ochranné známky je možná pouze v případě, že jsou jméno nebo adresa majitele CTM uvedeny na obrazové ochranné známce, například na etiketě láhve, malými písmeny jako vedlejší prvek. Takovéto prvky se obvykle neberou v potaz při rozhodování o rozsahu ochrany nebo o splnění povinnosti užívání. Účelem článku 48 CTMR je právě vyloučit jakoukoli změnu zapsané CTM, která by mohla ovlivnit její rozsah ochrany nebo posuzování povinnosti užívání, aby nemohla být dotčena práva třetích stran. Změnit nelze žádný jiný prvek ochranné známky, ani když jde pouze o vedlejší prvek popisné povahy psaný malými písmeny na etiketě láhve, například údaj o obsahu alkoholu ve víně. Čl. 48 odst. 2 CTMR také neumožňuje změnit seznam výrobků a služeb (viz rozhodnutí ze dne , R 0585/2008-2, SAGA, bod 16). Jediným způsobem, jak změnit seznam výrobků a služeb po provedení zápisu, je částečné vzdání se podle článku 50 CTMR (viz bod výše) Příklady přijatelných změn ZAPSANÁ PODOBA ZNÁMKY CTM č NAVRHOVANÁ ZMĚNA Operace prováděné v rejstříku strana 10

11 ZAPSANÁ PODOBA ZNÁMKY CTM č NAVRHOVANÁ ZMĚNA CTM č Příklady nepřijatelných změn ZAPSANÁ PODOBA ZNÁMKY CTM č ROTAM INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY NAVRHOVANÁ ZMĚNA ROTAM INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY CTM č MINADI MINADI Occhiali MINADI CTM č CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE CTM č SLITONE ULTRA SLITONEULTRA CTM č Operace prováděné v rejstříku strana 11

12 ZAPSANÁ PODOBA ZNÁMKY CTM č NAVRHOVANÁ ZMĚNA CTM č CTM č Ve všech těchto případech byla navrhovaná změna zamítnuta, protože se podstatným způsobem dotýká totožnosti CTM tak, jak byla původně zapsána (čl. 48 odst. 2 CTMR). Čl. 48 odst. 2 CTMR povoluje pouze změnu jména a adresy majitele, které jsou obsaženy v zapsané ochranné známce, pokud se tato změna podstatně nedotkne totožnosti ochranné známky. 2.4 Zveřejnění Je-li změna zápisu přípustná, bude zapsána a zveřejněna v části C.3.4 věstníku; zveřejnění bude obsahovat vyobrazení CTM ve změněné podobě. Třetí strany, jejichž práva mohou být změnou dotčena, mohou zápis této změny ve lhůtě tří měsíců od jejího zveřejnění napadnout. Pro účely tohoto řízení se použijí mutatis mutandis ustanovení o námitkovém řízení. Operace prováděné v rejstříku strana 12

13 3. Změna jména nebo adresy Pravidla 26 a 84 CTMIR Jméno, adresu či státní příslušnost majitele zapsané CTM nebo jeho zástupce je možné změnit. Žádost o záznam změny je nutné podat v jednom z pěti jazyků úřadu. Změna bude zapsána do rejstříku a zveřejněna. Podle pravidla 26 CTMIR lze jméno, včetně údaje o právní formě, a adresu majitele nebo zástupce měnit bez omezení za předpokladu, že: pokud jde o jméno majitele, změna není důsledkem převodu, pokud jde o jméno zástupce, nedochází k náhradě zástupce jiným zástupcem. Podle pravidla 84 odst. 3 CTMIR může být změněn nebo doplněn také údaj o státní příslušnosti nebo o státu, ve kterém byla právnická osoba založena, není-li změna důsledkem převodu. Změna jména majitele ve smyslu pravidla 26 odst. 1 CTMIR je změnou, která se nedotýká totožnosti majitele, zatímco převod je nahrazením majitele jiným majitelem. Podrobnější informace a postup, který se použije v případě pochybností, zda změna nespadá do působnosti článku 17 CTMR viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, Ochranné známky Společenství jako předmět vlastnictví, kapitola 1, Převod. Obdobně je změna jména zástupce ve smyslu pravidla 26 odst. 6 CTMIR omezena na změnu, která se nedotýká totožnosti jmenovaného zástupce, například pokud se jméno změní v důsledku sňatku. Pravidlo 26 odst. 6 CTMIR se použije také, změní-li se název sdružení zástupců. Takovou změnu jména či názvu je třeba odlišit od nahrazení zástupce jiným zástupcem, na které se vztahují pravidla upravující jmenování zástupců; podrobnosti naleznete v metodických pokynech, části A, Obecná pravidla, oddíle 5, Kvalifikované zastupování. Změna jména nebo adresy podle pravidla 26 CTMIR, nebo státní příslušnosti může být důsledkem změny okolností nebo chyby v podání. Pro záznam změny jména a adresy musí majitel nebo jeho zástupce podat úřadu žádost. Žádost musí obsahovat číslo CTM, jakož i jméno a adresu majitele (podle pravidla 1 odst. 1 písm. b) CTMIR) nebo zástupce (podle pravidla 1 odst. 1 písm. e) CTMIR), a to jak v podobě zaznamenané ve spise, tak ve změněné podobě. Obvykle není zapotřebí žádný doklad či důkaz o této změně. V případě pochybností si však průzkumový referent může důkaz vyžádat, například výpis z obchodního rejstříku. Žádost o záznam změny jména nebo adresy není zpoplatněna. Právnické osoby mohou mít pouze jednu oficiální adresu. V případě pochybností si může průzkumový referent vyžádat důkaz zejména o právní formě či adrese. Oficiální jméno a adresa také implicitně slouží jako adresa pro doručování. Majitel by měl mít v ideálním případě jen jednu adresu pro doručování. Změna oficiálního označení nebo oficiální adresy majitele bude zapsána pro všechny CTM a RCD na jméno daného majitele. Na rozdíl od adresy pro doručování nelze změnu oficiálního označení nebo Operace prováděné v rejstříku strana 13

14 oficiální adresy zaznamenat jen pro určité soubory práv. Tato pravidla se v zásadě analogicky použijí i pro zástupce. 4. Změny pravidel pro kolektivní ochranné známky Článek 71 CTMR Podle článku 71 CTMR jsou majitelé kolektivních ochranných známek Společenství povinni předložit úřadu každou změnu pravidel pro užívání. Žádost o zápis změny pravidel pro užívání kolektivní ochranné známky do rejstříku je třeba podat písemně v jednom z pěti jazyků úřadu. 4.1 Zápis změny pravidel Článek 69 a čl. 71 odst. 3 a 4 CTMR a pravidlo 84 odst. 3 písm. e) CTMIR Změna se do rejstříku nezapíše, pokud změněná pravidla nesplňují požadavky čl. 67 odst. 2 CTMR nebo obsahují důvod k zamítnutí uvedený v článku 68 CTMR. Je-li zápis změny pravidel akceptován, bude změna zapsána a zveřejněna. Žadatel o záznam upřesní část změněných pravidel, která se má zapsat do rejstříku. Mohou to být: jméno přihlašovatele a jeho místo podnikání, předmět činnosti sdružení nebo cíl, za jakým byla právnická osoba podle veřejného práva zřízena, orgány oprávněné zastupovat sdružení nebo právnickou osobu, podmínky členství, osoby oprávněné známku užívat, případné podmínky pro užívání známky, včetně sankcí, pokud ochranná známka označuje zeměpisný původ výrobků nebo služeb, oprávnění stát se členem sdružení pro každou osobu, jejíž výrobky nebo služby pocházejí z dotyčné zeměpisné oblasti. Třetí strany, jejichž práva mohou být změnou dotčena, mohou zápis této změny napadnout ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění změněných pravidel. Pro toto řízení se použijí mutatis mutandis ustanovení o vyjádření třetích stran. Operace prováděné v rejstříku strana 14

15 5. Rozdělení 5.1 Obecná ustanovení Článek 49 CTMR Pravidlo 25a CTMIR Zápis může být rozdělen na různé části nejen v důsledku částečného převodu (viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, Ochranné známky Společenství jako předmět vlastnictví, kapitola 1, Převod), ale také z vlastního rozhodnutí majitele CTM. Rozdělení ochranné známky je užitečné zejména tehdy, jde-li o to, oddělit spornou ochrannou známku pro některé výrobky nebo služby a zachovat zápis pro ty zbývající. Informace o rozdělení přihlášek CTM viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 1, Řízení. Zatímco částečný převod, který zahrnuje změnu majitele, je zdarma, žádost o rozdělení ochranné známky podléhá zaplacení poplatku ve výši 250 EUR, přičemž ochranná známka zůstává v rukou stejného majitele. Nebyl-li poplatek zaplacen, má se za to, že žádost nebyla podána. Žádost je nutné podat v jednom z pěti jazyků úřadu. Rozdělení není možné u mezinárodních zápisů podle Madridského protokolu s vyznačením EU. Rejstřík mezinárodních zápisů vede výlučně organizace WIPO. Rozdělení mezinárodního zápisu není v pravomoci úřadu OHIM. 5.2 Formální náležitosti Forma a jazyk Žádost o rozdělení ochranné známky je nutné podat písemně v jednom z pěti jazyků úřadu Poplatky Čl. 2 odst. 22 CTMFR Žádost podléhá poplatku ve výši 250 EUR. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků) Povinné údaje Pravidlo 25a CTMIR Žádost musí obsahovat: číslo zápisu CTM, která se má rozdělit, Operace prováděné v rejstříku strana 15

16 jméno a adresu majitele; pokud majiteli již úřad OHIM přidělil identifikační číslo, postačí uvést toto číslo spolu se jménem majitele, seznam výrobků a služeb pro oddělený zápis, nebo pro každý oddělený zápis, pokud má vzniknout více než jedna nová přihláška, seznam výrobků a služeb, které zůstanou v původní CTM. Výrobky a služby je třeba rozdělit mezi původní CTM a novou CTM tak, aby se výrobky a služby v původní a nové CTM nepřekrývaly. Oba soubory údajů společně nesmějí být širší než původní soubor údajů. Údaje proto musí být jasné, přesné a jednoznačné. Jestliže se například CTM týká výrobků nebo služeb v několika třídách a rozdělení mezi původním a novým zápisem se týká celých tříd, postačí uvést příslušné třídy pro nový zápis či pro zbývající zápis. Jsou-li v žádosti o rozdělení uvedeny výrobky a služby, které jsou výslovně zmíněny v původním seznamu výrobků a služeb, úřad pro původní CTM automaticky zachová ty výrobky a služby, které v žádosti o rozdělení uvedeny nejsou. Když původní seznam například obsahuje výrobky A, B a C a žádost o rozdělení se týká výrobku C, úřad zachová výrobky A a B v původním zápise a vytvoří nový zápis pro výrobek C. Za účelem posouzení, zda se rozsah seznamu zužuje, nebo rozšiřuje, se použijí pravidla obecně použitelná v takovýchto situacích (viz metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění). Ve všech případech se důrazně doporučuje předložit jasný a přesný seznam výrobků a služeb, které mají být odděleny, jakož i jasný a přesný seznam výrobků a služeb, které mají zůstat v původním zápise. Kromě toho je třeba upřesnit původní seznam. Jestliže například původní seznam obsahoval alkoholické nápoje a rozdělení se týká whisky a ginu, musí se původní seznam omezit na alkoholické nápoje mimo whisky a ginu. Případné nedostatky v tomto ohledu úřad oznámí majiteli a poskytne mu lhůtu dvou měsíců na jejich odstranění. Nejsou-li nedostatky odstraněny, bude prohlášení o rozdělení zamítnuto (pravidlo 25a odst. 2 CTMIR). Existují také určitá období, během nichž je z důvodu procesní ekonomie nebo ochrany práv třetích stran prohlášení o rozdělení nepřípustné. Jedná se o následující období, která jsou stanovena čl. 49 odst. 2 CTMR a pravidlem 25a odst. 3 CTMIR: Pokud před úřadem probíhá řízení o prohlášení neplatnosti (byl podán návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti), mohou být od původní ochranné známky odděleny pouze výrobky a služby, proti kterým žádost o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti není namířena. Čl. 49 odst. 2 písm. a) CTMR úřad vykládá tak, že vylučuje nejen oddělení některých napadených výrobků od původní ochranné známky, jehož účinkem by byla nutnost rozdělit řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, ale vylučuje také oddělení všech napadených výrobků od původní známky. V tomto případě však majitel CTM dostane možnost změnit prohlášení o rozdělení tak, že od původní ochranné známky oddělí ostatní výrobky a služby, tj. ty, které v řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nejsou napadeny. Operace prováděné v rejstříku strana 16

17 Pokud probíhá řízení před odvolacím senátem, Tribunálem nebo Soudním dvorem, mohou být vzhledem k odkladnému účinku řízení od původní ochranné známky odděleny pouze výrobky a služby, které řízením nejsou dotčeny. Obdobně platí stejné podmínky, pokud se soud pro ochranné známky Společenství zabývá protinávrhem na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. To se týká období počínajícího dnem podání protinávrhu k soudu pro ochranné známky Společenství a končícího dnem, kdy úřad v souladu s čl. 100 odst. 6 CTMR zapíše údaj o rozhodnutí tohoto soudu do rejstříku ochranných známek Společenství 5.3 Zápis Jestliže úřad akceptuje prohlášení o rozdělení, vytvoří se nový zápis k aktuálnímu dni, nikoli zpětně ke dni prohlášení. Nový zápis si zachová den podání, jakož i případný den vzniku práva přednosti nebo seniority v závislosti na daných výrobcích a službách; účinek seniority se může stát částečným. Všechny žádosti podané a všechny poplatky zaplacené přede dnem, kdy úřad obdrží prohlášení o rozdělení, se považují za podané a zaplacené také pro výsledný oddělený zápis. Poplatky řádně zaplacené za původní zápis se však nevracejí (čl. 49 odst. 6 CTMR). Praktické účinky tohoto ustanovení lze vysvětlit na těchto příkladech: Jestliže byla podána žádost o zápis licence a úřad obdržel poplatek za její zápis před prohlášením o rozdělení, bude licence zapsána pro původní zápis a zaznamenána do spisu nového zápisu. Není třeba platit žádné další poplatky. Pokud se má zápis CTM obsahující šest tříd rozdělit na dva zápisy, každý s třemi třídami, není ode dne zápisu rozdělení do rejstříku třeba v případě obnovy platit žádné poplatky za další třídy. Místo toho bude třeba zaplatit dva základní poplatky za obnovu, jeden za každý zápis. Není-li rozdělení akceptováno, zůstává původní zápis nezměněn. Nezáleží na tom, zda: prohlášení o rozdělení nebylo považováno za podané kvůli nezaplacení poplatku, prohlášení bylo zamítnuto kvůli nesplnění formálních náležitostí (viz bod 5.2 výše). Poplatek se v žádném z uvedených dvou případů nevrací. Jestliže úřad pravomocně rozhodne, že prohlášení o rozdělení nelze akceptovat z kteréhokoli z výše uvedených důvodů, může předkladatel podat nové prohlášení o rozdělení, na které se bude vztahovat nový poplatek. Operace prováděné v rejstříku strana 17

18 5.4 Nový spis, zveřejnění Pravidlo 84 odst. 2 a odst. 3 písm. w) CTMIR Pro oddělený zápis je třeba založit nový spis. Tento spis musí obsahovat všechny dokumenty, které byly ve spise původního zápisu, dále veškerou korespondenci týkající se prohlášení o rozdělení a veškerou budoucí korespondenci týkající se nového zápisu. Rozdělení se zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství. Pravidlo 84 odst. 3 písm. w) CTMIR stanoví, že se rozdělení zápisu zveřejní společně s položkami podle pravidla 84 odst. 2 CTMIR s ohledem na oddělený zápis a společně s upraveným seznamem výrobků a služeb původního zápisu. 6. Uplatnění seniority po zápisu Článek 35 CTMR Pravidlo 28 CTMIR Sdělení č. 2/00 ze dne Rozhodnutí č. EX-03-5 ze dne Rozhodnutí č. EX-05-5 ze dne Obecné zásady Majitel starší ochranné známky zapsané v některém členském státě, včetně ochranné známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, jenž vlastní totožnou CTM pro tytéž výrobky nebo služby, pro které byla starší ochranná známka zapsána, nebo některé z nich, může pro CTM uplatnit nárok na senioritu dřívější ochranné známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána. Senioritu lze uplatnit kdykoli po zápisu CTM. 6.2 Právní účinky Jediným účinkem seniority je, že i v případě, kdy se majitel CTM vzdá zápisu své starší národní ochranné známky nebo ji nechá zaniknout, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána. To znamená, že CTM představuje prodloužení existence starších národních zápisů. Jestliže majitel uplatňuje senioritu na základě jedné nebo více starších zapsaných národních známek, může se rozhodnout, že starší národní zápisy neobnoví, a přesto bude ve stejném postavení, jako by starší ochranná známka byla i nadále zapsána v členských státech, ve kterých byly starší známky zapsány. Úřad doporučuje, aby majitel nechal národní ochrannou známku zaniknout teprve poté, co obdrží potvrzení o tom, že uplatnění seniority bylo akceptováno (viz též níže bod 6.4.2, Trojí totožnost). Operace prováděné v rejstříku strana 18

19 Senioritu lze uplatnit nejen pro starší národní zápisy, nýbrž také pro mezinárodní zápis s vyznačením některé země EU. Uplatnění seniority však není možné v případě staršího zápisu CTM ani u místních zápisů, i když je dané území součástí Evropské unie (např. Gibraltar). 6.3 Formální náležitosti Formulář Pravidla 79, 79a, 80 a 82 CTMIR Rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX Uplatnění seniority musí být úřadu oznámeno písemně. Platí obecná pravidla pro komunikaci s úřadem (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty). Úřad zdarma veřejně zpřístupnil formulář pro podání žádosti o záznam uplatnění seniority po zápisu. Jde o formulář Žádost o záznam, který si lze stáhnout z internetových stránek úřadu ( Jazyk Pravidlo 95 písm. b) CTMIR Uplatnění seniority musí být podáno v jednom z pěti jazyků úřadu Poplatky Žádost o přiznání seniority není zpoplatněna Povinné údaje Pravidlo 28 CTMIR Rozhodnutí č. EX-05-5 ze dne Žádost musí obsahovat: číslo zápisu CTM, jméno a adresu majitele CTM podle pravidla 1 odst. 1 písm. b) CTMIR; pokud majiteli již úřad OHIM přidělil identifikační číslo, postačí uvést toto číslo a jméno majitele, členský stát nebo členské státy Evropské unie, ve kterých nebo pro které je zapsána starší ochranná známka, pro niž se uplatňuje seniorita, Operace prováděné v rejstříku strana 19

20 číslo zápisu a den podání příslušného staršího zápisu (zápisů). Podle rozhodnutí č. EX-05-5 ze dne není majitel povinen předkládat kopii zápisu v případě, že jsou požadované informace úřadu k dispozici na internetových stránkách příslušného národního úřadu. Není-li kopie zápisu předložena, úřad bude potřebné informace nejprve hledat na příslušných webových stránkách a majitele o tuto kopii požádá jen tehdy, nejsou-li informace na daných stránkách k dispozici. Podle článku 3 rozhodnutí č. EX-03-5 musí kopii příslušného zápisu tvořit kopie (postačí běžná fotokopie) zápisu a/nebo osvědčení o obnově zápisu nebo výpis z rejstříku nebo výpis z příslušného vnitrostátního věstníku nebo výpis či výtisk z databáze. Akceptovány nejsou například výpisy z databází DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, COMPUMARK nebo SAEGIS. 6.4 Průzkum Věcný průzkum Senioritu lze uplatnit pouze na základě dřívějšího zápisu, nikoli dřívější přihlášky. Datum starší ochranné známky musí být dřívější než příslušná data CTM (den podání, případně den vzniku práva přednosti). Průzkumový referent musí zkontrolovat jednak to, že byla starší ochranná známka zapsána, a jednak to, že k okamžiku uplatnění seniority ještě nezanikla (informace o době ochrany národních ochranných známek naleznete v metodických pokynech, části C, Námitky, oddíle 1, Procesní záležitosti, bod ). Pokud platnost dřívějšího zápisu v době uplatnění nároku již skončila, nelze senioritu uplatnit ani v případě, že příslušné národní známkové právo stanoví šestiměsíční poshověcí lhůtu, ve které lze provést obnovu. I když národní právní předpisy některých států umožňují poshověcí lhůtu, není-li zaplacen poplatek za obnovu, považuje se ochranná známka za zaniklou ode dne, kdy bylo třeba ji obnovit. Uplatnění seniority lze proto akceptovat pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže, že dřívější zápis(y) obnovil. V souvislosti s rozšířením EU je třeba mít na paměti následující podrobnosti. Jestliže byla před uplatněním seniority zapsána národní ochranná známka nového členského státu nebo mezinárodní zápis s účinkem v tomto státě, lze senioritu uplatnit i v případě, že je den vzniku práva přednosti, den podání nebo den zápisu CTM, které se uplatnění seniority týká, dřívější než den vzniku práva přednosti, den podání nebo den zápisu národní známky nebo mezinárodního zápisu s účinkem v novém členském státě. Důvodem je skutečnost, že daná CTM má v novém členském státě účinek až ode dne přistoupení. Národní ochranná známka či mezinárodní zápis s účinkem v novém členském státě, pro které se uplatňuje seniorita, je proto starší než CTM ve smyslu článku 35 CTMR za předpokladu, že národní ochranná známka či mezinárodní zápis s účinkem v novém členském státě má den vzniku práva přednosti, podání nebo zápisu dřívější než den přistoupení (viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 9, Rozšíření, příloha 1). Operace prováděné v rejstříku strana 20

21 CTM TESTOCAPS PEGINTRON Příklady přijatelného uplatnění seniority pro nové členské státy Den podání Země uplatnění seniority Kypr Maďarsko Den přistoupení Den podání staršího práva REDIPEN Bulharsko HydroTac Chorvatsko Vysvětlení: Ve všech případech platí, že i když je den podání přihlášky CTM dřívější než den podání ochranné známky, pro kterou se uplatňuje seniorita, všechny dotčené země přistoupily k Evropské unii po dni podání přihlášky CTM. Právě ode dne přistoupení přihláška CTM v těchto členských státech požívá ochrany. Senioritu lze tudíž uplatnit pro kterékoli národní známky přihlášené přede dnem přistoupení. Je-li uplatnění seniority v pořádku, úřad je akceptuje a po zápisu přihlášky CTM informuje příslušné ústřední úřady průmyslového vlastnictví dotčených členských států (pravidlo 8 odst. 3 CTMIR) Trojí totožnost Podmínkou platného uplatnění seniority je tzv. trojí totožnost: zapsaná ochranná známka musí být totožná s ochrannou známkou Společenství, výrobky a služby CTM musí být totožné s výrobky a službami, pro které je známka zapsaná, nebo s některými z nich, majitel musí být totožný. (Viz rozsudek ze dne , T-103/11, Justing.) Průzkum seniority se omezuje na formální náležitosti a totožnost ochranných známek (viz sdělení prezidenta úřadu č. 2/00 ze dne ). Povinnost zajistit, aby byly splněny požadavky na trojí totožnost, má majitel. Úřad bude obvykle zkoumat pouze to, zda jsou ochranné známky totožné. Totožnost majitele, výrobků a služeb se zkoumat nebude. Pokud jde o totožnost známek, při zkoumání slovních ochranných známek se obvykle nebude přihlížet k druhu písma, ve kterém jsou zapsány. Při posuzování toho, zda jsou slovní známky totožné, nebude úřad namítat například v případě, že je jedna známka napsaná velkými písmeny a druhá malými písmeny. Doplnění nebo vypuštění jediného písmene v slovní ochranné známce ovšem postačí k tomu, aby známky nebyly považovány za totožné. Co se týče obrazových ochranných známek, úřad vznese námitku v případě jakéhokoli rozdílu ve vzhledu známek (rozsudek ze dne , T-103/11, Justing, bod 17, a rozsudek ze dne , T-378/11, Medinet). V tomto ohledu Tribunál rozhodl, že: Operace prováděné v rejstříku strana 21

22 I když cíle čl. 8 odst. 1 písm. a) a článku 34 uvedeného nařízení (CTMR) nejsou stejné, oba totiž ukládají jako podmínku svého použití totožnost dotčených ochranných známek [ ] [ ] Úvodem je třeba uvést, že skutečnost, že je ochranná známka zapsána v určitém barevném provedení, nebo naopak neoznačuje žádnou konkrétní barvu, nelze u spotřebitele považovat za zanedbatelný prvek. Dojem zanechaný ochrannou známkou je totiž odlišný podle toho, zda je tato ochranná známka barevná či neoznačuje žádnou konkrétní barvu. (Viz rozsudek ze dne , T-378/11, Medinet, body 40 a 52). Jestliže uplatnění seniority nesplňuje formální požadavky nebo pokud ochranné známky nejsou totožné, úřad to oznámí majiteli a poskytne mu dva měsíce na nápravu nedostatků nebo předložení vyjádření. Nejsou-li nedostatky odstraněny, úřad bude majitele informovat, že bylo právo na uplatnění seniority zamítnuto. Příklady přijatelného a nepřijatelného uplatnění seniority naleznete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, bodě Harmonizované informace o senioritě V zájmu náležité správy seniority musí mít všechny záznamy o senioritě v systému stejný formát, jaký se používá v databázích národních úřadů. Za účelem zlepšení harmonizace mezi úřadem OHIM a zúčastněnými úřady průmyslového vlastnictví byl vytvořen seznam s požadovaným formátem pro senioritu. Tento seznam obsahuje popis formátu/formátů používaných v každém z národních úřadů, pokud byla tato informace zjištěna. Při zkoumání uplatněné seniority proto musí průzkumoví referenti ověřit, že formát seniority v systému úřadu odpovídá formátu používanému na národní úrovni. 6.5 Zápis a zveřejnění Pravidlo 84 odst. 3 písm. f) CTMIR Je-li uplatnění seniority v pořádku, úřad je zapíše a informuje příslušné ústřední úřady průmyslového vlastnictví dotčených členských států (pravidlo 8 odst. 3 CTMIR). Uplatnění seniority se zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství. Zveřejnění bude obsahovat tyto údaje: číslo zápisu CTM, Operace prováděné v rejstříku strana 22

23 údaje o uplatnění seniority: země, číslo zápisu, den zápisu, den podání, den vzniku práva přednosti, den a číslo záznamu o uplatnění seniority, den zveřejnění záznamu ve Věstníku ochranných známek Společenství. Pravidlo 84 odst. 3 písm. f) CTMIR stanoví, že se uplatnění seniority zapíše spolu s položkami podle pravidla 84 odst Výmaz uplatnění seniority Majitel CTM může kdykoli z vlastního podnětu požádat o výmaz uplatnění seniority z rejstříku. Uplatnění seniority může být vymazáno také na základě rozhodnutí národního soudu (viz článek 14 směrnice 2008/95/ES). Výmaz uplatnění seniority se zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství. Pravidlo 84 odst. 3 písm. r) CTMIR, stanoví, že se výmaz (zrušení) seniority zapíše spolu s položkami podle pravidla 84 odst Nahrazení zápisu CTM mezinárodním zápisem Článek 157 CTMR Pravidlo 84 odst. 2 CTMIR Článek 4bis Madridského protokolu Pravidlo 21 společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a protokolu k této dohodě V souladu s článkem 4 bis Madridské dohody a protokolu může majitel mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie požádat úřad, aby do svého rejstříku zaznamenal, že je zápis CTM nahrazen odpovídajícím mezinárodním zápisem. Přitom se bude mít za to, že práva majitele v EU začala platit ode dne staršího zápisu CTM. Úřad proto zaznamená do rejstříku, že byla CTM nahrazena vyznačením EU prostřednictvím mezinárodního zápisu a tento záznam bude zveřejněn ve Věstníku ochranných známek Společenství. Další informace o nahrazení viz metodické pokyny, část M, Mezinárodní známky. Operace prováděné v rejstříku strana 23

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního Obecné poznámky Formulář žádosti o převod se týká převodu veškerých

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Poznámky k formuláři pro odvolání

Poznámky k formuláři pro odvolání OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Poznámky k formuláři pro odvolání 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně od úřadu OHIM nebo

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 6 ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ, VÝMAZ ZÁPISŮ Z REJSTŘÍKU A OPRAVA CHYB

ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 6 ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ, VÝMAZ ZÁPISŮ Z REJSTŘÍKU A OPRAVA CHYB METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 6 ZRUŠENÍ

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství 1. Obecné poznámky 1.1

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ

OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ OBSAH: PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PODLE ČLÁNKŮ Pravidlo 1 Zkrácené výrazy Pravidlo 2 Podrobnosti týkající se přihlášky Pravidlo 3 Podrobnosti týkající se vyobrazení průmyslového vzoru Pravidlo 4 Podrobnosti týkající

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, S ohledem na Úmluvu o udělování evropských

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009. ze dne 26. února 2009. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009. ze dne 26. února 2009. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) 24.3.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 78/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty)

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty) Konečně je třeba vyzdvihnout rovněž zákonnou precizaci definice a úpravy tzv. neúčinných právních úkonů, tedy těch, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele

Více

pouze pro informaci VYHLÁŠKA č. /2018 Sb., ze dne k provedení zákona o ochranných známkách

pouze pro informaci VYHLÁŠKA č. /2018 Sb., ze dne k provedení zákona o ochranných známkách pouze pro informaci VI. VYHLÁŠKA č. /2018 Sb., ze dne k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Důvody pro odmítnutí ochrany

Důvody pro odmítnutí ochrany 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.2, 1 28. října 2015 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem a používání českých cechovních norem Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy, které stanovují kvalitativní parametry potraviny, pro kterou je norma zpracována, a z

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem. pro potravinářské výrobky

Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem. pro potravinářské výrobky Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem pro potravinářské výrobky Preambule Potravinářská komora České republiky spravuje české cechovní normy pro potravinářské výrobky, které stanovují

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ po přístupu ČR do evropské unie Co se změnilo v důsledku členství České republiky v EU v oblasti průmyslového vlastnictví? Dotklo se nějak členství ČR v EU platných národních

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1

Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) (Ochranné známky a průmyslové vzory) Vysvětlivky k formuláři žádosti o nahlédnutí do spisu 1 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 174/1988 Sb. ZÁKON ze dne 8.listopadu 1988 o ochranných známkách Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Tento zákon upravuje vztahy

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění Změny Prováděcího předpisu k PCT vstupující v platnost 1.7.2011 (přijaté 29.9.2010) Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění 12.1 až 12.1ter

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2014/16) (2014/360/EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2014/16) (2014/360/EU) 14.6.2014 L 175/47 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2014/16) (2014/360/EU) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k prodlení a realizaci zástavy 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku 91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku Česká národní banka stanoví podle 18d odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 235 10. funkční období 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Čl. I Poznámka o zahájení vyvlastňovacího řízení

Čl. I Poznámka o zahájení vyvlastňovacího řízení Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č.j. ČÚZK 888/2007-22 Pokyny č. 36 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 25. května 2007, č.j. ČÚZK 888/2007-22, k realizaci zákona č. 184/2006

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7.

POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7. POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7.2005) OBSAH Čl. 1 Obecná ustanovení Čl. 2 Poplatky stanovené

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více